Aeg-Electrolux S75348KG8 Handleiding

Aeg-Electrolux S75348KG8 Handleiding
S 75348 KG
S 75388 KG
S 75348 KG8
S 75388 KG8
Koel/vriescombinatie
Réfrigérateur congélateur
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
B/AE/NY11-1. (07.)
200371891
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Geachte klant,
Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. U vindt hierin belangrijke informatie m.b.t. veilig
gebruik, opstelling en onderhoud van het apparaat.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het
boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare
modellen in verschillende uitvoeringen. Let dus op de aanwijzingen die op uw
apparaat betrekking hebben.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!,
Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw
veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Let goed op deze aanwijzingen.
1. Dit symbool en de cijfers voeren u stap voor stap door de bediening van het
apparaat.
2.…
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch
gebruik van het apparaat.
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om
kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat te doen als"....
Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling.
U bent nu in het bezit van een AEG product. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het gebruik van uw product op AEG rekenen. Daarom nodigen wij u van
harte uit u te registreren op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij
kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten,
gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor storingen etc.
Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
2
Inhoudsopgave
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ..................................................................5
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ........................................................................5
Veiligheid van kinderen ...............................................................................................................6
Vóór het in gebruik nemen .......................................................................................................6
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan..................................................................................6
Installeren van het apparaat...................................................................................................7
Vervoer, uitpakken .........................................................................................................................7
Reiniging ..........................................................................................................................................7
De plaatsing van het apparaat .............................................................................................8
Draairichting deur veranderen .............................................................................................10
Aanwijzingen voor de gebruiker..........................................................................................12
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen .............................................12
Bedieningspaneel en indicatielampjes koelkast ...........................................................13
Instelknoppen temperatuur ....................................................................................................13
Temperatuurindicatie.................................................................................................................13
Opatarten de temperatuur instellen ....................................................................................14
COOLMATIC...................................................................................................................................14
Vakantiestand...............................................................................................................................15
Gebruik van het koelapparaat..............................................................................................15
Interieur ........................................................................................................................................16
Legplateaus...................................................................................................................................16
Lade ................................................................................................................................................16
Bewaren in de koelruimte......................................................................................................17
Bewaartijden en temperaturen ..............................................................................................17
Bedieningspaneel en indicatielampjes diepvries..........................................................18
Instelknoppen temperatuur ....................................................................................................18
Temperatuurindicatie.................................................................................................................19
Opstarten de temperatuur instellen.....................................................................................19
FROSTMATIC..................................................................................................................................19
3
Resetknop alarm .........................................................................................................................20
Het apparaat iutschakelen.......................................................................................................20
Invriezen en bewaren van diepvriesproducten...............................................................21
Opbergen in de vrieskast .......................................................................................................22
IJsblokjes maken .........................................................................................................................22
Enkele nuttige tips en adviezen ..........................................................................................23
Tips...................................................................................................................................................24
Energie besparen.........................................................................................................................24
Het apparaat en het milieu.....................................................................................................24
Onderhoud ...................................................................................................................................25
Ontdooien .....................................................................................................................................25
Regelmatige reiniging..............................................................................................................26
Reiniging binnen het apparaat ..............................................................................................26
Reiniging buiten het apparaat ...............................................................................................26
Als iets niet werkt.....................................................................................................................27
Lamp vervangen ..........................................................................................................................29
Elektrische aansluiting............................................................................................................29
Bewaartijdentabel (1)..............................................................................................................30
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren ...................................................................30
Bewaartijdentabel (2) ..............................................................................................................31
Diepvriesproducten bewaren...................................................................................................31
Waarborgvoorwaarden.............................................................................................................32
4
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het huishouden, voor het
bewaren van levensmiddelen en dient volgens de voorschriften te worden
gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van het aansluitsnoer,
mogen alleen door ELECTROLUX SERVICE uitgevoerd. Daarbij mogen
alleen originele DISTRIPARTS-onderdelen gebruikt worden. Onvakkundige
reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit het stopcontact is
getrokken. Voordat u het apparaat gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan de
stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact moeilijk bereikbaar is,
schakel dan de zekering in de huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door
de achterkant van het koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het koel/vriesapparaat zelf op het
aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken,
vooral niet als het koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door
onze service-afdeling of door een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er dan niet in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het uitnemen van
diepvriesproducten of het ijsblokjesbakje geen scherpe of puntige voorwerpen. Die kunnen het apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de temperatuurregelaar en de verlichting komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de vriesruimte in de mond
stoppen. IJs kan aan lippen of tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
5
Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet opnieuw ingevroren worden, maar moeten zo snel mogelijk geconsumeerd worden.
Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant van deze producten bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v. elektrische verwarmingstoestellen of chemische stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of vloeistof in het apparaat
bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en blikjes in de diepvriesruimte
bewaren.
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en schoonmaken. Bij
verstopping van het afvoergootje kan het verzamelde dooiwater storingen
veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet
met het apparaat of de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het stopcontact, snijd
het aansluitsnoer af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en haal de deur
eruit. U verhindert daardoor, dat spelende kinderen een elektrische schok
krijgen of elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een
gebrek aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies hebben gekregen over het gebruik. Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat u zich verbrandt aan
warmte afgevende onderdelen (compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat
verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t.
de installatie.
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan
Waarschuwing
Het
koelmiddel
van
het
apparaat
is
isobutaan
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het inbouwmeubel vrij.
6
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die niet door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij ze door
de fabrikant worden geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren.
Zie ook de aanwijzingen op de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade. Neem in geval van
transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan.
Reiniging
Verwijder de plakband en andere voorwerpen waarmee de losse onderdelen
aan de binnenkant van het apparaat zijn bevestigd.
Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water en een kleine
hoeveelheid afwasmiddel. Gebruik een zachte doek.
Wrijf de binnenkant na het schoonmaken droog.
7
De plaatsing van het apparaat
De temperatuur van de omgeving heeft een invloed op het energieverbruik
en op de optimale functie van het apparaat.
Let u bij de plaatsing erop, dat het apparaat tussen de twee, zich tot de verschillende klimaatklassen op het typeplaatje behorende temperatuurgrenzen
gebruikt moest worden.
Klimaatklasse
SN
N
ST
Omgevingstemperatuur
+10 ..,+32 °C
+16 ..,+32 °C
+18 ..,+38 °C
Indien de omgevingstemperatuur onder de onderste grens valt, kan de temperatuur binnen het apparaat hoger zijn dan de voorgeschreven temperatuur.
Indien de omgevingstemperatuur boven de bovenste grens stijgt, moet de
compressor meer werken, de automatische ontdooiing wordt problematisch
en de temperatuur binnen het
apparaat en het energieverbruik stijgen.
Monteert u de afstandhouders in
het tasje van de onderdelen naar
de achterste hoeken van het apparaat.
Maakt u de schroeven los, stelt u de
afstandhouders onder de schroeven,
dan trekt u de schroeven.
Let u erop dat het apparaat waterpas staat. Dit kunt u met hulp van
de twee regelbare voeten instellen.
Stelt u het apparaat niet naar een zonnige plaats, plat tegen de kachel of het
fornuis.
8
Indien u voor het apparaat geen
andere plaats kunt vinden en het
toch naast het fornuis moet worden
gesteld, dan let u op de volgende
minimale afstanden:
Indien er in het geval van gas- of
elektrisch fornuis een afstand van
3 cm of minder ter beschikking
staat, dan moet u een 0,5 - 1 cm
dikke, niet brandbare isolatieplaat tussen de twee apparaten stellen.
In het geval van olie- of
kolenkachel moet de afstand 30
cm zijn, omdat de warmteafgifte
ervan groter is.
Het apparaat werkt ook optimaal als
u het direct naar de muur stelt,
zodat het de muur aanraakt.
Bij de stelling van de koelkast moet
u de minimale afstanden volgens de
afbeelding houden:
A: stelling onder een kast
B: stelling vrij staand
9
Draairichting deur veranderen
Indien gewenst kan de draairichting van de deur worden gewijzigd van rechts
naar links.
Standaard worden de apparaten geleverd met een naar rechts draaiende deur.
Houd u voor het veranderen van de draairichting aan de volgende uitleg en
afbeeldingen:
1. Roep voor het uitvoeren van de onderstaande
werkzaamheden de hulp van iemand anders
in, zodat deze de deuren kan vasthouden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3. Open de deuren en demonteer het dubbele
deurscharnier (a,b) door de schroeven (2 stuks,
c) te verwijderen. (Zie afbeelding 2.)
4. Verwijder het dubbele deurscharnier (a,b,c)
door dit geleidelijk uit de behuizing te verwijderen, terwijl beide deuren iets worden
gekanteld. Vergeet niet de kunststof onderlegring (b) onder het scharnier te verwijderen. (Zie afbeeldingÊ2.)
5. Verwijder de koelkastdeur door deze iets
omlaag te bewegen.
6. Verwijder de diepvriesdeur door deze iets
omhoog te bewegen.
7. Schroef de bovenste scharnierbout (d) van de
koelkast los en schroef deze vervolgens aan
de andere kant weer vast. (Zie afbeelding 1.)
8. Verwijder het inzetstuk (e) met een
schroevendraaier. (Zie afbeelding 4.)
9. Demonteer de onderste scharnierbout (f) en
de bijbehorende onderlegring (h) en monteer
deze aan de andere kant. (Zie afbeelding 4.)
10. Plaats het inzetstuk (e) aan de andere kant
terug.
11. Verwijder de dekselnagels (3 stuks, n,k) van de
dubbele deurhouder aan de linkerkant en
breng deze over naar de andere kant.
(Zie afbeelding 2.)
12. Verwijder de pluggen (t,z) uit beide deuren.
(Zie afbeelding 3.)
10
13. Verwijder de deursluitingen (u,v) door de
schroef (s) los te draaien.
14. Schroef de bovenste handgreepbeugel los van
de handgreepstang (1). Schroef de onderste
handgreepbeugel los van de deur (2). Schroef
de bovenste handgreepbeugel los van de deur
(3) en schroef deze rechts onderaan de deur
vast (4). (Zie afbeelding 5.)
15. Draai de handgreepbeugel met de handgreepstang 180° en schroef deze vast aan de
deur (5) en de gemonteerde handgreepbeugel (6). (Zie afbeelding 5.) Draai de
schroef niet te vast (max. 2 Nm) omdat de
deurgrepen hierdoor beschadigd kunnen
raken.
16. Plaats de deursluitingen (u,v) aan de andere
kant van de deur terug en bevestig deze door
de schroef (s) vast te draaien.
17. Breng de pluggen (t,z) over naar de andere
kant.
18. Plaats de bout van het dubbele deurscharnier
(m) in het linkerboorgat van de diepvriesdeur.
(Zie afbeelding 2.)
19. Monteer de diepvriesdeur op de onderste
scharnierbout (f). (Zie afbeelding 4.)
20. Monteer de koelkastdeur op de bovenste
scharnierbout (d). Vervolgens moeten beide
deuren licht worden gekanteld om de bout
van het dubbele deurscharnier (m) in het
linkerboorgat van de koelkastdeur te monteren.
21. Open beide deuren en bevestig het dubbele
deurscharnier aan de linkerkant met de
schroeven (2 stuks, c). Vergeet niet de kunststof onderlegring (b) onder het scharnier te plaatsen. Zorg ervoor dat de randen van de deur parallel lopen aan de randen van de behuizing.
22. Zet op het apparaat op de gewenste plaats, stel het apparaat waterpas en sluit
de stroomtoevoer weer aan.
Wanneer u de bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde erkende onderhoudsdienst. Wanneer de
draairichting van de deur door een monteur moet worden veranderd, brengt
dit wel kosten met zich mee.
11
Aanwijzingen voor de gebruiker
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen
S 75388 KG
A - Koelapparaat
B - Vriesapparaat
1. Dak met de schakelaars en met
seininrichting
2. Verlichting
3. Glazen rekken
4. Draadrek voor flessen
5. Vriesvlak
6. Dooiwaterafvoergootje
7. Glazen rek
8. Korf
9. Typeplaatje
10. Luchtrooster
11. Bewaarruimte met korf
12. Invriesruimte met korf
13. Onderste rooster
14. Stelvoeten
15. Deur van de boterhouder
12
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Eierdopje
Deurrek
Deurrubber
Flessenhouder
Klinken
Ijslade
Condensor
Dooiwaterafvoergootje
Afstandhouder
Dampblad
Compressor
Kogellagers
Bedieningspaneel en indicatielampjes
koelkast
A. knop AAN/UIT
B. temperatuurinstelknop
(voor
hogere temperaturen)
C. temperatuurindicatie
D. temperatuurinstelknop
(voor
lagere temperaturen)
E. indicatielampje
'COOLMATIC'
ingeschakeld (geel)
F. knop COOLMATIC
Instelknoppen temperatuur
De temperatuur wordt ingesteld met de knoppen (B) en (D). Deze knoppen zijn
aangesloten op de temperatuurindicatie.
De temperatuurindicatie schakelt over tussen de weergave van de DAADWERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie is verlicht) en de weergave
van de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) door op
een van de twee knoppen, (B) of (D), te drukken.
Steeds wanneer op een van deze beide knoppen wordt gedrukt, wordt de
GEWENSTE temperatuur met 1 °C aangepast. De GEWENSTE temperatuur
moet binnen 24 uur zijn bereikt.
Als geen van beide knoppen wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na circa 5 seconden automatisch terug naar de weergave van de DAADWERKELIJKE temperatuur.
GEWENSTE temperatuur:
De temperatuur die voor de binnenzijde van de koelkast is geselecteerd. De
GEWENSTE temperatuur wordt aangegeven door een knipperend getal.
DAADWERKELIJKE temperatuur:
De temperatuurindicatie geeft de actuele temperatuur binnen in de koelkast
weer.
De DAADWERKELIJKE temperatuur wordt aangegeven door een verlicht getal.
Temperatuurindicatie
De temperatuurindicatie kan verschillende informatie omtrent de koelkast
(DAADWERKELIJKE temperatuur) aangeven.
Tijdens normaal bedrijf wordt de actuele temperatuur binnen in de koelkast (DAADWERKELIJKE temperatuur) weergegeven.
13
Als de temperatuur wordt ingesteld geeft een knipperende indicatie de
momenteel ingestelde koelkasttemperatuur aan (GEWENSTE temperatuur).
Opstarten de temperatuur instellen
1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
2. Druk op de knop (A). De apparaten worden ingeschakeld.
3. Druk op de knop (B) of (D). De temperatuurindicatie schakelt over en de
momenteel ingestelde, GEWENSTE temperatuur knippert in de temperatuurindicatie.
4. Stel de gewenste temperatuur in door op de knoppen (B) of (D) te drukken
(zie het gedeelte "Instelknoppen temperatuur"). De gewijzigde instelling
wordt onmiddellijk weergegeven in de temperatuurindicatie. Steeds wanneer
de knop wordt ingedrukt, wordt de temperatuur met 1 °C aangepast.
Vanuit het oogpunt van het veilig bewaren van voedsel moet +5 °C worden
beschouwd als voldoende koud om voedsel op te slaan in de koelkast.
5. Wanneer de gewenste temperatuur is ingesteld, keert na circa 5 seconden de
temperatuurindicatie terug naar de weergave van de DAADWERKELIJKE temperatuur binnen in de koelkast. Het weergegeven getal knippert niet meer,
maar brandt continu.
Informatie! Als de instelling wordt gewijzigd, start de compressor niet onmiddellijk wanneer het automatisch ontdooien momenteel plaatsvindt.
Aangezien de bewaartemperatuur binnen in de koelkast snel wordt bereikt,
kunt u onmiddellijk na het inschakelen voedsel in de koelkast opslaan.
COOLMATIC
De functie COOLMATIC is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden levensmiddelen in de koelkast.
1. De functie COOLMATIC wordt ingeschakeld door op de knop COOLMATIC (F)
te drukken.
Het gele lampje (E) gaat branden.
De functie COOLMATIC staat nu garant voor intensief koelen. Er wordt
automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C geselecteerd. De functie
COOLMATIC wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld.
2. De functie COOLMATIC kan op ieder gewenst moment handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op de knop COOLMATIC te drukken. Het gele lampje gaat uit.
14
Vakantiestand
De vakantiestand stelt de temperatuur in op +15°C. Deze functie stelt u in
staat de koelkast dicht en leeg te houden gedurende een lange vakantieperiode (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie), zonder dat er een onaangename
geur in het apparaat ontstaat.
1. Om de vakantiestand in te schakelen drukt u op de knop (B).
2. Druk meerdere keren op de knop (B) tot de letter "H" (voor holiday ofwel
vakantie) in de temperatuurindicatie wordt weergegeven. De temperatuurindicatie kan de weergegeven temperatuur aanpassen tot +8°C, met 1° per
keer. De indicatie 8°C wordt gevolgd door de letter “H”. De vakantiestand en
energiebesparende modus voor de koelkast zijn nu ingeschakeld.
Als de vakantiestand is ingeschakeld, moet het koelkastgedeelte leeg zijn.
Gebruik van het koelapparaat
Voor een optimale koeling is een goede luchtcirculatie noodzakelijk. Bedek
daarom de roosters nooit met papier, schalen, enz.
Zet nooit warme etenswaren in de koelruimte, maar laat ze eerst tot
kamertemperatuur afkoelen. Zo voorkomt u ongewenste rijpvorming.
Levensmiddelen kunnen geurtjes overnemen, daarom is een goede verpakking, zoals gesloten schaaltjes, aluminium- of vershoudfolie, noodzakelijk. Op die manier worden ook de natuurlijke vochtgehaltes behouden en
blijven bijvoorbeeld groentes dagenlang vers.
15
Interieur
Legplateaus
Het legvlak boven de groente-/fruitbak moet in de onderste geleiders
liggen, opdat groente en fruit langer
vers blijven.
De overige legplateaus zijn in hoogte
verstelbaar:
1. Legplateau naar voren trekken, tot
het kan worden losgenomen.
2. Legplateau op een andere hoogte
plaatsen.
Lade
De lade is geschikt voor het bewaren
van groenten en fruit.
De lade kan worden ingedeeld in 2
variabele delen, zodat de levensmiddelen gescheiden bewaard kunnen
worden.
16
Bewaren in de koelruimte
Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de afbeelding:
1 gebak, kant-en-klare producten, levensmiddelen in
schaaltjes,
vers
vlees,
vleeswaren, dranken
2 melk, zuivelproducten, levensmiddelen in schaaltjes
3 fruit, groenten
4 kaas, boter
5 eieren
6 yoghurt, zure room
7 kleine flessen, frisdrank
S 75388 KG
8 grote flessen, dranken
Bewaartijden en temperaturen
De tabellen achterin de gebruiksaanwijzing informeren u over bewaartijden.
De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven, omdat hij afhankelijk is van
de versheid en de behandeling van de levensmiddelen. De bewaartijden zijn
daarom slechts richtlijnen.
Als u gekochte diepvriesproducten niet direct wilt consumeren, kunnen ze
ongeveer 1 dag (tot ze gaan ontdooien) in de koelkast bewaard worden.
17
Bedieningspaneel en indicatielampjes
diepvries
G. indicatielampje
FROSTMATIC
ingeschakeld (geel)
H. knop FROSTMATIC
I. temperatuurinstelknop
(voor
hogere temperaturen)
J. temperatuurindicatie
K. temperatuurinstelknop (voor lagere temperaturen)
L. resetknop alarm
M.waarschuwingslampje
Instelknoppen temperatuur
De temperatuur wordt ingesteld met de knoppen (I) en (K). Deze knoppen zijn
aangesloten op de temperatuurindicatie (J).
De temperatuurindicatie schakelt over tussen de weergave van de DAADWERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie is verlicht) en de weergave
van de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) door op
een van de twee knoppen, (I) of (K), te drukken.
Steeds wanneer op een van deze beide knoppen wordt gedrukt, wordt de
GEWENSTE temperatuur met 1 °C aangepast. De GEWENSTE temperatuur
moet binnen 24 uur zijn bereikt.
Als geen van beide knoppen wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na circa 5 seconden automatisch terug naar de weergave van de DAADWERKELIJKE temperatuur.
GEWENSTE temperatuur:
De temperatuur die voor de binnenzijde van de diepvries is geselecteerd. De
GEWENSTE temperatuur wordt aangegeven door een knipperend getal.
De temperatuurindicatie geeft de actuele temperatuur binnen in de diepvries
weer.
De DAADWERKELIJKE temperatuur wordt aangegeven door een verlicht getal.
18
Temperatuurindicatie
De temperatuurindicatie kan verschillende soorten informatie weergeven.
Tijdens normaal bedrijf wordt de actuele temperatuur binnen in de
diepvries (DAADWERKELIJKE temperatuur) weergegeven.
Als de temperatuur wordt ingesteld geeft een knipperende indicatie de
momenteel ingestelde diepvriestemperatuur aan (GEWENSTE temperatuur).
Opstarten de temperatuur instellen
1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
2. Druk op de knop (A). Het waarschuwingslampje (M) knippert tot de juiste
temperatuur is bereikt. Het alarmsignaal klinkt.
3. Druk op de knop (L) om het alarmsignaal te stoppen.
4. Druk op de knop (I) of (K). De temperatuurindicatie schakelt over en de
momenteel ingestelde, GEWENSTE temperatuur knippert in de temperatuurindicatie.
5. Stel de gewenste temperatuur in door op de knoppen (I) of (K) te drukken (zie
het gedeelte "Instelknoppen temperatuur"). De gewijzigde instelling wordt
onmiddellijk weergegeven in de temperatuurindicatie. Steeds wanneer de
knop wordt ingedrukt, wordt de temperatuur met 1 °C aangepast.
Vanuit het oogpunt van het veilig bewaren van voedsel moet -18 °C worden
beschouwd als voldoende koud om voedsel op te slaan in de diepvries.
FROSTMATIC
De functie FROSTMATIC versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt
reeds ingevroren voedsel tegelijkertijd tegen ongewenst opwarmen.
1. De functie FROSTMATIC wordt ingeschakeld door op de knop FROSTMATIC (H)
te drukken.
Het gele lampje (G) gaat branden.
Als de functie FROSTMATIC niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt het
apparaat de functie FROSTMATIC zelf uit na ongeveer 52 uur. Het gele lampje gaat uit.
2. De functie FROSTMATIC kan op ieder gewenst moment handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op de knop FROSTMATIC te drukken. Het gele lampje gaat uit.
19
Resetknop alarm
Bij een abnormale temperatuurstijging binnen in de vriezer (bijvoorbeeld bij
een stroomstoring) begint het waarschuwingslampje (M) te knipperen en
klinkt er een alarmsignaal. Druk op de resetknop voor het alarm (L) om het
alarmsignaal te stoppen, terwijl het waarschuwingslampje blijft knipperen.
Het alarmsignaal stopt automatisch wanneer de temperatuur weer normaal
is; het waarschuwingslampje (M) blijft in dit geval nog wel knipperen. Als we
de resetknop voor het alarm (L) indrukken gaat het waarschuwingslampje uit
en toont de indicatie tegelijkertijd gedurende circa 5 seconden de hoogst
bereikte temperatuur in het diepvriesgedeelte.
Het apparaat uitschakelen
Houd de knop (A) ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
Ga als volgt te werk wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de betreffende zekering.
3. Ontdooi het diepvriesgedeelte en maak het apparaat grondig schoon (zie het
gedeelte "Schoonmaken en onderhoud").
4. Vergeet tot slot niet de deuren open te laten om te voorkomen dat er onaangename geuren in het apparaat ontstaan.
20
Invriezen en bewaren van diepvriesproducten
U kunt uw diepvriezer gebruiken om zelf verse etenswaren in te vriezen.
Belangrijk!
De temperatuur in het vriesvak moet minimaal 18 °C zijn voordat
etenswaren kunnen worden ingevroren.
Let op de aangegeven hoeveelheid die wordt vermeld op het typeplaatje.
De invriescapaciteit is de maximale hoeveelheid verse etenswaren die in
een periode van 24 uur kan worden ingevroren. Wanneer u meerdere dagen
achtereen etenswaren wilt invriezen, houdt dan een maximale capaciteit
van niet meer dan 2/3 - 3/4 van de capaciteit als vermeld op het typeplaatje aan. De kwaliteit van de etenswaren bliijft het best behouden wanneer
deze zo snel mogelijk volledig ingevroren worden.
Laat warme etenswaren eerst afkoelen voordat u deze invriest. De warmte
veroorzaakt meer ijsvorming en verhoogt het energieverbruik.
Let op de maximale bewaartijden, zoals door de fabrikant opgegeven.
Ontdooid voedsel dat niet verder bewerkt is (bereid tot een maaltijd) mag
in geen geval opnieuw worden ingevroren.
Verpakkingen met ontvlambare gassen of vloeistoffen kunnen bij lage temperaturen gaan lekken. Dit veroorzaakt explosiegevaar! Bewaar geen verpakkingen met ontvlambare materialen zoals bijvoorbeeld spuitbussen,
nieuwe vullingen voor brandblussers enz. in het apparaat.
Flessen en blikken mogen niet in de vriesruimte geplaatst worden. Deze
kunnen openbarsten wanneer de inhoud bevriest, koolzuurhoudende
dranken kunnen zelfs ontploffen!
Bewaar nooit limonade, sap, bier, wijn, mousserende wijn enz. in de vriesruimte. Uitzondering: sterke drank met een hoog alcoholpercentage kan
wel in de vriesruimte bewaard worden.
Alle etenswaren moeten voor het invriezen luchtdicht verpakt worden; dit
voorkomt uitdroging en smaakverlies, bovendien kunnen ze geen smaak op
andere diepvriesproducten afgeven.
Waarschuwing! Raak diepvriesproducten nooit aan met natte handen. Uw
handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.
1. Schakel voor het sneller invriezen van producten of om de maximale toegestane hoeveelheid in te vriezen, 12 uur van tevoren de omgevingsschakelaar uit
zonder de thermostaatinstelling te veranderen.
2. Plaats de in te vriezen producten in de bovenste lade.
3. De deur niet vaker openen open laten staan dan strikt noodzakelijk.
21
Opbergen in de vrieskast
Het is wel aangeraden, de ingevroren levensmiddelen na het invriezen naar 1
korf of 2 korven te verplaatsen. Daardoor kunt u meer plaats voor de volgende
in te vriezen levensmiddelen maken. Een nieuw invriezen schaadt de al opgeslagen goederen niet.
Indien u een groetere hoeveelheid levensmiddelen moet opslaan, dan kunt de
korven (behalve het onderste korf) verwijderen, zodat het voedsel direct naar
de rekken kan worden gelegd.
Vergeet niet rekening te houden met de houdbaarheidsdatum op de verpakking indien u reeds ingevrozen etenswaren koopt.
Het is veilig bevrozen producten op te bergen enkel en alleen indien ze niet
werden ontdooid, zelfs niet voor een korte periode.
Indien diepgevrozen producten reeds werden ontdooid, mogen ze niet
opnieuw worden ingevrozen, maar moeten ze zo snel mogelijk worden
opgegeten.
IJsblokjes maken
Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in de vriesruimte. Als u de bodem
van het ijsblokjesbakje nat maakt en de temperatuurregelaar op de maximale
stand zet, gaat het invriezen sneller. Vergeet niet, de temperatuurregelaar na
het invriezen weer op de normale stand te draaien.
U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het ijsblokjesbakje onder
stromend water te houden en het dan iets te verdraaien. Mocht het ijsblokjesbakje vastgevroren zijn, gebruik dan geen scherpe voorwerpen om het los
te maken. Daarmee kunt u beschadigingen veroorzaken.
22
Enkele nuttige tips en adviezen
1. De rekken vereisen bijzondere aandacht, aangezien ze het rendement van
het vak voor verse etenswaren aanzienlijk verhogen. De verschillende rekken
kunnen ook worden verplaatst wanneer de deur geopend is onder een hoek
van 90°.
2. Door het openen en sluiten van de deur kan de temperatuur in de vrieskast
gaan schommelen. Wacht 2 tot 3 minuten nadat u de deur gesloten hebt om
ze opnieuw te openen, zodat de temperatuur in de vrieskast opnieuw stabiel
is.
3. Bedien de thermostaat op die manier dat de binnentemperatuur nooit hoger
is dan 18°C.
4. Controleer dagelijks de goede werking van de vrieskast om eventuele defecten
vroegtijdig op te sporen en het slecht worden van de ingevrozen etenswaren
te voorkomen.
5. Normale geluiden:
Klikken: Het in- en uitschakelen van de compressor door de elektronische
sturing wordt door een licht klikken begeleid.
U kan een zacht borrelend geluid horen wanneer de vriesvloeistof door de
buizen wordt gepompd, naar de koelplaat/condensator.
Plonzen: Als de compressor ingeschakeld wordt en de koelvloeistof door de
buisslangen begint door te stromen, dan hoort men vaak een pulserend
(brommend, suizend, druppelend, lekkend) geluid. Dit geluid is vaak hoorbaar voor een korte tijd na het uitschakelen van de compressor.
De condensator (dit deel verkoelt
het vriesgedeelte) bevindt zich in
de vrieskast. Tijdens de werking
kan de temperatuur en ook de
afmetingen van de condensator
lichtjes wijzigen. Deze veranderingen kunnen een krakend
geluid veroorzaken, wat normaal
en onschadelijk is.
6. Indien u de temperatuur in de
vrieskast wil controleren, plaats de
thermostaatknop in
de stand
"Medium”. Zet vervolgens een glas
water in het midden van de vrieskast
en plaats hierin een thermometer met een nauwkeurigheid van +/- 1°C. Als
er na 6 uren de op de display vermelde waarde gemeten kan worden, dan
functioneert het koelapparaat optimaal. Het opmeten moet worden uitgevoerd onder vaste voorwaarden (zonder de inhoud van de vrieskast te wijzigen).
7. Indien u een thermometer gebruikt om de vriestemperatuur te meten, plaats
hem dan tussen de etenswaren, omdat op die manier de reële temperatuur
23
wordt weergegeven. De op deze manier met een nauwkeurige thermometer
gemeten waarde is hetzelfde als of een beetje kouder dan de op de display
vermelde temperatuur.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo energiezuinig
mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook informatie m.b.t. het milieu.
Energie besparen
1. Zet het apparaat niet op een plaats waar het blootgesteld wordt aan de zon
of aan een hittebron.
2. Zorg voor voldoende ventilatie van de condensator en de compressor. Hou de
luchtcirculatie rond het apparaat vrij.
3. Bewaar de levensmiddelen altijd in goed sluitende bewaardozen of verpakt in
huishoud- of aluminiumfolie zodoende onnodige rijp- of ijsvorming te
voorkomen.
4. Open de deuren niet onnodig en laat ze niet langer open staan dan absoluut noodzakelijk is.
5. Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot op kamertemperatuur
vooraleer ze in de vriezer te plaatsen.
6. Zorg ervoor dat de condensator steeds schoon is.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen
gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met
huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van
milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de
plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg ervoor dat het
koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd
wordt.
De materialen met het symbool „
” zijn geschikt voor recycling.
24
Onderhoud
Ontdooiing
Tijdens het gebruik van het apparaat slaat het vocht van het apparaat vaak als
rijp of als ijs neer.
Deze dikke rijp- of ijslaag heeft een isolerend effect, daardoor wordt het vermogen verzwakt, zodat zowel de temperatuur binnen het apparaat als het
energiegebruik stijgen.
In het geval van dit type wordt het koelapparaat automatisch, zonder ingreep
ontdooid. De temperatuurregelaar onderbreekt de functie van de motorcompressor af en toe de afkoeling pauzeert en de temperatuur van de koelende
oppervlakte stijgt naar meer dan 0 °C, de ontdooiing begint dus. Indien de
temperatuur van de koelende oppervlakte naar meer dan +3 - +4°C stijgt,
start de temperatuurregelaar het systeem opnieuw.
Het ontdooide water gooit aan de achterwand, door de buisslangen naar de
verdamper op de koelcompressor en verdampt daar door de warmte van de
compressor.
Let u erop, dat de opening waar het
ontdooide water uitstroomt, regelmatig gecontroleerd en gereinigd
dient te worden, omdat het water in
het geval van een verstopping naar de
isolatiestof van het apparaat vloeit
waar het een defect kan veroorzaken.
De opening van de buisslang kunt u
met het bijgevoegde apparaat reinigen,
zie afbeelding. Dit apparaat dient in de
opening te worden opgeslagen.
Een van de typische redenen voor de
verstopping van de opening is als u een
naar papier verpakte voedsel naar het
apparaat legt, dat tenslotte naar de achterwand plakt. Indien het papier na
het verwijderen van het voedsel in de koelkast blijft, dan kan het een verstopping veroorzaken.
Daarom moest men met levensmiddelen met een papieren verpakking
voorzichtig omgaan.
In het geval van een belasting in verhoogde mate, bijvoorbeeld bij de hondsdagen kan voorkomen, dat het apparaat voortdurend moet werken, daarom
wordt het in deze periode niet automatisch ontdooid.
Het is geen buitengewoon toestand, als op de achterwand van het koelapparaat na de ontdooiing kleine ijs- of rijpvlekken verschijnen.
De ontdooiing van het vriesapparaat is in het geval van dit type volledig
automatisch.
25
Regelmatige reiniging
Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd.
Gebruik geen wasmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde reinigingsmiddelen, waspolitoer of andere producten met ontsmettingsmiddelen of met alcohol!
Trekt u de stekker uit het stopcontact voor het reinigen.
Reiniging binnen het apparaat
Reinigt u de binnenste delen en de bestanddelen met warm water en met
zuiveringszout (5 ml voor 0,5 liter water).
Spoelt u alles af en droogt u ze grondig.
Het profiel van de afdichting van de deur reinigt u met zuiver water.
Reiniging buiten het apparaat
De buitenste delen van het apparaat wast u met warm water en met zuiveringszout (5 ml voor 0,5 liter water).
Een of twee keer per jaar moesten het stof en het vuil vanaf de condensator
op de achterwand van het apparaat worden verwijderd en de verdamper op
de compressor gereinigd.
Na de reiniging kan het apparaat opnieuw worden aangesloten.
26
Als iets niet werkt
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. In de tabel
vindt u informatie m.b.t. het opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen
werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet
werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken,
voordat u elektrische onderdelen aanraakt.
Probleem
Het is te warm in de
koelruimte.
Het is te warm in de
vriesruimte.
Er loopt water langs
de achterwand van
de koelruimte.
Er loopt water in de
koelruimte.
Er loopt water op de
vloer.
Er zijn te veel rijp en
ijs.
Mogelijke oorzaak
De temperatuurregelaar is te laag
ingesteld.
De levensmiddelen zijn niet koud
genoeg of staan op een verkeerde plek.
De deur gaat niet goed dicht of is niet
goed gesloten.
Oplossing
Op een hogere stand instellen.
De levensmiddelen op de juiste plek
zetten.
Controleren of de deur goed dicht kan
en of het deurrubber onbeschadigd en
schoon is.
Op een hogere stand instellen.
De temperatuurregelaar is te laag
ingesteld.
De deur gaat niet goed dicht of is niet Controleren of de deur goed dicht kan
en of het deurrubber onbeschadigd en
goed gesloten.
schoon is.
U wilt te veel levensmiddelen tegelijk Een paar uur wachten en de temperinvriezen.
atuur nog eens controleren.
De in te vriezen levensmiddelen staan De levensmiddelen zodanig neerzetten
te dicht op elkaar.
dat de koude lucht goed kan circuleren.
Dat is normaal. Tijdens het automatische ontdooien smelt het ijs op de
achterwand.
De afvoer van de koelruimte kan ver- Maak de afvoer schoon.
stopt zijn.
Levensmiddelen kunnen de lekbak
Zet de levensmiddelen zodanig neer dat
blokkeren zodat er geen water in kan ze de achterwand niet direct raken.
stromen.
Het afvoergootje loopt niet in de con- Plaats het de afvoergootje in de condensbak.
densbak boven de compressor.
De levensmiddelen zijn niet goed
De levensmiddelen beter inpakken.
ingepakt.
De deuren gaan niet goed dicht of zijn Controleren of de deuren goed dicht
kunnen en of de deurrubbers
niet goed gesloten.
onbeschadigd en schoon zijn.
De temperatuurregelaar op een lagere
De temperatuurregelaar is niet goed
stand instellen.
ingesteld.
27
Oplossing
De temperatuurregelaar op een lagere
stand instellen.
Controleren of de deuren goed dicht
kunnen en of de deurrubbers
onbeschadigd en schoon zijn.
U wilt te veel levensmiddelen tegelijk Een paar uur wachten en de temperinvriezen.
atuur nog eens controleren.
U hebt warme levensmiddelen in het
Laat de levensmiddelen tot kamertemapparaat gezet.
peratuur afkoelen.
Het apparaat staat op een te warme
Probeer de omgevingstemperatuur te
plek.
verlagen.
Het apparaat werkt De stekker zit niet in het stopcontact. De aansluiting controleren.
helemaal niet. Het
De zekering in de huisinstallatie is uit- Zekering vervangen.
koelt niet en de bin- geschakeld.
nenverlichting brandt De temperatuurregelaar is niet
Apparaat in werking stellen volgens de
niet.
ingesteld.
aanwijzingen in hoofdstuk „In gebruik
nemen”.
Er staat geen spanning op het stopContact opnemen met een elektrocontact. (Probeer er een ander appainstallateur.
raat op aan te sluiten.)
Het apparaat maakt Het apparaat staat niet goed.
Controleren of het apparaat stabiel
veel geluid.
staat (alle vier voeten moeten op de
vloer staan).
Probleem
Mogelijke oorzaak
De compressor werkt De temperatuurregelaar is niet goed
continu.
ingesteld.
De deuren gaan niet goed dicht of zijn
niet goed gesloten.
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem
dan contact op met Service.
28
Lamp vervangen
Wanneer het gloeilampje van de
binnenverlichting stuk is, kan u dit
probleem alsvolgt zelf oplossen:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Schroef de schroef los, die het
afdekkapje bevestigt (1).
Druk het lipje (2) aan de achterkant
van de verlichtingseenheid in (zie
tekening) en verwijder daarna het
afdekkapje in de richting die de pijl
aangeeft (3). Nu kan men de gloeilamp makkelijk verwisselen (type gloeilamp: T25 230-240 V, 15 W, fitting E14).
Plaats na het verwisselen van de gloeilamp het afdekkapje weer op zijn plaats,
schroef de schroef terug en stop de stekker in het stopcontact.
Het niet branden van de gloeilamp heeft geen gevolgen voor de werking van
het apparaat.
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften
geïnstalleerd stopcontact met randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig
is, laat het dan door een erkend installateur in de buurt van de koelkast aanbrengen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
- 96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie) en latere aanvullingen
29
Bewaartijdentabel (1)
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
Soort
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit (aardbei,
framboos enz.)
X
ander fruit
X
fruit uit blik
X
2
X
X
X
Bewaartijd in dagen
3
4
5
6
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
7
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Verpakking
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, vetvrij papier
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
originele verpakking
originele verpakking
originele verpakking
kunststof schaaltje
kunststof schaaltje
aluminium folie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
X: normale bewaartijd
x: mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
30
Bewaartijdentabel (2)
Diepvriesproducten bewaren
Soort
groente
kant-en-klare producten
aardappelgerechten, pastagerechten
soep
fruit
vlees
consumptie-ijs
in de koelruimte
+2 – +7 °C
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
in de ****-vriesruimte
-18°C
12 maanden
6 maanden
12 maanden
6 maanden
12 maanden
5 maanden
3 weken
31
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze
klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn
99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn
niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend
zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
chemische en elektrochemische inwerking van water,
abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
32
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan
30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of
uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn
noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht
dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland
aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de
bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter
beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
33
Chers clients,
Avant de brancher votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire
attentivement le présent mode d'emploi. Vous y trouverez des indications
importantes sur la sécurité, l'installation et l'entretien de votre appareil.
Veuillez le conserver pour toute consultation ultérieure et le transmettre à
tout nouveau propriétaire éventuel.
Le présent mode d'emploi se rapporte à différents modàles de réfrigérateur
techniquement comparables, mais dont les accessoires peuvent varier.
Observez les instructions se rapportant à votre modàle.
Les remarques importantes relatives à la sécurité ou au fonctionnement
adéquat de votre appareil sont soulignées par un triangle d'avertissement
et/ou les termes suivants (Attention!, Mise en garde!, Important!). Nous
vous recommandons de les respecter soigneusement.
1. Ce symbole vous guidera, étape par étape, dans le fonctionnement de votre
appareil.
2.…
Ce symbole précàde les renseignements complémentaires relatifs au fonctionnement et aux applications pratiques de votre appareil.
Les conseils et les remarques relatifs à une utilisation économique et dans le
respect de l'environnement de votre appareil sont précédés d'un tràfle.
Les termes techniques utilisés dans le présent mode d'emploi sont expliqués
en fin de manuel, dans la section "Termes techniques". Le présent mode d'emploi comprend des consignes de réparation destinées à l'utilisateur, dans le
chapitre "Que faire en cas de ...". Si ces consignes devaient s'avérer insuffisantes, veuillez contacter votre centre de service à la clientàle régional.
34
Sommaire
Informations importantes de la sécurité.........................................................................37
Prescriptions générales de sécurité ......................................................................................37
Prescriptions de sécurité pour l`enfants .............................................................................38
Prescriptions de sécurité ..........................................................................................................38
Prescriptions de sécurité pour isobutane ...........................................................................38
Mise en marche de l`appareil...............................................................................................39
Livraison, désemballage ............................................................................................................39
Nettoyage......................................................................................................................................39
La pose de l`appareil................................................................................................................40
Changement le sens d`ouverture des portes .................................................................42
A l`attention de l`exploiteur.................................................................................................44
Description de l`appareil, les parties principales..............................................................44
Panneau de fonctionnement et indicateurs du réfrigérateur.................................45
Boutons de réglage de la tepmérature................................................................................45
Afficsheur de la température .................................................................................................46
Démarrage - Réglage de la température............................................................................46
COOLMATIC...................................................................................................................................46
Fonction vacances ......................................................................................................................47
Utilisation de l’appareil refrigerateur ...............................................................................47
Clayettes .......................................................................................................................................48
Bac a légumes.............................................................................................................................48
Stockage dans le réfrigérateur ............................................................................................49
Temps et température de stockage des aliments.............................................................49
Panneau de fonctionnement et indicateurs du congélateur...................................50
Boutons de réglage de la tepmérature................................................................................50
Afficheur de la température...................................................................................................51
Démarrage - Réglage de la température............................................................................51
FROSTMATIC .................................................................................................................................51
Bouton de réinitialisation de l’alarme .................................................................................52
35
Eteindre l’appareil.......................................................................................................................52
Congeler des aliments et stocker des produits surgelés ..........................................53
Stockage dans le congélateur ..............................................................................................54
Préparation du glaçon ..............................................................................................................54
Instrictions et conseilles utiles............................................................................................55
Idées et suggestions...................................................................................................................56
Comment économiser d`énergie............................................................................................56
Armoire et environnement......................................................................................................56
Entretien .......................................................................................................................................57
Déglaçage......................................................................................................................................57
Nettoyage régulier....................................................................................................................58
Nettoyage intérieur ...................................................................................................................58
Nettoyage extérieur...................................................................................................................58
Si quelque chose ne fonctionne pas..................................................................................59
Replacement de l’ampoule.......................................................................................................61
Branchement électrique..........................................................................................................61
Temps de stockage (1) ............................................................................................................62
Le temps et le maniàre de stockage des aliments frais .................................................62
Temps de stockage (2)............................................................................................................63
Temps de stockage de marchandises congelées...............................................................63
Garantie et service après-vente ..........................................................................................64
Service apràs-vente et piàces de rechange........................................................................64
Déclaration De Conditions De Garantie ...........................................................................65
36
Informations importantes de la sécurité
Prescriptions générales de sécurité
Conservez ce mode d`emploi qui doit suivre l`appareil au cours de déménagement ou en cas de changement de propriétaire.
L`appareil n`est conçu qu`au stockage des produits alimentaires dans les
conditions normales de ménage et selon les prescriptions de ce mode
d`emploi.
Uniquement un atelier qualifié et autorisé par la fabrique peut exécuter les entretiens périodiques et les réparations, y compris la réparation et le changement du câble électrique. Pour une réparation n`utilisez
que des piàces de rechange livrées par la fabrique. Un cas contraire peut
causer l`endommagement de l`appareil ou autres dégâts matériels ou personnels.
L`appareil n`est hors tension que si la fiche de courant est retirée de la
prise. Toujours retirez la fiche de la prise avant le nettoyage, l`entretien
ou le dégàlement de l`appareil (Ne tirez jamais la fiche par le câble). Dans
le cas oà la prise est difficilement accessible mettez l`appareil hors tension en déconnectant le réseau.
Il est interdit de rallonger le câble.
Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut s'échauffer
et causer un incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds ou l'appareil sur le câble d'alimentation
(risque de court circuit et incendie).
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement
lorsque l'appareil est tiré de son emplacement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou écrasé peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Important: En cas de dommage du câble d’alimentation, il ne doit être
remplacé que par un professionnel qualifié.
- Si la prise murale est mal fixée, ne branchez pas l'appareil (risque d'électrocution ou incendie).
Il est interdit de faire fonctionner l`appareil si la calotte de lampe n`est
pas mise.
N`utilisez pas des outils pointus, coupants ou durs au cours du nettoyage,
du dégàlement ou à l`enlàvement des aliments congelés ou du bac à
glaçon. Vous risquez d`abîmer le systàme réfrigérant.
Evitez la pénétration du liquide au régulateur de température ou dans le
systàme de l`éclairage.
Vous risquez des engelures si vous consommez du glaçon et de la glace
immédiatement apràs les sortir du compartiment de congélation.
Ne rencongelez des aliments une fois dégelés, consommez les le plus vite
possible.
37
Suivez attentivement les instructions du producteur concernant le temps
de conservation des produits congelés (Mirelite).
Il est interdite d`accélérer le dégàlement en utilisant de chauffage électrique ou des produits chimiques.
Evitez qu`un pot chaud touche les parties en plastique du réfrigérateur.
Ne stockez pas de gaz ou de liquide combustible dans l`appareil, vous
risquez une explosion.
Ne mettez pas des boissons en bouteille ou des boissons gazeuses ainsi que
des compotes dans le compartiment de congélation.
Vérifiez et nettoyez systématiquement l`orifice d`écoulement de l`eau de
dégàle se produisant durant le dégàlement. En cas d`un engorgement l`eau
de dégàle accumulée peut causer un dégât prématuré de l`appareil.
Prescriptions de sécurité pour l`enfants
Ne laissez jamais les enfants jouer au matériel d`emballage. La feuille en
plastique peut causer asphyxie.
L`appareil doit àtre manipulé par adultes. Ne laissez pas les enfants jouer
à l`appareil ou à ses parties de réglage.
Si vous terminez d`utiliser l`appareil, retirez la fiche secteur de la prise,
coupez le câble de raccordement (le plus proche de l`appareil) et démontez la porte de l`appareil. Ainsi il devient possible d`éviter que les enfants
subissent de l`électrocution ou un asphyxie dans l`appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à àtre utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les empàchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Prescriptions de sécurité
Posez l`appareil contre le mur pour éviter le risque de tout contact avec
les parties chaudes (compresseur, condenseur) et prévenir les bràlures
éventuelles.
Avant le déplacement de l`appareil retirez la fiche de la prise secteur.
Veillez à ce que le câble électrique ne reste pas coincé sous l`appareil au
cours de sa mise en place.
Assurez un courant d`air suffisant pour l`appareil pour éviter son surchauffe. Suivez attentivement les instructions de la mise en service.
Prescriptions de sécurité pour isobutane
Mise en garde
L`isobutane (R 600a) constitue l`agent réfrigérant de l`appareil, qui est
plus intensément inflammable et explosif.
Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l`enceinte de
l`appareil ou dans la structure d`encastrement.
Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer
le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
38
Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
Ne pas utiliser d`appareils électriques à l`intérieur du compartiment destiné à la conservation des denrées, à moins qu`ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
Respectez les prescriptions du mode du mode d`emploi au point de vue de
la protection de la vie et des biens.
Mise en marche de l`appareil
Livraison, désemballage
Faites livrer l`appareil dans son emballage original, dans une position verticale et respectez les signalisations sur l`emballage.
Apràs chaque livraison laissez reposer l`appareil durant 2 heures sans le mettant en marche.
Désemballez l`appareil et vérifiez s`il n`y a pas de traces d`endommagements.
Si oui signalez les immédiatement là oà l`appareil a été acheté. Gardez
l`emballage endommagé.
Nettoyage
Retirez les bandes adhésives et tout autre élément qui maintiennent les éléments amovibles à l'intérieur de l'appareil.
Lavez l'intérieur de l'appareil à l'eau tiàde additionnée d'un détergent doux.
Utilisez un tissu moelleux.
Apràs le nettoyage, séchez l'intérieur soigneusement.
39
La pose de l`appareil
La température ambiante influence la consommation d'énergie et le fonctionnement correct de l'appareil.
Au moment de la mise en place, prendre en considération que l'appareil
fonctionne d'une façon correcte dans la zone de températures ambiantes
indiquées sur la plaque signalétique qui correspondent à trois classes de climat différentes.
Classe climatique
SN
N
ST
Température ambiante
+10 ..,+32 °C
+16 ..,+32 °C
+18 ..,+38 °C
Si la température ambiante diminue au-dessous de la valeur minimale, la
température à l'intérieur de l'appareil pourra dépasser la température prescrite.
Si la température ambiante dépasse la valeur maximale indiquée, cela pourra provoquer le prolongement de la durée de fonctionnement du compresseur, le déràglement du déglaçage automatique, la monté de la température intérieure, ainsi qu'une plus
grande consommation d'énergie.
Mettre les distanceurs qui se
trouvent dans le sachet des composants aus coins derrière et
supérieur de l'appareil.
Dévisser un peu les vis, mettre les
distanceurs sous les vis et visser les
vis.
Au moment de la mise en place,
faire attention à ce que l'appareil
reste horizontal. En cas de besoin,
régler l'horizontalité par les deux pieds réglables qui se trouvent sous l'appareil, côté devant.
Ne pas exposer l'appareil aux radiations du soleil, ne pas le mettre tout pràs
d'un poàle ou d'un foyer.
40
Si l'aménagement du local vous
contraint tout de màme à mettre
l'appareil pràs d'un foyer, respecter
les distances minimales suivantes:
Si, en cas d'un foyer de gaz ou
électrique, vous n'aviez une distance
disponible que 3 cm ou moins, mettre une plaque d'isolation non
inflammable de 0,5 1 cm d'épaisseur entre les deux appareils.
Pour les poàles d'huile ou de charbon, la distance exigée fait 30 cm,
puisque ces appareils émettent plus
de chaleur.
Vous pourrez faire fonctionner
votre appareil sans problàme tout
en le poussant contre le mur.
Au moment de la mise en place de
l'appareil, respecter les distances
minimales indiquées sur la plaque:
A: mise en place sous une armoire
murale
B: mise en place en endroit libre
41
Changement le sens d`ouverture des portes
Si l'emplacement ou la manipulation le nécessitent, la direction d'ouverture
de la porte peut àtre changée de droite à gauche.
Les appareils sont commercialisés avec l'ouverture à droite.
Les opérations suivantes doivent àtre effectuées en se basant sur les figures
et les explications:
1. Pour effectuer les opérations énumérées cidessous, il est recommandé de demander de
l'aide à une autre personne qui tiendra fermement les portes pendant l'exécution des
opérations.
2. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
3. Ouvrir la porte est démonter la double
charniàre de porte (a,b) en retirant les vis (2
vis) (c). (fig. 2)
4. Retirer la double charniàre de porte (a,b,c) en
la tirant progressivement du montant, en
inclinant légàrement les deux portes. Ne pas
oublier de retirer l'espaceur en plastique (b)
situé sous la charniàre. (fig. 2)
5. Retirer la porte du réfrigérateur en la tirant
légàrement vers le bas.
6. Retirer la porte du congélateur en la tirant
légàrement vers le haut.
7. Dévisser le tige du haut de la porte (d) du
réfrigérateur, puis la revisser de l'autre côté.
(fig. 1)
8. Retirer l'insert du socle (e) avec un tournevis.
(fig. 4)
9. Démonter la tige inférieure de la charniàre (f)
et sa rondelle (h) et les remonter de l'autre
côté. (fig. 4)
10. Replacer l'insert du socle (e) de l'autre côté.
11. Retirer les vis de couverture (3 piàces) (n,k)
du support de la double porte du côté gauche
et les placer de l'autre côté. (fig. 2)
12. Retirer les embouts (t,z) des deux portes.
(fig. 3)
13. Retirer les dispositifs de fermeture (u,v) des
portes en dévissant la vis (s).
42
14. Dévisser la patte supérieure de la poignée de
la barre de celle-ci (1). Dévisser la patte
inférieure de la poignée de la porte (2).
Dévisser la patte supérieure de la poignée de
la porte (3) et la visser en bas à droite de la
porte (4) (fig. 5)
15. Tourner la patte de la poignée avec la barre
de la poignée à 180° et les visser sur la porte
(5) et sur la patte de poignée déjà fixée (6).
(fig. 5) Ne pas trop serrer la vis (max. 2 Nm),
au risque d'abîmer les poignées de porte.
16. Replacer les dispositifs de porte (u,v) du côté
opposé de l'autre porte apràs les avoir
retournés, puis les fixer en vissant la vis (s).
17. Replacer les embouts (t,z) du côté opposé.
18. Insérer la tige de la double charniàre de porte
(m) dans le trou de gauche de la porte du
congélateur. (fig. 2)
19. Enfiler la porte du congélateur sur la tige de
la charniàre de la porte inférieure (f). (fig. 4)
20. Enfiler la porte du réfrigérateur sur la tige de
la charniàre de la porte supérieur (d), puis, en
inclinant légàrement les deux portes, insérer
la tige de la double charniàre de porte (m)
dans le trou gauche de la porte du réfrigérateur.
21. En ouvrant les deux portes, fixer la charniàre
de la double porte du côté gauche en utilisant les vis (2 vis) ©. Ne pas oublier de
replacer l'espaceur en plastique (b) sous la
charniàre. Prendre garde à ce que les coins
des portes soient parallàles aux coins du
manteau.
22. Mettre l'appareil en place, contrôler le
niveau, et le mettre sous tension.
Si vous ne souhaitez pas exécuter la procédure ci-dessus vous-màme, contactez le service apràs-vente de la marque le plus proche. Les techniciens
s'occuperont de la modification avec expertise. Ce service sera payant.
43
A l`attention de l`exploiteur
Description de l`appareil, les parties principales
S 75388 KG
A - Réfrigérateur
B - Congélateur
1. Couvercle, commandes et témoins
2. Lumiàres
3. Rayonnage vitré
4. Clayette bouteilles
5. Plat congélateur
6. Collectionneur de gel fondu
7. Rayon vitré
8. Panier
9. Plaque signalétique
10. Grille d'aération
11. Compartiment(s) avec paniers
12. Compartiment de congélation
avec panier
13. Grille inférieure
14. Pieds réglables
44
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Couvercle du beurrier
Plateau à alvéoles pour les oeufs
Rayon de porte
Etanchement de porte
Stockage bouteilles
Poignées
Plateau à glaçons
Condenseur
Tuyau d'écoulement
Distanceur
Plat de vaporisateur
Compresseur
Roulettes
Panneau de fonctionnement et indicateurs du réfrigérateur
A. Bouton ON/OFF
B. Bouton de réglage de la température (pour augmenter la température)
C. Affichage de la température
D. Bouton de réglage de la température (pour diminuer la température)
E. Indicateur « marche » de la fonction COOLMATIC (jaune)
F. Bouton COOLMATIC
Boutons de réglage de la température
Il est possible de régler la température en utilisant les boutons (B) et (D). Ces
boutons sont raccordés à l'affichage de la température.
En appuyant sur l'un des deux boutons, (B) ou (D) l'afficheur de la température passe de l'affichage de la température ACTUELLE (l'afficheur de la
température est illuminé) à celui de la température SOUHAITEE (l'afficheur
de la température clignote).
Chaque fois que l'on appuie sur l'un des deux boutons, la température
SOUHAITEE est réglée de 1°C. La température souhaitée doit être atteinte
en 24 heures.
Si l'on n'appuie sur aucun des deux boutons, l'afficheur de la température
repasse automatiquement après quelques instants (environ 5 secondes) à l'affichage de la température ACTUELLE.
Température SOUHAITEE signifie:
La température de l'intérieur du réfrigérateur sélectionnée. La température
SOUHAITEE est indiquée par des chiffres clignotants.
Température ACTUELLE signifie:
L'afficheur de la température indique la température actuelle de l'intérieur du
réfrigérateur.
La température ACTUELLE est indiquée par des chiffres lumineux.
45
Afficheur de la température
L'afficheur de la température peut indiquer plusieurs informations sur le
réfrigérateur (température ACTUELLE).
En fonctionnement normal, la température actuelle à l'intérieur du
réfrigérateur est affichée (température ACTUELLE).
Lorsque la température est en cours de réglage, l'afficheur indique en
chiffres clignotants le température actuellement réglée (température
SOUHAITEE).
Démarrage Réglage de la température
1. Brancher la fiche dans la prise d'alimentation.
2. Appuyer sur le bouton (A). L'appareil démarre.
3. Appuyer sur le bouton (B) ou (D). L'afficheur de température change de mode
et la température SOUHAITEE actuellement réglée clignote sur l'afficheur.
4. Régler la température requise en appuyant sur les boutons (B) ou (D) (voir la
rubrique « Boutons de réglage de la température »). L'afficheur de la température affiche immédiate le réglage modifié. A chaque pression sur le bouton,
la température est réglée de 1°C.
Du point de vue de la sécurité alimentaire, on considère une température de
+5°C comme suffisante pour le stockage des aliments dans un réfrigérateur.
5. Une fois que la température requise a été réglée, après quelques instants (environ 5 secondes), l'afficheur de la température change à nouveau de mode et
indique la température ACTUELLE à l'intérieur du réfrigérateur. L'afficheur
n'est plus clignotant mais éclairé en permanence.
Information importante Lorsque l'on change le réglage, le compresseur ne
démarre pas immédiatement si le dégivrage automatique est en cours d'exécution. Comme la température de stockage est atteinte rapidement à l'intérieur du réfrigérateur, vous pouvez commencer à stocker des aliments tout
de suite après le démarrage.
COOLMATIC
La fonction COOLMATIC permet le refroidissement rapide de grandes quantités d'aliments dans le réfrigérateur.
1. Le bouton COOLMATIC (F) permet d'activer la fonction COOLMATIC.
Le voyant jaune (E) s'allume.
La fonction COOLMATIC est maintenant enclenchée par un refroidissement
intense. La température souhaitée de +2°C est automatiquement sélectionnée. La fonction COOLMATIC se termine automatiquement après une période
de 6 heures.
46
2. La fonction COOLMATIC peut être arrêtée manuellement à tout moment en
appuyant une nouvelle fois que le bouton COOLMATIC. Le voyant jaune
s'éteint.
Fonction vacances
La fonction vacances règle la température à +15°C. Cette fonction vous permet de garder votre réfrigérateur vide et fermé pendant une longue période
(par exemple les vacances d'été) sans formation de mauvaises odeurs.
1. Pour activer la fonction vacances, appuyez sur le bouton (B).
2. Appuyez en permanence sur le bouton (B) jusqu'à ce que la lettre « H »
(Holidays) apparaisse sur l'afficheur de température. L'afficheur de température peut modifier la température affichée de +8°C maximum à 1°C. La lettre “H” s'affichera après les 8°C. Le réfrigérateur est maintenant en fonction
« vacances » et en mode économie d'énergie.
Le compartiment du réfrigérateur doit être vide lorsque la fonction vacances
est activée.
Utilisation de l’appareil refrigerateur
Le refroidissement adéquat de l'appareil nécessite une circulation d'air correcte à l'intérieur. Veuillez donc ne jamais couvrir de papier ou de plateau l'espace libre derriàre le fond des clayettes.
Afin d'éviter le givrage inutile, attendez le complet refroidissement des
préparations avant de les stocker.
Avant de mettre les aliments dans l'appareil, enfermez-lez dans des récipients ou emballez-les en feuilles d'aluminium, de polyéthylène, de rilsan,
etc. de manière à éviter le transfert des odeurs ou le dessèchement. Par
exemple, les légumes ainsi emballés garderont leur fraîcheur pendants
plusieurs jours.
47
Clayettes
Faites glisser une clayette dans les guides inférieurs au-dessus du bac à
légumes. Seule cette clayette doit rester à cet emplacement.
La hauteur des clayettes peut être
ajustée.
1. Pour ce faire, tirez la clayette vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez la
faire pivoter vers le haut ou le bas, et
la retirer.
2. Pour glisser une clayette r une autre
hauteur, suivez cette même procédure mais dans l'ordre inverse.
Bac a legumes
Le bac sert à stocker des légumes et
des fruits.
Il possède un cloison amovible qui
permet de séparer les aliments selon
vos besoins.
48
Stockage dans le réfrigérateur
Nous vous conseillons de prendre en considération la figure pour le rangement des aliments différents:
1 Pâtisseries, plats préparés, aliments en pot, viandes fraîches,
charcuteries, boissons,
2 Lait, produits laitiers, aliments
dans pots
3 Fruits, légumes, salades
4 Fromages, beurres
5 Oeufs
6 Yaourts, cràmes fraîches
7 Petites bouteilles, rafraîchissements
S 75388 KG
8 Grandes bouteilles, boissons
9
Temps et température de stockage des aliments
Voir le tableau Température de stockage concernant la durée de stockage des
aliments à la fin de ce mode d`emploi.
Il est impossible de prédéterminer le temps de stockage des aliments car ce
temps dépendra de la fraîcheur et de la manipulation des aliments refroidis.
Pour cela les temps ne sont donnés qu`en titre d`orientation.
Ne voulant pas utiliser les aliments achetés en état congelés vous pouvez les
stocker durant env. un jour (Jusqu`à leur dégelàrent).
49
Panneau de fonctionnement et indicateurs du congélateur
G. Indicateur « marche » de la fonction FROSTMATIC (jaune)
H. Bouton FROSTMATIC
I. Bouton de réglage de la température (pour augmenter la température)
J. Afficheur de la température
K. Bouton de réglage de la température (pour diminuer la température)
L. Bouton de réinitialisation de l'alarme
M.Voyant de réinitialisation de l'alarme
Boutons de réglage de la température
Il est possible de régler la température en utilisant les boutons (I) et (K). Ces
boutons sont raccordés à l'afficheur de la température (J).
En appuyant sur l'un des deux boutons, (I) ou (K) l'afficheur de la température passe de l'affichage de la température ACTUELLE (l'afficheur de la
température est illuminé) à celui de la température SOUHAITEE (l'afficheur
de la température clignote).
Chaque fois que l'on appuie sur l'un des deux boutons, la température
SOUHAITEE est réglée de 1°C. La température souhaitée doit être atteinte
en 24 heures.
Si l'on n'appuie sur aucun des deux boutons, l'afficheur de la température
repasse automatiquement après quelques instants (environ 5 secondes) à l'affichage de la température ACTUELLE.
Température SOUHAITEE signifie:
La température de l'intérieur du congélateur sélectionnée. La température
SOUHAITEE est indiquée par des chiffres clignotants.
Température ACTUELLE signifie:
L'afficheur de la température indique la température actuelle de l'intérieur du
congélateur.
La température ACTUELLE est indiquée par des chiffres lumineux.
50
Afficheur de la température
L'afficheur de la température peut indiquer plusieurs informations.
En fonctionnement normal, la température actuelle à l'intérieur du congélateur est affichée (température ACTUELLE).
Lorsque la température est en cours de réglage, l'afficheur indique en
chiffres clignotants la température du congélateur actuellement réglée
(température SOUHAITEE).
Démarrage - Réglage de la température
1. Brancher la fiche dans la prise d'alimentation.
2. Appuyer sur le bouton (A). Le voyant d'alarme (M) clignote puisque la température est atteinte. L'alarme sonore retentit.
3. Appuyer sur le bouton (L) pour arrêter l'alarme sonore.
4. Appuyer sur le bouton (I) ou (K). L'afficheur de température change de mode
et la température SOUHAITEE actuellement réglée clignote sur l'afficheur.
5. Régler la température requise en appuyant sur les boutons (I) ou (K) (voir la
rubrique « Boutons de réglage de la température »). L'afficheur de la température affiche immédiatement le réglage modifié. A chaque pression sur le bouton, la température est réglée de 1°C.
Du point de vue de la sécurité alimentaire, on considère une température de
-18 °C comme suffisante pour le stockage des aliments dans un congélateur.
FROSTMATIC
La fonction FROSTMATIC accélère la congélation des aliments frais tout en
protégeant les aliments déjà congelés d'un réchauffement néfaste.
1. Le bouton FROSTMATIC (H) permet d'activer la fonction FROSTMATIC.
Le voyant jaune (G) s'allume.
Si la fonction FROSTMATIC n'est pas arrêtée manuellement, l'appareil l'arrêtera automatiquement après environ 52Êheures. Le voyant jaune s'éteint.
2. La fonction FROSTMATIC peut être arrêtée manuellement à tout moment en
appuyant une nouvelle fois que le bouton FROSTMATIC. Le voyant jaune
s'éteint.
51
Bouton de réinitialisation de l'alarme
En cas d'augmentation anormale de la température à l'intérieur du congélateur (par exemple en cas de coupure de courant), le voyant d'alarme (M) commence à clignoter et une alarme sonore est émise. Appuyer sur le bouton
Réinitialisation de l'alarme (L) pour arrêter l'alarme sonore, tandis que
l'alarme lumineuse continue de clignoter.
L'alarme sonore s'arrête automatiquement lorsque la température est
retournée à la normale, mais le voyant d'alarme (M) continue de clignoter.
Appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'alarme (L) arrête le voyant
d'alarme tandis que l'afficheur indique pendant environ 5 secondes la température la plus chaude atteinte dans le compartiment.
Eteindre l'appareil
Pour éteindre l'appareil, maintenir enfoncée le bouton (A)
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période:
1. Eteindre l'appareil.
2. Débrancher la fiche de l'alimentation ou déconnecter ou désengager le
fusible.
3. Dégivrer le compartiment du congélateur et nettoyer l'appareil à fond (voir la
rubrique: « Nettoyage et entretien »).
4. Enfin, laisser les portes ouvertes pour éviter la formation de mauvaises odeurs.
52
Congeler des aliments et stocker des
produits surgelés
Votre congélateur vous permet de congeler vous-même des aliments frais.
Attention!
Avant de procéder à la congélation d'aliments, la température du compartiment de congélation doit être de 18°C ou inférieure.
Veuillez respecter le pouvoir de congélation indiqué sur la plaque signalétique. Le pouvoir de congélation représente la quantité maximale d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures. Si vous
souhaitez congeler des aliments plusieurs jours d'affilée, la capacité maximale r respecter ne représente que 2/3 à 3/4 des indications figurant sur
la plaque signalétique. Pour conserver au mieux la qualité des aliments, ils
doivent être congelés à cœur aussi rapidement que possible.
Laissez refroidir les aliments chauds avant de les congeler. La chaleur
accélérera la formation de givre et augmentera la consommation d'énergie.
Tenez compte des durées de stockage maximales spécifiées par le fabricant.
Un produit décongelé doit être consommé dans le plus bref délai et ne
jamais être recongelé, sauf s'il a été cuit entre-temps.
Les récipients contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à
basses températures. Il y a risque d'explosion ! Ne stockez jamais dans le
réfrigérateur/congélateur des récipients dont les matériaux sont inflammables, comme par exemple des bombes aérosols, des extincteurs, des cartouches de remplissage, etc.
Les bouteilles et cannettes ne doivent pas être placées dans le congélateur.
Elles peuvent éclater ; les boissons très gazeuses peuvent même exploser !
Ne stockez jamais de limonade, jus, bière, vin, vin pétillant etc. dans le congélateur. Exception : les spiritueux à haute teneur en alcool peuvent être
stockés dans le congélateur.
Tous les aliments doivent être emballés hermétiquement avant la congélation afin d'éviter qu'ils se dessèchent ou perdent de leur saveur, et afin
d'éviter que la saveur ne se transmette à d'autres aliments.
Attention ! Ne touchez pas des aliments congelés avec des mains humides. Vos
mains risqueraient de rester collées.
1. Pour congeler les aliments plus rapidement ou pour congeler la quantité maximale autorisée, appuyez sur l'interrupteur 12 heures avant de placer les aliments dans l'appareil sans modifier le réglage du thermostat.
2. Placez les aliments à congeler dans le tiroir supérieur.
3. Limitez la fréquence et le temps d'ouverture de la porte au strict nécessaire.
53
Stockage dans le congélateur
Apràs avoir terminé la congélation, il est recommandé de remettre des produits alimentaires dans le(s) panier(s) disponible(s). Vous pourrez ainsi congeler dans le congélateur une nouvelle quantité de produits. Une congélation
intermédiaire ne nuit pas aux produits déjà stockés.
Pour stocker une quantité plus grande de produits alimentaires, vous pourrez
sortir les paniers à l'exception de l'inférieur et vous pourrez mettre les produits alimentaires directement sur les grilles.
Pour les produits congelés achetés, respectez toujours le temps de stockage
indiqué sur l'emballage.
Le stockage des produits „surgelés”àn'est fiable que s'ils ne s'étaient décongelés avant la mise dans le congélateur màme pas pour quelques minutes.
Il n'est pas conseillé de recongeler les produits surgelés une fois décongelés.
Utilisez le plus vite les produits décongelés.
Préparation du glaçon
Pour la préparation de glaçon remplissez de l`eau le bac à glaçon et placez le
dans le compartiment de congélation. Il est possible de réduire le temps de
préparation du glaçon par l`humidification de la base du bac ou bien par
l`intensification du refroidissement. Apràs avoir terminé la préparation
n`oubliez pas de remettre le régulateur du refroidissement!
Pour sortir les cubes de glace faites couler de l`eau sur le bac et tordez le
légàrement. N`utilisez pas couteau ou autres objets métalliques pour faire sortir le bac gelé contre le compartiment, vous risquez d`abîmer le systàme
réfrigérant.
54
Instructions et conseils utiles
1. On vous attire l'attention à ce que l'appareil possède un système réglable de
clayettes qui augmente considérablement l'utilisabilité de l'espace frigo normal. Il est déjà possible de replacer les clayettes en n'ouvrant la porte de l'appareil qu'à 90°.
2. Après avoir ouvert et fermé la porte du congélateur, un vide se produit dans
l'espace intérieur de l'appareil à cause de la température basse. C'est
pourquoi, après avoir fermé la porte, attendez 2-3 minutes avant de la rouvrir, jusqu'à ce que la pression intérieure s'égalise.
3. Faites attention à utiliser le congélateur de façon que le régulateur de température soit dans une position telle que la température dans l'espace
intérieur ne soit jamais plus haute que 18°C.
4. Il est conseillé de s'assurer tous les jours sur le fonctionnement parfaite du
congélateur pour détecter le plus vite possible l'éventuel dysfonctionnement,
pour prévenir l'altération des produits alimentaires congelés.
5. Pendant le fonctionnement de l'appareil, vous allez entendre les bruits typiques suivants.
Un déclic: au moment où la commande électronique démarre ou arrête le
compresseur, vous entendez un déclic.
Bourdonnement: Pendant le fonctionnement du compresseur, vous entendez un bruit de bourdonnement.
Gargouillement: Au moment où le compresseur démarre et le liquide de
refroidissement commence à circuler dans les tuyaux, cela peut provoquer
un bruit intermittant (gémissement, bruissement, glouglou, dégoulinement). Ce bruit pourrra être entendu un peu même après avoir arrêté le
compresseur.
Crépitation: Le composant qui refroidit l'espace frigo normal (évaporateur), dans la plupart de nos appareils se trouve dans un lit de mousse
caché dans le corps de l'appareil. La température de cette partie, ainsi que
un peu ses dimensions aussi, changent pendant que l'appareil fonctionne.
Ce changement de dimension
peut éventuellement générer un
bruit de crépitation sourd. Ce
phénomène sonore est naturel,
pas vicieux.
6. Si vous désirez contrôler la température des produits stockés dans l'appareil, mettez dans une position
moyenne le régulateur de température, placez un verre d'eau au milieu
de l'espace frigo et mettez dans
l'eau un thermomètre convenable, à
précision de +/- 1°C. Si 6 heures
55
passées, il mesure une valeur à peu près égale à celle indiquée par l'afficheur,
cela veut dire que l'appareil fonctionne bien. Ne faites le contrôle qu'en conditions stables (sans changer de charge).
7. Si vous désirer contrôler la température dans le congélateur par le thermomètre propre de celui-ci, placez le thermomètre au milieu des produits alimentaires, puisque de cette façon il vous montrera la température réelle des
produits congelés. La valeur ainsi mesurée si le thermomètre est suffisamment précis est égale où un peu moins élevée que la température affichée
par le thermomètre.
Idées et suggestions
Ce chapitre vous donne des idées et suggestions à l`utilisation de l`appareil
pour diminuer la consommation en énergie. Il donne encore information sur
l`environnement.
Comment économiser d`énergie
1. Placez votre appareil loin d'une source de chaleur ou des rayons solaires.
2. Veillez à ce que l'air circule librement tout autour de l'appareil afin d'assurer la bonne aération du condenseur et du compresseur.
3. Enfermez les aliments dans des récipients ou emballages hermétiques pour
éviter le givrage inutile.
4. Evitez d'ouvrir trop souvent les portes de l'appareil et ne les laissez ouvertes
que le temps nécessaire.
5. Attendez le complet refroidissement des préparations avant de les stocker.
6. Nettoyez réguliàrement le condenseur.
Armoire et environnement
La matiàre isolante et l`agent de congélation de l`armoire ne contiennent pas
des gaz qui ne sont pas nuisibles pour la couche d`ozone. Evitez tout endommagement du systàme réfrigérant surtout à l`arriàre à proximité du systàme.
Les autorités municipales donnent de renseignement concernant les endroits
de l`élimination des appareils délabrés.
Les matiàres désignées utilisées dans cet appareil sont réutilisables
.
56
Entretien
Déglaçage
Dans un mode de fonctionnement normal, une partie de l'humidité intérieure
de l'appareil se transforme normalement en une fine couche de gel et de
glace. Par contre, une épaisse couche de gel ou de glace isole trop, par conséquent elle diminue l'efficacité de l'appareil, ce qui provoque la montée de
la température intérieure et celle de la consommation d'énergie.
Pour ce type, le déglaçage se fait d'une façon automatique, sans intervention
manuelle. Le régulateur de températeur arràte réguliàrement le fonctionnement du compresseur pour une période plus ou moins longue cependant
le refroidissement ne fonctionne pas , la température de la plaque intérieure
de refroidissement monte donc au-dessus de 0 °C à cause du changement
provoqué qui aura en màme temps un effet de déglaçage. Si la température
de la plaque intérieure de refroidissement atteint +3 - +4°C, le régulateur de
température redémarre le systàme.
L'eau coule dans le collectionneur, puis sort par un trou derriàre et coule dans
le plateu de vaporisateur placé au-dessus du compresseur. La chaleur émise
par le compresseur la vaporisera.
Faire attention à contrôler et nettoyer régulièrement ce trou qui conduit
vers l'extérieur l'eau issue du
déglaçage, puisqu'en cas d'obstruction l'eau ne trouvant pas l'issue
coulera dans l'isolation de l'appareil,
ce qui provoquera des pannes
anticipées de l'appareil.
Nettoyer le trou conducteur de l'eau de
déglaçage par l'outil propre composant annexe de l'appareil qui figure
sur le schéma. Stocker cet outil de nettoyage dans la coulisse conducteur.
Il arrive souvent que si vous mettez un produit alimentaire emballé dans du
papier dans l'appareil, ce paquet touche la partie arriàre de l'appareil et y
gàle. Si vous sortez ce paquet apràs, le papier se déchire naturellement et le
reste obstrue le trou conducteur. Pour éviter cela, faire attention à la maniàre
de comment et oà placer dans l'appareil les produits alimentaires emballés
dans du papier.
En cas d'exploitation intensive, par exemple en période de canicule, il arrive
que l'appareil marche sans discontinu. Cependant le déglaçage automatique
ne marche naturellement pas. Il n'est pas anormal si apràs le déglaçage sur
la plaque arriàre de l'appareil reste de petits îlots de glace ou de gel.
Pour ce type d'appareil, le déglaçage du congélateur se fait tout à fait
automatiquement.
57
Nettoyage régulier
Nettoyer l'appareil réguliàrement.
Ne pas utiliser de lessive, abrasif, produits de nettoyage à odeur pénétrante, cire à polir ou produits désinfectants ou alcooliques pour nettoyer l'appareil!
Avant de commencer le nettoyage, mettre l'appareil hors tension.
Nettoyage intérieur
Nettoyer la partie intérieure et les composants à l'eau chaude et au bicarbonate de soude (5 ml à 0,5 litre d'eau).
Rincer et sécher soigneusement tout.
Nettoyer le profil de joint de la porte à l'eau propre.
Nettoyage extérieur
Nettoyer la partie extérieure de l'appareil à l'eau chaude et au bicarbonate
de soude (5 ml à 0,5 litre d'eau). Une ou deux fois par an, il est recommandé
de dépoussiérer le condensateur placé sur le côté derriàre de l'appareil, et
nettoyer le plateau de vaporisateur placé au-dessus du compresseur. Apràs
avoir terminé le nettoyage, mettre l'appareil sous tension.
58
Si quelque chose ne fonctionne pas
Au cours du fonctionnement de l`appareil peuvent arriver des petits incidents qui n`exigent pas l`appel d`un expert. Le tableau suivant vous donne
des renseignements de les maîtriser vous-màme et éviter ainsi les dépenses
inutiles.
Nous vous attirons l`attention à ce que le fonctionnement de l`appareil produit quelques effets phoniques (compresseur, circulation du liquide) qui ne
constituent pas de dégâts, ils appartiennent au fonctionnement normal.
Nous vous attirons l`attention de nouveau à ce que l`arràt du compresseur
ne signifie pas l`état hors tension de l`appareil. Il est INTERDIT de toucher les
parties électriques de l`appareil avant le débrancher du réseau!
Cause possible
Défaut
Espace intérieur du Régulateur de température mal
réfrigérateur trop réglé.
chaud
Si les aliments sont trop chauds, ils
sont mal rangés.
L`étanchement de la porte n`est
pas bon ou elle a resté ouverte.
Espace intérieur du Régulateur mal réglé.
congélateur trop
chaud
L`étanchement de la porte n`est
pas bon ou elle a resté ouverte.
Le stockage des aliments à congélés est tràs serré.
Eau coule sur le C`est normal. Pendant le dégàleparoi de fond de ment automatique de gelée
blanche se fond sur le paroi de
l`appareil.
fond.
Engorgement dans le tube
Eau coule dans
d`écoulement.
l`armoire.
Les aliments sont rangés de telle
façon qu`ils empàchent la sortie de
l`eau.
Eau coule sur le
Le tube d`écoulement n`est pas
plancher.
conduit au plateau d`évaporation.
La formation de Aliments mal enveloppés.
glace et de gelée
blanche est trop Portes restant ouvertes, ou
étanchement défectueux.
forte
Régulateur mal réglé.
Elimination
Mettez le régulateur à une position
plus haute.
Placez les aliments aux endroits
convenables.
Vérifiez
la
fermeture
et
l`étanchéité de la porte.
Mettez le régulateur à une position
plus haute.
Vérifiez de la porte. la fermeture et
l`étanchéité.
Rangez les aliments de telle façon
que l`air froide puisse circuler.
Nettoyez l`orifice du tube.
Rangez les aliments de telle façon
qu`ils ne touchent pas le paroi de
fond.
Conduisez le tube d`écoulement
dans le plateau d`évaporation.
Enveloppez les aliments avec plus
de soin.
Vérifiez la fermeture des portes ou
l`état de l`étanchement.
Tournez le régulateur vers une
température plus haute.
59
Défaut
Compresseur
marche continuellement
Cause possible
Régulateur mal réglé.
Portes restant ouvertes ou
étanchement défectueux.
Quantité d`aliments mis dedans
pour congeler est trop grande.
Aliment placé est trop chaud.
Milieu du réfrigérateur trop chaud.
L`appareil ne fonctionne pas de tout.
Pas de refroidissement,
pas
de
lumiàre.
La fiche n`est pas correctement
insérée.
Fusible est sauté.
Régulateur de température n`est
pas enclenché.
Elimination
Tournez le régulateur vers une
température plus haute.
Vérifiez la fermeture des portes ou
l`état de l`étanchement.
Attendez quelques heures et vérifiez encore la température.
La température des aliments placés
ne doit dépasser la température
ambiante.
Tâchez diminuer la température de
la salle oà se trouve le réfrigérateur.
Insérez correctement la fiche dans
la prise.
Changez le fusible.
Mettez en marche l`appareil suivant le chapitre „Mise en utilisation”.
Appelez un électricien.
Pas de courant dans la prise
(tâchez de contacter un autre
appareil).
L`appareil produit La stabilité de l`appareil n`est pas Vérifiez la stabilité (les quatre pieds
doivent se reposer sur sol)
bon.
trop de bruit.
60
Replacement de l`ampoule
Si l'ampoule de l'éclairage à l'intérieur est grillée, vous pouvez
procéder au remplacement vous
màme selon les instructions qui
suivent:
Débranchez l'appareil.
Dévisser la vis qui fixe le cabochon
(1).
Pour changer l'ampoule, pressez le
levier (2) à l'arriàre du diffuseur
selon la figure et retirez-le dans le sens indiqué par la flàche (3), vous pouvez ainsi changer l'ampoule (Type de l'ampoule: T25 230-240 V, 15 W, E14)
Une fois l'ampoule changée, replacez le diffuseur, visser la vis et branchez
l'appareil. L'absence de l'éclairage n'influence pas le fonctionnement de l'appareil
Branchement électrique
Branchez l`appareil uniquement à un réseau de tension alternative de 230
V et de fréquence de 50 Hz.
Ne connectez la fiche secteur que dans une prise secteur possédant d`une
protection contre les contacts accidentels (contact de sûreté). Si vous ne
possédez une prise convenable faites appel à un technicien qui établira la
prise nécessaire.
Cet appareil répond aux spécification des directives suivantes:
– 73/23 EEC - 73/02/19 (Directive des petites tensions) et ses amendements
en vigueur
– 89/336 EEC - 89/05/03 (Directive EMC) et ses amendements en vigueur.
– 96/57 CE - 03/09/96 (Directive concernant les exigences en matià
re de rendement énergétique) et ses amendements ultérieurs
61
Temps de stockage (1)
Le temps et le manière de stockage des aliments frais.
Aliments
viandes crues
viande bouillie
viande cuite
hachis de viande crue
hachis de viande cuite
charcuterie, saucisse
poisson fraîche
poisson bouillie
poisson cuite
conserve de poisson ouverte
poulet vidé
poulet rôti
poule vidée
poule bouillie
canard, oie vidé, frais
canard, oie rôti
beurre dans emballage ouvert
beurre enveloppée
dans l`enveloppe original
cràme fraîche
cràme double
fromage (dur)
fromage (à pâte molle)
fromage blanc
oeuf
épinard, oseille
petits pois, haricots verts
champignon
carotte
piment vert
tomate
chou
fruits trop périssables
(fraise, framboise)
fruits
conserves de fruit ouvertes
gâteaux à la cràme
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Temps
2
X
X
X
de stockage
3
4
x
x
X
x
X
x
en jour
5
6
x
x
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Mode et matériel d`emballage
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
pot couvert
pot couvert
pot couvert
sachet en feuille, papier paraffiné
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
pot couvert
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
dans l`enveloppe original
dans l`enveloppe original
dans l`enveloppe original
dans verre
dans verre
feuille en aluminium
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
pot couvert
pot couvert
Légende:
X - temps de stockage normal
x - temps de stockage possible (seulement des marchandises sàrement
fraîches)
62
Temps de stockage (2)
Temps de stockage de marchandises congelées
Marchandise
Légumes:
haricots verts, petits pois, légume mixte, maàs, courge
Plat préfabriqué:
plats avec viande, avec garniture, légume en nature
Plat préfabriqué:
filet en roulade, jambonneau rôti, plat en gelée
Plats de pomme de terre, pâtes alimentaires:
purée de pomme de terre, pomme frite, boulette, gnocchi
Potages:
bouillon, soupe d`haricot vert, soupe de petits pois
Fruits:
cerise, griotte, cràme de fruit, purée de marrons
Viandes:
poulet, canard, oie,
poisson en filet, thon
Glace, crème à la glace
dans l`espace
normal
+2 – +7 °C
dans le compartiment
de congélation à 4 étoiles,
-18 °C
1 jour
12 mois
1 jour
12 mois
1 jour
6 mois
1 jour
12 mois
1 jour
6 mois
1 jour
12 mois
1 jour
1 jour
1 jour
5 mois
6 mois
3 semaines
Garantie et service après-vente
Service après-vente et pièces de rechange
Signalez la panne dans notre atelier le plus proche de votre domicile s`il
devient inévitable une l`intervention.
Indiquez à l`atelier les caractéristiques de l`appareil qui sont indiquées sur sa
plaque d`identification.
La plaque d`identification se trouve au fond de l`appareil, côté gauche dans
l`espace normal de refroidissement et contient le type, le modàle et le
numéro de fabrication de l`appareil.
Notez ci-dessous les données de la plaque d`identification:
Modàle
No de fabrication
No de la série
Date de l`achat
La fabrique réserve tout droit de changement de production.
63
Déclaration De Conditions De Garantie
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut
peut toujours se présenter. Notre service clientàle se chargera de réparer ceci
sur demande, pendant ou apràs la période de garantie. La durée de vie de
l'appareil n'en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive
de l'Union Européenne 99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits
légaux dont le consommateur dispose au titre de cette législation ne peuvent
àtre altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne porte pas atteinte aux obligations de garantie du
vendeur envers l'utilisateur final. L'appareil est garanti dans le cadre et dans
le respect des conditions suivantes :
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous
remédierons sans frais à toute défectuosité qui se manifeste au cours de la
période de 24 mois à compter de la date de livraison de l'appareil au premier consommateur final.
Ces conditions de garantie ne sont pas d'application en cas d'utilisation à des
fins professionnelles ou de façon équivalente.
2. La prestation sous garantie implique que l'appareil est remis dans l'état qu'il
avait avant que la défectuosité ne survienne. Les composants défectueux
sont remplacés ou réparés. Les composants remplacés sans frais deviennent
notre propriété.
3. Afin d'éviter des dommages plus sévàres, la défectuosité doit immédiatement
àtre portée à notre connaissance.
4. L'application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d'achat avec la date d'achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n'interviendra pas si des dommages causés à des piàces délicates,
telles que le verre (vitrocéramique), les matiàres synthétiques et le
caoutchouc, résultent d'une mauvaise utilisation.
6. Il ne peut pas àtre fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui
n'affectent pas la valeur et la solidité générales de l'appareil.
7. L'obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées
par :
une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l'eau,
des conditions environnementales anormales en général,
des conditions de fonctionnement inadaptées,
un contact avec des produits agressifs.
8. La garantie ne s'applique pas pour les défectuosités, dues au transport, survenues en dehors de notre responsabilité. Celles causées par une installation
ou un montage inadéquat, par un manque d'entretien, ou par le non-respect
des indications de montage et d'utilisation, ne seront pas davantage couvertes par la garantie
64
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de
réparations ou d' interventions pratiquées par des personnes non qualifiées
ou incompétentes, ou qui ont pour cause l'adjonction d'accessoires ou de
piàces de rechange non d'origine.
10. Les appareils aisément transportables doivent àtre délivrés ou envoyés au
service clientàle. Les interventions à domicile ne peuvent s'entrevoir que pour
des appareils volumineux ou pour des appareils encastrables.
11. Si des appareils sont encastrés, sous-encastrés, fixés ou suspendus de telle
sorte que le retrait et la remise en place de ceux-ci dans leur niche d'encastrement prennent plus d'une demi-heure, les frais de prestation qui en
découlent seront portés en compte. Les dommages connexes causés par ces
opérations de retrait et de remise en place sont à charge de l'utilisateur.
12. Si au cours de la période de garantie, la réparation répétée d'une màme
défectuosité n'est pas concluante, ou si les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l'appareil défectueux par un autre de
màme valeur peut àtre accompli en concertation avec le consommateur. Dans
ce cas nous nous réservons le droit de réclamer une participation financiàre
calculée au prorata de la période d'utilisation écoulée.
13. La réparation sous garantie n'entraîne pas de prolongation de la période
normale de garantie, ni le départ d'un nouveau cycle de garantie.
14. Nous octroyons une garantie de douze mois sur les réparations, limitée à la
màme défectuosité.
15. Hormis les cas oà une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de garantie exclut toute indemnisation de dommages
extérieurs à l'appareil dont le consommateur voudrait faire prévaloir les
droits. Dans le cas d'une responsabilité reconnue légalement, la compensation n'excàdera pas la valeur d'achat de l'appareil.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils
achetés et utilisés en Belgique. Pour les appareils exportés, l'utilisateur doit
d'abord s'assurer qu'ils satisfont aux conditions techniques (p. ex. : la tension,
la fréquence, les prescriptions d'installation, le type de gaz, etc.) pour le pays
concerné, et qu'ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à l'étranger, l'utilisateur doit d'abord
s'assurer qu 'ils répondent bien aux qualifications requises en Belgique. Des
adaptations indispensables ou souhaitées ne sont pas couvertes par la
garantie et ne sont pas possibles dans tous les cas.
Le service clientàle se tient à votre disposition, également apràs expiration de
la période de garantie.
Adresse de notre service clientàle :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 - 1502 LEMBEEK
Tél. 02.3630444
65
66
B/AE/NY11-1. (07.)
67
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik
in de keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over
de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa
USD 14 miljard.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
"Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils de cuisine, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières,
lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un
montant d'environ 14 milliards de dollars US dans plus de 150 pays à travers le monde."
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
2007. 09. 04.
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut àtre traité comme déchet ménager. Il
doit plutôt àtre remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences
négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des
déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le
bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin oà vous avez
acheté le produit.
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.be
200371891 - 01 - 0907
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement