Küppersbusch | IKE178-7 | User manual | Küppersbusch IKE178-7 Handleiding

Küppersbusch IKE178-7 Handleiding
Gebrauchs- und Montageanleitung
Gebruiksaanwijzing
Libretto d’istruzioni
Libro de instrucciones
Koelkast
Frigorifero
Frigorífico
Modell: IKE 178-7
200382516
NL
IT
ES
2-12
13-23
24-34
N/Kü/8. (09.)
NL
Instructies voor het gebruik van de gebruiksaanwijzing
Opmerkingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de juiste werking van het apparaat.
Aanvullende informatie met betrekking tot de bediening en praktische toepassingen van het
apparaat.
Nuttige tips voor het economisch en milieuvriendelijk verstandige gebruik van het apparaat
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
2
NL
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie ..................................................................................................................4
Veiligheid van kinderen / Bescherming van het milieu ....................................................................4
Afvoer / Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan..............................................................................5
Werking en gebruik / Voor de ingebruikneming/ ...........................................................................6
Bedieningspaneel / Ingebruikname / Instellen van de temperatuur....................................................6
Interne onderdelen ....................................................................................................................6
Nuttige tips...............................................................................................................................7
Onderhoud / Ontdooien.............................................................................................................8
Lamp vervangen........................................................................................................................9
Hulp bij storingen ....................................................................................................................10
Klantenservice en reserveonderdelen / Technische gegevens ........................................................11
Installatie / Opstelling ...............................................................................................................11
Elektrische aansluiting ..............................................................................................................12
Inbouwen ...............................................................................................................................12
3
NL
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct
gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u,
alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan
en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als
het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die
het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt,
naar behoren is geďnformeerd over het gebruik en de
veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van
mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden,
de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die
door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de
buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik
van kinderen. Gevaar voor verstikking.
Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit
het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo
dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat
voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit
voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen
raken.
Algemene veiligheid
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
4
Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich
in het koelcircuit van het apparaat, dit is een
natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is,
maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de
onderdelen van het koelcircuit tijdens transport
en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd
is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen
in de specificaties of dit product op enigerlei
wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer
kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
Alle elektrische onderdelen (netsnoer,
stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt
of beschadigd wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde
stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de
afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het
apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan
uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct
zonlicht.
NL
Dagelijks gebruik
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in
het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in
het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 2)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden
ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens
de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen
van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot
het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Leg geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de
fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd
worden.
Onderhoud en reiniging
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact niet kunt bereiken,
onderbreek dan de stroomtoevoer.
Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het
apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon.
Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem
van het apparaat liggen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als
het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen
onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat
gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet
weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie
te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden.
Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur
geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat
hete onderdelen (compressor, condensator)
aangeraakt kunnen worden en brandwonden
veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geďnstalleerd is.
Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
Onderhoud
Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er dient
alleen gebruik te worden gemaakt van originele
reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het
apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat
ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde
regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool
zijn
recyclebaar.
1) Als er een afdekking voor het lampje is
voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
5
NL
Werking en gebruik
Voor de ingebruikneming
Wacht ten minste 4 uur voordat u het apparaat
aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Verwijder de veiligheidselementen die gebruikt
worden bij het transport.
Bedieningspaneel
1 Lichtschakelaar
2 Temperatuurregelaar en AAN/UIT-schakelaar
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Stand „1” = warmste binnentenperatuur
Stand „6” = koudste binnentenperatuur
Stand „0” = koeling uit
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de middenstand te draaien.
Interne onderdelen
Legplateaus
De legplateaus kunnen verwijderd worden om ze
te reinigen.
Om de opslag van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen te kunnen ondersteunen,
kunnen de legplateaus op verschillende hoogten
worden geplaatst.
Om een intern legplateau te verwijderen, trekt u
het naar voren totdat het kan worden opgetild of
gekanteld en worden verwijderd.
Om het plateau op een andere hoogte terug te
plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde volgorde.
Voor beter gebruik van ruimte kunnen de voorste
helften van de plateaus over de achterste liggen.
Ingebruikname
De temperatuurregelaar bevindt zich bovenaan
het apparaat op het bedieningspaneel. Hij dient
tegelijkertijd als AAN/UIT-schakelaar.
Om de temperatuurregelaar te verdraaien is een
geldstuk nodig.
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand
<O> (STOP-stand).
De koelkast is nu in werking. De werking van de
kast kan geheel gestopt worden door de knop in
de stand <O> te draaien.
Instellen van de temperatuur
Bij het instellen van de juiste stand dient u er
rekening mee te houden dat de temperatuur in
het apparaat afhankelijk is van:
de kamertemperatuur;
de frequentie waarmee de deuren geopend
worden;
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
de plaats van het apparaat.
6
Deurplateaus
Om de opslag van voedselverpakkingen van verschillende afmeting te kunnen ondersteunen, kan
het middelste deurplateau in hoogte versteld worden.
Trek het plateau geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt en plaats hem op een
andere gewenste hoogte terug.
Voor grondiger reinigen kunnen de bovenste en
onderste deurplateaus worden verwijderd door ze
in de richting van de pijlen te trekken en ze daarna weer terug te plaatsen.
NL
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips
Energiebesparing
Let op waar de koelkast wordt geplaatst. Zie paragraaf “Installatie”. Zodra het juist geďnstalleerd is,
verbruikt de koelkast minder energie.
Probeer te voorkomen dat u de deur lange tijd
open houdt of dat u de deur te vaak opent,
aangezien warme lucht in de koelkast komt en
ervoor zorgt dat de compressor onnodig vaak aan
slaat.
Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op de koudste instelling (hogere
cijfers) staat en het apparaat volledig gevuld is,
kan de compressor continu aan staan waardoor er
ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt,
draait u de knop naar een warmere instelling
(lagere cijfers) om de koelkast automatisch te
laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te
besparen.
Plaats geen warm voedsel in de koelkast. Laat
warm voedsel eerst afkoelen.
Houd de hitte-emissiecondensor, het metalen
rooster aan de achterwand van de koelkast, altijd
schoon.
Bewaar geen warm voedsel of dampende
vloeistoffen in de koelkast en bedek het voedsel,
vooral als het een sterke geur verspreidt.
Om de koelkast op de juiste manier te gebruiken,
zijn hier een aantal nuttige tips:
Rauw vlees (biefstuk, varkensvlees, lam en
gevogelte): stop dit in plastic zakken en leg
boven de saladeruimte. Dit is het koudste punt in
de koelkast. Vlees kan alleen op deze manier
veilig worden opgeborgen voor ten hoogste
een of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude stukken, pudding,
enz.: dit moet goed bedekt worden en kan op een
van de glasplaten worden gezet.
Fruit en groenten: dit moet goed schoongemaakt worden en in de onderste lade(n) bewaard
worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes
gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten
te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben
en opgeslagen worden in het flessenrek in de
deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien
niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard
worden.
7
NL
Opslaan van voedsel
Onderhoud
Verzeker dat koude lucht kan circuleren wanneer u
voedsel opslaat.
Het product dat gekoeld moet worden, mag nooit
direct contact maken met de achterste wand binnen
in het koelkastcompartiment.
Deze kunnen bevriezen en gedeeltelijk vast blijven
zitten tegen de wand wanneer het wordt verwijderd,
zodat het de dauw ervan weerhoudt regelmatig te
stromen.
Plaats voedsel zoals kaas, vleeswaren, fruit, groenten, al gekookt eten en bereide salades in bakjes en
sluit ze af.
Op deze manier wordt hun natuurlijke frisheid en
aroma behouden.
Voedsel moet worden opgeslagen volgens de verschillende temperatuur zones.
Boter, kaas - in de binnenkant van de deur in het
boter schaaltje en de kaas houder.
Eieren - in de binnenkant van de deur
Fruit, groenten, sla - in de groente bakjes
Vleeswaren, vlees - in het onderste gedeelte
(eerste lade of het afdeksel boven de groentebak)
Melk producten, conserven, potjes - in het bovenste gedeelte of in de binnenkant van de deur
Flessen / tubes - in de binnenkant van de deur
Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Gebruik van het vriescompartiment
Belangrijk!
Doe de koelkast niet open als de elektrische stroom
is afgesloten! Voedsel bederft niet als de applicatie
vol is en voor een korte periode is afgesloten (kijk
voor meer informatie onder “houdbaarheidsdatum in
geval van uitval” in de catalogus of in het advertentie
materiaal). Indien de stroomuitval voortzet, gebruik
dan het ontdooide voedsel binnen een korte periode. Houdbaarheidsdatum verandert wanneer de
temperatuur van het bevroren voedsel stijgt.
WAARSCHUWING
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid. Onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens het gebruik in de vorm van ijs of rijp afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect.
Het koelvermogen wordt minder, de temperatuur stijgt en er is meer energie nodig.
Bij dit type apparaat gebeurt het ontdooien van de
koelruimte automatisch, zonder dat u daaraan iets
hoeft te doen.
De thermostaat onderbreekt regelmatig de werking
van de compressor. Het koelen wordt dan onderbroken, de temperatuur in de koelruimte stijgt en het
ontdooien begint. Na het ontdooien start de thermostaat het koelen weer.
Het dooiwater loopt via het dooiwaterafvoergootje in
het condensbakje bovenop de compressor en verdampt door de warmte.
Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje niet verstopt is. Als het afvoergootje verstopt is, kan het dooiwater schade
veroorzaken aan de isolatie van het apparaat.
Temperatuur van het vriescompartiment
De interne temperatuur wordt beďnvloed door de
volgende factoren:
- Kamertemperatuur
- Hoe vaak de deur is geopend
- Hoeveelheid opgeslagen voedselproducten
- Applicatie instellingen
Waarschuwing: Controleer de staat van het bevroren
voedsel als het vriescompartiment opwarmt.
8
Maak het gootje schoon m.b.v. het meegeleverde
krabbertje (zie afb.). Het krabbertje kunt u weer in
het gootje opbergen.
Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje
niet verstopt is.
NL
Meestal raakt het afvoergootje verstopt door in papier verpakte levensmiddelen. Het papier komt in aanraking met de achterzijde van de koelruimte en vriest
daaraan vast. Als u de levensmiddelen uit de koelruimte haalt, scheurt het papier en dat kan tot verstopping van het afvoergootje leiden. Doe dus
voorzichtig met in papier verpakte levensmiddelen.
Als erg veel koelvermogen nodig is, bijv. tijdens een hittegolf, werkt de koelkast soms
continu. Er wordt dan niet automatisch ontdooid.
Het is niet abnormaal als er na het ontdooien kleine
restjes ijs en rijp op de achterkant van de koelruimte
achterblijven.
Normaal onderhoud
Aanbevolen wordt om de binnenkant van de koelkast om de 3-4 weken schoon te maken.
Allesreiniger of zeep mogen niet worden gebruikt.
Sluit eerst de stroom af en was dan het apparaat met
lauwwarm water en veeg hem droog.
Maak het rubberen profiel van de magneetdeur
schoon met schoon water.
Steek na het schoonmaken de stekker in het stopcontact.
Aanbevolen wordt om stof en vuil dat zich heeft
opgehoopt aan de achterkant van de koelkast en de
condensor te verwijderen en de verdampingsbak
boven op de compressor een of twee maal per jaar
schoon te maken.
Lamp vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking van het
lampje.
3. Verwijder de afdekking van het lampje (raadpleeg
de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje).
5. Installeer de afdekking van het lampje.
6. Draai de schroef van de afdekking van het lampje
vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Maak de deur open. Controleer of het lampje gaat
branden.
Als de koelkast niet in gebruik is
Voer als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt
de volgende stappen uit:
Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
Haal al het voedsel uit de koelkast.
Laat de koelkast ontdooien en maak hem schoon
zoals eerder beschreven.
Laat ten slotte de deur open zodat er geen nare
geurtjes ontstaan.
9
NL
Hulp bij storingen
Sommige problemen kunnen gemakkelijk verholpen worden voordat u de Technische Service belt. Volg de
onderstaande instructies:
PROBLEEM
De deur sluit niet
De koelkast is te
warm
Het is te koud in de
koelkast.
De compressor
werkt continu.
Geluiden
10
OPLOSSING
Het gewicht is groter dan de opslaglimiet van de deur aan kan, dus verspreid
het gewicht gelijkmatiger of haal producten weg.
Het apparaat is niet juist geinstalleerd. Kijk in het hoofdstuk over inbouwen.
Stel een lagere temperatuur in.
Verdeel de voedselproducten zodat koude lucht eromheen kan circuleren.
Zorg dat de deur goed gesloten is en dat de isoleerstrip volledig en schoon
is.
De temperatuur op de plek van de koelkast is boven normale kamertemperatuur.
Stel een hogere temperatuur in.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur op de plek van de koelkast is boven normale kamertemperatuur.
Controleer of de ventilatie voldoende is en of de ventilatieopeningen niet verstopt zijn.
De oorzaak kan liggen in de plaatsing van grote hoeveelheden voedsel en/of
het vaak openen/sluiten van de deur.
Dit kan normaal zijn. De temperatuurregeling kan tikgeluiden veroorzaken als
het systeem is aangesloten of niet is aangesloten.
Het geinjecteerde koelgas kan een borrelend geluid produceren
als het door de leidingen stroomt.
De motor kan een brommend geluid en/of een licht bonzen veroorzaken.
Het isolatiemateriaal heeft de neiging om de geluidsniveaus licht te verhogen. Het zorgt echter wel voor een veel betere isolatie en een lager
energieverbruik.
NL
Klantenservice en reserveonderdelen
Als u geen oplossing kunt vinden voor een storing in
deze bedieningsinstructies, kunt u contact opnemen met de vakhandelaar of de klantenservice en
raadpleeg uw Garantiekaart.
Selectief bestellen van vervangende onderdelen
kan onnodig reizen en kosten besparen.
Geeft om deze reden altijd de volgende informatie
van het apparaat door:
Modelnaam
Modelnummer (PNC)
Serienummer (S-No.)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje in de
koelkast aan de linkerwand. We raden u aan deze
informatie hieronder op te schrijven, zodat u het bij
de hand heeft indien nodig.
Opstelling
Pak de koelkast uit en controleer of hij in goede
conditie is en geen schade van het transport heeft
opgelopen.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen op gas geplaatst worden.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct
zonlicht.
Om veiligheidsredenen moet de minimale ventilatie zijn zoals getoond in Afb.
Let op: Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
De nis moet voorzien worden van een ventilatieleiding met de volgende afmetingen:
Diepte 50 mm
Breedte 540 mm
Technische specificaties
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de linkerkant in het apparaat.
Installatie
Behandel het apparaat uiterst voorzichtig om geen
schade aan de koeleenheid te veroorzaken met
mogelijk vloeistoflekkage.
Tijdens normale bediening worden de condensor
en compressor aan de achterkant van het apparaat erg heet. Zorg er altijd voor dat er voldoende
ventilatie is, anders leidt dit tot uitval van onderdelen en mogelijk verlies van voedsel. Raadpleeg de
installatie-instructies.
Belangrijk: Als het netsnoer beschadigd is, moet
dit vervangen worden door een speciale kabel of
kabelsamenstel die verkrijgbaar zijn bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.
De klimaatklassificatie bevindt zich op het typeplaatje in de koelkast aan de linkerwand.
De volgende tabel toont welke omgevingstemperatuur juist is voor elke klimaatklassificatie:
Klimaatvoor een
klassificatie
omgevingstemperatuur van
SN
+ 10... +32°C
N
+ 16... +32°C
ST
+ 16... +38°C
T
+ 16... +43°C
Wanneer de omgevingstemperatuur buiten de
reikwijdte valt die voor de klasse van deze applicatie wordt omschreven, kan de opslagtemperatuur in de applicatie niet worden gegarandeerd; daarom is het aanbevelenswaardig om
het opgeslagen voedsel zo snel mogelijk te
gebruiken.
11
NL
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat de voltage en
frequentie
op
het
serienummerplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het voltage kan ±6% verschillen van het opgegeven
voltage.
Voor bediening met verschillende voltages moet een
geschikte autotransformator gebruikt worden.
Belangrijk
Het apparaat moet geaard zijn.
De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor
dit doel.
Als de stroomtoevoer in uw huis niet geaard is. sluit
het apparaat aan op een afzonderlijke aarde in
overeenstemming met de huidige regelgeving. Vraag
daarbij een gespecialiseerd technicus om advies.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid
op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
- 87/308 EEC van 2/6/87 met betrekking tot
onderdrukking van radio-interferentie.
- 73/23 EEC van 19.2.73 (Richtlijn betreffende
laag voltage) en daaropvolgende aanpassingen.
- 89/336 EEC van 3.5.89
(Richtlijn inzake electromagnetische compatibiliteit)
en daaropvolgende aanpassingen.
12
Inbouwen
Tekening op schaal
Zie "Installatie-instructies"
Controleer of de deursluitingen na het installeren
van uw apparaat en in het bijzonder na het omkeren
van de deur rondom goed sluiten. Een slecht
passende deursluiting kan leiden tot zwaar vriezen
en daarmee tot een hoger stroomverbruik.
IT
Prima di installare e di mettere in uso l'apparecchiatura, leggere attentamente questo libretto
d'istruzioni. Contiene misure precauzionali sulla sicurezza, consigli, informazioni e suggerimenti. Se il
frigorifero viene utilizzato in conformità alle istruzioni qui descritte, funzionerà adeguatamente e ne
sarete pienamente soddisfatti.
I simboli seguenti vi facilitano la ricerca delle informazioni:
Misure di sicurezza
Le avvertenze e le informazioni precedute da questo simbolo si riferiscono alla sicurezza per voie per la
vostra apparecchiatura.
Consigli, informazioni utili
Informazioni sulla protezione dell'ambiente
Simbolo per i suggerimenti
Sono preceduti da questo simbolo i suggerimenti sugli alimenti e sulla loro conservazione.
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come
un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in
modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero
derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il
negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
13
IT
Indice
Informazioni importanti sulla sicurezza .....................................................................................................15
Smaltimento ..................................................................................................................................................16
Funzionamento e uso / Pannello di controllo ...............................................................................................17
Parti interne / Ripiani / Ripiani sulla porta.....................................................................................................17
Suggerimenti / Risparmio energetico............................................................................................................18
Manutenzione / Sbrinamento ........................................................................................................................19
Operazioni regolari di pulizia ..........................................................................................................................20
Sostituzione della lampadina..........................................................................................................................20
Risoluzione dei problemi .............................................................................................................................21
Installazione / Luogo d'installazione .............................................................................................................22
Collegamento elettrico....................................................................................................................................23
Incasso / Disegno dimensionato ...................................................................................................................23
14
IT
Informazioni per la sicurezza
Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni,
inclusi i suggerimenti e le avvertenze. Per evitare
errori e incidenti, è importante garantire che tutte
le persone che utilizzano l'apparecchio ne
conoscano il funzionamento e le caratteristiche di
sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso
di vendita o trasloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle
norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti
istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone fragili
Questo apparecchio non deve essere usato da
persone, bambini inclusi, con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di
conoscenza e esperienza, a meno che non
siano state istruite all'uso dell'apparecchio da
parte dei responsabili della loro sicurezza,
oppure sotto vigilanza di questi. I bambini
devono essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l'apparecchio.
Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della
portata dei bambini. Alcuni materiali possono
creare rischi di soffocamento.
Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre
la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e
smontare lo sportello per evitare che i bambini
giocando possano subire scosse elettriche o
chiudersi dentro l'apparecchio.
Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di
guarnizioni magnetiche nello sportello, va a
sostituirne uno più vecchio avente sportello o
coperchio con chiusure a molla, si deve rendere
inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare che diventi una
trappola mortale per i bambini.
Sicurezza generale
Assicurarsi che le aperture di ventilazione
non siano otturate.
L'apparecchio è progettato per la conservazione di alimenti e bevande per il normale
uso domestico, come spiegato nelle presenti
istruzioni per l'uso.
Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi
artificiali per accelerare lo sbrinamento.
Non utilizzare altri apparecchi elettrici (per
esempio gelatiere) all'interno dei frigoriferi, a
meno che non siano approvati per questo
scopo dal produttore.
Non danneggiare il circuito refrigerante.
Nel circuito refrigerante dell'apparecchio è
contenuto il refrigerante isobutano (R600a),
un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è però infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei
componenti del circuito refrigerante venga
danneggiato. Se il circuito refrigerante
dovesse venire danneggiato:
– evitare fiamme libere e sorgenti di accensione
– ventilare la stanza in cui si trova l'apparecchio
È pericoloso cambiare le specifiche o cercare di modificare il prodotto in qualunque
modo. Se il cavo è danneggiato potrebbe
provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse
elettriche.
Ogni componente elettrico (cavo elettrico,
spina, compressore) deve essere sostituito da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato.
1. Non si devono applicare prolunghe al cavo
elettrico.
2. Controllare che la spina non venga schiacciata o danneggiata dal retro dell'apparecchio. Una spina schiacciata o danneggiata
può surriscaldarsi e provocare incendi.
3. Accertare di riuscire a raggiungere la spina
dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo di rete.
5. Se la presa è allentata, non inserire la spina.
si potrebbero provocare scosse elettriche o
incendi.
6. Non mettere in funzione l'apparecchio senza
la copertura della lampadina 1) di illuminazione interna.
Questo apparecchio è pesante. Spostarlo
con cautela.
Non rimuovere né toccare alimenti riposti nel
vano congelatore con le mani bagnate/
umide, si potrebbero provocare abrasioni
della pelle o bruciature da gelo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce solare diretta.
Uso quotidiano
Non collocare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchio.
15
IT
Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
Non collocare gli alimenti direttamente contro
l'uscita dell'aria nella parete posteriore. 2)
Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati
secondo le istruzioni del produttore dell'alimento surgelato.
Osservare rigorosamente i consigli per la conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.
Non collocare bevande gassate o frizzanti nello
scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente che può esplodere danneggiando l'apparecchio.
I ghiaccioli possono provocare bruciature da
gelo se consumati immediatamente dopo averli
tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa. Se non è
possibile arrivare alla presa, interrompere l'alimentazione elettrica.
Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la
brina dall'apparecchio. Usare un raschietto di
plastica.
Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente
le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.
Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che
non presenti danni. Non collegare l'apparecchio
se è danneggiato. Segnalare immediatamente
gli eventuali danni al negozio in cui è stato
acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.
Si consiglia di attendere almeno due ore prima
di collegare l'apparecchio per consentire all'olio
di arrivare nel compressore.
1) Se la copertura della lampadina è prevista
2) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost
3) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica
16
Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti
si può surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di
installazione.
Se possibile il retro dell'apparecchio
dovrebbe essere posizionato contro una
parete per evitare di toccare le parti calde o
di rimanervi impigliati (compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
L'apparecchio non deve essere posto vicino
a radiatori o piani di cottura a gas.
Installare l'apparecchio in modo che la presa
rimanga accessibile.
Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile. 3)
Assistenza tecnica
Tutti gli interventi elettrici richiesti per gli interventi di assistenza dell'apparecchio devono
essere eseguiti da un elettricista qualificato o
da una persona competente.
Gli interventi di assistenza sul prodotto
devono essere eseguiti esclusivamente da
tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi
originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas
che potrebbero danneggiare lo strato di
ozono nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere
smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va
eseguito secondo le prescrizioni vigenti da
richiedere alle autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nellaparte posteriore vicino allo scambiatore di
calore. I materiali usati su questo apparecchio
contrassegnati dal simbolo
sono riciclabili.
IT
Funzionamento e uso
Prima dell'installazione
Attendere 4 ore prima di collegare l'apparecchio, per consentire il reflusso di tutto
l'olio nel compressore.
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima
volta, lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il
tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Non usare detergenti corrosivi o polveri
abrasive che possano danneggiare la
finitura.
Togliere gli elementi di sicurezza utilizzati per
il trasporto.
Pannello di controllo
1 Interruttore dell'illuminazione
2 Termostato e tasto ON/OFF
Posizione „1” = temperatura interna più
calda
Posizione „6” = temperatura interna più
fredda
Posizione „0” = raffreddamento disinserito
La posizione intermedia è la più indicata.
Parti interne
Ripiani
I ripiani possono essere tolti per la pulizia.
Per consentire la conservazione di alimenti di
dimensioni diverse, e possibile modificare l'altezza
dei ripiani.
Per togliere un ripiano interno, tirarlo in avanti fino
a quando puo essere ribaltato in alto o in basso e
quindi estrarlo dal frigorifero.
Per inserire il ripiano ad un'altezza diversa
eseguire la stessa operazione in senso inverso.
Per un migliore utilizzo dello spazio, e possibile
piegare la meta anteriore dei ripiani sulla parte
posteriore.
Messa in funzione
Il termostato è installato in alto sul pannello di
comando dell apparecchio e funge contemporaneamente da tasto ON/OFF.
Per girare la manopola del termostato è necessario utilizzare una moneta.
Inserire la spina nella presa di corrente e
ruotare in senso orario la manopola del termostato oltre la posizione di arresto <O>.
Selezionare la posizione del termostato in
funzione del freddo desiderato.
Regolazione della temperatura
La posizione corretta, comunque, va individuata tenendo conto che la temperatura interna
dipende da questi fattori:
la temperatura ambiente
la frequenza di apertura della porta
la quantit di alimenti conservati
la collocazione dell'apparecchio.
La temperatura regolata automaticamente e
può essere aumentata oppure diminuita.
Ripiani sulla porta
Per consentire la conservazione di alimenti di
dimensioni diverse, e possibile modificare l'altezza
del ripiano centrale sulla porta.
Tirare delicatamente il ripiano nella direzione indicata dalle frecce fino a sganciarlo, poi riposizionarlo dove necessario.
Per potere pulire in maniera piu accurata la porta,
e possibile togliere anche i ripiani superiore e inferiore tirandoli nella direzione delle frecce, poi
rimettendoli al loro posto.
17
IT
Latte in bottiglia: la bottiglia deve essere conservata tappata, possibilmente nel portabottiglie della
porta.
Non conservare in frigorifero banane, patate,
cipolle o aglio non confezionati.
Conservazione degli alimenti
Suggerimenti
Risparmio energetico
Prestare molta attenzione alla posizione dell'apparecchio. Vedere la sezione "Installazione". Se
l'apparecchio e installato correttamente, il consumo energetico e ridotto.
Cercare di non tenere aperte le porte del frigorifero
per periodi lunghi o di non aprirle troppo frequentemente in quanto l'aria calda che entra all'interno
del comparto causa l'avvio troppo frequente del
compressore.
Non inserire alimenti caldi nell'apparecchio. Farli
raffreddare prima di inserirli nel frigorifero.
Consigli per la refrigerazione
Non inserire alimenti caldi o liquidi soggetti ad
evaporazione nel frigorifero e coprirli o avvolgerli,
soprattutto se hanno un forte odore.
Per un migliore utilizzo del frigorifero, ecco alcuni
consigli utili:
Carne cruda (manzo, maiale, agnello e pollame): avvolgerla in sacchetti di polietilene e disporla sopra al cassetto della verdura, in quanto e
la parte piu fredda del frigorifero. La carne puo
essere conservata in questo modo in maniera
sicura solo per due o tre giorni al massimo.
Alimenti cotti, salumi, gelatine ecc.: questi alimenti, ben coperti, possono essere conservati su
qualsiasi ripiano di vetro.
Frutta e verdura: riporre frutta e verdura, ben
pulita, nel cassetto in fondo all'apparecchio.
Burro e formaggio: riporli in contenitori speciali
sigillati o avvolgerli in pellicola di alluminio o sacchetti di polietilene per conservarli in maniera
quanto piu ermetica possibile.
18
Verificare che l'aria fredda possa circolare durante la
conservazione degli alimenti.
I prodotti da raffreddare non devono mai essere a
contatto diretto con la parete posteriore interna del
comparto frigorifero.
Possono ghiacciare e rimanere attaccati alla parete,
impedendo cosi il normale deflusso della condensa.
Mettere gli alimenti quali formaggio, affettati, frutta,
verdura, piatti precedentemente cotti e insalate all'interno di contenitori coperti.
In questo modo, aroma e freschezza naturali sono
garantiti.
Gli alimenti devono essere conservati nelle diverse
zone a seconda della temperatura.
Burro, formaggio - nella porta del frigorifero, all'interno di un contenitore apposito.
Uova
- nella porta interna
Frutta, verdura e insalate
- nel cassetto della verdura
Affettati, carne
- nella zona piu bassa (primo ripiano o
sopra al cassetto della verdura)
Prodotti caseari, conserve, vasetti
- nella zona piu alta o nella parte interna della porta
Bottiglie / tubetti
- nella porta interna
Uso del congelatore
Importante!
Non aprire il frigorifero se manca la corrente elettrica.
Gli alimenti non si rovinano se la corrente manca per
un periodo di tempo breve (vedere ulteriori informazioni nella sezione "Conservazione degli alimenti
in caso di mancanza di corrente elettrica" nel catalogo o nel materiale promozionale). Se l'interruzione
della corrente continua, mangiare gli alimenti scongelati entro breve.
I tempi di conservazione diminuiscono quando la
temperatura degli alimenti congelati aumenta.
IT
Temperatura nel congelatore
La temperatura interna e influenzata dai seguenti fattori:
- Temperatura ambiente
- Frequenza di apertura della porta
- Quantitativo di alimenti conservati
- Impostazione dell'apparecchio
Avvertimento: Controllare lo stato di congelamento
degli alimenti qualora il comparto congelatore si sia
riscaldato.
Manutenzione
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, estrarre la spina dalla presa.
Avvertenza
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unita di
raffreddamento: pertanto le operazioni di manutenzione e ricarica devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato.
Sbrinamento
Durante il funzionamento del frigorifero, parte dell'umidità della camera di raffreddamento viene rilasciata sottoforma di brina e ghiaccio.
Uno spessore notevole di brina e di ghiaccio ha un
effetto isolante, riducendo così l'efficienza di raffreddamento man mano che la temperatura aumenta,
consumando più energia; ad un certo livello non è più
possibile aprire la porta dello scomparto dei cibi congelati che si può rompere.
In questo tipo di apparecchiatura, lo sbrinamento
dello scomparto per alimenti freschi è automatico e
non necessita di interventi esterni.
Il termostato interrompe il funzionamento del compressore ad intervalli regolari per un tempo più o
meno lungo; in questa fase il raffreddamento si interrompe, la temperatura dello scomparto refrigerante
aumenta e avviene lo sbrinamento. Dopo lo sbrinamento, il termostato fa riavviare l'impianto.
L'acqua di sbrinamento fluisce, attraverso lo scarico
preposto, nel vassoio per l'evaporazione sistemato
sulla parte superiore del compressore ed evapora a
causa del calore di quest'ultimo.
Controllare e pulire regolarmente lo scarico
per l'acqua di sbrinamento. Se lo scarico è
ostruito, l'acqua che si raccoglie può
causare un guasto perché può riversarsi sul sistema di isolamento dell'apparecchiatura.
Pulire lo scarico per l'acqua di sbrinamento con il
raschietto fornito, indicato nella figura. Il raschietto
deve essere conservato nello scarico.
Di tanto in tanto controllare che lo scarico per l'acqua
di sbrinamento non sia ostruito.
Il caso più tipico di ostruzione dello scarico per l'acqua di sbrinamento avviene quando si inserisce del
cibo avvolto in carta all'interno dell'apparecchiatura.
La carta può venire a contatto con il retro dello scomparto refrigerante e congelarsi. Togliendo il cibo, la
carta si può strappare e il frammento può finire nello
scarico ostruendolo. Si raccomanda quindi di
prestare attenzione quando si inseriscono alimenti
avvolti in carta all'interno dell'apparecchiatura.
Quando è necessaria una maggiore refrigerazione, ad es. in caso di temperature elevate, il
frigorifero funziona temporaneamente in modo continuativo; in questa fase, lo sbrinamento non può
avvenire.
Può succedere che dopo lo sbrinamento rimangano
piccole tracce di ghiaccio e brina sul retro dello scomparto refrigerante.
Lo scomparto per gli alimenti congelati non può
essere dotato di un sistema per lo sbrinamento automatico, in quanto gli alimenti congelati e surgelati non
tollerano temperature di scongelamento.
Purché non sia troppo spesso, lo strato di brina e ghiaccio può essere rimosso con un raschietto di plastica.
Quando lo strato di ghiaccio è così spesso che non
può essere raschiato con la paletta, lo scomparto per
gli alimenti congelati deve essere sbrinato (di solito 23 volte all'anno).
Togliere gli alimenti dagli scomparti per cibi congelati
e per cibi freschi, avvolgerli in qualche strato di carta
o di stoffa. Durante lo sbrinamento conservarli possibilmente in un luogo fresco.
Scollegare il circuito dell'apparecchiatura e lasciare
aperte le porte dei due scomparti.
Asciugare continuamente l'acqua di sbrinamento con
un panno morbido o con una spugna.
Dopo lo sbrinamento, asciugare le superfici, collegare
l'apparecchiatura e inserire gli alimenti al loro posto.
19
IT
Si consiglia di riavviare l'apparecchiatura impostando
il termostato sulla posizione più elevata, in modo che
possa raggiungere un'adeguata temperatura di conservazione il più presto possibile.
Operazioni regolari di pulizia
Si raccomanda di pulire le pareti interne del frigorifero
ogni 3-4 settimane.
Non utilizzare detergenti o detersivi domestici.
Dopo avere staccato la spina di alimentazione, lavare
l'apparecchio con acqua tiepida e asciugarlo.
Pulire il profilo in gomma della porta magnetica con
acqua pulita.
Dopo la pulizia, collegare nuovamente l'apparecchio
alla presa di corrente.
E pratico pulire e scongelare il congelatore quando e
vuoto.
Polvere e sporcizia si accumulano nella parte posteriore del frigorifero; si consiglia di estrarre il condensatore una o due volte all'anno. Inoltre si dovrebbe
pulire anche il vassoio di evaporazione nella parte
alta del compressore.
Quando si prevede di non utilizzare
il frigorifero
Se non si prevede di utilizzare l'apparecchio per
lunghi periodi di tempo:
Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla
presa.
Togliere gli alimenti dal frigorifero.
Sbrinare e pulire l'apparecchio, come precedentemente descritto.
Infine, lasciare la porta aperta in modo da impedire la
formazione di cattivi odori.
20
Sostituzione della lampadina
1. Staccare la spina dalla presa.
2. Rimuovere la vite dalla copertura della lampada.
3. Rimuovere la copertura della lampada (vedere l'illustrazione).
4. Sostituire la lampada usata con una nuova dalla
stessa potenza (la potenza massima e indicata
sulla copertura della lampada).
5. Installare la copertura della lampada.
6. Serrare la vite della copertura della lampada.
7. Collegare la spina alla presa.
8. Aprire la porta. Accertare che la lampada si accenda.
IT
Risoluzione dei problemi
A volte un problema e dovuto ad una causa che puo essere facilmente risolta senza doversi
rivolgere ad un centro di assistenza tecnica. Seguire le seguenti istruzioni.
SINTOMO
La porta non si chiude
SOLUZIONE
Il peso riposto sui ripiani della porta e superiore a quello consentito: distribuire il carico
in maniera piu uniforme oppure estrarre alcuni prodotti.
L'apparecchio non e stato installato correttamente. Fare riferimento alla sezione relativa
all'incasso.
All'interno del frigorifero la Impostare una temperatura inferiore.
temperatura e troppo
Distribuire i prodotti in modo da consentire la circolazione dell'aria fredda attorno ad essi.
calda.
Verificare che la porta sia completamente chiusa e che la guarnizione isolante sia intera
e pulita.
La temperatura dell'ambiente in cui e stato installato il frigorifero e superiore alla normale
temperatura ambiente.
Impostare una temperatura piu alta.
All'interno del frigorifero la
temperatura e troppo fredda.
Il compressore funziona
Impostare una temperatura piu alta.
ininterrottamente.
La temperatura dell'ambiente in cui e stato installato il frigorifero e superiore alla normale
Rumori
temperatura ambiente.
Controllare che la ventilazione sia adeguata e che le aperture di ventilazione non siano
ostruite.
La causa potrebbe essere l'inserimento di grandi quantitativi di alimenti o la frequente
apertura della porta.
A volte sono normali. Il controllo della temperatura puo generare un "clic" quando il sistema viene collegato o scollegato.
Il gas di raffreddamento iniettato puo produrre un rumore simile ad un gorgoglio mentre
passa attraverso i tubi.
Il motore puo causare un ronzio e/o un leggero rumore di battito.
Il materiale isolante impiegato tendenzialmente aumenta leggermente i livelli di rumorosita, pur consentendo un isolamento di gran lunga migliore e un minore consumo energetico.
21
IT
Assistenza e ricambi
Luogo d'installazione
Se leggendo questo manuale non e stato possibile risolvere il guasto, contattare il rivenditore o
il centro di assistenza locale e consultare la
scheda di garanzia.
Una scelta corretta dei ricambi puo permettere
di evitare viaggi e spese inutili.
Per questo motivo, si consiglia di avere sempre
a portata di mano le informazioni relative all'apparecchio:
Nome modello
Numero dell'apparecchio (PNC)
Numero di serie (S.N.)
Queste informazioni si trovano nella targhetta
all'interno del frigorifero sulla parete sinistra. Vi
consigliamo di riportare queste informazioni qui,
in modo che siano sempre a portata di mano, se
occorrono.
Disimballare l'apparecchio e controllare che
sia in buone condizioni e che non abbia subito
eventuali danni durante il trasporto.
L'apparecchio non deve essere posto vicino a
radiatori o piani di cottura a gas.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce solare diretta.
Per motivi di sicurezza, la distanza minima di
aerazione deve essere come quella illustrata
nella figura.
Attenzione: assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano otturate.
E necessario che la nicchia sia dotata di un
condotto di ventilazione, con le seguenti
dimensioni:
Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche sono indicate nella
targhetta nominale all'interno del frigorifero sulla
parete sinistra.
Qualora venga a mancare la corrente, non
aprire la porta del comparto congelatore.
Gli alimenti congelati non si danneggiano se la
mancanza di corrente e breve (fino a 12 ore) e il
comparto congelatore e pieno; in caso contrario,
si consiglia di consumare gli alimenti entro un
breve periodo di tempo (l'aumento della temperatura degli alimenti congelati diminuisce il periodo di conservazione).
Installazione
Prestare particolare attenzione nel maneggiare
l'apparecchio, in modo da non danneggiare l'unita refrigerante e da non causare la conseguente fuoriuscita di liquido.
Durante il normale funzionamento, il condensatore e il compressore nella parte posteriore
dell'apparecchio si scaldano considerevolmente. Garantire sempre che vi sia una ventilazione adeguata; in caso contrario, i componenti non funzionano in maniera corretta e gli
alimenti possono essere conservati in
maniera non appropriata. Vedere le istruzioni
per l'installazione.
Importante: Qualora il cavo sia danneggiato,
deve essere sostituito con un cavo o un gruppo disponibile presso il produttore o i rivenditori autorizzati.
22
Profondita 50 mm
Larghezza 540 mm
La classificazione del clima si trova nella targhetta all'interno del frigorifero sulla parete sinistra.
Nella seguente tabella e riportata la temperatura
ambientale adatta per ciascuna classificazione
del clima:
Classificazione
Per una
del clima
temperatura ambiente
compresa tra
SN
+ 10... +32 °C
N
+ 16... +32 °C
ST
+ 16... +38 °C
T
+ 16... +43 °C
Se la temperatura ambiente non rientra tra quelle
specificate per la classe di questo apparecchio,
non e possibile garantire la temperatura di con-
IT
servazione all'interno del frigorifero; si consiglia
pertanto di utilizzare gli alimenti conservati entro
breve tempo.
Incasso
Disegno dimensionato
Collegamento elettrico
Prima di effettuare il collegamento elettrico, controllare che la tensione nominale e la frequenza
dell'apparecchio dichiarate sulla targhetta coincidano con quelle domestiche.
La tensione puo variare di ±6% dalla tensione
nominale.
Per l'uso con tensioni differenti, si deve impiegare un autotrasformatore di dimensioni adatte.
Importante
L'apparecchio deve essere collegato a
terra.
La spina del cavo di alimentazione e dotata di un
apposito contatto.
Se la presa di corrente non e messa a terra, collegare l'apparecchio ad un dispositivo di terra
separato conformemente alle normative vigenti,
consultando un tecnico specializzato.
Il produttore declina ogni responsabilita
qualora le suddette precauzioni di sicurezza
non vengano rispettate.
Questo apparecchio e conforme alle
seguenti direttive CEE:
- 87/308 EEC del 2/6/87 sulla soppressione
delle radiointerferenze.
- 73/23/EEC del 19.02.73 Low Voltage
Directive (Direttiva bassa tensione) e successivi emendamenti
- 89/336 EEC del 3.5.89 Electromagnetic
Compatibility Directive
(Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica) e
successivi emendamenti.
Vedere le "Istruzioni per l'installazione".
Dopo avere installato l'apparecchio e, soprattutto, dopo avere invertito il senso di apertura della
porta, verificare che la guarnizione circondi tutta
la porta. Se la guarnizione non e stata montata
correttamente, puo determinare un forte sbrinamento e, di conseguenza, un piu elevato consumo elettrico.
Attenzione!
Deve essere possibile scollegare l'apparecchio
dalla rete elettrica; eseguire percio l'installazione facendo si che la spina rimanga facilmente accessibile.
23
ES
Antes de instalar y utilizar su aparato lea cuidadosamente este libro de instrucciones. Este
contiene instrucciones de seguridad, consejos e información útil. Si el frigorífico se utiliza de
acuerdo con las instrucciones indicadas en este libro, funcionará correctamente y cumplirá
sus expectativas de satisfacción como usuario.
Los símbolos abajo indicados le guiaran a través de este libro:
Precauciones de seguridad
Las advertencias e información junto a este símbolo sirven para su seguridad y la del aparato.
Consejos, información útil
Información medioambiental
Símbolo de ideas
Junto a este símbolo se pude encontrar buenas ideas para la conservación de alimentos.
El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar
como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de
recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se
manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje
de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.
24
ES
Con t enido
Información importante de seguridad ........................................................................................26
Eliminación ....................................................................................................................................27
Funcionamientto y uso / Antes del uso........................................................................................28
Piezas internas / Estantes .............................................................................................................28
Sugerencias / Ahorro de energía...................................................................................................29
Mantenimiento / Descongelación ..................................................................................................30
Como sustituir la bombilla ...............................................................................................................31
Fallos de funcionamiento .............................................................................................................32
Servicio técnico y piezas de repuesto.............................................................................................33
Instalación / Colocación.................................................................................................................33
Conexión eléctrica...........................................................................................................................34
Empotrado / Medidas de los muebles ...........................................................................................34
25
ES
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente
este manual del usuario, incluidos los consejos y
advertencias. Para evitar errores y accidentes, es
importante que todas las personas que utilicen el
aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad.
Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo
largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad. Por
la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
Este electrodoméstico no está diseñado para
que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con
experiencia y conocimiento insuficientes, a
menos que una persona responsable de su
seguridad les supervise o instruya en el uso del
electrodoméstico. No permita que los niños
jueguen con el electrodoméstico.
Mantenga los materiales de embalaje alejados
de los niños. Existe riesgo de asfixia.
Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe
de la toma, corte el cable de conexión (tan
cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan
sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados
en su interior.
Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más
antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la
puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de
muelle antes de desechar el aparato antiguo.
Evitará así que se convierta en una trampa
mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Mantenga las aberturas de ventilación sin
obstrucciones.
El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal,
como se explica en este folleto de instrucciones.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el procesode descongelación.
26
No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas de hacer helados) dentro de
aparatos de refrigeración, a menos que el
fabricante haya autorizado su utilización.
No dañe el circuito refrigerante.
El circuito refrigerante del aparato contiene
isobutano (R600a). Es un gas natural con un
gran nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable. Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese
de no provocar daños al circuito de refrigerante. Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos al descubierto y fuentes de
encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
Es peligroso alterar las especificaciones o
intentar modificar este producto en modo
alguno. Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito,
incendio o descarga eléctrica.
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe
sustituirlos un técnico autorizado o personal de
reparaciones profesional.
1. El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede
recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe
del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el
enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica
o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de
la bombilla 1) de la iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o
mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la
piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a
la luz solar directa.
ES
Uso diario
No coloque recipientes calientes sobre las
piezas plásticas del aparato.
No almacene gas ni líquido inflamable en el
aparato, ya que podrían estallar.
No coloque alimentos directamente contra la
salida de aire de la pared posterior. 2)
Los alimentos que se descongelen no deben
volver a congelarse.
Guarde los alimentos congelados, que se
adquieren ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el almacenamiento. Consulte las instrucciones correspondientes.
No coloque bebidas carbonatadas o con gas en
el congelador, ya que se genera presión en el
recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.
Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
Antes de realizar tareas de mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe de
la toma de red. Si no puede acceder a la toma
de red, corte el suministro eléctrico.
No limpie el aparato con objetos metálicos.
No utilice objetos afilados para eliminar el hielo
del aparato. Utilice un raspador plástico.
Inspeccione habitualmente el desagüe del agua
descongelada del frigorífico. Si es necesario,
limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el
agua se acumulará en la base del aparato.
Instalación
Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.
Desembale el aparato y compruebe que no
tiene daños. No conecte el aparato si está
dañado. Informe de los posibles daños de
inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese
caso, conserve el material de embalaje.
Es recomendable esperar al menos dos horas
antes de conectar el aparato, para permitir que
el aceite regrese al compresor.
El aparato debe contar con circulación de
aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las
instrucciones correspondientes a la instalación.
Siempre que sea posible, la parte posterior
del producto debe estar contra una pared,
para evitar que se toquen las partes calientes
(compresor, condensador) y se produzcan
quemaduras.
El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
Asegúrese de que es posible acceder al
enchufe después de instalar el
electrodoméstico.
Realice la conexión sólo con el suministro de
agua potable. 3)
Servicio técnico
Un electricista homologado deberá realizar
las tareas que se requieran para ejecutar el
servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios
originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales
aislantes. El aparato no se debe desechar junto
con los residuos urbanos. La espuma aislante
contiene gases inflamables: el aparato se debe
desechar de acuerdo con la normativa vigente,
que puede solicitar a las autoridades locales.
No dañe la unidad de refrigeración, en especial
la parte trasera, cerca del intercambiador de
calor. Los materiales de este aparato marcados
con el símbolo
son reciclables.
1) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
2) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free)
3) Si está prevista una conexión de agua
27
ES
Funcionamien t o y uso
Antes del uso
Espere 4 horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al
compresor.
Antes de utilizar el aparato por primera vez,
lave el interior y los accesorios internos con
agua templada y jabón neutro para eliminar el
típico olor de los productos nuevos. A continuación seque bien.
No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado.
Retire los elementos de seguridad utilizados
para el transporte.
Panel de mando
1 Interruptor de la luz
2 Regulador de temperaturas e interruptor
ON/OFF
Puesta en marcha
de la cantidad de alimentos conservados,
de la colocación del aparato.
La temperatura se regula automáticamente.
Posicion „1” = menos frío
Posicion „6” = m.s frío
Posicion „0” = parada
La posicion intermedia es generalmente la
más indicada.
Piezas internas
Estantes
Los estantes se pueden quitar para facilitar su
limpieza.
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, los estantes se pueden colocar a
diferentes alturas.
Para retirar la bandeja interna, tire del estante
hacia fuera hasta que pueda subirlo o bajarlo
y extraerlo.
Realice el mismo procedimiento a la inversa
para colocarlo a una altura diferente.
Para aprovechar mejor el espacio, los
estantes frontales pueden colocarse encima
de los traseros.
El regulador de temperaturas se encuentra en
el panel de mando en la parte superior del
aparato y es al mismo tiempo el interruptor
ON/OFF.
Para girar el regulador de temperaturas hay
que aplicar una moneda.
Introducir el enchufe en la toma de corriente.
Girar el mando del termostato en sentido
horario hasta una posici.n distinta de la posici.n <O> (parada).
El aparato se pone en marche. El funcionamiento del aparato se interrumpe al girar
el mando en la posic.on <O> (parada).
Regulacion de la temperatura
La regulación de la temperatura se consigue
girando el mando del termostato hasta la posición deseada.
La colocación del mando se determina teniendo en cuenta que la temperatura interna
depende:
de la temperatura ambiente
de la frecuencia de aperatura de la puerta
28
Estantes de la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, el estante central de la puerta se
puede ajustar en altura.
Eleve paulatinamente el estante en la dirección de la flecha hasta retirarlo del soporte y
colóquelo en la posición que desee.
ES
Para facilitar la limpieza, los estantes superior
e inferior de la puerta se pueden extraer tirando de ellos en la dirección de las flechas.
Vuelva a colocarlos en su lugar una vez
limpios.
seguridad, guarde la carne de ese modo
durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, gelatinas, etc.: guárdelos cubiertos en cualquiera
de las bandejas de cristal.
Frutas y verduras: límpielas a conciencia y
guárdelas en los cajones inferiores.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en
papel de aluminio o en bolsas de plástico,
para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: colóquelas tapadas en el
estante para botellas de la puerta.
No guarde en el frigorífico plátanos, patatas,
cebollas y ajos que no estén empaquetados.
Almacenamiento de alimentos
Sugerencias
Ahorro de energía
Preste atención al lugar de colocación del
aparato. Consulte la sección "Instalación". Un
aparato bien colocado permite consumir
menos energía.
No abra las puertas con demasiada frecuencia ni más tiempo del necesario para evitar
que el aire caliente penetre en el interior y
haga funcionar el compresor de forma innecesaria.
No coloque alimentos calientes en el interior
del frigorífico. Espere primero a que se enfríen
lo suficiente.
Consejos para la refrigeración
No guarde en el frigorífico alimentos calientes
ni líquidos en evaporación; cubra o envuelva
los alimentos, en especial si tienen olores
fuertes.
Siga estas sugerencias para ayudarle a utilizar
el frigorífico de forma correcta:
Carne cruda (ternera, cerdo, cordero y
aves): guárdela en bolsas de plástico y
colóquela sobre el cajón de las verduras, el
punto más frío del frigorífico. Por razones de
Asegúrese de que el aire puede circular libremente entre los alimentos.
Los alimentos para enfriar no deben tocar directamente la pared posterior del compartimento
frigorífico.
Podrían llegar a congelarse y dejar sobre la
pared adherencias parciales que dificultarán el
flujo normal del circuito.
Los alimentos como queso, platos fríos, frutas,
verduras, alimentos cocinados y ensaladas
preparadas deben guardarse tapados y en
recipientes apropiados.
Es la mejor forma de mantener su aroma y frescura naturales.
Almacene los alimentos según las distintas
zonas de temperatura.
Mantequilla, queso: recipientes para mantequilla y queso del interior de la puerta.
Huevos
- parte interior de la puerta
Frutas, verduras, ensaladas
- cajones para verduras
Platos fríos, carne
- zona inferior (primer estante sobre el cajón de
las verduras)
Lácteos, conservas, jarras
- zona superior o en el interior de la puerta
Botellas / botes
- parte interior de la puerta
29
ES
Uso del compartimento congelador
Importante!
Mantenga cerrada la puerta del frigorífico en
caso de corte del suministro eléctrico. Los alimentos no se estropearán si el corte de suministro dura poco tiempo (consulte los detalles en
"Tiempo de conservación en caso de fallo eléctrico" en el catálogo o la documentación adjunta). Si el corte de energía se prolonga, consuma
cuanto antes los alimentos descongelados.
El tiempo de conservación se reduce a medida
que aumenta la temperatura de los alimentos
congelados.
Temperatura del compartimento
congelador
la refrigeración - la temperatura del compartimento refrigerador aumenta y se realiza la
descongelación. Después de la descongelación
el termostato reinicia el funcionamiento del sistema.
El agua de la descongelación fluye a través del
canal vierte aguas y cae a la cubeta de evaporación situada sobre el compresor donde se
evapora por el calor del propio compresor.
Compruebe y limpie regularmente el
desagüe del agua de la descongelación.
Si el desagüe se obstruye, el agua de la
descongelación acumulada puede provocar
una avería ya que puede penetrar en el aislamiento del aparato.
La temperatura interna depende de varios factores:
-la temperatura ambiente
-la frecuencia con que se abre la puerta
-la cantidad de alimentos almacenados
-el ajuste del aparato
Precaución: Compruebe el estado de los alimentos congelados si el compartimento congelador
llegara a calentarse.
Mantenimiento
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
¡Advertencia!
Este aparato contiene hidrocarburos en la
unidad de refrigeración por lo que cualquier
tarea de mantenimiento o recarga debe ser realizada por personal técnico homologado.
Descongelación
El hielo y la escarcha formada debido a la
humedad dentro del compartimento refrigerador
se elimina con el funcionamiento normal del frigorífico.
Una capa gruesa de hielo y escarcha tiene un
efecto aislante, por lo que reducen la eficacia de
enfriamiento. Según aumente la temperatura
será necesario más energía.
En éste tipo de aparato la descongelación del
compartimento refrigerador es automático sin
ninguna intervención externa.
El termostato interrumpe el funcionamiento del
compresor a intervalos regulares durante mas o
menos tiempo - durante este periodo se detiene
30
Limpie el desagüe del agua de la descongelación con el limpiador suministrado que se
observa en la ilustración. El limpiador se debe
dejar insertado en el desagüe.
Revise ocasionalmente el orifico del desagua
para comprobar que no esté obstruido.
El caso mas típico de obstrucción se da cuando
se introduce en el frigorífico alimentos envueltos
en algún tipo de papel, y este entra en contacto
con la placa posterior adhiriéndose a la misma al
congelarse. Si ahora se retira el paquete el
papel se rompe quedando un trozo pegado. Este
al descongelarse puede obstruir el desagüe. Por
lo mencionado debe tener cuidado al colocar
paquetes de alimentos envueltos en el interior
del aparato.
Durante los periodos en que una reducción
de temperatura sea necesaria - p.ej. olas
de calor; puede ocurrir que temporalmente el
compresor del frigorífico esté funcionando continuamente - durante éste periodo la descongelación automática no es efectiva.
Las pequeñas manchas de hielo y escarcha
que permanecen después de la descongelación
no son anormales.
ES
Limpieza normal
Como sustituir la bombilla
Se recomienda lavar el interior del frigorífico
cada 3 o 4 semanas.
Para la limpieza no utilice limpiadores domésticos ni jabón.
Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica,
limpie el interior con agua templada y séquelo a
fondo.
Limpie el perfil de caucho de la puerta sólo con
agua.
Vuelva a enchufar el aparato una vez limpio y
seco.
Limpie y descongele el compartimento de congelados con la misma frecuencia que el frigorífico y cuando esté vacío.
Una o dos veces al año, elimine el polvo y la
suciedad acumulados en el condensador montado en la parte posterior del aparato. Al mismo
tiempo, limpie también la bandeja de evaporación situada en la parte superior del compresor.
Si la bombilla no funciona puede sustituirla siguiendo los pasos siguientes:
Desconecte el aparato.
Desenrosque el tornillo que fija la tapa de la
bombilla, seguidamente retire la tapa en la dirección de la flecha. Ahora puede sustituir la bombilla. (tipo de bombilla a emplear: Mignon 322,
230 V, 15 W, rosca E14).
Después de sustituir la bombilla vuelva a colocar
la tapa de la misma y enchufe de nuevo el
aparato.
El que la bombilla no se ilumine no afecta el funcionamiento del aparato.
Cuando no se utilice el frigorífico
Si no va a utilizar el aparato por un tiempo prolongado, siga estos pasos:
Desenchufe el aparato.
Retire todos los alimentos del frigorífico.
Descongele y limpie el aparato siguiendo las
instrucciones al respecto.
Deje la puerta abierta para impedir la formación
de malos olores.
31
ES
Fallos de funcionamiento
Algunos problemas pueden resolverse fácilmente sin necesidad de llamar al Centro de servicio técnico. Siga estas instrucciones:
PROBLEMA
La puerta no se cierra
SOLUCIÓN
El peso supera el límite de almacenamiento de la mensula de la puerta; reparta el peso
de manera uniforme o retire algunos productos.
El aparato no está bien instalado. Consulte la sección Empotrado
La temperatura interior del Seleccione una temperatura más baja.
frigorífico es demasiado
Coloque los alimentos de forma que el aire pueda circular libremente entre ellos.
alta
Asegúrese de que la puerta está bien cerrada y de que el sello aislante está completo y
limpio.
La temperatura ambiente del lugar donde está el frigorífico es demasiado alta.
La temperatura interior del Seleccione una temperatura menos fría.
frigorífico es demasiado
baja.
El compresor funciona
Seleccione una temperatura menos fría.
continuamente.
La temperatura ambiente del lugar donde está el frigorífico es demasiado alta.
Ruidos
32
Asegúrese de que la ventilación es suficiente y de que las aberturas de ventilación están
libres de obstáculos.
Se han introducido grandes cantidades de alimentos y/o se ha abierto y cerrado la puerta con demasiada frecuencia.
La mayoría de las veces, no significan ningún fallo. El control de la temperatura puede
emitir ciertos sonidos al conectar o desconectar el sistema.
El gas refrigerante inyectado puede producir un sonido de borboteo al pasar por los
tubos.
El motor puede emitir un ligero murmullo y/o golpeteo suave.
El material aislante utilizado suele incrementar los niveles de ruido, si bien ofrece un aislamiento mejor y un consumo de energía más bajo.
ES
Servicio técnico y piezas de
repuesto
Si no lograra eliminar el fallo con las medidas de
corrección indicadas, póngase en contacto con
el distribuidor o el Centro de servicio técnico y
consulte la tarjeta de Garantía.
La solicitud selectiva de piezas de repuesto
puede ahorrar desplazamientos y costes innecesarios.
Por este motivo, facilite siempre la información
siguiente relacionada con el aparato:
Nombre del modelo
Número de producto (PNC)
Número de serie (S.N.)
Esa información se puede encontrar en la placa
de datos técnicos situada en el costado izquierdo del aparato. Anote la información en los
espacios apropiados para tenerla a mano cuando sea necesario.
Colocación
Desembale el aparato y compruebe que no ha
sufrido daños durante el transporte.
No coloque el aparato cerca de radiadores ni
otras fuentes de calor.
Evite la exposición prolongada del aparato a la
luz solar directa.
Por razones de seguridad, debe disponerse
de una ventilación mínima, como muestra la
fig.
Especificaciones técnicas
La información técnica se indica en la placa de
datos técnicos del lado interior izquierdo del
aparato.
En caso de corte eléctrico, abra la puerta del congelador lo menos posible para
evitar que los alimentos se estropeen.
Los alimentos congelados no se echarán a
perder si el corte eléctrico no dura demasiado (hasta 12 horas) y el congelador está
lleno; en caso contrario, se aconseja utilizar
los alimentos lo antes posible (el aumento de
temperatura de los alimentos congelados
acorta su tiempo de almacenamiento).
Instalación
Tenga sumo cuidado al manipular el aparato
para no causar daños en la unidad de refrigeración, con la consiguiente fuga de líquido.
Durante el funcionamiento normal, el condensador y el compresor situados en la parte posterior del aparato se calientan considerablemente. Compruebe siempre que existe una
ventilación adecuada para evitar un fallo de
los componentes y la posible pérdida de alimentos. Consulte las instrucciones de instalación.
¡Importante!: Si el cable de alimentación está
dañado, sustitúyalo por un cable o un conjunto especial suministrado por el fabricante o su
Centro de servicio técnico.
Atención: Mantenga las aberturas de ventilación
libres de obstrucciones.
El hueco donde se instale el aparato debe
tener un conducto de ventilación con las medidas siguientes:
Fondo: 50 mm
Anchura: 540 mm
La clase climática del aparato se encuentra en la
placa de datos, situada en la pared interna
izquierda.
La tabla siguiente muestra la temperatura ambiente correcta para cada clase climática:
Clase climática para una temperatura
ambiente de
SN
+10 - +32°C
N
+16 - +32°C
ST
+16 - +38°C
T
+16 - +43°C
Si la temperatura ambiente no está comprendida en el rango indicado para esta clase de
aparato, no será posible garantizar la temperatura de almacenamiento; por lo que se
aconseja consumir cuanto antes los alimentos almacenados.
33
ES
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el
voltaje y la frecuencia indicadas en la placa de
datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El voltaje puede variar ±6% con respecto al valor
nominal.
Para el funcionamiento con otros voltajes, se
debe emplear un transformador automático de
capacidad adecuada.
Importante
El aparato debe tener conexión a tierra.
El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin.
Si la toma de red de la vivienda carece de
conexión a tierra, conecte el aparato a una toma
de tierra conforme con la normativa, después de
consultar a un electricista homologado.
El fabricante declina toda responsabilidad si
no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE:
- 87/308 CEE de 2/6/87 relativas a la supresión de interferencias de radio.
- 73/23 CEE de 19/2/73 (Directiva de Baja
Tensión) y modificaciones posteriores.
- 89/336 CEE de 3/5/89
(Directiva de Compatibilidad Electromagnética)
y modificaciones posteriores.
Empotrado
Medidas de los muebles
Consulte "Instrucciones de instalación"
Después de instalar el aparato, y especialmente
si ha cambiado la apertura de la puerta,
asegúrese de que la junta de cierre de la puerta
está intacta. Una puerta con la junta de cierre
incompleta o en mal estado puede aumentar la
formación de escarcha y el consumo de energía.
N/Kü/08. (09.)
200382516
En algún momento puede ser necesario desenchufar el aparato de la toma de corriente; por
lo que el enchufe debe quedar accesible tras la
instalación del aparato.
2009. 06. 08.
¡Atención!
34
ES
35
KÜPPERSBUSCH HAUSGERÄTE AG
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstr. 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (02 09) 4 01-0, Telefax: (02 09) 4 01-3 03
www.kueppersbusch.de
Küppersbusch Ges. m. b. H.
Eitnergasse 13, 1231 Wien, Telefon: 01 / 8 66 80-0, Telefax:
01 / 8 66 80 72
www.kueppersbusch.at · e-Mail: verkauf@kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising