Electrolux EUT11001W Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EUT11001W Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas pamâcîba
LV
ledusskapis
EUT 11001W
We were thinking of you
when we made this product
LV
electrolux 3
Sveicam Jûs Electrolux pasaulç
Pateicamies par pirmâs klases Electrolux produkta iegâdi un ceram, ka tas nâkotnç sniegs
Jums daudz patîkamu brîþu. Electrolux tiecas piedâvât plaðu kvalitatîvu produktu klâstu, kas
padarîs Jûsu dzîvi daudz komfortablâku. Daþus paraugus Jûs atradîsiet uz rokasgrâmatas
vâciòa. Lûdzu, veltiet daþas minûtes laika ðîs rokasgrâmatas lasîðanai, lai varçtu izbaudîti
visas Jûsu jaunâs maðînas priekðrocîbas. Mçs apsolâm, ka tâ padarîs Jûsu dzîvi daudz
vieglâku. Veiksmi!
4 electrolux
LV
Pirms iekârtas uzstâdîðanas un lietoðanas uzsâkðanas, lûdzu, uzmanîgi izlasiet ðo
lietoðanas pamâcîbu. Lietoðanas pamâcîbâ ir sniegti norâdîjumi Jûsu droðîbai, padomi
iekârtas lietoðanai un informâcija par tâs funkcijâm. Izmantojot iekârtu saskaòâ ar ðo
lietoðanas pamâcîbu, tâ darbosies nevainojami un Jûs bûsiet apmierinâti ar tâs
darbîbu.
Sekojoðos simbolus Jûs atradîsiet instrukcijâ un tie palîdzçs Jums vieglâk atrast
vajadzîgo informâciju, kâ arî lietot instrukciju.
Droðîbas norâdîjumi
Ðî informâcija ir sniegta Jûsu droðîbai un nevainojamai iekârtas darbîbai.
Ieteikumi un padomi
Dabas aizsardzîbas informâcija
Ieteikumi
Ar ðo simbolu apzîmçti ieteikumi pârtikas produktu uzglabâðanai.
Simbols uz produkta vai tâ iepakojuma norâda, ka ðo produktu nedrîkst izmest
saimniecîbas atkritumos. Tas jânodod attiecîgos elektrisko un elektronisko
iekârtu savâkðanas punktos pârstrâdâðanai. Nodroðinot pareizu atbrîvoðanos
no ðî produkta, jûs palîdzçsiet izvairîties no potenciâlâm negatîvâm sekâm
apkârtçjai videi un cilvçka veselîbai, kuras iespçjams izraisît, nepareizi izmetot
atkritumos ðo produktu. Lai iegûtu detalizçtâku informâciju par atbrîvoðanos
no ðî produkta, lûdzu sazinieties ar jûsu pilsçtas domi, saimniecîbas atkritumu
savâkðanas dienestu vai veikalu, kurâ jûs iegâdâjâties ðo produktu.
LV
electrolux 5
Saturs
Jûsu droðîbai. .............................................................................................6
Vispârîgi noteikumi. .....................................................................................6
Bçrnu droðîbai. ..........................................................................................7
Droðîbas norâdîjumi uzstâdîðanai. .................................................................7
Droðîbas norâdîjumi par izobutânu. ...............................................................7
Norâdîjumi lietotâjiem. ..................................................................................8
Vispârçji norâdîjumi. ...................................................................................8
Slçdþu un indikatoru bloks ........................................................................8
Ierîces lietoðana ........................................................................................8
Lietoðanas uzsâkðana ...............................................................................8
Temperatûras kontrole. .............................................................................8
Saldçðana. .............................................................................................9
Uzglabâðana. ..........................................................................................9
Kâ gatavot ledus kubiciòus. .......................................................................9
Noderîga informâcija un ieteikumi. ................................................................9
Noderîgi padomi. .....................................................................................10
Lai ekonomçtu elektroenerìiju. ................................................................10
Ierîce un apkârtçjâ vide. ..........................................................................10
Apkope. .................................................................................................10
Atkausçðana ..........................................................................................10
Regulâra tîrîðana. ...................................................................................11
Ja iekârta netiek izmantota .......................................................................11
Iespçjamie traucçjumi. ..............................................................................11
Upute za instalatera ....................................................................................13
Tehnièki podaci ........................................................................................13
Iekârtas uzstâdîðana .................................................................................13
Transportçðana, izpakoðana. ....................................................................13
Tîrîðana. ...............................................................................................13
Novietošana ..........................................................................................13
Durtiòu vçrðanâs virziena nomaiòa ............................................................14
Elektropieslçgums. .................................................................................15
Uzglabâðanas laika tabula ...........................................................................16
Garantija un serviss.....................................................................................17
Garantijas noteikumi. .................................................................................17
Serviss un rezerves daïas. .......................................................................17
Garantija/Klientu apkalpoðana ......................................................................18
Eiropas Garantija ........................................................................................20
6 electrolux
LV
Jûsu droðîbai
Vispârîgi noteikumi
Uzglabâjiet lietoðanas instrukciju kopâ
ar iekârtu turpmâkajâm uzziòâm.
Gadîjumâ, ja iekârta tiek pârdota vai
pârvietota, vienmçr pârliecinieties, vai
lietoðanas pamâcîba ir saglabâjusies,
lai tâs jaunais îpaðnieks var iepazîties
ar iekârtas funkcijâm un attiecîgajiem
brîdinâjumiem.
Ðî ierîce ir paredzçta tikai produktu
uzglabâðanai mâjsaimniecîbâ saskaòâ
ar ðo lietoðanas pamâcîbu.
Gadîjumâ, ja ierîce ir bojâta vai tai ir
jâmaina elektroenerìijas padeves
kabelis, griezieties vietçjâ servisa
centrâ pçc kvalificçta meistara
palîdzîbas. Nemçìiniet ierîci remontçt
paði. Remontdarbi, kurus veikuði
nekompeteni speciâlisti, var izraisît
nopietnus
bojâjumus.
Vienmçr
pieprasiet tikai oriìinâlâs rezerves
daïas.
Iekârta ir atvienota no elektroenerìijas
padeves avota tikai tad, kad no
kontaktligzdas ir atvienots tâ
baroðanas kabelis. Pirms iekârtas
tehniskâs apkopes vai tîrîðanas
uzsâkðanas, vienmçr atvienojiet to no
strâvas padeves avota (nekâdâ
gadîjumâ nevelciet aiz vada, pieturiet
kabeïa kontaktdakðu). Ja ierîce ir
novietota tâ, ka kontaktligzdu ir grûti
aizsniegt,
izslçdziet
attiecîgo
droðinâtâju.
Elektroenerìijas padeves kabeli
nedrîkst pagarinât
Pârbaudiet, vai elektriskâ vada
kontaktdakša ledusskapja/saldçtavas
aizmugurç nav bojâta vai saspiesta.
- Bojâta kontaktdakša var pârkarst un
izraisit ugunsgrçku.
Nenovietojiet
uz
ledusskapja/saldçtavas korpusa vai
elektriskâ vada nekâdus smagus
priekšmetus.
- Pastâv kçdes isslçguma un
ugunsgrçka risks.
Atvienojot ierici no strâvas avota,
nevelciet to aiz vada, ipaši tad, ja
ledusskapis/saldçtava tiek izvirziti ârâ
no nišas.
- Vada bojâjumi var izraisit isslçgumu
kçdç, ugunsgrçku un/vai strâvas
triecienu.
- Gadijumâ, ja elektriskais vads ir
bojâts, tâ nomainu drikst veikt tikai
autorizçtâ servisa darbinieki vai cits
kvalificçts personâls.
Gadijumâ, ja kontaktdakšas ligzda ir
bojâta, nekâdâ gadijumâ neizmantojiet
to.
- Pastâv elektriskâ trieciena vai
ugunsgrçka risks.
Iekârtas tîrîðanas un atkausçðana
laikâ, kâ arî izòemot sasaldçtus
produktus vai ledu no saldçtavas,
nekâdâ gadîjumâ neizmantojiet asus
priekðmetus, jo tâdejâdi Jûs varat
sabojât ierîces izolâciju.
Sekojiet, lai uz ierîces vadîbas paneïa un
uz tâs iekðçjâ apgaismojuma nenokïûtu
ûdens vai kâds cits ðíidrums.
Lietojot uzturâ sasaldçtu saldçjumu vai
ledu tûlît pçc izòemðanas no
saldçtavas, atcerieties, ka Jûs varat
gût nopietnus apsaldçjumus.
Nav ieteicams otrreiz sasaldçt
atkausçtus produktus, pçc iespçjas
âtrâk izlietojiet tos uzturâ.
Stingri ievçrojiet gatavu saldçtu
produktu
izgatavotâja
sniegtos
uzglabâðanas
un
sasaldçðanas
ieteikumus.
Neizmantojiet
nekâda
veida
mehâniskus
vai
íîmiskus
palîglîdzekïus, lai paâtrinâtu iekârtas
LV
atkausçðanu, izòemot tos, kâdi minçti
ðinî lietoðanas pamâcîbâ.
Nenovietojiet uz ierîces palstikâta
daïâm sakarsçtus priekðmetus.
Neuzglabâjiet iekârtâ uguns nedroðas
gâzes un vielas. Tâs var eksplodçt un
sabojât ierîci.
Neievietojiet gâzçtus dzçrienus,
pudeles un burkas ar ðíidrumu vai
augïiem ierîces saldçtavâ.
Bçrnu droðîbai
Neïaujiet bçrniem rotaïâties ar
iepakojuma
materiâlu.
Pastâv
nosmakðanas briesmas.
Ðî iekârta ir domâta pieauguðo
lietoðanai. Neïaujiet bçrniem rotaïâties
ar ierîci vai tâs vadîbas paneli.
Konsultçjieties ar vietçjo paðvaldîbu
Jûsu dzîvesvietâ, lai nodotu ierîci
atkritumos atbilstoði noteiktajiem
priekðrakstiem. Ðis modelis ir aprîkots
ar magnçtiskajâm durvju slçdzençm.
Ierîces nomaiòas gadîjumâ, pirms tâ
izmeðanas atkritumos, noòemiet
ledusskapja durtiòas, lai bçrni
rotaïâjoties tajâ nejauði neieslçgtos, un
nogrieziet baroðanas kabeli.
Ðî iekârta nav paredzçta, tâdu personu
lietoðanai (ieskaitot bçrnus), kam ir
samazinâtas fiziskâs, jûtîbas vai prâta
spçjas, nav pietiekamu zinâðanu,
izòçmums ir gadîjumi, ja tie tiek
uzraudzîti vai viòus instruç persona,
kas uzòemas atbildîbu par droðîbu.
Droðîbas
uzstâdîðanai
norâdîjumi
Esiet uzmanîgi, novietojot iekârtu pie
sienas, nesaskarieties ar tâs
uzkarstoðajâm daïâm (kompresoru,
kondensatoru), jo tâdejâdi Jûs varat
apdedzinâties.
electrolux 7
Pârvietojot
ierîci
vienmçr
pârliecinieties, ka tâs elektroenerìijas
padeves kabelis ir atvienots no
kontaktligzdas.
Pçc ierîces novietoðanas pârbaudiet,
vai neesat to nejauði novietojuði uz
strâvas padeves kabeïa.
Iekârta jânovieto tâ, lai tai tiktu
nodroðinâta
pietiekama
gaisa
cirkulâcija. Ievçrojiet attiecîgos
norâdîjumus, kas sniegti ðajâ
lietoðanas pamâcîbâ! Pretçjâ gadîjumâ
ierîce var pârkarst.
Droðîbas norâdîjumi
izobutânu
par
Ierîces saldçðanas sistçma satur
izobutânu
(R600a),
kas
lielâ
koncentrâcijâ ir viegli uzliesmojoða un
eksplozîva viela.
Sekojiet, lai iekârtas korpusâ esoðie
ventilâcijas atvçrumi, kâ arî ventilâcijas
ejas pçc ierîces iebûvçðanas
mçbelçs,
bûtu
tîras
un
nenosprostotas.
Nekâdâ gadîjumâ neizmantojiet
nekâdas mehâniskas ierîces vai citus
lîdzekïus, lai paâtrinâtu ierîces
atkausçðanu, izòemot gadîjumus, kad
to iesaka izgatavotâjs.
Esiet uzmanîgi, nesabojâjiet ierîces
saldçðanas sistçmu.
Nelietojiet nekâdas elektriskâs ierîces
produktu uzglabâðanas nodalîjumos,
izòemot tos, kâdus ir ieteicis
izgatavotâjs.
Izgatavotâjs
neuzòemas nekâdu
atbildîbu par bojâjumiem un
sekâm, kas raduðâs ðîs lietoðanas
pamâcîbas noteikumu neievçroðanas
gadîjumâ.
8 electrolux
LV
Norâdîjumi lietotâjiem
Jûsu jaunâ ierîce ir mâjsaimniecîbas
saldçtava. Saskaòâ ar ðo, iekârta ir
paredzçta saldçtu un dziïi saldçtu
produktu uzglabâðanai, lietoðanas
pamâcîbâ norâdîtâ produktu daudzuma
saldçðanai mâjas apstâkïos un ledus
pagatavoðanai.
Iekârta atbilst darba temperatûras
diapazona standartam saskaòâ ar
klimatisko klasi. Modeïa klimatiskâ klase
ir norâdîta uz ierîces datu plâksnîtes.
C) Dzeltena signâlspuldze un saldçtâja
slçdzis
Ja slçdzis ir ieslçgtâ pozîcijâ
(nospieþot “izlçcis” un izgaismots), tad
kompresors darbojas nepârtraukti,
nodroðinot tilpnç aukstâko iespçjamo
temperatûra, kas nepiecieðama
saldçðanai.
D) Temperatûras regulçðanas slçdzis
Ðis slçdzis ir domâts temperatûras
iestatîðanai un regulçðanai iekârtas
iekðpusç.
Slçdþu un indikatoru bloks
Ierîces lietoðana
Vispârçji norâdîjumi
Lai lietotu slçdþu un indikatoru paneli,
skatieties
norâdîjumus
nodaïâs
“Lietoðanas uzsâkðana”, “Temperatûras
regulçðana” un “Saldçðana”.
Ierîces sastâvdaïas ir sekojoðas:
A) Zaïa signâlspuldze
Ðî spuldze deg, ja iekârta darbojas, tas
ir, iekârta ir pieslçgta strâvas avotam.
B) Sarkana signâlspuldze
Tâ iedegas atkarîbâ no temperatûras
iekârtas iekðpusç.
Tâ iedegas uz îsu brîdi, ja iekârta tiek
iedarbinâta, ja iekârtâ tiek ievietoti
svaigi produkti un ja temperatûras
regulçðanas slçdzis tiek pagriezts
zemâkas temperatûras virzienâ.
Tâ deg nepârtraukti, ja temperatûra
iekârtas iekðienç ir par augstu (iekârta
pârslogota ar siltu çdienu, durvis
stâvçjuðas atvçrtas vai durvju blîve
pietiekami nenoslçdzas) vai gadîjumâ,
ja iekârtas darbîbâ ir traucçjumi.
Lietoðanas uzsâkðana
Pievienojiet ierîci strâvas avotam.
Pagrieziet termostata kontroles slçdzi
atbilstoði zîmçjumam. Ðajâ brîdî tiek
izgaismota sarkanâ signâlspuldzîte,
kompresors uzsâk darboties un pçc
neilga laika tiek uzsâkta dzesçðana.
Kad sarkanâ signâlspuldzîte nodziest,
temperatûra ierîcç ir nostabilizçjusies un
ierîce ir piemçrota saldçtu un dziïi saldçtu
produktu uzglabâðanai.
Temperatûras kontrole
Termostata kontroles sistçma automâtiski
pârtrauc ierîces darbîbu uz îsâku vai
ilgâku laika periodu un pçc tam to
atjauno, atkarîbâ no tilpnç uzstâdîtâs
temperatûras.
LV
Lai çrtâk pagrieztu termostata pogu,
izmantojiet kâdu strupu priekðmetu,
piemçram, monçtu. Grieþot termostata
podziòu pulksteòa râdîtâja virzienâ,
dzesçðana ierîcç kïûst arvien intensîvâka.
Iekârtâ tiek sasniegta -18°C vai zemâka
temperatûra, ja termostata poga ir
noregulçta atbilstoði zîmçjumam.
Termostatu var izslçgt („0” pozîcija), kas
nozîmç, ka kompresora aukstuma aìents
pârstâj cirkulçt, t.i. kompresora darbîba
tiek pârtraukta.
Òemiet vçrâ, ka saldçtavâ esoðo
temperatûru ietekmç ne tikai noregulçtâ
termostata kontroles slçdþa pozîcija un
ierîces apkârtesoðâ temperatûra, bet arî
tas, cik bieþi tiek atvçrtas ierîces
durtiòas, tajâ ievietoto produktu
daudzums un citi faktori.
INoregulçjot
termostatu
maksimâlajâ pozîcijâ, t. i. ja
dzesçðana
jâpalielina,
piemçram,
augstas gaisa temperatûras svârstîbu
laikâ, kompresors var strâdât bez
pârtraukuma. Tas nekâdâ veidâ
neietekmç iekârtas funkcionalitâti.
Saldçðana
Daþâdu produktu saldçðana vienmçr ir
jâveic saldçtâjkamerâ pçc produktu
iepriekðçjas sagatavoðanas.
Ja saldçjat nelielu produktu daudzumu,
ieslçdziet saldçtavas slçdzi (nospieþot
“izlec” un izgaismojas) 4 stundas iepriekð
un apmçram 24 stundas iepriekð liela
produktu daudzuma saldçðanai. Ðajâ
laikâ kompresors darbojas nepârtraukti,
lai
sasniegtu
temperatûru,
kas
nepiecieðama saldçðanai.
Ievietojiet saldçðanai domâtos produktus
un ïaujiet iekârtai apmçram 24 stundas
darboties iepriekð aprakstîtajâ reþîmâ.
Tad atkal nospiediet âtrâs saldçðanas
slçdzi (dzeltenâ gaisma nodziest un
slçdzis atgrieþas sâkuma stâvoklî).
electrolux 9
Saldçðanas paplâte ir piemçrota mazâku
augïu un ogu saldçðanai (avenes,
zemenes, upenes u.c.). Novietojiet ogas
uz paplâksnes plânâ kârtâ un
neiepakotas. Pçc saldçðanas ogas
ðíirojiet un iepakojiet, pçc tam ievietojiet
uzglabâðanai saldçtavas nodalîjumos.
Uzglabâðana
Pçc produktu sasaldçðanas ieteicams tos
pârvietot uzglabâðanas nodalîjumos.
Ja Jums ir jâuzglabâ lielâks pârtikas
daudzums, kastes var izòemt, izòemot
paðu apakðçjo, un pârtiku var novietot
tieði uz plauktiem.
Tâdejâdi Jûs saglabâsiet vietu jaunu
produktu sasaldçðanai un to saldçðanas
procesa laikâ nekâdâ veidâ netiks
ietekmçti jau sasaldçtie produkti.
Kâ gatavot ledus kubiciòus
Lai pagatavotu ledus gabaliòus, piepildiet
pievienoto formiòu ar ûdeni un ievietojiet
saldçtâjkamerâ. Lai paâtrinâtu ledus
izveidoðanos,
samitriniet
trauciòa
apakðu.
Lai vieglâk izòemtu ledus kubiciòus,
paturiet formu zem tekoða ûdens un pçc
tam viegli palieciet vai pagrieziet.
INoderîga
ieteikumi
informâcija
un
Pçc saldçtavas durtiòu atvçrðanas
zemâs temperatûras ietekmç tilpnç
rodas retinâts gaiss. Pçc durtiòu
aizvçrðanas, ja nepiecieðams tâs
atvçrt vçlreiz, uzgaidiet 2-3 min., lîdz
gaisa spiediens tilpnç izlîdzinâs, un
tikai tad atveriet tâs vçlreiz.
Sekojiet ierîces termostata kontroles
darbîbai, lai temperatûra saldçtavâ
nebûtu augstâka par -18 °C, pretçjâ
gadîjumâ saldçtie produkti var
sabojâties.
10 electrolux
LV
Ik dienas pârbaudiet, vai iekârta
darbojas un tai nav kâdi funkcionalitâtes
traucçjumi. Tâdejâdi Jûs laicîgi
novçrsîsiet iespçju, ka saldçtie produkti
var sabojâties.
Noderîgi padomi
Ðajâ nodaïâ ir sniegta noderîga
informâcija, kâ lietot iekârtu ar minimâlu
elektroenerìijas patçriòu. Ievçrojot ðos
noteikumus,
Jûs
sniedzat
savu
ieguldîjumu arî dabas aizsardzîbai.
Lai ekonomçtu elektroenerìiju
Nenovietojiet ledusskapi saules
apspîdçtâ vietâ un tuvumâ ierîcçm, kas
izdala siltumu.
Pârliecinieties, ka kondensatoram un
kompresoram ir nodroðinâta laba gaisa
ventilâcija.
Nekâdâ
gadîjumâ
nenosedziet iekârtas ventilâcijas
atvçrumus!
Uzglabâjiet slçgtos traukos vai
iepakojiet produktus pârtikas plçvçs,
lai tilpnç neizgarotu papildus mitrums
un neveidotos lieks sarmas un ledus
slânis.
Tûlît pçc produktu ievietoðanas vai
izòemðanas no iekârtas, aizveriet tâs
durtiòas. Neviriniet tâs bez vajadzîbas,
jo laikâ, kad ierîcç ieplûst silts gaiss,
kompresors darbojas nevajadzîgi
bieþi.
Ievietojiet ierîcç produktus tikai slçgtos
traukos.
Nekâdâ gadîjumâ nelieciet ierîcç siltus
çdienus. Pirms produktu ievietoðanas
vienmçr atdzesçjiet tos lîdz telpas
temperatûrai.
Sekojiet, lai iekârtas kondensators
vienmçr bûtu tîrs.
Ierîce un apkârtçjâ vide
Ðîs ierîces aukstumsistçma un izolçjoðie
materiâli nesatur gâzes, kas ir kaitîgas
ozona slânim. Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst
utilizçt ierîci kopâ ar parastajiem sadzîves
atkritumiem. Nododot iekârtu atkritumos,
centieties nesabojât tâs aukstumaìenta
cirkulâcijas sistçmu, îpaði korpusa
aizmugurç. Griezieties pçc informâcijas
vietçjâ paðvaldîbâ, lai uzzinâtu kur un kâ
nodot nokalpojuðo ierîci atkritumos.
Iekârtas izgatavoðanâ izmantotie materiâli,
kas apzîmçti ar speciâlu simbolu
,
paredzçti to otrreizçjai pârstrâdei.
Apkope
Atkausçðana
Ierîces darbîbas laikâ uz dzesçjoðâm
virsmâm veidojas kondensâts sarmas un
ledus veidâ.
Biezs sarmas un ledus slânis rada
izolçjoðu efektu un pazemina saldçðanas
efektivitâti,
temperatûra
ierîcç
paaugstinâs un iekârta patçrç vairâk
elektroenerìiju. Ja ledus slânis ir îpaði
biezs, tas traucç atvçrt saldçtâjkameras
durtiòas un rezultâtâ tâs var salûzt.
Ja sarmas un ledus slânis nav pârâk
biezs, to var noòemt ar piegâdâto ledus
skrâpîti.
Trauciòð ledus savâkðanai, kas attçlots
zîmçjumâ,
neietilpst
ierîces
komplektâcijâ!
Kad ledus kârta ir tik bieza, ka to nav
iespçjams noòemt ar skrâpîða palîdzîbu,
saldçtava ir jâtkausç. Atkausçðanas
LV
bieþums ir atkarîgs no ierîces
izmantoðanas intensivitâtes.
Rîkojieties sekojoði:
Atvienojiet iekârtu no eletroenerìijas
padeves avota.
Izòemiet no tâs visus sasaldçtos
produktus un ievietojiet grozâ, kas izklâts
ar audumu vai papîru. Novietojiet pçc
iespçjas vçsâkâ vietâ vai ielieciet
ledusskapî.
Atstâjiet durtiòas atvçrtas.
Ar mîkstu drâniòu vai sûklîti noslaukiet
izkusuðo ûdeni no saldçtavas virsmâm.
Kûstoðais ûdens uzkrâjas tilpnes apakðâ
pie notekkanâla un to var novadît caur
noteku izkusuðajam ûdenim.
Rîkojieties sekojoði:
Novietojiet ierîces priekðpusç piemçrota
izmçra trauku, kur savâkt izkusuðo ûdeni.
Uzmanîgi atlieciet ierîces korpusa
apakðçjâs daïas centrâ esoðo noteku
izkusuðajam ûdenim uz ârpusi bultiòas
virzienâ. Izkusuðais ûdens caur noteku
tiek novadîts traukâ.
Lai paâtrinâtu atkausçðanu, ievietojiet
saldçtavâ trauku ar siltu ûdeni.
Kad atkausçðana ir pabeigta, rûpîgi
nosusiniet saldçtavas iekðpusi. Salociet
izkusuðâ ûdens notekas renîti.
Pievienojiet iekârtu strâvas padeves
avotam.
Pçc tam, kas sarkanâ signâlspuldzîte ir
electrolux 11
nodzisusi, ievietojiet atpakaï produktus.
Regulâra tîrîðana
Laicîgi iztîriet un atkausçjiet saldçtavas
iekðpusi.
Neizmantojiet tîrîðanai saimniecîbas
ziepes un sadzîves íîmiju.
Pçc iekârtas atvienoðanas no strâvas
avota iztîriet to ar siltu ûdeni un pçc tam
rûpîgi nosusiniet.
Ar tîru ûdeni nomazgâjiet durtiòu gumijas
blîvçjumu.
Pçc apkopes pievienojiet ierîci atpakaï
elektroenerìijas padeves avotam.
1 - 2 reizes gadâ notîriet no putekïiem un
netîrumiem ierîces aizmugurçjo paneli un
kondensatoru.
Ja iekârta netiek izmantota
Gadîjumâ, ja iekârta netiek ilgstoði
izmantota,
ievçrojiet
sekojoðus
norâdîjumus:
Atvienojiet ierîci no elektroenerìijas
padeves avota.
Izòemiet no tâs visus pârtikas produktus.
Atkausçjiet un iztîriet to kâ aprakstîts
iepriekð.
Atstâjiet durtiòas pusvirus, lai iekârtâ
neveidotos sasmacis gaiss.
Iespçjamie traucçjumi
Daþas tehniskas problçmas, kas var
rasties iekârtas darbîbas laikâ, Jûs varat
novçrst paðu spçkiem (skatît problçmu
un risinâjumu tabulu).
Ievçrojiet, ka daþkârt ierîces darbîbas
laikâ ir dzirdams troksnis, ko izraisa
kompresors un augstumaìenta sistçma,
kas neliecina par bojâjumiem.
Atcerieties,
ka
ledusskapis
nedarbojas nepârtraukti, tâpçc, ja
Jûs nedzirdat kompresora darbîbas
troksni, tas nenozîmç, ka iekârta ir
12 electrolux
LV
Traucçjums
Iespçjamais iemesls
Risinâjums
Termostata kontroles slçdzis ir
noregulçts pârâk zemâ pozîcijâ.
Noregulçjiet slçdzi augstâkâ pozîcijâ.
Pirms saldçðanas ierîce nav
pietiekami atdzesçta.
Vispirms pietiekami atdzesçjier ierîci
un tikai tad ievietojiet tajâ pârtiku.
Ievietoti pârâk liela izmçra produkti.
Sadaliet produktus mazâkâs porcijâs.
Ievietots pârâk liels saldçðanai
paredzçto produktu daudzums.
Ievietojiet mazâk produktus.
Ievietoti pârâk silti produkti.
Atdzesçjiet produktus lîdz telpas
temperatûrai un tikai tad ievietojiet
iekârtâ.
Ierîces durtiòas nav kârtîgi aizvçrtas.
Pârbaudiet, vai ierîces durtiòas ir
kârtîgi izvçrtas.
Iekârtâ ir pârâk auksts.
Termostata kontroles slçdzis ir
noregulçts pârâk augstâ pozîcijâ.
Noregulçjiet zemâku pozîciju.
Iekârta vispâr nedzesç.
Elektriskais kabelis nav kârtîgi
iesprausts kontaktligzdâ.
Pârbaudiet, vai elektriskais vads ir
kârtîgi iesprausts kontaktligzdâ.
Pârdedzis droðinâtâjs.
Pârbaudiet droðinâtâju, ja
nepiecieðams nomainiet to.
Termostata kontroles slçdzis ir
noregulçts “0" pozîcijâ.
Pârbaudiet, vai termostata slçdzis ir
pareizi noregulçts.
Ierîce nav stabili novietota.
Pârbaudiet iekârtas stabilitâti (visâm
èetrâm kâjiòâm jâbalstâs uz grîdas).
Ierîce pietiekami
nedzesç
Iekârta darbojas pârâk
skaïi.
Ja Jums tomçr neizdodas novçrst iekârtâ raduðos traucçjumus saviem spçkiem,
griezieties pçc palîdzîbas autorizçtajâ klientu apkalpoðanas servisa centrâ.
LV
electrolux 13
Upute za instalatera
Tehnièki podaci
Modelis
Tilpums brutto (l)
Tilpums netto (l)
Platums (mm)
Augstums (mm)
Dziïums (mm)
Elektroenerìijas patçriòð
(kW/diennaktî)
(kW/gadâ)
Enerìijas klase (pçc ES standartiem)
Saldçðanas apjoms (kg/diennaktî)
Temperatûras sasniegðanas laiks(stundâs)
Nominâlais strâvas stiprums (A)
Svars (kg)
EUT 11001W
115
98
550
850
612
0,56
204
A
14
17
0,8
39
Iekârtas uzstâdîðana
Novietošana
Transportçðana, izpakoðana
Apkârtesoðâ temperatûra ietekmç ierîces
darbîbas kvalitâti un elektroenerìijas
patçriòu. Novietojot ierîci, òemiet vçrâ, ka
telpâ, kurâ iekârta tiek novietota,
jânodroðina
temperatûra
tabulâ
noteiktajâs robeþâs, kas atbilst ierîces
klimatiskajai klasei (skat. tabulu zemâk un
iekârtas datu plâksnîti).
Klimatiskâ klase
Apkârtçjâs vides
temperatûra
SN
+10…+32 °C
N
+16…+32 °C
ST
+18…+38 °C
Ja apkârtçjâs vides temperatûra ir
zemâka par tabulâ uzrâdîto mazâko
vçrtîbu, temperatûra
ierîcç var
pazeminâties zem produktu uzglabâðanai
vçlamâs temperatûras.
Ja apkârtçjâ temperatûra paaugstinâs
virs tabulâ uzrâdîtâs augstâkâs vçrtîbas,
attiecîgi palielinâs kompresora darbîbas
Ieteicams
transportçt
ierîci
oriìinâlajâ iepakojumâ vertikâlâ
stâvoklî, atbilstoði norâdîjumiem uz
iepakojuma.
Pçc jebkuras pârvietoðanas ierîci 2
stundas nedrîkst ieslçgt.
Izpakojiet iekârtu un pârbaudiet, vai tâ nav
bojâta. Ja Jûs konstatçjat kâdus
bojâjumus, nekavçjoties ziòojiet par to
tirdzniecîbas vietâ, kurâ iegâdâjâties
ierîci. Ðinî gadîjumâ jâsaglabâ arî
iepakojuma materiâls.
Tîrîðana
Noòemiet lîmplçvi, kas satur iekârtas
kustîgâs daïas transportçðanas laikâ.
Iztîriet ierîces iekðpusi ar siltu ûdeni, kam
pievienots neliels daudzums neitrâla
mazgâðanas lîdzekïa. Izmantojiet tîrîðanai
tikai mîkstu drâniòu.
Pçc tam rûpîgi nosusiniet.
14 electrolux
LV
laiks,
temperatûra
saldçtavâ
paaugstinâs, vai arî palielinâs iekârtas
elektroenerìijas patçriòð.
Pçc ierîces uzstâdîðanas pârliecinieties,
ka tâ ir novietota stabili. Iekârtas
priekðçjâs kâjiòas ir regulçjamas (1) un uz
tâm ir nostiprinâti uzgrieþòi (2).
Nepiecieðamîbas gadîjumâ tos var
noòemt, lai noregulçtu ierîci.
Durtiòu vçrðanâs virziena nomaiòa
Nenovietojiet iekârtu saules apspîdçtâ
vietâ vai plîts un sildierîèu tuvumâ.
Ja tomçr Jums tâ jânovieto plîts tuvumâ,
ievçrojiet sekojoðas prasîbas par
minimâlajiem attâlumiem starp ierîcçm:
Ja iekârta novietota blakus gâzes vai
elektriskajai
plîtij,
minimâlajam
attâlumam starp iekârtâm jâbût 3 cm,
taèu, ja arî ðâdu attâlumu nav
iespçjams nodroðinât, ievietojiet starp
ierîcçm 0,5-1 cm biezu ugunsdroðu
izolâcijas materiâlu.
Ja ierîce jânovieto blakus malkas vai
eïïas plîtij, saglabâjiet minimâlo
attâlumu 30 cm, jo ðâda veida plîtis
izdala lielâku karstumu.
Iekârta ir kostruçta tâ, lai to varçtu blîvi
novietot pie sienas.
Novietojot
ierîci,
ievçrojiet
zîmçjumâ
rekomendçtos
minimâlos attâlumus.
A - novietota zem sienas skapîða
B - brîvs novietojums
Vajadzîbas gadîjumâ durtiòu vçrðanâs
virzienu var nomainît no labâs uz kreiso
pusi.
Rîkojieties
sekojoði
(sekojiet
norâdîjumiem un zîmçjumiem):
Atvienojiet ierîci no strâvas padeves
avota.
Uzmanîgi nolieciet iekârtu uz
aizmuguri tâ, lai tâs kompresors
nesaskartos ar grîdu. Ieteicams palûgt
palîdzçt kâdu cilvçku, kas pieturçtu
ierîci ðâdâ stâvoklî.
Atskrûvçjiet regulçjoðâs kâjiòas, kas ir
izvietotas abâs pusçs (2 gab.), jo ðîs
skrûves fiksç apakðçjos durvju
stiprinâjumus (2 gab.), respektîvi skrûve otrâ pusç.
Pârlieciet apakðçjo durvju stiprinâjumu
bultiòas norâdîtajâ virzienâ.
Noòemiet durtiòas.
Noskrûvçjiet
augðçjo
durtiòu
stiprinâjumu un pârlieciet to otrâ pusç.
LV
Piemçrojiet tam durtiòas.
Nostipriniet
apakðçjo
durtiòu
stiprinâjumu ar 3 skrûvçm otrâ pusç,
esiet uzmanîgi, sekojiet, lai durtiòu
mala atrastos paralçli kurpusam.
Tad ieskrûvçjiet vienu skrûvi tajâ vietâ,
izskrûvçjiet otrâ pusç, kâ arî
regulçjamâs kâjiòas (2 gab.) un
sastipriniet to kopâ.
electrolux 15
Elektropieslçgums
Iekârta ir paredzçta pievienoðanai pie
230 V, 50 Hz strâvas avota.
Kontaktligzdai, kurâ Jûs pieslçdzat ierîci
elektroenerìijas padevei, noteikti jâbût
sazemçtai. Ja iekârtas tuvumâ nav ðâdas
ligzdas, iesakam izsaukt kvalificçtu
elektriíi, kas ierîkotu kontaktligzdu ar
sazemçjumu, atbilstoði spçkâ esoðajiem
noteikumiem.
Ðî iekârta atbilst sekojoðâm E.E.C.
direktîvâm:
Pârlieciet rokturi un ievietojiet
dekoratîvâs uzlikas otrâ pusç.
Novietojiet ierîci tai paredzçtajâ vietâ,
nolîmeòojiet
un
pievienojiet
elektroenerìijas padeves avotam.
Gadîjumâ, ja Jûs nevçlaties veikt ðîs
procedûras paði, griezieties pçc
kvalificçta
meistara
palîdzîbas
autorizçtajâ servisa centrâ. Òemiet vçrâ,
ka tas ir maksas pakalpojums.
- 72/23 EEC no 19.02.73. par
zemsprieguma iekârtâm un to
papildinâjumiem;
- 89/336/EEC
03.05.89.
par
elektromagnçtisko savienojamîbu un
to papildinâjumiem;
- 96/57 EEC - 96/09/03 (Enerìijas
efektivitâtes direktîva) un tâs
apakðprasîbas.
16 electrolux
LV
Uzglabâðanas laika tabula
Saldçtu un dziïi saldçtu produktu uzglabâðanas laiks
Produkts
Dârzeni:
zadie zirnîdi, pâkdu pupinas, dârzenu miksçjums, kabaci, kukuruza un tml.
Pagatavoti çdieni:
dârzenu çdieni, garnçjumi, ar gadu un tml.
Pagatavoti çdieni:
gadas vai zivs fileja, sautçts stilbs vai kâjina, asinsdesa un tml.
Kartupedu, makaronu çdieni:
kartupedu biezenis, klimpas, cipdi un tml.
Zupas:
gadas bordcs, pâkdu pupinu zupa, zado zirnîdu zupa un tml.
Augdi:
saldie íirdi, íirdi, çrkdíogas, augdu krçms, sasmalcinâti augdi
Gada:
câlis, pîle, zoss vai to gabali
fileja, tuncis
Saldçjums, augdu saldçjums
-1
18 °C
12 mçnedi
12 mçnedi
6 mçnedi
12 mçnedi
6 mçnedi
12 mçnedi
5 mçnedi
6 mçnedi
3 nedçdas
LV
electrolux 17
Garantija un serviss
Garantijas noteikumi
Serviss un rezerves daïas
Ierîces darbîbas traucçjumu gadîjumâ
griezieties pçc palîdzîbas tuvâkajâ
autorizçtajâ servisa centrâ.
Servisa centrâ Jums jâsniedz informâcija,
kas norâdîta uz iekârtas datu plâksnîtes.
Datu plâksnîte atrodas ledusskapja
tilpnes kreisajâ pusç apakðâ blakus
dârzeòu kastîtei. Datu plâksnîtç uzrâdîta
informâcija (modelis, sçrijas nummurs un
cita). Çrtîbas labad pârrakstiet to
sekojoðâ tabulâ:
Modelis
Produkta nummurs
Sçrijas nummurs
Iegâdes datums
Izgatavotâjs patur tiesîbas bez brîdinâjuma veikt izmaiòas ierîces komplektâcijâ un
tehniskajos parametros.
18 electrolux
LV
Garantija/ Klientu apkalpošana
Electrolux pateicas par mûsu produktu izvçli un cer, ka tie kalpos ilgus gadus un attaisnos Jûsu
cerîbas.
Electrolux grupa ir pasaules vadošais sadzîves un dârza tehnikas raþotâjs. Katru gadu visâ
pasaulç vairâk kâ 150 valstîs tiek pârdoti vairâk nekâ 55 miljoni Electrolux grupas produktu (tadu,
kâ ledusskapji, pavardi, veïas mašinas, putekïu sûcçji, íçdes zâìi un zâlienu pïaujmašînas)
apmçram 14 miljardu dolâru vçrtîbâ. Electrolux grupâ ietilpst tâdas slavenas tirdzniecîbas markas
kâ AEG, Electrolux un Zanussi.
Mûsu kompânijas mçríis – bût tirgus lîderim ar jaunu produktu un pakalpojumu radîšanu,
tâdçjâdi, atvieglojot mûsu pircçju ikdienu, padarot to çrtâku, vieglâku un drošâku. Mçs vçlamies,
lai mûsu produkti, pakalpojumi un raþošana kïûtu par sakârtotas vides sastâvdau. Visas preces,
kuras Electrolux piegâdâ Latvijai, ir raþotas, izmantojot kompânijas pieredzi, tâs atbilst ES un
Latvijas Republikas likumdošanas prasîbâm par elektroierièu drošîbu un elektromagnetisko
atbilstîbu. ( LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 187 un 188; 73/23 EEC, 89/336EEC)
Electrolux Latvia Ltd darbojas saskaòâ ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Patçrçtâjam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu raþotâjam, vai pardevejam, ja prece neatbilst
paredzçtâjam prasîbâm. Šajos gadîjumos Electrolux iesaka griezties Electrolux Servisa centrâ
vai pie Electrolux servisa pârstâvja. Lai saòemtu pilnvçrtîgu servisa palîdzîbu, mçs iesakâm
saviem pircejiem nosaukt elektroierîces modeli, produkta un sçrijas numuru, kâ arî iespejamo
bojâjumu.
Pircçjam ir jâuzrâda pirkuma èeks vai lîdzvçrtîgs dokuments par preces iegâdi un klienta karte.
Electrolux ir atbildîgs par tehnikas bojâjumiem, kuru cçlonis ir pieïauta kïûda raþošanas procesâ
rûpnîcâ, likumâ noteiktajâ termiòâ.
Electrolux neuzòemas atbildibu par tehnikas bojâjumiem, kuri radušies:
–to transportejot,
–nepareizi uzstadot vai izmantojot;
–dabiskas nolietošanas rezultâtâ;
–grauzeju vai kukaiu iedarbîbas rezultâtâ;
–labošanas darbu, ko veikušas trešâs personas, rezultâtâ;
–tikla sprieguma maiòas rezultâtâ;
–iestâjoties force majeure apstâkïiem;
Iekârtas uzstadîšana, apkalpošana un tîrîšana, filtru, u.c. detaïu nomaiòa, kuru nolietošanâs ir
normâla parâdiba, ir maksas pakalpojums. Maksas pakalpojums ir arî pirceja konsultçšana par
iekârtas lietošanu un apkopi.
Šî procedûra neierobeþo likumâ par patçrçtâju tiesibu aizsardzibu noteiktâs patçrçtâja tiesîbas.
LV
electrolux 19
Electrolux servisa centri Latvijas pilsetas
Aluksne Normunds Šteiners , talr. 4342536, mob. talr. 6596594
Bauska SIA "Elektro", Plûdoòa 6, tâlr. 3960625, mob. tâlr. 9219605
Balvi Jurijs Stepanovs, Partizâòu iela 5 ( gazes saimniecîbas teritorija ), tâlr. 4521237, 6546738
Cçsis Jânis Kotâns, J. Poruka iela 21 a, tâlr. 9404066
Daugavpils SIA " ROTA serviss ", Lâèplçša iela 39, tâlr. 5428265
Jçkabpils SIA " Voroòins ", Kieeïu iela 2, tâlr. 5231622
Jelgava SIA "ZETR", Katoïu iela 7a, tâlr. 3026247
Krâslava SIA "ElReda", Vienîbas iela 1, tâlr. 5626523
Kuldîga I.K "Saifuins", Aizputes iela 5, tâlr. 6402340, 3322828
Liepâja SIA "Sadzîves tehnika "Gulbis"", Lielâ iela 12, tâlr. 3426510
Liepâja SIA "AKMELA", T. Breikša 43, tâlr. 3426885, mob. tâlr. 9408390
Limbaþi Dzintars Breške, tâlr. 6555077
Ogre I/U GSF , Brîvîbas iela 50, tâlr. 5047709, mob. tâlr. 9404566
Preiïi SIA " Celmeòi " , Mehanizatoru iela 2, tâlr. 5322768, mob. tâlr. 9206062
Rîga SIA "Aktivserviss", Kr. Barona iela 130/2 , 7506373, mob. 9 29 78 21
Rîga SIA "Abris serviss", Pernavas iela 25, tâlr. 7297821, 9139681
Rîga SIA "ELKORSERVISS", Brîvîbas 201, tâlr. 7070513, 7070536
Rçzekne SIA " Elektro serviss", Dârzu iela 23,tâlr. 4624208
Saldus Aigars Arols, tâlr. 3881297, mob. tâlr. 9593465
Talsi SIA "AIVI" , Brîvîbas iela 13, tâlr. 3222070
Tukums SIA "Kodoli" , Pils iela 15, mob. tâlr. 9477862
Valmiera SIA"Elux" , Rîgas iela 4, tâlr. 4224334
Ventspils SIA " Alete " , Pils iela 31, tâlr. 3621569
Ventspils IK "Serviss Elektrons", Andreja iela 4, tâlr. 3625081, 6866609
Gazes iekartu serviss
Liepâja Jânis Èirkšis, mob. tâlr. 9427533
Rîga SIA "Liesma, tâlr. 7587527
20 electrolux
LV
EIROPAS GARANTIJA
Ðai ierîcei Electrolux garantija ir nodroðinâta katrâ no valstîm, kas uzrâdîtas ðîs
rokasgrâmatas pçdçjâ lappusç, uz periodu, kas norâdîts ierîces garantijas talonâ vai citâdi
ar likumu. Ja jûs pârvietojaties no vienas no ðîm valstîm uz citu zemâk minçto valsti, ierîces
garantija tiek piemçrota citâ valstî ar sekojoðiem nosacîjumiem:
Iekârtas garantija sâkas no dienas, kad jûs pirmo reizi iegâdâjâties ierîci, ko varçs
pierâdît, uzrâdot derîgu ierîces pârdevçja izdotu pirkuma dokumentu.
Ierîces garantija ir uz to paðu periodu un attiecîbâ uz tâda paða apjoma darbu un
detaïâm, kâds tas pastâv ðim konkrçtajam modelim vai ierîèu veidam jûsu jaunajâ
mîtnes valstî.
Ierîces garantija ir izsniegta sâkotnçjam ierîces pircçjam un nevar tikt nodota citam
lietotâjam.
Ierîce tiek uzstâdîta un tiek izmantota atbilstoði Electrolux izsniegtajai instrukcijai un
tiek izmantota tikai mâjâs, t.i., netiek izmantota komerciâliem mçríiem.
Ierîce tiek uzstâdîta saskaòâ ar visiem attiecîgajiem noteikumiem, kas ir spçkâ jûsu
jaunajâ mîtnes valstî.
Ðîs Eiropas garantijas noteikumi neietekmç jebkuras tiesîbas, ko jums nodroðina likums.
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz - Suisse - Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Pocc
à
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 2780609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabaşi caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Moca, Oc poce, 16, "O"
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
www.electrolux.com
LV
electrolux 21
2008. 07. 10.
LV/E/54. (07)
200381053
22 electrolux
LV
www.electrolux.com
www.electrolux.lv
933 002 895 - 00 - 200381053
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement