Aeg-Electrolux S70170TK38 Handleiding

Aeg-Electrolux S70170TK38 Handleiding
Gebruiksaanwijzing
Mode d`emploi
Gebrauchsanleitung
Instruction book
Libro de instrucciones
S 70170 TK38
Koelkast
Refrigerateur
Kühlschrank
Refrigerator
Frigorífico
B/AE/14-1. (08.)
200382022
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
NL
BLees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin
aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens
de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Inhoudsopgave
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . .3
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . .3
Veiligheid van kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan . . . . . . . . . . . .3
Aanwijzingen voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen .4
Bedienen van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ingebruikneming en regeling van de temperatuur 5
Bedieningpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Aanwijzingen voor het bewaren . . . . . . . . . . . . . . .6
Bewaartijden en temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . .6
Gebruik van de koelruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Praktische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Het apparaat en het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Als de koelkast niet in gebruik is . . . . . . . . . . . . . . .7
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Lamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Als iets niet werkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Aanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Installeren van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Vervoer, uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Deurdraairichting omzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Bewaartijdentabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55
miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter
waarde van circa USD 14 miljard.
2
NL
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem
door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het
huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen en
dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van het
aansluitsnoer, mogen alleen door Service worden
uitgevoerd. Daarbij mogen alleen originele Serviceonderdelen gebruikt worden. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit
het stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat
gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te
maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan
de stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact
moeilijk bereikbaar is, schakel dan de zekering in de
huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of
beschadigd door de achterkant van het
koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het
koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan
het snoer te trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door onze service-afdeling of
door een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er dan niet
in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of
brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de
binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken geen scherpe of puntige
voorwerpen. Die kunnen het apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de
temperatuurregelaar en de verlichting komen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen
in aanraking komen.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door
volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of
de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het
stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht
mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende kinderen een
elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het
apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek
aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld
door de persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies
hebben gekregen over het gebruik.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat
u zich verbrandt aan warmte afgevende onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
staat.
Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie
zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de
installatie.
Veiligheidsmaatregelen voor
isobutaan
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het
inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere
middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die
niet door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het
apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden
geadviseerd.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of vloeistof
in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en
schoonmaken. Bij verstopping kan het verzamelde
dooiwater storingen veroorzaken
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt,
kan de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.
3
NL
Aanwijzingen voor de gebruiker
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoud-koelkast zonder vriesruimte.
Het is geschikt voor het koelen van levensmiddelen, maar
niet voor het bewaren van diepvriesproducten en het
maken van ijsblokjes.
Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde
klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen
1. glasplaat
10. flessenvak
2. dooiwaterafvoergootje
11. eierrekje
3. groentebak
12. luchtcirculatie
4. typeplaatje
13. luchtrooster
5. stelvoeten
14. condensor
6. botervakje
15. condensbakje
7. verlichting
16. compressor
8. deurvak
17 thermostaat en aanwijzingen
9. deurrubber
4
NL
Bedienen van het apparaat
De optimale temperatuur voor het opslaan van voedsel en
dranken bedraagt +5°C.
Ingebruikneming en regeling van de
temperatuur
Temperatuur-display
1. Leg de stekker naar het stopcontact
2. Druk naar de In/Uit knop. De groene controle-LED gaat
schijnen.
3. Druk naar de "+" (3) of "-" (5) knoppen. Het lampje van
de temperatuur gaat veranderen, en de ingestelde en
gewenste temperatuur gaat schijnen.
Opmerking: De optimale temperatuur voor het veilig
opslaan van het voedsel bedraagt 5?C in de koelkast,
deze wordt als voldoende temperatuur beschouwd.
4. De compressor wordt gestart en ze begint automatisch
te werken.
Attentie! Nadat de instelling gewijzigd was, wordt de
compressor niet onmiddellijk gestart, indien ze net
automatisch ontdooid wordt.
De temperatuur-display laat meerdere informaties zien:
Tijdens de normale werking kan de temperatuur
binnen het koelapparaat worden bekeken
(daadwerkelijke temperatuur).
Op het moment van inschakeling of bij opwarming
laat het temperatuur-display het "-“ teken zien, totdat
de temperatuur in het koelvak gedaald is tot tussen
+9 °C en +2 °C.
Tijdens de instelling van de temperatuur kan de
momenteel ingestelde temperatuur op de display
worden bekeken (gewenste temperatuur).
Attentie! De temperatuur-display laat de daadwerkelijke
temperatuur met een max. vertraging van 24 uren zien.
COOLMATIC knop
5. Omdat de koelkast de optimale temperatuur snel kan
bereiken, kunt u het voedsel onmiddellijk naar de
koelkast plaatsen.
De COOLMATIC functie dient tot het snel afkoelen van een
grotere hoeveelheid van voedsel, bijv. dranken en sla voor
een bijeenkomst.
Bedieningpaneel
1. De COOLMATIC functie kan met de COOLMATIC knop
(7) worden ingeschakeld. Het gele lampje (6) gaat
lichten.
1.
Licht In/uitschakelaar (groen)
2.
In/uitschakelaar
3.
Temperatuurregelaren (voor hogere temperatuur)
4.
Temperatuur-display
5.
Temperatuurregelaren (voor lagere temperatuur)
6.
COOLMATIC lampje (geel)
7.
COOLMATIC drukknop
2. De COOLMATIC functie garandeert een intensieve
afkoeling. Het koelapparaat wijzigt de temperatuur
automatisch naar +2°C. De COOLMATIC functie wordt
na 6 uren automatisch uitgeschakeld. Het
koelapparaat wijzigt de temperatuur weer naar de
oorspronkelijk ingestelde waarde. Op de temperatuurdisplay ziet men de daadwerkelijke temperatuur van
het koelapparaat.
3. De COOLMATIC functie kan altijd manueel worden
deactiveerd, als u opnieuw naar de COOLMATIC knop
drukt. Het gele licht gaat uit.
Na het uitschakelen van de COOLMATIC functie mag de
ingestelde temperatuur niet gewijzigd worden.
Temperatuurregelaren
De temperatuur kan met de "+" (hoger) en de "-" (lager)
knoppen worden geregeld.
Vakantiefunctie
In de vakantiefunctie wordt de temperatuur ingesteld op
+15°C. Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en
leeg houden gedurende een lange vakantieperiode (bijv. de
zomervakantie) zonder dat er onaangename luchtjes
ontstaan.
1. Om de vakantiefunctie in te schakelen, op toets (3)
drukken.
Deze knoppen behoren tot de temperatuur-display.
Als u naar de "+" (3) of naar de "-" (5) knop drukt, dan
wordt de daadwerkelijke temperatuur (temperatuurdisplay licht voortdurend) naar de gewenste
temperatuur (temperatuur-display blinkt) gewisseld.
Door op één van deze twee knoppen te drukken, kan
de gewenste temperatuur met 1°C worden gewijzigd.
Indien u de instelling stopt en naar géén van de twee
knoppen drukt, dan schakelt de temperatuur-display
straks (na ong. 5 sec.) automatisch terug en ze laat
weer de daadwerkelijke temperatuur zien.
2. Houdt toets (3) ingedrukt tot de letter “H”
(Holiday/Vakantie) op het temperatuurdisplay verschijnt.
Op het temperatuurdisplay kan de weergegeven
temperatuur tot +8°C gewijzigd worden, in stappen van 1°.
Na 8°C volgt de “H”.
Nu staat de koelkast in de “vakantie”-functie in de
energiebesparende modus.
Als de vakantiefunctie actief is, moet het
koelvak leeg zijn.
5
NL
Aanwijzingen voor het bewaren
Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de
afbeelding:
1.
gebak, kant-en-klare producten, levensmiddelen in
schaaltjes, vers vlees, vleeswaren, dranken
2.
melk, zuivelproducten, levensmiddelen in schaaltjes
3.
fruit, groenten
4.
kaas, boter
5.
eieren
6.
yoghurt, zure room
7.
kleine flessen
8.
grote flessen
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo
energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook
informatie m.b.t. het milieu.
Energie besparen
Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een
warmte afgevend apparaat.
Zorg ervoor dat de condensor en de compressor
voldoende ventilatie hebben. Bedek de ventilatieopeningen niet.
Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in
vershoudfolie om onnodige rijpvorming te
voorkomen.
Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer
open staan dan nodig is.
Doe levensmiddelen altijd in een afgesloten schaaltje.
Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot
kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het
apparaat zet.
Houd de condensor aan de achterkant van het
apparaat schoon.
Het apparaat en het milieu
De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven, omdat
hij afhankelijk is van de versheid en de behandeling van de
levensmiddelen. De bewaartijden zijn daarom slechts
richtlijnen.
Als u gekochte diepvriesproducten niet direct wilt
consumeren, kunnen ze ongeveer 1 dag (tot ze gaan
ontdooien) in dit type koelkast bewaard worden. Als de
diepvriesproducten al ontdooid zijn, kunt u ze niet
opnieuw invriezen, maar dienen ze zo snel mogelijk
geconsumeerd te worden.
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het
isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen
aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt
van milieubescherming moeten afgedankte koel- en
vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op
deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg
ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.
De materialen met het symbool „
” zijn geschikt voor
recycling.
Gebruik van de koelruimte
Onderhoud
Bewaartijden en temperaturen
Voor optimaal koelen is luchtcirculatie in het
apparaat nodig. Daarom vragen we u om de luchtcirculators achter de rekken niet af te dekken
(bijvoorbeeld met een blad, etc.).
Zet geen hete levensmiddelen in de koelkast.
Laat ze eerst tot kamertemperatuur afkoelen. Op
deze manier voorkomt u onnodige rijpvorming.
Levensmiddelen kunnen geurtjes van elkaar
overnemen. Bewaar levensmiddelen daarom in
gesloten schaaltjes, aluminiumfolie, vetvrij papier of
vershoudfolie. Op deze manier behouden de
levensmiddelen hun vochtigheid en bijv. groenten
drogen niet uit.
Praktische informatie
Dankzij de variabele platen kunt u de koelruimte
aan uw eisen aanpassen. U kunt de platen ook
verplaatsen als de deur 90° open staat.
6
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens het
gebruik in de vorm van ijs of rijp afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect. Het
koelvermogen wordt minder, de temperatuur stijgt en er is
meer energie nodig.
Bij dit type apparaat gebeurt het ontdooien van de
koelruimte automatisch, zonder dat u daaraan iets hoeft
te doen.
De thermostaat onderbreekt regelmatig de werking van de
compressor. Het koelen wordt dan onderbroken, de
temperatuur in de koelruimte stijgt en het ontdooien
begint. Na het ontdooien start de thermostaat het koelen
weer.
Het dooiwater loopt via het dooiwaterafvoergootje in het
condensbakje bovenop de compressor en verdampt door
de warmte.
NL
Controleer
regelmatig
of
het
dooiwaterafvoergootje niet verstopt is. Als het
afvoergootje verstopt is, kan het dooiwater schade
veroorzaken aan de isolatie van het apparaat.
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als
volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de koelkast leeg.
Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.
De deur open laten om geurvorming te voorkomen.
Problemen oplossen
Lamp vervangen
Maak het gootje schoon m.b.v. het meegeleverde
krabbertje (zie afb.). Het krabbertje kunt u weer in het
gootje opbergen.
Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje niet
verstopt is.
Meestal raakt het afvoergootje verstopt door in papier
verpakte levensmiddelen. Het papier komt in aanraking
met de achterzijde van de koelruimte en vriest daaraan
vast. Als u de levensmiddelen uit de koelruimte haalt,
scheurt het papier en dat kan tot verstopping van het
afvoergootje leiden. Doe dus voorzichtig met in papier
verpakte levensmiddelen.
Als erg veel koelvermogen nodig is, bijv. tijdens een
hittegolf, werkt de koelkast soms continu. Er wordt
dan niet automatisch ontdooid.
Het is niet abnormaal als er na het ontdooien kleine restjes
ijs en rijp op de achterkant van de koelruimte
achterblijven.
Reiniging en onderhoud
Wij adviseren u de binnenzijde van de koelkast elke 3
tot 4 weken schoon te maken.
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van het
apparaat met handwarm water schoonmaken en droog
wrijven.
Reinig het magnetische deurrubber met schoon water.
Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact.
Stof en vuil die zich op de condensor op de achterkant van
de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per
jaar te verwijderen. Maak dan ook het condensbakje
bovenop de compressor schoon.
Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Schroef de afdekking los en trek hem in de richting van de
pijl. Nu kunt u de lamp vervangen. (Type gloeilamp:
Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14)
Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast
en steek de stekker in het stopcontact.
Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op
de werking van de koelruimte.
Als iets niet werkt
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt
verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het
opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen
(compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een
storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het
apparaat met onderbrekingen werkt. Als de
compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat
niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het
stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen
aanraakt.
7
NL
Probleem
Oplossing
Mogelijke oorzaak
Het apparaat koelt niet De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.
Op een hogere stand instellen.
voldoende.
U hebt te veel levensmiddelen tegelijk in het Minder levensmiddelen in het apparaat zetten.
apparaat gezet.
U hebt zeer warme levensmiddelen in het Levensmiddelen eerst tot kamertemperatuur
laten afkoelen.
apparaat gezet.
Controleren of de deur dicht is.
De deur is niet goed gesloten.
Het apparaat koelt te
sterk.
Er is geen koude luchtcirculatie binnenin het Voor koude luchtcirculatie zorgen.
apparaat.
Op een lagere stand instellen.
De temperatuurregelaar is te hoog ingesteld.
De stekker zit niet in het stopcontact.
De aansluiting controleren.
Het apparaat koelt
helemaal niet.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
Stopcontact controleren.
De temperatuurregelaar staat op stand „0”.
Stand van de temperatuurregelaar
controleren.
Het apparaat maakt
veel geluid.
Het apparaat staat niet goed.
Controleren of het apparaat stabiel staat (alle
vier voeten moeten op de vloer staan).
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.
Storing
De waarschuwende signalen van het controlesysteem van het toestel verschijnen op het optische indicatiepaneel.
Het systeem geeft een signaal in de volgende gevallen:
Er is een fout opgetreden. Indien de elektronica van het apparaat een fout waarneemt die de melding van de
werkelijke temperatuur verhindert, dan verschijnt één van de volgende symbolen op het indicatiepaneel:
of
Het apparaat is verder nog actief met hulp van het reserveprogramma, totdat het probleem door de service
personeel wordt opgelost.
8
NL
Aanwijzingen voor de installateur
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste rechtop in de
originele verpakking vervoeren. Zie ook de
aanwijzingen op de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur
ingeschakeld worden.
werkt niet meer, de temperatuur in de koelruimte stijgt en
er wordt meer energie verbruikt.
Het apparaat moet waterpas staan. Daartoe kunt u de
stelvoeten (1) aan de voorzijde verstellen. De
afstandsringen (2) zijn onderdeel van de stelvoeten. Als
het apparaat waterpas moet worden gezet, kunnen deze
afstandsringen worden verwijderd.
Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade.
Neem in geval van transportschade contact op met de
leverancier en sluit het apparaat niet aan.
Reiniging
Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het
apparaat vastgezet zijn.
Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm
water en wat mild reinigingsmiddel af. Gebruik een zachte
doek.
Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog.
Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een
verwarming of fornuis.
Opstelling
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het
stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats
staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie
onderstaande tabel. De klimaatklasse vindt u op het
typeplaatje.
Klimaatklasse
SN
N
ST
Omgevingstemperatuur
+10 ..,+32 °C
+16 ..,+32 °C
+18 ..,+38 °C
Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan
moeten de volgende minimale afstanden worden
aangehouden:
Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de
afstand kleiner is, plaats dan een warmteisolerende plaat van 0,5 tot 1 cm dik tussen de twee
apparaten.
Naast een olie- of kolenkachel 30 cm.
Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de
temperatuur in de koelruimte te hoog worden.
Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de
compressor langer werken, de automatische ontdooiing
9
NL
De koelkast moet geheel tegen de muur staan.
Houd de minimale afstanden aan (zie afb.).
Zet de stift in de onderste deurscharnierplaat in de
richting van de pijl over.
A: opstelling onder een keukenkastje
B: vrije opstelling
Bevestig de plaat aan de andere kant en laat de stand
van de deur ongewijzigd.
Deurdraairichting omzetten
Draai dan de ene schroef in de vrijgekomen plaats aan
de andere kant, daarna de stelvoeten (2 stuks) en zet
het apparaat weer rechtop.
Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de
deurdraairichting van rechts naar links omzetten.
Ga als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg
ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. U kunt
dit het beste met twee personen doen.
Draai de stelvoeten aan beide zijden uit (2 stuks),
daarna de schroeven die de onderste deurscharnieren
vasthouden (2 stuks) en de schroef aan de andere kant
van het apparaat.
Schuift u de armen naar de andere kant en brengt u
de plastic stoppen in het plastic zakje van de
handleiding naar de vrije gaten.
Zet het apparaat op z'n plek, zet het waterpas en steek
de stekker in het stopcontact.
U kunt ook contact opnemen met Service. Een
servicetechnicus kan tegen betaling het deurscharnier
overzetten.
Zet de deur van het koelapparaat neer door ze een
beetje naar beneden te trekken.
Schroeft u het hengsel van het bovenste scharnier van
de deur los, en schroeft u ze aan de andere kant in.
Zet u de deur van het koelapparaat naar de
deurhouder bovenaan.
10
NL
Elektrische aansluiting
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) laagspanningsrichtlijn
Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens
de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met
randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat het
dan door een erkend installateur in de buurt van de
koelkast aanbrengen.
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen EMC-richtlijn
– 96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie) en
latere aanvullingen
Bewaartijdentabel
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
Soort
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit (aardbei,
framboos enz.)
ander fruit
fruit uit blik
X:
x:
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
Bewaartijd
3
x
X
X
in dagen
4
5
x
x
x
x
x
x
Verpakking
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
6
7
x
x
x
x
x
x
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, vetvrij papier
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
originele verpakking
originele verpakking
originele verpakking
kunststof schaaltje
kunststof schaaltje
aluminium folie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
normale bewaartijd
mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
11
FR
Avant l`installation et l`utilisation de l`appareil nous vous conseillons de procéder à la lecture complète du mode d`emploi
contenant des prescriptions de sécurité, des informations importantes et des conseils. En respectant les prescriptions du
mode d`emploi l`appareil fonctionnera convenablement et à votre satisfaction.
Les symboles utilisés:
Prescriptions de sécurité
Les prescriptions et cautions de ce symbole servent à la protection de l`appareil et de votre personne.
Importantes instructions et informations
Informations pour la protection de l`environnement
Conseils pratiques
Vous trouverez ici des conseils pratiques concernant les aliments et leur stockage.
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il
doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des
conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement
inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin
où vous avez acheté le produit.
Sommaire
Informations importantes de la sécurité ................................13
Prescriptions générales de sécurité ........................................13
Prescriptions de sécurité pour l`enfants...............................13
Prescriptions de sécurité .............................................................13
Prescriptions de sécurité pour isobutane ............................13
A l`attention de l`exploiteur ..........................................................14
Information générale....................................................................14
Désignation de l`appareil, ses parties principales.............14
Mise en service et régulation de température .............15
Panneau de commande...........................................................15
Boutons de régulation de température...........................15
Propositions à la conservation .............................................16
Temps et température de stockage ....................................16
L’utilisation de l`espace de refroidissement...................16
Renseignements et conseils utiles...........................................16
Idées et suggestions ......................................................................16
Comment économiser d`énergie:........................................16
Armoire et environnement....................................................16
Entretien.............................................................................................16
Décongélation..............................................................................16
Nettoyage systématique ..........................................................17
Appareil hors d`usage...............................................................17
Dépannage.........................................................................................17
Changement d`ampoule .........................................................17
Si quelque chose ne fonctionne pas .................................18
A l`attention de la personne qui mettra
en service l`appareil ...........................................................................19
Mise en marche de l`appareil...............................................19
Livraison, désemballage...........................................................19
Nettoyage.......................................................................................19
La pose de l`appareil.................................................................19
Changement du sens d`ouverture de la porte..............20
Branchement électrique..........................................................21
Temps de stockage...............................................................................21
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
"Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils de cuisine, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de
produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon)
sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14 milliards de dollars US dans plus de 150 pays à travers le monde."
12
FR
Prescriptions générales
de sécurité
Conservez ce mode d`emploi qui doit toujours suivre
l`appareil.
L`appareil n`est conçu que pour conserver les aliments
dans les conditions domestique ordinaires suivant ce
mode d`emploi.
Confiez toute réparation - y compris le changement
et la réparation du câble de raccordement électrique
- à l`atelier agréé. Les pièces de rechange doivent être
livrées par la fabrique. Sinon, l`appareil peut
s`endommager ou. de dégâts matériaux ou de
blessures humains peuvent arriver.
L`appareil n`est hors de tension que dans le cas où le
câble d`alimentation est retiré de la prise secteur.
Retirez donc toujours la fiche du câble de la prise
(saisissant toujours la fiche et ne jamais tirant sur le
câble) avant de procéder au nettoyage ou à la
réparation Dans le cas où la prise secteur est en un
endroit difficilement accessible, déconnectez le réseau
électrique pour mettre l`appareil hors de tension.
Ne rallongez jamais le câble d`alimentation!
Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant endommagée peut s'échauffer et causer un
incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds ou l'appareil sur le câble
d'alimentation (risque de court circuit et incendie).
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble,
particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son
emplacement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou écrasé peut
causer un court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
Important: En cas de dommage du câble
d’alimentation, il ne doit être remplacé que par un
professionnel qualifié.
- Si la prise murale est mal fixée, ne branchez pas l'appareil
(risque d'électrocution ou incendie)
Il est interdit d`exploiter l`appareil quand il manque le
globe de l`éclairage intérieur!
N`utilisez pas des outils durs, pointus ou coupants
pour nettoyer, dégeler l`appareil, ou pour faire sortir
les aliments congelés, vous risquez de détériorer le
système réfrigérant.
Evitez la pénétration du liquide au régulateur de
température ou à l`armature de l`éclairage.
Ne touchez pas les parties en plastique de l`appareil
par pot chaud.
N`entreposez pas de gaz ou liquide inflammable dans
l`appareil, un danger de l`explosion existe.
Surveillez et nettoyez systématiquement l`orifice
d`écoulement de l`eau dégelée durant l`opération de
dégèlement. Une étiquette à l`intérieur de l`appareil
attire l`attention à cela. Au cas d`un engorgement
l`eau de dégel accumulée peut détériorer
prématurément l`appareil.
Prescriptions de sécurité
pour l`enfants
Ne laissez jamais les enfants jouer au matériel
d`emballage. La feuille en plastique peut causer
asphyxie.
L`appareil doit être manipulé par adultes. Ne laissez
pas les enfants jouer à l`appareil ou à ses parties de
réglage.
Si vous terminez d`utiliser l`appareil, retirez la fiche
secteur de la prise, coupez le câble de raccordement
(le plus proche de l`appareil) et démontez la porte de
l`appareil. Ainsi il devient possible d`éviter que les
enfants subissent de l`électrocution ou un asphyxie
dans l`appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Prescriptions de sécurité
Posez l`appareil contre le mur pour éviter le risque de
tout contact avec les parties chaudes (compresseur,
condenseur) et prévenir les brûlures éventuelles.
Avant le déplacement de l`appareil retirez la fiche de
la prise secteur.
Veillez à ce que le câble électrique ne reste pas coincé
sous l`appareil au cours de sa mise en place.
Assurez un courant d`air suffisant pour l`appareil pour
éviter son surchauffe. Suivez attentivement les
instructions de la mise en service.
Prescriptions de sécurité
pour isobutane
Mise en garde
L`isobutane (R 600a) constitue l`agent réfrigérant de
l`appareil, qui est plus intensément inflammable et
explosif.
Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans
l`enceinte de l`appareil ou dans la structure
d`encastrement.
Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres
moyens pour accélérer le processus de dégivrage
autres que ceux recommandés par le fabricant.
Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
Ne pas utiliser d`appareils électriques à l`intérieur du
compartiment destiné à la conservation des denrées, à
moins qu`ils ne soient du type recommandé par le
fabricant.
Respectez les prescriptions du mode du mode
d`emploi au point de vue de la protection de la
vie et des biens.
13
FR
A l`attention de l`exploiteur
Information générale
La désignation officielle de l`appareil est „réfrigérateur
domestique intégré avec compartiment de congélation à
quatre étoiles”. Il est donc capable de conserver des
aliments frigorifiés et congelés pour une durée limitée et
de produire de glaçon.
L`appareil est conforme aux prescriptions des normes dans
des limites des diverses classes climatiques.
La lettre symbolisant la classe climatique se trouve sur le
plaque signalétique.
Désignation de l`appareil, ses parties principales
1. Tablette en verre
10. Porte-bouteilles
2. Tuyau d`écoulement
11. Oeufrier
3. Plat de fruits
12. Circulation d`air
4. Plaque signalétique
13. Grille d`aération
5. Pieds réglables
14. Condenseur
6. Beurrier
15. Bac évaporateur
7. Eclairage
16. Compresseur
8. Tablette de porte
17 Rrégulateur de température et affichage
9. Etanchement de porte
14
FR
Mise en service et régulation de
température
1
2
3
4
5
Brancher l'appareil au secteur.
Appuyer sur le bouton on/off. Le témoin de contrôle
LED vert s'allume.
Appuyer ou bien le bouton „+” (3) ou bien celui de „-„
(5). L'afficheur de température change et la
température de cible souhaité y apparaît.
Note: Pour assurer une température de stockage
convenable, une température interne de 5°C est déjà
suffisamment froid pour tout stockage.
Le
compresseur
démarre
et
fonctionne
automatiquement.
Attention! Après avoir changé la régulation, le
compresseur ne démarre pas tout de suite si vous étiez
en train de faire une décongélation automatique.
Puisque l'appareil atteint la température de stockage
très vite après la mise en fonction, vous pourrez y
mettre vos produits alimentaires tout de suite.
Panneau de commande
1
Témoin de contrôle On/Off (vert)
2
Bouton On/Off
3
Boutons de régulation de température (pour des
températures plus élevées)
4
Afficheur d etempérature
5
Boutons de régulation de température (pour des
températures moins élevées)
6
Témoin COOLMATIC (jaune)
7
Bouton COOLMATIC
Boutons de régulation de température
Vous pouvez régler la température par le bouton „+” (plus
élevée) et celui de „-” (plus bas).
Ces boutons appartiennent à l'afficheur de température.
Si vous appuyez le bouton „+” (3) ou celui de „-” (5),
l'afficheur de température change de température
réelle (afficheur continu) en température de cible
(afficheur clignotant).
Vous pouvez modifier la température de cible d'1°C en
appuyant n'importe quel bouton des deux.
Si vous arrêtez la régulation et vous n'appuyez plus ni
l'un, ni l'autre bouton, l'afficheur de température se
remet automatiquement dans un peu de temps (à peu
près 5 secondes), et il montrera la température réelle.
La température idéale pour stocker des boissons et des
plats est de +5°C.
Afficheur de température
L'afficheur de température vous informe sur plusieurs
choses:
En fonction normale, vous pouvez voir la température
de l'espace de stockage intérieur de l'appareil sur
l'afficheur (température réelle).
Au moment de la mise sous tension ou en cas
d'augmentation de la température, l'afficheur de
température affiche le symbole "-" jusqu'au
refroidissement du compartiment de réfrigération
jusqu'à une température comprise entre +9 °C et +2 °C.
Au moment du réglage de température, l'afficheur
vous affiche en clignotant la température que vous
venez de régler (température de cible).
Attention! L'afficheur de température vous affiche la
température réelle avec un décalage de tout au plus de 24
heures.
Bouton COOLMATIC
La fonction COOLMATIC sert à refroidir très vite une plus
grande quantité de produits alimentaires, par exemple des
boissons ou salades d'un dîner convivial.
1. Vous activez la fonction COOLMATIC par le bouton
COOLMATIC (7). Le témoin jaune s'allume (6).
2. La fonction COOLMATIC assure un refroidissement
intensif. L'appareil se met automatiquement à la
température de cible de +2°C. La fonction COOLMATIC
s'arrête automatiquement après 6 heures de
fonctionnement. L'appareil se remet à la température
de cible réglée au début. L'afficheur affiche la
température réelle de l'appareil.
3. Vous pouver désactiver manuellement la fonction
COOLMATIC à tout moment, en l'appuyant de nouveau.
Le témoin jaune s'éteint.
Après avoir activé la fonction COOLMATIC, il est interdit de
modifier la température réglée.
Fonction Vacances
La fonction Vacances règle la température sur +15Ê°C.
Cette fonction vous permet de garder le réfrigérateur
fermé et vide pendant une période d'absence prolongée
(par exemple, les vacances d'été) sans formation de
mauvaises odeurs.
1. Pour activer la fonction Vacances, appuyez sur le bouton
(3).
2. Appuyez de façon continue sur le bouton (3) jusqu'à
l'apparition de la lettre H (pour "Holiday", soit "vacances"
en français) au niveau de l'indicateur de température.
L'indicateur de température peut modifier la température
affichée degré par degré jusqu'à +8Ê°C. Au-dessus de
+8Ê°C, la lettre H est affichée. La température à l'intérieur
du réfrigérateur peut atteindre +15Ê°C.
La fonction Vacances du réfrigérateur est maintenant
activée en mode écoénergétique.
Le réfrigérateur doit être vide lorsque la fonction
Vacances est activée.
15
FR
Propositions à la conservation
Renseignements et conseils utiles
Pour ranger dans l`appareil les aliments différents nous
vous conseillons de prendre en considération les
propositions suivantes:
1. produits de pâtisserie, plats préfabriqués, aliments
dans récipients, viandes fraîches, charcuterie,
boissons
2. lait, produits laitiers, aliments dans récipients
3. fruits, salades, légumes
Nous attirons votre attention à ce que la répartition
des rayons dans l`appareil est changeable qui
augment considérablement l`utilité de l`espace froide. Une
ouverture de 90° de la porte permet déjà un
réarrangement des étages.
Idées et suggestions
Ce chapitre vous donne des idées et suggestions à
l`utilisation de l`appareil pour diminuer la consommation
en énergie. Il donne encore information sur
l`environnement.
Comment économiser d`énergie:
Ne placez l`appareil à la proximité d`une source de
chaleur ou ne l`exposez pas au soleil.
Veillez à la bonne aération du compresseur et du
condenseur, n`obturez pas le passage du courant d`air.
4.
5.
6.
7.
8.
fromages, beurres
oeuf
yaourt, crème fraîche
petites bouteilles, rafraîchissants
grandes bouteilles, boissons
Temps et température de stockage
Voir les renseignements concernant les temps de stockage
à la fin du mode d`emploi.
Il n`est pas possible prédéterminer correctement le temps
de stockage car il dépend de la fraîcheur et de la
manipulation des aliments. Donc, les temps de stockage ne
sont que des valeurs données à titre indicatif.
Si vous ne préparez pas immédiatement les aliments
congelés après l`achat vous pouvez les stocker durant
environ 1 jour (jusqu`à leur décongélation) dans ce
modèle. La récongélation des aliments une fois décongelés
n`est pas conseillé, utilisez les le plus tôt possible.
L`utilisation de l`espace de
refroidissement
Enveloppez fermement les aliments dans des feuilles
plastiques ou d`aluminium ou mettez les dans des
récipients bien fermés pour éviter la formation du
blanc gel.
N`ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez pas
ouverte trop longtemps.
Ne placez l`aliment dans l`appareil que dans une boîte
fermée.
Ne placez pas aliment chaux dans l`appareil, laissez le
se refroidir à la température ambiante.
Nettoyez régulièrement le condenseur.
Armoire et environnement
La matière isolante et l`agent de congélation de l`armoire
ne contiennent pas des gaz qui ne sont pas nuisibles pour
la couche d`ozone. Evitez tout endommagement du
système réfrigérant surtout à l`arrière à proximité du
système. Les autorités municipales donnent de
renseignement concernant les endroits de l`élimination
des appareils délabrés.
Les matières désignées utilisées dans cet appareil sont
réutilisables
.
Une circulation intérieure de l`air est nécessaire
pour une réfrigération efficace. On vous demande
de ne pas couvrir (par exemple par le plateau, etc.) les trous
de circulation d'air se trouvant derrière les plateaux.
Entretien
Ne mettez pas d`aliment chaud dans le
réfrigérateur, laissez le refroidir jusqu`à la
température ambiante. Vous évitez ainsi la formation de
la gelée blanche.
L`humidité à l`intérieur de l`appareil se glace et se
précipite sous forme des couches de glace ou de blanc gel.
La couche épaisse de glace ou de blanc gel a un effet
isolant et diminue la puissance réfrigérante qui se traduit
dans augmentation de la température interne de l`espace
réfrigérant et l`accroissement de la consommation en
énergie.
Un aliment peut prendre l`odeur d`un autre,
mettez les donc toujours dans une boîte fermée
ou enveloppez les dans une feuille en plastique ou en
aluminium avant les ranger dans le réfrigérateur. Les
aliments vont garder ainsi leur teneur d`humidité, p.e.
les légumes ne se dessèchent pas.
16
Décongélation
FR
La décongélation de l`espace de refroidissement se fait
automatiquement sans aucune intervention.
Le régulateur de température arrête régulièrement le
fonction du compresseur - le refroidissement est stoppé la température augmente et la décongélation s`accomplit.
Ensuit le régulateur de température remet en marche le
système.
A travers le tube de déversement l`eau de dégel s`écoule
dans le plat d`évaporation installé sur le compresseur et
s`évaporise.
Nettoyage systématique
Nettoyez l`intérieur de l`appareil chaque 3-4ème semaine.
N`utilisez pas du savon ou des produits abrasifs.
Après le débranchement de l`appareil lavez l`intérieur de
l`appareil par l`eau tiède et essuyez le avec un chiffon sec.
Nettoyez le tampon de la porte avec l`eau de conduit.
Ensuite remettez sous tension l`appareil.
Enlevez annuellement une ou deux fois la couche de
poussière de la surface du condenseur au fond de
l`appareil, et nettoyez le plateau d`évaporation sur le
condenseur.
Appareil hors d`usage
Procédez comme suite au cas d`une non utilisation
prolongée de l`appareil:
Débranchez l`appareil.
Enlevez de l`appareil les aliments y trouvants.
Exécutez la décongélation et le nettoyage suivant les
précédents.
Laissez un peu ouverte la porte pour éviter la production
d`odeur.
Dépannage
Changement d`ampoule
Attirons l`attention à ce qu`il faut régulièrement
contrôler et nettoyer l`orifice de l`écoulement de
l`eau de fonte car en cas d`une obturation de cette
orifice l`eau accumulée pénétrant dans l`isolation de
l`appareil causera la détérioration prématurée de
l`appareil.
Nettoyez l`orifice de sortie de l`eau du dégèlement à l`aide
du nettoyeur de tube joint à l`appareil et présenté sur la
figure. Stockez le nettoyeur de tube dans l`orifice de sortie.
Vérifiez périodiquement le libre écoulement de l`eau de
dégel.
Le cas le plus caractéristique de l`engorgement du tube de
déversement est le suivant: vous mettez dedans l`aliment
enveloppé en papier, le papier gèle contre le paroi du
compartiment de réfrigération et quand vous retirez
l`aliment quelques morceaux de papier restent gelés
contre le paroi. Au cours du dégel ces morceaux arrivent au
tube et l`embouchonnent.
Rangez donc avec soin les aliments enveloppés en papier.
Une charge accentuée p.e. une canicule peut
provisoirement
forcer
l`appareil
à
un
fonctionnement continu pendent duquel le dégel
automatique n`est pas efficace.
Des traces de glace ou de blanc gel dans le paroi de fond
de l`espace réfrigérant ne signifient pas un
fonctionnement anormal.
Vous pouvez changer l`ampoule brûlée comme suite:
Débranchez l`appareil.
Otez le couvercle de l`ampoule en le faisant éclater au sens
de la flèche supérieure ensuite le retirant au sens de la
flèche inférieure. Changez l`ampoule. (Le modèle de
l`ampoule: Mignon 322, 230 V, 15 W, douille E 14)
Après le changement d`ampoule remettez le couvercle et
mettez sous tension l`appareil.
La manque de l`éclairage
fonctionnement de l`appareil.
n`influence
pas
le
17
FR
Si quelque chose ne fonctionne
pas
Au cours du fonctionnement de l`appareil peuvent arriver
des petits incidents qui n`exigent pas l`appel d`un expert.
Le tableau suivant vous donne des renseignements de les
maîtriser vous-même et éviter ainsi les dépenses inutiles.
Nous vous attirons l`attention à ce que le fonctionnement
de l`appareil produit quelques effets phoniques
(compresseur, circulation du liquide) qui ne constituent
pas de dégâts, ils appartiennent au fonctionnement
normal.
Nous vous attirons l`attention de nouveau à ce que
l`arrêt du compresseur ne signifie pas l`état hors
tension de l`appareil. Il est INTERDIT de toucher les parties
électriques de l`appareil avant le débrancher du réseau!
Incident
Cause
Remèdes
Refroidissement n`est pas Régulateur de température est mis à un degré trop
suffisant
bas.
Sélection d`un degré plus haut
Quantité trop grande des aliments à réfrigérer.
Mise une quantité plus petite des aliments.
Aliment mis dedans est trop chaud.
Mise de l`aliment à la température ambiante.
La porte n`est pas fermée.
Vérification de la fermeture de la porte.
Empêchement de la circulation interne de l`air
froide.
Assurance du courant libre.
Refroidissement trop fort
Régulateur de température est mis à un degré trop
haut.
Sélection d`un degré plus bas.
Il n`y a pas de
refroidissement
La fiche secteur n`est pas correctement branchée.
Vérifier le branchement correct.
Il n`y a pas de tension dans la prise secteur.
Régulateur de température est mis dans la position
„0”.
L`appareil émet trop de Support insuffisant de l`appareil.
bruit
Vérifier la tension.
Vérifier la position du régulateur.
Vérifier l`emplacement stable (les quatre pieds sur le
sol).
Si les conseils restent sans succès avertissez un atelier de réparation spécialisé.
Panne
Les signaux d'alarme du système de contrôle et de surveillance de l'appareil apparaissent sur l'afficheur optique. Le système
donne le signal si:
L'appareil dysfonctionne. Si le système électronique de l'appareil ne détecte plus la température réelle, il affichera un
chiffre-signal comme les suivants:
ou
Jusqu'à ce que les techniciens du service après vente arrivent chez vous et dépannent l'appareil, il fonctionnera par un
programme de réserve.
18
FR
A l`attention de la personne qui mettra
en service l`appareil
Mise en marche de l`appareil
Livraison, désemballage
Faites livrer l`appareil dans son emballage original,
dans une position verticale et respectez les
signalisations sur l`emballage.
Après chaque livraison laissez reposer l`appareil durant 2
heures sans le mettant en marche.
Désemballez l`appareil et vérifiez s`il n`y a pas de traces
d`endommagements. Si oui signalez les immédiatement là
où l`appareil a été acheté. Gardez l`emballage
endommagé.
Nettoyage
Enlevez les bandes adhésives fixant contre tout
déplacement les éléments dans l`intérieur de l`appareil.
Si la température ambiante baisse au-dessous de la limite
inférieure la température de l`espace réfrigérant pourrait
monter au-dessus de la température prescrite.
L`augmentation de la température ambiante au-dessus de
la limite supérieure se traduit dans l`augmentation de la
durée de fonctionnement du compresseur, dans un
dérangement de la décongélation automatique, dans une
augmentation de la température dans l`espace réfrigérant
enfin dans une augmentation de la consommation en
énergie.
A la pose de l`appareil veillez à ce que sa position soit
horizontale. Réglez cette position à l`aide des deux pieds
réglables sur la partie inférieure avant (1). Deux cales
réglables (2) servent au réglage. Ces cales sont déplacables.
Lavez l`intérieur de l`appareil par d`eau tiède et de liquide
vaisselle. Utilisez de chiffon mou.
Séchez l`intérieur de l`appareil après nettoyage.
La pose de l`appareil
La température d`ambiance influence la consommation en
énergie et le fonctionnement correcte de l`appareil.
Pour installer l`appareil prenez en considération que le
fonctionnement correcte de l`appareil ne sera possible que
dans les limites de température ambiante donné dans le
tableau cidessous.
Classe climatique
SN
N
ST
Température ambiante
+10 ..,+32 °C
+16 ..,+32 °C
+18 ..,+38 °C
N`exposez pas l`appareil aux rayons de soleil, ne posez pas
l`appareil à la proximité d`un foyer.
S`il est impératif de poser l`appareil dans la proximité d`un
chauffage au gaz ou à l`électricité respectez les distances
minimales suivantes:
19
FR
en cas d`une distance de 3 cm ou moins entreposez
une plaque termiquement isolante d`une épaisseur de
0,5 - 1 cm et non flammable entre les deux appareils.
en cas d`un chauffage à l`huile ou au charbon la
distance doit être augmentée à 30 cm.
L`appareil est utilisable en le posant contre le mur.
Enlever la porte du réfrigérateur en la tirant un peu
vers le bas.
Dévisser le pivot de l'élément supérieur tournant de la
porte du réfrigérateur, et puis visser-le sur l'autre côté.
Mettre la porte du réfrigérateur sur le pivot supérieur
supporteur de porte.
Déplacez la cheville dans la plaque porteuse de la
porte suivant la flèche.
Fixez la plaque à autre côté et ne changez pas la
position de la porte.
Il faut respecter les distances minimales de la figure
au cours de la pose de l`appareil:
A: pose au-dessous d`une armoire murale
B: pose libre
Changement du sens d`ouverture
de la porte
Il est possible de changer le sens d`ouverture de droite à
gauche au sens de gauche à droite de la porte si
l`installation ou le maniabilité l`exige.
Remettez le vis dans le trou devenu libre à l`autre côté
et les deux pieds réglables et redressez l`armoir.
Déplacer les bras à l'autre côté, mettre les bouchons
en plastique se trouvant dans le sachet en plastique du
guide dans les trous devenus vides.
Mettez en place et nivelez l`appareil ensuite mettez le
sous tension.
Exécutez l`opération suivant les instructions ci-dessous:
Débranchez l`appareil.
Inclinez légèrement l`appareil en arrière de telle
manière que le compresseur ne touche pas le sol.
Appelez une deuxième personne qui pendant le
manoeuvre fixera solidement l`appareil dans cette
position.
Otez les deux pieds réglables (2 p) et les 2 vis de
fixation de la plaque porteuse inférieure de la porte
ensuite le vis à l`autre côté.
Faites appel à un atelier spécialisé le plus proche si vous ne
voulez pas exécuter les opérations ci-dessus. Les opérations
seront exécuter contre un remboursement.
20
FR
Branchement électrique
Branchez l`appareil uniquement à un réseau de tension
alternative de 230 V et de fréquence de 50 Hz.
Cet appareil répond aux spécification des
directives suivantes:
Ne connectez la fiche secteur que dans une prise secteur
possédant d`une protection contre les contacts
accidentels (contact de sûreté). Si vous ne possédez une
prise convenable faites appel à un technicien qui
établira la prise nécessaire.
– 73/23 EEC - 73/02/19 (Directive des petites tensions) et
ses amendements en vigueur
– 89/336 EEC - 89/05/03 (Directive EMC) et ses
amendements en vigueur
– 96/57 CE - 03/09/96 (Directive concernant les exigences
en matière de rendement énergétique) et ses
amendements ultérieurs.
Temps de stockage
Le temps et le manière de stockage des aliments frais.
Aliments
viandes crues
viande bouillie
viande cuite
hachis de viande crue
hachis de viande cuite
charcuterie, saucisse
poisson fraîche
poisson bouillie
poisson cuite
conserve de poisson ouverte
poulet vidé
poulet rôti
poule vidée
poule bouillie
canard, oie vidé, frais
canard, oie rôti
beurre dans emballage ouvert
beurre enveloppée
dans l`enveloppe original
crème fraîche
crème double
fromage (dur)
fromage (à pâte molle)
fromage blanc
oeuf
épinard, oseille
petits pois, haricots verts
champignon
carotte
piment vert
tomate
chou
fruits trop périssables
(fraise, framboise)
fruits
conserves de fruit ouvertes
gâteaux à la crème
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Temps
2
X
X
X
de stockage en jour
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Mode et matériel d`emballage
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
pot couvert
pot couvert
pot couvert
sachet en feuille, papier paraffiné
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
pot couvert
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
sachet en feuille hermétiquement fermé
pot couvert
dans l`enveloppe original
dans l`enveloppe original
dans l`enveloppe original
dans verre
dans verre
feuille en aluminium
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
sachet en feuille
pot couvert
pot couvert
Légende:
X: temps de stockage normal
x: temps de stockage possible (seulement des marchandises sûrement fraîches)
La fabrique réserve tout droit de changement de production.
21
DE
Bevor Sie Ihr Gerät anschließend in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Gebrauchsanleitung durch, die
Sicherheitshinweise und wichtige Informationen enthält.
Nur so können Sie das Gerät sicher und zuverlässig nutzen und werden viel Freude daran haben.
Folgende Zeichen werden Ihnen helfen, sich in der Gebrauchsanleitung besser zurecht zu finden.
Sicherheitsvorschriften
Die Warnungen mit diesem Symbol dienen Ihrer Sicherheit und der Ihres Gerätes
Wichtige Hinweise und Informationen
Umwelthinweise
Bei diesem Symbol finden Sie Tips zur Lagerung von Lebensmitteln
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Inhalt
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit...............................23
Allgemeine Sicherheitsvorschriften..................................23
Für die Sicherheit Ihrer Kinder...........................................23
Sicherheitsvorschriften für die Inbetriebnahme ..........23
Informationen für Sicherheitsvorschriften
von Isobutan ............................................................................23
Zum Betrieb des Gerätes .........................................................24
Allgemeine Informationen...................................................24
Bedienungselemente des Gerätes......................................24
Inbetriebnahme - Temperatur einstellen....................25
Bedienblende........................................................................25
Tasten zur Temperatureinstellung.................................25
Einlagerunsempfehlung....................................................26
Lagerzeit und Kühltemperatur verschiedener ..............
Lebensmittel.........................................................................26
Und so bedienen Sie Ihren Kühlbereich......................26
Wichtige Informationen und Ratschläge........................26
Tips und Hinweise...................................................................26
Und so können Sie Energie sparen:..............................26
Geräte und Umgebung .....................................................26
Instandhaltung ........................................................................26
Abtauen .................................................................................26
Regelmäßige Reinigung....................................................27
Außer Betrieb gesetztes Gerät .......................................27
Fehlerbeseitigung ...................................................................27
Wechsel der Glühlampe....................................................27
Wenn etwas nicht funktioniert .........................................28
Zu Händen von Inbetriebnahmer .........................................29
Inbetriebname .........................................................................29
Transport, Auspacken.........................................................29
Reinigung ..............................................................................29
Standort.................................................................................29
Wechsel des Türanschlags................................................30
Elektrischer Anschluß........................................................32
Lagerzeittabelle ...........................................................................32
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum
Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150 Ländern der Erde über 55
Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem
Wert von rund 14 Mrd. USD.
22
DE
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit
Allgemeine
Sicherheitsvorschriften
Sollten Sie Ihr Gerät einmal weitergeben wollen,
vergessen Sie bitte nicht, die Gebrauchsanleitungen
dazuzulegen.
Sie haben ein Gerät für den Haushalt erworben, und
es sollte auch nur zur Lagerung von Lebensmitteln
gebraucht werden.
Wartungen und Reparaturen (einschließlich
Verbesserung und Austausch der Netzleitung) nur
durch eine autorisierte Werkstatt durchführen
lassen. Für Reparaturen dürfen nur OriginalErsatzteile benutzt werden, anderenfalls könnte Ihr
Gerät beschädigt oder Sie selbst verletzt werden.
Das Gerät steht nicht unter Spannung, wenn Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie
deshalb vor Reparaturen, Reinigungen den
Netzstecker aus der Steckdose. Nicht am
Anschlußkabel ziehen, um das Gerät vom Netz zu
trennen! Wenn die Steckdose schwer zu erreichen ist,
schalten Sie das Stromnetz ab (Sicherung
herausnehmen).
Es ist verboten, das Netzkabel zu verlängern!
Bitte prüfen, dass das Netzkabel nicht von der
Geräterückseite eingeklemmt und beschädigt wird.
Ein beschädigtes Netzkabel kann überhitzen und
einen Brand verursachen.
- Keine schweren Gegenstände bzw. das Gerät selbst
auf das Netzkabel stellen. Kurzschluss- und
Brandgefahr!
Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose
ziehen, besonders wenn das Gerät aus der Nische
gezogen wurde. Eine Beschädigung des
- Netzkabels kann Kurzschluss, Feuer und/oder
Stromschlag verursachen.
Ein beschädigtes Netzkabel muß durch eine
qualifizierte Fachkraft oder vom Kundendienst
ersetzt werden.
- Den Netzstecker niemals in eine lockere oder
beschädigte Steckdose stecken. Stromschlag- und
Brandgefahr!
Ohne die Abdeckblende der Innenbeleuchtung darf
das Gerät nicht in Betrieb genommen werden!
Die Innenwände sind kratzempfindlich, deshalb
sollten Sie beim Reinigen nie Eiskratzer oder andere
spitze Gegenstände benutzen.
Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten mit dem
Temperaturregler, bzw. der Beleuchtungsarmatur in
Berührung kommen.
Bewahren Sie keine heißen Töpfe in unmittelbarer
Nähe der Kunststoffteile des Gerätes auf.
Lagern Sie keine entflammbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät, es besteht Explosionsgefahr.
Kontrollieren und reinigen Sie bitte regelmäßig den
Tauwasserablauf - einen Hinweis hierzu finden Sie
auch im Inneren des Gerätes - sonst könnte im Falle
einer Verstopfung das angesammelte Wasser zu einer
vorzeitigen Funktionsstörung des Gerätes führen.
Für die Sicherheit Ihrer Kinder
Ihre Kinder sollten nicht mit den Klebebändern und
Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da
Lebensgefahr durch Ersticken besteht!
Das Gerät sollte ausschließlich von Erwachsenen
bedient werden. Achten Sie darauf, daß Ihre Kinder
mit dem Gerät oder dessen Bedienungselementen
nicht spielen.
Sollte das Gerät am Ende seine Lebensdauer außer
Betrieb gesetzt werden, so ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose, trennen Sie das Anschlußkabel
durch (möglichst nah am Gerät) und montieren Sie die
Tür ab. Dadurch verhindern Sie, daß sich spielende
Kinder selbst einsperren oder einen Stromschlag
erleiden.
Das Gerät darf von Kindern und Personen, deren
physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten sowie
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen, nur unter
Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung durch
eine Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie
sich den Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Sicherheitsvorschriften für die
Inbetriebnahme
Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an die Wand.
Die Wärme abgebenden Teile (Kompressor und
Verflüssiger) sollen die Wand nicht berühren.
Bevor Sie das Gerät verschieben, sollte der Netzstecker
aus in der Steckdose genommen sein.
Beim Aufstellen des Gerätes achten Sie darauf, daß es
nicht auf das Anschlußkabel gestellt wird.
Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Gerätes.
Nicht ausreichende Belüftung hätte eine Erwärmung
des Gerätes zufolge. Um Ihrem Gerät die erforderliche
Belüftung zu sichern, befolgen Sie bitte die Hinweise
für die „Inbetriebnahme des Gerätes”.
Informationen für
Sicherheitsvorschriften
von Isobutan
Warnung
Ihr Gerät enthält im Kältekreislauf Isobutan (R 600a);
bei diesem Stoff besteht Feuer- und Explosionsgefahr.
Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder des
Aufbaus von Einbaumöbeln nicht verschließen.
Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen
mechanischen
Einrichtungen
oder
sonstige
künstlichen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen
benutzen.
Kühlkreislauf nicht beschädigen.
Keine
elektrischen
Geräte
innerhalb
des
Lebensmittellagerraumes betreiben, die nicht vom
Hersteller freigegeben sind.
Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden,
halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften der
Gebrauchsanleitung. Für Schäden infolge von
Nichtbeachtung dieser Vorschriften haftet der Hersteller
nicht.
23
DE
Zum Betrieb des Gerätes
Allgemeine Informationen
Sie haben einen Kühlschrank ohne Gefrierfach erworben.
Dementsprechend ist Ihr Gerät für Lagerung von
gekühlten Lebensmittel, nicht aber für die Aufbewahrung
von Tiefkühlkost und zur Eiswürfelzubereitung geeignet.
Das Gerät entspricht den Normen der auf dem Typenschild
angegebenen Klimaklasse unter Berücksichtigung der dort
aufgeführten Temperatur.
Bedienungselemente des Gerätes
1. Glasplatte
10. Flaschenfach
2. Tauwasserablauf
11. Eierablage
3. Obstfach
12. Luftzirkulation
4. Typenschild
13. Belüftungsgitter
5. Verstellbare Füße
14. Verflüssiger
6. Butterfachkalppe
15. Auffangschale
7. Beleuchtungsarmatur
16. Kompressor
8. Türabstellfach
17 Temperaturregler und Display
9. Dichtung
24
DE
Inbetriebnahme - Temperatur einstellen
1. Gerätesteckerin die Steckdose stecken.
Temperaturanzeige nach kurzer Zeit (ca. 5 sec.)
automatisch wieder auf die IST-Temperatur zurück.
+5°C ist die richtige Lagertemperatur für das Kühlgut.
Temperaturanzeige
2. Taste
EIN/AUS
(2)
drücken.
Die
grüne
Netzkontrollanzeige (1) leuchtet.
3. Auf eine der Tasten "+" (3) oder "-" (5) drücken.
DieTemperaturanzeige schaltet um und zeigt
blinkenddie eingestellte SOLL-Temperatur an.
Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist +5°C für
den Kühlraum alsausreichend kalte Lagertemperatur
anzusehen.
4. Der Kompressor startet und läuft dann automatisch.
Hinweis: Bei Änderung der Einstellung läuft der
Kompressor nicht sofort an, wenn gerade automatisch
abgetaut wird.
5. Da die Lagertemperatur im Kühlraum schnell erreicht
wird, können Sie gleich nach dem Einschalten Kühlgut
einlagern.
Die Temperaturanzeige gibt mehrere Informationen.
Bei normalem Betrieb wird die Temperatur angezeigt,
die momentan im Kühlabteilvorhanden ist
(ISTTemperatur).
Wird das Gerät eingeschaltet oder die Temperatur
erhöht, erscheint in der Temperaturanzeige so lange
das Zeichen „-”, bis der Kühlraum eine Temperatur von
+9 bis +2 °C erreicht hat.
Während der Temperatureinstellung wird blinkend die
im Moment eingestellte Kühlabteiltemperatur
angezeigt (SOLL-Temperatur).
Achtung: Die Temperaturanzeige kann die tatsächliche
Temperatur bis zu 24 Stunden verzögert anzeigen.
Bedienblende
COOLMATIC-Taste
1. EIN / AUS Netzkontrollanzeige
(grün)
2. Taste EIN/AUS
3. Taste zur Temperatureinstellung (für wärmere
Temperaturen)
4. Temperaturanzeige
5.
Taste zur Temperatureinstellung
Temperaturen)
(für
kältere
6. Anzeige für eingeschaltete COOLMATIC-Funktion
(gelb)
7. Taste COOLMATIC EIN/AUS
Tasten zur Temperatureinstellung
Die Temperatureinstellung erfolgt durch die Tasten "+"
(WÄRMER) und "-" (KÄLTER).
COOLMATIC
Die COOLMATIC-Funktion eignet sich zum schnellen
Abkühlen größerer Kühlgutmengen im Kühlraum, z. B.
Getränke, Salate anläßlich einer Party.
1. Durch Drücken der Taste COOLMATIC (7) wird die
COOLMATIC-Funktion eingeschaltet. Die gelbe
Anzeige (6) leuchtet.
2. Die COOLMATIC-Funktion sorgt jetzt für intensives
Kühlen. Dabei wird automatisch eine SOLL-Temperatur
von +2°C vorgegeben. Nach Ablauf von 6 Stunden
wird die COOLMATIC-Funktion selbsttätig beendet. Die
ursprünglich eingestellte SOLL-Temperatur ist dann
wieder maßgebend und die Temperaturanzeige zeigt
die momentane Kühlraumtemperatur.
3. Durch erneutes Drücken der Taste COOLMATIC kann
die COOLMATIC-Funktion jederzeit manuell beendet
werden. Die gelbe Anzeige erlischt.
Achtung: Bei eingeschalteter COOLMATIC-Funktion kann
die Temperatureinstellung nicht verändert we
Urlaubsfunktion
Durch die Urlaubsfunktion wird die Temperatur auf +15°C
eingestellt. Diese Funktion ermöglicht es, den leeren
Kühlschrank geschlossen zu lassen, wenn Sie sich im
Urlaub befinden (z. B. während der Sommerferien), ohne
dass sich unangenehmer Geruch bildet.
1. Drücken Sie die Taste (3), um die Urlaubsfunktion zu
aktivieren.
Die Tasten stehen
Temperaturanzeige.
in
Verbindung
mit
der
Durch Druck auf eine der beiden Tasten "+" (3) oder "" (5) wird die Temperaturanzeige von der ISTTemperatur (Temperaturanzeige leuchtet dauernd) auf
die SOLLTemperatur (Temperaturanzeige blinkt)
umgeschaltet.
Mit jedem weiteren Druck auf eine der beiden Tasten
wird die SOLL-Temperatur um 1¡C verändert.
Wird keine Taste mehr betätigt, schaltet die
2. Halten Sie die Taste (3) so lange gedrückt, bis in der
Temperaturanzeige der Buchstabe „H” für Holiday (Urlaub)
erscheint. Die Temperaturanzeige kann die angezeigte
Temperatur Grad für Grad bis auf +8°C ändern. Über +8°C
erscheint im Display der Buchstabe „H”. Die
Innentemperatur kann bis zu +15°C erreichen.
Jetzt befindet sich der Kühlschrank im Urlaubsmodus, d. h.
im Stromsparmodus.
Bei eingeschalteter Urlaubsfunktion muss der
Kühlschrank leer sein.
25
DE
Einlagerungsempfehlung
Bei Einlagerung verschiedener Lebensmittel beachten Sie
bitte die nebenstehende Abbildung:
1. Desserts, Torten, fertige Speisen, Lebensmittel im
Behälter, frisches Fleisch, Aufschnitt, Getränke
2. Milch, Milchprodukte, Lebensmittel im Behälter
3. Obst, Gemüse, Salat
Wichtige
Ratschläge
Informationen
und
Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß die
Ablagegitter und die Türregale im Gerät
höhenverstellbar sind. Beim Öffnen der Tür in einem 90°
Winkel lassen sich die Ablagegitter herausziehen und in
der gewünschten Höhe wieder einsetzen.
Tips und Hinweise
In diesem Abschnitt erhalten Sie nützliche Hinweise zur
Einsparung von Energie sowie zum Umweltschutz.
Und so können Sie Energie
sparen:
Standorte im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
und Heizungsquellen sind zu vermeiden.
4.
5.
6.
7.
8.
Butter, Käse
Eier
Joghurt, u.
ä.
Kleine Flaschen, Getränke
Große Flaschen, Getränke
Lagerzeit
und
Kühltemperatur
verschiedener Lebensmittel
Informationen über die Lagerzeit entnehmen Sie bitte der
Tabelle „Lagerzeit” am Ende der Gebrauchsanleitung.
Da die Lagerzeit in erster Linie von der Frische der
gekühlten Lebensmittel bzw. seiner vorherigen
Behandlung abhängt, ist sie in diesem Rahmen nicht
eindeutig zu bestimmen. Deshalb sind die angegebenen
Daten lediglich als Orientierungspunkte zu verstehen.
Wenn Sie die gekauften tiefgekühlten Lebensmittel nicht
sofort aufbrauchen, können Sie sie zum Auftauen einen
Tag lang im Kühlbereich dieses Types lagern.
Aufgetaute oder angetaute Produkte sind zum erneuten
Einfrieren nicht geeignet. Solche Produkte sollten Sie
möglichst schnell aufbrauchen.
Und so bedienen Sie Ihren Kühlbereich
Die Luft im Kühlbereich muß ausreichend
zirkulieren können, um entsprechend zu kühlen.
Aus
diesem
Grund
bitten
wir
Sie,
die
Luftzirkulationsöffnungen hinter den Regalen nicht abzudecken (z.B. mit Ablagen, usw.).
Lassen Sie heiße Speisen vor dem Einlegen in
den Kühlbereich auf Zimmertemperatur
abkühlen, um unnötige Reif- und Eisschichtbildung zu
vermeiden.
Verpacken Sie angebrochene Lebensmittel in
geeigneten Verpackungsfolien oder Behälter. So
bleiben Aroma und Frische besser erhalten. Das Gemüse
kann so z.B. mehrere Tage seine Feuchtigkeit bewahren
und trocknet nicht aus.
26
Achten Sie auf die ausreichende Belüftung des
Kompressors und Verflüssigers.
Verpacken Sie die Lebensmittel in luftdichtem
Material, um unnötige Reif- und Eisschichtbildung zu
vermeiden.
Vermeiden Sie unnötiges und zu langes Öffnen der
Tür.
Legen Sie die Lebensmittel nur verpackt in das Gerät.
Lassen Sie die heißen Speisen vor dem Einlegen auf
Zimmertemperatur abkühlen.
Um hohe Leistung bei niedrigen Energieverbrauch zu
erzielen, muß der Verflüssiger regelmäßig gereinigt
werden.
Geräte und Umgebung
Sie haben ein Gerät erworben, dessen Kälte- und
Isolierkreislauf umweltverträglich ist und somit die
Ozonschicht der Erde in keinerlei Weise beschädigt.
Sollte Ihr Gerät am Ende seiner Lebensdauer aus Ihrem
Haushalt
entfernt
werden,
nehmen
Spermüllannahmestellen Ihr Gerät entgegen, und
entsorgen bzw. wiederverwerten seine verschiedene Teile
umweltverträglich.
Informationen über Spermüllannahmestellen erhalten Sie
bei den städtischen Ämtern.
Die wiederverwendbaren Teile des Gerätes sind mit diesem
Zeichen
gekennzeichnet.
Instandhaltung
Abtauen
Nach einer bestimmten Betriebszeit kann sich im
Kühlraum des Gerätes eine Reif- bzw. Eischicht bilden.
Diese Reif- und Eisschicht wirkt isolierend, die
Kälteabgabe wird dadurch erschwert, was zur erhöhten
Temperatur der Kühlräume führen kann und den
Stromverbrauch ansteigen läßt.
DE
Bei diesem Typ besitzt der Kühlbereich eine
Abtauvollautomatik. Damit entfällt ein Abtauen des
Kühlbereiches.
Der Temperaturregler unterbricht immer wieder den
Kompressor - während dieser Zeit wird der Kühlprozeß
unterbrochen - die Innentemperatur steigt und somit
erfolgt ein Abtauen.
Nach dem Abtauen aktiviert der Temperaturregler den
Kühlprozeß.
Regelmäßige Reinigung
Zweckmäßig ist es, den Kühlbereich alle 3-4 Wochen zu
reinigen.
Verwenden Sie bei der Reinigung bitte keine Scheuermilch
oder Seife.
Nachdem Sie das Gerät vom Netz getrennt haben
(Netzstecker aus der Steckdose ziehen), waschen Sie es mit
lauwarmem Wasser aus und wischen Sie es gut trocken.
Das Wasser sammelt sich im Sammelbehälter, läuft durch
den Tauwasserablauf über die Tauwasserabführung in die
Auffangschale (auf dem Kompressor) und verdunstet dort
durch die Wärme des Kompressors.
Die Türdichtung waschen Sie am besten mit klarem Wasser
ab.
Kontrollieren und reinigen Sie bitte den
Tauwasserablauf regelmäßig, sonst könnte im
Falle einer Verstopfung das angesammelte Wasser in die
Isolierung gelangen und somit zu einer vorzeitigen
Funktionsstörungen des Gerätes führen.
Ein- bis zweimal jährlich sollten Sie auf der Rückseite des
Kühlschrankes den Staubbelag am Kondensator entfernen
und die Auffangschale auf dem Kompressor sauber
machen.
Nach der Reinigung können Sie den Netzstecker wieder in
die Steckdose stecken.
Außer Betrieb gesetztes Gerät
Sollten Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht brauchen, gehen
Sie wie folgt vor:
Trennen Sie das Gerät vom Netz.
Nehmen Sie die Lebensmittel heraus.
Reinigen Sie das Gerät auf die eben geschilderte Weise.
Lassen Sie die Türen offen, um Geruchsbildung zu
vermeiden.
Fehlerbeseitigung
Wechsel der Glühlampe
Verwenden Sie beim Reinigen des Tauwasserablaufes das
mitgelieferte und auch in der Abb. dargestellte
Reinigungsgerät. Bewahren Sie es am Tauwasserablauf
auf.
Überzeugen Sie sich gelegentlich davon, daß der
Tauwasserablauf nicht verstopft ist.
Ein typisches Beispiel für die Verstopfung der
Tauwasserabführung besteht darin, daß in Papier
verpackte Lebensmittel mit der Rückwand des
Kühlbereiches in Berührung kommen und dort festfrieren.
Beim Herausnehmen des Lebensmittels kann das Papier in
die Tauwasserabführung gelangen und dadurch einen
Verstopfung verursachen.
Wenn die Glühlampe defekt ist, können Sie diese leicht
selbst austauschen:
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Klicken Sie die Abdeckung der Beleuchtung in der oberen
Pfeilrichtung raus, und entfernen Sie diese in der unteren
Pfeilrichtung. Nun können Sie die defekte Glühlampe
ersetzen. (Typ: Mignon 322, 230 V, 15 W, Sockel E 14)
Setzen Sie die Abdeckung der Glühlampe zurück, und
stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Eine defekte Innenbeleuchtung beeinträchtigt die
Funktionsfähigkeit des Gerätes nicht.
Gehen Sie deshalb bitte beim Einlegen von in Papier
verpackte Lebensmittel aus den eben ernannten Gründen
vorsichtig vor.
Bei voller Auslastung (z.B. bei Hitze) läuft der
Kühlschrank ununterbrochen, während dieser Zeit
ist die Abtauvollautomatik unwirksam.
Nach dem Abtauen sind Reif- und Eisflecken auf der
Rückseite des Kühlschrankes nicht unüblich.
27
DE
Wenn etwas nicht funktioniert
Bei allen elektrischen Geräten können Störungen
auftreten, zu deren Beseitigung Sie nicht unbedingt den
Kundendienst benötigen. In der nächsten Tabelle wollen
wir Ihnen über diese Störungen ein paar Hinweise geben,
damit Sie von überflüssigen Reparaturkosten verschont
bleiben.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß bei jedem
arbeitenden Kompressor-Aggregat Geräusche auftreten,
die teils vom laufenden Motor, teils vom Kältemittel, das
durch die Rohre strömt, herrühren. Das ist kein Fehler,
sondern ein Zeichen der normalen Funktion.
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen,
daß das Kühlaggregat nicht ununterbrochen laufen
muß. Wenn der Thermostat es also abschaltet, und das
Kälteaggregat nicht in Betrieb ist, so bleibt die
Stromversorgung dennoch gewährleistet. Berühren Sie
nicht die stromführen den Teile des Gerätes solange Ihr
Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist!
Problem
Das Gerät kühlt nicht
ausreichend.
Lösungen
Mögliche Ursachen
Der Temperaturregler ist falsch
(Eingestellte Wert ist zu niedrig.)
eingestellt.
Nehmen Sie eine höhere Einstellung am
Temperaturregler.
Zu große Menge Frischware wurde auf einmal
eingelagert.
Lagern Sie kleinere Mengen ein.
Warme Speisen wurden eingelegt.
Lassen Sie die warmen Speisen vor dem Einlagern
auf Zimmertemperatur abkühlen.
Tür ist nicht richtig fest verschlossen.
Kontrollieren Sie, ob die Tür richtig geschlossen
ist.
Zirkulation der inneren kalten Luft ist nicht gesichert.
Sichern Sie die freie Luftzirkulation.
Kühlraum ist zu kalt.
Kühltemperatur ist falsch eingestellt. (Eingestellter
Wert ist zu hoch.)
Nehmen Sie eine niedrigere Einstellung.
Das Gerät kühlt
überhaupt nicht.
Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.
Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig in der
Steckdose ist.
Steckdose steht nicht unter Spannung.
Kontrollieren Sie, ob die Steckdose unter
Spannung steht.
Temperaturregler ist auf „0” eingestellt.
Überprüfen Sie den eingestellten Wert am
Temperaturregler.
Gerät steht nicht fest und eben.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil auf den
Boden steht (alle vier Füße fest am Boden).
Das Gerät ist zu laut.
Wenn diese Hinweise keine Ergebnisse bringen, bitte den Kundendienst benachrichtigen.
Funktionsstörungen
Das Kontroll- und Informationssystem besteht aus optischer Warnanzeige.
Das System warnt:
Bei Funktions Störungen am Gerät. Hat die Elektronik des Gerätes einen technischen Defekt erkannt, der verhindert, dass
die Ist-Temperatur erfasst werden kann, erscheint auf der Temperaturanzeige der Hinweis
oder
Das Gerät arbeitet mit einem Notprogramm, bis der Kundendienst die Reparatur durchgeführt hat.
28
DE
Zu Händen von Inbetriebnahmer
Inbetriebnahme
Transport, Auspacken
Das Gerät sollte stehend und in Originalverpackung
transportiert werden.
Nach jedem Transport muß das Gerät zur Beruhigung des
Kältekreislaufes ca. 2 Stunden ruhig stehen, bevor es
eingeschaltet wird.
Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät unbeschädigt
angeliefert wurde. Sollten Sie Schäden feststellen,
benachrichtigen Sie umgehend den Händler, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben. In diesem Falle bewahren Sie das
Verpackungsmaterial auf.
Reinigung
Entfernen Sie alle Klebebänder, die die Zubehörteile des
Gerätes gegen Verrutschen gesichert haben.
Das Geräteinnere und alle Zubehörteile mit lauwarmem
Wasser reinigen, dem ein mildes Reinigungsmittel
zugesetzt werden kann. Benutzen Sie einen weichen
Lappen.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Sinkt die Raumtemperatur unter die untere Grenze, kann
ein ungewünschter Temperaturanstieg im Kühlbereich
erfolgen.
Steigt die Raumtemperatur über die obere Grenze, schaltet
sich der Kompressor für längere Zeit ein, dies kann zu
Funktionsstörungen bei der Abtauvoll-automatik führen,
und es kann ein Temperaturanstieg im Kühlbereich
entstehen bzw. der Energieverbrauch erhöht werden.
Das Gerät soll waagerecht auf dem Boden stehen. Dies
erreichen Sie mit den 2 verstellbaren Füßen (1) (vorne
unten). Zu den Füßen gehört jeweils eine Distanzscheibe
(2). Diese Scheiben können auch entfernt werden, wenn es
die Positionierung erfordert.
Nach der Reinigung wischen Sie das Geräteinnere trocken.
Standort
Die Umgebungstemperatur hat eine Auswirkung auf den
Energieverbrauch und die einwandfreie Funktion des
Kühlgerätes.
Bei der Standortwahl sollten Sie darauf achten, das Gerät
in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur in Betrieb
zu setzen die seiner Klimaklasse entspricht. Die Klimaklasse
ist dem Typenschild zu entnehmen.
Standorte für das Kühlgerät im Bereich direkter
Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einem Ofen,
Herd oder Heizungskörper sind zu vermeiden.
29
DE
Wenn die Räumlichkeit dies nicht zuläßt, sollten Sie die
Mindestabstände zu solchen Geräten einhalten:
zu Gas- und Elektroherden
3 cm
Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, muß
eine 0,5 - 1 cm dicke nicht brennbare Isolierplatte
dazwischen gestellt werden.
zu Öl- und Kohleherden
30 cm
Wechsel des Türanschlags
Wenn der Türanschlag aus räumlichen Gründen
gewechselt werden muß, so besteht die Möglichkeit, den
Türanschlag auf die linke Seite zu montieren.
Der Türanschlag ist vom Werk aus rechtsseitig montiert.
Gehen Sie bitte in der Reihenfolge der nachstehenden
Beschreibung und Abbildungen vor:
Das Kühlgerät ist so gefertigt, daß es bis zum Anschlag an
die Wand gestellt werden kann.
Stellen sie sicher daß das Gerät vom Netz getrennt ist
(Netzstecker aus der Steckdose ziehen).
Beim Aufstellen müssen die Mindestabstände
eingehalten werden. (siehe Abb.)
Kippen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, achten
Sie aber darauf, daß der Kompressor den Boden nicht
berührt. Nehmen Sie sich am besten eine zweite
Person zu Hilfe, die das Gerät festhält.
A:
Wenn das Kühlgerät unter einen Hängeschrank
aufgestellt wird
B:
Wenn das Kühlgerät „frei” steht
Schrauben Sie die verstellbaren Füße (2 Stück) ab, und
entfernen Sie die untere Halterung, indem Sie die 2
Schrauben auf der einen Seite und die 1 Schraube auf
der anderen Seite abschrauben.
Hängen Sie die Tür des Kühlgeräts durch leichtes
Ziehen nach unten ab.
Schrauben Sie den oberen Türscharnierstift des
Kühlschranks ab, und schrauben Sie ihn auf der
anderen Seite wieder ein.
Hängen Sie die Tür des Kühlgeräts auf die obere
Türangel auf.
30
DE
Setzen Sie den Bolzen in das Scharnier in der
Pfeilrichtung um.
Befestigen Sie die Halterung an der anderen Seite,
achten Sie aber darauf, daß die Tür sich nicht bewegt.
Schrauben Sie die 1 Schraube auf der anderen Seite in
die frei gewordene Stelle, und befestigen Sie die 2
Füße. Jetzt können Sie das Gerät aufstellen.
Setzen Sie die Türgriffe auf der anderen Seite auf und
stecken Sie die im Beutel dieser An-weisung
mitgelieferte Plastikstopfen in die frei gewordenen
Öffnungen ein.
Positionieren Sie nun das Gerät, richten Sie es
waagerecht aus, und schließen Sie es an.
31
DE
Elektrischer Anschluß
Das Gerät kann nur an ein, mit einer 230 V
Nennspannung und 50 Hz Nennfrequenz versehenes
Netz mit Wechselspannung angeschlossen werden.
Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie
Niederspannung
73/23 EWG - 73/02/19 - und Elektromagnetische
Verträglichkeit
Das Gerät muß an eine vorschriftsmäßig installierte
Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Lassen
Sie sich gegebenenfalls - von einem qualifizierten Elektriker in der Nähe des Kühlschrankes eine
Schutzkontaktsteckdose vorschriftsmäßig installieren zu
lassen.
89/336 EWG - 89/05/03 in der jeweils aktuellen
Fassung
96/57 EEC - 96/09/03 (Energieeffizienzrichtlinie) und
nachfolgende Neufassungen.
Lagerzeittabelle
Dauer und Art der Lagerung frischer Lebensmittel im Kühlschrank
Lebensmittel
Rohes Fleisch
Fleisch (gekocht)
Fleisch (gebraten)
Hackfleisch (roh)
Hackfleisch (gebraten)
Aufschnitt, Bockwurst
Fisch (frisch)
Fisch (gekocht)
Fisch (gebraten)
Fischkonserven, angebrochen
Hähnchenteile, frisch
Hähnchen, gebraten
Hühnerteile, frisch
Huhn, gekocht
Gänse-, Ententeile, frisch
Gans, Ente gebraten
Butter, nicht angebrochen
Butter, bereits angebrochen
Milch (Tüte)
Sahne
Saure Sahne o.ä.
Hartkäse
Weichkäse
Quark
Eier
Spinat, Sauerampfer
Erbsen, Bohnen
Pilze
Möhren, Spargel
Grüne Paprika
Tomate
Kohlarten
Schnell verderbbares Obst
(z.B. Erdbeere, Himbeere)
Sonstiges Obst
Angebrochene Obstkonserve
Desserts, Torten
Lagerzeit in Tagen
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
Art der Verpackung
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
Gefrierbeutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Beutel, Klarsichtsfolie
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
in Originalverpackung
in Originalverpackung
in Originalverpackung
in Becher
in Becher
Alufolie
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Symbolerklärung:
X
x
Übliche Lagerzeit
Mögliche Lagerzeit (bezieht sich nur auf vollkommen frische Ware)
Der Hersteller hält sich Änderungen des Produktes vor.
32
GB
Before installing and using the appliance read this user's instruction book carefully. It contains safety precautions, hints,
information and ideas. If the refrigerator is used in compliance with the instructions written, it will operate properly and
provide you with greatest satisfaction.
The symbols below help you to find things more easily:
Safety precautions
Warnings and information at this symbol serve safety for you and your appliance.
Hints, useful information
Environmental information
Symbol for ideas
At this symbol ideas can be found according to food and its storing.
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Contents
Important safety information ................................................34
General safety precautions........................................................34
Precautions for child safety ................................................34
Safety precautions for installation ...................................34
Safety precautions for isobutane......................................34
Instructions for the User .........................................................35
General information ..............................................................35
Description of the appliance, main parts .......................35
Handling the appliance.........................................................36
Starting your appliance and temperature control ..36
Control panel........................................................................36
Temperature control buttons..........................................36
Hints for storage.................................................................36
Storage time and temperature of foods.....................37
How to use the cooling compartment ........................37
Some useful information and advice...............................37
Hints and ideas ........................................................................37
How to save energy ...........................................................37
The appliance and environment ....................................37
Maintenance.............................................................................37
Defrosting..............................................................................37
Regular cleaning .................................................................38
When the refrigerator is not in use .............................38
Trouble shooting .....................................................................38
How to change the bulb ..................................................38
If something does not work................................................39
Instructions for the Installer..................................................40
Installing the appliance ........................................................40
Transportation, unpacking ...............................................40
Cleaning .................................................................................40
Placement..............................................................................40
Change of door opening direction................................41
Electrical connection .........................................................42
Storage time chart......................................................................43
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More
than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws
and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
33
GB
Important safety information
General safety precautions
Keep these instructions and they should remain at the
appliance when moving away or changing owner.
This appliance is designed for storing food, domestic
use and being used according to these instructions
only.
Specialised companies that are qualified to do so by
the manufacturer must carry out service and repairs
including repairing and changing the power cord.
Accessory parts supplied by them should be used only
for repairing. Otherwise the appliance can be
damaged or can cause other damage or injury.
The appliance is out of circuit only in that case if the
plug is removed from the socket. Before cleaning and
maintenance always unplug it (do not get it by the
cable). If the socket is difficult to reach, switch off the
appliance by cutting off the current.
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the fridge/freezer.
- A damaged power plug may overheat and cause a
fire.
Do not place heavy articles or the fridge/freezer
itself on the power cord.
- There is a risk of a short circuit and fire.
Do not remove the power cord by pulling on its lead,
particularly when the fridge/freezer is being pulled
out of its niche.
- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by
a certified service agent or qualified service
personnel.
If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
Without the lamp cover of interior lighting you must
not operate the appliance.
When cleaning, do not use sharp, pointed or hard
devices, as they can cause damage to the appliance.
Be careful not to allow liquids to the temperature
control and lighting box.
Precautions for child safety
Do not allow children to play with the packaging of
the appliance. Plastic foil can cause suffocation.
Adults must handle the appliance. Do not allow
children to play with it or its controlling parts.
If you are discarding the appliance pull the plug out
of the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Safety
precautions
installation
for
Put the appliance to the wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to
prevent possible burn.
When moving the appliance take care of the plug not
to be in the socket.
When placing the appliance take care not to stand it
on the power cord.
Adequate air circulation should be around the
appliance, lacking this leads to overheating. To
achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
Safety precautions for
isobutane
Warning
The refrigerant of the appliance is isobutane (R600a)
that is inflammable and explosive to a greater extent.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
Do not put hot pot to the plastic parts.
Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
Check and clean the outlet of melting water coming
during defrosting regularly - a label inside the
appliance warns you for this. If it is clogged the
melting water gathered can cause earlier failure.
34
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by
omission.
GB
Instructions for the User
General information
The official designation of the appliance is home
refrigerator without frozen food compartment. According
to this the appliance is suitable for storing cooled foods,
but it is not suitable for storing frozen and deep-frozen
foods and making ice.
The appliance can meet the requirements of standards
between different temperature limits according to the
climate class.
The letter symbol for class of climate can be found on the
data label.
Description of the appliance, main parts
1. Glass shelf
10. Bottle shelf
2. Defrost water outlet
11. Egg tray
3. Vegetable box
12. Air circulation
4. Data label
13. Air grid
5. Adjustable feet
14. Condenser
6. Butter compartment
15. Evaporative tray
7. Lighting box
16. Compressor
8. Door shelf
17 Temperature Control and Display
9. Door gasket
35
GB
Handling the appliance
Starting
your
appliance
temperature control
and
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Press the ON/OFF button. The green control light is on.
3. Press the "+" (3) or "-" (5) button. The temperature
display switches to showing the set temperature.
Note: Concerning secure food storage temperatures, a
refrigerator temperature of 5?C can be regarded as
cold enough.
4. The compressor starts and goes on working
automatically.
Attention! When you change the settings, the
compressor will not start immediately if it is doing
automatic defrosting at that moment.
5. Since the refrigerator quickly reaches the storage
temperature after being switched on, you can place
the food in immediately.
The next paragraph will give instructions for setting.
Control panel
1. ON/OFF control light (green)
2. ON/OFF switch
3. Temperature setting buttons (to increase the
temperature)
4. Temperature display
5. Temperature setting buttons (to decrease the
temperature)
6. COOLMATIC indicator light (yellow)
7. Push button for COOLMATIC
original function and show the actual temperature
after a short while (about 5 seconds).
The appropriate storage temperature of food and drink is
+5°C.
Temperature Display
The temperature display shows various information:
During normal operation the temperature inside the
refrigerator (actual temperature) is displayed on the
temperature display.
At the time of switching on or heating up, the
temperature display will show the „-„ sign until the
cold compartment cools down to a temperature
between +9 °C and +2 °C.
When the temperature is being adjusted, the
temperature currently set (desired temperature)
flashes on the display field.
Attention! The display field shows the actual temperature
with a delay of maximum 24 hours.
COOLMATIC button
The COOLMATIC function serves for quickly cooling down
a vast amount of fresh food put into the refrigerator, for
example drinks and salads prepared for a party.
1. The COOLMATIC function can be switched on by
pressing the COOLMATIC button (7). The yellow
indicator light (6) is on.
2. The COOLMATIC function provides intensive cooling.
The refrigerator automatically switches to a
temperature of +2°C. The COOLMATIC function turns
off automatically after running for 6 hours. The
refrigerator switches back to the originally set
temperature which is valid again. The actual
temperature of the fridge can be seen on the display.
3. The COOLMATIC function can be turned off manually
by pressing the COOLMATIC button again at any time.
The yellow light goes out.
After turning on the COOLMATIC function the set
temperature must not be altered.
Temperature control buttons
The temperature can be adjusted with the "+" (warmer)
and "-" (colder) buttons.
These buttons belong to the temperature display.
If you press the "+" (3) or "-" (5) button, , the
temperature display will switch from the actual
temperature (constantly luminous temperature
display field) to the desired temperature (flashing
temperature display field).
By pressing any of the two buttons the desired
temperature can be modified by 1°C.
If the adjustment is stopped and neither button is
pressed, the temperature display will switch back to its
36
Holiday function
The holiday function sets the temperature at +15°C. This
function allows you to keep the refrigerator shut and
empty during a long holiday period (e.g. the summer
holidays) without the formation of a bad smell.
1. To turn on the holiday function, press button (3).
2. Press continuosly button (3) until the letter “H”
(Holiday) appears on the temperature indicator. The
temperature indicator can modify the displayed
temperature degree by degree up to +8°C. Above +8°C the
display will show the letter „H”. The inside temperature can
reach +15°C.
Now the refrigerator is in the “holiday” function in the
energy-saving mode.
The fridge compartment must be empty with
holiday function on.
GB
Hints for storage
When placing the different kinds of food take into
consideration the sketch below in figure:
1.
Confectionery, ready-cooked foods, foods in
dishes, fresh meat, cold cuts, drinks
2.
Milk, dairy products, foods in dishes
3.
Fruits, vegetables, salads
Some useful information and advice
The variable shelves are worth paying attention to,
which increases the usefulness of the fresh food
compartment considerably. Rearranging the shelves is also
possible when the door is open at an angle of 90°.
The inside configuration of the door makes rearranging
the door shelves as required possible.
Hints and ideas
In this chapter practical hints and ideas are given about
how to use the appliance to reach maximum energy saving
and there is environmental information about the
appliance as well.
How to save energy
The colder the ambient temperature of the appliance
is the less energy it uses.
4.
Cheese, butter
5.
Eggs
6.
Yoghurt, sour cream
7.
Small bottles, soft drinks
8.
Big bottles, drinks
Avoid putting the appliance in a sunny place and near
anything that gives off heat.
Be sure that the condenser and the compressor are
well ventilated. Do not cover the sections where
ventilation is.
Wrap products in tightly closing dishes or cling film to
avoid building up unnecessary frost.
Storage time and temperature of foods
Do not leave the door open longer than necessary and
avoid unnecessary openings.
The storage time can not be determined exactly in
advance, as it depends on the freshness and handling of
the cooled food. That is why the storage time made known
is only informative.
Put foods into the appliance only in a closed dish.
If you do not want to use up deep-frozen foods bought
immediately they can be stored for about 1 day (until
dissolving) in this type of refrigerator. If the deep-frozen
food has already dissolved, refreezing is not
recommended, it has to be used up as soon as possible.
How to use the cooling compartment
Developing interior air circulation is necessary for
adequate cooling. For this reason you are asked not
to cover the air circulation gaps behind the shelves (e.g.
with tray etc.).
Do not put hot food into the refrigerator. Allow
it to reach room temperature naturally. In this
way unnecessary frost building up can be avoided.
Foods can take over odours from each other. So
it is essential to put foods in closed dishes or
wrap them in cellophane, aluminium foil, grease-proof
paper or cling film before placing them into the
refrigerator. This way foods will keep their moisture e.g.
vegetables will not dry out after some days.
Put warm foods into the appliance only when they are
at room temperature.
Keep the condenser clean at the back of the
appliance.
The appliance and environment
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or
insulation materials. The appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and rubbish. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the
heat exchanger. Information on your local disposal sites
may be obtained from your municipal authorities.
The materials used on this appliance marked with the
sympol
are recyclable.
Maintenance
Defrosting
Bleeding part of the moisture of cooling chamber in form
of frost and ice goes with the operation of the
refrigerator.
Thick frost and ice has an insulating effect, so it reduces
cooling efficiency as the temperature increases and it
needs more energy.
37
GB
At this type of appliance defrosting cooling compartment
is automatic without any external intervention.
The thermostatic control interrupts the operation of
compressor at regular intervals for more or less time during this cooling is interrupted - temperature of the
cooling compartment increases and defrosting occurs.
After defrosting the thermostatic control restarts
operation of the system.
Melting water flows through defrost water outlet into the
evaporative tray maintained on the top of compressor and
evaporates due to warmth of it.
Check and clean the outlet of melting water
coming during defrosting regularly. If it is
clogged the melting water gathered can cause earlier
failure as it can go to the insulating of the appliance.
Regular cleaning
It is recommended to wash the inside of the refrigerator in
3-4 weeks time.
Household cleaner or soap must not be used.
After you made it no-current wash the appliance using
lukewarm water and wipe it.
Clean the magnet door rubber profile with clean water.
After cleaning plug the appliance to the mains socket.
Dust and dirt collected on the back of the refrigerator,
condenser is recommended to be removed and clean the
evaporative tray on top of the compressor once or twice a
year.
When the refrigerator is not in use
In case the appliance will not be used for a long time
follow these steps:
Break the circuit of the appliance.
Remove foods from the refrigerator.
Defrost and clean it as written before.
Leave the door open to avoid a build up of air inside.
Trouble shooting
How to change the bulb
Should the light fail to work you can change it as below:
Break the circuit of the appliance.
Clean the melting water outlet with the supplied pipe
scraper that can be seen in the figure. The pipe scraper has
to be stored in the outlet.
Occasionally check the defrost water outlet not to be
clogged up.
The most typical case of clogging up in the defrost water
outlet when you put food wrapped in some paper into the
appliance and this paper contacts back plate of cooling
compartment and freezes to it. If you remove the food
right at this moment the paper will tear and it can cause
clogging up in the outlet by getting into it. So you are
asked to be careful - because of the above - when placing
foods wrapped in paper into the appliance.
In case of increased demand e.g. during
heatwaves, the refrigerator temporarily happens
to operate constantly - during this the automatic
defrosting is ineffective.
Remaining small ice and frost stains on back plate of the
cooling compartment after defrosting period is not
abnormal.
38
Unscrew the plate screw fixing the lamp cover, then take
the lamp cover off in the direction of arrow and the bulb
can be changed. (Type of the bulb: Mignon 322, 230 V, 15
W, E 14 thread)
After changing bulb replace the lamp cover, screw the
plate screw and apply voltage to the appliance.
The lack of light does not influence operation of the
refrigerator.
GB
If something does not work
During operation of the appliance some smaller but
annoying trouble can often occur, which does not require
calling a technician out. In the following chart
information is given about them to avoid unnecessary
charges on service.
We draw your attention that operation of appliance goes
with certain sounds (compressor- and circulating sound).
This is not trouble, but means normal operation.
We draw it to your attention again that the
appliance operates discontinuously, so the stopping
of compressor does not mean being no-current. That is why
you must not touch the electrical parts of the appliance
before breaking the circuit.
Problem
The appliance cools too
hard
Solution
Possible cause
The appliance does not cool Thermostatic control is set too low.
sufficiently
Too many foods to be cooled were put in.
Set higher position.
Put fewer foods to be cooled.
Very warm foods were put in.
Put foods max. at room temperature.
Door is not shut properly.
Check if the door is shut.
There is no inside cool air circulation.
Provide inside cool air circulation.
The thermostatic control is set too high.
Set lower position.
The appliance does not cool Plug is not connected to the mains socket Check if the connection is proper.
at all
properly.
Check if there is voltage.
There is no voltage in the mains socket.
The appliance is noisy
Thermostatic control is in "0" position.
Check setting of thermostatic control.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands stable (all the
four feet should be on the floor).
Inasmuch as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
Breakdown
The warning signals of the control and signalling system of the appliance are displayed on the visual display. The system will
give out a signal if:
An error has occurred in the operation of the appliance. In case the electronic system of the appliance cannot identify
the real temperature, one of the following signs will appear on the temperature display:
or
Until the staff of the customer service arrive at the spot and solve the problem, the appliance will continue operating
with the help of a spare program.
39
GB
Instructions for the Installer
Installing the appliance
Transportation, unpacking
It is recommended to deliver the appliance in
original packaging, in vertical position considering
the protective warning on packaging.
After each transportation the appliance must not be
switched on for approx. 2 hours.
Unpack the appliance and check if there are damages on
it. Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packaging.
If the ambient temperature goes beyond the upper data
this means longer operating time of the compressor,
breakdown in the automatic defrosting increasing
temperature in the cooling compartment or increasing
energy consumption.
When placing the appliance ensure that it stands level.
This can be achieved by two adjustable feet (1) at the
bottom in front. 1-1 piece of distance washer (2) are
accessories of the adjustable feet. If levelling the appliance
requires, these washers can be removed.
Cleaning
Remove every adhesive tape, which ensure the parts not to
move in the appliance.
Wash the inside of the appliance using lukewarm water
and mild detergent. Use soft cloth.
After cleaning wipe out the inside of the appliance.
Placement
The ambient temperature has an effect on the energy
consumption and proper operation of the appliance. When
placing, take into consideration that it is practical to
operate the appliance between ambient temperature
limits according to the climate class that is given in the
chart below and can be found in the data label.
Class of climate
Ambient temperature
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... + 38 °C
If the ambient temperature goes below the lower data the
temperature of the cooling compartment can go beyond
the prescribed temperature.
40
Do not stand the appliance on a sunny place or close to a
radiator or cooker.
If it is unavoidable because of furnishing and the
appliance has to be stood near a cooker take these
minimum distances into consideration:
In case of gas or electric cooker 3 cm must be left,
when it is less put a 0,5-1 cm non-flam insulation
between the two appliances.
In case of oil or coal-fired stove the distance must be
30 cms since they give off more heat.
GB
The refrigerator is designed to operate when it is totally
pushed to the wall.
Take off the freezer door by pulling it slightly
downwards.
Unscrew the top door hinge pin of the refrigerator
then screw it back on the other side.
Fit the freezer door on the upper door hinge pin.
Put over the pin in the lower door holding plate in the
direction of the arrow.
Fix the plate on the other side leaving the position of
the door unchanged.
When placing the refrigerator keep minimal
distances recommended in figure.
A : placing it under a wall-cupboard
B : placing it freely
Change of door opening direction
Should the setting-up place or handling demand it, dooropening direction can be refitted from right-handed to
left-handed.
Following operations are to be done on the basis of figures
and explanations:
Pull out the plug from the mains socket.
Tilt back the appliance carefully being careful so that
the compressor can not touch the floor. It is
recommended to ask another person for help, who can
keep the appliance at this position safely.
Then screw in the one screw in the place set free on
the other side as well as the adjustable feet (2
pieces) and set up the box.
Put over the handles on the other side and put the
plastic covering nails supplied in the plastic bag of
this instruction book into the holes set free.
Put the appliance to its place, set it level and plug it
into the mains socket.
Unscrew the adjustable feet situated on both sides (2
pieces), in addition the screws fixing the lower door
holders (2 pieces) respectively the screw on the other
side.
In case you do not want to perform the procedures above,
call the nearest brand-mark service. Technicians will
accomplish the refitting expertly for charge.
41
GB
Electrical connection
This refrigerator is designed to operate on a 230 V
AC (~) 50 Hz supply.
The plug must be put into a socket with protective
contact. If there is no such, it is recommended to get an
electrician to fit an earthed socket in compliance with
standards near the refrigerator.
This appliance complies with the following E.E.C.
Directives:
73/23 EEC of 19.02.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent modifications,
89/336 EEC
Compatibility
modifications,
of 03.05.89 (Electromagnetic
Directive)
and
subsequent
96/57 EEC - 96/09/03 (Energy Efficiency Directive) and
its subsequent amendments.
42
GB
Storage time chart
Time and method of storage of fresh foods in the refrigerator
Foods
Raw meat
Cooked meat
Roasted meat
Raw minced meat
Roasted minced meat
Cold cuts, Vienna sausage
Fresh fish
Cooked fish
Fried fish
Tinned fish, open
Fresh chicken
Fried chicken
Fresh hen
Boiled hen
Fresh duck, goose
Roasted duck, goose
Butter unopened
Butter opened
Milk in a plastic bag
Cream
Sour cream
Cheese (hard)
Cheese (soft)
Curds
Egg
Spinach, sorrel
Green peas, green beans
Mushroom
Carrot, roots
Bell-pepper
Tomato
Cabbage
Quickly rotting fruits
(strawberry, raspberry, etc.)
Other fruits
Tinned fruits opened
Cakes filled with cream
Notation:
X
x
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Storage time in days
2
3
4
5
X
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Method of packaging
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
cling film, airtight
dish covered
dish covered
dish covered
dish covered
cling film, cellophane, grease-proof paper
cling film, airtight
dish covered
dish covered
dish covered
cling film, airtight
dish covered
cling film, airtight
dish covered
cling film, airtight
dish covered
original packaging
original packaging
original packaging
plastic box
plastic box
aluminium foil
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
cling film
dish covered
dish covered
usual storage time
possible storage time (concerns to really fresh product only)
The manufacturer reserves the right to make any changes in the products.
43
ES
Antes de instalar y utilizar su aparato lea cuidadosamente este libro de instrucciones. Este contiene instrucciones de
seguridad, consejos e información útil. Si el frigorífico se utiliza de acuerdo con las instrucciones indicadas en este libro,
funcionará correctamente y cumplirá sus expectativas de satisfacción como usuario.
Los símbolos abajo indicados le guiaran a través de este libro:
Precauciones de seguridad
Las advertencias e información junto a este símbolo sirven para su seguridad y la del aparato.
Consejos, información útil
Información medioambiental
Símbolo de ideas
Junto a este símbolo se pude encontrar buenas ideas para la conservación de alimentos.
El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales
del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje.
Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma
adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.
Contenido
Información importante de seguridad................................45
Precauciones generales de seguridad...............................45
Precauciones para la seguridad de los niños.................45
Precauciones de seguridad para la instalación .............45
Precauciones de seguridad para la isobutano...............45
Instrucciones para el usuario.................................................46
Información general ..............................................................46
Descripción de las partes principales del aparato ........46
Manejo del aparato ................................................................47
Poniendo en marcha su aparato y la temperatura..47
Tablero de control ..............................................................47
Consejos para la conservación........................................48
Tiempo de conservación y temperatura
de los alimentos .................................................................48
Como utilizar el congelador................................................48
Consejos e información útil ................................................48
Consejos e ideas ......................................................................48
Como ahorrar energía .......................................................48
El aparato y el medio ambiente.....................................49
Mantenimiento ........................................................................49
Descongelación....................................................................49
Limpieza regular..................................................................49
Cuando no se esté utilizando el frigorífico................49
Mantenimiento ........................................................................49
Como sustituir la bombilla ..............................................49
Si algo no funciona................................................................50
Instrucciones para el instalador............................................51
Instalación del aparato .........................................................51
Transporte y desembalaje.................................................51
Limpieza .................................................................................51
Ubicación...............................................................................52
Cambio del sentido de apertura de la puerta ...........52
Conexión Eléctrica..............................................................53
Tabla de tiempos de conservación .......................................54
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
El Grupo Electrolux es el mayor fabricante del mundo de aparatos para la cocina, limpieza y uso exterior. Más
de 55 millones de productos del Grupo Electrolux ( frigoríficos, congeladores, cocinas, lavadoras, aspiradores,
motosierras y cortacéspedes ) se venden cada año por un valor aproximado de 14 billones de US$ en más de
150 países del mundo.
44
ES
Información importante de seguridad
Precauciones generales de
seguridad
Mantenga estas instrucciones siempre a mano. Deben
permanecer con el aparato si se traslada a otro lugar o
cambia de dueño.
Este aparato está diseñado para almacenar alimento y
solo para uso domestico. Solo se debe utilizar de
acuerdo con estas instrucciones.
Las reparaciones de este aparato deben realizarse
solo por personal autorizado por el fabricante. Esto
incluye la reparación y sustitución del cable de
alimentación. Las piezas y accesorios suministrados por
ellos solo se deben utilizar para reparaciones. De otro
modo se puede dañar el aparato o pueden provocar
otros daños o lesiones.
El aparato se encuentra sin alimentación eléctrica solo
cuando ha sido desconectado el enchufe de la pared.
Siempre desenchufe el aparato antes de realizar
trabajos de limpieza y mantenimiento. (No debe tirar
del cable para desenchufarlo). Si el acceso al enchufe es
difícil, desconecte el aparato de la corriente eléctrica.
No se debe prolongar el cable de alimentación.
Asegúrese que el cable de corriente no está atrapado,
aplastado o dañado por la parte trasera del aparato
- Puede producirse un calentamiento del cable y causar
fuego.
No ponga artículos pesados o el aparato mismo sobre
el cable.
- Hay un riesgo de cortocircuito y fuego.
No cambie o quite el cable de corriente tirando de él,
particularmente cuando mueva su aparto de su sitio
- El cable dañado puede causar un cortocircuito, fuego
y/o un shock eléctrico.
- Si el cable de corriente está dañado este debe ser
reemplazado por un técnico certificado o personal
cualificado.
Si el cable de corriente está suelto, no lo introduzca
en el enchufe o toma de corriente.
- Hay un riesgo de shock eléctrico o fuego.
No debe poner en funcionamiento el aparato si la tapa
de la luz interior.
No se debe utilizar objetos punzantes o cortantes
cuando vaya a limpiar o descongelar, ni cuando vaya a
extraer alimentos congelados o las bandejas de cubitos.
Los objetos cortantes y/o punzante pueden dañar
seriamente su aparato.
Cuide de no verter líquidos en la caja de control de
temperatura ni sobre la lampara interior.
El hielo y los helados pueden causar daño si se ingieren
recién sacados del congelador.
Los alimentos una vez descongelados, no deben
volverse a congelar de nuevo.
Conserve los alimentos precongelados de acuerdo con
las instrucciones del fabricante de los mismos.
No se debe forzar la descongelación mediante aparatos
calefactores o productos químicos.
No introduzca ollas calientes dentro del aparato en
contacto con las partes de plástico.
No almacene gas o líquidos inflamables dentro del
aparato, ya que pueden explotar.
No introduzca bebidas carbonatadas (con gas), bebidas
embotelladas ni tarros de fruta dentro del
compartimento del congelador.
Compruebe y limpie regularmente el desagüe del agua
de la descongelación - una etiqueta dentro del
frigorífico le advierte a tal efecto. Si el desagüe se
obstruye la acumulación de agua de la descongelación
provocará una avería.
Precauciones para la seguridad de
los niños
No permita que los niños jueguen con los materiales del
embalaje del aparato. Los plásticos pueden provocar asfixia.
El aparato solo debe ser manejado por adultos. No
permita que los niños jueguen con el aparato ni con sus
mandos.
Si se va a deshacer del aparato desconecte su enchufe
y corte el cable de alimentación (tan cerca del aparato
como pueda), y desmonte la puerta para evitar que
algún niños jugando sufra una descarga eléctrica o se
quede encerrado dentro del aparato.
Este aparato no está pensado para ser utilizado por
personas (incluidos los niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia y conocimiento, a menos que una persona
responsable de su seguridad les supervise o les ofrezca
instrucción en el uso del aparato.
Precauciones de seguridad para la
instalación
Ubique el aparato contra la pared para evitar que se
alcance o toquen las partes calientes del mismo (tales
como el compresor y el condensador). De este modo se
evitarán posibles quemaduras.
Cuando traslade el aparato compruebe que no se
encuentra enchufado.
Cuando ubique el aparato compruebe que el cable de
alimentación no quede pillado por el mismo.
Debe existir una adecuada ventilación alrededor del
aparato. La falta de ventilación puede provocar un
sobrecalentamiento del mismo. Para asegurar una
ventilación adecuada, siga las instrucciones de
instalación.
Ver la sección "Ubicación"
Precauciones de seguridad para el
isobutano
Advertencia
El refrigerante del aparato es isobutano (R 600a) es
inflamable y explosivo, de excelente funcionalidad.
Mantener buena ventilación,en los huecos donde los
aparatos se vayan a encastrar, eliminar cualquier obstrucción.
No usar dispositivos mecánicos o otros medios para
acelerar el proceso de descongelación, a excepción de los
recomendados por el fabricante.
No dañar el circuito refrigerante.
No usar aparatos eléctricos dentro de los compartimentos
alimenticios del aparato, a menos que que sean del tipo
recomendo por el fabricante.
Por la seguridad de las personas y sus propiedades,
siga cuidadosamente las indicaciones de este libro
de instrucciones. El fabricante no se hace responsable de
los daños causados por la omisión de estas instrucciones.
45
ES
Instrucciones para el usuario
Información general
La denominación oficial del aparato es; frigorífico
domestico sin compartimento para la conservación de
alimentos congelados. De acuerdo con esto, el aparato es
adecuado para conservar alimentos fríos, pero no es
adecuado para conservar alimentos congelados ni para
fabricar hielo.
El aparato puede conformarse a los requerimientos de las
normas dentro de unos campos limite de temperatura
según la clase climática que sea.
La letra que identifica la clase climática puede
encontrarse en la placa de características.
Descripción de las partes principales del aparato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
46
Parrilla
Desagüe del agua de descongelación
Repisa de cristal
Cajón verdura
Placa de características
Pies regulables
Compartimento para lácteos
Caja luz
Ménsula puerta
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Guarnición puerta
Ménsula botellas
Portahuevos
Circulación del aire
Rejilla ventilación
Condensador
Bandeja evaporación
Compresor
ES
Manejo del aparato
Poniendo en marcha su aparato y la
temperatura
1. Introducir el enchufe en la toma de corriente.
2. Apretar el botón ON/OFF (Conectar/Desconectar). La
luz verde de control está prendida.
3. Apretar el botón "+" (3) o "-" (5). El área de
visualización de la temperatura cambia para mostrar la
temperatura configurada.
Nota: En lo que se refiere a la temperatura para el
almacenaje seguro de alimentos, la temperatura de
5°C para el refrigerador puede considerarse como
suficientemente fría.
4. El compresor se pone en marcha y comienza a
funcionar automáticamente.
Atención! Luego de haber cambiado la configuración, el
compresor no va a ponerse en marcha
inmediatamente si es que al mismo tiempo está
llevando a cabo el descongelado automático.
5. Dado que el refrigerador alcanza rápidamente la
temperatura de almacenaje luego de haber sido
conectado, se puede colocar en el mismo el alimento
inmediatamente.
Tablero de control
1. Luz piloto (verde) ON/OFF (Conectar/Desconectar)
2. Conmutador ON/OFF (Conectar/Desconectar)
3. Botones de configuración de la temperatura ( para
temperaturas más elevadas )
4. Visualización de la temperatura
5. Botones de configuración de la temperatura ( para
temperaturas más bajas)
6. Luz indicadora de la función COOLMATIC (amarilla)
7. Botón de apretar para la función FROSTMATIC
Botones de regulación de la temperatura
La temperatura puede ser regulada con los botones "+"
(más caliente) y "-" (más frío).
temperatura iluminada constantemente) a la
temperatura deseada (área de visualización de la
temperatura titilante).
Apretando cualquiera de los dos botones, la temperatura
puede ser modificada en 1°C.
Si el proceso de regulación se detiene y no se aprieta
ninguno de los dos botones, el área de visualización de la
temperatura se desplaza nuevamente a su
funcionamiento original y muestra la temperatura actual
luego de un lapso de tiempo (aproximadamente 5
minutos).
La temperatura adecuada para guardar alimentos y
bebidas es de +5°C.
Visualización de la Temperatura
La visualización de la temperatura muestra varios tipos de
información:
Durante la operación normal, la temperatura dentro del
refrigerador (temperatura actual) se visualiza en el área
de visualización de la temperatura.
Cuando se enciende o se calienta el aparato muestra la
señal „-„ hasta que la temperatura del compartimiento
de frío descienda a unos niveles entre +9 °C y +2 °C.
Cuando se está regulando la temperatura, la temperatura
colocada (temperatura deseada) titila en el área de
visualización.
Atención! El área de visualización muestra la temperatura
actual con un retardo máximo de 24 horas.
Botón COOLMATIC
La función COOLMATIC es la de enfriar rápidamente una gran
cantidad de alimento fresco colocado en el refrigerador, por
ejemplo bebidas y ensaladas preparadas para una reunión
social.
1. La función COOLMATIC puede ser activada presionando
el botón COOLMATIC (7). La luz indicadora amarilla (6)
está prendida.
2. La función COOLMATIC suministra una capacidad de
enfriamiento intensiva. El refrigerador se conecta
automáticamente a una temperatura de +2°C. La función
COOLMATIC se desconecta automáticamente luego de
funcionar por 6 horas. El refrigerador se conecta
nuevamente a la temperatura colocada con anterioridad,
la cual es nuevamente válida. La temperatura actual del
refrigerador puede ser observada en el área de
visualización de la temperatura.
3. La función COOLMATIC puede ser desconectada
manualmente en cualquier momento apretando
nuevamente el botón COOLMATIC. La luz amarilla se
apaga.
Luego de conectar la función COOLMATIC no debe cambiarse
la temperatura colocada.
Función Holiday
Estos botones pertenecen al Área de Visualización de la
Temperatura.
Si se aprieta el botón "+" (3) o el botón "-" (5), el área
de visualización de la temperatura va a desplazarse de
la temperatura actual (área de visualización de la
La función Holiday fija la temperatura en +15 °C. Esta
función permite mantener el frigorífico vacío durante
periodos largos de tiempo (p. ej. las vacaciones de verano) sin
que se produzcan malos olores en el interior.
1. Para activar la función Holiday, pulse la tecla (3).
47
ES
2. Pulse varias veces la tecla (3) hasta que aparezca la letra
“H” (Holiday, vacaciones) en el indicador de temperatura.
El indicador de temperatura puede cambiar grado a grado
la temperatura mostrada hasta llegar a +8 °C. Si es
superior a 8 °C, volverá a aparecer la letra “H”. La
temperatura interior del frigorífico puede llegar a +15 °C.
La función “holiday” está activada y el aparato se
encuentra en modo de ahorro de energía.
El compartimento frigorífico debe estar vacío
mientras la función Holiday esté activada.
Consejos para la conservación
Cuando coloque distintos tipos de alimentos, tenga en
cuenta las indicaciones de la ilustración:
1. Dulces, alimentos precocinados, alimentos
sobre platos, carne fresca, fiambre, bebidas
2. Leche, productos lácteos, alimentos sobre
platos
3. Fruta, verdura, ensaladas.
4. Queso, mantequilla
5. Huevos
6. Yogur, requesón
7 . Botellas pequeñas, refrescos
8. Botellas grandes
Como utilizar el compartimento refrigerador
Para conseguir un enfriamiento adecuado es
necesario que hay una circulación del aire adecuada.
Por este motivo debe evitar cubrir la entera superficie de
la parrilla con papel, bandejas etc.
No introduzca alimentos calientes dentro del
frigorífico. Deje que los alimentos alcancen la
temperatura ambiente antes de introducirlos en el
frigorífico. De este modo se evitará la formación de hielo
en el interior.
Los alimentos pueden absorber los olores entre
ellos. Por esto es importante introducir los
alimentos en recipientes cerrados o envolverlos bien en
film de plástico o papel de aluminio antes de
introducirlos en el frigorífico. De esta manera los
alimentos conservarán su humedad. p.ej. las verduras no
se secarán después de varios días de conservación.
Consejos e información útil
Merece la pena prestar atención a las parrillas
regulables para poder obtener el aprovechamiento
máximo del compartimento del alimentos frescos. La
redistribución de las parrillas se puede realizar con la
puerta abierta en un ángulo de 90°.
Consejos e ideas
En este capitulo se suministran consejos e ideas prácticas
sobre como utilizar el aparato y como lograr el máximo
ahorro de energía además de información medioambiental
del aparato.
Como ahorrar energía
Tiempo de conservación y temperatura de los
alimentos
El tiempo de conservación no puede ser determinado
exactamente de antemano, ya que depende de del estado
y manipulación de los alimentos frescos. Por esta motivo
los tiempos dados son orientativos.
Si no quiere consumir inmediatamente los alimentos
comprados ya congelados, estos pueden ser conservados
en este tipo de frigorifico durante aproximadamente 1 dia
(hasta que se descongelen). Si los alimentos congelados ya
se han descongelado no se recomienda que se vuelvan a
congelar, estos deben ser preparados tan pronto como sea
posible.
48
Evite ubicar el aparato en lugares soleados o junto a
fuentes de calor.
Asegúrese que el compresor y el condensador estén
bien ventilados. No tape las zonas de ventilación.
Introduzca los alimentos en recipientes cerrados o
envuélvalos en film para evitar la formación
innecesaria de hielo.
No deje la puerta abierta mas tiempo del necesario y
solo ábrala cuando lo sea imprescindible.
Introduzca los alimentos calientes en el aparato solo
cuando estos estén a la temperatura ambiente.
Mantenga el condensador limpio.
ES
El aparato y el medio ambiente
Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa
de ozono, ni en su circuito refrigerante ni en los materiales
del aislamiento. No debe deshacer del aparato en los
lugares urbanos destinados a la recolección de basura.
Evite dañar el circuito de refrigeración especialmente en la
parte posterior cerca del intercambiador de calor. Puede
obtener información de los lugares destinados a la
recogida de aparatos en su ayuntamiento.
Los materiales de este aparato marcados el símbolo
son reciclables.
Mantenimiento
Descongelación
El hielo y la escarcha formada debido a la humedad dentro
del compartimento refrigerador se elimina con el
funcionamiento normal del frigorífico.
Una capa gruesa de hielo y escarcha tiene un efecto
aislante, por lo que reducen la eficacia de enfriamiento.
Según aumente la temperatura será necesario más
energía.
En éste tipo de aparato la descongelación del
compartimento refrigerador es automático sin ninguna
intervención externa.
El termostato interrumpe el funcionamiento del
compresor a intervalos regulares durante mas o menos
tiempo - durante este periodo se detiene la refrigeración la temperatura del compartimento refrigerador aumenta y
se realiza la descongelación. Después de la descongelación
el termostato reinicia el funcionamiento del sistema.
El agua de la descongelación fluye a través del canal vierte
aguas y cae a la cubeta de evaporación situada sobre el
compresor donde se evapora por el calor del propio
compresor.
Compruebe y limpie regularmente el desagüe del
agua de la descongelación. Si el desagüe se
obstruye, el agua de la descongelación acumulada
puede provocar una avería ya que puede penetrar en el
aislamiento del aparato.
Limpie el desagüe del agua de la descongelación con el
limpiador suministrado que se observa en la ilustración. El
limpiador se debe dejar insertado en el desagüe.
Revise ocasionalmente el orifico del desagua para
comprobar que no esté obstruido.
El caso mas típico de obstrucción se da cuando se introduce
en el frigorífico alimentos envueltos en algún tipo de papel,
y este entra en contacto con la placa posterior adhiriéndose
Limpieza regular
Se recomienda limpiar el interior del frigorífico cada 3-4
semanas.
No se deben utilizar jabón o limpiadores domésticos.
Después de desconectar el aparato limpie el interior con
agua templada y luego seque las superficies.
Limpie la guarnición magnética de la puerta con agua
limpia.
Después de limpiar el aparato vuelva a enchufarlo a la red.
Se recomienda limpiar el polvo y la suciedad acumulada en
el condensador del frigorífico y la cubeta recoge aguas
situada sobre el compresor en la parte posterior por lo
menos una o dos veces al año.
Cuando no se esté utilizando el
frigorífico
En caso de que no se vaya a utilizar el aparato durante un
periodo largo siga esto pasos:
Desenchufe el aparato.
Retire los alimentos del interior del frigorífico.
Descongele y límpielo según se ha indicado anteriormente.
Deje la puerta abierta ligeramente abierta
49
ES
Mantenimiento
Si algo no funciona
Como sustituir la bombilla
Durante el funcionamiento del aparato pueden surgir
algunas averías menores pero no obstante molestas que no
requieren que llamemos a un técnico para solucionarlas.
En la siguiente tabla se suministra información sobre éstas
averías y como solucionarlas para evitar costes de
reparación innecesarios.
Queremos indicarle que el funcionamiento normal del
aparato implica cierto grado de ruido (compresor y sonidos
de circulación del refrigerante). Esto no es una avería es
normal.
También queremos destacar que el aparato no
funciona constantemente, de modo que el que el
compresor se detenga no significa que no llegue corriente
al aparato. Por este motivo no debe tocar ningún
componente eléctrico antes de desenchufar el aparato.
Si la bombilla no funciona puede sustituirla siguiendo los
pasos siguientes:
Desconecte el aparato.
Desenrosque el tornillo que fija la tapa de la bombilla,
seguidamente retire la tapa en la dirección de la flecha.
Ahora puede sustituir la bombilla. (tipo de bombilla a
emplear: Mignon 322, 230 V, 15 W, rosca E14).
Después de sustituir la bombilla vuelva a colocar la tapa de
la misma y enchufe de nuevo el aparato.
El que la bombilla no se ilumine no afecta el
funcionamiento del aparato.
Problema
El aparato no enfría
suficientemente
Posible causa
Solución
El termostato esta regulado a una posición
demasiado baja.
Se ha introducido demasiados alimentos para
enfriar.
Se han introducido alimentos demasiado
calientes.
La puerta no está bien cerrada.
Regule el termostato a una posición mas alta.
Introduzca menos alimentos.
Deje enfriar los alimentos hasta temperatura
ambiente.
Compruebe que la puerta está bien cerrada.
Organice los productos para que haya una
circulación de aire frío.
No hay circulación de aire frío en el interior.
El aparato enfría
demasiado
El termostato esta regulado a una posición
demasiado alta.
Regule el termostato a una posición mas baja.
El aparato no enfría en
absoluto
El aparato no está bien enchufado a la red.
Compruebe en enchufe.
No llega corriente al enchufe de la pared.
Compruebe si hay corriente.
El termostato esta en la posición „0”
Compruebe la regulación del termostato
El aparato no está bien apoyado.
Compruebe si el aparato está bien nivelado
(las cuatro patas deben estar apoyadas en el
suelo).
El aparato hace
demasiado ruido
Si después de seguir el consejo no se obtiene ningún resultado, llame al asistencia técnica de la marca local.
Falla
Las señales de aviso del control y del sistema de señalización del aparato se visualizan en el área de la pantalla de visualización.
El sistema emite una señal si:
Se ha producido un error en la operación del aparato. En el caso de que la electrónica del aparato no pueda identificar la
temperatura real, va a aparecer una de las siguientes señales en la visualización de la temperatura:
o bien
Hasta que no llegue el equipo de servicio al cliente al lugar, para resolver el problema, el aparato va a continuar operando
con ayuda del programa de repuesto.
50
ES
Instrucciones para el instalador
Instalación del aparato
Transporte y desembalaje
Limpieza
Se recomienda entregar el aparato en su embalaje
original, en posición vertical y siguiendo las
indicaciones de seguridad impresas en el embalaje.
Después de cada transporte el aparato no debe ser
enchufado a la red durante aproximadamente 2 horas.
Desembale el aparato y compruebe si tiene algún daño.
Informe cualquier defecto inmediatamente al comercio
donde lo compro. En este supuesto no tire el embalaje.
Despegue todas la cintas adhesivas que aseguran que no se
muevan las partes internas del aparato.
Limpie el interior del aparato utilizando agua templada y
un detergente suave. Utilice un paño suave.
Después de limpiar el aparato seque las superficies.
51
ES
Ubicación
La temperatura ambiente puede afectar el funcionamiento
adecuado del aparato y su consumo de energía. Cuando
elija la el lugar de ubicación del aparato tenga en cuenta
que es práctico que el aparato funcione dentro de los
límites de temperatura ambiente que correspondan a su
clase climática que se indica en la tabla de abajo. La clase
climática se encuentra en la placa de características del
aparato.
Clase Climática
Temperatura ambiente
SN
+ 10 ..... +32 °C
N
+ 16 ….. +32 °C
ST
+ 18 ….. +38 °C
Si la temperatura ambiente baja del valor mínimo la
temperatura del compartimento frigorífico puede superar
la temperatura prescrita.
Si la temperatura ambiente supera los datos de arriba, esto
implicará tiempos de funcionamiento mas largos del
compresor, mal funcionamiento del aumento automático
de la temperatura de descongelación en el compartimento
refrigerador o un aumento del consumo de energía.
Cuando ubique el aparato asegúrese que esté bien
nivelado. Esto se puede conseguir por medio de las dos
patas niveladoras (1) situadas en la parte inferior delantera
del
aparato.
Las
piezas
1 - 1 son las arandelas distanciadoras (2) de las patas
niveladoras. Si es necesario para la nivelación del aparato,
estas arandelas se pueden retirar.
No sitúe el aparato en un lugar muy soleado o junto a un
radiador o cocina.
Si esto es inevitable y tiene que ser situado junto a una
cocina, debido a la distribución de los muebles, tenga en
cuenta las distancias mínimas siguientes:
En el caso de una cocina eléctrica o de gas se debe
dejar una distancia mínima de 3 cm entre ambos
aparatos. Cuando esto no sea posible se debe poner un
aislante no inflamable de por lo menos 0,5 - 1 cm
entre ambos aparatos.
En el caso de estufas de fuel o carbón la distancia
debe ser de 30 cm ya que estas desprenden mas calor.
52
El frigorífico esta diseñado para funcionar empujado
totalmente contra una pared.
Cuando ubique el aparato mantenga las distancias
mínimas recomendadas en la ilustración.
A: Ubicación debajo de un armario de cocina.
B: Ubicación sin muebles circundantes.
Cambio del sentido de apertura de la
puerta
Si debido a la ubicación o necesidades de manejo del
aparato fuese necesaria cambiar el sentido de apertura de
la puerta, ésta se puede cambiar de izquierda derecha.
Se deben seguir los siguientes pasos en base a las
ilustraciones e instrucciones que a continuación se
detallan:
Desenchufe el aparato de la red.
Incline hacia atrás el aparato con cuidado de que el
compresor no toque el suelo. Se recomienda que otra
persona le ayude para mantener el aparato en ésta
posición de modo seguro.
Desenrosque las dos patas niveladoras situadas a
ambos lados (2 unidades), y además lo tornillos que
fijan la bisagra inferior (2 unidades).
Extraiga la puerta del refrigerador tirandola
suavemente hacia abajo.
Desenroscar la clavija de la bisagra superior del
refrigerador y luego volver a enroscarla en el lado
opuesto.
ES
Conexión Eléctrica
Coloque la puerta del refrigerador sobre el perno
superior.
Extraiga la puerta del refrigerador tirandola
suavemente hacia abajo.
Desenroscar la clavija de la bisagra superior del
refrigerador y luego volver a enroscarla en el lado
opuesto.
Este frigorífico esta diseñado para funcionar con un
suministro
eléctrico
de
230
V
AC
(~)
50 Hz.
El enchufe debe ser insertado en un enchufe hembra
con contactos protegidos. Si no dispone de uno así, se
recomienda que un electricista le instale uno con toma
a tierra cerca del aparato que se conforme a las normas
de su país.
Este aparato es conforme las siguentes normas de
C.E.E.
73/23 EEC del 19.02.73 (Norma de Bajo Voltaje) y
subsiguientes modificaciones.
89/23 EEC del 03.05.89 (Norma Compatibilidad
Electromagnética) y subsiguientes modificaciones.
96/57 EEC del 03.09.96 (Directiva sobre Rendimiento
Energético) y sus subsiguientes modificaciones.
Coloque la puerta del refrigerador sobre el perno
superior.
Colocar las manijas en el otro lado y colocar las tapas
plásticas que se encuentran en la bolsa de plástico de
este manual de instrucciones en los agujeros que
quedaron libres.
Coloque el aparato en su lugar, nivélelo
y vuelva a enchufarlo a la red.
Si no quiere llevar a cabo el procedimiento descrito
anteriormente, llame al centro de servicio técnico de la
marca mas cercano y un técnico realizará la modificación
cobrando un cargo.
53
ES
Tabla de tiempos de conservación
Tiempos y métodos de conservación de alimentos frescos dentro del frigorífico
Alimentos
Carne cruda
Carne guisada
Carne asada
Carne picada cruda
Carne picada asada
Embutido, salchichas
Pescado fresco
Pescado guisado
Pescado frito
Pescado enlatado y abierto
Pollo fresco
Pollo frito
Gallina fresca
Gallina cocida
Pato fresco, ganso
Pato asado, ganso
Mantequilla sin abrir
Mantequilla abierta
Leche envasada
Nata, cremas
Requesón
Queso curado
Queso tierno
Cuajada
Huevos
Espinacas
Guisantes, habas
Champiñón
Zanahorias
Pimiento
Tomates
Col
Fruta delicada (fresas,
frambuesas, etc.)
Otras frutas
Fruta enlatada y abierta
Tartas rellenas de crema
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tiempo de conservación en días
2
3
4
5
6
X
x
x
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Método de empaquetado
7
x
x
x
x
x
x
x
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Film de plástico, papel de antigrasa
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Film de plástico, al vacío
Recipiente tapado
Envase original
Envase original
Envase original
Recipiente de plástico
Recipiente de plástico
Papel de aluminio
Film de plástico
Film de plástico
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
Film
Film
Film
Film
X
x
X
x
Film de plástico
Film de plástico
x
x
de
de
de
de
plástico
plástico
plástico
plástico
Film de plástico
Film de plástico
Recipiente tapado
Recipiente tapado
Nota:
Tiempo normal de conservación
Tiempo posible de conservación (Solo productos realmente frescos)
El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones que considere necesaria de los productos que fabrica.
54
B/AE/14-1. (08.)
X
x
ES
55
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and
outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing
machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD
14 billion in more than 150 countries around the world.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des
conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un
traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets
ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
Sie können Ersatzteile, Zubehör und Pflegemittel on-line bestellen bei
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
Technische Änderungen vorbehalten
200382022- 01 - 2408
2008. 06. 10.
El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no se puede tratar como desperdicios
normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y
electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a
evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de
este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar
o con la tienda donde compró el producto.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement