Electrolux ERA36502X8, ERA36502X, ERA36502W User manual

Electrolux ERA36502X8, ERA36502X, ERA36502W User manual
Brugsanvisning
DK
køle-/fryseskab
ERA 36502X
ERA 36502W
We were thinking of you
when we made this product
DK
electrolux 3
Velkommen i Electrolux´ verden
Tak fordi du valgte et førsteklasses produkt, som du forhåbentlig får stor glæde af
fremover. Vores ambition er at tilbyde en bred vifte af produkter, som forenkler dit
liv. Du kan se nogle eksempler på forsiden af denne brugsanvisning. Vi håber, du vil
bruge nogle minutter på at læse denne vejledning igennem, så du kan udnytte de
fordele, som din nyerhvervelse byder på. Til gengæld kan vi love dig et produkt, der
er særdeles brugervenligt og giver tryghed i hverdagen. God fornøjelse!
4 electrolux
DK
Brugsanvisningen skal læses grundigt, inden køleskabet installeres og
tages i brug. Brugsanvisningen indeholder sikkerhedsforanstaltninger,
tips, oplysninger og idéer. Hvis køleskabet anvendes i overensstemmelse
med brugsanvisningen, fungerer det korrekt, og du vil få stor glæde af det.
Nedenstående symboler gør det nemmere at finde bestemte emner:
Sikkerhedsforanstaltninger
Ved dette symbol er der advarsler og oplysninger til dig om dit apparat.
Gode råd og nyttige oplysninger
Miljøoplysninger
Symbol for tips
Ved dette symbol er der tips om madvarer og deres opbevaring.
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives
til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.Kontakt det
lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
DK
electrolux 5
Indholdsfortegnelse
Vigtige sikkerhedsoplysninger ....................................................................7
Generelle sikkerhedsforanstaltninger.........................................................7
Forholdsregler til beskyttelse af børn.........................................................8
Sikkerhedsforanstaltninger ved installation................................................8
Sikkerhedsbestemmelser for isobutan. ......................................................8
Instruktioner til brugeren .............................................................................9
Generel oplysning ......................................................................................9
Brug............................................................................................................9
Display ..................................................................................................9
Drift .......................................................................................................9
Slukning...............................................................................................10
Funktionskappen .................................................................................10
Følgende funktioner kan indstilles ......................................................10
Opbevaring i køleskabet .............................................................................10
Indstilling af temperatur.......................................................................10
Slukning af køl eller frys ...........................................................................11
Omgivelsestemperaturer .....................................................................11
Børnesikring ........................................................................................11
Brug af køleskabet ...................................................................................11
Temperaturindstilling ...........................................................................11
Holiday Funktion “H”.................................................................................11
Indkøbsfunktion ...................................................................................11
Øko funktion ........................................................................................12
Funktion til hurtig nedkøling af drikkevarer ..............................................12
Boks ....................................................................................................12
Opbevaring i køleskabet...........................................................................13
Madvarernes opbevaringstid og temperatur .......................................13
Brug af fryseskabet .............................................................................13
Opbevaring af frosne madvarer ..........................................................13
Alarm ved for høj temperatur ...................................................................14
Alarm for åben dør ...............................................................................14
Indfrysning af ferske madvarer............................................................14
Gode råd og vejledning .................................................................................15
Tips og idéer..................................................................................................15
6 electrolux
DK
Sådan spares der energi..........................................................................16
Sakbet og milijøet................................................................................16
Rengøring............................................................................................16
Vedligeholdelse .............................................................................................16
Regelmæsig rengøring .......................................................................17
Udskiftning af kulfilter ..........................................................................18
Når køleskabet ikke er i brug ..............................................................18
Fejlfinding ......................................................................................................18
Sådan skiftes pæren ................................................................................18
Hvis noget ikke virker ...............................................................................18
Oplysninger til installatøren.......................................................................21
Tekniske data ................................................................................................21
Installation af apparet...............................................................................21
Transport og udpakning ......................................................................21
Rengøring ...........................................................................................21
Placereing af apparatet .......................................................................21
Monteringaf aktivt kulfilter ...................................................................23
Vending af dør.....................................................................................23
Elektrisk tilsluning..........................................................................................25
Opbevarigsoversigt, skema (1) ..................................................................26
Opbevaringstid og emballage for friske madvarer i køleskabet...............26
Opbevarigsoversigt (2) ...............................................................................27
Opbevaringstid og dybfrosne og frosne varer..........................................27
Garanti/Kundeservice .................................................................................28
Produktansvar ..........................................................................................28
Europæisk garanti ....................................................................................30
DK
electrolux 7
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Gem denne brugsanvisning. Den er
vigtig, hvis skabet senere sælges til
andre.
Skabet er beregnet til at opbevare
almindelige madvarer til husholdningen,
og
det
skal
anvendes
i
overensstemmelse
med
brugsanvisningen.
Service og reparationer, herunder
reparation og udskiftning af den
elektriske ledning, skal udføres af
autoriserede firmaer. Der bør kun
anvendes originale til- behørsdele og
reservedele ved reparationer og
udskiftning. Ellers kan skabet
ødelægges eller på anden måde
forårsage skade.
Skabet er kun ude af drift, hvis stikket er
trukket ud af stikkontakten, eller hvis der
er afbrudt på stikkontakten. Inden
rengøring og vedligeholdelse skal
stikket altid være trukket ud (der må ikke
trækkes i ledningen). Hvis det er svært
at få fat i stikket, skal der slukkes for
skabet ved at afbryde strømmen.
Den elektriske ledning må ikke
forlænges.
Kontrollér at stikkontakten ikke er
ødelagt eller i klemme bag kølefryseskabtes bagvæg
- E ødelagt stikkontakt kan overophede
og forårsage brand
Stil ikke produktet eller andre tunge
ting ovenpå ledningen.
- Der er risiko for kortslutning og brand.
Træk ikke stikket ud ved at hive i
ledningen,vær ekstra opmærksom
når køle-fryseskabettrækkes ud af
skabet.
En ødelagt ledning kan forårsag
kortslutning og brand
- Hvis ledningen er ødelagt skal den
udskiftes
afen
autoristeret
elinstallatør.
Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis
stikkontaktener ødelagt.
- Der er risiko for kortslutning og brand.
Skabet må kun være i brug, når
lampeafdækningen til det indvendige
lys er sat på.
Ved rengøring, afrimning, udtagning af
frosne madvarer eller isterningebakken
må der ikke bruges skarpe, spidse eller
hårde genstande, da disse kan
beskadige skabet.
Sørg for, at væsker ikke kommer i
berøring
med
termostaten
og
lysboksen.
Is kan forårsage forfrysninger, hvis den
spises straks efter, at den er taget ud af
fryserummet.
Efter optøning af frosne madvarer må
disse ikke nedfryses igen, men skal
bruges snarest muligt.
Frosne madvarer skal opbevares i
overensstemmelse med instruktionerne
på emballagen.
Afrimning må ikke fremskyndes ved
brug
af
elektriske
opvarmningsapparater eller kemikalier.
Varme gryder må ikke sættes i
nærheden af plasticdele.
Der må ikke opbevares brandfarlige
gasser og væsker i skabet, da de kan
eksplodere.
Der må ikke opbevares kulsyreholdige
drikkevarer, drikkevarer på flasker samt
frugt på flasker i fryserummet.
Undersøg og rengør regelmæssigt
afløbshullet til smeltevandet, som
kommer fra den automatiske afrimning.
Hvis afløbshullet er tilstoppet, kan det
ophobede smeltevand forårsage svigt
og defekt på et tidligt tidspunkt.
8 electrolux
DK
Forholdsregler til beskyttelse
af børn
Det er forbudt for børn at lege med
emballagen til skabet. Plasticfolie kan
forårsage kvælning.
Voksne skal tage sig af skabet. Tillad
ikke børn at lege med det eller dets
betjeningsdele.
Når du vil kassere skabet, skal du
trække stikket ud af stikdåsen, klippe
ledningen over (så tæt på skabet
som muligt) og tage døren af for at
undgå, at legende børn får elektrisk
stød eller lukker sig inde i skabet.
Sikkerhedsforanstalt-ninger
ved installation
Sæt skabet op ad væggen for at undgå
at berøre varme dele (kompressor,
kondensator), så en evt. forbrænding
undgås.
Når skabet skal flyttes, skal man sørge
for, at stikket er trukket ud af
stikkontakten.
Når skabet skal installeres, skal man
sørge for, at der først tilsluttes strøm,
når skabet er sat endeligt på plads.
Der skal være tilstrækkelig med
luftcirkulation omkring skabet, således
at en overophedning undgås. Følg de
relevante instruktioner for installation
for at opnå tilstrækkelig ventilation.
Hvis apparatet ikke er anbragt i
gulvplan, men fx på en sokkel, skal man
sørge for en fastgørelse, der sikrer, at
skabet står sikkert forankret på soklen
og ikke kan glide ned fra denne.
Denne maskine må ikke betjenes af
personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller mental kapacitet,
eller med manglende erfaring i eller
kendskab hertil, medmindre de har
modtaget oplæring i brugen af
maskinen fra en person med ansvar for
deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med maskinen.
Sikkerhedsbestemmelser for
isobutan
Advarsler
Køleskabes kølemiddel er isobutan
(R 600a) det er brændbart og
eksplosivt.
Sørg for god cirkulation, omkring
skabet.
Undlad at tilstoppe eller blokere
ventilations
åbninger.
(Følg
anvisningerne
omkring
indbygningsmål/ventilation)
Brug aldrig mekaniske/elektriske dele
(hårtørrer eller andre varmeapp.)
eller skarpe genstande til at
fremskynde afrimningen i fryseren.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Forholdsreglerne
i
denne
brugsanvisning skal gemmes af
hensyn til sikkerheden for personer og
sikker håndtering af materialer, da
producenten ikke er ansvarlig for
skader som følge af forsømmelser.
DK
electrolux 9
Instructions for the User
Generel oplysning
Skabet er et „kombineret køle/fryseskab med to kompressorer og
fryser i den nederste del”. Skabet har to
separate kølesystemer og døre, således
at de to dele kan fungere uafhængigt af
hinanden.
Skabet er egnet til opbevaring af frosne
og dybfrosne madvarer og nedfrysning i
den mængde, som fremgår af
brugsanvisningen, samt til at lave
isterninger.
Skabet opfylder standardkravene til
forskellige temperaturgrænser alt efter
klimaklasse.
Klimaklassens bogstavsymbol ses på
typeskiltet.
Lyser, når den tilhørende køle- eller
frysedel har opnået den indstillede
temperatur
Blinker for at gøre opmærksom på
en fejl i den tilhørende køle- eller
frysedel. F.eks. for høj temperatur
Alarm ved for høj temperatur og
alarm for åben dør.
Viser omgivelsestemperaturen
Positiv
eller
temperaturindikator
negativ
Temperaturindikator
Lyser når børnesikringen er tilkoblet
Lyser når
tilkoblet
Timerfunktionen
er
BRUG
Lyser når indkøbsfunktionen er
tilkoblet.
Betjeningspanel
Lyser når Drinks chill funktionen er
tilkoblet
Lyser når hurtig nedfrysning er
tilkoblet
A - Apparatets Tænd-/Slukknap
B - Temperature regulation button
C - Temperatur- og funktionsindikator
D - Funktionsknap
E - Confirmation button
DISPLAY
Lyser, når den tilhørende køle- eller
frysedel er i drift;
Lyser når øko funktionen er tilkoblet
Drift
Hvis displayet ikke lyser, når stikket
sættes i stikkontakten, tryk på knappen
(A), for at tænde apparat.
Så snart der tændes for skabet lyder
alarmen og temperaturvisningen blinker.
Tryk på knappen (E) og alarmen slukker.
(Se også afsnittet ”Alarm ved for høj
temepratur”)
Symbolet
blinker stadig og
temperaturindikatoren vil vise den
varmeste temperatur, som er opnået.
Vælg Øko funktionen for at opnå den
bedste opbevaring. Ved Øko funktion er
følgende
10 electrolux
DK
Temperaturer garanteret:
omtrent +5°C i køleskabet.
omtrent-18°C i fryseren
Vent med at lægge madvarer i
fryseren indtil temperaturen er nede
på - 18ºC
Se afsnittet “ Temperaturindstilling”
for at ændre temperaturen.
Slukning
Sluk skabet ved at trykke på knap (A) i
mindst 1 sekund. Displayet viser
nedtælling og slukker.
Når
skabet
er
slukket
vises
omgivelsestemperaturen
og
det
tilhørende symbol lyser.
Funktionsknappen
Funktionsknappen D indeholder alle de
funktioner skabet kan indstilles til.
Når en funktion er valgt med knap D,
skal den bekræftes med knap E. Hvis
den valgte
Funktion ikke bekræftes i løbet af nogle
få sekunder vil skabet gå tilbage til den
tidligere
Indstillede funktion
Følgende funktioner kan indstilles:
Vælg/Sluk/Tænd for køleskabet
Vælg/Sluk/Tænd for fryseren
Omgivelsestemperatur
Børnesikring
Indkøbsfunktion
Øko funktion
Hurtig indfrysning
Drinks chill funktion (eller Timer funktion)
Vælg/Sluk/Tænd for køl eller
frys
Indstilling af temperatur
Temperaturen kan indstilles ved at
trykke på knap (D) for at vælge køl eller
frys og derefter trykke på knap (B) for at
Indstille den ønskede temperatur.
Når der trykkes på knap (B) blinker den
aktuelle
temperatur-Indstilling
i
indikatoren. Tryk på knap (E) for at
bekræfte valget af temperatur. Alarmen
vil lyde i nogle få sekunder og den nye
valgte temperatur vil vises i displayet.
Efter nogle få sekunder vil den aktuelle
temperatur i skabet vises igen.
Den nye valgte temperatur skal være
nået indenfor 24 timer.
Hvis skabet ikke har været brugt i
længere tid, og skal køre igen på den
tidligere indstillede temperatur, er det
ikke nødvendigt at vælge temperatur
igen. Den sidst indstillede temperatur er
lagret.
Vigtigt
Når skabet tændes første gang, kan
displayet ikke korrespondere med den
indstillede temperatur. I stabiliseringsperioden er det muligt at displayet
viser en anden temperatur end den
indstillede.
Hvis skabet ikke har været brugt i
længere tid, og skal køre igen på den
tidligere indstillede temperatur, er det
ikke nødvendigt at vælge temperatur
igen. Den sidst indstillede temperatur er
lagret.
DK
Slukning af køl eller frys
Tryk på knap (D) for at slukke for køleeller frysedelen indtil den ønskede del
vises i displayet. Tryk derefter på knap
(A) for at slukke. Displayet viser
nedtælling og slukker.
Omgivelsestemperaturer
Omgivelsestemperatur vises ved at trykke
på knap (D) indtil symbolet for
omgivelsestemperatur ses i displayet .
.
Ved denne indstilling er den valgte
temperatur omgivelses- Temperaturen.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Børnesikring
Børnesikring aktiveres ved at trykke på
knap (D) indtil symbolet for børnesikring
ses i displayet
.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Brug af køleskabet
Temperaturindstilling
Temperaturen i køleskabet kan
reguleres imellem +2°C og +8°C.
Ved normal brug vises temperaturen
inde i køleskabet
Vigtigt!
Der
kan
forekomme
uoverensstemmelser mellem vist og indstillet
temperatur. Det kan f.eks. være hvis:
electrolux 11
- Der for nylig er valgt en ny indstilling
- Døren har stået åben i længere tid
- Der er sat varm mad ind i køleskabet
Holiday Funktion “H”
I Holiday funktionen er temperaturen
+15ºC.
Funktionen giver mulighed for at holde
køleskabets dør lukket i en længere
periode, uden der dannes dårlig lugt i
skabet. (F.eks. i sommerferien)
Holiday funktionen indstilles på samme
måde som temperaturen ændres. Tryk
på knap B indtil ”+2°C” vises i displayet.
Tryk igen.
Efter ”+2°C” vises ”H” i displayet. Tryk
på knap E for at bekræfte. Skabet er nu
i Holiday funktion.
Vigtigt!
Køleskabet skal være tomt, når det
sættes i Holiday funktion.
Indkøbsfunktion
Hvis I skal sætte store mængder varme
fødevarer i køleskabet, efter I har været
på indkøb, anbefales det at aktivere
Indkøbsfunktionen for at køle varerne
hurtigere og undgå at opvarme de andre
fødevarer i køleskabet.
Indkøbsfunktionen aktiveres ved at
trykke på knap (D) indtil symbolet for
indkøbsfunktion ses i displayet
.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
Indkøbsfunktionen slukkes automatisk
efter cirka 6 timer.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
12 electrolux
DK
Øko funktion
Boks
Øko funktionen aktiveres ved at trykke
på knap (D) indtil symbolet for Øko
funktion ses i displayet .
.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
På denne indstilling er temperaturerne
automatisk indstillet På +5ºC og -18ºC.
De bedste temperaturer til køling og
frysning af madvarer.
Funktionen frakobles, når temperaturen
i køle- og/eller frysedelen ændres.
Boksen egner sig til opbevaring af
grøntsager eller frugter.
Der hører en indvendig rum-deler med
til boksen som kan anvendes til at
adskille varerne i boksen efter behov.
Funktion til hurtig nedkøling af
drikkevarer
Opbevaring i køleskabet
Drinks chill.
Drinks chill funktionen, til brug for hurtig
nedkøling af drikkevarer i fryserummet,
aktiveres ved at trykke på knap (D) indtil
symbolet for Drinks chill ses i displayet .
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
Quick chill funktionen er automatisk
indstillet til at køre i 30 min. Det kan
ændres fra 1 min til 90 min ved at trykke
på knap B indtil den ønskede tid vises i
displayet.
Efter den valgte tid er der følgende
indikatorer:
Sluttidspunktet er angivet ved at:
- Symbolet blinker på indikatoren ;
- Symbolet
blinker;
- Symbolet
blinker;
- Der høres en alarm indtil der trykkes
på knap E.
Drikken tages ud af fryserummet.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Når forskellige typer madvarer skal
opbevares i køleskabet, anbefales det at
anbringe dem som vist på tegningen:
1. Tilberedte madvarer, færdigretter,
madvarer på tallerkener/fade,
fersk kød, afskåret pålæg,
drikkevarer
2. Mælk, mejeriprodukter, madvarer
på tallerkener/fade
3. Frugt, grøntsager, salat
4. Ost, smør
5. Æg
6. Yoghurt, cremefraiche
7. Små flasker, sodavand
8. store flasker, drikkevarer
9. Fisk, kød
DK
electrolux 13
Luftcirkulation
Brug af fryseskabet
Køleafdelingen er udstyret med en
speciel D.A.C.(Dynamic Air Cooling)
ventilator, der kan tændes på
kontakten (1).
Der anbefales, at ventilatoren (D.A.C.)
bruges,
når
den
omgivende
temperatur overstiger 25°C.
Denne anordning giver mulighed for
hurtig afkøling af madvarer og for en
mere
jævn
temperatur
i
køleafdelingen.
Det 4-stjernede
fryseskab er
beregnet til nedfrysning af ferske
madvarer og til opbevaring af is og
dybfrosne varer.
Temperaturindstilling
Temperaturen kan reguleres imellem 15°C og -24°C.
Det anbefales temperatur er på cirka 18°C, da der derved sikres ordentlig
nedfrysning og opbevaring af de frosne
madvarer.
Vigtigt!
Når skabet tændes første gang, kan
displayet ikke korrespondere med den
indstillede
temperatur.
I
stabiliseringsperioden er det muligt at
displayet viser en anden temperatur end
den indstillede.
Vigtigt!
Madvarernes opbevaringstid og
temperatur
Skemaet bagest i denne brugsanvisning
oplyser om opbevaringstid.
Det er ikke muligt på forhånd at
fastlægge den nøjagtige opbevaringstid,
da den afhænger af, hvor friske
kølevarerne er, og hvordan de er
behandlet. Derfor er de oplyste
opbevaringstider kun vejledende.
Hvis man ikke ønsker at bruge alle de
netop købte dybfrosne madvarer med
det samme, kan de opbevares i ca. 1
dag (indtil optøning) i køleskabet.
Der
kan
forekomme
uoverensstemmelser mellem vist og indstillet
temperatur. Det kan f.eks. være hvis:
- Der for nylig er valgt en ny indstilling
- Døren har stået åben i længere tid
- Der er sat varm mad ind i køleskabet.
Forskelle på op til 5ºC inde i fryseren er
normalt.
Ved normal brug viser displayet den
varmeste temperatur inde i skabet.
Opbevaring af frosne madvarer
Hvis apparatet tændes for første gang
eller efter en længere stilstandsperiode,
skal det køre mindst 12 timer på
indstillingen hurtig nedfrysning.
Derefter indstilles til normal drift igen.
Hvis De har brug for at opbevare store
mængder madvarer, kan alle skuffer og
14 electrolux
DK
kurve tages ud, og madvarerne kan
anbringes direkte på hylderne. Der må
ikke anbringes mere end den tilladte
mængde som er angivet på siden øverst
i apparatet.
Vigtigt!
Hvis madvarerne optøes ved et uheld
(som følge af strømsvigt) og
tidsrummet for strømafbrydelsen er
længere end den angivne tid for
optøning, er det nødvendigt at
tilberede og spise madvarerne
straks.
Alarm ved for høj temperatur
Temperaturstigninger i frostrummet (for
eksempel på grund af strømsvigt)
angives ved, at:
- temperaturen blinker;
- symbol
blinker;
- symbol
blinker;
- der høres en alarm.
Når de normale forhold genoprettes:
- frakobles lydsignalet;
- bliver temperaturen ved med at blinke;
Når man trykker på knappen ”E” for at
slå alarmen fra, vises den højeste
temperatur, der er blevet målt i rummet
i nogle sekunder Derefter går
skabet tilbage til normal drift og viser
Temperaturen
i
fryseren.
I
alarmperioden kan alarmen slås fra ved
at trykke på knappen E
Indfrysning af ferske madvarer
Frostrummet
er
velegnet
til
langtidsopbevaring af købte frostvarer
samt til nedfrysning af friske madvarer.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan nedfryses i løbet af 24 timer er
angivet på pladen med serienummeret.
For at indfryse den angivne mængde,
skal madvarerne væ
re i direkte kontakt med fladerne i
fryseren. (fjern skuffer eller kurve).
Når madvarerne indfryses i skufferne
eller kurvene, vil mængde, der kan
indfryses være mindre.
Ved nedfrysning af friske madvarer
anbefales det at anvende funktionen
Hurtig
nedfrysning.
Hurtig nedfrysning aktiveres ved at
trykke på knap (D) indtil symbolet
for
Hurtig nedfrysning ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
Efter 24 timers indfrysning kan
madvarerne lægges i skuffer Eller
kurve. Indfrysningen tager 24 timer. I
løbet af dette tidsrum må der ikke
sættes andre madvarer i fryseren.
Denne funktion standser automatisk
efter 52 timer.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
DK
Gode råd og vejledning
Vær opmærksom på at hyldernes
placering i køleskabet kan ændres,
hvilket
øger
anvendelsesmulighederne betydeligt. Hylderne
kan flyttes, når døren er 90 åben.
Når fryserdøren lukkes opstår der
vakuum i køleskabet på grund af den
lave temperatur. Vent derfor 2-3
minutter til trykket udlignes før døren
åbnes igen.
Sørg for at indstille temperaturen
således, at der aldrig er varmere end
-18 C i fryseren.
Det bør dagligt kontrolleres, at
køleskabet fungerer korrekt for at
undgå at madvarer går tabt hvis der
opstår et problem med køleskabet.
Køleskabet kan under normale
omstændigheder afgive følgende
lyde.
Klikkelyde: Når den automatiske
kontrolmekanisme afbryder eller
igangsætter kompressoren kan
der høres en klikke- eller bankelyd.
Summen: Kompressoren afgiver
en summende lyd, når den kører.
Slubren: Når kompressoren sætter
igang begynder kølevæsken at
flyde i rørene, hvorved der kan
forekomme
pulserende
lyde
(gurglen, boblen, slubren og
lignende). Disse lyde kan også
forekomme i kort tid når
kompressoren afbrydes.
Poppelyde: I en stor del af vores
køleskabe er afrimeren omgivet af
skum inde i skabet. Afrimerens
temperatur skifter, hvorved dens
størrelse også ændrer sig en lille
smule. Når dette sker, kan der
electrolux 15
forekomme en dump poppelyd.
Dette er ganske normalt og skader
ikke apparatet.
For at kontrollere temperaturen i
køleskabet, skal termostaten først
stilles på mellemste indstilling.
Derefter placeres et glas vand med et
termometer til måling af både + og - 1
C
midt
i
køleskabet.
Hvis
termometeret efter 6 timer måler
mellem +3 og +8 C, virker køleskabet
korrekt.
Under
målingen
må
køleskabets
indstillinger
eller
udnyttelse ikke ændres.
For at kontrollere temperaturen i
fryseren, skal termometret placeres
inde imellem de frosne varer, hvorved
målingen
viser
den
korrekte
temperatur inden i varerne
Tips og idéer
I dette kapitel er der praktiske tips og
idéer til, hvordan man kan opnå
maksimal energibesparelse, ligesom
der er miljøoplysninger om skabet.
16 electrolux
DK
Sådan spares der energi
Undgå at placere apparatet i direkte
sollys eller tæt ved en varmekilde.
Sørg for at kondensatoren og
kompressoren bliver ventileret,
undgå
at
blokere
for
luftgennemstrømning.
Pak madvarerne ind i tætsluttende
bøtter eller folie for at undgå unødig
rimdannelse.
Undgå at åbne dørene unødigt og
lade dem stå åbne i længere tid.
Lad varm mad køle ned til
stuetemperatur før det sættes i
køleapparatet.
Hold kondensatoren ren.
Skabet og miljøet
Dette skab indeholder ikke gasarter i
kølekredsløbet
eller
isoleringsmaterialet, der er til skade for ozonlaget.
Skabet må ikke bortskaffes sammen
med det almindelige affald. Undgå at
ødelægge køleenheden, især på
bagsiden tæt på kondensatoren.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse
fås ved henvendelse til kommunen.
Materialerne i dette skab, som er
mærket med symbolet,
kan
genbruges.
Vedligeholdelse
Afrimning
Det er normalt at fugtigheden i
køleapparatet omdannes til rim og
isaflejringer .
Tykke lag af rim og is virker isolerende
og nedsætter derfor køleeffekten, hvilket
betyder at der bruges mere energi til at
nedkøle apparatet til den ønskede
temperatur.
I denne type køleapparat er afrimningen
fuldautomatisk og kræver ingen
yderligere tiltag. Termostaten slukker
med
jævne
mellemrum
for
kompressoren i kortere eller længere tid.
Herved
stopper
kølingen
og
temperaturen på køleelementet inden i
køleapparatet stiger til over 0 grader,
hvorved rim og is smelter af. Når
køleelementet når +3-4 grader sætter
termostaten igen kølingen.
Afrimningsvandet
føres
gennem
afløbsrøret på køleapparatets bagside til
opsamlingsbakken på toppen af
kompressoren.
Varmen
fra
kompressoren får vandet til at fordampe.
Vær opmærksom på at afløbet
til afrimningsvand skal holdes
rent. Kontrollér jævnligt at afløbet
ikke er tilstoppet eller beskidt, da
dette kan føre til defekter i apparatet
fordi isoleringen beskadiges.
Rengør afløbet som vist på tegningen
med den vedlagte afløbsrenser.
Afløbsrenseren efterlades i afløbet.
Tilstopning af afløbet sker typisk når
indpakningspapiret til madvarer kommer
i kontakt med bagvæggen og fryser fast
på den. Hvis madvarerne tages ud
netop mens papiret er fastfrosset på
bagvæggen, vil et stykke papir rives af
og blive ført ned i afløbet ved næste
afrimning.
Vær derfor omhyggelig når der lægges
madvarer
indpakket
i
papir
i
køleapparatet.
Under ekstreme forhold, for
eksempel under hedebølge, kan
det forekomme at køleapparatet køler
uafbrudt, hvorved den fuldautomatiske
afrimning i en periode ikke fungerer.
Det er ikke ualmindeligt at rim og
iskrystaller
bliver
siddende
på
køleapparatets bagvæg efter en periode
uden afrimning.
Fryseren kan ikke afrime automatisk da
DK
de frosne madvarer ikke tåler
temperaturer over frysepunktet.
Derfor er det nødvendigt i mindre
omfang at skrabe rim og isdannelse i
fryseren ned med den vedlagte skraber
og fjerne det.
Hvis rim- og islagene er så tykke at de
ikke
kan
skrabes
ned
med
plasticskraberen er det nødvendigt at
afrime fryseren manuelt. Hvor ofte dette
skal ske afhænger af brugen (typisk 2-3
gange om året).
Tag de frosne varer ud a fryseren og
placér dem i en kurv eller kasse isoleret
med aviser eller et tæppe og stil dem det
koldest mulige sted (for eksempel i et
andet køleapparat).
Træk stikket ud af stikkontakten, så
både køleskab og fryser er slukket.
Åbn dørene til fryseren og køleskabet
og rengør køleskabet som beskrevet i
„regelmæssig rengøring” i afsnit c.
Fryseren vedligeholdes og rengøres på
følgende måde:
For at lede smeltevandet ud af fryseren
tages afløbet, der findes i midten af
fryserens bund, ud og placeres i
omvendt retning, som vist på tegningen.
Placér en bøtte eller kande i passende
højde under afløbet. Efter endt
afrimning sættes afløbet tilbage på
plads.
electrolux 17
Bøtten på billedet er ikke en del af
tilbehøret til køleapparatet!
Når al smeltevandet er løbet af tørres
fryseren af indvendig.
Sæt stikket i stikkontakten og læg
madvarerne tilbage i køleapparatet.
Det anbefales at stille drejeknappen til
temperaturindstilling på det maksimale i
et par timer, således at der hurtigst
muligt
opnås en tilfredsstillende
kølingstemperatur i køleapparatet.
Regelmæssig rengøring
Det anbefales at vaske indersiden af
køleskabet hver 3. eller 4. uge i lunkent
vand tilsat sulfo og derefter tørre det af
(det er hensigtsmæssigt samtidigt at
rengøre og afrime inde i fryseren).
Når der er slukket for strømmen, skal
skabet vaskes af i lunkent vand tilsat
sulfo og herefter tørres af. En bedre
løsning er at bruge køleskabsrens i
sprayform, der kan rekvireres via vor
serviceafdeling eller forhandleren. Her
følges
brugsanvisningen
på
emballagen. Magnetdørens gummiliste
skal rengøres med rent vand. Efter
rengøringen sættes stikket atter i.
Det anbefales at fjerne støv og snavs på
bagsiden
af
køleskabet
og
kondensatoren
og
rengøre
tøvandsbakken øverst på kompressoren
1 eller 2 gange om året.
18 electrolux
DK
Når køleskabet ikke er i brug
Hvis køleskabet ikke skal bruges i
længere tid, skal man gøre følgende:
Afbryd strømmen til skabet.
Tag madvarerne ud af køleskabet.
Afrim og rengør som beskrevet tidligere.
Lad døren stå åben for at undgå
lugtdannelse inde i skabet.
Fejlfinding
Udskiftning af elpære
Hvis elpæren i køleskabet går i stykker,
kan den udskiftes på følgende måde:
Sluk for strømmen til apparatet.Skruen
som fastholder lampeglasset skrues ud
(1).
Afmonter skruen, tryk på splitten (2) bag
på lampen som vist på tegningen. Tag
derefter skærmen af i pilens retning (2).
Nu kan elpæren skiftes (Type: T 25 230240 V, 15 W, E14 gevind).
Når pæren er udskiftet klikkes skærmen
på plads og skruen skrues i. Tænd igen
for strømmen til apparatet.
Manglende lys i køleskabet påvirker ikke
dets øvrige funktioner.
Hvis noget ikke virker
Når apparatet er i brug, kan der tit
forekomme
nogle
mindre
men
irriterende problemer, som ikke kræver,
at der tilkaldes en servicetekniker. I det
følgende skema er der oplysninger om
disse problemer, så man undgår
unødvendige omkostninger til service.
Vi gør opmærksom på, at der er visse
lyde, når der er tændt for apparatet
(kompressor- og cirkulationslyd). Disse
lyde er ikke tegn på problemer, men
betyder blot, at apparatet kører normalt.
Vi gør igen opmærksom på, at
apparatet kører i intervaller. Det
betyder, at når kompressoren
slukker, er det ikke ensbetydende med,
at der er afbrudt for strømmen. Det er
grunden til, at man ikke må røre
apparatets elektriske dele, før der er
afbrudt for strømmen.
DK
Problem
Der er for varmt i
køleskabet.
Mulig årsag
Termostaten
kan
være
indstillet forkert.
Hvis varerne ikke er kolde nok
eller lagt et forkert sted.
Døren lukker ikke tæt eller er
ikke lukket rigtigt.
electrolux 19
Løsning
Stil termostaten højere.
Læg varerne det rigtige sted.
Undersøg, om døren lukker
rigtigt, og at gummilisten er
hel og ren.
være Stil termostaten højere.
Termostaten
kan
indstillet forkert.
Døren lukker ikke tæt eller er Undersøg, om døren lukker
ikke lukket rigtigt.
rigtigt, og at gummilisten er
hel og ren.
Stor mængder varer, som skal Vent nogle timer, og undersøg
fryses, er lagt i fryseren.
så temperaturen igen.
Varer, som skal fryses, ligger Læg varerne på en måde, så
for tæt på hinanden.
der kan cirkulere kold luft
rundt.
Det
er
normalt.
Under
Der løber vand på
køleskabets bagvæg. automatisk afrimning smelter
isen på bagvæggen.
Afløbshullet
kan
være Rengør afløbshullet.
Der løber vand ud i
køleskabet.
tilstoppet.
Varer i køleskabet kan Læg varerne på en måde, så
forhindre vand i at løbe ned i de ikke rører bagvæggen
renden.
direkte.
for
at
føre
Der løber vand ud på Smeltevandet løber ikke ned i Sørg
gulvet.
tøvandsbakken
over smeltevandsafløbet over til
kompressoren.
tøvandsbakken.
Der er for meget frost Varerne er ikke pakket Pak varerne ordentligt ind.
og is.
ordentligt ind.
Undersøg, om dørene lukker
Dørene lukker ikke tæt eller er rigtigt, og at gummilisterne er
ikke lukket rigtigt.
hele og rene.
Termostaten
kan
være Stil termostaten i en position,
indstillet forkert.
der giver højere temperatur.
er
indstillet Stil termostaten i en position,
Kompressoren kører Termostaten
uafbrudt.
forkert.
der giver højere temperatur.
Dørene lukker ikke tæt eller er Undersøg, om dørene lukker
ikke lukket rigtigt.
rigtigt, og at gummilisterne er
hele og rene.
Stor mængder varer, som skal Vent nogle timer, og undersøg
fryses, er lagt i fryseren.
så temperaturen igen.
For varm mad blev lagt i Maden, der lægges ind, må ikke
køleskabet.
være over stuetemperatur.
Skabet står et sted, hvor der er Prøv
at
nedsætte
for varmt.
temperaturen i det rum, hvor
Der er for varmt i
fryseren.
20 electrolux
DK
Apparatet virker ikke. Stik sidder ikke rigtigt i
Det køler ikke og der stikkontakten.
er ikke lys.
Sikringen er defekt.
Termostatknappen er slukket.
Der er ikke spænding i
stikkontakten. (Prøv at tilslutte
et andet apparat).
Skabet støjer.
Skabet står ikke i vater.
skabet står.
Sæt
stikket
rigtigt
i
stikkontakten.
Udskift sikringen.
Start skabet som beskrevet i
kapitlet „Ibrugtagning”.
Tilkald en elektriker.
Undersøg, om skabet står
stabilt (både fortil og bagtil),
og bring skabet i vater ved at
justere de forreste stilleben.
Hvis disse råd ikke virker efter hensigten, anbefales det at tilkalde vor
serviceafdeling.
DK
electrolux 21
Oplysninger til installatøren
Tekniske data
ERA 36502 W ERA 36502 X
Køleapparat: 110
Fryseapparat: 249
Køleapparat: 92
Nettovolumen (I)
Fryseapparat: 245
595
Bredde (mm)
1850
Højde (mm)
632
Dybde (mm)
0,77
Energiforbrug
(kWh/24 t)
281
(kWh/år)
A+
Energiklasse iht. EU-standarder
12
Frysekapacitet (kg/24 t)
20
Maksimal opbevaringstid ved dysfunktion
(timer)
Nominel effekt (A)
1,3
Vægt (kg)
76
Antal kompressorer
2
Modell
Bruttovolumen (I)
Installation af apparatet
Transport og udpakning
Det anbefales at transportere
apparatet
i
den
originale
emballage
og
oprejst
under
hensyntagen til advarslerne på
emballagen.
Efter hver transport skal man vente i ca.
2 timer, før man tænder for apparatet.
Fjern emballagen fra apparatet, og
undersøg, om det er blevet beskadiget.
Eventuelle beskadigelser skal straks
meddeles dér, hvor apparatet er købt. I
dette tilfælde skal man beholde
emballagen.
Rengøring
Fjern al tape og andre elementer som
sikrer at delene inde i skabet sidder fast
under transporten.
Brug en blød klud til at rengøre
indersiden af apparatet med lunkent
vand og et mildt rengøringsmiddel.
Efter rengøringen tørres indersiden
apparatet af med en tør klud.
Placering af apparatet
Omgivelsernes temperatur påvirker
køleapparatets
energiforbrug
og
funktion.
Når apparatet placeres på sin plads skal
man kontrollere hvilken klimagruppe
omgivelserne passer i.
22 electrolux
DK
Klimagruppe
Omgivelsernes
SN
N
ST
temperatur
+10 … +32 °C
+16 … +32 °C
+18 … +38 °C
Hvis omgivelsernes temperatur er under
den lavest angivne temperatur ovenfor,
kan temperaturen i apparatet indstilles
højere end normalt anbefalet.
Hvis omgivelsernes temperatur er
højere end den højest angivne
temperatur ovenfor, kører kompressoren
længere tid ad gangen og forhindrer den
automatiske afrimning i at fungere
korrekt. Desuden kan der forekomme
forhøjet temperatur i køleapparatet og
højere energiforbrug.
isoleringsplade
af
brandsikret
materiale mellem de to apparater.
Afstanden til olie eller kulfyr skal
være mindst 30 cm, da disse afgiver
mere varme.
Apparatet er konstrueret således at det
kan skubbes helt ind til væggen.
Overhold minimumskravene til
afstand som vist på tegningen:
A: Ved placering under et vægskab
B: Ved fritstående placering
Sæt afstandsbeslagene, som ligger i
posen med løsdele fast på bagsiden
af apparatet.
Skruerne løsnes og afstandsbeslagene
sættes fast i skruerne, som atter
strammes.
Sørg for at apparatet står vandret ved at
indstille de to indstillelige ben.
Stil ikke apparatet i direkte sollys eller
tæt op ad en varmekilde (f.eks. en ovn
eller et varmeapparat).
Hvis apparatet kun kan placeres op ad
en
varmekilde,
skal
følgende
afstandskrav overholdes:
Hvis der er 3 cm eller mindre til et
gas-eller elektrisk komfur skal der
indsættes en 0,5
1 cm tyk
DK
electrolux 23
Vending af dør
Døren
kan
vendes,
hvis
adgangsforholdene eller betjeningen
kræver det.
Skabene leveres højrehængt.
Gå trinvis frem som vist på
illustrationerne, og følg vejledningen:
Det er praktisk at have en hjælper
ved hånden, der kan holde dørene på
plads.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Figur 3
Skru de 2 skruer (c) ud, fjern øverste
højre dørbeslag (d), skru skruen på
den anden side (c) ud, tag
dækpladen (b) af, og læg delene i en
tom plastikpose.
Figur 1
Åbn køleskabsdøren, afmonter det
vandrette toppanel (j) ved at fjerne de 3
skruer (a), og luk så døren (Figur 2).
Løft lidt op i køleskabsdøren, og tag
den af.
Skru skruen (m) ud, fjern dørstoppet
(h), og monter det spejlvendt i den
anden side (Figur 2).
Figur 2
Flyt dækpladen (g) fra den ene ende
af det vandrette toppanel (2) til den
anden (Figur 2).
Figur 4
Tag det dobbelte dørbeslag (a, b, c)
24 electrolux
DK
af kabinettet, én del ad gangen. Husk
at fjerne plastikafstands-stykket (b)
under dørbeslaget (Figur 3).
Sæt tappen på det dobbelte
dørbeslag (m) i venstre hul på
fryserdøren (Figur 3).
Løft lidt op i fryserdøren, og tag den
af.
Stil fryserdøren på dørbeslagets
nederste tap (f) (Figur 5).
Fjern propperne (t, z) i begge døre
(Figur 4).
Åbn døren, og skru det dobbelte
dørbeslag fast i venstre side med 2
skruer
(c).
Husk
plastikafstandsstykket (b) under
beslaget. Dørkanterne skal flugte
med skabets sider.
Sæt køleskabsdøren på det dobbelte
dørbeslags tap.
Tag øverste venstre dørbeslag (f) og
dækplade (c) ud af plastikposen, og
monter dem med skruerne (c) (Figur
1).
Figur 5
Træk indsatsen (e) i nederste
dækliste ud med en skruetrækker
(Figur 4).
Skru den nederste tap til fryserdøren
(h, f) ud, og skru den i på den anden
side. Glem ikke skiven (h) (Figur 5).
Sæt indsatsen til nederste dækliste
(e) på plads i den anden side.
Fjern dækskruerne til venstre i det
dobbelte dørbeslag (3 stk., n, k), og
flyt dem over i modsatte side (Figur
3).
Afmonter låsens dele (u, v) ved at
skrue skruen (s) ud (Figur 4).
Vend låsens dele (u, v) om, flyt dem til
den modsatte side af den anden dør,
og monter dem med skruen (s).
Sæt propperne (t, z) på plads i
dørenes anden side.
Åbn køleskabsdøren, og monter det
vandrette toppanel (j) med 3 skruer
(a). Vær omhyggelig med at placere
magneten (k) rigtigt. Luk så døren
(Figur 2).
Stil skabet på plads, tilpas det til
vandret stilling, og tilslut til lysnet.
Hvis De ikke selv vil vende døren, kan
De
henvende
Dem
til
et
mærkeværksted. Mod betaling kan vore
teknikere udføre omhængslingen fagligt
korrekt.
DK
Elektrisk tilslutning
Dette køleskab skal tilsluttes 230 V
vekselstrøm (~) 50 Hz.
Stikket skal sættes ind i en
stikkontakt med ekstrabeskyttelse
(jordforbindelse). Hvis der ikke er
jordbindelse, anbefales det at få en
installatør til at opsætte en
stikkontakt
med
korrekt
jordforbindelse for eltilslutning af
køleskabe og frysere.
Ved tordenvejr kan et HFI-relæ
afbrydes og derved afbryde for
spændingen til skabet.
Et HPFI-relæ er mindre følsomt
overfor sådanne forhold.
Dette
apparat
opfylder
følgende EU-direktiver:
73/23/EØF af 19.02.73 (direktiv om
lavspænding) og senere ændringer,
89/336/EØF af 03.05.89 (direktiv om
elektromagnetisk stråling) og senere
ændringer.
96/57 EØF- 96/09/03 (direktiv om
energieffektivitet) og efterfølgende
tilføjelser
electrolux 25
26 electrolux
DK
Opbevaringsoversigt, skema (1)
Opbevaringstid og emballage for friske madvarer i køleskabet
Madvarer
Råt kød
Kogt kød
Stegt kød
Råt hakket kød
Stegt hakket kød
Afskåret pålæg, wienerpølser
Frisk fisk
Kogt fisk
Stegt fisk
Fisk på dåse, åben
Frisk kylling
Stegt kylling
Frisk høne
Kogt høne
Frisk and, gås
Stegt and, gås
Smør, uåbnet
Smør, åbnet
Mælk i plasticemballage
Fløde
Cremefraiche
Ost (fast)
Smøreost
Kvark
Æg
Spinat
Grønne ærter, bønner
Champignon
Gulerødder, rodfrugter
Peberfrugt
Tomat
Kål
Frugt, som hurtigt rådner
(jordbær, hindbær osv.)
Anden frugt
Frugt på dåse, åbnet
Flødekager
1
X
X
X
X
X
X
Opbevaringstid i dage
2
3
4
5
6
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Emballage
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Forklaringer:
X sædvanlig opbevaringstid
x mulig opbevaringstid (kun ved meget friske varer)
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
skål/fad med låg
skål/fad med låg
skål/fad med låg
plastfolie, cellofan,
smørrebrødspapir
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
skål/fad med låg
skål/fad med låg
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
original emballage
original emballage
original emballage
plasticboks
plasticboks
aluminiumfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
skål/fad med låg
skål/fad med låg
electrolux 27
DK
Opbevaringsoversigt (2)
Opbevaringstid for dybfrosne og frosne varer
Madvarer
Grøntsager:
grønne bønner, grønne ærter,
blandede grøntsager, majs osv.
Færdigretter:
grøntsagsretter, tilbehør, med kød osv.
Færdigretter:
mørbradssteg, gryderet af skank,
kød fra flæskefars osv.
Madvarer af kartofler, pasta:
kartoffelmos, pasta med fyld, pommes frites
Supper:
kødsuppe, suppe af grønne
bønner, af grønne ærter osv.
Frugt:
kirsebær, stikkelsbær, frugtcreme
Kød:
kylling, and, gås samt indmad
filet, tun
Ispinde, flødeis
I køleskabet
+2 - +7 °C
I **** frostboks
-18 °C
1 dag
12 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
6 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
6 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
1 dag
1 dag
5 måneder
6 måneder
3 uger
28 electrolux
DK
GB
DK
electrolux 29
D/E/NY60. (08.)
2008. 03. 11.
200372321
30 electrolux
SE
www.electrolux.com
www.electrolux.dk
925 032 641
925 032 635 - 00 - 200372321
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement