Zanussi | ZRX307W | User manual | ZANUSSI ZRX307W Handleiding

ZANUSSI
KOELKAST
REFRIGERATEUR
KÜHLBOX
REFRIGERATOR
ZRX 307 W
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D`EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOK
200381733
NL
FR
DE
GB
H/Za/49. (08.)
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin
aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens de
aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Inhoudsopgave
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ........3
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ............3
Veiligheid van kinderen .........................................3
Vóór het in gebruik nemen ....................................3
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan ...................3
Aanwijzingen voor de gebruiker ...........................4
Algemene informatie ............................................4
Beschrijving van het apparaat,
belangrijkste onderdelen .......................................4
Bedienen van het apparaat ...................................5
In gebruik nemen .............................................5
Temperatuur instellen ........................................5
Aanwijzingen voor het bewaren ...........................5
Bewaartijden en temperaturen ............................5
Gebruik van het ijsvakje .....................................5
Gebruik van de koelruimte .................................5
IJsblokjes maken ..............................................5
Praktische informatie ...........................................6
Tips ...................................................................6
Energie besparen .............................................6
Het apparaat en het milieu .................................6
Onderhoud ........................................................6
Ontdooien .......................................................6
Reiniging en onderhoud ....................................6
Als de koelkast niet in gebruik is .........................6
Problemen oplossen ............................................6
Aanwijzingen voor de installateur ..........................7
Technische gegevens ...........................................7
Installeren van het apparaat ...................................7
Vervoer, uitpakken ............................................7
Reiniging .........................................................7
Opstelling ........................................................7
Deurdraairichting omzetten ................................8
Elektrische aansluiting .......................................9
Bewaartijdentabel ................................................9
From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de
keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele
wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen,
wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
2
NL
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem
door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het
huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen
en dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van
het aansluitsnoer, mogen alleen door Service
worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen originele
Service-onderdelen gebruikt worden. Onvakkundige
reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de
gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit
het stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat
gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te
maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar
aan de stekker zelf uit het stopcontact. Als het
stopcontact moeilijk bereikbaar is, schakel dan de
zekering in de huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt
platgedrukt of beschadigd door de achterkant
van het koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het
koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan
het snoer te trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door onze service-afdeling of
door een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er
dan niet in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of
brand.
Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het
uitnemen van diepvriesproducten of het
ijsblokjesbakje geen scherpe of puntige voorwerpen.
Die kunnen het apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de
temperatuurregelaar komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de
vriesruimte in de mond stoppen. IJs kan aan lippen of
tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet
opnieuw ingevroren worden, maar moeten zo snel
mogelijk geconsumeerd worden.
Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant van deze producten
bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v.
elektrische verwarmingstoestellen of chemische
stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen
in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of
vloeistof in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en blikjes
in het ijsvakje bewaren.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door
volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of
de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het
stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht
mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende kinderen een
elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het
apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek
aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld
door de persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies
hebben gekregen over het gebruik.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat
u zich verbrandt aan warmte afgevende onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
staat.
Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie
zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de
installatie.
Als het apparaat niet op de vloer wordt geplaatst,
zorg er dan voor dat het stevig genoeg staat (bijv.
door gebruik van zuignapjes).
Zie hoofdstuk "Plaatsing".
Veiligheidsmaatregelen
isobutaan
voor
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan (R
600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het
inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere
middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die
niet door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het
apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden
geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt,
kan de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.
3
NL
Aanwijzingen voor de gebruiker
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoud-koelkast met een ijsvakje.
Het is geschikt voor het koelen van levensmiddelen, het
bewaren van diepvriesproducten en het maken van
ijsblokjes.
Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde
klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen
1
2
10
3
11
4
12
9
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
ijsvakje
typeplaatje
ijsblokjesbakje
draadrooster
dooiwaterlekbak
voeten
deurrubber
7
8
13
8.
9.
10.
11.
12.
13.
deurvak
temperatuurregelaar
condensor
luchtcirculatie
compressor
afstandshouder
NL
Bedienen van het apparaat
In gebruik nemen
Zet de accessoires in de koelkast en steek de stekker in
het stopcontact. Draai de temperatuurregelaar vanuit „0”
rechtsom (zie afb.). Op stand „0” is het apparaat buiten
werking.
In het volgende hoofdstuk vindt u aanwijzingen m.b.t. de
instelling.
8.
9.
10.
11.
kaas, boter
eieren
yoghurt, zure room
flessen, dranken
Temperatuur instellen
De thermostaat zorgt er automatisch voor dat de
ingestelde temperatuur wordt aangehouden en schakelt
regelmatig het apparaat kortere of langere tijd uit.
Hoe hoger het cijfer waarop u de temperatuurregelaar
draait, hoe intensiever er gekoeld wordt.
In het ijsvakje kan een temperatuur van -2 °C of kouder
worden bereikt, als u de temperatuurregelaar volgens
onderstaande tabel instelt.
omgevingstemperatuur
temperatuurregelaar
van 10 °C tot 16 °C
„1”
van 16 °C tot 25 °C
„1-2”
van 25 °C tot 32 °C
„2-3”
van 32 °C tot 38 °C
„3-4”
In dit geval wordt de temperatuur in de koelruimte
automatisch +5 °C of kouder.
De standen 5, 6 en 7 zijn geschikt om snel grote
hoeveelheden levensmiddelen te koelen.
De temperatuur in de koelkast is niet alleen afhankelijk
van de instelling van de temperatuurregelaar, maar ook
van de omgevingstemperatuur, vaak openen van de deur,
de hoeveelheid levensmiddelen enz.
Op stand „7”, de hoogste stand (bijv. tijdens een
hittegolf) werkt de compressor continu. Dit heeft
geen negatieve invloed op het functioneren van het
apparaat.
Aanwijzingen voor het bewaren
Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de
afbeelding:
1. diepvriesproducten bewaren, consumptie-ijs en
ijsblokjes maken
2. gebak, kant-en-klare producten
3. levensmiddelen in schaaltjes
4. open blikjes
5. melk, zuivelproducten
6. vers vlees, vleeswaren, worst enz.
7. fruit, groenten
Bewaartijden en temperaturen
De tabellen achterin de gebruiksaanwijzing informeren u
over bewaartijden van diepvriesproducten en verse
levensmiddelen.
De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven, omdat
hij afhankelijk is van de versheid en de behandeling van
de levensmiddelen. De bewaartijden zijn daarom slechts
richtlijnen.
Diepvriesproducten kunnen alleen veilig bewaard
worden, als ze niet ontdooid zijn voordat ze in het ijsvakje
worden geplaatst.
Gebruik van het ijsvakje
Afhankelijk van de instelling van de temperatuurregelaar
wordt hier een temperatuur van -2 °C of kouder bereikt.
Het ijsvakje is geschikt om snel te koelen, kleine
hoeveelheden diepvriesproducten te bewaren en
ijsblokjes te maken.
Gebruik van de koelruimte
Voor optimaal koelen is luchtcirculatie in het
apparaat nodig. Bedek daarom de roosters niet
geheel met papier, grote schalen enz.
Zet geen hete levensmiddelen in de koelkast.
Laat ze eerst tot kamertemperatuur afkoelen.
Op deze manier voorkomt u onnodige rijpvorming.
Levensmiddelen kunnen geurtjes van elkaar
overnemen. Bewaar levensmiddelen daarom
in gesloten schaaltjes, aluminiumfolie, vetvrij papier
of vershoudfolie. Op deze manier behouden de
levensmiddelen hun vochtigheid en bijv. groenten
drogen niet uit.
IJsblokjes maken
Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in of op het
ijsvakje. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat maakt
en de temperatuurregelaar op de maximale stand zet,
gaat het invriezen sneller. Vergeet niet, de
5
NL
temperatuurregelaar na het invriezen weer op de normale
stand te draaien.
Ijsblokjes kunnen ook op het ijsbereidingsvak gemaakt
respectievelijk opgeborgen worden, voorzover in het vak
geen voldoende plaats voor de ijsschotel is.
Verdere ijsschotels kunnen in het handelsverkeer worden
aangeschaft.
U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het
ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het
dan iets te verdraaien.
Tips en adviezen
Het draadrooster in het apparaat heeft links een
opklapbaar gedeelte, zodat u ook grote flessen
kunt neerzetten.
De bovenste deurvakken kunt u gebruiken om bijv. fruit
en salade te serveren.
Twee deurvakken op elkaar kunt u gebruiken om
levensmiddelen in of buiten het apparaat te bewaren.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo
energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook
informatie m.b.t. het milieu.
Energie besparen
Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een
warmte afgevend apparaat.
Zorg ervoor dat de condensor en de compressor
voldoende ventilatie hebben. Bedek de ventilatieopeningen niet.
Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in
vershoudfolie om onnodige rijpvorming te
voorkomen.
Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer
open staan dan nodig is.
Bewaar vloeistoffen altijd in een afgesloten fles of
schaaltje.
Laat warme levensmiddelen en vloeistoffen altijd
eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in
het apparaat zet.
Ontdooi het apparaat als de rijplaag in het
ijsvakje zo'n 4-5 mm dik is.
Houd de condensor schoon.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het
isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen
aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het
oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte
koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke
regelingen op deskundige wijze verwerkt worden.
Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden in uw
woonplaats. Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan
de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd
wordt.
De materialen met het symbool „
” zijn geschikt voor
recycling.
6
Onderhoud
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens het
gebruik in de vorm van ijs of rijp afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect. Het
koelvermogen wordt minder, de temperatuur stijgt, er is
meer energie nodig en als ijs of rijp te dik worden, kan de
deur van het ijsvakje niet meer open, de deur kan zelfs
kapotgaan.
Wij adviseren u het ijsvakje éénmaal per week te
ontdooien of als de rijplaag dikker is dan 4-5 mm.
U ontdooit als volgt:
Maak het apparaat spanningloos of draai de
temperatuurregelaar op stand „0”.
Maak het ijsvakje leeg. Wikkel de levensmiddelen in
enkele lagen krantenpapier of dekens en bewaar ze op
een zo koel mogelijke plaats.
Laat de deuren van het apparaat en het ijsvakje open.
Het ontdooien duurt enkele uren, na afloop kunt u het
verzamelde water uit het ijsvakje verwijderen. Wrijf de
oppervlakken droog.
De stekker weer in het stopcontact steken of de
temperatuurregelaar op stand „4” draaien.
De levensmiddelen weer in het ijsvakje leggen.
Reiniging en onderhoud
Wij adviseren u de binnenzijde van de koelkast elke 3 tot
4 weken schoon te maken.
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van
het apparaat met handwarm water schoonmaken en
droog wrijven.
Reinig het magnetische deurrubber met schoon water.
Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact.
U kunt het ijsvakje het beste schoonmaken en ontdooien
als het leeg of slechts gedeeltelijk vol is.
Stof en vuil die zich op de condensor op de achterkant
van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal
per jaar te verwijderen.
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als
volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de koelkast leeg.
Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.
De deur open laten om geurvorming te voorkomen.
Problemen oplossen
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt
verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het
opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen
(compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een
storing.
NL
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het
apparaat met onderbrekingen werkt. Als de
compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het
Probleem
apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de
stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische
onderdelen aanraakt.
Mogelijke oorzaak
Het apparaat koelt niet
voldoende.
Oplossing
De rijplaag op de wanden is dikker dan 5 mm.
Apparaat ontdooien.
De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.
Op een hogere stand instellen.
U hebt te veel levensmiddelen tegelijk in het apparaat Minder levensmiddelen in het apparaat zetten.
gezet.
U hebt zeer warme levensmiddelen in het apparaat Levensmiddelen eerst tot kamertemperatuur laten
gezet.
afkoelen.
De deur is niet goed gesloten.
Controleren of de deur dicht is.
Er is geen koude luchtcirculatie binnenin het apparaat.
Voor koude luchtcirculatie zorgen.
Het apparaat koelt te
sterk.
De temperatuurregelaar is te hoog ingesteld.
Op een lagere stand instellen.
Het apparaat koelt
helemaal niet.
De stekker zit niet in het stopcontact.
De aansluiting controleren.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
Stopcontact controleren.
De temperatuurregelaar staat op stand „0”.
Stand van de temperatuurregelaar controleren.
Het apparaat staat niet goed.
Controleren of het apparaat stabiel staat.
Het apparaat maakt veel
geluid.
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.
Aanwijzingen voor de installateur
Technische gegevens
Model
bruto-inhoud (l)
ZRX 307 W
ijsvakje: 5
koelruimte: 65
nuttige inhoud (l)
ijsvakje: 5
koelruimte: 62
breedte (mm)
525
hoogte (mm)
520
diepte (mm)
Energieverbruik
587
(kWh/24 uur)
0,38
(kWh/jaar)
139
energie-efficiëntieklasse
A
Neutrale stroomsterkte (A)
0,6
gewicht (kg)
24
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste rechtop in de
originele verpakking vervoeren. Zie ook de
aanwijzingen op de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur
ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op
transportschade. Neem in geval van transportschade
contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet
aan.
Reiniging
Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het
apparaat vastgezet zijn.
Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm
water en wat mild reinigingsmiddel af. Gebruik een
zachte doek.
Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog.
Opstelling
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het
stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats
staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie
onderstaande tabel. De klimaatklasse vindt u op het
typeplaatje.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10… +32°C
N
+16… +32°C
ST
+18… +38°C
7
NL
Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de
temperatuur in de koelruimte te hoog worden.
Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de
compressor langer werken, de temperatuur in de
koelruimte stijgt en er wordt meer energie verbruikt.
Het apparaat moet waterpas staan.
Monteer de afstandhouders die zich bevinden in de
plastic zak waar de accessoires in zitten met behulp
van
deze
gebruiksaanwijzing.
Plaats
de
afstandhouder zoals in de afbeelding aangegeven,
zet hem op z'n plek door er voorzichtig met een
hamer op te slaan.
Bevestig het deurscharnier en de betreffende voet
op de tegenoverliggende zijde en dan de andere
losse voet op de vorige plaats van het deurscharnier,
zoals weergegeven in de afbeelding.
Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een
verwarming of fornuis.
Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan
moeten de volgende minimale afstanden worden
aangehouden:
Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de
afstand kleiner is, plaats dan een warmte-isolerende
plaat van 0,5 tot 1 cm dik tussen de twee apparaten.
Naast een olie- of kolenkachel 30 cm.
De koelkast moet geheel tegen de muur staan.
Houd de minimale afstanden aan (zie afb.).
A: opstelling onder een keukenkastje
B: vrije opstelling
Plaats de onderste voet onder het
deurscharnier. De onderste voet kunt u
herkennen aan de 4 ribben aan de
buitenkant.
Bevestig het onderste deurscharnier op de andere
kant.
Plaats de deur op de onderste deurscharnierstift.
Verwijder (bijv. met een mes) voorzichtig de kunststof
afdekkapjes uit de gaten van het bovenste
deurscharnier en plaats ze op de andere kant.
Deurdraairichting omzetten
Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de
deurdraairichting van rechts naar links omzetten.
Ga als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de afdekking van het bovenste
deurscharnier, draai de schroeven die het bovenste
deurscharnier vasthouden (2 stuks) uit en verwijder
het deurscharnier (zie afbeelding).
Neem de deur los.
Draai de schroef los die het onderste deurscharnier
vasthoudt en de andere schroef die het onderste
deurscharnier en de voet vasthoudt. Verwijder
vervolgens het deurscharnier en de voet zoals
weergegeven in afbeelding.
Draai de schroef los van de voet tegenover het
onderste deurscharnier om de voet te kunnen
verwijderen.
8
Bevestig het bovenste deurscharnier met 2
schroeven op de vrijgekomen plaats. Let erop dat de
hoek van de deur parallel loopt met de zijkant van de
keukenkast.
Bevestig de afdekking van het bovenste
deurscharnier weer.
Zet de handgreep en de kunststof pluggen op de
andere kant over.
U kunt ook contact opnemen met Service. Een
servicetechnicus kan tegen betaling het deurscharnier
overzetten.
NL
Elektrische aansluiting
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50
Hz.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een
volgens de voorschriften geďnstalleerd stopcontact
met randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig
is, laat het dan door een erkend installateur in de
buurt van de koelkast aanbrengen.
–
–
–
73/23/EEG
van
19.02.1973
(incl.
wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn
89/336/EEG
van
03.05.1989
(incl.
wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie)
en latere aanvullingen
Bewaartijdentabel
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
i
Soort
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit
(aardbei, framboos enz.)
ander fruit
fruit uit blik
Bewaartijd in dagen
3
4
5
6
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
Verpakking
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
7
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, vetvrij papier
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
originele verpakking
originele verpakking
originele verpakking
kunststof schaaltje
kunststof schaaltje
aluminium folie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
X normale bewaartijd
X mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
Productwijzigingen voorbehouden.
9
FR
Avant l`installation et l`utilisation de l`appareil nous vous conseillons de procéder à la lecture complète du mode
d`emploi contenant des prescriptions de sécurité, des informations importantes et des conseils. En respectant les
prescriptions du mode d`emploi l`appareil fonctionnera convenablement et à votre satisfaction.
Les symboles utilisés:
Prescriptions de sécurité
Les prescriptions et cautions de ce symbole servent à la protection de l`appareil et de votre personne.
Importantes instructions et informations
Informations pour la protection de l`environnement
Conseils pratiques
Vous trouverez ici des conseils pratiques concernant les aliments et leur stockage.
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit
plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En
vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour
l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre
région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Sommaire
Informations importantes de la sécurité .......................1
11
Prescriptions générales de sécurité ..........................11
Prescriptions de sécurité pour l`enfants .................11
Prescriptions de sécurité .............................................11
Prescriptions de sécurité pour isobutane ................11
A l`attention de l`exploiteur ............................................1
12
Information générale ....................................................12
Désignation de l`appareil, ses parties principales..12
Mise en service ..........................................................13
Réglage de la température ......................................13
Propositions à la conservation ...............................13
Temps et température de stockage .......................13
Utilisation du compartiment préparateur
de glaçon ....................................................................13
Utilisation de l`espace normale
de refroidissement .....................................................13
Préparation de glaçon .....................................................1
14
Renseignements et conseils utiles ............................14
Idées et suggestions ....................................................14
Comment économiser d`énergie: ..........................14
Armoire et environnement .......................................14
Entretien ..........................................................................14
Décongélation ............................................................14
Nettoyage systématique ...........................................14
Appareil hors d`usage .............................................14
Dépannage .....................................................................15
A l`attention de la personne qui mettra
en service l`appareil .........................................................1
15
Caractéristiques techniques ........................................15
Mise en marche de l`appareil .....................................15
Livraison, désemballage ...........................................15
Nettoyage ....................................................................15
La pose de l`appareil ...............................................15
Changement du sens d`ouverture de la porte ...16
Branchement électrique ...........................................17
Temps de stockage .........................................................1
17
From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.
"Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils de cuisine, d'entretien et
d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières,
lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un
montant d'environ 14 milliards de dollars US dans plus de 150 pays à travers le monde."
10
FR
Informations importantes de la sécurité
Prescriptions générales de sécurité
Conservez ce mode d`emploi qui doit toujours
suivre l`appareil.
L`appareil n`est conçu que pour conserver les
aliments dans les conditions domestique ordinaires
suivant ce mode d`emploi.
Confiez toute réparation - y compris le changement
et la réparation du câble de raccordement
électrique - à l`atelier agréé. Les pièces de
rechange doivent être livrées par la fabrique. Sinon,
l`appareil peut s`endommager ou. de dégâts
matériaux ou de blessures humains peuvent arriver.
L`appareil n`est hors de tension que dans le cas
où le câble d`alimentation est retiré de la prise
secteur. Retirez donc toujours la fiche du câble de
la prise (saisissant toujours la fiche et ne jamais
tirant sur le câble) avant de procéder au nettoyage
ou à la réparation Dans le cas où la prise secteur
est en un endroit difficilement accessible,
déconnectez le réseau électrique pour mettre
l`appareil hors de tension.
Ne rallongez jamais le câble d`alimentation!
Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise
de courant endommagée peut s'échauffer et
causer un incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds ou l'appareil sur le
câble d'alimentation (risque de court circuit et
incendie).
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble,
particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son
emplacement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou
écrasé peut causer un court circuit, un incendie
et/ou une électrocution.
Important: En cas de dommage du câble
d’alimentation, il ne doit être remplacé que par un
professionnel qualifié.
- Si la prise murale est mal fixée, ne branchez pas
l'appareil (risque d'électrocution ou incendie).
N`utilisez pas des outils durs, pointus ou coupants
pour nettoyer, dégeler l`appareil, ou pour faire
sortir les aliments congelés, vous risquez de
détériorer le système réfrigérant.
Evitez la pénétration du liquide au régulateur de
température.
Ne consommez pas de la glace et de la crème à la
glace immédiatement après les faisant sortir du
congélateur, elles peuvent causer de lésions et
engelures.
Ne recongelez pas l`aliment une fois décongelé,
consommez le plus tôt possible.
Respectez soigneusement les instructions du
fabricant concernant la durée de conservation au
cas des aliments à congélation rapide (mirelite).
Il est interdite de forcer le dégèlement par
n`importe quel appareil électrique ou agent
chimique!
Ne touchez pas les parties en plastique de
l`appareil par pot chaud.
N`entreposez pas de gaz ou liquide inflammable
dans l`appareil, un danger de l`explosion existe.
Ne mettez pas de liquides gazeuses et boissons
embouteillées dans le compartiment de
congélation.
Prescriptions
l`enfants
de
sécurité
pour
Ne laissez jamais les enfants jouer au matériel
d`emballage. La feuille en plastique peut causer
asphyxie.
L`appareil doit être manipulé par adultes. Ne
laissez pas les enfants jouer à l`appareil ou à ses
parties de réglage.
Si vous terminez d`utiliser l`appareil, retirez la
fiche secteur de la prise, coupez le câble de
raccordement (le plus proche de l`appareil) et
démontez la porte de l`appareil. Ainsi il devient
possible d`éviter que les enfants subissent de
l`électrocution ou un asphyxie dans l`appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger.
Prescriptions de sécurité
Posez l`appareil contre le mur pour éviter le risque
de tout contact avec les parties chaudes
(compresseur, condenseur) et prévenir les brûlures
éventuelles.
Avant le déplacement de l`appareil retirez la fiche
de la prise secteur.
Veillez à ce que le câble électrique ne reste pas
coincé sous l`appareil au cours de sa mise en place.
Assurez un courant d`air suffisant pour l`appareil
pour éviter son surchauffe. Suivez attentivement
les instructions de la mise en service.
Fixez soigneusement l`appareil (par des ventouses)
s`il ne sera pas installé au niveau du sol.
(voir chapitre "Emplacement de l'appareil")
Prescriptions
isobutane
de
sécurité
pour
Mise en garde
L`isobutane (R 600a) constitue l`agent réfrigérant
de l`appareil, qui est plus intensément inflammable
et explosif.
Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation
dans l`enceinte de l`appareil ou dans la structure
d`encastrement.
Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres
moyens pour accélérer le processus de dégivrage
autres que ceux recommandés par le fabricant.
Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
Ne pas utiliser d`appareils électriques à l`intérieur
du compartiment destiné à la conservation des
denrées, à moins qu`ils ne soient du type
recommandé par le fabricant.
Respectez les prescriptions du mode du
mode d`emploi au point de vue de la
protection de la vie et des biens.
11
FR
A l`attention de l`exploiteur
Information générale
L`appareil est conforme aux prescriptions des normes
dans des limites des diverses classes climatiques.
La lettre symbolisant la classe climatique se trouve sur
le plaque signalétique.
La désignation officielle de l`appareil est „réfrigérateur
domestique avec compartiment producteur de
glaçon”. Il est capable de conserver pendant un temps
limité des aliments réfrigérés et congelés et apte à la
production de glaçon.
Désignation de l`appareil, ses parties principales
1
2
10
3
11
4
12
9
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12
Compartiment de glaçon
Plaque signalétique
Bac de glaçon
Tablette en fil
Récolte-gouttes
Pieds
Etanchement de porte
7
8
13
8. Cases de porte
9. Régulateur de température
tournant
10. Condenseur
11. Direction du courant d`air
12. Compresseur
13. Cale
avec
bouton
FR
Mise en service
Placez les accessoires dans le réfrigérateur, insérez la
fiche du câble secteur dans la prise secteur. Pour
procéder au refroidissement tournez le bouton
régulateur de la température dans le sens des
l`aiguilles de la montre pour qu`il quitte la position „0”.
Dans la position „0” l`appareil est hors de service.
L`alinéa suivant donne des instructions concernant
l`ajustement.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
lait, produits laitiers
viandes fraîches, charcuterie, saucisson, e.t.c.
fruits, salades, légumes
fromages, beurres
oeuf
yaourt, crème fraîche
bouteilles, boissons
Réglage de la température
Le régulateur de la température en fonction de son
réglage arrête automatiquement la marche de
l`appareil, ensuite le remet en fonction assurant ainsi la
température désirée.
La rotation du bouton régulateur vers les chiffres plus
grands intensifie le refroidissement.
Le réglage suivant le tableau ci-dessous du bouton
régulateur de la température du compartiment de la
glacière assurera une température de -2 °C ou plus
basse :
température ambiante
régulateur
Od 10 °C do 16 °C
„1”
Od 16 °C do 25 °C
„1-2”
Od 25 °C do 32 °C
„2-3”
Od 32 °C do 38 °C
„3-4”
La température qui se forme automatiquement dans
l'intérieure du compartiment de refroidissement
atteindra les +5 °C env. ou plus basses.
Le réglage à « 5-7 » n'est utilisé que pour refroidir en
une fois une grande quantité d'aliments.
En plus du réglage du bouton régulateur ce sont
encore la température ambiante, la fréquence
d'ouverture de la porte ainsi que la quantité des
aliments frais mis dans l`appareil qui influencent la
température intérieure du congélateur.
Dans la position maximale, c.à.d. dans la „7” dans le cas d`une charge augmentée p.e. dans
une canicule - le compresseur peut continuellement
fonctionner. Ce régime n`est pas nuisible.
Propositions à la conservation
Pour ranger dans l`appareil les aliments différents
nous vous conseillons de prendre en considération les
propositions suivantes:
1. aliments gelés, préparation de glaces et de glaçons
2. produits de pâtisserie, plats préfabriqués
3. aliments dans casseroles
4. conserves entamées
Temps et température de stockage
Il n`est pas possible prédéterminer correctement le
temps de stockage car il dépend de la fraîcheur et de
la manipulation des aliments. Donc, les temps de
stockage ne sont que des valeurs données à titre
indicatif.
Le stockage dans le compartiment de congélation des
aliments une fois décongelés - même pas pour une
période courte - n`est pas sûr.
Utilisation du compartiment préparateur de
glaçon
Suivant la position du régulateur de température il est
possible d`assurer une température de -2 °C ou moins
dans le compartiment producteur de glaçon.
Ce compartiment est apte à refroidir rapidement et
stocker des aliments de petite quantité ainsi qu`à la
préparation de glaçons.
Utilisation de
refroidissement
l`espace
normale
de
Une circulation intérieure de l`air est nécessaire
pour une réfrigération efficace. Ne couvrez donc
pas la surface entière des étagères par plats ou papier.
Ne mettez pas d`aliment chaud dans le
réfrigérateur, laissez le refroidir jusqu`à la
température ambiante. Vous évitez ainsi la formation de
la gelée blanche.
Un aliment peut prendre l`odeur d`un autre,
mettez les donc toujours dans une boîte fermée
ou enveloppez les dans une feuille en plastique ou en
aluminium avant les ranger dans le réfrigérateur. Les
aliments vont garder ainsi leur teneur d`humidité, p.e.
les légumes ne se dessèchent pas.
13
FR
Préparation de glaçon
Pour préparer du glaçon remplissez de l`eau le bac de
glaçon et posez le dans ou sur le compartiment de
préparation de glaçon. L`humidification de la base du
bac ou la mise à la position maximale du régulateur de
température réduit le temps de formation du glaçon.
S'il n'y a pas d'emplacement prévu pour les bacs à
glaçons, ceux-ci pourront ètre fabriqués ou stockés
dans la partie supérieure du compartiment glaçons.
Pour l'achat de bac(s) à glaçons, faites appel à votre
revendeur
Ne oubliez pas de remettre à la position normale le
régulateur ayant terminé la préparation de glaçon!
Pour faire sortir de bac les morceaux de glaçon laissez
couler de l`eau sur le bac ensuite frappez le
légèrement.
Renseignements et conseils utiles
Le rayon dans l`appareil possède à son côté
gauche un élément dépliable qui rend possible
le stockage des bouteilles de grandes
dimensions.
En retirant de l`appareil les rayons supérieurs de la
porte l`espace rend possible le stockage des aliments
(légumes, fruits, e.t.c.).
Idées et suggestions
Ce chapitre vous donne des idées et suggestions à
l`utilisation de l`appareil pour diminuer la
consommation en énergie. Il donne encore information
sur l`environnement.
Comment économiser d`énergie:
Ne placez l`appareil à la proximité d`une source de
chaleur ou ne l`exposez pas au soleil.
Veillez à la bonne aération du compresseur et du
condenseur, n`obturez pas le passage du courant
d`air.
Enveloppez fermement les aliments dans des
feuilles plastiques ou d`aluminium ou mettez les
dans des récipients bien fermés pour éviter la
formation du blanc gel.
N`ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez
pas ouverte trop longtemps.
Ne placez l`aliment dans l`appareil que dans une
boîte fermée.
Ne placez pas aliment chaux dans l`appareil,
laissez le se refroidir à la température ambiante.
Il est obligatoire de dégeler la couche de glace
dans le compartiment préparateur de glaçon quand
sa épaisseur atteindra les 4-5 mm.
Nettoyez régulièrement le condenseur.
Armoire et environnement
La matière isolante et l`agent de congélation de
l`armoire ne contiennent pas des gaz qui ne sont pas
nuisibles pour la couche d`ozone. Evitez tout
endommagement du système réfrigérant surtout à
l`arrière à proximité du système. Les autorités
municipales donnent de renseignement concernant les
endroits de l`élimination des appareils délabrés.
14
Les matières désignées utilisées dans cet appareil sont
réutilisables
.
Entretien
Décongélation
L`humidité à l`intérieur de l`appareil se glace et se
précipite sous forme des couches de glace ou de blanc
gel.
La couche épaisse de glace ou de blanc gel a un effet
isolant et diminue la puissance réfrigérante qui se
traduit dans une augmentation de la température
interne de l`espace réfrigérant et l`accroissement de la
consommation en énergie, et si l`épaisseur de la
couche devient trop grande elle risque d`empécher
l`ouverture de la porte du compartiment de
congélation même de causer sa rupture.
Dégelez le compartiment de préparation de
glaçon quand la couche de glace atteindra les 45 mm.
Procédez comme suite:
Débranchez l`appareil ou tournez le bouton du
régulateur de tempérament à la position de „0”. Videz le
compartiment de préparation de glaçon. Enveloppez
les aliments y trouvants par chiffons et mettez les à un
endroit frais ou placez les dans un autre réfrigérateur.
Laissez les portes de l`appareil et du compartiment de
glaçon ouvertes.
Le dégel demande normalement de plusieurs heures.
Après la terminaison du dégel videz la gouttière et
séchez les surfaces.
Mettez l`appareil sous tension, ou tournez le bouton
régulateur de température à la position de „4” p.e.
Remettez les aliments enlevés.
Nettoyage systématique
Nettoyez l`intérieur de l`appareil chaque 3-4ème
semaine.
N`utilisez pas du savon ou des produits abrasifs.
Après le débranchement de l`appareil lavez l`intérieur
de l`appareil par l`eau tiède et essuyez le avec un
chiffon sec.
Nettoyez le tampon de la porte avec l`eau de conduit.
Ensuite remettez sous tension l`appareil.
Il est conseillé de lier le nettoyage de l`appareil au
dégel du compartiment de congélation ou exécuter ça
quand l`appareil est vide.
Enlevez une ou deux fois par an la couche de poussière
de la surface du condenseur au fond de l`appareil.
Appareil hors d`usage
Procédez comme suite au cas d`une non utilisation
prolongée de l`appareil:
Débranchez l`appareil.
Enlevez de l`appareil les aliments y trouvants.
Exécutez la décongélation et le nettoyage suivant les
précédents.
Laissez un peu ouverte la porte pour éviter la
production d`odeur.
FR
Dépannage
phoniques (compresseur, circulation du liquide) qui ne
constituent pas de dégâts, ils appartiennent au
fonctionnement normal.
Nous vous attirons l`attention de nouveau à ce
que l`arrêt du compresseur ne signifie pas
l`état hors tension de l`appareil. Il est INTERDIT de
toucher les parties électriques de l`appareil avant le
débrancher du réseau!
Au cours du fonctionnement de l`appareil peuvent
arriver des petits incidents qui n`exigent pas l`appel
d`un expert. Le tableau suivant vous donne des
renseignements de les maîtriser vous-même et éviter
ainsi les dépenses inutiles.
Nous vous attirons l`attention à ce que le
fonctionnement de l`appareil produit quelques effets
Incident
Refroidissement n`est
pas suffisant
Remèdes
Cause
L`épaisseur du blanc gel dépasse les 5 mm.
Décongeler l`appareil.
Régulateur de température est mis à un degré trop bas.
Sélection d`un degré plus haut
Quantité trop grande des aliments à réfrigérer.
Mise une quantité plus petite des aliments.
Aliment mis dedans est trop chaud.
Mise de l`aliment à la température ambiante.
La porte n`est pas fermée.
Vérification de la fermeture de la porte.
Empêchement de la circulation interne de l`air froide.
Assurance du courant libre.
Refroidissement trop fort
Régulateur de température est mis à un degré trop haut. Sélection d`un degré plus bas.
Il n`y a pas de
refroidissement
La fiche secteur n`est pas correctement branchée.
Vérifier le branchement correct.
Il n`y a pas de tension dans la prise secteur.
Vérifier la tension.
Régulateur de température est mis dans la position „0”. Vérifier la position du régulateur.
L`appareil émet trop de
bruit
Vérifier l`emplacement stable (les quatre pieds
sur le sol).
Support insuffisant de l`appareil.
Si les conseils restent sans succès avertissez un atelier de réparation spécialisé.
A l`attention de la personne qui mettra en service l`appareil
Caractéristiques techniques
ZRX 307 W
Mod èle
compartiment de congélation: 5
Volume brut (l)
espace normal de refroidissement: 65
compartiment de congélation: 5
Volume net (l)
espace normal de refroidissement: 62
Largeur (mm
525
Hauteur (mm)
520
587
Profondeur (mm)
Consommation en énergie:
(kWh/24h)
0,38
(kWh/an)
139
Classe d`énergie suivant la norme EU
A
Intensité de courant électrique nominale (A)
0,6
Masse (kg)
24
Mise en marche de l`appareil
Nettoyage
Livraison, désemballage
Enlevez les bandes adhésives fixant contre tout
déplacement les éléments dans l`intérieur de l`appareil.
Lavez l`intérieur de l`appareil par d`eau tiède et de
liquide vaisselle. Utilisez de chiffon mou.
Séchez l`intérieur de l`appareil après nettoyage.
Faites livrer l`appareil dans son emballage
original, dans une position verticale et respectez
les signalisations sur l`emballage.
Après chaque livraison laissez reposer l`appareil
durant 2 heures sans le mettant en marche.
Désemballez l`appareil et vérifiez s`il n`y a pas de
traces d`endommagements. Si oui signalez les
immédiatement là où l`appareil a été acheté. Gardez
l`emballage endommagé.
La pose de l`appareil
La
température
d`ambiance
influence
la
consommation en énergie et le fonctionnement
correcte de l`appareil.
Pour installer l`appareil prenez en considération que le
fonctionnement correcte de l`appareil ne sera possible
15
FR
que dans les limites de température ambiante donné
dans le tableau ci-dessous.
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Si la température ambiante baisse au-dessous de la
limite inférieure la température de l`espace réfrigérant
pourrait monter au-dessus de la température prescrite.
L`augmentation de la température ambiante au-dessus
de la limite supérieure se traduit dans l`augmentation
de la durée de fonctionnement du compresseur, dans
un dérangement de la décongélation automatique,
dans une augmentation de la température dans
l`espace réfrigérant enfin dans une augmentation de la
consommation en énergie.
A la pose de l`appareil veillez à ce que sa position soit
horizontale.
Pour éviter que le condenseur ne touche le mur, vous
devez fixer les entretoises jointes dans le sachet
contenant les accessoires. Placez les entretoises
comme indiqué sur la figure en les emboîtant à fond
N`exposez pas l`appareil aux rayons de soleil, ne
posez pas l`appareil à la proximité d`un foyer.
S`il est impératif de poser l`appareil dans la proximité
d`un chauffage au gaz ou à l`électricité respectez les
distances minimales suivantes:
en cas d`une distance de 3 cm ou moins
entreposez une plaque termiquement isolante
d`une épaisseur de 0,5 - 1 cm et non flammable
entre les deux appareils.
en cas d`un chauffage à l`huile ou au charbon la
distance doit être augmentée à 30 cm.
L`appareil est utilisable en le posant contre le mur.
Il faut respecter les distances minimales de la
figure au cours de la pose de l`appareil:
A: pose au-dessous d`une armoire murale
B: pose libre
Changement du sens d`ouverture de la porte
Il est possible de changer le sens d`ouverture de droite
à gauche au sens de gauche à droite de la porte si
l`installation ou le maniabilité l`exige.
16
Exécutez l`opération suivant les instructions
ci-dessous:
Débranchez l`appareil.
Otez attentivement les couvercle de la porteuse
superieur, dévissez les deux vis fixant la porteuse
superieur de porte et ôtez la porte suivant la figure.
Otez la porte.
Retirez la vis de fixation du support inférieur de la
porte et la vis de fixation du pied sur ce support.
Puis retirez le support de la porte et le pied comme
illustré.
Dévissez la vis de fixation du pied sur le côté
opposé afin de le retirer. Fixez le support inférieur
de la porte et le pied correspondant sur le côté
opposé. Fixez le pied dans l'emplacement resté
libre sur le côté opposé. (voir figure).
N'oubliez pas de fixer le pied inférieur audessous du support de la porte. Le pied
inférieur est reconnaissable aux 4 nervures
qui sont dessinées sur sa surface externe.
Remettez la porte sur la cheville inférieure porteuse
de porte.
Otez attentivement (p.e. à l`aide d`un couteau) les
couvercles des trous de la porteuse de porte et
remettez les à l`autre côté.
Fixez par deux vis la porteuse supérieure de porte
dans les places devenues libres et assurez que le
bord de la porte soit parallèle au côté de l`armoire.
Reposez le couvercle supérieur de la porteuse de
porte.
Remontez à l`autre côté la poignée et les goupilles
en plastique
Faites appel à un atelier spécialisé le plus proche si
vous ne voulez pas exécuter les opérations
ci-dessus. Les opérations seront exécuter contre
un remboursement.
FR
Branchement électrique
Cet appareil répond aux spécification des
directives suivantes:
Branchez l`appareil uniquement à un réseau de tension
alternative de 230 V et de fréquence de 50 Hz.
Ne connectez la fiche secteur que dans une prise
secteur possédant d`une protection contre les
contacts accidentels (contact de sûreté). Si vous ne
possédez une prise convenable faites appel à un
technicien qui établira la prise nécessaire.
–
–
–
73/23 EEC - 73/02/19 (Directive des petites
tensions) et ses amendements en vigueur
89/336 EEC - 89/05/03 (Directive EMC) et ses
amendements en vigueur
96/57 CE - 03/09/96 (Directive concernant les
exigences en matière de rendement énergétique) et
ses amendements ultérieurs.
Temps de stockage
Le temps et le manière de stockage des aliments frais.
Aliments
viandes crues
viande bouillie
viande cuite
hachis de viande crue
hachis de viande cuite
charcuterie, saucisse
poisson fraîche
poisson bouillie
poisson cuite
conserve de poisson ouverte
poulet vidé
poulet rôti
poule vidée
poule bouillie
canard, oie vidé, frais
canard, oie rôti
beurre dans emballage ouvert
beurre enveloppée
dans l`enveloppe original
crème fraîche
crème double
fromage (dur)
fromage (à pâte molle)
fromage blanc
oeuf
épinard, oseille
petits pois, haricots verts
champignon
carotte
piment vert
tomate
chou
fruits trop périssables
(fraise, framboise)
fruits
conserves de fruit ouvertes
gâteaux à la crème
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Temps de stockage en jour
2
3
4
5
6
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Mode et matériel d`emballage
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
pot couvert
pot couvert
pot couvert
sachet en feuille, papier paraffiné
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
pot couvert
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
dans l`enveloppe original
dans l`enveloppe original
dans l`enveloppe original
dans verre
dans verre
feuille en aluminium
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
pot couvert
pot couvert
Légende:
X : temps de stockage normal
x : temps de stockage possible (seulement des marchandises sûrement fraîches)
La fabrique réserve tout droit de changement de production.
17
DE
Bevor Sie Ihr Gerät anschließend in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Gebrauchsanleitung durch, die
Sicherheitshinweise und wichtige Informationen enthält.
Nur so können Sie das Gerät sicher und zuverlässig nutzen und werden viel Freude daran haben.
Folgende Zeichen werden Ihnen helfen, sich in der Gebrauchsanleitung besser zurecht zu finden.
Sicherheitsvorschriften
Die Warnungen mit diesem Symbol dienen Ihrer Sicherheit und der Ihres Gerätes
Wichtige Hinweise und Informationen
Umwelthinweise
Bei diesem Symbol finden Sie Tips zur Lagerung von Lebensmitteln
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Inhalt
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit .................19
Allgemeine Sicherheitsvorschriften .......................19
Für die Sicherheit Ihrer Kinder .............................19
Sicherheitsvorschriften für die Inbetriebnahme .......19
Informationen für Sicherheits-vorschriften
von Isobutan .....................................................19
Bedienungselemente des Gerätes........................20
Allgemeine Informationen ...................................20
Zum Betrieb des Gerätes ....................................20
So bedienen Sie Ihr Gerät ..................................21
Inbetriebnahme ..............................................21
Temperaturregelung, Einstellung der Temperatur .21
Einlagerungsempfehlung .................................21
Lagerzeit und Kühltemperatur verschiedener
Lebensmittel ..................................................21
Und so bedienen Sie Ihr Eiswürfelfach ..............21
Und so bedienen Sie Ihren normalen Kühlbereich .21
Eiszubereitung ...............................................22
Wichtige Informationen und Ratschläge ................22
Tips und Hinweise .............................................22
Und so können Sie Energie sparen: ..................22
Geräte und Umgebung ....................................22
Instandhaltung ..................................................22
Abtauen ........................................................22
Regelmäßige Reinigung ..................................22
Außer Betrieb gesetztes Gerät ..........................23
Fehlerbeseitigung ..............................................23
Inbetriebnahme .................................................23
Transport, Auspacken .....................................23
Technische Daten ..............................................23
Zu Händen von Inbetriebnahmer .........................24
Reinigung ......................................................24
Standort ........................................................24
Wechsel des Türanschlags ..............................24
Elektrischer Anschluß ......................................25
Lagerzeittabelle .................................................26
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die
Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150
Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger,
Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.
18
DE
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
Sollten Sie Ihr Gerät einmal weitergeben wollen,
vergessen Sie bitte nicht, die Gebrauchsanleitungen
dazuzulegen.
Sie haben ein Gerät für den Haushalt erworben, und
es sollte auch nur zur Lagerung von Lebensmitteln
gebraucht werden.
Wartungen und Reparaturen (einschließlich
Verbesserung und Austausch der Netzleitung) nur
durch eine autorisierte Werkstatt durchführen
lassen. Für Reparaturen dürfen nur OriginalErsatzteile benutzt werden, anderenfalls könnte Ihr
Gerät beschädigt oder Sie selbst verletzt werden.
Das Gerät ist nur vom Netz getrennt, wenn Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie
deshalb vor Reinigungen, Reparaturen oder
Abtauvorgängen den Netzstecker aus der
Steckdose. Nicht am Anschlußkabel ziehen, um das
Gerät vom Netz zu trennen! Wenn die Steckdose
schwer zu erreichen ist, schalten Sie das Stromnetz
ab (Sicherung herausnehmen).
Es ist verboten, das Netzkabel zu verlängern!
Bitte prüfen, dass das Netzkabel nicht von der
Geräterückseite eingeklemmt und beschädigt
wird. Ein beschädigtes Netzkabel kann
überhitzen und einen Brand verursachen.
- Keine schweren Gegenstände bzw. das Gerät
selbst auf das Netzkabel stellen. Kurzschluss- und
Brandgefahr!
Den Netzstecker nie am Kabel aus der
Steckdose ziehen, besonders wenn das Gerät
aus der Nische gezogen wurde. Eine
Beschädigung des
- Netzkabels kann Kurzschluss, Feuer und/oder
Stromschlag verursachen.
Ein beschädigtes Netzkabel muß durch eine
qualifizierte Fachkraft oder vom Kundendienst
ersetzt werden.
- Den Netzstecker niemals in eine lockere oder
beschädigte Steckdose stecken. Stromschlagund Brandgefahr!
Die Innenwände sind kratzempfindlich, deshalb
sollten Sie beim Reinigen nie Eiskratzer oder andere
spitze Gegenstände benutzen.
Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten mit dem
Temperaturregler in Berührung kommen.
Durch Eis können Sie sich Verletzungen zufügen,
wenn Sie es unmittelbar nach dem Herausnehmen
verzehren.
Keine Geräte mit elektrischem Antrieb bzw. Motor
oder Chemikalien zum Beschleunigen des Abtauens
anwenden!
Bewahren Sie keine heißen Töpfe in unmittelbarer
Nähe der Kunststoffteile des Gerätes auf.
Lagern Sie keine entflammbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät, es besteht Explosionsgefahr.
Frieren Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke ein Explosionsgefahr.
Für die Sicherheit Ihrer Kinder
Ihre Kinder sollten nicht mit den Klebebändern und
Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da
Lebensgefahr durch Ersticken besteht!
Das Gerät sollte ausschließlich von Erwachsenen
bedient werden. Achten Sie darauf, daß Ihre Kinder
mit dem Gerät oder dessen Bedienungselementen
nicht spielen.
Sollte das Gerät am Ende seine Lebensdauer außer
Betrieb gesetzt werden, so ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, trennen Sie das
Anschlußkabel durch (möglichst nah am Gerät) und
montieren Sie die Tür ab. Dadurch verhindern Sie,
daß sich spielende Kinder selbst einsperren oder
einen Stromschlag erleiden.
Das Gerät darf von Kindern und Personen, deren
physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten
sowie Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen
sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen, nur
unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung
durch eine Person benutzt werden, die sicherstellt,
dass sie sich den Gefahren des Gebrauchs bewusst
sind.
Sicherheitsvorschriften
Inbetriebnahme
für
die
Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an die Wand.
Die Wärme abgebenden Teile (Kompressor und
Verflüssiger) sollen die Wand nicht berühren.
Bevor Sie das Gerät verschieben, sollte der
Netzstecker aus in der Steckdose genommen sein.
Beim Aufstellen des Gerätes achten Sie darauf, daß
es nicht auf das Anschlußkabel gestellt wird.
Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Gerätes.
Nicht ausreichende Belüftung hätte eine Erwärmung
des Gerätes zufolge. Um Ihrem Gerät die
erforderliche Belüftung zu sichern, befolgen Sie bitte
die Hinweise für die „Inbetriebnahme des Gerätes”.
Für den Fall, daß Sie das Gerät nicht auf den Boden
stellen, sollten Sie es entsprechend befestigen (z.B.
mit Haftballen).
Siehe Abschnitt "Standort".
Informationen für Sicherheitsvorschriften von Isobutan
Warnung
Ihr Gerät enthält im Kältekreislauf Isobutan (R 600a);
bei
diesem
Stoff
besteht
Feuerund
Explosionsgefahr.
Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder
des Aufbaus von Einbaumöbeln nicht verschließen.
Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen
mechanischen Einrichtungen oder sonstige
künstlichen Mittel als die vom Hersteller
empfohlenen benutzen.
Kühlkreislauf nicht beschädigen.
Keine elektrischen Geräte innerhalb des
Lebensmittellagerraumes betreiben, die nicht vom
Hersteller freigegeben sind.
Um Personen- und Sachschäden zu
vermeiden, halten Sie sich an die
Sicherheitsvorschriften der Gebrauchsanleitung.
Für Schäden infolge von Nichtbeachtung dieser
Vorschriften haftet der Hersteller nicht.
19
DE
Zum Betrieb des Gerätes
Allgemeine Informationen
Sie haben einen Kühlschrank mit einem Eiswürfelfach
erworben. Dementsprechend ist Ihr Gerät zur
Eiswürfelzubereitung geeignet.
Das Gerät entspricht den Normen der auf dem
Typenschild
angegebenen
Klimaklasse
unter
Berücksichtigung der dort aufgeführten Temperatur.
Bedienungselemente des Gerätes
1
2
10
3
11
4
12
9
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20
Eiswürfelfach
Typenschild
Eiswürfelschale
Ablagegitter
Auffangschale
Füße
Dichtung
7
8
13
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Türablagen
Temperaturreglerknopf
Verflüssiger
Luftzirkulation
Kompressor
Abstandhalter
DE
So bedienen Sie Ihr Gerät
Inbetriebnahme
Legen Sie das beiliegende Zubehör in den Kühlschrank
und stecken Sie den Netzstecker in die geerdete
Steckdose.
Um mit der Kühlung anzufangen, drehen Sie den
Temperaturreglerknopf im Uhrzeigersinn, wie Sie es in
der Abbildung sehen. In der Position „0” befindet sich
das Gerät außer Betrieb.
Bitte lesen Sie hierzu auch den nächsten Abschnitt.
Temperaturregelung,
Temperatur
Einstellung
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lebensmittel im Behälter
Angebrochene Dosen, Konserven
Milch, Milchprodukte
Frisches Fleisch, Aufschnitt, Wurst usw.
Obst, Gemüse, Salat
Butter, Käse
Eier
Joghurt, u.ä.
Flaschen, Getränke
der
Das Kühlaggregat muß nicht ununterbrochen laufen.
Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht hat,
schaltet der Thermostat es automatisch ab und später
dann wieder ein, die gewünschten Temperaturen werden
damit erreicht.
Je größer die Zahlen werden, desto intensiver wird die
Kühlung.
Im Eiswürfelfach Sie eine Temperatur von -2 °C bzw. eine
niedrigere Temperatur erreichen, wenn Sie den
Temperaturreglerknopf gemaß nachfolgender Tabelle
einstellen:
Außentemperatur Stellung des Reglerknopfes
von 10 °C bis 16 °C
„1”
von 16 °C bis 25 °C
„1-2”
von 25 °C bis 32 °C
„2-3”
von 32 °C bis 38 °C
„3-4”
In diesem Fall wird im normalen Kühlbereich automatisch
eine Temperatur von +5 °C bzw. Darunter liegender Wert
erreicht.
Die Stufe „5-7” sallte dann anwenden, wenn Sie große
Warenmenge auf einmal abkühlen wollen.
Außer von der eingestellten Temperatur und der
Außentemperatur wird die Temperatur im Gefrierschrank
auch von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
sowie der Häufigkeit des Türöffnens beeinflußt.
In Höchsteinstellung des Temperaturreglers (Stufe
„7”) - z.B. bei hohen Außentemperaturen - kann
das Kühlaggregat ununterbrochen laufen. Dadurh wird
das Gerät nicht beschädigt.
Einlagerungsempfehlung
Bei Einlagerung verschiedener Lebensmittel beachten
Sie bitte die nebenstehende Abbildung:
1. Eisbereitung
2. Desserts, Torten, fertige Speisen
Lagerzeit
und
Kühltemperatur
verschiedener Lebensmittel
Informationen über die Lagerzeit im Kühlbereich
entnehmen Sie bitte der Tabelle „Lagerzeit” am Ende der
Gebrauchsanleitung.
Da die Lagerzeit in erster Linie von der Frische der
gekühlten Lebensmittel bzw. seiner vorherigen
Behandlung abhängt, ist sie in diesem Rahmen nicht
eindeutig zu bestimmen. Deshalb sind die angegebenen
Daten lediglich als Orientierungspunkte zu verstehen.
Und so bedienen Sie Ihr Eiswürfelfach
In diesem Fach wird eine Temperatur von -2 °C, bzw. je
nach Einstellung des Reglers, eine niedrigere
Temperatur erreicht.
Dieses Fach is für Eisbereitung bzw. für Eislagerung
geeignet.
Und so bedienen Sie Ihren normalen
Kühlbereich
Die Luft im Kühlbereich muß ausreichend
zirkulieren können, um entsprechend zu kühlen.
Decken Sie bitte deshalb die Gitterablagen mit Papier
oder einem Tablett o. ä. auf keinen Fall ab.
Lassen Sie heiße Speisen vor dem Einlegen in
den Kühlbereich auf Zimmertemperatur
abkühlen, um unnötige Reif- und Eisschichtbildung
zu vermeiden.
Verpacken Sie angebrochene Lebensmittel in
geeigneten Verpackungsfolien oder Behälter.
So bleiben Aroma und Frische besser erhalten. Das
Gemüse kann so z.B. mehrere Tage seine
Feuchtigkeit bewahren und trocknet nicht aus.
21
DE
Eiszubereitung
Füllen Sie die beigelegte Eiswürfelschale mit Wasser und
legen Sie sie ins oder aufs Eiswürfelfach. Die
Zubereitungszeit kann dadurch verkürzt werden, daß der
Temperaturregler auf die maximale Temperatur
eingestellt wird.
Eiswürfel können Sie fertigen beziehungsweise lagern
auch oben auf dem Eiswürfelfach wenn in dem Fach ist
kein Platz mehr für die Eiswürfelschale.
Weitere Eiswürfelschalen können Sie im Handel kaufen.
Vergessen Sie nicht, nach der Eiswürfelzubereitung den
Temperaturregler auf die entsprechende Stufe wieder
zurückzustellen!
Zum Gebrauch der Eiswürfel die Eiswürfelschale kurz
unter Wasser halten, die Schale sanft drehen oder leicht
schlagen.
Wichtige
Ratschläge
Informationen
und
Das Regal, das sich in der linken Seite im Inneren
des Gerätes befindet, hat ein aufklappbares Teil,
das u.a. die Lagerung größerer Flaschen ermöglicht.
Die oberen Türregale können aus dem Gerät
herausgenommen
werden,
und
als
Tablett
(für Obst, Salat) zum Garnieren gebraucht werden.
Wenn Sie zwei Türregale zusammensetzen, haben Sie
die Möglichkeit Lebensmittel sowohl innerhalb des
Gerätes, als auch außerhalb des Gerätes zu lagern (z.B.
bei Ausflügen).
Tips und Hinweise
In diesem Abschnitt erhalten Sie nützliche Hinweise zur
Einsparung von Energie sowie zum Umweltschutz.
Und so können Sie Energie sparen:
Standorte im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
und Heizungsquellen sind zu vermeiden.
Achten Sie auf die ausreichende Belüftung des
Kompressors und Verflüssigers.
Verpacken Sie die Lebensmittel in luftdichtem
Material, um unnötige Reif- und Eisschichtbildung zu
vermeiden.
Vermeiden Sie unnötiges und zu langes Öffnen der
Tür.
Legen Sie die Lebensmittel nur verpackt in das
Gerät.
Lassen Sie die heißen Speisen vor dem Einlegen auf
Zimmertemperatur abkühlen.
Das Gerät muß abgetaut werden, wenn die
Eisschicht mehr als 4-5 mm dick ist.
Um hohe Leistung bei niedrigen Energieverbrauch zu
erzielen, muß der Verflüssiger regelmäßig gereinigt
werden.
Geräte und Umgebung
Sie haben ein Gerät erworben, dessen Kälte- und
Isolierkreislauf umweltverträglich ist und somit die
Ozonschicht der Erde in keinerlei Weise beschädigt.
22
Sollte Ihr Gerät am Ende seiner Lebensdauer aus Ihrem
Haushalt
entfernt
werden,
nehmen
Spermüllannahmestellen Ihr Gerät entgegen, und
entsorgen bzw. wiederverwerten seine verschiedene
Teile umweltverträglich.
Informationen über Spermüllannahmestellen erhalten Sie
bei den städtischen Ämtern.
Die wiederverwendbaren Teile des Gerätes sind mit
diesem Zeichen
gekennzeichnet.
Instandhaltung
Abtauen
Nach einer bestimmten Betriebszeit kann sich im
Kühlraum des Gerätes eine Reif- bzw. Eischicht bilden.
Diese Reif- und Eisschicht wirkt isolierend, die
Kälteabgabe wird dadurch erschwert, was zur erhöhten
Temperatur der Kühlräume führen kann und den
Stromverbrauch ansteigen läßt. Eine dicke Reif- und
Eisschicht kann dazuführen daß sich die Tür des
Gefrierfaches nur schwer öffnen läßt.
Am besten tauen Sie das Eiswürfelfach ab,
wenn die Reif- und Eisschicht dicker als
4-5 mm ist.
Gehen Sie beim Abtauen wie folgt vor:
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, oder
drehen Sie den Temperaturregler in die Stellung „0”.
Nehmen Sie alles aus dem Eiswürfelfach, wickeln Sie die
Lebensmittel in mehrere Lagen Zeitungspapier ein und
lagern Sie es an einem kühlen Ort oder in einem anderen
Gerät.
Lassen Sie die Tür des Gerätes bzw. des Eiswürfelfaches
geöffnet.
So ein Abtauvorgang dauert i.d.R. mehrere Stunden.
Zum Schluß können Sie das in der Auffangschale
angesammelte Wasser wegkippen, und alles gut trocken
wischen.
Nun können Sie den Netzstecker wieder in die
Steckdose zurückstecken, oder den Temperaturregler in
die mittlere Stufe „4” stellen.
Jetzt können Sie die Lebensmittel zurücklegen.
Regelmäßige Reinigung
Zweckmäßig ist es, den Gefrierschrank mit dem Abtauen
gleichzeitig zu reinigen.
Verwenden Sie bei der Reinigung bitte keine
Scheuermilch oder Seife.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und
wischen Sie das Gerät mit lauwarmem Wasser aus, und
anschließend gut trocken.
Die Türdichtung waschen Sie am besten mit klarem
Wasser ab.
Nach der Reinigung können Sie den Netzstecker wieder
in die Steckdose stecken.
Die Reinigung des Eiswürfelfaches erledigen Sie am
besten gleichzeitig mit dem Abtauen, bzw. wenn es leer
ist.
Ein- bis zweimal jährlich sollten Sie auf der Rückseite des
Kühlschrankes den Staubbelag am Kondensator
entfernen.
DE
Außer Betrieb gesetztes Gerät
Sollten Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht brauchen, gehen
Sie wie folgt vor:
Trennen Sie das Gerät vom Netz.
Nehmen Sie die Lebensmittel heraus.
Reinigen Sie das Gerät auf die eben geschilderte Weise.
Lassen Sie die Türen offen, um Geruchsbildung zu
vermeiden.
Fehlerbeseitigung
Bei allen elektrischen Geräten können Störungen
auftreten, zu deren Beseitigung Sie nicht unbedingt den
Kundendienst benötigen. In der nächsten Tabelle wollen
Problem
Das Gerät kühlt nicht
ausreichend.
Kühlraum ist zu kalt.
Das Gerät kühlt überhaupt
nicht.
Das Gerät ist zu laut.
wir Ihnen über diese Störungen ein paar Hinweise
geben, damit Sie von überflüssigen Reparaturkosten
verschont bleiben.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß bei jedem
arbeitenden Kompressor-Aggregat Geräusche auftreten,
die teils vom laufenden Motor, teils vom Kältemittel, das
durch die Rohre strömt, herrühren. Das ist kein Fehler,
sondern ein Zeichen der normalen Funktion.
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen,
daß das Kühlaggregat nicht ununterbrochen
laufen muß. Wenn der Thermostat es also
abschaltet, und das Kälteaggregat nicht in Betrieb ist, so
bleibt die Stromversorgung dennoch gewährleistet.
Berühren Sie nicht die stromführen den Teile des
Gerätes solange Ihr Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist!
Mögliche Ursachen
Erhöhte Reif- und Eisschichtsbildung, die Reif- und
Eisschicht ist dicker als 4-5 mm.
Der Temperaturregler ist falsch eingestellt.
(Eingestellte Wert ist zu niedrig.)
Zu große Menge Frischware wurde auf einmal
eingelagert.
Warme Speisen wurden eingelegt.
Lösungen
Tauen Sie das Gerät ab.
Nehmen Sie eine höhere
Temperaturregler.
Lagern Sie kleinere Mengen ein.
Einstellung
am
Lassen Sie die warmen Speisen vor dem Einlagern auf
Zimmertemperatur abkühlen.
Kontrollieren Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist.
Tür ist nicht richtig fest verschlossen.
Zirkulation der inneren kalten Luft ist nicht gesichert. Sichern Sie die freie Luftzirkulation.
Kühltemperatur ist falsch eingestellt. (Eingestellter Nehmen Sie eine niedrigere Einstellung.
Wert ist zu hoch.)
Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig in der
Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.
Steckdose ist.
Kontrollieren Sie, ob die Steckdose unter Spannung steht.
Steckdose steht nicht unter Spannung.
Überprüfen Sie den eingestellten Wert am
Temperaturregler ist auf „0” eingestellt.
Temperaturregler.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil auf den Boden
Gerät steht nicht fest und eben.
steht (alle vier Füße fest am Boden).
Wenn diese Hinweise keine Ergebnisse bringen, bitte den Kundendienst benachrichtigen.
Zu Händen von Inbetriebnahmer
Technische Daten
Modell
ZRX 307 W
Bruttoinhalt (L)
Eiswürfelfach: 5
Kühlbereich: 65
Nettoinhalt (L)
Eiswürfelfach: 5
Kühlbereich: 62
Breite (mm)
525
Höhe (mm)
520
Tiefe (mm)
587
Energieverbrauch (kWh/24Std)
0,38
(kWh/Jahr)
Energieeffizienzklasse
139
A
Nennstromstärke (A)
0,6
Gewicht (kg)
24
Inbetriebnahme
Transport, Auspacken
Das
Gerät
sollte
stehend
und
Originalverpackung transportiert werden.
in
Nach jedem Transport muß das Gerät zur Beruhigung
des Kältekreislaufes ca. 2 Stunden ruhig stehen, bevor
es eingeschaltet wird.
Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät unbeschädigt
angeliefert wurde. Sollten Sie Schäden feststellen,
23
DE
benachrichtigen Sie umgehend den Händler, bei dem
Sie das Gerät gekauft haben. In diesem Falle bewahren
Sie das Verpackungsmaterial auf.
A: Wenn das Kühlgerät unter einen Hängeschrank
aufgestellt wird
B: Wenn das Kühlgerät „frei” steht
Reinigung
Entfernen Sie alle Klebebänder, die die Zubehörteile des
Gerätes gegen Verrutschen gesichert haben.
Das Geräteinnere und alle Zubehörteile mit lauwarmem
Wasser reinigen, dem ein mildes Reinigungsmittel
zugesetzt werden kann. Benutzen Sie einen weichen
Lappen.
Nach der Reinigung wischen Sie das Geräteinnere trocken.
Standort
Die Umgebungstemperatur hat eine Auswirkung auf den
Energieverbrauch und die einwandfreie Funktion des
Kühlgerätes.
Bei der Standortwahl sollten Sie darauf achten, das
Gerät in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur in
Betrieb zu setzen die seiner Klimaklasse entspricht. Die
Klimaklasse ist dem Typenschild zu entnehmen.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10...+32 °C
N
+16...+32 °C
ST
+18...+38 °C
Sinkt die Raumtemperatur unter die untere Grenze, kann ein
ungewünschter Temperaturanstieg im Kühlbereich erfolgen.
Steigt die Raumtemperatur über die obere Grenze,
schaltet sich der Kompressor für längere Zeit ein, es
kann ein Temperaturanstieg im Innenraum entstehen
bzw. der Energieverbrauch erhöht werden.
Das Gerät soll waagerecht auf dem Boden stehen.
Die
im
Zubehörbeutel
mitgelieferten
Abstandselemente aufmontieren. Wie hier
abgebildet, die Abstandselemente mit leichten
Hammerschlägen bis zum Anschlag einschlagen.
Standorte für das Kühlgerät im Bereich direkter
Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einem Ofen,
Herd oder Heizungskörper sind zu vermeiden.
Wenn die Räumlichkeit dies nicht zuläßt, sollten Sie die
Mindestabstände zu solchen Geräten einhalten:
zu Gas- und Elektroherden
3 cm
Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, muß
eine 0,5-1 cm dicke nicht brennbare Isolierplatte
dazwischen gestellt werden.
zu Öl- und Kohleherden
30 cm
Das Kühlgerät ist so gefertigt, daß es bis zum Anschlag
an die Wand gestellt werden kann.
Beim Aufstellen müssen die Mindestabstände
eingehalten werden. (siehe Abb.)
24
Wechsel des Türanschlags
Wenn der Türanschlag aus räumlichen Gründen
gewechselt werden muß, so besteht die Möglichkeit, den
Türanschlag auf die linke Seite zu montieren.
Der Türanschlag ist vom Werk aus rechtsseitig montiert.
Gehen Sie bitte in der Reihenfolge der nachstehenden
Beschreibung und Abbildungen vor:
Stellen sie sicher daß das Gerät vom Netz getrennt ist
(Netzstecker aus der Steckdose ziehen).
Entfernen Sie die Schraubenabdeckungen der
oberen Halterung und ihre 2 Schrauben, und
nehmen Sie die Tür, wie Sie es in der Abbildung
sehen, heraus.
Nehmen Sie die Tür heraus.
Schrauben Sie die Schraube der unteren Halterung
und die andere Schraube der unteren Halterung und
des Standfußes heraus. Entfernen Sie dann die
Türhalterung und den Standfuß (siehe Abbildung).
Schrauben Sie die Schraube des Standfußes
gegenüber der unteren Türhalterung heraus und
entfernen Sie den anderen Standfuß.
Montieren Sie die Türhalterung und den
entsprechenden
Standfuß
auf
der
gegenüberliegenden Seite. Der
andere
abgeschraubte Standfuß ist dort zu montieren, wo
vorher die untere Türhalterung mit dem anderen
Standfuß montiert war (siehe Abbildung).
Der untere Standfuß ist unter der
Türhalterung anzubringen. Der untere
Standfuß besitzt auf seiner Außenfläche
vier Einkerbungen.
Setzen Sie die Tür an den unteren Bolzen.
DE
Um die obere Halterung einsetzen zu können,
müssen Sie die Schraubenabdeckungen vorsichtig
(z.B. mit einem Messer) entfernen, und auf die
andere Seite einsetzen.
Befestigen Sie die obere Halterung mit 2 Schrauben
in die frei gewordene Stelle, achten Sie aber darauf,
daß die Tür parallel zur Schrankkante sitzt.
Setzen Sie die oberen Abdeckungen zurück.
Elektrischer Anschluß
Das Gerät kann nur an ein, mit einer 230 V
Nennspannung und 50 Hz Nennfrequenz
versehenes
Netz
mit
Wechselspannung
angeschlossen werden.
Das Gerät muß an eine vorschriftsmäßig installierte
Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
Lassen Sie sich gegebenenfalls - von einem
qualifizierten - Elektriker in der Nähe des
Kühlschrankes eine Schutzkontaktsteckdose
vorschriftsmäßig installieren zu lassen.
Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie
Niederspannung
-
73/23 EWG - 73/02/19 - und Elektromagnetische
Verträglichkeit
89/336 EWG - 89/05/03 in der jeweils aktuellen
Fassung
96/57 EEC - 96/09/03 (Energieeffizienzrichtlinie)
und nachfolgende Neufassungen.
Setzen Sie den Türgriff um, und die Blindstopfen auf
der gegenüberliegenden Seite auch.
Sie können diesen Türwechsel auch von Fachleuten
durchführen lassen. Benachrichtigen Sie bitte die
nächste Kundendienststelle. Die entstehenden Kosten
sind von Ihnen zu übernehmen.
25
DE
Lagerzeittabelle
Dauer und Art der Lagerung frischer Lebensmittel im Kühlschrank
Lebensmittel
Rohes Fleisch
Fleisch (gekocht)
Fleisch (gebraten)
Hackfleisch (roh)
Hackfleisch (gebraten)
Aufschnitt, Bockwurst
Fisch (frisch)
Fisch (gekocht)
Fisch (gebraten)
Fischkonserve, angebrochen
Hähnchenteile, frisch
Hähnchen, gebraten
Hühnerteile, frisch
Huhn, gekocht
Gänse-, Ententeile, frisch
Gans, Ente gebraten
Butter, nicht angebrochen
Butter, bereits angebrochen
Milch (Tüte)
Sahne
Saure Sahne o.ä.
Hartkäse
Weichkäse
Quark
Eier
Spinat, Sauerampfer
Erbsen, Bohnen
Pilze
Möhren, Spargel
Grüne Paprika
Tomate
Kohlarten
Schnell verderbliches Obst
(z.B. Erdbeere, Himbeere)
Sonstiges Obst
Angebrochene Obstkonserve
Desserts, Torten
Lagerzeit in Tagen
3
4
5
1
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Art der Verpackung
6
7
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Gefrierbeutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Beutel, Klarsichtsfolie
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
in Originalverpackung
in Originalverpackung
in Originalverpackung
in Becher
in Becher
Alufolie
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Symbolerklärung:
X Übliche Lagerzeit
x Mögliche Lagerzeit (bezieht sich nur auf vollkommen frische Ware)
Der Hersteller hält sich Änderungen des Produktes vor.
26
GB
Before installing and using the appliance read this user's instruction book carefully. It contains safety
precautions, hints, information and ideas. If the refrigerator is used in compliance with the instructions written, it
will operate properly and provide you with greatest satisfaction.
The symbols below help you to find things more easily:
Safety precautions
Warnings and information at this symbol serve safety for you and your appliance.
Hints, useful information
Environmental information
Symbol for ideas
At this symbol ideas can be found according to food and its storing.
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Contents
Important safety information...............................28
General safety precautions .................................28
Precautions for child safety .................................28
Safety precautions for installation .........................28
Safety precautions for isobutane ..........................28
Instructions for the User......................................29
General information ...........................................29
Description of the appliance, main parts ................29
Handling the appliance .......................................30
Putting it into use ............................................30
Controlling the temperature, setting ...................30
Hints for storage .............................................30
Storage time and temperature of foods ..............30
How to use the ice-making compartment ...........30
How to use the fresh food compartment ............30
How to make ice cubes ...................................30
Some useful information and advice .....................31
Hints and ideas .................................................31
How to save energy ........................................31
The appliance and environment ........................31
Maintenance .....................................................31
Leolvasz tás ...................................................31
Defrosting ......................................................31
Regular cleaning ............................................31
When the refrigerator is not in use ........................31
Trouble shooting ................................................31
Installing the appliance .......................................32
Transportation, unpacking ...............................32
Cleaning .......................................................32
Placement .....................................................32
Technical data ...................................................32
Instructions for the Installer ................................32
Change of door opening direction .....................33
Electrical connection ......................................34
Storage time chart .............................................35
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and
outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing
machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD
14 billion in more than 150 countries around the world.
27
GB
Important safety information
General safety precautions
Keep these instructions and they should remain at
the appliance when moving away or changing owner.
This appliance is designed for storing food, domestic
use and being used according to these instructions
only.
Specialised companies that are qualified to do
so by the manufacturer must carry out service
and repairs including repairing and changing the
power cord. Accessory parts supplied by them
should be used only for repairing. Otherwise the
appliance can be damaged or can cause other
damage or injury.
The appliance is out of circuit only in that case if the
plug is removed from the socket. Before cleaning
and maintenance always unplug it (do not get it by the
cable). If the socket is difficult to reach, switch off the
appliance by cutting off the current.
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or
damage.the back of the fridge/freezer.
- A damaged power plug may overheat and cause a fire.
Do not place heavy articles or the fridge/freezer
itself on the power cord.
- There is a risk of a short circuit and fire.
Do not remove the power cord by pulling on its
lead, particularly when the fridge/freezer is being
pulled out of its niche.
- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a
certified service agent or qualified service personnel.
If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
When cleaning, defrosting, taking out frozen food or
ice tray do not use sharp, pointed or hard devices, as
they can cause damage to the appliance.
Be careful not to allow liquids to the temperature
control.
Ice and ice-cream can cause hurt if they are eaten
immediately after removal from the ice-making
compartment.
After dissolving frozen food must not be refrozen, it
must be used up as soon as possible.
Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
You must not make defrosting faster with any electric
heating appliance or chemicals.
Do not put hot pot to the plastic parts of the freezer.
Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
Do not store carbonated drinks, bottled drinks and
bottled fruits in the freezer.
Precautions for child safety
Do not allow children to play with the packaging of
the appliance. Plastic foil can cause suffocation.
28
Adults must handle the appliance. Do not allow
children to play with it or its controlling parts.
If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to
prevent playing children to suffer electric shock or to
close themselves into it.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Safety precautions for installation
Put the appliance to the wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to
prevent possible burn.
When moving the appliance take care of the plug not
to be in the socket.
When placing the appliance take care not to stand it
on the power cord.
Adequate air circulation should be around the
appliance, lacking this leads to overheating. To
achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
If the appliance is not placed on floor level, provide
appropriate fixing (e. g. using sucking disks).
See chapter "Placement".
Safety precautions for isobutane
Warning
The refrigerant of the appliance is isobutane (R600a)
that is inflammable and explosive to a greater extent.
Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages
caused by omission.
GB
Instructions for the User
General information
The official designation of the appliance is home
refrigerator with a ice-making compartment. According to
this the appliance is suitable for storing frozen and deepfrozen food for limited time and making ice.
The appliance can meet the requirements of standards
between different temperature limits according to the
climate class.
The letter symbol for class of climate can be found on the
data label.
Description of the appliance, main parts
1
2
10
3
11
4
12
9
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ice-making compartment
Data plate
Ice tray
Wire shelf
Drip tray
Thermostat with knob
Feet
7
8
13
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Door gasket
Door compartment
Condenser
Air circulation
Compressor
Spacer
29
GB
Handling the appliance
Putting it into use
Place the accessories into the refrigerator then plug to
the mains socket. To start cooling turn the control dial
from "0" clockwise according to the figure. In „0” position
the appliance is out of operation.
The next paragraph will give instructions for setting.
9. Eggs
10. Yoghurt, sour cream
11. Bottles, drinks
Controlling the temperature, setting
The thermostatic controller interrupts the operation of the
appliance automatically for more or less time depending
on the setting then restarts it assuring the required
temperature.
Turning the control button towards the bigger numbers
cooling becomes more and more intensive.
In the ice-making compartment can be reached -2 °C or
lower temperature if the knob of the thermostatic control
is set according to following table:
Ambient temperature
Thermostat setting
from 10 °C to 16 °C
„1”
from 16 °C to 25 °C
„1-2”
from 25 °C to 32 °C
„2-3”
from 32 °C to 38 °C
„3-4”
In this case the temperature starting automatically in the
fresh food compartment is about +5 °C or below.
The setting 5., 6. and 7. are suitable for quick chill of big
quantity goods.
The temperature coming about in the refrigerator is
effected by not only the position of the thermostatic
control but the ambient temperature, frequency of door
openings and the quantity of food put into it newly etc.
In the maximum i.e. „7” position - in case of
increased demand e.g. during heatwaves - without
disconnecting continuous operation can occur. This
does not cause damages to the appliance.
Hints for storage
When placing the different kinds of food take into
consideration the sketch below in figure:
1. Storing frozen foods, making ice and ice-cream.
2. Confectionery, ready-cooked foods
3. Foods in dishes
4. Opened cans
5. Milk, dairy products
6. Fresh meat, cold cuts, sausages, etc.
7. Fruits, vegetables, salads
8. Cheese, butter
30
Storage time and temperature of foods
The enclosed chart at the end of the instruction books gives
information about storage time in the fresh food
compartment.
The storage time can not be determined exactly in advance,
as it depends on the freshness and handling of the cooled
food. That is why the storage time made known is only
informative.
It is safe to store quick-frozen food only that way if they were
not dissolved even for a short time until placing them into the
ice-making compartment.
How to use the ice-making compartment
In the ice-making compartment -2 °C or below can be held
depending on setting of thermostatic control.
It is suitable for quickly refrigerating and storing foods in
small quantity and for making ice-cubes.
How to use the fresh food compartment
For adequate cooling developing interior air circulation
is necessary. For this reason you are asked not to
cover the whole surface of the wire shelves with paper, trays,
etc.
Do not put hot food into the refrigerator. Allow it to
reach room temperature naturally. In this way the
unnecessary frost building up can be avoided.
Foods can take over odours from each other. So
it is essential to put foods in closed dishes or
wrap them in cellophane, aluminium foil, grease-proof
paper or cling film before placing them into the
refrigerator. This way foods will keep their moisture e.g.
vegetables will not dry out after some days.
How to make ice cubes
To make ice cubes fill the enclosed ice cube tray with water
and put it to the ice-making compartment or on top of it.
Wetting the bottom of the tray and setting thermostatic
control knob to maximum stage can shorten preparing time.
After finishing do not forget to reset the thermostatic control
to the suitable stage.
GB
In case of no room for ice tray ice cubes can be made
and/or stored on top of ice-making compartment.
For purchasing further ice trays contact your local dealer.
Ready ice cubes can be taken out of the tray under
running water then twist or hit it.
Some useful information and advice
The shelf inside the appliance has a back-folding
part on the left side that makes storing large-sized
bottles possible.
Top doorshelves taken out of the appliance can be used
for serving foods (fruit, salads, etc.).
Two doorshelves put together can be used for storing
foods in or outside the appliance (e.g. on excursions).
Hints and ideas
In this chapter practical hints and ideas are given about
how to use the appliance to reach maximum energy
saving and there is environmental information about the
appliance as well.
How to save energy
Avoid putting the appliance in a sunny place and near
anything that gives off heat.
Be sure that the condenser and the compressor are
well ventilated. Do not cover the sections where
ventilation is.
Wrap products in tightly closing dishes or cling film to
avoid building up unnecessary frost.
Do not leave the door open longer than necessary
and open it when it is needed.
Put liquid into the appliance only in a closed dish.
Put warm foods and liquid in the appliance only when
they are at room temperature.
Defrost the appliance when the ice in the icemaking compartment is more than 4 - 5 mm
thick.
Keep the condenser clean.
The appliance and environment
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or
insulation materials. The appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and rubbish. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the
heat exchanger. Information on your local disposal sites
may be obtained from your municipal authorities.
The materials used on this appliance marked with the
sympol
are recyclable.
Maintenance
Leolvasz tás
Defrosting
Bleeding part of the moisture of cooling chamber in form
of frost and ice goes with the operation of the refrigerator.
Thick frost and ice has an insulating effect, so it reduces
cooling efficiency as the temperature increases, it needs
more energy, at a certain thickness it does not allow the
door of the ice-making compartment to open, possibly
the door can be broken.
We recommend to defrost the ice-making
compartment once a week and when the frost
is more than 4-5 mm.
How to defrost it:
Break the circuit of the appliance or turn thermostatic
control knob into „0” position.
Empty the ice box. Wrap foods inside into newspaper
and put them on a cool place or into another appliance.
Leave the door of the appliance and ice-making
compartment open.
Defrosting usually takes several hours. When finished,
pour defrost water gathered out of the tray and wipe the
surfaces dry.
Apply voltage to the appliance or turn thermostatic
control knob to middle („4”) position.
Put foods taken out back to their places.
Regular cleaning
It is recommended to wash the inside of the refrigerator
in 3-4 weeks time.
Household cleaner or soap must not be used.
After you made it no-current wash the appliance using
lukewarm water and wipe it.
Clean the magnet door rubber profile with clean water.
After cleaning plug the appliance to the mains socket.
It is practical to clean and defrost the ice-making
compartment at a time and when it is empty.
Dust and dirt collected on the back of the refrigerator,
condenser is recommended to be removed once or
twice a year.
When the refrigerator is not in use
In case the appliance will not be used for a long time
follow these steps:
Break the circuit of the appliance.
Remove foods from the refrigerator.
Defrost and clean it as written before.
Leave the door open to avoid a build up of air inside.
Trouble shooting
During operation of the appliance some smaller but
annoying trouble can often occur, which does not require
calling a technician out. In the following chart information
is given about them to avoid unnecessary charges on
service.
We draw your attention that operation of appliance goes
with certain sounds (compressor- and circulating sound).
This is not trouble, but means normal operation.
We draw it to your attention again that the
appliance operates discontinuously, so the
stopping of compressor does not mean being no-current.
That is why you must not touch the electrical parts of the
appliance before breaking the circuit.
31
GB
Problem
Possible cause
Solution
The thickness of the frost is greater than 4-5 mm on the
cooling plate.
Defrost the appliance.
Thermostatic control is set too low.
Set higher position.
Too many foods to be cooled were put in.
Put fewer foods to be cooled.
Very warm foods were put in.
Put foods max. at room temperature.
Door is not shut properly.
Check if the door is shut.
There is no inside cool air circulation.
Provide inside cool air circulation.
The appliance cools too
hard
The thermostatic control is set too high.
Set lower position.
The appliance does not
cool at all
Plug is not connected to the mains socket properly.
Check if the connection is proper.
There is no voltage in the mains socket.
Check if there is voltage.
Thermostatic control is in „0” position.
Check setting of thermostatic control.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands stable.
The appliance does not
cool sufficiently
The appliance is noisy
Inasmuch as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
Instructions for the Installer
Technical data
Model
ZRX 307 W
Gross capacity (l)
Ice-making comp.: 5
Fresh food comp.: 65
Net capacity (l)
Ice-making comp.: 5
Fresh food comp.: 62
Width (mm)
525
Height (mm)
520
Depth (mm)
587
Energy consumption (kWh/24h)
0,38
(kWh/year)
139
Energy class, according to EU standards
A
Rated current (A)
0,6
Weight (kg)
24
Installing the appliance
Placement
Transportation, unpacking
The ambient temperature has an effect on the energy
consumption and proper operation of the appliance.
When placing, take into consideration that it is practical
to operate the appliance between ambient temperature
limits according to the climate class that is given in the
chart below and can be found in the data label.
Class of climate
Ambient temperature
SN
+10...+32 °C
N
+16...+32 °C
ST
+18...+38 °C
It is recommended to deliver the appliance in
original packaging, in vertical position considering
the protective warning on packaging.
After each transportation the appliance must not be
switched on for approx. 2 hours.
Unpack the appliance and check if there are damages on
it. Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packaging.
Cleaning
Remove every adhesive tape, which ensure the parts not
to move in the appliance.
Wash the inside of the appliance using lukewarm water
and mild detergent. Use soft cloth.
After cleaning wipe out the inside of the appliance.
32
If the ambient temperature goes below the lower data the
temperature of the cooling compartment can go beyond
the prescribed temperature.
If the ambient temperature goes beyond the upper data
this means longer operating time of the compressor,
increasing temperature in the cooling compartment or
increasing energy consumption.
When placing the appliance ensure that it stands level.
Do not stand the appliance on a sunny place or close to
a radiator or cooker.
Mount the spacers supplied in the plastic bag of the
accessories. Hold the spacer as shown on the Fig.,
using fine strokes of hammer put it in its place.
GB
If it is unavoidable because of furnishing and the
appliance has to be stood near a cooker take these
minimum distances into consideration:
In case of gas or electric cooker 3 cm must be left,
when it is less put a 0,5 - 1 cm non-flam insulation
between the two appliances.
In case of oil or coal-fired stove the distance must be
30 cms since they give off more heat.
The refrigerator is designed to operate when it is totally
pushed to the wall.
When placing the refrigerator keep minimal
distances recommended in figure.
A : placing it under a wall-cupboard
B : placing it freely
Change of door opening direction
Remove the screw fixing the lower door holder and
the other screw fixing the lower door holder and the
foot. Then remove the door holder and the foot as
shown in the Figure.
Loosen the screw fixing the foot opposite the lower
door holder in order to remove the foot.
Fix the door holder and the corresponding foot on
the opposite side and then the other loosened foot
at the former place of the door holder as shown in the
Figure.
Please make sure to place the lower foot
below the door holder. The lower foot is
recognizable by its 4 ribs on the outer
surface.
Fit the door to the lower door holding pin.
To fit top door holder remove plastic coverings of
door holder holes carefully (e. g. with a knife) and put
them on the other side.
Fix top door holder with 2 screws in the place set free
being careful that the edge of the door is parallel with
the side of cupboard.
Put the covering of top door holder back.
Put over the handle and the plastic nails on the other
side.
Should the setting-up or handling demand it, dooropening direction can be refitted from right-handed to
left-handed.
Following operations are to be done on the basis of
figures and explanations:
Break the circuit of the appliance.
Take the covering of top door holder off, unscrew the
screws fixing the top door holder (2 pieces) and take
it off according to figure.
Take the door off.
In case you do not want to perform the procedures
above, call the nearest brand-mark service. Technicians
will accomplish the refitting expertly for charge.
33
GB
Electrical connection
This refrigerator is designed to operate on a 230 V
AC (~) 50 Hz supply.
The plug must be put into a socket with protective
contact. If there is no such, it is recommended to get
an electrician to fit an earthed socket in compliance
with standards near the refrigerator.
This appliance complies with the following
E.E.C. Directives:
–
–
H/Za/49. (08.)
–
73/23 EEC of 19.02.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent modifications,
89/336 EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility
Directive)
and
subsequent
modifications,
96/57 EEC - 96/09/03 (Energy Efficiency
Directive) and its subsequent amendments.
34
GB
Storage time chart
Time and method of storage of fresh foods in the refrigerator
Foods
Raw meat
Cooked meat
Roasted meat
Raw minced meat
Roasted minced meat
Cold cuts, Vienna sausage
Fresh fish
Cooked fish
Fried fish
Tinned fish, open
Fresh chicken
Fried chicken
Fresh hen
Boiled hen
Fresh duck, goose
Roasted duck, goose
Butter unopened
Butter opened
Milk in a plastic bag
Cream
Sour cream
Cheese (hard)
Cheese (soft)
Curds
Egg
Spinach, sorrel
Green peas, green beans
Mushroom
Carrot, roots
Bell-pepper
Tomato
Cabbage
Quickly rotting fruits
(strawberry, raspberry, etc.)
Other fruits
Tinned fruits opened
Cakes filled with cream
Storage time in days
3
4
5
6
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
1
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Method of packaging
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
cling film, airtight
dish covered
dish covered
dish covered
dish covered
cling film, cellophane, grease-proof
paper
cling film, airtight
dish covered
dish covered
dish covered
cling film, airtight
dish covered
cling film, airtight
dish covered
cling film, airtight
dish covered
original packaging
original packaging
original packaging
plastic box
plastic box
aluminium foil
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
dish covered
dish covered
Notation:
X usual storage time
x possible storage time (concerns to really fresh product only)
The manufacturer reserves the right to make any changes in the products.
35
2008. 05. 29.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use.
More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum
cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150
countries around the world.
Download PDF

advertising