IKEA | LFC223/92 | User manual | IKEA LFC223/92 Brugermanual

LAGAN
FC223/92
DK
NO
FI
SE
DANSK
NORSK
SUOMI
SVENSKA
4
16
29
42
DANSK
4
Indhold
Om sikkerhed
Betjening
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
4
6
6
7
8
9
Når der opstår fejl
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
IKEA-GARANTI - DANMARK
11
12
12
13
13
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips
og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at
apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at
alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem
denne vejledning og sørg for, at den følger
med apparatet, hvis det bliver flyttet eller
solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, med mindre den, der har ansvaret for
deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det
korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der
er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud
af kontakten, klip netledningen af (så tæt på
apparatet som muligt) og fjern døren, så
børn ikke kan få elektrisk stød eller smække
sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås
med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg
for at ødelægge fjederlåsen på det gamle
apparat, inden du kasserer det. Det sikrer,
at det ikke kan blive en dødsfælde for et
barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke
blokeres.
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
• Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og
installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
DANSK
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller
en autoriseret installatør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive
overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let at
komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af apparatet.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i
længere tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 2)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
5
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige
apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises
lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet,
og stikket tages ud af kontakten. Sluk på
ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan
komme til stikkontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim
af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand
i bunden af apparatet.
Opstilling
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i det pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader.
Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal
straks anmeldes til Serviceafdelingen (se under "Service"). Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer med
at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for
at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge
fast i varme dele (kompressor, kondensator),
med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer
eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
DANSK
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af Serviceafdelingen, og der må kun bruges originale
reservedele. Du finder en liste over servicenumrene under Serviceoplysninger.
6
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller
isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og
jordfyld.
Isoleringsskummet
indeholder
brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes
i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske
forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er
mærket med symbolet , kan genvanvendes.
Betjening
Tænde
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimal køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er høj
eller skabet er helt fyldt, og termostatknappen
står på det koldeste trin, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en højere temperatur,
så den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af
nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
DANSK
7
Daglig brug
Tilbehørsdele
Flytbare hylder
Køleskabets
vægge
har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Æggebakke
x1
Isterningbakke
x1
Isskraber
x1
Vigtigt
dette apparat sælges i
Frankrig.
I henhold til gældende
lov i dette land skal køleskabets nederste afdeling være forsynet
med en særlig enhed
(se tegningen), der viser den koldeste zone i
denne.
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan
sættes i forskellig højde, så der er plads til
madvarer af forskellig
størrelse.
1
De indstilles på følgende måde: Træk gradvis
hylden opad, til den er
fri (1). Tag den ud ved
at trykke den indad (2),
og sæt den så det ønskede sted.
2
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan
glide ud ved et uheld
eller falde ned.
Hvis en kurv skal tages
ud af fryseren, trækker
1
du den mod dig selv
(1), og når du har nået
2
endestoppet, vipper
du forenden af kurven
opad (2), til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt
op i kurvens forende, mens du sætter den ind
i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan
kurven skubbes på plads.
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
DANSK
8
Men hvis maden skal indfryses hurtigere, drejes termostatknappen hen på en højere indstilling for at få maksimal køling.
Vigtigt I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en varmere
indstilling.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i øverste
rum.
Freezing Calender (frysekalender)
1-2
3-6
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen
afgør, om det højeste eller laveste tal for opbevaringstid gælder.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne temperaturstigningstid under tekniske
specifikationer, skal madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter nedfryses igen
(efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller
ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de
skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges
tilberedningstiden.
Isterningbakker
Apparatet har en isterningbakke.
1. Fyld vand i bakken.
2. Sæt bakken i frostafdelingen
Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at løsne
bakken fra frostrummet.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det
køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke
stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen
på en lavere indstilling, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind, især
hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Råd om køling
• Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne
måde i 1-2 dage.
DANSK
• Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle
hylder.
• Frugt og grønt: Bør renses grundigt og lægges i skuffen.
• Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller
polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
• Mælkekartoner: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
• Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver
ikke at lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle tips til, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale mængde madvarer, der kan
indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum
bør der ikke lægges flere madvarer ind.
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge.
9
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og
sørg for, at indpakningen er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i
dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed.
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker med
indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab
skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været
været korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst
muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke
stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter;
Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
Advarsel Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem
af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller
støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Vigtigt Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt
opvaskemiddel.
DANSK
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren
standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i
en særlig beholder
bag på apparatet
(over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden
i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så
vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende specialflaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Vigtigt Fryseren skal afrimes, når laget af rim
er 3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind
i flere lag avispapir, og læg dem et koldt
sted.
3. Tag skufferne ud af fryseren.
4. Afrimningen går hurtigere, hvis der sættes
skåle med varmt vand (men ikke kogende)
i fryseren.
5. Løsn
afløbsstudsen i bunden af apparatet fra hvilestillingen, tryk den
ind som vist på
tegningen, og
sæt en skål under afløbet til at
opsamle vandet.
10
6. Skrab forsigtigt isen af, når den begynder
at tø op. Brug den medfølgende plastikskraber.
7. Når al isen er smeltet, rengøres skabet og
tørres af, hvorefter afløbsstudsen sættes på
plads.
8. Tænd for apparatet.
9. Læg madvarerne på plads i rummene.
Vigtigt Lad apparatet køre nogle timer ved
den højeste indstilling, så det hurtigst muligt er
nede på den rette opbevaringstemperatur.
Advarsel Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fordamperen. Det kan beskadige den. Brug
ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
med mindre de er anbefalet af producenten.
Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget
under afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim, hvis det er relevant
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad alle døre stå på klem for at forebygge
ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
DANSK
11
Når der opstår fejl
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning
må kun afhjælpes af en autoriseret installatør
eller anden fagmand.
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke fast.
Se efter, om apparatet står stabilt (alle benene skal hvile på
gulvet).
Apparatet virker ikke. Der er slukket for apparatet.
Pæren lyser ikke.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kon- Sæt stikket helt ind i kontakten.
takten.
Ingen strøm til apparatet. Der Prøv at tilslutte et andet el-aper ingen strøm på stikkontak- paratet i den pågældende stikten.
kontakt.
Kontakt en aut. installatør.
Pæren lyser ikke.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pære".
Kompressoren kører hele Temperaturen er ikke rigtigt Vælg en højere temperatur.
tiden.
indstillet.
Døren er ikke rigtigt lukket.
Se under "Lukke døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt.
For høj temperatur i madvarer. Lad madvaren køle ned til stuetemperatur, før den sættes i skabet.
For høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad Under automatisk afrimning Det er helt normalt.
bagpladen i køleskabet. smelter rim på bagpladen.
Der løber vand ind i køle- Afløbet til afrimningsvand er til- Rens afløbet.
skabet.
stoppet.
Madvarer blokerer, så vandet Sørg for, at madvarerne ikke røikke kan løbe ned i vandbehol- rer bagpladen.
deren.
Der løber vand ud af ska- Afrimningsvandet løber ikke Sæt afløbet til afrimningsvand
bet.
fra afløbet og ned i beholderen på fordamperbeholderen.
oven over kompressoren.
Temperaturen i appara- Termostatknappen står ikke Vælg en højere/lavere tempetet er for lav/høj.
rigtigt.
ratur.
DANSK
12
Hvis apparatet stadig ikke virker som det skal,
når du har undersøgt ovenstående: Kontakt
Serviceafdelingen. Den finder du på listen bagest i brugsanvisningen.
Udskiftning af pære
Bemærk Tag stikket ud af kontakten.
1. Fjern skruen i
lampedækslet.
2. Træk krogen på
lampedækslet
udad.
3. Fjern lampedækslet.
1
2
4. Erstat pæren med en ny pære med samme
effekt (maks. styrke fremgår af lampedækslet).
5. Monter lampedækslet.
6. Stram skruen i lampedækslet.
7. Sæt stikket i stikkontakten.
8. Åbn døren. Se efter, at lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
under monteringsanvisningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt
Serviceafdelingen.
3
Tekniske data
Mål
Højde
1750 mm
Bredde
595 mm
Dybde
632 mm
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg,
samt af energimærket.
Rumfang (netto)
Køleskab
223 liter
Fryser
92 liter
Afrimningssystem
Køleskab
auto
Fryser
manual
Antal stjerner
Temperaturstigningstid
20 timer
Indfrysningskapacitet
4 kg/døgn
Energiforbrug
0,929 kWh/døgn
Støjniveau
40 dB (A)
Energiklasse
A
Installation
Bemærk Læs afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt,
før apparatet installeres for at forebygge
ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
DANSK
13
Vigtigt Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
Placering
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet
placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at
luften kan cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning, hvor
produktet er købt, for yderligere oplysninger
om genanvendelse af dette produkt.
IKEA-GARANTI - DANMARK
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder
LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af
den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN, og
alle produkter, der er købt hos IKEA før 1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net
af autoriserede servicepartnere.
Hvad omfatter denne garanti?
DANSK
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra den
dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA.
Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften “Hvad omfatter garantien ikke?” I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning
af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og
forudsat at fejlen vedrører produktions- eller
materialefejl, der er omfattet af garantien. På
disse betingelser gælder EU-retningslinjerne
(Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger
produktet og afgør efter eget skøn, om det er
omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for
omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner
via sine egne serviceaktiviteter derefter efter
eget valg enten reparere det defekte produkt
eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes
kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust,
korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
• Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning
af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
14
• Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførselsog afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele
af kabinetter. Med mindre det kan bevises,
at sådanne skader skyldes produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl
ved teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele.
• Reparationer, der skyldes installation, der er
defekt eller ikke i overensstemmelse med
specifikationen.
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
• Skader opstået under transport.
• Udgifter til gennemførelse af installationen
af IKEA-produktet, med mindre denne skyldes en reparation eller udskiftning på grund
af defekte dele.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der
udføres af en uddannet specialist med vores
originale dele for at tilpasse produktet til de
tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet
EU-land.
Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og føres
til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser,
der er normale i det nye land. Der eksisterer
kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet
inden for garantiens rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i henhold
til de tekniske specifikationer i det land, hvor
garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i henhold
til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;
Den særlige SERVICE for IKEA-produkter
Kontakt endelig IKEAs udpegede SERVICE for
DANSK
• at fremsætte et krav i henhold til denne garanti;
• at bede om oplysninger om installation af
IKEA-produktet i det særlige IKEA-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger
vedrørende:
– den generelle installation af IKEA-køkkener;
– tilslutning til elektricitet samt til vand og
gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker.
• afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i
denne brochure, før du kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du
har brug for vores service
Se sidste side i denne håndbog for at få en
fuldstændig liste over IKEAs udpegede serviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre.
Vigtigt For at give dig en hurtigere service
anbefaler vi, at du anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i denne
manual. Se altid de numre, der er anført i
brochuren for netop det produkt, du har brug
for assistance til. Før du kontakter os, skal du
sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret
kode), modelbetegnelse, produktnummer og
serienummer for det produkt, du har brug for
assistance til.
Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at produktet er
omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen
også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de
produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
15
For eventuelle yderligere spørgsmål, der ikke
er anført i ovenstående paragraf “Den særlige
SERVICE for IKEA-produkter”, skal du ikke bruge de særlige telefonnumre på sidste side i
denne brochure, men kontakte vores nærmeste IKEA-forretnings Call Center. Vi anbefaler,
at du læser produktets dokumentation omhyggeligt, før du kontakter os.
NORSK
16
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Bruk
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
Stell og rengjøring
16
18
19
19
21
22
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
IKEA EUROPA GARANTI - NORGE
23
25
25
26
26
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du
installerer og bruker apparatet for første
gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker
er det viktig at du sørger for at alle som skal
bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet hvis
du selger eller flytter det, slik at alle brukerne
får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge
apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten
overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert
fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon
om bruken av apparatet av en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med
apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet
ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så
nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få
elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i
apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med
magnetiske dørpakninger, skal erstatte et
gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på
døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle
apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene
ikke tildekkes.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig
husholdning, slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette
av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men som
likevel er brennbar.
• Pass på at ingen deler av kjølekretsen til
apparatet blir skadet under transport og installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir
gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
NORSK
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
foreta noen form for endringer på apparatet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette
forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
Advarsel Samtlige elektriske
komponenter (strømkabel, støpsel,
kompressor) må kun skiftes av sertifisert
servicetekniker eller kvalifisert
servicepersonell.
1. Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av apparatet. Et støpsel som ligger i klem eller
som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at apparatets hovedstøpsel er
tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du
ikke sette støpselet inn i den. Det er fare
for strømstøt eller brann.
6. Dette apparatet må ikke brukes uten
lampedeksel 3) på den innvendinge lampen.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når
du flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør
dem med våte/fuktige hender, for dette kan
forårsake hudskader eller frostskader.
• Utsett ikke apparatet for direkte sollys over
lengre tid.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske
i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 4)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når
de har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med
instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
3) Hvis det skal være deksel over lampen
4) Hvis apparatet er FrostFree
17
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre til
at den eksploderer, som igjen kan skade
apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider. Hvis du ikke når frem til støpselet, må du slå av strømmen til apparatet.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim
fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet
med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved
behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet
samle seg i bunnen av apparatet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i gjeldende
avsnitt for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke
er skadet. Ikke kople til et skadet apparat.
Meld øyeblikkelig fra hos kundeservice om
eventuelle skader (se etter i "Service"). I så
fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet
overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig
ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn
mot en vegg, slik at det unngås at man kan
berøre eller komme i kontakt med varme
deler (kompressor, kondensator) og dermed
pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av
en radiator eller komfyr.
NORSK
• Pass på at støpselet til forsyningsnettet er
tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enheten skal
gjøres av en faglært elektriker eller kvalifisert person.
• Dette produktet skal kun repareres av kundeservice, og det må kun brukes originale
reservedeler. Servicenumrene er opplistet i
serviceinformasjonen.
18
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller
i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos
kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten
blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av
varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet
, kan gjenvinnes.
Bruk
Slå på
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne
i apparatet avhenger av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Sett støpslet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å
slå apparatet av.
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• drei termostatbryteren til lavere innstillinger
for å oppnå minimal kjøling,
• drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå maksimal kjøling.
Viktig Dersom romtemperaturen er høy eller
det opbevares store mengder matvarer og
apparatet er innstilt på laveste temperatur, vil
apparatet muligens gå kontinuerlig, og
dermed kan det danne seg rim på bakveggen.
I så fall må bryteren stilles på en høyere
temperatur, slik at den automatiske
avriminsfunksjonen aktiveres og dermed
reduserer energiforbruket.
NORSK
19
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det
innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt
et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den
typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk
å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade finishen.
Daglig bruk
Tilbehøret
Eggbrett
x1
dette apparatet er
solgt i Frankrike.
I samsvar med forskriftene i dette landet må
det leveres med en
spesialenhet (se figur)
plassert i kjøleskapets
nedre seksjon som skal
vise den kaldeste sonen.
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet
er utstyrt med en rekke
riller, slik at hyllene kan
plasseres etter ønske.
Isbrett
x1
Isskrape
x1
Viktig
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
2
oppbevaring av matvarebeholdere av forskjellig størrelse.
1
Gå frem som følger for
å justere høyden på
hyllene: trekk hyllen
forsiktig oppover til
den frigjøres (1), fjern
den ved å skyve mot innsiden (2), sett den så
på igjen slik du vil ha den.
NORSK
20
Fjerne frysekurver fra fryseren
Frysekurvene er utstyrt
med en stoppesikring
som forhindrer at de
kan falle ut eller fjernes
utilsiktet.
Når du vil fjerne kurven
1
fra fryseren, trekk den
mot deg (1) og, når
2
kurven når stoppepunktet, fjern den ved
å vippe fronten oppover (2).
Når du vil sette kurven på plass igjen, løftes
kurven litt opp i fronten for å sette den inn i
fryseren. Når kurven er over stoppepunktet,
skyver du den tilbake i posisjon.
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske
matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre middelsinnstillingen for å fryse inn ferske matvarer.
Men for at innfrysingsprosessen skal gå raskere, kan du dreie termostatbryteren på en
høyere innstilling for å oppnå maksimal kjøling.
Viktig I denne tilstanden kan temperaturen i
kjøleseksjonen falle til under 0°C. Dersom
dette skjer, kan du sette termostatbryteren
tilbake til en varmere innstilling.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses
øverst i seksjonen.
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder for
de ulike matvaretypene. Om det er den øvre
eller nedre angitte verdien som gjelder, avhenger av matvarenes kvalitet og behandling
før innfrysing.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk, må
du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lengre enn den verdien som er oppført i
tabellen over tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte maten brukes opp så
raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og
så fryses inn igjen (etter avkjøling)
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de
skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til
rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå
er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.
Isterningproduksjon
Dette apparatet er utstyrt med et brett for produksjon av isterninger.
1. Fyll brettet med vann.
2. Sett brettet inn i fryseseksjonen
Viktig Ikke bruk gjenstander av metall for å
fjerne brettet fra fryseren.
Frysekalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
NORSK
21
Nyttige tips og råd
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen
lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og
apparatet er fullt av mat, vil kompressoren
gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes
rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer,
dreies termostatbryteren til en lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk
og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• ikke oppbevar varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis
den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt
rundt den.
Tips til kjøling
• Kjøtt (alle typer) : pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsakskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i en, maks. to
dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som
helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i skuffen.
• Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller
pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig.
• Melk: Melkebeholderne bør være lukket og
bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
• Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig
frysing:
• Maksimal mengde mat som kan fryses på 24
timer, er spesifisert på typeplaten.
• Innfrysingen tar ca. 24 timer. Det bør ikke
legges flere matvarer som skal fryses inn i
fryseren i denne perioden.
• Velg kun ferske matvarer av høy kvalitet, og
rens dem godt.
• Pakk matvarene i små porsjoner, slik at de
innfryses raskt og helt til kjernen og slik at
det senere blir enklere å tine kun den mengden som du vil bruke.
• Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast
og sørg for at pakkene er lufttette.
• Ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er frosne for å hindre at temperaturen øker i disse.
• Magre matvarer har lenger holdbarhet enn
fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid.
• Saftis som spises like etter at de er tatt ut av
fryseseksjonen, kan forårsake frostskader
på huden.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke med
innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med i oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt,
bør du:
• forsikre deg om at frosne matvarer har vært
oppbevart på riktig måte i butikken,
• forsikre deg om at frosne matvarer fraktes
fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid.
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen
lenger enn absolutt nødvendig.
• Når maten er tint bederves den raskt og kan
ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen
med.
NORSK
22
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten
før du starter enhver rengjøring av
apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten; vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Advarsel Tilbehøret og delene til
apparatet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkernt
vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig og
vask dem rene for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater
sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av apparatet med en børste
eller en støvsuger. Dette gjør at apparatets
ytelse blir bedre, og du sparer ennergi.
Viktig Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun
rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende
oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir
rim automatisk fjernet
fra kjøleseksjonens fordamper hver gang
motorkompressoren
stopper. Smeltevannet
ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i
en beholder på baksiden av apparatet,
over motorkompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal med
jevne mellomrom for å hindre at vannet svømmer over og drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter
allerede i dreneringshullet.
Avriming av fryseren
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim på
frysehyllene og i området øverst i seksjonen.
Viktig Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca.
3-5 mm tykt.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå av apparatet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i
flere lag avispapir og plasser dem på et
kaldt sted.
3. Fjern skuffene i fryseren.
4. Du kan påskynde avrimingen ved å plassere boller med varmt vann (ikke kokende)
inn i fryseren.
5. Løsne avløpskanalen fra holderen nederst i
apparatet, skyv
den i samsvar
med illustrasjonene og sett en
bolle under utløpet for å samle opp vannet.
6. Skrap rimet forsiktig av når det begynner
å tine. Bruk vedlagte isskrape av plast.
NORSK
23
7. Når all isen er smeltet, rengjør kabinettet
og tørk godt, sett deretter avløpskanalen
tilbake på plass.
8. Slå apparatet på.
9. Legg maten inn i seksjonene igjen.
Viktig La apparatet gå på høyeste effekt i
noen timer, slik at det kan nå tilstrekkelig
oppbevaringstemperatur så raskt som mulig.
Advarsel Du må aldri bruke skarpe
metallredskaper for å skrape rim av
fordamperen, for den kan bli skadet. Ikke bruk
mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere. Dersom
temperaturen stiger i de frosne
matvarepakkene under avrimingsprosessen,
kan sikker oppbevaringstid bli kortere.
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid
tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim, etter modell
4. Rengjør apparatet og alt tilbehøret.
5. La alle dørene stå litt åpne for å unngå at
det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør du
be noen om å kontrollere det fra tid til annen
for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et
eventuelt strømbrudd.
Hva må gjøres, hvis...
Obs Før feilsøking skal støpselet trekkes
ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av
kvalifisert elektriker eller faglært person.
Problem
Viktig Apparatet lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyinten- Apparatet står ikke stødig.
sivt.
Kontroller at apparatet er plassert stabilt (alle føttene skal være
på gulvet).
Apparatet virker ikke. Apparatet er slått av.
Lampen lyser ikke.
Slå apparatet på.
Støpselet er ikke satt ordentlig Sett støpselet skikkelig inn i stiki stikkontakten.
kontakten.
Apparatet får ikke strøm. Stik- Kople et annet elektrisk apparat
kontakten er ikke spenningsfø- til stikkontakten.
rende.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se etter i "Skifte lyspære".
Kompressoren arbeider Temperaturen er ikke korrekt Still inn en høyere temperatur.
uavbrutt.
innstilt.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se etter i "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger
enn nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i
apparatet.
NORSK
24
Problem
Mulig årsak
Løsning
Romtemperaturen er for høy.
Reduser romtemperaturen.
Det renner vann på bak- Under den automatiske avri- Dette er normalt.
veggen av kjøleskapet.
mingsprosessen tiner rimet på
bakveggen.
Det renner vann inn i kjø- Vannavløpet er tilstoppet.
leskapet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at vannet Pass på at ingen matvarer befår samle seg i vannoppsam- rører bakveggen.
lingsbeholderen.
Det renner vann ned i Smeltevannets utløp fører ikke Fest smeltevannsrøret til forbunnen.
ned i fordamperbrettet over damperbrettet.
kompressoren.
Temperaturen i appara- Termostatbryteren er ikke inn- Still inn en lavere/høyere temtet er for høy/for lav.
stilt korrekt.
peratur.
Dersom apparatet ditt fremdeles ikke virker
etter kontrollene nevnt ovenfor, ta kontakt med
nærmeste kundeservice. Du finner listen bakerst i denne bruksanvisningen.
Skifte lyspære
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten.
1. Skru skruen ut
av lampedekselet.
2. Trekk kroken
på lampedekselet utover.
1
2
3
3. Fjern lampedekselet.
4. Skift lyspæren ut med en pære som har
samme effekt (maksimal effekt er påført på
lampedekselet).
5. Sett lampedekselet på igjen.
6. Stram skruen på lampedekselet.
7. Sett støpselet inn i stikkontakten.
8. Åpne døren. Påse at lampen tennes.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt kundeservice.
NORSK
25
Tekniske data
Mål
Høyde
1750 mm
Bredde
595 mm
Dybde
632 mm
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på
apparatets innside og
på energietiketten.
Volum (netto)
Kjøleskap
223 liter
Fryser
92 liter
Avrimingssystem
Kjøleskap
auto
Fryser
manual
Stjerneklasse
Stigetid
20 timer
Innfrysingskapasitet
4 kg/24t
Energiforbruk
0,929 kWt/24t
Støynivå
40 dB (A)
Energiklasse
A
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon"
nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og
for informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Plassering
Installer dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Viktig Se etter i monteringsanvisningene for
installasjon.
Klimaklasse
Rommets temperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
Lokalitet
For å sikre best mulig effekt, installer apparatet et godt stykke borte fra varmekilder, som
radiatorer, boilere, direkte sollys osv. Pass på
at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av
kabinettet.
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som
er oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
NORSK
Apparatet skal jordes. Støpselet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom
husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
26
Dette apparatet er i overensstemmelse med.
EU-direktiver.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
IKEA EUROPA GARANTI - NORGE
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen
apparatet ble opprinnelig kjøpt hos IKEA, med
mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall
gjelder garantien bare i to (2) år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5) femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra datoen
det ble kjøpt hos IKEA. Garantien gjelder bare
for husholdningsbruk. Garantiunntakene står
oppført under overskriften ”Det som ikke dekkes av denne garantien” I garantiperioden
dekker garantien kostnadene forbundet med
å reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,
deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten ekstrautgifter og at feilen skyldes
fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets
direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget skjønn
om det dekkes av denne garantien. Dersom
problemet er funnet å være dekket av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør eller autorisert servicepartner i sitt egent servicenettverk
etter eget skjønn, enten reparere det defekte
produktet eller erstatte det med det samme
eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
NORSK
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade som
følge av at bruksanvisningen ikke ble fulgt,
feil installering eller tilkobling til feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller vannskade, inkludert, men ikke begrenset til, skade som
følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt
miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på bruken
av apparatet, inkludert riper og eventuelle
fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer
eller substanser og rengjøring eller fjerning
av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem
eller såpeskuffer.
• Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver,
fylling og uttømmingsrør, pakninger, lamper
og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett
eller deler av kabinett. Med mindre det ikke
kan bevises at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under
et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
• Skader oppstått under transport.
• Installasjonskostnader for IKEA-apparatet,
med mindre det gjelder reparasjon eller utskifting av defekte deler.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet
i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.
Landenes lover gjelder på følgende vis
27
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter
som dekker, eller overgår, de lokale juridiske
krav som kan variere fra land til land. Garantien vil på ingen måte gi dårligere betingelser
enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil utføres
innenfor rammen til garantibetingelsene som
gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen er bare
tilstede dersom:
• apparatet samsvarer med, og er installert i
samsvar med de tekniske spesifikasjonene
som gjelder for landet garantikravet er
fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er installert i
samsvar med de monteringsanvisningen og
sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.
Dedikert SERVICE for IKEA-apparater
Ikke nøl med å kontakte IKEA serviceavdeling
for å:
• fremsette et krav under denne garantien,
• be om forklaring på installasjonen av IKEAapparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger
fra IKEA. Serviceavdelingen kan ikke forklare:
– den generelle installasjonen av et IKEAkjøkken,
– tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen
leveres uten kabel og støpsel), vann eller
gass da dette må utføres av en autorisert
servicemontør,
• be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg på
best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.
Slik når du oss dersom du trenger service
Du henvises til den siste siden i denne håndboken hvor du finner en fullstendig liste over
IKEAs tilsatte serviceleverandører og relevante telefonnumre i de forskjellige landene.
NORSK
Viktig For å oppnå raskere service, anbefaler
vi deg at du bruker der spesifikke
telefonnumrene som står oppført bakerst i
denne håndboken. Referer alltid til numrene
oppført i heftet til det aktuelle apparatet du
trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du
forsikre deg at du har for hånden IKEAS
apparatnummer (8-sifret nummer) for
apparatet som du trenger hjelp med.
Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for at
garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har
kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
For spørsmål som ikke dekkes av paragrafen
“Dedikert SERVICE for IKEA-apparater”, kontakt callsenteret til nærmeste IKEA-butikk uten
å bruke de spesifikke telefonnumrene på den
siste siden i denne håndboken. Vi anbefaler at
du leser dokumentasjonen for apparatet grundig før du kontakter oss.
28
SUOMI
29
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Käyttö
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Hoito ja puhdistus
29
31
32
32
34
35
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU - SUOMI
36
38
38
39
39
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot
sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta
osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla
tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden
(eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä
antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto
irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin
voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva
sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin
poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi
lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen
ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä
tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten
laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä tähän
tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
SUOMI
• Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on
sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon
ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto,
pistoke, kompressori) vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut
virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa
tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava
hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on
helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus 5) on irrotettu.
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi
aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
5) Mikäli varusteena
6) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
30
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän
ilmanvaihtoaukkoa vasten. 6)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita
noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai
poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja,
jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta,
kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta. Jos pistorasia ei ole ulottuvilla,
katkaise virransyöttö päävirtakytkimestä.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi
kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita
mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle (katso kohta Kuluttajaneuvonta). Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole.
Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
SUOMI
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori,
lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huolto
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Kuluttajaneuvonnan puhelinnumerot on
mainittu kohdassa Kuluttajaneuvonta.
31
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä.
Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat
siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
lämpötilan säädin asentoon O.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia
asetusarvoja kohti.
Tärkeää Jos ympäristön lämpötila on korkea
tai jos jääkaappi on hyvin täynnä, ja lämpötila
on säädetty hyvin kylmäksi, kompressori voi
käydä jatkuvasti, jolloin takaseinään
muodostuu huurretta. Tässä tapauksessa
lämpötilan säädin kannattaa kääntää
korkeampaan lämpötilaan automaattisen
sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
SUOMI
32
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen ennen
käyttöönottoa
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella
poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Varusteet
Kananmunalokero
x1
Tämä laite on
myynnissä Ranskassa.
Maan määräysten mukaisesti
jääkaapin
alimpaan osastoon tulee kiinnittää erikoisväline (katso kuva), joka ilmaisee jääkaapin
kylmimmän lämpötilan
alueen.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on
kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa
halutulle tasolle.
Jääpala-astia
x1
Jääkaavin
x1
Tärkeää
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
2
siten, että erikokoiset
pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
1
Ovilokeroiden korkeus
säädetään seuraavasti: Työnnä lokeroa varovasti ylöspäin, kunnes se vapautuu (1). Irrota lokero paikaltaan työntämällä sitä sisäänpäin (2) ja aseta sen jälkeen haluamallesi
korkeudelle.
SUOMI
33
Pakastuslaatikoiden poistaminen
pakastimesta
Pakastuslaatikoissa on
pysäytin, joka estää
laatikoiden irtoamisen
ja putoamisen vahingossa.
Kun haluat poistaa
1
laatikon kokonaan pakastimesta, vedä laa2
tikkoa itseäsi päin (1)
pysäyttimeen saakka
ja ota laatikko sen jälkeen pois kallistamalla
sen etuosaa ylöspäin (2).
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla kevyesti sen etuosasta siten, että laatikko menee pakastimen sisään. Kun laatikko on
mennyt pysäyttimien ohi, työnnä se paikalleen.
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista kääntämällä lämpötilan säätimen korkeampaan,
maksimilämpötilan asetukseen.
Tärkeää Tällöin jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C:n. Jos näin käy, palauta
pakastimen lämpötilan säädin korkeamman
lämpötilan asetukseen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet ylimpään
osastoon.
Pakastuskalenteri
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko
vaihteluvälin alempaa vai ylempää arvoa riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai
pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan
suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on
ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi,
jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi jääkuutioastia.
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastinosastoon.
Tärkeää Älä käytä apuna metallisia välineitä
ottaessasi jääkuutioastiaa pois pakastimesta.
SUOMI
34
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että
ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden
ympärillä.
Säilytysohjeita
• Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
• Peitä kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne.
kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä jääkaapin vetolaatikossa.
• Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai
pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
• Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on joitakin ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit
myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi
määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta
niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin
rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet
on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
SUOMI
35
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Varoitus! Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta,
voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä
tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla tai
pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä
huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin
kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi
yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa
mukana toimitettua välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja laitteen yläosaan muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Tärkeää Sulata pakastin, kun
huurrekerroksen paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet,
kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita
viileään paikkaan.
3. Poista pakastimen vetolaatikot.
4. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla kuumaa vettä (ei kiehuvaa) sisältäviä astioita
pakastimen sisään.
5. Irrota tyhjennyskanava säilytysasennostaan laitteen
alaosasta,
työnnä se laitteen sisään kuvan mukaisesti
ja laita astia
tyhjennysaukon
alle sulatusveden keräämiseksi.
SUOMI
36
6. Kun jää alkaa sulaa, raaputa se varovasti
irti. Käytä apuna laitteen mukana toimitettua muovikaavinta.
7. Kun kaikki jää on sulanut, puhdista sisäpinnat ja pyyhi ne kuiviksi ja laita tyhjennyskanava sen jälkeen takaisin säilytyspaikkaansa.
8. Kytke virta laitteeseen.
9. Laita pakasteet takaisin osastoihin.
Tärkeää Anna laitteen toimia korkeimmilla
asetuksilla muutaman tunnin ajan, jotta se
jäähtyy oikeaan säilytyslämpötilaan
mahdollisimman pian.
Varoitus! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
haihduttimesta, sillä tämä voi vahingoittaa
sitä. Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla keinotekoisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää
niiden turvallista säilytysaikaa.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata tarvittaessa.
4. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
5. Jätä kaikki ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu
tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Ongelma
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on Laitetta ei ole tuettu kunnolla Tarkista, että laite on tukevasti
kova.
paikalleen.
paikallaan (kaikki jalat koskevat
lattiaan).
Laite ei toimi. Valo ei syty. Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
pistorasiassa.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pis- Kokeile kytkemällä pistorasiaan
torasiassa ei ole jännitettä.
jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta Lampun
vaihtaminen.
Kompressori käy jatku- Lämpötilaa ei ole säädetty oi- Säädä lämpötila korkeammaksi.
vasti.
kein.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
SUOMI
37
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen lämpötila on liian kor- Anna lämpötilan laskea huokea.
neen lämpötilaan ennen kuin
laitat ruoat jääkaappiin.
Huoneen lämpötila on liian Alenna huoneen lämpötilaa.
korkea.
Vettä valuu jääkaapin ta- Automaattisen sulatuksen ai- Tämä on normaalia.
kaseinää pitkin.
kana takaseinässä oleva huurre sulaa.
Vettä valuu jääkaapin si- Veden tyhjennysaukko on tu- Puhdista veden tyhjennysaukko.
sälle.
kossa.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivät
valumisen vedenkeruukauka- kosketa takaseinään.
loon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompres- Kiinnitä sulatusveden poistoputsorin yläpuolella olevaan haih- ki haihdutusastiaan.
dutusastiaan.
Laitteen lämpötila on Lämpötilan säädintä ei ole Säädä lämpötila korkeammakliian alhainen/korkea.
asetettu oikein.
si/alhaisemmaksi.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Voit pyytää lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen yhteystiedot kuluttujaneuvonnasta, jonka puhelinnumero löytyy
tämän käyttöohjeen lopusta.
Lampun vaihtaminen
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Irrota lampun
suojuksen ruuvi.
2. Vedä lampun
suojuksen koukkua ulospäin.
1
2
3
3. Poista lampun suojus.
4. Vaihda lampun tilalle uusi samatehoinen
lamppu (maksimiteho on merkitty lampun
kantaan).
5. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
6. Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
7. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
8. Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
38
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus
1750 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
632 mm
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle,
vasemmalle puolelle
kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
Tilavuus (netto)
Jääkaappi
223 litraa
Pakastin
92 litraa
Sulatusjärjestelmä
Jääkaappi
auto
Pakastin
manual
Pakastustehon tähtimerkintä
Käyttöönottoaika
20 tuntia
Pakastusteho
4 kg/24 h
Energiankulutus
0,929 kWh/24 h
Äänitaso
40 dB (A)
Energialuokka
A
Asennus
Huomio Lue huolellisesti
turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja
laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi ennen kuin aloitat laitteen
asennuksen.
Tärkeää Lue asennusohjeet.
Sijoituspaikka
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden,
kuten lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Tarkista,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen
takana.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
T
+16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
SUOMI
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite
kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita
ei ole noudatettu.
39
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
IKEA-TAKUU - SUOMI
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien
osien takuuaika ei pitene sen vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu
ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien
huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset
on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/
EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset
ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti.
Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alainen.
Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman
harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen
tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
SUOMI
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen
reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan
lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon
liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt,
kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita
kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot.
• IKEA-laitteen asennuskustannukset, ellei tämä ole korjauksen tai viallisten osien vaihtamisen seurausta.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa
on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen
40
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään
Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-maassa
ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun rajoissa
on olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia,
jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen
turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden
mukaisesti.
IKEA-laitteille määritetty HUOLTO
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n nimeämään HUOLTOON seuraavissa tapauksissa:
• tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen
tekeminen,
• IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien selventävien
tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja:
– IKEA-keittiön yleinen asennus,
– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja
kaasuliitännät, sillä nämä on annettava
valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.
• IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja
teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet
ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä
meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä palveluntarjoajista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SUOMI
Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä
oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen
numero. Ennen kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n tuotenumero
(8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos Sinulla on muita kuin edellä olevassa kappaleessa, IKEA-laitteille määritetty HUOLTO,
mainittuja kysymyksiä, älä soita tämän oppaan viimeisellä sivulla mainittuun numeroon,
vaan ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän
puhelinpalveluun. Lue huolellisesti laitteen mukana toimitetut asiakirjat, ennen kuin otat yhteyttä meihin.
41
SVENSKA
42
Innehåll
Säkerhetsinformation
Användning
När maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
Underhåll och rengöring
42
44
45
45
46
47
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Miljöskydd
IKEA-GARANTI - SVERIGE
49
51
51
52
52
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda kylen/frysen på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna
bruksanvisning, inklusive tips och varningar,
innan du installerar och använder kylen/frysen första gången. För att undvika onödiga
misstag och olyckor är det viktigt att alla som
använder kylen/frysen har god kännedom om
dess skötsel och skyddsanordningar. Spara
denna bruksanvisning och se till att den följer
med kylen/frysen om den flyttas eller säljs, så
att alla som använder kylen/frysen får korrekt
säkerhetsinformation och information om hur
den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person
och egendom är det viktigt att du läser och
följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas
av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte
instrueras och övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder
kylen/frysen för att säkerställa att de inte
leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll
för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen som möjligt) och
demontera dörrarna så att lekande barn
inte utsätts för elektriska stötar eller löper
risk att bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre kyl/frys
som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna,
var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla kylen/
frysen. Då finns det ingen risk att kylen/frysen blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte blockeras
eller täpps igen.
• Denna kyl/frys är endast avsedd för användning i hemmet.
• Kylen/frysen är avsedd för förvaring av
matvaror och drycker i ett normalt hushåll
enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i kylen/frysen, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts för detta ändamål
av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som
köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
• Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation
av kylen/frysen.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och
antändande källor
– ventilera noga rummet där kylen/frysen
står
SVENSKA
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på
något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka
kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endats
bytas ut av en certifierad serviceagent eller
annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller
skadas av kylens/frysens baksida. En
skadad stickkontakt kan överhettas och
orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när
kylen/frysen har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller
brand föreligger.
6. Kylen/frysen får inte användas utan att
lampglaset 7) sitter på plats över den
inre belysningen.
• Denna kyl/frys är tung. Var försiktig när du
flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och
ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer
eftersom detta kan leda till hudsår eller
frost/frysskador.
• Se till att kylen/frysen inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i kylen/
frysen.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i kylen/frysen eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. 8)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens
anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från kylens/frysens tillverkare.
7) I förekommande fall.
8) Om kylen/frysen är frostfri.
43
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera och
skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av kylen/frysen och koppla loss den
från eluttaget före underhåll. Slå ifrån med
huvudströmbrytaren om du inte kommer åt
eluttaget.
• Rengör inte kylen/frysen med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna
frost från kylen/frysen. Använd i stället en
plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet kylens/frysens
tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen
täpps igen kommer vatten att samlas på kylens/frysens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp kylen/frysen och kontrollera att
den inte har några utvändiga skador. Anslut
inte kylen/frysen om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella
skador till din återförsäljare (se "Service")
och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra
timmar innan du nätansluter kylen/frysen så
att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas
runt kylen/frysen, annars överhettas den.
För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör kylens/frysens baksida
vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med
kylens/frysens varma delar (kompressor,
kondensor).
• Kylen/frysen får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
SVENSKA
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när kylen/frysen har installerats.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs
för att utföra service på kylen/frysen skall
utföras av en behörig elektriker eller annan
kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras
av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas. Servicenumren anges i serviceinformationen.
44
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Kylen/frysen får
inte kasseras tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: kylen/frysen skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser
som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på
baksidan nära kondensorn. Material i denna
kyl/frys som är märkta med symbolen
kan
återvinnas.
Användning
Sätta på kylen/frysen
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas med
hänsyn till att temperaturen inne i kylen/frysen
beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• kylens/frysens placering
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av kylen/frysen
För att stänga av kylen/frysen, vrid temperaturreglaget till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera kylen/frysen:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
Viktigt Om kylen/frysen är inställd på en låg
temperatur, och omgivningstemperaturen är
hög eller kylen/frysen är full med matvaror,
kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost bildas på den bakre väggen.
I detta fall måste temperaturreglaget ställas in
på en högre temperatur för att möjliggöra
automatisk avfrostning och därigenom också
sänka energiförbrukningen.
SVENSKA
45
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder kylen/frysen första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd
neutral såpa för att ta bort den typiska lukten
hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel
eller skurpulver eftersom sådana produkter
skadar kylens/frysens ytfinish.
Daglig användning
Tillbehör
Äggbricka
x1
Isbricka
Denna kyl/frys säljs i
Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta
land måste kylskåpet
förses med en speciell
anordning (se bild)
som placeras i det
nedre facket för att indikera den kallaste zonen i kylskåpet.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är
försedda med ett antal
löpskenor så att hyllorna kan placeras enligt
dina önskemål.
x1
Isskrapa
x1
Viktigt
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara
matförpackningar i oli2
ka storlekar kan dörrhyllorna placeras på
olika nivåer.
1
Justera hyllorna på följande sätt: dra försiktigt hyllan uppåt tills
den kommer fri (1), avlägsna hyllan genom
att trycka den inåt (2) och placera den sedan
i önskad position.
SVENSKA
46
Urtagning av fryslådor från frysen
Fryslådorna har stopp
som förhindrar att lådorna av misstag dras
ut helt eller faller ut.
För att ta ut en fryslåda
ur frysen, dra lådan
1
mot dig (1) tills du når
stoppet och avlägsna
2
sedan lådan genom
att vinkla den främre
delen uppåt (2).
För att sätta tillbaka lådan, lyft upp den främre
delen något för att föra in lådan i dess spår.
När lådan har passerat förbi stoppen, skjut in
hela lådan på plats.
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk
mat och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat behöver inte den medelhöga inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget vridas till en högre inställning för att
erhålla en högre kyleffekt.
Viktigt I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka under 0 °C. Ställ i så
fall in temperaturreglaget på en varmare
inställning.
Placera den färska maten som skall frysas in i
det övre facket.
Fryskalender
Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för
de olika typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden
för en viss matvara är giltig beror på matvarans kvalitet och behandling före infrysningen.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt kylen/frysen stå på i minst två
timmar med en hög inställning innan du lägger
in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar
längre än den tid som anges i den tekniska
informationen under "Stigtid", måste den
tinade maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt
(när maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur
beroende på den tid som står till förfogande
för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från
frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.
Tillverkning av isbitar
Denna kyl/frys är utrustad med en bricka för
tillverkning av isbitar.
1. Fyll brickan med vatten.
2. Placera brickan i frysfacket.
Viktigt Använd inga metallinstrument för att
plocka ut brickan ur frysen.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Råd och tips
Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte
stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög, och
temperaturreglaget är inställt på en hög
temperatur och kylen/frysen är full med
SVENSKA
matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på
evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in
temperaturreglaget på en lägre temperatur
för att möjliggöra automatisk avfrostning
och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande
vätskor i kylskåpet.
• täck över eller förpacka maten, särskilt om
den har en stark smak.
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den.
Tips om kylning
• Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta
sätt i högst två dygn.
• Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri hylla.
• Frukt och grönsaker: dessa produkter bör
rengöras noga och placeras i lådan.
• Smör och ost: dessa produkter bör läggas i
särskilda, lufttäta behållare eller förpackas
i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
• Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
• Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
Tips om infrysning
Här följer några tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den största mängd mat som kan frysas inom
24 timmar anges på typskylten.
47
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas
in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan
du dessutom plocka ut och tina endast den
mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den
i plastpåsar, och se till att förpackningarna
är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt
med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än
feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från
frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att
du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja kylens/frysens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till
frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte
stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan du utför någon form
av underhåll.
Varning Tillbehören och andra delar av
kylen/frysen är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Kylenheten i denna kyl/frys innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
SVENSKA
48
• rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd
neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner
över och droppar ned på matvarorna. Använd
medföljande specialverktyg som redan sitter i
tömningshålet.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i
kylen/frysen.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra kylen/frysen
invändigt eftersom sådana produkter skadar
ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna
och runt det övre facket.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på kylens/frysens baksida med en
borste eller dammsugare. Detta förbättrar kylens/frysens prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i kylen/frysen. Vi rekommenderar därför att kylens/frysens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt
diskmedel.
Anslut kylen/frysen till eluttaget igen efter rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal
användning. Det avfrostade vattnet töms
ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.
Viktigt Avfrosta frysen när frostlagret når en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av kylen/frysen.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på
en sval plats.
3. Plocka ut fryslådorna.
4. Avfrostningen kan påskyndas genom att
ställa skålar med hett vatten (ej kokande) i
frysen.
5. Lossa
tömningskanalen
från dess viloläge längst ned.
Tryck in den såsom figuren visar och ställ en
skål under utloppet där vattnet kan samlas
upp.
6. Skrapa försiktigt av isen när den börjar att
tina. Använd medöljande plastskrapa.
7. När all is har smält, rengör insidan och torka torrt och sätt tillbaka tömningskanalen
på plats.
8. Sätt på kylen/frysen.
9. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare
plockade ut.
Viktigt Låt kylen/frysen stå i några timmar
med de högsta inställningarna så att tillräcklig
förvaringstemperatur nås så snabbt som
möjligt.
SVENSKA
49
Varning Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa av frost från
evaporatorn eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda
upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de
kan förvaras utan säkerhetsrisk.
1.
2.
3.
4.
5.
Koppla loss kylen/frysen från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta, om tillämpligt.
Rengör kylen/frysen och alla tillbehör.
Låt dörrarna stå på glänt så att inte dålig
lukt bildas.
Om kylen/frysen lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att inte matvarorna i
den förstörs i händelse av strömavbrott.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om kylen/frysen inte skall användas under en längre tidsperiod:
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan felsökning utförs.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte
beskrivs i denna bruksanvisning.
Viktigt Kylen/frysen avger vissa ljud under
normal användning (kompressor, cirkulation
av köldmedel).
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kylen/frysen bullrar.
Kylen/frysen står ostadigt.
Kontrollera att kylen/frysen står
stadigt (alla fötterna skall ha
kontakt med golvet).
Kylen/frysen fungerar Kylen/frysen är avstängd.
inte. Belysningen fungerar inte.
Sätt på kylen/frysen.
Stickkontakten sitter inte or- Sätt i stickkontakten ordentligt i
dentligt i eluttaget.
eluttaget.
Kylen/frysen får ingen ström. Anslut en annan elektrisk appaEluttaget är strömlöst.
rat till eluttaget för att kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
Belysningen
inte.
Kompressorn
hela tiden.
fungerar Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av glödlampan".
arbetar Temperaturen är felaktigt in- Ställ in en högre temperatur.
ställd.
Dörren är inte stängd ordent- Se avsnittet "Stängning av dörligt.
ren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre
tid än nödvändigt.
SVENSKA
50
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvarans temperatur är för Låt matvarans temperatur sjunhög.
ka till rumstemperatur före förvaring.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på kylskå- Under den automatiska av- Detta är normalt.
pets baksida.
frostningen tinar frost på baksidan.
Vatten rinner in i kylskå- Vattenutloppet är igentäppt.
pet.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från Kontrollera att inga matvaror
att rinna till vattenuppsamla- har kontakt med den bakre vägren.
gen.
Vatten rinner på golvet.
Smältvattnet rinner inte genom Anslut smältvattenutloppet till
utloppet till avdunstningsbrick- avdunstningsbrickan.
an ovanför kompressorn.
Temperaturen i kylen/ Temperaturreglaget är felak- Ställ in en högre/lägre tempefrysen är för låg/hög.
tigt inställt.
ratur.
Kontakta vår serviceavdelning om kylen/frysen fortfarande inte fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller. Du finner en lista i slutet på denna bruksanvisning.
Byte av glödlampan
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget.
1. Lossa skruven
från lampglaset.
2. Dra lampglasets hake utåt.
3. Avlägsna
lampglaset.
1
2
3
4. Byt ut den gamla glödlampan mot en ny
lampa med samma effekt (max. effekt anges på lampglaset).
5. Sätt tillbaka lampglaset på plats.
6. Dra fast lampglaset med skruven.
7. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
8. Öppna dörren. Kontrollera att belysningen
tänds.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta kundtjänst.
SVENSKA
51
Tekniska data
Mått
Höjd
1750 mm
Bredd
595 mm
Djup
632 mm
Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till
vänster inne i kylskåpet samt på energietiketten.
Volym (netto)
Kylskåp
223 liter
Frys
92 liter
Avfrostningssystem
Kylskåp
auto
Frys
manual
Stjärnmärkning
Temperaturökningstid
20 timmar
Fryskapacitet
4 kg/24 timmar
Energiförbrukning
0,929 kWh/24
timmar
Bullernivå
40 dB (A)
Energiklass
A
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och
för att du skall kunna använda kylen/
frysen på korrekt sätt, läs noga igenom
avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du
installerar kylen/frysen.
Viktigt Se monteringsanvisningarna för
installationen.
Placering
För att säkerställa bästa prestanda, installera
kylen/frysen på säkert avstånd från värmekällor såsom element, varmvattensberedare,
direkt solsken, etc. Se till att luften kan cirkulera
fritt runt kylens/frysens baksida.
Placering
Installera kylen/frysen på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass
som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med kylens/frysens märkdata som
anges på typskylten.
SVENSKA
Kylen/frysen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för
att ansluta kylen/frysen till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade
av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte
har följts.
52
Denna kyl/frys uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
IKEA-GARANTI - SVERIGE
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum då
du köpte produkten hos IKEA, såvida inte produkten är benämnd LAGAN: för dessa produkter gäller garantin i två (2) år. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om
servicearbete utförs under garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs femåriga
garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA före
den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service
genom dess egen organisation eller genom
auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel
från det datum då produkten köptes hos IKEA.
Denna garanti gäller endast användning av
produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av
denna garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex.
reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt
att produkten är tillgänglig för reparation utan
speciella utgifter och att felet är relaterat till
bristfällig konstruktion eller materialfel som
täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala
bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir
IKEAs egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma,
efter eget gottfinnande, huruvida problemet
täcks av denna garanti. Om problemet täcks
av garantin kommer IKEAs serviceleverantör,
eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
SVENSKA
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet
att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej
begränsat till skada orsakad av för mycket
kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av
onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och
lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar som
inte påverkar den normala användningen
av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller
rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tilloppsoch tömningsslangar, tätningar, lampor och
lampglas, displayer, rattar, höljen och delar
av höljen, såvida inte sådana skador kan
bevisas ha orsakats av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket inte
hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer
som utförts med annat än originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
• Transportskador.
• Kostnader för att utföra installationen av
IKEAprodukten, såvida inte arbetet utförs i
samband med en reparation eller utbyte av
defekta delar.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete
som utförts av en kvalificerad specialist som
använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.
Tillämpning av nationell lag
53
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och förs
till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren
som gäller i det nya landet. En skyldighet att
utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna
som gäller i landet där anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
Dedicerad SERVICE för IKEA produkter
Tveka inte att kontakta IKEAs auktoriserade
SERVICE för att:
• framställa ett anspråk under denna garanti.
• ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar
som relaterar till:
– IKEAs övergripande köksinstallation,
– anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt)
eller till vatten- eller gastillförsel eftersom
dessa anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
• be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för
IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt,
ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se sista sidan i denna handbok för en
komplett lista över IKEAs auktoriserade serviceleverantörer och nationella telefonnummer.
SVENSKA
Viktigt För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du använder det
specifika telefonnummer som listas i slutet av
denna handbok. Använd alltid telefonnumret
i den handbok som avser produkten du
behöver ha hjälp med. Innan du kontaktar oss,
se till att du har artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell produkt.
Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och
krävs för att garantin skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor som inte besvaras i avsnittet
"Dedicerad SERVICE för IKEA produkter"
ovan, var god undvik att använda de specifika
telefonnumren på den sista sidan i denna
handbok, utan kontakta i stället Kundtjänst hos
närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att
du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.
54
55
France
+33 1 70 36 02 05
Germany
01803-334532 (0,09€) Vanity 01803-334532 (0,09€/Min.*)*
No: 0180-333IKEA
aus dem Festnetz der DTAG;
Mobilfunkpreise abweichend
Italy
+39 02 00620818
Spain
+34 91 1875537
UK
+44 20 33470044
Holland
0172 468 568
Sweden
0770 330015
Norway
815 22052
Denmark
079221368
Belgium
070 246016
Austria
081 300486 zum Ortstarif
Switzerland
+41 31 5500324
Portugal
211557985
Czech Republic
+420 2 46019721
Poland
+48 12 2978787
Russia
+7 495 6662929
Hungary
+36 1 9980549
Finland
0207 85 1000
Slovakia
+421 2 33002554
Romania
212121224
Cyprus
+357 22 030529
Ukraine
+38 044 5862078
Turkey
+90 212 244 0769
Greece
+30 211 1768276
Bulgaria
0700 10 218
zum Ortstarif
200372500-00-122008
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-380099-1
Download PDF

advertising