Zanussi ZRB29NC8 User manual
ZANUSSI
KOELKAST
ZRB 29NC
ZRB 29NC8
GEBRUIKSAANWIJZING
200371783
NL
H/Za/33-1. (07.)
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt
hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Inhoudsopga v e
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . .3
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . .3
Veiligheid van kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan . . . . . . . . .3
Aanwijzingen voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . .4
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste
onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Bedienen van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . .5
In gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Gebruik van het koelapparaat . . . . . . . . . . . . .5
Bewaren in de koelruimte . . . . . . . . . . . . . . . .5
Bewaartijden en temperaturen . . . . . . . . . . . .5
Gebruik van de vriezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Invriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Bewaren in de vrieskast . . . . . . . . . . . . . . . . .6
IJsblokjes maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Praktische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Het apparaat en het milieu . . . . . . . . . . . . . . .6
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Als de koelkast niet in gebruik is . . . . . . . . . . .7
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Verwisselen van de gloeilamp . . . . . . . . . . . . .8
Als iets niet werkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Aanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . .10
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Installeren van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . .10
Vervoer, uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Eraairichting deur veranderen . . . . . . . . . . . . .11
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bewaartijdentabel (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Bewaartijdentabel (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Garantie en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Garantiebepalingen en Service . . . . . . . . . . . . . .14
Algemene Garantiebepalingen . . . . . . . . . . . .14
Garantie-uitbreidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Garantie-uitsluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Belangrijk advies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Waarborgvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
2
NL
Belangri jk e aanwi jzingen m.b.t. de v eiligheid
Algemene aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem
door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het
huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen
en dient volgens de voorschriften te worden
gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van
het aansluitsnoer, mogen alleen door ELECTROLUX SERVICE uitgevoerd. Daarbij mogen
alleen originele DISTRIPARTS-onderdelen gebruikt
worden. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit
het stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat
gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te
maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar
aan de stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact moeilijk bereikbaar is, schakel dan de zekering in de huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van het
koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het
koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan
het snoer te trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door onze service-afdeling of door
een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er
dan niet in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of
brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van
de binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het
uitnemen van diepvriesproducten of het ijsblokjesbakje geen scherpe of puntige voorwerpen. Die kunnen het apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de temperatuurregelaar en de verlichting komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de vriesruimte in de mond stoppen. IJs kan aan lippen of
tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet
opnieuw ingevroren worden, maar moeten zo snel
mogelijk geconsumeerd worden.
Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant van deze producten
bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v.
elektrische verwarmingstoestellen of chemische
stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen
in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of
vloeistof in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en blikjes
in de diepvriesruimte bewaren.
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en
schoonmaken. Bij verstopping van het afvoergootje
kan het verzamelde dooiwater storingen veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het
stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht
mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende kinderen een
elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het
apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek
aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld
door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies
hebben gekregen over het gebruik.
Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het
apparaat.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat
u zich verbrandt aan warmte afgevende onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
staat.
Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie
zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de installatie.
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het
inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere
middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die
niet door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het
apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt,
kan de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.
3
NL
Aanwi jzingen v oor de gebr uik er
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoud-koel/vriescombinatie met
één compressor. De vriesruimte onderin heeft een eigen
deur en is geheel afgesloten van de koelruimte.
Het is geschikt voor het koelen van levensmiddelen, het
bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen
A - Koelkast
B - Vrieskast
1. Bovenkant
2. Verlichtingseenheid
3. Glasplaten
4. Vak met flessenrekje
5. Koelwand
6. Lekbak voor dooiwater
7. Glasplaat
8. Groentebakken
9. Typeplaatje
10. Invriesvak met mand
11. Bewaarvak(ken) met mand
12. Afvoergoot dooiwater
4
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
In hoogte verstelbare pootjes
Afdekklep van het botervakje
Eierenrekje
Deurvak
Isolatiestrip deur
Flessenvak
Deurgrepen
IJsblokjesbakje
Kondensator
Afvoer dooiwater
Afstandhouder
Verdampingsschaal
Kompressor
Wieltjes
NL
Bedienen van het apparaat
In gebruik nemen
Zet de accessoires op hun plaats in het apparaat en
steek de stekker in het stopcontact.
Met de temperatuurregelaar, te vinden in de verlichtingseenheid in de koelkast, wordt het apparaat aangezet
en kan men de temperatuur instellen door de knop met
de wijzers van de klok mee te draaien.
In het volgende hoofdstuk vindt u aanwijzingen m.b.t. de
instelling.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
melk, zuivelproducten, levensmiddelen in schaaltjes
fruit, groenten
kaas, boter
eieren
yoghurt, zure room
kleine flessen, frisdrank
grote flessen, dranken
Temperatuur instellen
De temperatuurregelaar zal, afhankelijk van de ingestelde
stand, de werking van het apparaat voor kortere of langere
tijd onderbreken en opnieuw opstarten, waarmee de juiste
temperatuur wordt verzekerd.
Hoe dichter bij de maximum stand, hoe intensiever de koeling. Als u de draaiknop van de temperatuurregelaar in de
middelste stand zet (tussen minimum en maximum) wordt er
in de koelkast een temperatuur van +5°C bereikt en in de
vriezer -18°C. Deze stand is voldoende voor het dagelijkse
gebruik.
De temperatuur in het apparaat wordt, naast de stand van
de temperatuurregelaar, ook be?nvloedt door de omgevingstemperatuur, het al dan niet vaak openen van de deuren,
de hoeveelheid verse levensmiddelen, enz.
Op de maximale stand (gedurende een
zwaardere belasting, b.v. tijdens een hittegolf)
werkt de kompressor continue. Dit is niet schadelijk
voor het apparaat.
Bewaartijden en temperaturen
De tabellen achterin de gebruiksaanwijzing informeren u
over bewaartijden.
De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven, omdat
hij afhankelijk is van de versheid en de behandeling van
de levensmiddelen. De bewaartijden zijn daarom slechts
richtlijnen.
Als u gekochte diepvriesproducten niet direct wilt consumeren, kunnen ze ongeveer 1 dag (tot ze gaan ontdooien) in de koelkast bewaard worden.
Gebruik van de vriezer
Invriezen
Het apparaat is geschikt om de in het gegevensschema
genoemde hoeveelheid verse levensmiddelen in te
vriezen. Het invriezen moet, nadat de voorbereidingen
zijn uitgevoerd, op de volgende manier gebeuren.
Draai de temperatuurregelaar op de middelste stand.
Gebruik van het koelapparaat
Voor een optimale koeling is een goede luchtcirculatie noodzakelijk. Bedek daarom de roosters
nooit met papier, schalen, enz.
Zet nooit warme etenswaren in de koelruimte,
maar laat ze eerst tot kamertemperatuur
afkoelen. Zo voorkomt u ongewenste rijpvorming.
Levensmiddelen kunnen geurtjes overnemen,
daarom is een goede verpakking, zoals gesloten schaaltjes, aluminium- of vershoudfolie,
noodzakelijk. Op die manier worden ook de natuurlijke vochtgehaltes behouden en blijven bijvoorbeeld groentes dagenlang vers.
Bewaren in de koelruimte
Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de
afbeelding:
1. gebak, kant-en-klare producten, levensmiddelen in
schaaltjes, vers vlees, vleeswaren, dranken
Leg de reeds ingevroren levensmiddelen uit de bovenste
mand in een bewaarmand. Leg de verse levensmiddelen
in de invriesmand, zodanig, dat er voldoende ruimte voor
de luchtcirculatie blijft. Mocht er toch nog ingevroren levensmiddelen in de invriesmand blijven, leg deze dan aan
de achterkant, zodanig, dat de verse levensmiddelen niet
worden geraakt.
Laat het apparaat 24 uur lang in deze stand staan.
Zet na 24 uur de draaiknop van de temperatuurregelaar
in de gebruikelijke stand of hou de middelste stand aan,
deze stand is in het algemeen goed geschikt voor het
dagelijkse gebruik
Mocht u de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid
willen invriezen, haal dan de bovenste mand uit het apparaat en leg de verse levensmiddelen direct op de
koelplaat, gelijkmatig verdeelt.
Het is niet aan te raden de temperatuurregelaar
voor langere tijd op een hoge stand (bv maximale
stand) te zetten. Uiteraard verkort dit de invriestijd, echter
5
NL
ook de temperatuur in het koelgedeelte kan voor langere
tijd onder de 0°C dalen, wat tot gevolg heeft dat de daar
bewaarde levensmiddelen en dranken zullen bevriezen.
Probeer nooit meer in te vriezen, dan de in de
"technische gegevens" vermeldde invriescapaciteit. Het invriezen van te grote hoeveelheden zou niet perfekt verlopen, waardoor er verschillende beschadigingen aan de levensmiddelen kunnen ontstaan (zoals bv sap- of smaakverlies).
Probeer gelijktijdig invriezen en het maken van ijs
te verkomen, daar het ijs maken capaciteit van het
invriezen wegneemt.
Bewaren in de vrieskast
De ingevroren voedingsmiddelen moeten na het invriezen
in de aanwezige (1 of 2) vrieslades worden gelegd.
Daardoor komt er onmiddellijk plaats vrij voor een nieuwe
hoeveelheid in te vriezen voedingsmiddelen. De reeds
ingevroren voedingsmiddelen komen op die manier niet
contact met de andere voedingsmiddelen.
Indien er grotere hoeveelheden aan levensmiddelen
bewaard moeten worden, kunnen de laden, behalve de
onderste, uit het apparaat worden gehaald en kunnen de
levensmiddelen onmiddellijk op de koelplaten worden
gelegd.
Bij aankoop van diepvriesproducten moet u
steeds rekening houden met de bewaartijd die op
de verpakking aangegeven is. Indien u zelf levensmiddelen invriest kan u de richtlijnen aan de binnenkant van de
deur van het diepvriesgedeelte raadplegen. De icoontjes
staan voor de verschillende levensmiddelen, de cijfers
voor de maximale bewaartijd in maanden.
Het bewaren van diepvriesproducten is alleen
veilig, wanneer deze producten, voordat ze in het
vriesgedeelte worden gelegd, zelfs niet voor korte tijd
ontdooit zijn geweest.
Indien een diepvriesproduct reeds ontdooit is geweest, is
het niet wenselijk dit opnieuw in te vriezen, maar moet het
product zo snel mogelijk worden gebruikt.
IJsblokjes maken
Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in de vriesruimte. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat maakt
en de temperatuurregelaar op de maximale stand zet,
gaat het invriezen sneller. Vergeet niet, de temperatuurregelaar na het invriezen weer op de normale stand te
draaien.
U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het dan
iets te verdraaien. Mocht het ijsblokjesbakje vastgevroren
zijn, gebruik dan geen scherpe voorwerpen om het los te
maken. Daarmee kunt u beschadigingen veroorzaken.
Praktische informatie
Dankzij de variabele platen kunt u de koelruimte aan
uw eisen aanpassen. U kunt de platen ook verplaatsen als de deur 90° open staat.
6
Na openen en sluiten van de deur van de vriesruimte
ontstaat in het apparaat een vacuüm. Na sluiten van
de deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur weer
kunt openen.
Stel de vriesruimte zodanig in dat de binnentemperatuur nooit warmer dan -18 °C wordt. Bij te hoge temperaturen bederven de diepvriesproducten.
Controleer elke dag even of het apparaat goed functioneert. Zo constateert u evt. storingen tijdig.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo
energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook
informatie m.b.t. het milieu.
Energie besparen
Zet het apparaat niet op een plaats waar het blootgesteld wordt aan de zon of aan een hittebron.
Zorg voor voldoende ventilatie van de condensator
en de compressor. Hou de luchtcirculatie rond het
apparaat vrij.
Bewaar de levensmiddelen altijd in goed sluitende
bewaardozen of verpakt in huishoud- of aluminiumfolie zodoende onnodige rijp- of ijsvorming te
voorkomen.
Open de deuren niet onnodig en laat ze niet langer
open staan dan absoluut noodzakelijk is.
Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot op
kamertemperatuur vooraleer ze in de vriezer te plaatsen.
Zorg ervoor dat de condensator steeds schoon is.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt
van milieubescherming moeten afgedankte koel- en
vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op
deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats.
Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.
De materialen met het symbool „
” zijn geschikt voor
recycling.
Onderhoud
Ontdooien
Een deel van het vocht in de gekoelde ruimtes van het
apparaat zet zich om in rijp of ijs.
Een dikke laag rijp of ijs heeft een isolerend effect, waardoor de werking van het koelapparaat achteruitgaat. De
temperatuur in de gekoelde ruimtes stijgt en het energieverbruik neemt bijgevolg toe.
Bij dit type gebeurt het ontdooien van de koelplaten
geheel automatisch, zonder tussenkomst van buitenaf. De
temperatuurregelaar onderbreekt op bepaalde tijdstippen
de werking van de compressor (zodat er geen koeling is),
waardoor de temperatuur van de koelplaat boven 0 °C sti-
NL
jgt en het ontdooien begint. Wanneer de temperatuur van
de koelplaat is opgelopen tot +3 - +4 °C zet de temperatuurregelaar het koelproces weer in gang..
Het smeltwater loopt via een afvoergootje naar een reservoir boven de compressor en verdampt door de warmte
van de compressor.
Controleer en reinig regelmatig de afvoergoot
voor het smeltwater. Bij verstopping van het
afvoergootje kan het smeltwater alleen via de isolatie
wegvloeien, wat vroegtijdige defecten aan het apparaat tot gevolg kan hebben.
Het reinigen van de afvoergoot moet gebeuren m.b.v. het
meegeleverde krabbertje (zie ook de tekening). Dit krabbertje moet in de afvoer worden opgeborgen.
Eén van de meest voorkomende oorzaken van verstopping van het afvoergootje is het vastvriezen van voedselverpakkingen aan de achterwand van het apparaat.
Wanneer u het voedingsmiddel uit de koelkast haalt,
scheurt de papieren verpakking die vervolgens tijdens het
automatische ontdooien in het afvoergootje terecht komt
en verstopping veroorzaakt.
Wees daarom uiterst voorzichtig wanneer u in papier verpakte levensmiddelen in de koelkast legt.
Wanneer er meer koelvermogen vereist wordt, b.v.
tijdens een hittegolf, kan het gebeuren, dat de
koelkast voortdurend werkt. Er wordt dan niet automatisch ontdooit.
Het is niet ongewoon als er na het ontdooien kleine resten
ijs of rijp op de achterwand van de koelkast blijven zitten.
Het vriesgedeelte kan niet worden voorzien van een
automatische ontdooifunctie, want de bevroren en
diepgevroren levensmiddelen verdragen de temperatuur
niet die nodig is om ijs te doen smelten.
Daarom wordt er een kunststoffen schraper meegeleverd,
waarmee kleine hoeveelheden ijs of rijp kunnen worden
verwijderd. Wanneer de ijs- of rijplaag echter te dik is en
niet meer met de schraper kan worden verwijderd, moet
het vriesgedeelte worden ontdooit. De frequentie hiervan
hangt af van het gebruik (gemiddeld 2 of 3 keer per jaar).
Haal de bevroren levensmiddelen uit het apparaat en leg
deze, goed verpakt in isolerende materialen, op een
koele plaats of in een andere vriezer.
Trek de stekker uit het stopcontact, waardoor de stroomtoevoer naar beide gedeelten van het apparaat onderbroken wordt.
Doe de deuren van beide gedeelten open en maak het
koelgedeelte schoon volgens de aanwijzingen in het
hoofdstuk "Schoonmaken". Het schoonmaken van het
vriesgedeelte moet alsvolgt worden uitgevoerd:
Het afvoergootje onderin het vriesgedeelte dient voor de
optimale afvoer van het smeltwater. Haal het afvoergootje
los en zet het op zijn plaats (zie tekening). Plaats onder
het afvoergootje een bak, pan of kleine emmer.
Vergeet het afvoergootje niet terug te plaatsen wanneer u
klaar bent.
Het bakje zichtbaar op de tekening is geen meegeleverd
accessoire!
Na het ontdooien de binnenkant goed droog wrijven.
Steek de stekker weer in het stopcontact en leg de levensmiddelen weer in de laden.
Het is aan te raden het apparaat gedurende enkele uren
op de hoogste stand te zetten, zodat de gewenste
bewaartemperatuur snel wordt bereikt.
Reiniging en onderhoud
Wij adviseren u de binnenzijde van de koelruimte elke 3
tot 4 weken schoon te maken (u kunt het beste tegelijkertijd de vriesruimte ontdooien).
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van
het apparaat met handwarm water schoonmaken en
droog wrijven. Reinig het deurrubber met schoon water.
Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact.
Stof en vuil die zich op de achterkant van de koelkast en
de condensor hebben afgezet, dient u één of twee maal
per jaar te verwijderen. Maak dan ook het condensbakje
bovenop de compressor schoon.
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als
volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de koelkast leeg.
Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.
De deur open laten om geurvorming te voorkomen.
7
NL
Problemen oplossen
Verwisselen van de gloeilamp
Wanneer het gloeilampje van de binnenverlichting stuk is,
kan u dit probleem alsvolgt zelf oplossen:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Schroef de schroef los, die het afdekkapje bevestigt (1).
Druk het lipje (2) aan de achterkant van de verlichtingseenheid in (zie tekening) en verwijder daarna het
afdekkapje in de richting die de pijl aangeeft (3). Nu kan
men de gloeilamp makkelijk verwisselen (type gloeilamp:
T25 230-240 V, 15 W, fitting E14).
Plaats na het verwisselen van de gloeilamp het afdekkapje weer op zijn plaats, schroef de schroef terug en stop
de stekker in het stopcontact.
Het niet branden van de gloeilamp heeft geen gevolgen
voor de werking van het apparaat.
Als iets niet werkt
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt
verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen
(compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een
storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt.
Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact
trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt.
8
NL
Probleem
Het is te warm in de
koelruimte.
Mogelijke oorzaak
De temperatuurregelaar is te laag ingesteld. Op een hogere stand instellen.
De levensmiddelen zijn niet koud genoeg of De levensmiddelen op de juiste plek zetten.
staan op een verkeerde plek.
De deur gaat niet goed dicht of is niet goed
gesloten.
Het is te warm in de
vriesruimte.
De deur gaat niet goed dicht of is niet goed
gesloten.
Controleren of de deur goed dicht kan en of
het deurrubber onbeschadigd en schoon is.
U wilt te veel levensmiddelen tegelijk
invriezen.
Een paar uur wachten en de temperatuur
nog eens controleren.
De in te vriezen levensmiddelen staan te
dicht op elkaar.
De levensmiddelen zodanig neerzetten dat
de koude lucht goed kan circuleren.
Er loopt water langs de
achterwand van de
koelruimte.
Er loopt water in de
koelruimte.
De afvoer van de koelruimte kan verstopt
zijn.
Levensmiddelen kunnen de lekbak
blokkeren zodat er geen water in kan
stromen.
Het afvoergootje loopt niet in de condensEr loopt water op de
bak boven de compressor.
vloer.
Er zijn te veel rijp en ijs. De levensmiddelen zijn niet goed ingepakt.
De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet
goed gesloten.
De temperatuurregelaar is niet goed
ingesteld.
continu.
Controleren of de deur goed dicht kan en of
het deurrubber onbeschadigd en schoon is.
De temperatuurregelaar is te laag ingesteld. Op een hogere stand instellen.
Dat is normaal. Tijdens het automatische
ontdooien smelt het ijs op de achterwand.
De compressor werkt
Oplossing
Maak de afvoer schoon.
Zet de levensmiddelen zodanig neer dat ze
de achterwand niet direct raken.
Plaats het de afvoergootje in de condensbak.
De levensmiddelen beter inpakken.
Controleren of de deuren goed dicht kunnen en
of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn.
De temperatuurregelaar op een lagere stand
instellen.
De temperatuurregelaar op een lagere stand
instellen.
De temperatuurregelaar is niet goed
ingesteld.
Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en
schoon zijn.
De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet
goed gesloten.
Een paar uur wachten en de temperatuur
nog eens controleren.
U wilt te veel levensmiddelen tegelijk
invriezen.
Laat de levensmiddelen tot kamertemperatuur afkoelen.
U hebt warme levensmiddelen in het apparaat gezet.
Probeer de omgevingstemperatuur te verlagen.
De aansluiting controleren.
Het apparaat staat op een te warme plek.
Het apparaat werkt hele-
De stekker zit niet in het stopcontact.
maal niet. Noch de koel-
De zekering in de huisinstallatie is uitgeschakeld.
ing, noch de binnenver-
De temperatuurregelaar is niet ingesteld.
lichting werkt.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
(Probeer er een ander apparaat op aan te
sluiten.)
Het apparaat maakt veel
geluid.
Het apparaat staat niet goed.
Zekering vervangen.
Apparaat in werking stellen volgens de aanwijzingen in hoofdstuk „In gebruik nemen”.
Contact opnemen met een elektro-installateur.
Controleren of het apparaat stabiel staat
(alle vier voeten moeten op de vloer staan).
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.
9
NL
Aanwi jzingen v oor de ins t allat eur
Technische gegevens
Model
Brutto inhoud (l)
Netto inhoud (l)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm)
Energieverbruik
- (kWh / 24uur)
- (kWh / jaar)
Energieklasse volgens de EU richtlijn
Invriescapaciteit (kg/24uur)
Maximale bewaartijd in geval van storing
Neutrale stroomsterkte (A)
Geluidsniveau (dB)
Gewicht (kg)
Aantal compressoren
ZRB 29NC ZRB 29NC8
Koelgedeelte: 211
Vriesgedeelte: 79
Koelgedeelte: 208
Vriesgedeelte: 61
595
1540
632
0,84
307
A
4
20
0,7
38
59
1
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur
ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade. Neem in geval van transportschade contact op
met de leverancier en sluit het apparaat niet aan.
Indien de omgevingstemperatuur boven de maximale
waarde stijgt, dan moet de compressor langer werken en
wordt het automatische ontdooiingproces verstoord waardoor de temperatuur in het koelgedeelte en het
stroomverbruik stijgt.
Reiniging
Verwijder de plakband en andere voorwerpen waarmee
de losse onderdelen aan de binnenkant van het apparaat
zijn bevestigd.
Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water en
een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Gebruik een zachte
doek.
Wrijf de binnenkant na het schoonmaken droog.
Plaatsing
De omgevingstemperatuur oefent een invloed uit op het
stroomverbruik en de juiste werking van het apparaat.
Hou er rekening mee dat het apparaat wordt gebruikt in
een omgeving, die overeenkomt met de klimaatklasse
vermeldt op het typeplaatje. De omgevingstemperaturen
en hun klimaatklasse, zijn hieronder in het schema vermeldt.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10 ..,+32 °C
N
+16 ..,+32 °C
ST
+18 ..,+38 °C
Indien de omgevingstemperatuur onder de minimale
waarde daalt, zal de temperatuur in het koelgedeelte
boven de voorgeschreven temperatuur stijgen.
10
Monteert u de afstandhouders in het tasje van de
onderdelen naar de achterste hoeken van het apparaat.
Maakt u de schroeven los, stelt u de afstandhouders
onder de schroeven, dan trekt u de schroeven.
Zorg ervoor, dat het apparaat waterpas staat. Gebruikt
hiervoor de stelpoten aan de voorzijde van het apparaat.
NL
Draairichting deur veranderen
Indien praktischer kan de draairichting van de deur veranderd worden.
De apparaten worden in de handel gebracht met deuren,
die naar rechts open gaan.
De aanpassing is volgens de onderstaande tekeningen en
beschrijving uitvoerbaar:
De onderstaande werkzaamheden kunnen het beste
uitgevoerd worden door 2 personen, zodat één persoon de deuren tijdens de werkzaamheden goed kan
vasthouden.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Stel het apparaat niet bloot aan de zon of plaats het niet in
de onmiddellijke omgeving van een kachel, verwarming of
fornuis.
Is plaatsing naast een warmtebron onvermijdelijk, houd
dan de volgende richtlijnen aan:
Is de afstand tussen het apparaat en een gas- of elektrisch fornuis 3 cm of minder, dan moet een brandvrije isolatieplaat met een dikte tussen de 0,5 cm tot 1
cm tussen de 2 apparaten geplaatst worden.
Afstand tot een kolen- of petroleumkachel moet minstens 30 cm zijn.
De koelkast moet tegen de muur aangeschoven worden.
Bij de plaatsing van de koelkast moeten de minimale afstanden, vermeld op de tekening, strikt
worden toegepast:
A: plaatsing onder een keukenkastje
B: vrijstaand
Open de deuren en schroef het scharnier (a, b), bevestigt met 2 schroeven (c), los (tekening 2).
Haal het complete scharnier (a, b, c,) van zijn plaats
door de deuren voorzichtig te kantelen. Vergeet de
kunststof afstandhouder (b) onder het scharnier niet
(tekening 2)!
Verwijder de deur van de koelkast door deze
voorzichtig naar beneden te trekken.
Verwijder de deur van de vrieskast door deze
voorzichtig naar boven te trekken.
Haal de stift uit de bovenkant van de deur van de
koelkast en plaats deze aan de andere kant.
Haal de stift uit de bovenkant van de deur van de
vrieskast en plaats deze aan de andere kant.
11
NL
Schroef de bovenste stift van de deur van de koelkast
(d) los en plaats deze aan de andere kant (tekening 1).
Verwijder de afdekplaatjes (u) uit de onderkant van het
apparaat (tekening 3).
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geďnstalleerd stopcontact met
randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat
het dan door een erkend installateur in de buurt van de
koelkast aanbrengen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie)
en latere aanvullingen
Schroef de onderste deursteun (e) los door de
schroeven (s) los te draaien en zet deze weer vast aan
de andere kant (tekening 3).
Demonteer de onderste deursteun (f) en de daarbijbehorende ring (h) en zet deze in het andere gat.
Plaats de afdekplaatjes (u) aan de andere kant.
Haal de afdekpennen (3 stuks) voor de scharnierbevestiging (n, k) aan de linkerkant en zet ze aan de
andere kant (tekening 2).
Plaats de pen (m) van het scharnier van de deur van de
vrieskast in het gat aan de linkerkant (tekening 2).
Zet de deur van de vrieskast op de onderste (f) deursteun (tekening 3).
Druk de deur van de koelkast in de bovenste (d) deursteun. Hierna moeten de deuren iets worden gekanteld
en kan men de scharnier (m) in het gat van de deur van
de koelkast drukken.
Open nu de deuren en schroef de scharnier vast aan
de linkerkant me behulp van de 2 schroeven (c).
Vergeet de kunststof afstandhouder (b) niet, die onder
het scharnier moet komen. Let er goed op, dat de rand
van de deuren gelijk loopt met de zijkant van het apparaat.
Zet het apparaat op de plaats, plaats het waterpas en
steek de stekker in het stopcontact.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de dichtstbijzijnde servicepunt, mocht u het omzetten van de deurdraairichting liever niet zelf uitvoeren. Hier kunt u informatie
vragen over de kosten van het omzetten door één van onze
servicemonteurs en een afspraak maken.
12
NL
Be w aar ti jdent abel (1)
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
Soort
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit (aardbei,
framboos enz.)
ander fruit
fruit uit blik
Bewaartijd in dagen
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
Verpakking
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
6
7
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, vetvrij papier
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
originele verpakking
originele verpakking
originele verpakking
kunststof schaaltje
kunststof schaaltje
aluminium folie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
X: normale bewaartijd
x: mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
13
NL
Be w aar ti jdent abel (2)
Diepvriesproducten bewaren
Soort
groente
kant-en-klare producten
aardappelgerechten, pastagerechten
soep
fruit
vlees
consumptie-ijs
in de koelruimte
+2 – +7 °C
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
in de ****-vriesruimte
-18°C
12 maanden
6 maanden
12 maanden
6 maanden
12 maanden
5 maanden
3 weken
Gar antie en ser vice
Garantiebepalingen en
Service
3a
De regeling als genoemd onder punt 3 geldt ook
voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich
het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en
over normale, voor het autoverkeer opengestelde
wegen bereikbaar is. Voorts dienen ten tijde van het
bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens
gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken
bezoekplaats aanwezig te zijn.
4
Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan
geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
5
Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende
functionele eigenschappen hebben maar daarnaast
juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen
franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de
algemene garantieperiode vindt terugzending voor
rekening van de fabrikant plaats.
6
Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defect aan een apparaat
niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Algemene Garantiebepalingen
1
1a
2
De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het gevolg is
van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de
koper het recht op kosteloos herstel.
Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk
gebruik, geldt een algemene garantieperiode van
twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage
onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve
van garantie uitgesloten.
Indien binnen de garantietermijn door ZANKER
reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn door
ZANKER verricht, en op de hierbij geleverde,
betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar
garantie verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde
reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en
geen resultaat van een opnieuw uitvoeren van een
reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
3
14
Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht
voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten,
per definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
Garantie-uitbreidingen
7
Voor koel-/vries-motorcompressoren (exclusief
startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op
de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met
inachtname van volledig kosteloos herstel binnen
de algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en
bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
H/Za/33-1. (07.)
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van
de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden
getoond of meegezonden.
NL
Garantie-uitsluitingen
8
Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
-
de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste
de aankoopdatum en de identificatie van het
apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet
meegezonden werd;
-
het apparaat voor andere, of ook voor andere
dan de huishoudelijke doeleinden waarvoor het
apparaat bestemd is gebruikt wordt;
-
het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het
installatievoorschrift of de gebruikaanwijzing
geďnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld
wordt;
-
8a
8b
8c
het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer
dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in
rekening gebracht.
Schade welke ontstaat door het, met toestemming
van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of
inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals
een breuk van uit- of afneembare delen, welke niet
ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant
gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige
reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen.
Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke
schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de
vereiste vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden
door uw vakhandelaar of door ELGROEP FABRIEKSSERVICE laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS
onderdelen te laten plaatsen.
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.
0172 - 46 83 00
Fax
0172 - 46 83 66
Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel.
0172 - 46 84 00
Fax
0172 - 46 83 76
Productwijzigingen voorbehouden.
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten
de garantietermijn. De levensduur van het product wordt
daardoor niet negatief beďnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de
EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de
voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is
de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12
maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het
had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
3.
4.
5.
6.
7.
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
Het gebrek moet terstond gemeld worden om
mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend
bewijs te worden overlegd.
De garantie heeft geen betrekking op schade aan
kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt
door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van
water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
15
NL
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van
de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland
gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte
producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de
bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet
altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More
than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain
saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the
world.
Printed by Océ Hungária Kft.
2007. 09. 03.
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door
transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid
is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in
acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd
veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer
het product voorzien werd van toebehoren of
onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een
defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd
dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts
worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde
tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra
kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.
Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van
hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons
het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement