Zanussi | ZRA627CW | User manual | ZANUSSI ZRA627CW Handleiding

ZANUSSI
KOELKAST
FRIGORÍFICO
FRIGORÍFICO
ZRA 627 CW
GEBRUIKSAANWIJZING
LIBRO DE INTRUCCIONES
MANUAL DE INTRUÇÕES
200381591
NL
ES
PT
H/Za/46. (07.)
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt
hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Inhoudsopgave
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid.........3
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid .............3
Veiligheid van kinderen .........................................3
Vóór het in gebruik nemen ....................................3
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan ....................3
Aanwijzingen voor de gebruiker ............................4
Algemene informatie ............................................4
Beschrijving van het apparaat,
belangrijkste onderdelen.......................................4
Bedienen van het apparaat....................................5
In gebruik nemen..............................................5
Temperatuur instellen ........................................5
Aanwijzingen voor het bewaren ...........................5
Bewaartijden en temperaturen ............................5
Gebruik van de koelruimte..................................5
Praktische informatie............................................5
Tips...................................................................5
Energie besparen ................................................5
Het apparaat en het milieu ....................................6
Onderhoud.........................................................6
Ontdooien .......................................................6
Reiniging en onderhoud.....................................6
Als de koelkast niet in gebruik is..........................6
Problemen oplossen ............................................7
Lamp vervangen ...............................................7
Als iets niet werkt.................................................7
Aanwijzingen voor de installateur..........................8
Technische gegevens...........................................8
Installeren van het apparaat ...................................8
Vervoer, uitpakken ............................................8
Reiniging .........................................................8
Opstelling ........................................................9
Deurdraairichting omzetten .................................9
Elektrische aansluiting .....................................10
Bewaartijdentabel ..............................................11
Garantie en service ............................................12
Algemene Garantiebepalingen...........................12
Garantie-uitbreidingen ......................................12
Garantie-uitsluitingen .......................................12
Belangrijk advies .............................................12
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de
keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele
wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen,
wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
2
NL
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem
door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het
huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen en
dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van
het aansluitsnoer, mogen alleen door Service
worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen originele
Service-onderdelen gebruikt worden. Onvakkundige
reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de
gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit
het stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat
gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te
maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan
de stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact
moeilijk bereikbaar is, schakel dan de zekering in de
huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt
of beschadigd door de achterkant van het
koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het
koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan
het snoer te trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door onze service-afdeling of door
een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er
dan niet in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of
brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de
binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken geen scherpe of
puntige voorwerpen. Die kunnen het apparaat
beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de temperatuurregelaar en de verlichting komen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen
in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of
vloeistof in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en
schoonmaken. Bij verstopping kan het verzamelde
dooiwater storingen veroorzaken
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het
stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht
mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U verhindert daardoor, dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek
aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld
door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies
hebben gekregen over het gebruik.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat
u zich verbrandt aan warmte afgevende onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
staat.
Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie
zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de installatie.
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het
inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die niet
door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het
apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt,
kan de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.
3
NL
Aanwijzingen voor de gebruiker
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoud-koelkast zonder vriesruimte.
Het is geschikt voor het koelen van levensmiddelen, maar
niet voor het bewaren van diepvriesproducten en het
maken van ijsblokjes.
Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen
1. glasplaat
2. dooiwaterafvoergootje
4
9. deurrubber
10. flessenvak
3. groentebak
11. eierrekje
4. typeplaatje
12. luchtcirculatie
5. stelvoeten
13. afstandhouder
6. botervakje
14. condensor
7. verlichting
15. condensbakje
8. deurvak
16. compressor
NL
Bedienen van het apparaat
In gebruik nemen
Zet de accessoires in de koelkast en steek de stekker in
het stopcontact. Draai de temperatuurregelaar aan de
rechterkant van de koelruimte vanuit „0” rechtsom (zie
afb.). Op stand „0” is het apparaat buiten werking.
In het volgende hoofdstuk vindt u aanwijzingen m.b.t. de
instelling.
Bewaartijden en temperaturen
Temperatuur instellen
De thermostaat zorgt er automatisch voor dat de
ingestelde temperatuur wordt aangehouden en schakelt
regelmatig het apparaat kortere of langere tijd uit.
Hoe hoger het cijfer waarop u de temperatuurregelaar
draait, hoe intensiever er gekoeld wordt.
Als u de temperatuurregelaar op „3” draait,wordt in de
koelruimte automatisch een temperatuur van +5 °C of
kouder bereikt. Stand „3” is geschikt voor normaal
gebruik.
De temperatuur in de koelkast is niet alleen afhankelijk van
de instelling van de temperatuurregelaar, maar ook van de
omgevingstemperatuur, vaak openen van de deur, de
hoeveelheid levensmiddelen enz.
Op stand „5”, de hoogste stand, (bijv. tijdens een
hittegolf) werkt de compressor continu. Dit heeft
geen negatieve invloed op het functioneren van het apparaat.
Aanwijzingen voor het bewaren
Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de
afbeelding:
1.
gebak, kant-en-klare producten, levensmiddelen in
schaaltjes, vers vlees, vleeswaren, dranken
2.
melk, zuivelproducten, levensmiddelen in schaaltjes
3.
fruit, groenten
4.
kaas, boter
5.
eieren
6.
yoghurt, zure room
7.
kleine flessen
8.
grote flessen
De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven, omdat
hij afhankelijk is van de versheid en de behandeling van de
levensmiddelen. De bewaartijden zijn daarom slechts
richtlijnen.
Als u gekochte diepvriesproducten niet direct wilt consumeren, kunnen ze ongeveer 1 dag (tot ze gaan ontdooien) in dit type koelkast bewaard worden. Als de
diepvriesproducten al ontdooid zijn, kunt u ze niet
opnieuw invriezen, maar dienen ze zo snel mogelijk
geconsumeerd te worden.
Gebruik van de koelruimte
Voor optimaal koelen is luchtcirculatie in het apparaat nodig. Bedek daarom de roosters niet geheel
met papier, grote schalen enz.
Zet geen hete levensmiddelen in de koelkast.
Laat ze eerst tot kamertemperatuur afkoelen.
Op deze manier voorkomt u onnodige rijpvorming.
Levensmiddelen kunnen geurtjes van elkaar
overnemen. Bewaar levensmiddelen daarom in
gesloten schaaltjes, aluminiumfolie, vetvrij papier of
vershoudfolie. Op deze manier behouden de levensmiddelen hun vochtigheid en bijv. groenten drogen
niet uit.
Praktische informatie
Dankzij de variabele platen kunt u de koelruimte
aan uw eisen aanpassen. U kunt de platen ook verplaatsen als de deur 90° open staat.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo
energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook informatie m.b.t. het milieu.
Energie besparen
Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een
warmte afgevend apparaat.
5
NL
Zorg ervoor dat de condensor en de compressor voldoende ventilatie hebben. Bedek de ventilatie-openingen niet.
Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in
vershoudfolie om onnodige rijpvorming te voorkomen.
Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer
open staan dan nodig is.
Doe levensmiddelen altijd in een afgesloten schaaltje.
Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het apparaat zet.
Houd de condensor aan de achterkant van het apparaat schoon.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt
van milieubescherming moeten afgedankte koel- en
vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op
deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg
ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.
De materialen met het symbool „
recycling.
” zijn geschikt voor
Onderhoud
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens het
gebruik in de vorm van ijs of rijp afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect. Het
koelvermogen wordt minder, de temperatuur stijgt en er is
meer energie nodig.
Bij dit type apparaat gebeurt het ontdooien van de koelruimte automatisch, zonder dat u daaraan iets hoeft te
doen.
6
De thermostaat onderbreekt regelmatig de werking van de
compressor. Het koelen wordt dan onderbroken, de temperatuur in de koelruimte stijgt en het ontdooien begint. Na
het ontdooien start de thermostaat het koelen weer.
Het dooiwater loopt via het dooiwaterafvoergootje in het
condensbakje bovenop de compressor en verdampt door
de warmte.
Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje niet verstopt is. Als het afvoergootje
verstopt is, kan het dooiwater schade veroorzaken
aan de isolatie van het apparaat.
Maak het gootje schoon m.b.v. het meegeleverde krabbertje (zie afb.). Het krabbertje kunt u weer in het gootje
opbergen.
Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje niet
verstopt is.
Meestal raakt het afvoergootje verstopt door in
papier verpakte levensmiddelen. Het papier komt
in aanraking met de achterzijde van de koelruimte
en vriest daaraan vast. Als u de levensmiddelen uit de koelruimte haalt, scheurt het papier en dat kan tot verstopping
van het afvoergootje leiden. Doe dus voorzichtig met in
papier verpakte levensmiddelen.
Als erg veel koelvermogen nodig is, bijv. tijdens een hittegolf, werkt de koelkast soms continu. Er wordt dan niet
automatisch ontdooid.
Het is niet abnormaal als er na het ontdooien kleine restjes
ijs en rijp op de achterkant van de koelruimte achterblijven.
NL
Reiniging en onderhoud
Problemen oplossen
Wij adviseren u de binnenzijde van de koelkast elke 3
tot 4 weken schoon te maken.
Lamp vervangen
Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen:
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van
het apparaat met handwarm water schoonmaken en
droog wrijven.
Schroef de afdekking los en trek hem in de richting van de
pijl. Nu kunt u de lamp vervangen. (Type gloeilamp:
Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14)
Reinig het magnetische deurrubber met schoon water.
Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact.
Stof en vuil die zich op de condensor op de achterkant van
de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per
jaar te verwijderen. Maak dan ook het condensbakje
bovenop de compressor schoon.
Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast
en steek de stekker in het stopcontact.
Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op
de werking van de koelruimte.
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als
volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de koelkast leeg.
Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.
De deur open laten om geurvorming te voorkomen.
Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast
en steek de stekker in het stopcontact.
Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op
de werking van de koelruimte.
Als iets niet werkt
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt
verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen
(compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een
storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat
met onderbrekingen werkt. Als de compressor
stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt.
Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact
trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt.
7
NL
Probleem
Het apparaat koelt niet
voldoende.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.
Op een hogere stand instellen.
U hebt te veel levensmiddelen tegelijk in het appa- Minder levensmiddelen in het apparaat zetten.
raat gezet.
U hebt zeer warme levensmiddelen in het apparaat Levensmiddelen eerst tot kamertemperatuur laten
gezet.
afkoelen.
De deur is niet goed gesloten.
Controleren of de deur dicht is.
Er is geen koude luchtcirculatie binnenin het appa- Voor koude luchtcirculatie zorgen.
raat.
Het apparaat koelt te
sterk.
De temperatuurregelaar is te hoog ingesteld.
Op een lagere stand instellen.
De stekker zit niet in het stopcontact.
De aansluiting controleren.
Het apparaat koelt helemaal niet.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
Stopcontact controleren.
De temperatuurregelaar staat op stand „0”.
Stand van de temperatuurregelaar controleren.
Het apparaat maakt veel
geluid.
Het apparaat staat niet goed.
Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier
voeten moeten op de vloer staan).
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.
Aanwijzingen voor de installateur
Technische gegevens
Model
ZRA 627 CW
bruto-inhoud (l)
koelruimte: 253
nuttige inhoud (l)
koelruimte: 236
breedte (mm)
550
hoogte (mm)
1250
diepte (mm)
Energieverbruik
600
(kWh/24 uur)
0,44
(kWh/jaar)
161
energie-efficiëntieklasse
A
neutrale stroomsterkte (A)
0,6
gewicht (kg)
45
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
Reiniging
U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op de verpakking.
Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het
apparaat vastgezet zijn.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur
ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade. Neem in geval van transportschade contact op
met de leverancier en sluit het apparaat niet aan.
8
Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm
water en wat mild reinigingsmiddel af. Gebruik een zachte
doek.
Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog.
NL
Opstelling
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats staan
waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie onderstaande tabel. De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10 ..,+32 °C
N
+16 ..,+32 °C
ST
+18 ..,+38 °C
Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm.
Als de afstand kleiner is, plaats dan een warmteisolerende plaat van 0,5 tot 1 cm dik tussen de
twee apparaten.
Naast een olie- of kolenkachel 30 cm.
De koelkast moet geheel tegen de muur staan.
Houd de minimale afstanden aan (zie afb.).
A: opstelling onder een keukenkastje
B: vrije opstelling
Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de temperatuur in de koelruimte te hoog worden.
Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de compressor langer werken, de automatische ontdooiing werkt
niet meer, de temperatuur in de koelruimte stijgt en er
wordt meer energie verbruikt.
Het apparaat moet waterpas staan. Daartoe kunt u de
stelvoeten (1) aan de voorzijde verstellen. De afstandsringen (2) zijn onderdeel van de stelvoeten. Als het apparaat
waterpas moet worden gezet, kunnen deze afstandsringen worden verwijderd.
Deurdraairichting omzetten
Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten.
Ga als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg
ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. U kunt
dit het beste met twee personen doen.
In het onderdelenzakje bevinden zich twee afstandhouders die in de bovenste hoeken aan de
achterzijde geplaatst dienen te worden. Steek de
afstandhouders in de gaten en let erop dat de pijl
(A) staat zoals in de figuur; draai de afstandhouders dan 45° (pijl staat verticaal) zodat ze vast
komen te zitten in Fig.
Draai de stelvoeten aan beide zijden uit (2 stuks),
daarna de schroeven die de onderste
deurscharnieren vasthouden (2 stuks) en de schroef
aan de andere kant van het apparaat.
A
45°
PR60
Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een verwarming of fornuis.
Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan
moeten de volgende minimale afstanden worden aangehouden:
Zet de stift in de onderste deurscharnierplaat in de
richting van de pijl over.
Bevestig de plaat aan de andere kant en laat de stand
van de deur ongewijzigd.
9
NL
Zet het apparaat op z'n plek, zet het waterpas en steek
de stekker in het stopcontact.
U kunt ook contact opnemen met Service. Een servicetechnicus kan tegen betaling het deurscharnier
overzetten.
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.
Draai dan de ene schroef in de vrijgekomen plaats aan
de andere kant, daarna de stelvoeten (2 stuks) en zet
het apparaat weer rechtop.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geďnstalleerd stopcontact met
randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat
het dan door een erkend installateur in de buurt van de
koelkast aanbrengen.
Om het bovenste deurscharnier om te zetten draait u
de schroeven (2 stuks) los die het kunststof bovenblad
op de achterzijde van het apparaat vasthouden.
Duw het bovenblad terug en til het van het apparaat.
Draai de schroeven uit die het bovenste deurscharnier
vasthouden (2 stuks).
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
– 96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie)
en latere aanvullingen
Zet dan de stift in de deurscharnierplaat in de richting
van de pijl om.
Bevestig de deurscharnierplaat aan de andere kant
zonder de deur te verplaatsen.
Zet het kunststof bovenblad op het apparaat terug en
trek het naar voren.
Bevestig het bovenblad met de schroeven (2 stuks) op
de achterkant van het apparaat.
Zet de handgreep en de kunststof pluggen op de
andere kant over.
10
NL
Bewaartijdentabel
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
Soort
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit (aardbei,
framboos enz.)
ander fruit
fruit uit blik
X:
x:
Bewaartijd in dagen
4
5
6
x
x
x
x
x
x
x
Verpakking
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
3
x
X
X
7
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, vetvrij papier
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
originele verpakking
originele verpakking
originele verpakking
kunststof schaaltje
kunststof schaaltje
aluminium folie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
normale bewaartijd
mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
11
NL
Garantie en service
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of
meegezonden.
Algemene Garantiebepalingen
Garantie-uitbreidingen
1
7
De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het gevolg is van
een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper
het recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk
gebruik, geldt een algemene garantieperiode van
twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van
garantie uitgesloten.
2 De fabrikant verleent een jaar garantie op door haar
servicedienst uitgevoerde herstel-werkzaamheden
en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het directe
gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden
of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de
koper het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene
garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat,
met verlengd.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht
voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, trommeldroog-automaten,
afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten
3a De regeling als genoemd onder pont 3 geldt ook
voor caravankoelkasten, mils de plaats waar zich het
apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over
normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dient tan tijde van het bezoek
het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats
aanwezig te zijn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder pont 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan
geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en pont 3a genoemde apparaten, alsmede apparateri welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist
bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco
aan het adres van de servicedienst verzonden of
aangeboden te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending voor rekening van
de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van
het apparaat plaats.
12
Voor koel-/vries- motorcompressoren (exclusief
startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar ne koopdatum van het op
de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met
inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de
algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en
bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
8
Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de
aankoopdatum en de identificatie van het apparaat
blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan
de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installa tievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd,
bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet
bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer
dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming
van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen
van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar
servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals
breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten
tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant
gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid
daar-van gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van
een blijvende veiligheid, en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten.
NL
Wij adviseren u herstel- en/of controle-werkzaamheden
door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te
laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS
onderdelen te laten plaatsen.
Nederland
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
NL-2400 AC Alphen a/d Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel. : (0172) 46 83 00
Fax. : (0172) 46 83 66
Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel. : (01 72) 46 84 00
Fax. : (0172) 46 83 76
13
NL
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten
de garantietermijn. De levensduur van het product wordt
daardoor niet negatief beďnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de
EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de
voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is
de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12
maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het
had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om
mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan
kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt
door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van
water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door
transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud,
of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen
14
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect
werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren
of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een
defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd
dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde
tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane
extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.
Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van
hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons
het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van
de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12
maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland
gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land.
Voor in het buitenland
aangeschafte producten dient de gebruiker zich te
vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
ES
Antes de instalar y utilizar su aparato lea cuidadosamente este libro de instrucciones. Este contiene
instrucciones de seguridad, consejos e información útil. Si el frigorífico se utiliza de acuerdo con las
instrucciones indicadas en este libro, funcionará correctamente y cumplirá sus expectativas de satisfacción como usuario.
Los símbolos abajo indicados le guiaran a través de este libro:
Precauciones de seguridad
Las advertencias e información junto a este símbolo sirven para su seguridad y la del aparato.
Consejos, información útil
Información medioambiental
Símbolo de ideas
Junto a este símbolo se pude encontrar buenas ideas para la conservación de alimentos.
El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos
eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.
Contenido
Información importante de seguridad .............16
Precauciones generales de seguridad .........16
Precauciones para la seguridad de los niños16
Precauciones de seguridad
para la instalación .........................................16
Instrucciones para el usuario ...........................17
Información general ......................................17
Descripción de las partes
principales del aparato..................................17
Manejo del aparato .......................................18
Puesta en marcha .................................18
Regulación de la temperatura ...............18
Tiempo de conservación
y temperatura de los alimentos .............18
Como utilizar el
compartimento refrigerador ...................18
Consejos e información útil...........................18
Consejos e ideas ..........................................19
Como ahorrar energía ..................................19
El aparato y el medio ambiente.............19
Mantenimiento...............................................19
Descongelación .....................................19
Limpieza regular ....................................20
Cuando no se esté
utilizando el frigorífico............................20
Mantenimiento ..............................................20
Como sustituir la bombilla .....................20
Si algo no funciona .......................................20
Instrucciones para el instalador.......................21
Datos Técnicos .............................................21
Instalación del aparato..................................21
Limpieza ................................................21
Transporte y desembalaje .....................21
Ubicación...............................................22
Cambio del sentido de
apertura de la puerta.............................22
Conexión Eléctrica.................................23
Tabla de tiempos de conservación ..................24
Garantiza y Servicio Posventa .........................25
Condiciones de la garantía...........................25
Servicio Posventa y recambios .............25
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
El Grupo Electrolux es el mayor fabricante del mundo de aparatos para la cocina, limpieza y uso exterior. Más de 55 millones de productos del Grupo Electrolux ( frigoríficos, congeladores, cocinas, lavadoras, aspiradores, motosierras y cortacéspedes ) se venden cada ańo por un valor aproximado de 14 billones de US$ en más de 150 países del mundo.
15
ES
Infor mación im por t ante de seguridad
Precauciones generales de
seguridad
Mantenga estas instrucciones siempre a mano.
Deben permanecer con el aparato si se traslada
a otro lugar o cambia de dueño.
Este aparato está diseñado para almacenar alimento y solo para uso domestico. Solo se debe
utilizar de acuerdo con estas instrucciones.
Las reparaciones de este aparato deben
realizarse solo por personal autorizado por el
fabricante. Esto incluye la reparación y sustitución del cable de alimentación. Las piezas y
accesorios suministrados por el personal autorizado solo se deben utilizar para reparaciones.
De otro modo se puede dañar el aparato o
pueden provocar otros daños.
El aparato se encuentra sin alimentación eléctrica solo cuando ha sido desconectado el enchufe
de la pared. Siempre desenchufe el aparato
antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento. (No debe tirar del cable para desenchufarlo.) Si el acceso al enchufe es difícil,
desconecte el aparato de la corriente eléctrica.
No se debe prolongar el cable de alimentación.
Asegúrese que el cable de corriente no está
atrapado, aplastado o dañado por la parte
trasera del aparato
- Puede producirse un calentamiento del cable y
causar fuego.
No ponga artículos pesados o el aparato
mismo sobre el cable.
- Hay un riesgo de cortocircuito y fuego.
No cambie o quite el cable de corriente tirando de él, particularmente cuando mueva su
aparto de su sitio
- El cable dañado puede causar un cortocircuito,
fuego y/o un shock eléctrico.
- Si el cable de corriente está dañado este debe
ser reemplazado por un técnico certificado o
personal cualificado.
Si el cable de corriente está suelto, no lo
introduzca en el enchufe o toma de corriente.
- Hay un riesgo de shock eléctrico o fuego.
No debe poner en funcionamiento el aparato si la
tapa de la luz interior.
Cuando vaya a realizar trabajos de limpieza no
utilice objetos punzantes, cortantes o duros, ya
que dichos objetos pueden dañar seriamente su
aparato.
Cuide de no verter líquidos en la caja de control
de temperatura ni sobre la lampara interior.
No introduzca ollas calientes dentro del aparato
en contacto con las parte de plástico.
No almacene gas o líquidos inflamables dentro
del aparato, ya que pueden explotar.
Compruebe regularmente el desagüe del agua
de la descongelación - una etiqueta dentro del
frigorífico le advierte a tal efecto. Si el desagüe
esta obstruido la acumulación del agua de la
descongelación puede provocar una averia.
16
Precauciones para la seguridad
de los niños
No permita que los niños jueguen con los materiales del embalaje del aparato. Los plásticos
pueden provocar asfixia.
El aparato solo debe ser manejado por adultos.
No permita que los niños jueguen con el aparato
ni con sus mandos.
Si se va a deshacer del aparato desconecte su
enchufe y corte el cable de alimentación (tan
cerca del aparato como pueda), y desmonte la
puerta para evitar que algún niños jugando sufra
una descarga eléctrica o se quede encerrado
dentro del aparato.
Este aparato no está pensado para ser utilizado por
personas (incluidos los nińos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia y conocimiento, a menos que una
persona responsable de su seguridad les supervise
o les ofrezca instrucción en el uso del aparato.
Precauciones de seguridad para la
instalación
Ubique el aparato contra la pared para evitar que
se alcance o toquen las partes calientes del
mismo (tales como el compresor y el condensador). De este modo se evitarán posibles quemaduras.
Cuando traslade el aparato compruebe que no
se encuentra enchufado.
Cuando ubique el aparato compruebe que el
cable de alimentación no quede pillado por el
mismo.
Debe existir una adecuada ventilación alrededor
del aparato. La falta de ventilación puede provocar un sobrecalentamiento del mismo. Para asegurar una ventilación adecuada, siga las instrucciones de instalación.
Precauciones relacionadas al
isobutano
El gas refrigerante del aparato es el isobutano (R
600a). Dicho gas es extremadamente explosivo
e inflamable.
No debe manipular aparatos domésticos con
motor (tales como batidoras, picadoras y fabricadores de helado) dentro del frigorífico o cerca
de sus accesos.
No debe colocar aparatos calefactores (p. ej. un
secador de cabello para acelerar la descongelación), ni una llama directa u otra fuente de
ignición dentro del aparato o sus accesos.
En caso de una posible emisión del gas refrigerante, la habitación donde se encuentre el aparato debe ser bien ventilada.
Por la seguridad de las personas y sus
propiedades, siga cuidadosamente las indicaciones de este libro de instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la omisión de estas instrucciones.
ES
Instrucciones para el usuario
Información general
La denominación oficial del aparato es; frigorífico
domestico sin compartimento para la conservación
de alimentos congelados. De acuerdo con esto, el
aparato es adecuado para conservar alimentos fríos,
pero no es adecuado para conservar alimentos congelados ni para fabricar hielo.
El aparato puede conformarse a los requerimientos
de las normas dentro de unos campos limite de temperatura según la clase climática que sea.
La letra que identifica la clase climática puede
encontrarse en la placa de características.
Descripción de las partes principales del aparato
1. Repisa de cristal
2. Desagüe del agua de descongelación
9. Guarnición puerta
10. Ménsula botellas
3. Cajón verdura
11. Portahuevos
4. Placa de características
12. Circulación del aire
5. Pies regulables
13. Distanciador
6. Compartimento para lácteos
14. Condensador
7. Caja luz
15. Bandeja evaporación
8. Ménsula puerta
16. Compresor
17
ES
Manejo del aparato
Puesta en marcha
Coloque los accesorios dentro del frigorífico y
enchúfelo a la red. Para que empiece a enfriar gire
el mando del termostato situado en el lado derecho
del compartimento de alimentos frescos de la posición „0” en sentido horario según se muestra en el
dibujo. En la posición „0” el aparato no está operativo.
El siguiente párrafo de la dará instrucciones para su
regulación.
Regulación de la temperatura
El termostato interrumpe el funcionamiento del
aparato automáticamente durante más o menos
tiempo dependiendo de su regulación, comenzando
de nuevo a funcionar para así asegurar que se
mantiene la temperatura requerida.
Si gira el mando hacia los números mas altos el frío
será cada vez mas intenso.
Si regula el termostato a la posición 3 se conseguirá
que la temperatura dentro del compartimento de alimentos frescos alcance los +5 °C o menos. La posición 3 del termostato es generalmente la adecuada
para responder a las necesidades diarias de conservación.
La temperatura alcanzada dentro del frigorífico es
afectada no solo por la regulación del termostato si
no también por la temperatura ambiente, la frecuencia con que se abre la puerta y la calidad de los alimentos introducidos en el aparato, etc.
Si regula el termostato a la posición máxima
(5) - p.ej. durante una ola de calor - el compresor puede funcionar constantemente. Esto no
dañará al aparato.
Consejos para la conservación
Cuando coloque distintos tipos de alimentos, tenga
en cuenta las indicaciones de la ilustración:
1. Dulces, alimentos precocinados, alimentos
sobre platos, carne fresca, fiambre, bebidas
2. Leche, productos lácteos, alimentos sobre
platos
3. Fruta, verdura, ensaladas.
4. Queso, mantequilla
5. Huevos
6. Yogur, requesón
7. Botellas pequeñas, refrescos
8. Botellas grandes
18
Tiempo de conservación y temperatura
de los alimentos
El tiempo de conservación no puede ser determinado exactamente de antemano, ya que depende de
del estado y manipulación de los alimentos frescos.
Por esta motivo los tiempos dados son orientativos.
Si no quiere consumir inmediatamente los alimentos
comprados ya congelados, estos pueden ser conservados en este tipo de frigorifico durante aproximadamente 1 dia (hasta que se descongelen). Si los
alimentos congelados ya se han descongelado no se
recomienda que se vuelvan a congelar, estos deben
ser preparados tan pronto como sea posible.
Como utilizar el compartimento refrigerador
Para conseguir un enfriamiento adecuado es
necesario que hay una circulación del aire adecuada. Por este motivo debe evitar cubrir la entera
superficie de la parrilla con papel, bandejas etc.
No introduzca alimentos calientes dentro
del frigorífico. Deje que los alimentos alcancen la temperatura ambiente antes de introducirlos en el frigorífico. De este modo se evitará la
formación de hielo en el interior.
Los alimentos pueden absorber los olores
entre ellos. Por esto es importante introducir los alimentos en recipientes cerrados o
envolverlos bien en film de plástico o papel de
aluminio antes de introducirlos en el frigorífico.
De esta manera los alimentos conservarán su
humedad. p.ej. las verduras no se secarán
después de varios días de conservación.
Consejos e información útil
Merece la pena prestar atención a las parrillas
regulables
para
poder
obtener
el
aprovechamiento máximo del compartimento del alimentos frescos. La redistribución de las parrillas se
puede realizar con la puerta abierta en un ángulo de
90°.
ES
Consejos e ideas
En este capitulo se suministran consejos e ideas
prácticas sobre como utilizar el aparato y como
lograr el máximo ahorro de energía además de información medioambiental del aparato.
Como ahorrar energía
Evite ubicar el aparato en lugares soleados o
junto a fuentes de calor.
El agua de la descongelación fluye a través del canal
vierte aguas y cae a la cubeta de evaporación situada sobre el compresor donde se evapora por el calor
del propio compresor.
Compruebe y limpie regularmente el
desagüe del agua de la descongelación. Si
el desagüe se obstruye, el agua de la descongelación acumulada puede provocar una avería
ya que puede penetrar en el aislamiento del
aparato.
Asegúrese que el compresor y el condensador
estén bien ventilados. No tape las zonas de ventilación.
Introduzca los alimentos en recipientes cerrados
o envuélvalos en film para evitar la formación
innecesaria de hielo.
No deje la puerta abierta mas tiempo del necesario y solo ábrala cuando lo sea imprescindible.
Introduzca los alimentos calientes en el aparato
solo cuando estos estén a la temperatura ambiente.
Mantenga el condensador limpio.
El aparato y el medio ambiente
Este aparato no contiene gases que puedan dañar la
capa de ozono, ni en su circuito refrigerante ni en los
materiales del aislamiento. No debe deshacer del
aparato en los lugares urbanos destinados a la
recolección de basura. Evite dañar el circuito de
refrigeración especialmente en la parte posterior
cerca del intercambiador de calor. Puede obtener
información de los lugares destinados a la recogida
de aparatos en su ayuntamiento.
Los materiales de este aparato marcados el símbolo
son reciclables.
Mantenimiento
Descongelación
El hielo y la escarcha formada debido a la humedad
dentro del compartimento refrigerador se elimina con
el funcionamiento normal del frigorífico.
Una capa gruesa de hielo y escarcha tiene un efecto aislante, por lo que reducen la eficacia de enfriamiento. Según aumente la temperatura será necesario más energía.
En éste tipo de aparato la descongelación del compartimento refrigerador es automático sin ninguna
intervención externa.
Limpie el desagüe del agua de la descongelación
con el limpiador suministrado que se observa en la
ilustración. El limpiador se debe dejar insertado en el
desagüe.
Revise ocasionalmente el orifico del desagua para
comprobar que no esté obstruido.
El caso mas típico de obstrucción se da cuando se
introduce en el frigorífico alimentos envueltos en
algún tipo de papel, y este entra en contacto con la
placa posterior adhiriéndose a la misma al congelarse. Si ahora se retira el paquete el papel se rompe
quedando un trozo pegado. Este al descongelarse
puede obstruir el desagüe. Por lo mencionado debe
tener cuidado al colocar paquetes de alimentos
envueltos en el interior del aparato.
Durante los periodos en que una reducción de
temperatura sea necesaria - p.ej. olas de calor;
puede ocurrir que temporalmente el compresor del
frigorífico esté funcionando continuamente - durante
éste periodo la descongelación automática no es
efectiva.
Las pequeñas manchas de hielo y escarcha que
permanecen después de la descongelación no son
anormales.
El termostato interrumpe el funcionamiento del compresor a intervalos regulares durante mas o menos
tiempo - durante este periodo se detiene la refrigeración - la temperatura del compartimento refrigerador aumenta y se realiza la descongelación.
Después de la descongelación el termostato reinicia
el funcionamiento del sistema.
19
ES
Limpieza regular
Se recomienda limpiar el interior del frigorífico cada
3-4 semanas.
No se deben utilizar jabón o limpiadores domésticos.
Después de sustituir la bombilla vuelva a colocar la
tapa de la misma y enchufe de nuevo el aparato.
El que la bombilla no se ilumine no afecta el funcionamiento del aparato.
Después de desconectar el aparato limpie el interior
con agua templada y luego seque las superficies.
Limpie la guarnición magnética de la puerta con
agua limpia.
Después de limpiar el aparato vuelva a enchufarlo a
la red.
Se recomienda limpiar el polvo y la suciedad acumulada en el condensador del frigorífico y la cubeta
recoge aguas situada sobre el compresor en la parte
posterior por lo menos una o dos veces al año.
Cuando no se esté utilizando el frigorífico
En caso de que no se vaya a utilizar el aparato
durante un periodo largo siga esto pasos:
Desenchufe el aparato.
Retire los alimentos del interior del frigorífico.
Descongele y límpielo según se ha indicado anteriormente.
Deje la puerta abierta ligeramente abierta
Mantenimiento
Como sustituir la bombilla
Si la bombilla no funciona puede sustituirla siguiendo los pasos siguientes:
Desconecte el aparato.
Desenrosque el tornillo que fija la tapa de la bombilla, seguidamente retire la tapa en la dirección de la
flecha. Ahora puede sustituir la bombilla. (tipo de
bombilla a emplear: Mignon 322, 230 V, 15 W, rosca
E14).
20
Si algo no funciona
Durante el funcionamiento del aparato pueden surgir
algunas averías menores pero no obstante molestas
que no requieren que llamemos a un técnico para
solucionarlas. En la siguiente tabla se suministra
información sobre éstas averías y como solucionarlas para evitar costes de reparación innecesarios.
Queremos indicarle que el funcionamiento normal
del aparato implica cierto grado de ruido (compresor
y sonidos de circulación del refrigerante). Esto no es
una avería es normal.
También queremos destacar que el aparato no
funciona constantemente, de modo que el que
el compresor se detenga no significa que no llegue
corriente al aparato. Por este motivo no debe tocar
ningún componente eléctrico antes de desenchufar
el aparato.
ES
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no enfría
suficientemente
El termostato esta regulado a una posición
demasiado baja.
Regule el termostato a una posición mas
alta.
Se ha introducido demasiados alimentos
para enfriar.
Introduzca menos alimentos.
Se han introducido alimentos demasiado
calientes.
La puerta no está bien cerrada.
No hay circulación de aire frío en el interior.
Deje enfriar los alimentos hasta temperatura ambiente.
Compruebe que la puerta está bien cerrada.
Organice los productos para que haya
una circulación de aire frío.
El aparato enfría
demasiado
El termostato esta regulado a una posición
demasiado alta.
Regule el termostato a una posición mas
baja.
El aparato no enfría
en absoluto
El aparato no está bien enchufado a la red.
Compruebe en enchufe.
No llega corriente al enchufe de la pared.
Compruebe si hay corriente.
El termostato esta en la posición „0”
Compruebe la regulación del termostato
El aparato no está bien apoyado.
Compruebe si el aparato está bien nivelado (las cuatro patas deben estar apoyadas en el suelo).
El aparato hace
demasiado ruido
Si después de seguir el consejo no se obtiene ningún resultado, llame al asistencia técnica de la marca local.
Instrucciones para el instalador
Datos Técnicos
Model
ZRA 627 CW
Volumen bruto (l)
Compart. Alimentos frescos: 253
Volumen Neto (l)
Compart. Alimentos frescos: 236
Ancho (mm)
550
Alto (mm)
1250
Profundo (mm)
600
Consumo de Energia (kW / 24h)
0,44
(kW / año)
161
Clase energética (según norma EU)
A
Intensidad nominal de la corriente (A)
0,6
Peso (kg)
45
Instalación del aparato
Limpieza
Despegue todas la cintas adhesivas que aseguran
que no se muevan las partes internas del aparato.
Limpie el interior del aparato utilizando agua templada y un detergente suave. Utilice un paño suave.
Después de limpiar el aparato seque las superficies.
Transporte y desembalaje
Se recomienda entregar el aparato en su
embalaje original, en posición vertical
y siguiendo las indicaciones de seguridad impresas
en el embalaje.
Después de cada transporte el aparato no debe ser
enchufado a la red durante aproximadamente 2
horas.
Desembale el aparato y compruebe si tiene algún
daño. Informe cualquier defecto inmediatamente al
comercio donde lo compro. En este supuesto no tire
el embalaje.
21
ES
Ubicación
La temperatura ambiente puede afectar el funcionamiento adecuado del aparato y su consumo de
energía. Cuando elija la el lugar de ubicación del
aparato tenga en cuenta que es práctico que el
aparato funcione dentro de los límites de temperatura ambiente que correspondan a su clase climática
que se indica en la tabla de abajo. La clase climática se encuentra en la placa de características del
aparato.
Clase Climática
Temperatura ambiente
SN
+ 10 ..... +32 °C
N
+ 16 ….. +32 °C
ST
+ 18 ….. +38 °C
Si la temperatura ambiente baja del valor mínimo la
temperatura del compartimento frigorífico puede
superar la temperatura prescrita.
Si esto es inevitable y tiene que ser situado junto a una
cocina, debido a la distribución de los muebles, tenga
en cuenta las distancias mínimas siguientes:
En el caso de una cocina eléctrica o de gas se
debe dejar una distancia mínima de 3 cm entre
ambos aparatos. Cuando esto no sea posible se
debe poner un aislante no inflamable de por lo
menos 0,5 - 1 cm entre ambos aparatos.
En el caso de estufas de fuel o carbón la distancia
debe ser de 30 cm ya que estas desprenden mas
calor.
El frigorífico esta diseñado para funcionar empujado
totalmente contra una pared.
Cuando ubique el aparato mantenga las distancias mínimas recomendadas en la ilustración.
A: Ubicación debajo de un armario de cocina.
B: Ubicación sin muebles circundantes.
Si la temperatura ambiente supera los datos de arriba, esto implicará tiempos de funcionamiento mas
largos del compresor, mal funcionamiento del
aumento automático de la temperatura de descongelación en el compartimento refrigerador o un
aumento del consumo de energía.
Cuando ubique el aparato asegúrese que esté bien
nivelado. Esto se puede conseguir por medio de las
dos patas niveladoras (1) situadas en la parte inferior
delantera
del
aparato.
Las
piezas
1 - 1 son las arandelas distanciadoras (2) de las patas
niveladoras. Si es necesario para la nivelación del
aparato, estas arandelas se pueden retirar.
En la bolsa de accesorios se incluyen dos distanciadores para colocarlos en los agujeros practicados
en la parte posterior del aparato. Introducir los distanciadores en los agujeros, procurando que la
flecha (A) se encuentre como en la Fig., luego girarla 45° (flecha vertical) para conseguir un enganche
correcto.
A
45°
PR60
No sitúe el aparato en un lugar muy soleado o junto a
un radiador o cocina.
22
Cambio del sentido de apertura de la
puerta
Si debido a la ubicación o necesidades de manejo del
aparato fuese necesaria cambiar el sentido de apertura de la puerta, ésta se puede cambiar de izquierda derecha.
Se deben seguir los siguientes pasos en base a las
ilustraciones e instrucciones que a continuación se
detallan:
Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
Incline hacia atrás el aparato con cuidado de que
el compresor no toque el suelo. Se recomienda
que otra persona le ayude para mantener el
aparato en ésta posición de modo seguro.
Desenrosque las dos patas niveladoras situadas
a ambos lados (2 unidades), y además lo tornillos
que fijan la bisagra inferior (2 unidades).
Cambie de lado el perno de la bisagra inferior en
la dirección de la flecha.
Fije la bisagra inferior en el lado contrario sin
mover la puerta de su sitio.
Atornille la bisagra con los tornillos retirados del
otro lado y enrosque las patas regulables (2
unidades) y levante el aparato.
ES
Para cambiar la bisagra superior de la puerta
desenrosque los tornillos (2 unidades) que fijan el
copete en la parte posterior del aparato.
Deslice el copete hacia atrás y retírelo.
Cambie de lado la manilla y los tapones de plástico.
Coloque el aparato en su lugar, nivélelo
y vuelva a enchufarlo a la red.
Conexión Eléctrica
Este frigorífico esta diseñado para funcionar con
un suministro eléctrico de 230 V AC (~)
50 Hz.
El enchufe debe ser insertado en un enchufe
hembra con contactos protegidos. Si no dispone
de uno así, se recomienda que un electricista le
instale uno con toma a tierra cerca del aparato
que se conforme a las normas de su país.
Este aparato es conforme las siguentes normas de C.E.E.
73/23 EEC del 19.02.73 (Norma de Bajo Voltaje)
y subsiguientes modificaciones.
Desenrosque los tornillos que fijan la bisagra
superior (2 unidades).
Después de retirar la bisagra cambie de lado el
perno en el sentido de la flecha.
Sitúe y fije la bisagra superior en el lado contrario
del mueble sin mover la puerta de su sitio.
89/23 EEC del 03.05.89 (Norma Compatibilidad
Electromagnética) y subsiguientes modificaciones.
96/57 EEC del 03.09.96 (Directiva sobre
Rendimiento Energético) y sus subsiguientes
modificaciones.
Coloque de nuevo el copete sobre sus guías
y deslícelo hacia delante.
Fije los dos tornillos del copete.
23
ES
Tabla de tiempos de conservación
Tiempos y métodos de conservación de alimentos frescos dentro del
frigorífico
Alimentos
Carne cruda
Carne guisada
Carne asada
Carne picada cruda
Carne picada asada
Embutido, salchichas
Pescado fresco
Pescado guisado
Pescado frito
Pescado enlatado y abierto
Pollo fresco
Pollo frito
Gallina fresca
Gallina cocida
Pato fresco, ganso
Pato asado, ganso
Mantequilla sin abrir
Mantequilla abierta
Leche envasada
Nata, cremas
Requesón
Queso curado
Queso tierno
Cuajada
Huevos
Espinacas
Guisantes, habas
Champiñón
Zanahorias
Pimiento
Tomates
Col
Fruta delicada (fresas,
frambuesas, etc.)
Otras frutas
Fruta enlatada y abierta
Tartas rellenas de crema
Tiempo de conservación
1
2
3
4
5
X
X
x
x
X
X
X
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
x
X
x
x
X
X
x
x
X
X
x
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
x
x
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
x
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
en días
6
7
x
x
x
Método de empaquetado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Film de plástico, papel de antigrasa
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Envase original
Envase original
Envase original
Recipiente de plástico
Recipiente de plástico
Papel de aluminio
Film de plástico
Film de plástico
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
Film
Film
Film
Film
X
x
X
x
Film de plástico
Film de plástico
x
x
24
plástico
plástico
plástico
plástico
Film de plástico
Film de plástico
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Nota:
X
x
de
de
de
de
Tiempo normal de conservación
Tiempo posible de conservación (Solo productos realmente frescos)
ES
Garantía y Servicio Postventa
Condiciones de la garantía
Servicio Posventa y recambios
Si inevitablemente tiene que llamar para solicitar
asistencia técnica póngase en contacto con el centro
de Servicio Técnico Oficial de la marca mas cercano
a su domicilio.
Al llamar deberá suministrar la información indicada
en la placa de características.
La placa de características se encuentra en la parte
inferior izquierda, junto al cajón de la verdura. Toda
la información que debe suministrar se encuentra en
ésta placa (tipo, modelo, N° de serie, etc.). Anote
aquí los datos de la placa de su aparato:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA, S.A
Sociedad Unipersonal Albacete, nº. 3C - 28027
MADRID - CIF A08145872
Teléfono Servicio Técnico Oficial
902 116 388
www.service.electrolux.com
Modelo
N° de Producto
N° de Serie
Fecha de Compra
25
PT
Antes de instalar e utilizar o aparelho leia cuidadosamente este manual de instruções. Contém
instruções de segurança, conselhos e informações úteis. Se o frigorífico for utilizado de acordo com as
instruções, funcionará correctamente e irá ao encontro das expectativas do utilizador.
Os símbolos abaixo indicados irão orientá-lo durante a leitura deste manual:
Precauções de segurança
As advertências e informações que acompanham este símbolo visam a sua segurança bem como a utilização segura do aparelho
Conselhos e informações úteis
Informações sobre o meio ambiente
Símbolo de ideias
Junto deste símbolo poderá encontrar ideias úteis para a conservação dos alimentos.
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser
provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre
a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Índice
Informações importantes sobre segurança .....27
Precauções gerais de segurança .......................27
Precauções de segurança para crianças ...........27
Precauções de segurança para a instalação .....27
Precauções de segurança em relação ao isobutano ........................................................................27
Instruções para o utilizador ...............................28
Informaçã geral ...................................................28
Descrição do aparelho, principais componentes 28
Manuseamento do aparelho ..............................29
Ligação do aparelho ........................................29
Controlo da temperatura, regulação ...............29
Dicas para o armazenmento ............................29
Tempo e temperatura de conservação dos alimentos ..........................................................29
Como utilizar o compartimento de refrigeração 29
Informações e avisos úteis .................................30
Sugestões e dicas ..............................................30
Como poupar energia ......................................30
26
O aparelho e o ambiente .................................30
Manutenção ........................................................30
Descongelação ................................................30
Limpeza regular ...............................................31
Quando não estiver a utilizar o frigorífico .......31
Resolução de problemas .................................31
Substituição da lâmpada .................................31
Se algo não funcionar ......................................31
Instruções para o instalador ..............................32
Dados técnicos ...................................................32
Instalação do aparelho .......................................32
Transporte, desembalagem .............................32
Limpeza ...........................................................32
Ubicación .........................................................33
Alteração do sentido de abertura da porta .....33
Ligação eléctrica ..............................................34
Tabela de tempos de conservação (1) ..............35
Garantia e assistência ........................................36
Condições de garantia .......................................36
Assistência e peças ............................................36
PT
Inf or mações im por t an t es sobr e segur ança
Precauções gerais de segurança
Guarde e mantenha junto com o aparelho estas
instruções, quando mudar de local ou de dono.
Este aparelho foi concebido para conservação de
alimentos, para uso doméstico e deverá ser utilizado apenas de acordo com estas instruções.
Os serviços de assistência e reparação, incluindo
a substituição do cabo de alimentação, apenas
devem ser efectuados por empresas especializadas e qualificadas para o efeito pelo fabricante.
Os acessórios fornecidos por essas empresas
devem ser utilizados apenas para reparação.
Caso contrário, o aparelho pode danificar-se ou
causar danos ou ferimentos a terceiros.
O aparelho só fica efectivamente desligado quando a ficha é retirada da tomada de corrente. Antes
da limpeza ou de qualquer manutenção, desligue
sempre o aparelho (sem puxar pelo cabo). Se a
tomada de corrente é de difícil acesso, desligue a
electricidade no quadro geral.
O cabo de alimentação não deve ser aumentado.
Certifique-se que a ficha não fica esmagada ou
danificada na traseira do frigorífico. Uma ficha
danificada pode demasiado e causar um incêndio.
Evite colocar objectos pesados, ou o próprio
aparelho, sobre o cabo eléctrico. Pode originar
um curto-circuito e um incêndio.
Não desligue a ficha puxando pelo cabo, especialmente quando deslocar o frigorífico. Danificar o cabo de alimentação pode originar um
curto-circuito, incêndio e/ou um choque eléctrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pela assistência técnica certificada ou por técnico qualificado.
Se a tomada de corrente estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de choque eléctrico ou
incêndio.
Não deve ligar o aparelho sem a tampa de protecção da lâmpada de iluminação interior.
Quando proceder à limpeza, não utilize utensílios
afiados, pontiagudos ou grosseiros, porque pode
provocar danos no aparelho.
Tenha o cuidado de não permitir a entrada de
líquidos na caixa de controlo da temperatura e da
iluminação.
Não encoste objectos quentes às peças de plástico.
Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no
aparelho, porque podem explodir.
Verifique e limpe regularmente a saída de água
proveniente da descongelação existe uma etiqueta de aviso no interior do aparelho. Se estiver
obstruída, a água de descongelação acumulada
pode causar uma avaria.
Precauções para a segurança de
crianças
Não permita que crianças brinquem com a
embalagem do aparelho. O plástico pode causar
asfixia.
O aparelho só deve ser manuseado por adultos.
Não permita que crianças brinquem com o aparelho ou com as suas peças de controlo.
Se pretender deitar fora o aparelho, desligue a
ficha da tomada de corrente, corte o cabo de alimentação (o mais próximo do aparelho que for
possível) e retire a porta, de modo a evitar que,
ao brincar, as crianças possam sofrer um choque
eléctrico ou que se possam fechar dentro do
aparelho.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
mentais, sensoriais e físicas reduzidas, ou com
falta de experiência e conhecimento, a não ser
que sejam supervisionadas ou recebam
instruções relativamente à utilização do aparelho,
por parte de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
Precauções de segurança para a
instalação
Encoste o aparelho à parede, para evitar tocar ou
ser apanhado pelas peças quentes (compressor,
condensador), que podem causar queimaduras.
Quando mover o aparelho tenha o cuidado de não
ter a ficha ligada na tomada de corrente.
Quando posicionar o aparelho, certifique-se de que
não fica em cima do cabo de alimentação.
Deve existir uma circulação de ar adequada em
volta do aparelho, de modo a evitar sobreaquecimento. Para garantir suficiente ventilação, siga as
instruções relativas à instalação.
Precauções de segurança em
relação ao isobutano
Aviso
O refrigerante do aparelho é isobutano (R600a),
que é inflamável e explosivo em grande escala.
Mantenha os ventiladores abertos limpos e desobstruídos, no compartimento do aparelho ou em todo
o edifício.
Para além dos recomendados pelo fabricante, não
utilize meios mecânicos, ou qualquer outro, para
acelerar o processo de descongelação.
Não danifique o circuito de refrigeração. Não utilize
aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de
armazenamento de alimentos, se não forem
recomendados pelo fabricante.
Por razões de segurança, cumpra as
instruções contidas neste manual, pois que
o fabricante não se responsabiliza por danos causados por omissão
27
PT
Ins tr uções par a o Utiliz ador
Informação geral
A designação oficial deste aparelho é “Frigorífico
doméstico sem congelador”.
De acordo com esta definição, este aparelho é adequado para armazenamento de alimentos refrigerados, mas não para armazenamento de produtos
congelados ou ultracongelados ou para fazer.gelo.
O aparelho cumpre os requisitos das normas relativas a limites de temperatura, de acordo com a
classe climática.
A letra correspondente à classe climática encontrase na etiqueta de características
Descrição do aparelho, principais componentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
28
Caixa para legumes
Saída da água de descongelação
Etiqueta de características do aparelho
Pés ajustáveis
Compartimento de manteiga
Caixa de iluminação
Prateleira de porta
Vedação da porta
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Prateleira para garrafas
Tabuleiro para ovos
Circulação de ar
Grelha de ventilação
Distanciador / Espaçador
Condensador
Tabuleiro de evaporação
Compressor
PT
Manuseamento do aparelho
Ligação do aparelho
Coloque os acessórios dentro do frigorífico e ligue-o
à tomada de corrente. Para iniciar o processo de
arrefecimento, rode o botão de controlo, no lado
direito do compartimento do frigorífico, a partir de "0"
e no sentido dos ponteiros de relógio, de acordo com
a ilustração. A posição "0" significa que o aparelho
está desligado.
No parágrafo seguinte encontram-se as instruções
para regular o aparelho
Controlo da temperatura, regulação
O controlador do termóstato interrompe o funcionamento do aparelho automaticamente, durante mais
ou menos tempo, dependendo da regulação efectuada e reinicia, de seguida, para manter a temperatura pretendida.
Se rodar o botão de controlo para um número mais
elevado,a refrigeração será, progressivamente, mais
intensiva. Regulando o botão do termóstato para 3,
a temperatura inicial no compartimento frigorífico
será automaticamente de, aproximadamente, +5 °C
ou menos. A posição 3 geralmente satisfaz as
necessidades de refrigeração habituais.
A temperatura interior do frigorífico é afectada não
só pela regulação do controlo do termóstato, mas,
também, pela temperatura ambiente, pela frequência da abertura da porta, pela quantidade de alimentos recentemente colocados, etc.
Tempo e temperatura de conservação
dos alimentos.
O tempo de conservação não pode ser, antecipadamente, determinado, porque depende da frescura e
do manuseamento dos alimentos refrigerados. Por
esse motivo, o tempo de conservação indicado é,
meramente, informativo.
Se não desejar utilizar alimentos ultracongelados
imediatamente, pode guardá-los durante, aproximadamente, 1 dia neste tipo de frigorífico, antes de
se dissolverem. Se os alimentos ultracongelados já
estiverem dissolvidos, não é recomendável congelálos de novo, e devem ser consumidos o mais breve
possível
Como utilizar o compartimento de
refrigeração
Dicas para o armazenamento
Ao colocar diferentes tipos de alimentos tenha em
atenção ao seguinte diagrama:
1. Alimentos confeccionados, cozinhados, alimentos em pratos, carne fresca, alimentos
frios, bebidas
2. Leite, produtos diários, alimentos em pratos
3. Fruta, vegetais, saladas
4. Queijo, manteiga
5. Ovos
6. Iogurte, creme
7. Garrafas pequenas, bebidas leves
8. Garrafas grandes, bebidas
A refrigeração no interior do frigorífico é
necessária para um arrefecimento adequado. .
Por esta razão, não deve tapar as ranhuras de ventilação do ar por trás das prateleiras (por exemplo,
com o tabuleiro, etc.).
Não coloque alimentos quentes no frigorífico. Deixe-os atingir naturalmente a temperatura ambiente. Desta forma, evita a acumulação
de gelo desnecessária.
Os alimentos podem adquirir odores de
outros alimentos, pelo que é essencial
colocá-los em caixas herméticas ou embalá-los
em papel celofane, folha de alumínio, papel anti
gordura ou película aderente, antes de os colocar no frigorífico. Deste modo, os alimentos
mantêm a sua humidade natural, p. ex., os vegetais não secam após alguns dias.
29
PT
Informações e avisos úteis
Aproveite a utilidade da variação da altura das
prateleiras que possibilita, consideravelmente,
a optimização de espaço. Com a porta aberta num
ângulo de 90°, é possível alterar a disposição das
prateleiras. A configuração interior da porta torna
possível o ajuste das prateleiras.
Conselhos e sugestões
Neste capítulo, são fornecidos conselhos e sugestões úteis sobre como utilizar o aparelho com o
menor consumo de energia, bem como informações
ambientais sobre o aparelho.
Como poupar energia
Quanto menor for a temperatura ambiente do
aparelho, menos energia consome.
Evite colocar o aparelho em local exposto à luz
solar e próximo a qualquer fonte de calor.
Certifique-se de que o condensador e o compressor são devidamente ventilados. Não cubra
as secções onde se encontra a ventilação.
Feche os produtos em caixas herméticas ou
embrulhe-os em película plástica, de modo a evitar acumulação de gelo.
Não deixe a porta aberta mais tempo do que o
necessário e evite as aberturas desnecessárias.
Coloque os alimentos no aparelho apenas em
caixas herméticas.
Aguarde que os alimentos quentes arrefeçam,
antes de os colocar no aparelho.
Mantenha o condensador limpo, na traseira do
aparelho.
ciência de arrefecimento, devido ao aumento de temperatura, e é necessário um maior consumo de energia.
Neste tipo de aparelho, a descongelação do compartimento frigorífico é automática, sem qualquer intervenção externa.
O controlo do termóstato interrompe o funcionamento do compressor em intervalos regulares, durante
mais ou menos tempo interrompendo, assim, a
refrigeração e a temperatura do compartimento frigorífico aumenta, dando origem à descongelação.
Após a descongelação, o controlo do termóstato
reinicia o funcionamento do sistema. A água proveniente da descongelação escorre pela respectiva
saída até ao tabuleiro de evaporação, por cima do
compressor, e evapora-se devido ao calor aí existente.
Verifique e limpe periodicamente a abertura
de saída da água de descongelação, gerada
no processo de descongelamento. No caso de
ficar obstruída, a água acumulada pode causar
danos ao penetrar no isolamento do aparelho.
O aparelho e o ambiente
Este aparelho não contém gases prejudiciais à
camada de ozono, nem no circuito refrigerante nem
nos materiais de isolamento. O aparelho não deve
ser deitado fora juntamente com os desperdícios
domésticos. Evite danificar a unidade de refrigeraçã
o, especialmente na parte traseira, junto ao conversor de calor. Procure junto das autoridades municipais as informações sobre o modo como se deve
desfazer do aparelho.Os materiais utilizados neste
aparelho e assinalados com este símbolo
são
recicláveis.
Manutenção
Descongelação
O aparecimento de alguma humidade, da câmara de
refrigeração, sob a forma de gelo é provocada pelo
funcionamento do refrigerador e é natural. No entanto, uma camada de gelo mais espessa reduz a efi-
30
Limpe o canal de saída da água com o tubo/raspador
fornecido, tal como se apresenta na figura. O
tubo/raspador deve ser guardado no canal de saída.
Periodicamente, verifique se a saída de água da
descongelação não está obstruída
PT
Limpeza regular
É recomendável lavar o interior do aparelho cada 3
ou 4 semanas
Não devem ser utilizados detergentes domésticos
nem sabão. Depois de desligar o aparelho, lave o
interior com água tépida e seque-o.
Lave a borracha magnética da porta com água
limpa. Depois de limpar, ligue a ficha na tomada de
corrente. Deve limpar o pó e a sujidade acumulados
na parte traseira do frigorífico e no condensador.
Recomendamos que retire e limpe o tabuleiro de
evaporação, que se encontra encima do condensador, uma ou duas vezes por ano.
Quando o frigorífico não estiver a ser
utilizado
No caso de o aparelho não ser utilizado durante um
largo período de tempo, proceda da seguinte forma:
Desligue a aparelho da tomada de corrente.
Retire os alimentos do frigorífico e do congelador.
Descongele e limpe, como indicado anteriormente.
Deixe a porta do frigorífico aberta, para evitar que
fiquem odores desagradáveis no compartimento
Se algo não funcionar
Durante o funcionamento do aparelho podem surgir
pequenos mas inconvenientes problemas, que não
exigem a deslocação de um técnico. No seguinte
gráfico fornecemos algumas informações sobre
estes problemas, para evitar custos desnecessários
de assistência ao domicílio.
Chama-se a atenção para o facto de ser normal que
o aparelho produza alguns ruídos (ruído do compressor e da circulação). Estes ruídos não significam
qualquer problema e são próprios do funcionamento
normal.
Relembramos que o aparelho funciona de
forma descontínua, pelo que a paragem do
compressor não significa que haja qualquer avaria.
Por esse motivo, não deve tocar em qualquer peça
eléctrica do aparelho antes de o desligar da tomada
de corrente.
Resolução de problemas
Como substituir a lâmpada
Se a lâmpada deixar de funcionar, pode substitui-la
da seguinte forma:
Desligue o aparelho.
Desaparafuse a tampa da lâmpada.
Retire a tampa da lâmpada, deslocando-a no sentido da seta.
Substitua a lâmpada.Tipo de lâmpada: Mignon 322,
230 V,15 W, E 14
Depois de substituir a lâmpada, coloque de novo a
tampa, aparafuse e ligue a ficha na tomada de corrente
A falta da lâmpada não afecta o funcionamento normal do aparelho
31
PT
Problema
Causa possível
O aparelho não
arrefece o suficiente
O controlo do termóstato está muito baixo.
Solução
Demasiados alimentos para refrigerar.
Alimentos muito quentes para refrigerar.
A porta não está bem fechada.
O ar não circula convenientemente no interior.
Ajuste o termóstato para uma posição
mais alta.
Coloque menos alimentos para refrigerar.
Deixe os alimentos à temperatura ambiente, o máximo de tempo possível.
Verifique se a porta está fechada.
Permita uma boa circulação de ar no interior.
O aparelho arrefece
demasiado
O controlo do termóstato está muito alto.
Ajuste o termóstato para uma posição
mais baixa.
O aparelho simplesmente não arrefece
A ficha não está devidamente ligada na
tomada de corrente.
Verifique se a ligação está correcta.
A tomada não tem corrente.
Verifique o controlo do termóstato.
O aparelho produz
ruído excessivo
Verifique se há corrente.
O controlo do termóstato está na posição
"0".
O aparelho não está bem apoiado.
Verifique se o aparelho está estável (os
quatro pés devem estar no chão).
Se estes conselhos não derem resultado, contacte o serviço de assistência.
Ins tr uções par a o ins t alador
Dados Técnicos
Model
ZRA 627 CW
Capacidade bruta (l)
Compartimento frigorífico: 253
Capacidade líquida (l)
Compartimento frigorífico: 236
Largura (mm)
550
Altura (mm)
1250
Profundidade (mm)
600
Consumo de energia (kWh/24h)
0,44
(kWh/ano)
Classe de energia, segundo as normas da UE
161
A
Intensidade nominal de corrente (A)
0,6
Peso (kg)
45
Instalação do aparelho
Transporte, desembalagem
Limpeza
Recomendamos que a entrega do aparelho
seja efectuada na sua embalagem original, em
posição vertical, considerando as indicações na
embalagem.
O aparelho apenas deve ser ligado, aproximadamente, 2 horas depois de cada transporte.
Desembale o aparelho e verifique se sofreu algum
dano com o transporte. Caso afirmativo, informe o
imediatamente o vendedor. Nesse caso, conserve a
embalagem.
Retire toda a fita adesiva que assegura a fixação de
todas as peças móveis.
Lave o interior do aparelho com água tépida e um
pouco de detergente. Utilize um pano macio.
Depois de lavar, seque o interior do aparelho
32
PT
Ubicación
A temperatura ambiente afecta o consumo de energia e o funcionamento adequado do aparelho.
Quando posicionar o aparelho tenha em consideração que deve faze-lo num local onde seja possí
vel respeitar os limites de temperatura ambiente,
conforme a classe climática indicada no quadro
abaixo e na etiqueta de características do aparelho.
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+ 10 ..... +32 °C
N
+ 16 ….. +32 °C
ST
+ 18 ….. +38 °C
Se a temperatura ambiente descer dos valores mais
baixos indicados na tabela, a temperatura do compartimento pode ultrapassar a temperada aconselhada.
Se a temperatura ambiente estiver acima dos valores mais altos indicados, isso significa que o compressor funcionará durante mais tempo, interrompe
o circuito de descongelação, aumentando a temperatura no compartimento do frigorífico ou aumentando o consumo de energia.
Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que fica
estável e nivelado. Para nivelar, deve ajustar os pés
reguláveis (1) na parte frontal. As peças 1-1 são anilhas distanciadoras (2), acessórias dos pés reguláveis. Se for necessário nivelar o aparelho, estas
anilhas podem ser retiradas. Se não puder evitar a
colocação do aparelho próximo de um fogão,
No saco dos acessórios há dois distanciadores
para colocar nos orifícios próprios na parte posterior do aparelho. Coloque os distanciadores
nos orifícios de maneira a que a seta (A) esteja
na mesma posição que a Fig., depois gire-os 45°
(seta vertical) para conseguir que encaixemcorrectamente.
inflamável de 0,5 a 1 cm de espessura, entre os
dois aparelhos.
No caso de um fogão a óleo ou carvão, a distância deverá ser de 30 cms, devido ao facto destes
aparelhos produzirem mais calor.
O frigorífico foi concebido para funcionar estando
completamente encostado à parede.
Ao posicionar o aparelho, mantenha as distâncias mínimas indicadas na figura.
A: colocação por baixo de um armário de cozinha
B: colocação livre
Alteração do sentido de abertura da
porta
Se o local assim o exigir, pode alterar o sentido de
abertura da porta, da direita para a esquerda.
As operações que se seguem devem ser efectuadas
de acordo com as figuras e as explicações:
Retire a ficha da tomada.
Incline cuidadosamente o aparelho para trás,
impedindo que o compressor toque no chão.
Recomendamos que peça ajuda a outra pessoa,
que poderá manter o aparelho nesta posição
enquanto efectua a operação.
Desaperte os dois pés reguláveis situados de
ambos os lados (2 peças), alémdos parafusos que
fixam os suportes inferiores da porta (2 peças).
Coloque o pino na placa inferior da porta, na
direcção da seta.
Fixe a placa do lado oposto, mantendo a porta na
mesma posição.
Aparafuse o parafuso único no espaço deixado
livre do outro lado, e aperte os pés reguláveis (2
peças) e levante o aparelho.
A
45°
PR60
No caso de um fogão a gás ou eléctrico, deve
deixar um espaço de 3 cm. Se a distância for
inferior, deve aplicar um isolamento não
33
PT
Para alterar o suporte superior da porta retire os
parafusos (2 peças) que fixam a cobertura de
plástico, na parte de trás da caixa.
Empurre a cobertura e retire-a dos elementos de
fixação.
Desaperte os parafusos que fixam o suporte
superior da porta (2 peças).
Depois de desaparafusar, rode o pino da placa de
suporte da porta na direcção da seta.
Encaixe e fixe a placa de suporte da porta no lado
oposto, sem deslocar a porta.
Coloque novamente a cobertura de plástico nos
elementos de fixação e empurre-a.
Fixe a cobertura com os parafusos (2 peças) na
parte de trás da caixa.
Ligação eléctrica
Este frigorífico foi concebido para funcionar com
uma corrente de 230 V AC (~) 50 Hz
A ficha deve ser ligada numa tomada com contactos protegidos. Se a tomada não estiver protegida, contacte um electricista para instalar
uma tomada com ligação à Terra, de acordo com
as normas locais, junto ao frigorífico
Este aparelho está em conformidade com as
seguintes directivas:
- 73/23 CEE de 19.02.73 (Directiva sobre baixa tensão) e subsequentes modificações,
- 89/336 CEE de 03.05.89 (Directiva sobre compatibilidade electromagnética) e subsequentes modificações,
- 96/57 EEC - 96/09/03 (Directiva de Eficiência
Energética) e respectivas adendas.
Coloque o aparelho no lugar, nivele-o e ligue-o à
corrente.
34
H/Za/46. (07.)
Coloque a pega e as peças de plástico no lado
oposto.
PT
Ta bela dos t em pos de conser v ação
Tempos e métodos de conservação de alimentos frescos no frigorífico
Alimentos
Carne crua
Carne cozida
Carne assada
Carne picada crua
Carne picada assada
Enchidos, salsichas
Peixe fresco
Peixe cozido
Peixe frito
Peixe enlatado aberto
Frango fresco
Frango frito
Galinha fresca
Galinha cozida
Pato fresco, ganso
Pato assado, ganso
Manteiga fechada
Manteiga aberta
Leite do dia
Natas
Requeijão
Queijo curado
Queijo fresco
Coalhada
Ovos
Espinafres
Ervilhas, feijão verde
Cogumelos
Cenouras
Pimentos
Tomates
Couves
Fruta delicada (morangos,
frambuesas, etc.)
Otras frutas
Fruta enlatada y abierta
Tartas rellenas de crema
Tempo de conservação em dias
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
3
x
X
X
4
x
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
5
X
x
x
6
Método de embalagem
7
x
x
x
x
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Film de plástico, papel de antigrasa
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Envase original
Envase original
Envase original
Recipiente de plástico
Recipiente de plástico
Papel de aluminio
Film de plástico
Film de plástico
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
Film
Film
Film
Film
X
x
X
x
Film de plástico
Film de plástico
x
x
de
de
de
de
plástico
plástico
plástico
plástico
Film de plástico
Film de plástico
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Nota:
X
x
Tiempo normal de conservación
Tiempo posible de conservación (Solo productos realmente frescos)
35
PT
Gar an tia e assis tência
Condições da garantia
Assistência e peças
Se tiver de chamar a assistência, indique o problema
ao té
cnico do serviço autorizado pela marca. Ao indicar o
problema, deverá indicar o modelo do aparelho, de
acordo com a etiqueta de características.
A referida etiqueta está colocada na parede interior
do frigorífico, junto à caixa de legumes, em baixo, à
esquerda.
Todos os dados necessários estão aí incluídos para
qualquer chamada de assistência (tipo, modelo,
número de série, etc.)
Anote aqui os dados da etiqueta de caracterí
sticas do aparelho
Modelo
N° de Producto
N° de Serie
Fecha de Compra
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and
outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing
machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD
14 billion in more than 150 countries around the world.
2007. 12. 19.
O fabricante reserva-se no direito de efectuar alterações nos produtos.
Download PDF

advertising