Electrolux | ERD28304W8 | User manual | Electrolux ERD28304W8 Ohjekirja

Electrolux ERD28304W8 Ohjekirja
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
FI
SE
NO
jää- pakastinkaappi
kombinerat kyl/frysskåp
kombiskap (kjøl/frys)
ERD 24304 W
ERD 28304 W
ERD 24304 W8
ERD 28304 W8
We were thinking of you
when we made this product
FI
electrolux 3
Tervetuloa Electroluxin maailmaan
Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen, jonka toivomme tuovan
Sinulle paljon iloa tulevaisuudessa. Electroluxilta on saatavilla laaja valikoima elämääsi
helpottavia korkealaatuisia tuotteita. Joitakin esimerkkejä löydät tämän käyttöohjeen
kansilehdeltä. Pyydämme Sinua tutustumaan hetkisen uuden laitteesi
käyttöohjeeseen, jonka avulla voit hyödyntää kaikkia sen ominaisuuksia. Noudattamalla
käyttöohjeita uuden laitteesi käyttö on erittäin vaivatonta ja helppoa. Onnea ja
menestystä!
4 electrolux
FI
Lue nämä varoitukset ja ohjeet huolellisesti, ennen kuin asennat tai otat kaapin
käyttöön. Varmista, että olet ymmärtänyt kaikki ohjeet, tällöin kaapin käyttö on
mahdollisimman turvallista ja kaapista saadaan paras mahdollinen hyöty.
Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöohjeesta tai kaapista, ota yhteys
kuluttajaneuvontaan.
Seuraavat symbolit helpottavat käyttöohjeen lukemista:
Turvallisuusohjeita
Varoituksia ja informaatiota, joiden noudattaminen takaa käyttäjän ja kaapin
turvallisuuden.
Ohjeita ja vihjeitä
Ympäristöohjeita
Ideoita
Tämä symboli kertoo ruokaan ja sen säilytykseen liittyvistä ideoista.
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa
paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
electrolux 5
Sisällysluettelo
Tärkeää turvallisuustietoa...........................................................................6
Turvallisuus .............................................................................................6
Lapsiturvallisuus ......................................................................................6
Asennukseen liittyviä turvallisuusohjeita .......................................................6
Isobutaanin turva-ohjeet ............................................................................6
Ohjeita käyttäjälle ......................................................................................7
Yleistietoa laitteesta..................................................................................7
Kaapin käyttö ..........................................................................................8
Käyttöönotto.......................................................................................8
Lämpötilan säätäminen.........................................................................8
Jääkaapin käyttö .................................................................................8
Ruokatarvikkeiden säilyttäminen jääkaapissa ...........................................9
Ruokatarvikkeiden säilytysaika ..............................................................9
Näin käytät pakastinta...............................................................................9
Pakastaminen.....................................................................................9
Pakasteiden säilyttäminen pakastimessa .................................................9
Jääpalojen valmistaminen ...................................................................10
Käytännön neuvoja ja ohjeita....................................................................10
Vinkkejä ja ideoita ..................................................................................10
Energiansäästövihjeitä........................................................................10
Kylmälaite ja ympäristö .......................................................................10
Huolto ja puhdistus.................................................................................10
Sulattaminen ....................................................................................10
Puhdistaminen ..................................................................................12
Kun laite ei ole käytössä .....................................................................12
Vianetsintä ............................................................................................12
Sisävalo - lampun vaihtaminen .............................................................12
Jos kaappi ei toimi…...............................................................................12
Asennusohjeet .........................................................................................15
Tekniset tiedot .......................................................................................15
Kaapin asennus .....................................................................................15
Kuljetus, pakkauksesta purkaminen......................................................15
Puhdistus ennen käyttöä.....................................................................15
Kaapin sijoittaminen...........................................................................15
Oven kätisyyden vaihtaminen...............................................................16
Sähköliitäntä .....................................................................................17
Säilytysaikataulukko (1)............................................................................18
Säilytysaikataulukko (2)............................................................................19
6 electrolux
FI
Tärkeää turvallisuustietoa
Turvallisuus
Säilytä käyttöohje. Sitä tarvitaan,
mikäli haluat myöhemmin myydä
kaapin tai luovuttaa sen edelleen.
Tämä
kaappi
on
tarkoitettu
kotitalouden
tavanomaisten
elintarvikkeiden säilytykseen tässä
käyttöohjeessa kerrotulla tavalla.
Huollot ja mahdolliset korjaukset
on
annettava
valtuutetun
huoltoliikkeen
tehtäväksi.
Asiantuntemattoman
henkilön
suorittamat korjaukset saattavat
aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.
Varmistaaksesi laitteen moitteettoman
kunnon, vaadi aina käytettäväksi
sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kaappi on jännitteetön vasta, kun
pistoke on irrotettu pistorasiasta. Irrota
pistoke
pistorasiasta,
tai
vaihtoehtoisesti, poista sulake aina
ennen kaapin puhdistusta ja huoltoa.
Liitäntäjohtoa ei saa pidentää.
Varmista, että laitteen takaosassa
oleva pistoke ei ole puristuksissa
tai vahingoittunut.
- Vahingoittunut
pistoke
voi
ylikuumentua
ja
aiheuttaa
palovaaran.
Älä aseta painavia tavaroita tai itse
laitetta liitosjohdon päälle.
- Oikosulun tai tulipalon vaara.
Älä poista pistoketta pistorasiasta
liitosjohdosta vetämällä, erityisesti
silloin, kun laitetta vedetään pois
kalusteesta.
- Vahingoittunut
liitosjohto
voi
aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sähköiskun.
- Vahingoittunut liitosjohto tulee
vaihtaa
uuteen
valtuutetun
huoltoliikkeen toimesta.
Jos pistorasia on viallinen, älä
työnnä pistoketta pistorasiaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Tarkista, että sisävalon suojus on
paikallaan
ennen
kaapin
käyttööonottoa.
Älä
käytä
teräviä
työvälineitä
sulattaessasi kaappia, koska ne voivat
vahingoittaa laitteen toimintaa.
Kaapin lämpötilan säätimiin tai
valaistukseen
ei
saa
päästä
nestemäisiä aineita.
Jäätelö
saattaa
aiheuttaa
paleltumavammoja, jos se nautitaan
heti pakastimesta ottamisen jälkeen.
Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa
uudelleen, vaan ne on käytettävä
mahdollisimman pian.
Noudata
valmispakasteiden
valmistajan säilytysohjeita.
Kaapin sulatusta ei saa nopeuttaa
sähköisillä laitteilla.
Kaapin muoviosat eivät kestä
kuumuutta.
Kaapissa ei tule säilyttää räjähtäviä
kaasuja tai nesteitä. Nämä saattavat
räjähtää ja aiheuttaa henkilö- ja
esinevahinkoja.
Älä
säilytä
pakastinosassa
hiilihapotettuja juomia tai pulloja.
Lasipullot saattavat rikkoutua.
Tarkista ja puhdista sulamisveden
poistoaukko säännöllisesti. Jos aukko
on tukkeutunut, saattaa sulamisvesi
valua kaappiin.
FI
Lapsiturvallisuus
Älä anna lasten leikkiä kaapin
pakkausmateriaalilla. Muovikelmut
voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Älä anna lasten leikkiä kaapin ja sen
vääntimien kanssa.
Kun poistat kaapin käytöstä, vie se
asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.
Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise
liitosjohto kaapin puoleisesta päästä.
Varmista, että kaikki lukot ja salvat on
irrotettu
estääksesi
pikkulasten
joutumisen kaapin sisälle. Varminta on
irrottaa koko ovi.
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien
henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkilö valvo ja opasta heitä
laitteen käytössä.
Asennukseen liittyviä
turvallisuusohjeita
Kaapissa on osia, jotka lämpenevät
kaapin toimiessa. Mikäli mahdollista,
koneen takaosan pitäisi olla lähellä
seinää, kuitenkin niin, että ilma pääsee
vapaasti kiertämään kaapin ympärillä,
katso käyttöohjeen kohta „Asennus”.
Irrota pistoke pistorasiasta siirtäessäsi
kaappia.
Varmista, ettei kaappia ole sijoitettu
sähköjohdon päälle. Mikäli sähköjohto
vaurioituu,
se
on
korvattava
valtuutetusta
huoltoliikkeestä
saatavalla erikoisjohdolla.
Mikäli ilma ei pääse kiertämään
vapaasti kaapin ympärillä, saattaa
kaappi ylikuumentua ja sen käyttöikä
lyhentyä. Noudata käyttöohjeen
kohtaa „Kaapin asennus”, niin
varmistat riittävän ilmankierron.
Katso kappale "Asennus".
electrolux 7
Isobutaanin turva-ohjeet
Varoitus
Laitteen kylmäaine on isobutaani
(R 600a), joka on luonnonkaasu.
Varmista,
että
laitteen
tuuletusaukot eivät ole tukossa tai
ettei kalusteeseen sijoitetun
laitteen ilmankiertoaukkoja ole
tukittu.
Älä käytä laitteen sulatuksen
nopeuttamiseen muita apuvälineitä
kuin mitä käyttöohjeessa on
mainittu.
Älä
vahingoita
laitteen
jäähdytysainejärjestelmää.
Älä käytä laitteen sisällä mitään
sähköisiä
laitteita,
ellei
käyttöohjeessa ole toisin mainittu.
Noudata näitä ohjeita, niin
vältyt
henkilöja
esinevahingoilta. Valmistaja ei vastaa
virheellisestä käytöstä johtuvista
vioista ja vahingoista.
8 electrolux
FI
Ohjeita käyttäjälle
Yleistietoa laitteesta
Tämä kaappi on jää-pakastinyhdistelmä,
jossa on yksi kompressori. Pakastin on
sijoitettu laitteen yläosaan.
Laite soveltuu pakasteiden säilyttämiseen
ja pakastamiseen. Pakastusteho on
mainittu laitteen arvokilvessä.
Laite
täyttää
sille
asetetut
ilmastoluokkastandardin vaatimukset.
Laitetta koskeva ilmastoluokka on
mainittu laitteen arvokilvessä.
sisälämpötila noin +5 °C, tai alempi.
Lämpötilan säätimen keskiasento, „3”, on
normaalisti sopivin.
Jääkaapin sisälämpötilaan vaikuttaa
lämpötilan
säätimen
asento,
sijoituspaikan
lämpötila,
oven
avaamistiheys ja laitteeseen äskettäin
asetettujen ruokatarvikkeiden määrä.
Kaapin käyttö
Käyttöönotto
Laita kaapin varusteet paikalleen
jääkaappiin
ja
työnnä
pistoke
pistorasiaan. Käännä jääkaapin sisällä,
oikealla puolella sijaitsevaa, termostaattia
haluttuun asentoon. Keskiasento on
tavallisesti sopiva normaalitoiminnoille.
„0”-asennossa jääkaappi ei kylmene.
Seuraava kappale sisältää lämpötilan
asetusohjeita.
Lämpötilan säätimen ollessa
maksimiasennossa „6”, esim.
kesäaikana, kompressori saattaa
käydä yhtäjaksoisesti. Tämä ei
kuitenkaan häiritse laitteen toimintaa.
Jääkaapin käyttö
Jääkaapin
moitteettoman
jäähdytystehon turvaamiseksi,
jääkaapissa on oltava riittävä ilmankierto.
Älä peitä tämän vuoksi jääkaapin hyllyjä
paperilla, tarjottimilla, ym.
Älä
laita
lämpimiä
ruokatarvikkeita jääkaappiin,
niiden tulee ensin jäähtyä.
Lämpötilan säätäminen
Termostaatti ohjaa laitteen toimintaa.
Käännettäessä
lämpötilan
säädin
suurempaan
lukemaan
saadaan
kylmempi sisälämpötila.
Pakastimen lämpötila, -18 °C tai alempi,
saadaan kääntämällä lämpötilan säädin
asentoon „3”. Lämpötilan säätimen
ollessa tässä asennossa on jääkaapin
Peitä kaikki ruokatarvikkeet
asianmukaisesti, jotta maut ja
tuoksut eivät pääse sekoittumaan.
FI
electrolux 9
Ruokatarvikkeiden säilyttäminen
jääkaapissa
Näin käytät pakastinta
Sijoita ruokatarvikkeet
oheisen kuvan mukaisesti:
Pakastamiseen liittyviä käytännön ohjeita:
Pakasta ainoastaan ensiluokkaisia
ruokatarvikkeita.
Aseta lämpötilan säädin „3”-asentoon
ennen pakastamisen aloittamista. Aseta
pakastettavat ruokatarvikkeet pakastimen
yläosaan. Pakastusvaihe kestää noin 24
tuntia.
Aseta
lämpötilan
säädin
normaaliasentoon 24 tunnin kuluttua. Jos
säätimen normaaliasento on „3”, jätä se
niin. Siirrä pakastuneet ruokatarvikkeet
pakasteosan lankahyllylle.
Vältä pakasteosan oven avaamista
pakastusvaiheen ollessa kesken.
jääkaappiin
1. Voi, juusto
2. Munat
3. Puristeputkilot, tölkit,
hapankermavalmisteet, pienet pullot
4. Isot juomapullot
5. Hedelmät, juurekset, salaatit
6. Tuore liha, leikkeleet, makkarat jne.
7. Maito, maitotaloustuotteet
8. Valmisruoat, leivonnaiset, avoimet
tölkit ym.
Pakastaminen
Lämpötilan säädintä ei tarvitse
kääntää suurempaan lukemaan
(esim. „6”-asentoon). Pakastusvaihe
kestäisi näin lyhyemmän aikaa, mutta
jääkaappiosan lämpötila saattaisi laskea
0 °C:seen ja jääkaapissa säilytettävänä
olevat ruokatarvikkeet ja juomat
saattaisivat jäätyä.
Älä pakasta liian suuria määriä
kerrallaan.
Laitteen
pakastusteho on mainittu teknisissä
tiedoissa.
Ruokatarvikkeiden säilytysaika
Käyttöohjeen lopussa on taulukko
ruokatarvikkeiden säilytysajoista.
Tämä
ruokatarvikkeiden
säilytysaikataulukko on ainoastaan
suuntaa antava, koska säilytysaikaan
vaikuttaa myös ruokatarvikkeen tuoreus
ja käsittely.
Huomaa, että valmispakaste säilyy
jääkaapissa
ainoastaan
noin
1
vuorokauden. Tarkista säilytysaika ja tapa valmispakasteen pakkauksesta.
Vältä jääpalojen valmistamista, kun
pakastustoiminto on kesken,
koska se saattaa alentaa laitteen
pakastustehoa.
Pakasteiden säilyttäminen
pakastimessa
Siirrä jo pakastuneet ruokatarvikkeet
pakasteosan
säilytyshyllylle.
Näin
pakastimeen
voi
sijoittaa
uusia
ruokatarvikkeita pakastumaan.
Noudata
valmispakasteiden
pakkauksessa
olevaa
säilytysaikaa. Kotona pakastetuissa
ruokatarvikkeissa katso pakastimen
10 electrolux
FI
ovessa olevia säilytysohjeita. Symbolit
tarkoittavat eri ruokatarvikkeita ja numero
tarkoittaa
maksimisäilytysaikaa
kuukausissa.
Siirrä
valmispakasteet
mahdollisimman
nopeasti
pakastimeen, jotta kylmäketju ei katkeaisi.
Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa
uudelleen, vaan ne on käytettävä
mahdollisimman nopeasti.
Jääpalojen valmistaminen
Jääpalojen
valmistamiseksi,
täytä
jääpalalokerikko vedellä ja aseta se
pakastinosaan. Voit nopeuttaa jääpalojen
valmistumista
kastelemalla
jääpalalokerikon pohjan sekä asettamalla
lämpötilan säätimen maksimiasentoon.
Kun jääpalat ovat pakastuneet, käännä
lämpötilan
säädin
takaisin
normaaliasentoon.
Jääpalat irtoavat lokerikosta vääntämällä
sitä hieman. Älä käytä lokerikon
irrottamiseen pakastinosasta teräviä
työvälineitä, esim. veitsiä, koska se
saattaa
vahingoittaa
laitteen
jäähdytysjärjestelmää.
Käytännön
ohjeita
neuvoja
ja
Jääkaapin hyllyjä voi siirrellä ja näin
muunnella tarvittaessa jääkaapin
sisätilaa. Hyllyjä voi siirrellä oven
ollessa auki 90°.
Älä avaa pakastimen ovea heti
uudelleen sulkemisen jälkeen, vaan
odota n. 2 minuuttia, kunnes alipaine
on tasaantunut.
Jotta ruokatarvike säilyy pitkään, on
pakastimen sisälämpötilan oltava -18
°C tai alhaisempi.
Tarkista säännöllisesti, että laite toimii
moitteettomasti. Näin estät ajoissa,
mahdollisen toimintahäiriön sattuessa,
pakasteiden sulamisen.
Vinkkejä ja ideoita
Seuraavassa kappaleessa on vinkkejä ja
ideoita energiansäästöön sekä myös
ympäristöinformaatiota koskeva kappale.
Energiansäästövihjeitä
Varmista, että kaappi sijoitetaan niin,
ettei siihen pääse kohdistumaan
suoraa auringonpaistetta ja että se on
etäällä lämmönlähteistä, esim.liesi.
Varmista kaapin riittävä ilmankierto.
Älä estä ilmankiertoa peittämällä
tuuletusritilöitä.
Älä pidä ovea auki tarpeettomasti ja
vältä oven jatkuvaa avaamista.
Pakkaa ruokatarvikkeet suljettuihin
rasioihin ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Anna lämpimien ruokatarvikkeiden
jäätyä ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Kylmälaite ja ympäristö
Tämä kaappi ei sisällä otsonikerrosta
vaarantavia aineita. Romuttaessasi
kaappia, vie kaappi asianmukaiseen
kierrätyskeskukseen.
Asialliseen
romuttamiseen liittyvää tietoa saa kuntasi
jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta. Älä
vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää
kaapin takana.
Kaikki kaapin osat, jotka on merkitty
symbolilla
ovat kierrätettäviä.
Huolto ja puhdistus
Sulattaminen
Laitteen toimiessa muodostuva huurre
kertyy laitteen sisäpinnoille.
Jos muodostuva huurre- ja jääkerros on
paksu, se haittaa laitteen toimintaa ja
lisää energiankulutusta.
FI
Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti
aina, kun kompessori pysähtyy. Huurteen
muodostumista voidaan ehkäistä:
laittamalla
kaappin
ainoastaan
jäähtyneitä elintarvikkeita
välttämällä
oven
tarpeetonta
avaamista ja sen pitämistä auki liian
pitkiä aikoja.
Sulavesi
valuu
jäähdytyslevyltä
sulavesikanavaa pitkin laitteen takana,
kompressorin
päällä
sijaitsevaan
sulavesikoteloon.
Puhdista jääkaapin sisällä
oleva
sulavesikanava
säännöllisesti, ettei sulavesi valuisi
kaapin sisälle.
Säilytä sulavesikanavan puhdistukseen
tarkoitettu
puhdistuspuikko
sulavesikanavassa, katso kuva.
Jotta sulavesikanava ei tukkeutuisi, älä
laita
ruokatarvikkeita
kiinni
jäähdytyslevyyn.
Pakkauskääreet
saattavat jäädä kiinni jäähdytyslevyyn ja
tukkia sulavesikanavan sulatustoiminnon
aikana.
Tilapäisesti
kasvaneen
jäähdytystehon
aikana
- esim. kesäaika, kompressori on
käynnissä jatkuvasti - sulatustoiminto
käynnistyy, kun kompressori pysähtyy.
electrolux 11
Jääkaapin höyrystinlevyn pinnalla saattaa
olla huurretta ja vesipisaroita, tämä on
täysin normaalia.
Pakasteosassa ei ole automaattisulatusta,
joten sulata pakastin säännöllisesti.
Jos huurre- ja jääkerros ei ole liian paksu,
sen voi raaputtaa ja irrottaa muovisella
kaapimella.
Sulata
pakasteosa
säännöllisesti,
viimeistään silloin kun huurrekerroksen
paksuus on n. 5 mm.
Poista pakasteet pakasteosasta ja kääri ne
esim.
sanomalehteen
ja
aseta
mahdollisimman kylmään paikkaan.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Jätä ovet auki ja puhdista jääkaappi, katso
kohta
„Puhdistaminen”.
Puhdista
pakasteosa seuraavasti:
Kun huurre- ja jääkerros on sulanut, pyyhi
pakasteosan sisäpuoli lämpimään veteen ja
käsitiskiaineeseen kastellulla liinalla tai
sienellä. Sulatusvesi valuu pois pakasteosan
pohjalla olevasta sulatusvesiaukosta.
Kuivaa pakasteosan pinnat sulatuksen
jälkeen kosteutta imevällä liinalla tai sienellä.
Työnnä pistoke takaisin pistorasiaan ja
aseta
ruokatarvikkeet
takaisin
laitteeseen.
Voit asettaa lämpötilan säätimen
suuremmalle lukemalle parin tunnin
ajaksi, jotta laitteen sisälämpötila laskee
nopeammin. Aseta lämpötilan säädin
takaisin normaaliasentoon tämän ajan
kuluttua.
12 electrolux
FI
Puhdistaminen
Kytke virta pois aina ennen laitteen
puhdistamista.
Puhdista jääkaappi säännöllisesti, pyyhi
jääkaapin sisäpinnat ja ovitiiviste
lämpimään veteen ja käsitiskiaineeseen
kastellulla liinalla tai sienellä.
Älä käytä naarmuttavia tai hankaavia
puhdistusaineita. Kytke virta laitteeseen.
Puhdista laitteen takana sijaitseva
lauhdutin imuroimalla kerran tai kahdesti
vuodessa.
Kun laite ei ole käytössä
Jos laite on poissa käytöstä pidempiä
aikoja:
Irrota kaappi sähköverkosta.
Poista ruokatarvikkeet kaapista.
Sulata ja puhdista kaappi em. ohjeiden
mukaisesti.
Jätä ovi auki, jottei kaappiin muodostuisi
ummehtunutta hajua.
Vianetsintä
Sisävalo - lampun vaihtaminen
Kaapin sisävalo syttyy automaattisesti,
kun kaapin ovi avataan. Irrota pistoke
pistorasiasta ennen lampun vaihtamista.
Irrota lampun suojus ruuvaamalla ruuvit
irti. Irrota lampun suojus vetämällä nuolen
suuntaan.
Vaihda lamppu uuteen, lampun teho 15
W, kanta E14.
Kiinnitä
lampun
suojus
takaisin
paikalleen. Työnnä pistoke pistorasiaan.
Jos kaappi ei toimi…
Kaapin käytön aikana saatta ilmetä vikoja,
jotka eivät kuitenkaan vaadi huoltomiehen
käyntiä. Tarkista seuraavat asiat ennen
huollon kutsumista paikalle.
Kun kaappi on toiminnassa, siitä kuuluu
ääniä (esim. kompressorin ollessa
käynnissä tai kylmäaineen kiertäessä
putkistossa). Nämä käyntiäänet ovat
täysin tavallisia.
Kaapin normaaliin toimintaan
kuuluu, että kompressori on välillä
pysähdyksissä. Älä koske kaapin
sähköisiin osiin, ennen kuin olet irrottanut
kaapin sähköverkosta.
FI
Ongelma
Jääkaapissa on
liian lämmintä.
Mahdollinen syy
Lämpötilan säädin on asetettu liian
pienelle lukemalle.
Ruokatarvikkeet on aseteltu niin,
ettei kylmä ilma pääse kiertämään
niiden välissä.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Pakastimessa on
liian lämmintä.
Lämpötilan säädin on asetettu liian
pienelle lukemalle.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
electrolux 13
Toimenpide
Aseta
lämpötilan
säädin
suuremmalle lukemalle.
Laita ruokatarvikkeet niin, että
kylmä ilma pääsee kiertämään
niiden välissä.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni
ja että tiivistelista on ehjä ja tiivis.
Aseta
lämpötilan
säädin
suuremmalle lukemalle.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni
ja että tiivistelista on ehjä ja tiivis.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Laita ruokatarvikkeet niin, että
kylmä ilma pääsee kiertämään
niiden välissä.
Pakastimeen on laitettu suuri
määrä ruokatarvikkeita.
Ruokatarvikkeet on aseteltu niin,
ettei kylmä ilma pääse kiertämään
niiden välissä.
Jääkaapin sisällä Se
on
täysin
normaalia.
olevaa
Automaattisen sulatuksen aikana
jäädytyslevyä pitkin jäähdytyslevyn pinnalla oleva
valuu vettä.
huurre sulaa.
Jääkaappin valuu Sulavesikouru on tukossa.
Puhdista jääkaapin sulavesikouru ja
vettä.
tyhjennysreikä vanupuikolla tai
piipunpuhdistajalla.
Ruokatarvikkeet on sijoitettu niin, Tarkista, ettei ruokatarvikkeita ole
että ne estävät veden valumisen sijoitettu siten, että ne estävät
sulavesikouruun.
veden valumisen sulavesikouruun.
Lattialle valuu
Sulavesi
ei
valu Tarkista, että kaapin takana oleva
vettä.
haihdutuskaukaloon.
sulavesiletku
johtaa
haihdutuskaukaloon.
Muodostuu paljon Ruokatarvikkeita ei ole pakattu Tarkista, että ruokatarvikkeet on
huurretta ja jäätä. kunnolla.
pakattu kunnolla.
Ovet eivät ole kunnolla kiinni.
Tarkista, että ovet ovat kunnolla
kiinni ja että tiivistelistat ovat ehjät ja
puhtaat.
lämpötilan
säädin
Lämpötilan säädin on asetettu liian Aseta
pienemmälle lukemalle.
suurelle lukemalle.
14 electrolux
FI
lämpötilan
säädin
Lämpötilan säädin on asetettu liian Aseta
pienemmälle lukemalle.
suurelle lukemalle.
Tarkista, että ovet ovat kunnolla
Ovet eivät ole kunnolla kiinni.
kiinni ja että tiivistelistat ovat ehjät ja
puhtaat.
Pakastimeen on laitettu suuri Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
määrä ruokatarvikkeita.
ruokatarvikkeet
Laitteeseen on asetettu liian Jäädytä
huoneenlämpöisiksi, ennen kuin
lämpöimiä ruokatarvikkeita.
asetat ne laitteeseen.
Laite on sijoitettu liian lämpimään Sijoita laite viileään paikkaan ja ettei
paikkaan.
siihen pääse kohdistumaan suoraa
auringonvaloa.
Pistotulppa ei ole kunnolla Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
pistorasiassa.
Vaihda sulake.
Laite ei toimi
Sulake on rikki.
lainkaan.
Lämpötilan säädintä ei ole Aseta lämpötila kääntämällä
Jäähdytys ja valot asetettu.
säädintä, katso kohta „Laitteen
eivät toimi.
käyttöönotto”.
Merkkivalot eivät
Kokeile liittämällä pistorasiaan jokin
Kaappiin ei tule virtaa.
toimi.
muu sähkölaite.
Kaapin äänitaso on Kaappia ei ole sijoitettu oikein.
Tarkista, että kaappi on sijoitettu
korkea.
vaakasuoraan kaikkien neljän
jalkansa varaan.
Kompressori käy
jatkuvasti.
Jos tämä taulukko ei auta ongelman ratkaisussa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
huoltoon.
FI
electrolux 15
Asennusohjeet
Tekniset tiedot
Malli
Bruttotilavuus (l)
Nettotilavuus (l)
Leveys (mm)
Korkeus (mm)
Syvyys (mm)
Energian kulutus (kWh/24 h)
(kWh/year)
Energialuokka
Pakastusteho (kg/24 h)
Lämmönnousuaika (h)
Nimellisvirtavoimakkuus (A)
Paino (kg)
Kompressorien lukumäärä
ERD 24304 W
ERD 24304 W8
Pakastin: 44
Jääkaappi: 190
Pakastin: 44
Jääkaappi: 186
545
1404
604
0,62
227
A+
3
19
0,8
51
1
ERD 28304 W
ERD 28304 W8
Pakastin: 50
Jääkaappi: 220
Pakastin: 50
Jääkaappi: 217
545
1590
604
0,66
241
A+
4
20
0,9
55
1
Kaapin asennus
Kaapin sijoittaminen
Kuljetus, pakkauksesta
purkaminen
Kaapin ympäröivä lämpötila vaikuttaa
energiankulutukseen
ja
kaapin
toimintaan. Jotta kaappi toimisi kunnolla,
varmista, että ympäristön lämpötila on
välillä +16 ...+32 °C. Ilmastoluokka N
(tieto merkitty myös kaapin arvokilpeen).
On suositeltavaa kuljettaa kaappia
pystyasennossa.
Odota kuljetuksen jälkeen n. 2 tuntia,
ennen kuin kytket kaapin toimintaan, jotta
kylmäaine ehtii tasaantua.
Purkaessasi kaappia pakkauksesta,
tarkista, ettei siinä ole kuljetusvaurioita.
Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista
välittömästi kaapin jälleenmyyjälle.
Puhdistus ennen käyttöä
Irrota teipit ja kuljetustuet.
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen
haaleaa vettä, mietoa pesuainetta ja
pehmeää riepua.
Ilmastoluokka Ympäristön lämpötila
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Mikäli ympäristön lämpötila on alle
suositusarvon,
saattaa
jääkaapin
lämpötila nousta liian korkeaksi.
Mikäli ympäristön lämpötila kohoaa yli
suositusarvon, kompressori käy silloin
pidempään ja energiankulutus nousee.
16 electrolux
FI
Varmista kaapin riittävä ilmankierto
kuvan mukaisesti.
A: Kalusteisiin sijoitettuna
B: Vapaasti sijoitettuna
Kun asetat kaappia paikalleen, varmista,
että se seisoo suorassa - käytä tätä
varten kahta, laitteen etuosan pohjassa
sijaitsevaa säätöjalkaa (kuva 1).
Asenna laitteen mukana toimitetut,
tarvikepakkauksessa
olevat
etäisyystuet
paikalleen.
Aseta
etäisyystuet
kuvan
mukaisesti,
asenna paikalleen käyttäen varovasti
vasaraa apuna, käännä etäisyystukea
lopuksi 90°.
Älä sijoita kaappia suoraan suoraan
auringonpaisteeseen, tai lämmönlähteen,
kuten lieden viereen.
Jääkaappin ilmankierto on suunniteltu
niin, että se voidaan sijoittaa suoraan
seinää vasten.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Oven kätisyys voidaan tarvittaessa
vaihtaa oikealta vasemmalle.
Kätisyys
on
toimitettaessa
oikeanpuoleinen.
Kytke virta pois laitteesta.
Kallista laite taaksepäin varovasti esim.
tuolin avulla. Pyydä tarvittaessa toisen
henkilön apua.
Irrota
tuuletussäleikön
ruuvien
peitetulpat esim. veitsen avulla. Irrota
tuuletussäleikkö ruuvaamalla ruuvit (2
kpl).
FI
Irrota alasarana ruuvaamalla ruuvit (2
kpl) ja aluslaatat (2 kpl).
Irrota alaovi.
Irrota keskisarana ruuvaamalla ruuvit
(2 kpl) ja aluslaatat (2 kpl).
Irrota pakastelokeron luukku.
Irrota yläsaranan tappi ruuvaamalla ja
kiinnitä se toiselle puolelle.
electrolux 17
Aseta alaovi paikalleen keskisaranaan.
Kiinnitä alasarana vasemmalle puolelle
ruuvaamala ruuvit (2 kpl) ja aluslaatat
(2 kpl). Tarkista, että ovi on asennettu
suoraan.
Siirrä
tuuletussäleikössä
oleva
peitelevy nuolen mukaisesti (1)
vastakkaiselle puolelle (2).
Aseta tuuletussäleikkö paikalleen
ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) ja aseta
ruuvien peitetulpat paikalleen.
Nosta laite takaisin pystyasentoon.
Asenna laite paikalleen, tarkista, että
se on vaakasuorassa. Kytke virta
laitteeseen.
Halutessasi voit ottaa myös yhteyttä
lähimpään
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, joka vaihtaa laitteen
kätisyyden korvausta vastaan.
Sähköliitäntä
Irrota keskisaranan kiinnitysreikien
peitetulpat vasemmalta puolen ja
kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.
Aseta
pakastelokeron
luukku
yläsaranan tappiin.
Kiinnitä keskisarana vasemmalle
puolelle ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) ja
aluslaatat (2 kpl). Tarkista, että
pakastelokeron luukku on asennettu
suoraan.
Tämä laite toimii 230 V ~ 50 Hz
jännitteellä.
Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan.
Mikäli kotisi pistorasiat eivät ole
maadoitettuja,
ota
yhteys
ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Tämä kaappi täyttää seuraavat
EU-direktiivit:
73/23 EU päivätty 19.02.73
(pienjännitedirektiivi)
ja
seurannaismuutokset.
89/336 EU päivätty 03.05.89
(sähkömagneettinen yhteensopivuus)
ja seurannaismuutokset.
96/57
ETY
96/09/03
(energiatehokkuusdirektiivi) sekä sen
myöhemmät muutokset.
18 electrolux
FI
Säilytysaikataulukko (1)
Ruoka
Raaka liha
Keitetty liha
Paistettu liha
Raaka jauheliha
Paistettu jauheliha
Leikkeleet, makkarat
Tuore kala
Keitetty kala
Paistettu kala
Säilykekalat (avattu)
Tuore broileri
Paistettu broileri
Tuore kana
Keitetty kana
Tuore ankka, hanhi
Paistettu ankka, hanhi
Avaamaton voi
Avattu voi
Maitopurkki
Kerma
Hapankerma
Juusto (kova)
Juusto (pehmeä)
Maitotuotteet
Kananmunat
Pinaatti
Vihreät herneet ja pavut
Sienet
Porkkanat, juurekset
Pippurit
Tomaatit
Kaali
Heikosti säilyvät hedelmät ja
marjat (esim. mansikka)
Muut hedelmät
Säilykehedelmät (avattu)
Kermakakut
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Säilytysaika vuorokausissa
Pakkaus
2 3 4
5 6 7
X X X
X
tuorekelmu, ilmatiivis
X X X
X X
säilytysastia
X X X
X
säilytysastia
säilytysastia
X X X
säilytysastia,
X X X
tuorekelmu, voipaperi
X X
tuorekelmu, ilmatiivis
X X X
säilytysastia
X X X
X
säilytysastia
X X
säilytysastia
X X X
X X
tuorekelmu, ilmatiivis
X X X
X X
säilytysastia
X X X
X
tuorekelmu, ilmatiivis
X X X
X
säilytysastia
X X X
X X
tuorekelmu, ilmatiivis
X X X
X X X säilytysastia
X X X
X X X alkup. pakkaus
X X X
X X X alkup. pakkaus
X X X
X
alkup. pakkaus
X X X
muovirasia
X X X
X X X muovirasia
X X X
X X X alumiinifolio
X X X
X X X tuorekelmu
X X X
X X X tuorekelmu
X X X
X X X
X X X
tuorekelmu
X X X
X X X tuorekelmu
X X X
X
tuorekelmu
X X X
X X X tuorekelmu
X X X
X
tuorekelmu
X X X
X X X tuorekelmu
X X X
X X X tuorekelmu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
tuorekelmu
tuorekelmu
säilytysastia
säilytysastia
Huom!
X: tavanomainen säilytysaika
X: mahdollinen säilytysaika (koskee ainoastaan aivan tuoreita tuotteita)
FI
electrolux 19
Säilytysaikataulukko (2)
Pakasteiden säilytysajat
Pakasteet
+2 ... +7 °C
****
pakastimessa
-18 °C
1 vuorokausi
12 kuukautta
Valmisruoat:
kasvisruoat, kasvishöystöt lisukkeet, jne. 1 vuorokausi
12 kuukautta
Valmisruoat:
sisäpaisti, lammasruoat, sianliharuoat,
vanukkaat, jne.
1 vuorokausi
6 kuukautta
Peruna- ja pastaruoat:
perunamuusi, pastat,
ranskanperunat, jne.
1 vuorokausi
12 kuukautta
Keitot:
lihakeitto, papu- ja hernekeitto, jne.
1 vuorokausi
6 kuukautta
Hedelmät:
kirsikat, karviaismarjat, hedelmärahkat
1 vuorokausi
5 kuukautta
Liha ja kala:
kana, ankka, hanhi, tuore kala
1 vuorokausi
6 kuukautta
Jäätelöt
1 vuorokausi
3 viikkoa
Vihannekset:
vihreät pavut, vihreät herneet,
sekavihannekset, kurpitsat, vilja, jne.
Jääkaapissa
20 electrolux
SE
Välkommen till Electrolux värld
Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall
ge dig mycket nöje i framtiden.Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment
av produkter som kan göra livet enklare.Du hittar några exempel på omslaget till
denna bruksanvisning.Avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att
du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt.Vi lovar att den kommer att vara
överlägset användarvänlig. Lycka till!
SE
electrolux 21
Innan installation och användning av skåpet läs noggrannt igenom
bruksanvisningen. Den innehåller säkerhetsåtgärder, tips, information och
uppslag. Om kylskåpet används enligt instruktionerna kommer det att
fungera som det ska och vara till största belåtenhet.
Symbolerna nedan hjälper dig att lättare hitta information.
Säkerhetsåtgärder
Denna symbol upplyser dig om varningsord och information gällande ditt
skåp.
Tips och användbar information.
Miljö-information.
Symbol för uppslag
Vid denna symbol hittar ni uppslag om förvaring av matvaror.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats
för
återvinning
av
eloch
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
22 electrolux
SE
Innehållsförteckning
Viktig säkerhetsinformation..........................................................................23
Allmänna säkerhetsåtgärder .......................................................................23
Åtgärder för barns säkerhet ........................................................................24
Säkerhets åtgärder för installation ..............................................................24
Säkerhetsföreskrifter för Isobutan...............................................................24
Instruktion för användaren ...........................................................................25
Allmän information ......................................................................................25
Hantering av skåpet ....................................................................................25
Att starta skåpet.....................................................................................25
Att reglera temperaturen, inställning......................................................25
Förvaring i kylskåpet..............................................................................26
Förvaringstid och matens temperatur....................................................26
Att använda frysen......................................................................................26
Infrysning ...............................................................................................26
Förvaring i frysen ...................................................................................27
Tillverkning av istärningar ......................................................................27
Användbara råd och tips.............................................................................27
Tips och uppslag.........................................................................................27
Energibesparande .................................................................................27
Skrotning och återvinning ......................................................................28
Underhållning..............................................................................................28
Avfrostning .............................................................................................28
Regelbunden rengöring .........................................................................29
Om skåpet inte används ........................................................................29
Felsökning...................................................................................................30
Byte av lampa ........................................................................................30
Om något ej fungerar..................................................................................30
Installations - instruktioner...........................................................................33
Teknisk data................................................................................................33
Att installera skåpet ....................................................................................33
Transport och uppackning ..........................................................................33
Rengöring ..............................................................................................33
Ställ skåpet på plats ..............................................................................34
Omhängning av dörr ..............................................................................35
Elektrisk koppling...................................................................................36
Lagringstidstabell ..........................................................................................37
SE
electrolux 23
Viktig säkerhetsinformation
Allmänna
säkerhetsåtgärder
Spara bruksanvisningen då den
måste finnas med om skåpet säljs
eller överlåts till annan person.
Skåpet är avsett för förvaring av
matvaror för normalt hushållsbruk
enligt denna bruksanvisning.
Endast specialiserade företag
med behörighet kan genomföra
underhållsarbete, reparation och
byte av elsladden. Endast delar
tillhandahållna av dessa ska
användas, annars finns det risk för
skador på person eller på skåpet.
Skåpet är strömlöst endast om
sladden är urkopplad. Innan
rengöring och service måste
kontakten vara urkopplad (Dra ej ut
kontakten med sladden) Om
uttaget är svårt att nå, stäng av
skåpet genom att stänga av
strömmen.
Elsladden får ej förlängas.
Kontrollera att sladd och
stickkontakt inte kommer i kläm
bakom kyl/frysen.
-en skadad sladd och kontakt kan
överhettas och orsaka brand.
Kontrollera att kyl/frysen eller
något annat inte står på sladden.
-det kan orsaka kortslutning och
risk för brand
Tag inte ur stickkontakten
genom att dra i sladden, speciellt
om skåpet ska dras fram ur en
nisch.
-skador på sladden kan orsaka
elektrisk stöt, kortslutning och risk
för brand.
-om elsladden är skadad måste
den bytas ut av en certifierad
elektriker eller servicetekniker.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
-Då finns risk för elektrisk stöt eller
brand.
Använd ej skåpet utan lampskydd
för inre belysningen.
Under städning, tining och
uttagning av djupfryst mat eller
islådan, låt inte vassa eller hårda
föremål komma i kontakt med
kylsystemet då de kan orsaka
skada på skåpet.
Se till så att inte vätska kommer i
kontakt med termostat och
belysningslåda.
Glass och is kan orsaka skador om
de intas direkt uttagna ur frysen.
Efter upptiningen kan inte varorna
omfrysas utan de måste förbrukas
snarast.
Förvara
konsumentförpackade
frysvaror
enligt
tillverkarens
anvisningar.
Försök aldrig att påskynda
upptiningsprocessen med hjälp av
elektriska
apparater
eller
kemikalier.
Ställ aldrig något varmt på
plastdelarna.
Förvara aldrig explosiva gaser eller
vätskor i kyl- eller frysutrymme då
de kan explodera.
Förvara inte kolsyrad dryck, dryck
på flaska eller frukt i glasburk i
frysutrymmet.
24 electrolux
SE
Kontrollera och rengör utloppet för
avrinningsvatten. Om utloppet blir
tilltäppt kan avrinningsvattnet
orsaka en kortare livslängd för
skåpet.
Åtgärder
säkerhet
för
barns
Låt aldrig barn leka med skåpets
emballage. Plast kan orsaka
kvävning.
Vuxna ska hantera skåpet. Låt ej
barn leka med det eller dess
reglage.
Vid kassering av skåpet, stäng av
skåpet och dra ut stickkontakten,
klipp av anslutningssladden (så
nära skåpet som möjligt) och
avlägsna
dörren.
Därigenom
undviks att lekande barn kan låsa
in sig i skåpet (risk för kvävning)
eller kan råka ut för andra livsfarliga
situiationer.
Denna apparat är inte avsedd att
användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt eller begränsad
fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller av personer i
avsaknad
av
erforderliga
kunskaper, såvida inte apparaten
brukas under överinseende av en
ansvarig vuxen person eller efter
instruktioner från densamma.
Säkerhets åtgärder för
installation
Placera skåpet mot vägg för att
förebygga risken för beröring av
varma
delarna
(kompressor,
kondensator) och därmed undviks
eventuella brännskador.
Vid flyttning av skåpet, se till att
kontakten är urtagen.
Vid placering av skåpet se till att
inte den står på sladden.
Se till att det finnas tillräckligt med
luftcirkulation runt om skåpet.
Underlåtenhet kan leda till
överhettning.
Följ
installationsinstruktioner för lämplig
ventilation.
Säkerhetsföreskrifter
för Isobutan
Köldmedlet i skåpet är isobutan
(R600a)
Luftcirkulationen runt skåpet ska
vara god och luftkanalerna under
och bakom ska vara fria och
oblockerade.
Låt inte vassa föremål komma i
kontakt med kylsystemet bakom och
inuti skåpet. Punkteras kylsystemet
förstörs skåp och matvaror.
Använd inte andra mekaniska
isskrapor eller andra hjälpmedel för
att påskynda avfrostningen än vad
tillverkaren rekommenderar.
Använd inga elektriska apparater i
skåpet förutom de som tillverkaren
rekommenderar.
För din egen säkerhet och
egendom
se
till
att
bruksanvisningen alltid finns till
hands. Tillverkarna är ej ansvariga
för skador som åstadkommits
genom försummelse.
SE
electrolux 25
Instruktion för användaren
Allmän information
Skåpets officiella beteckning är
kombinerad
kyl/frys
med
en
kompressor och frys i dess nedre del.
Skåpet har- förutom de allmänna
funktionerna- en separat frys med
egen dörr.
Enligt dess beskrivning är den avsedd
att rymma en bestämd mängd frysta
och djupfrysta varor under en
begränsad tid, och även för
framställning av is.
Skåpet uppfyller standardkraven
mellan olika temperaturnivåer enligt
klimatklassificering.
Bokstavssymbolen för klimatnivå finns
angiven på typskylt.
Hantering av skåpet
Att starta skåpet
Placera tillbehören inne i kylskåpet
och sätt i kontakten i vägguttaget. För
att
starta
nedkylningen,
vrid
kontrollvredet på högra sidan om
kylutrymmet från „0” medurs enligt
illustration. På läge „0” är kylskåpet ur
drift.
Nästa stycke ger instruktioner för
inställning.
Att reglera temperaturen,
inställning
Termostatreglering avbryter skåpets
gång automatiskt under lång eller kort
tid beroende på inställning sedan
återställs den när den uppnått
nödvändig temperatur.
Genom att vrida termostatvredet mot
de högre siffrorna uppnås en mer
intensiv kyla.
-18 °C eller lägre kan uppnås i frysen
om termostatens kontrollvred vrids till
„3”. I så fall kommer temperaturen i
kylskåpet automatiskt att ligga på
omkring +5 °C eller under. Läge „3”
uppfyller i allmänhet behoven för
kylning av mat.
Temperaturen i kylskåpet påverkas
inte bara av termostatens position
utan också av omgivande temperatur,
antal gånger dörren öppnas och
mängden av mat nyligen inlagd i
frysen osv.
Vid maxiinställning, läge „6”
då minskad temperatur krävs
p.g.a.
tex.
värmeböljakan
kompressorn vara i drift oavbrutet.
Detta skadar inte skåpet.
26 electrolux
SE
Förvaring i kylskåpet
Tänk på skissen i illustration vid
placeringen av olika matvaror.
1. Ost, smör Burkmat (öppnad)
2. Ägg
3. Burkmat, små flaskor, läskedryck
4. Stora flaskor
5. Frukt, grönsaker, sallad
6. Färskt kött, kallskuret, korv osv.
7. Mejeriprodukter
8. Konditorivaror, färdiglagad mat,
färskt kött, kallskuret, dryck osv.
Det går att bevara snabbinfryst mat på
detta sätt bara om den inte har tinats även för en kort tid.
Att använda frysen
Infrysning
Infrysning av varor görs alltid i
frysfacket efter lämplig förberedning.
Tryck in frysknappen (den åker ut och
lampan lyser) „4” timmar innan du ska
frysa en liten mängd mat, och ungefär
24 timmar innan du skall frysa en
större mängd mat.
Lägg in maten som ska frysas och kör
skåpet ca 24 timmar.
Efter 24 timmar, stäng av frysknappen
(och lampan släcks) och nu fungerar
skåpet i normal funktion igen.
Undvik att öppna dörren till den
frysta
maten
under
infrysningen, om möjligt.
Det är inte ändamålsenligt att
ställa in termostaten i ett högre
läge T ex läge „6”), då detta kan leda
till att temperaturen i färskmats
utrymmet går under 0 °C under en
längre tid, vilket då fryser mat och
dryck.
Förvaringstid och matens
temperatur
Tabellerna
i
slutet
av
användarinstruktioner ger information
om lagringstid i frys och kylfacken.
Lagringstid kan ej beräknas exakt på
förhand, det beror på matens färskhet
och behandling innan. Därför räknas
lagringstiden mer som informativ.
Om du inte vill använda djupfryst mat
på en gång kan du lagra den i 1 dygn
i kylskåpet (tills den har tinat). Om den
har tinats ska den inte omfrysas utan
användas snarast.
Frys aldrig mat i större
mängd än som finns angivet i
„Teknisk information”, annars kan
infrysningen misslyckas och efter
upptining förstöras (förlora smak,
arom etc.).
Tillverka inte is samtidigt som
du fryser mat, då isframställning
drar ner infrysningskapaciteten.
SE
Förvaring i frysen
Det är praktiskt att lägga fryst mat i
trådkorgarna efter att infrysningen är
färdig. Genom att göra detta får du
plats till att frysa in mer mat. Detta
påverkar inte redan fryst mat på ett
negativt sätt.
Glöm ej att följa föreskriven
förvaringstid om du köper redan
fryst mat. Se instruktioner på
frysdörren
för
förvaring
av
„hemmafryst” mat. Symbolerna står
för olika sorters mat, siffror står för
antal månader maten kan förvaras.
Det går att bevara snabbinfryst
mat på detta sätt bara om den
inte har tinats - även för en kort tid.
Om du inte vill använda djupfryst mat
på en gång kan du lagra den i 1 dygn
i kylskåpet (tills den har tinat). Om den
har tinats ska den inte omfrysas utan
användas snarast.
Tillverkning av istärningar
Fyll den medföljande islådan med
vatten och ställ in den i frysfacket. Att
blöta undersidan innan kan ge en
snabbare infrysningstid, samt vridning
av termostatvredet till maxläge. Glöm
ej att ställa om termostatvredet till
lämpligt läge efteråt.
Färdigfrysta istärningar kan lättast tas
ur islådan under rinnande vatten och
med ett lätt slag eller vridning. Om
islådan fryser fast i facket, undvik att
använda metall verktyg eller kniv för
att ta loss den, då kylsystemet kan
skadas.
Användbara råd och tips
Lägg märke till de ställbara
hyllorna, de ökar färskmatsfackens
användbarhet betydligt. Det är
electrolux 27
möjligt att ordna om hyllorna när
dörren står öppen i 90° vinkel.
Efter att ha öppnat och stängt
frysens dörr kommer vakuumet att
öka p.g.a. den låga temperaturen.
Vänta därför 2-3 minuter om du vill
öppna dörren igen, så att trycket
hinner stabiliseras.
Se
till
att
kontrollera
via
termostatvredet att temperaturen ej
understiger -18 °C, då en lägre
temperatur kan förstöra frysta
varor.
Kontrollera gärna dagligen att
skåpet fungerar ordentligt, så att
eventuella fel upptäcks i god tid för
att undvika att mat förstörs.
Tips och uppslag
Detta kapitel innehåller praktiska tips
och uppslag om användning av skåpet
för
att
uppnå
maximalt
energibesparande, det finns också
miljöinformation om skåpet.
Energibesparande
Undvik att placera skåpet på en
solig plats eller i närheten av
någonting som utstrålar värme.
Se till att kondensator och
kompressor
får
tillräckligt
ventilation. Täck ej över delarna där
ventilationsgallret sitter.
Slå in alla varor i täta förpackningar
så undviks onödig frostbildning.
Ha inte dörren öppen onödigt
länge.
Ställ vätska i skåpet endast i en
slutna skålar e.d.
Varm mat och vätska ska ha
rumstemperatur innan den ställs in
i skåpet.
Håll kondensatorn ren.
28 electrolux
SE
Skrotning och återvinning
Kontakta
Elkretsen
AB
eller
återförsäljaren för att få reda på var du
kan lämna produkten för skrotning och
återvinning. Du kan också gå in på
www.el-kretsen.se för att ta reda på
närmaste inlämningsställe.
När det gäller kyl- och frysprodukter
skall du kontakta din kommun för att få
reda var du kan lämna in produkten
för skrotning och återvinning.
Material som använts i skåpet
markerade med
symbol är
återvinningsbart.
Kontrollera
avrinningsrännan då och då i
förebyggande
syfte
(mot
tilltäppning). Om denna blir tilltäppt
kan det leda till en kortare livslängd
av skåpet.
Underhåll
Avfrostning
Läckage av fukt i kylskåpet i form av
frost och is är normalt vid användning
av skåpet.
Tjock frost och is har en isolerande
effekt som kan reducera avkylnings
effektiviteten då temperaturen stiger
och den kräver mer energi.
Den här typen av skåp har automatisk
avfrostning utan yttre påverkan.
Termostatkontroll
avbryter
kompressorns gång med regelbundna
intervaller -under tiden avbryts
avkylningsprocessen.
Kylfackets
temperatur stiger och avfrostning
påbörjas. Efter avfrostningen startar
termostatens funktion automatiskt.
Avfrostningsvattnet rinner ut genom
avrinningsrännan
till
avdunstningsbrickan
som
sitter
ovanpå kompressorn och vattnet
dunstar av värmen.
Rengör avrinningsrännan med den
medföljande skrapan som kan ses i
figur. Skrapan ska förvaras i rännan.
Den vanligaste orsaken till stopp är att
förpackningspapper kring maten
lossnat och som då fryser fast på
bakre
plattan
i
kylskåpets
avkylningsfack. I försök att ta bort
papperet kan det lossna och orsaka
stopp i utloppet. Var då försiktig och
tänk på ovan nämnda vid placering av
paketerad mat i skåpet.
Vid hög temperatur, t ex
värmebölja, kan en ökad
belastning ske på skåpet kompressorn kan vara i drift oavbrutet.
Under tiden fungerar inte automatisk
avfrostning.
Det är inte onormalt med kvarstående
is och frostfläckar efter avfrostning.
Frysen är ej utrustad med automatisk
avfrostning eftersom djupfryst och
fryst mat inte tål smälttemperatur.
SE
Om lagret av frost och is inte är för
tjockt kan det skrapas av och
avlägsnas med en plastskrapa.
Om isen är så tjock att den inte kan
skrapas bort med plastskrapan, bör
frysskåpet avfrostas (i allmänhet 2-3
gånger om året).
Ta ut varorna från frysen och
kylskåpet, lägg isolerande material
runt dem. Ställ dem på en sval plats
under avfrostning.
Stäng av skåpet och dra ut
stickkontakten från väggen, så att
skåpets båda delar är avstängda.
Lämna skåpets dörrar öppna och
rengör skåpet enligt „Regelbunden
rengöring". Underhåll och rengör
frysen enligt följande:
Torka av avrinningsvattnet då och då
med en mjuk trasa eller en svamp i
riktning mot sidorna på kylplattorna.
Smältvattnet
samlas
i
avrinningsrännan och kan tas bort
enligt figur.
Dra ut plastrännan och böj den i pilens
riktning. Ställ en passande skål e.d.
under rännan.
Skålen i figuren är inte ett tillbehör!
Torka av efter avfrostning, böj tillbaka
rännan, och fixera den.
Du rekommenderas att ställa
termostaten i högsta läge så att
skåpet
kan
uppnå
rätt
lagringstemperatur snarast.
electrolux 29
Regelbunden rengöring
Rengör gärna kylskåpet var 3:e - 4:e
vecka. Rengöringsmedel för hushåll
eller tvål får ej användas.
Efter att ha stängt av elen, rengör
skåpet med ljummet vatten.
Rengör dörrens magnetgummi med
rent vatten. Efter rengörning, sätt i
stickkontakten i vägguttaget.
Damm och smuts som samlas bakom
kylskåpet
bör
avlägsnas
och
kondensatorn. Avdunstningsbrickan
ovanpå kompressorn bör också torkas
av två gånger om året.
Om skåpet inte används
Om skåpet inte ska användas under
en längre tid följ dessa råd:
Stäng av skåpet och dra ur
stickkontakten ur vägguttaget alt
skruva ur säkringen.
Ta ut varorna ur skåpet.
Avfrosta och rengör som i tidigare
anvisningar.
Lämna skåpet öppet för att undvika
instängd luft.
30 electrolux
SE
Felsökning
Om något ej fungerar
Byte av lampa
Under skåpets gång kan små men
besvärliga problem dyka upp, som ej
behöver åtgärdas av en tekniker. I
nästa kapitel finns information om
olika fel för att undvika onödiga
kostnader för reparation.
Fäst uppmärksamhet på att skåpet
kan låta något under gång
(kompressor, och cirkulations ljud).
Det är inget fel, bara skåpets normala
gång.
Fäst uppmärksamhet på att
skåpet fungerar med avbrott,
så att när kompressorn stannar
betyder det inte att strömmen är
bruten. Därför ska du se till att dra ut
stickkontakten ur vägguttaget innan
du rör skåpets elektriska delar.
Om lampan ej tänds kan du byta ut
den enligt nedan.
Skåpet ska vara strömlöst.
Ta bort lampans hölje enligt
illustrationer i nedersta pilens riktning
kan
glödlampan
bytas
ut.
(Glödlampans modell: Mignon 322,
230 V, 15 W, E 14 thread)
Efter lampans utbyte, sätt tillbaka
lampans hölje och anslut skåpet igen.
Avsaknaden av lampan påverkar ej
kylskåpets gång.
SE
electrolux 31
Problem
Möjlig orsak
Det är för varmt i Termostaten kan vara felaktigt
kylskåpet.
inställd.
Om varor ej är svala nog eller
felplacerade.
Dörren sluter inte tätt eller
stängs ej ordentligt.
Det är för varmt i
frysen
Lösning
Ställ in termostaten i högre
läge.
Placera varorna på ett
lämpligare sätt.
Kontrollera att dörren stängs
ordentligt och att tätningslisten
är hel och ren.
Termostaten kan vara felaktigt Ställ in termostaten i högre
läge.
inställd.
Dörren sluter inte tätt eller Kontrollera att dörren stängs
ordentligt och att tätningslisten
stängs ej ordentligt.
är hel och ren.
För mycket mat har lagts in.
Vänta några timmar och
kontrollera temperaturen igen.
Varorna ligger för tätt.
Placera varorna så att kall luft
kan cirkulera omkring dem.
Det är normalt. Under
automatisk avfrostning smälter
frost bak i kylskåpet.
Vatten
rinner
nerför den bakre
plattan
i
kylskåpet.
Vatten rinner in i Utloppet i utrymmet kan vara
utrymmet.
tilltäppt.
Varor kanske hindrar vattnet
från att rinna ner i utloppet.
Vatten rinner ut Avrinningsrännan leder inte till
avdunstnings brickan.
på golvet.
Det bildas för Varorna är inte förpackade på
mycket frost och rätt sätt.
is.
Rengör utloppet.
Omflytta varorna.
Led rännan rätt.
Förpacka varorna bättre.
Dörren är inte riktigt stängd Kontrollera att dörren är riktigt
stängd och att tätningslisten är
eller sluter inte tätt.
hel och ren.
Termostaten kan vara felaktigt Ställ in termostaten i ett högre
inställd.
läge.
32 electrolux
SE
Kompressorn ar- Termostaten kan vara felaktigt
betar
oupp- inställd.
hörligen.
Dörren är inte riktigt stängd
eller sluter inte tätt.
Skåpet fungerar
inte alls. Varken
kylning eller ljus
eller indikationslampor.
Ställ in termostaten i högre
läge.
Kontrollera att dörren stängs
ordentligt och att tätningslisten
är hel och ren.
Vänta några timmar och
För mycket mat har lagts in.
kontrollera temperaturen igen.
Alltför varm mat har lagts in. Ställ inte in mat som är
varmare än rumstemperatur.
Skåpet står på en alltför varm Sänk temperaturen i rummet.
plats.
Anslut skåpet.
Kontakten är inte i. (forts.)
Byt säkring.
Säkringen är trasig.
Starta skåpet enligt „Att starta
Termostaten är inte på.
skåpet”.
Det finns ingen ström i uttaget. Ring en elektriker.
Skåpet låter för Skåpet står inte rätt.
mycket.
Kontrollera om skåpet står
stadigt (alla fötter skall vara i
golvet).
Om inte råden ger resultat, kontakta närmaste återförsäljare.
SE
electrolux 33
Installations - instruktioner
Teknisk data
Modell
Brutto kapacitet (l)
Netto kapacitet (l)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Energikonsumtion (kW/24 h)
(kW/år)
Energiklass, enligt EU standard
Frysningskapacitet (kg/24 h)
Infrysningstid (T)
Nominell strömstyrka (A)
Vikt (kg)
Antal kompressorer
ERD 24304 W
ERD 24304 W8
Frys: 44
Kylskåp: 190
Frys: 44
Kylskåp: 186
545
1404
604
0,62
227
A+
3
19
0,8
51
1
ERD 28304 W
ERD 28304 W8
Frys: 50
Kylskåp: 220
Frys: 50
Kylskåp: 217
545
1590
604
0,66
241
A+
4
20
0,9
55
1
Att installera skåpet
Transport och uppackning
Rengöring
Leverera
skåpet
i
originalförpackningen, det ska
stå
lodrätt
med
hänsyn
till
skyddsvarningar på emballaget.
Ta bort tejpen som har hållit fast de
lösa delarna under transporten.
Tvätta sedan skåpet invändigt med
ljummet vatten och ett milt
handdiskmedel. Använd en mjuk
trasa.
Efter rengörning, torka av skåpet inuti.
Efter varje transport, låt skåpet stå ca.
två timmar innan det sätts igång.
Packa upp skåpet och kontrollera att
det är felfritt och utan skador.
Eventuella skador ska omedelbart
anmälas till återförsäljaren. I detta fall
ska emballaget behållas.
34 electrolux
SE
Ställ skåpet på plats
Omgivande temperatur påverkar
skåpets
energiförbrukning
och
funktion. Vid placeringen, tänk på att
det är praktiskt att placera skåpet på
en
plats
med
omgivande
temperaturnivåer
enligt
klimatklassificeringen som finns
angiven i tabellen nedan och också
återfinns på typskylten i skåpet.
Klimatklassificering Omgivande temperatur
SN
+10 --- +32 °C
N
+16 --- +32 °C
ST
+18 --- +38 °C
Vid placering av skåpet, se till att det
står rakt uppställt och vilar stadigt på
alla fötter. Detta uppnås med två
justerbara fötter (1) under skåpet
längst fram. 1-1 mellanläggsbrickor (2)
medföljer som tillbehör till justerbara
fötter. Om utjämning av skåpet
behövs, kan mellanläggsbrickorna tas
bort.
Montera distansklossen som är
bipackad
i
plastpåsen
med
tillbehören.
Placera distansen enl. fig. sätt den på
plats och slå lätt med en hammare,
vrid den sedan 90°.
Om omgivande temperatur ligger
under lägsta temperatur i tabellen kan
temperaturen i kylfacket falla under
fastställd temperatur.
Om omgivande temperatur överstiger
den högre temperaturen i tabellen
måste kompressorn arbetar längre,
vilket ger sammanbrott i automatiska
avfrostning
och
detta
höjer
temperaturen i kylfacket och ökar
energi-konsumtionen.
Skåpet ska inte stå i direkt solljus eller
i närheten av någon värmekälla tex.
spis, element.
Om det är oundvikligt på grund av
begränsade möbleringsmöjligheter, ta
då
hänsyn
till
dessa
rekommendationer
för
minimumavstånd:
Mellan skåpet och gas- eller elspis
måste 3 cm finnas emellan. Om
mindre, se till att sätta en 0,5 - 1 cm
flamsäker
isolering
mellan
apparaterna.
Mellan skåpet och olje- eller
vedeldad spis måste avståndet
vara 30 cm eftersom de utstrålar
mer värme.
Kylskåpet är utformat för att kunna
placeras mot en vägg .
SE
Vid placering av kylskåpet se till att de
minimala avstånden följs som krävs
för att ventilationen ska fungera enl.
fig.
A. placering under ett väggskåp.
B. placera fristående.
electrolux 35
Ta bort det nedre gångjärnet
genom att lossa skruvarna (2 st)
och plattorna (2 st).
Ta av frysdörren genom att dra den
lite nedåt.
Skruva loss den övre dörrens
bärande skruv och skruva sedan i
den på andra sidan.
Passa dörren i den övre bärande
skruven.
Fixera de nedre gångjärnen på
andra sidan med skruvarna (2 st).
Se till att dörrens kant är parallell
med mantelns kant.
Omhängning av dörr
Vid omhängning av dörren från höger
till vänster sida följ illustrationen.
Ta ut stickkontakten ur vägguttaget.
Luta skåpet bakåt försiktigt så att
inte kompressorn rör vid golvet. En
person håller skåpet i en säker
position
medan
den
andre
fortsätter med dörrbytet.
Ta försiktigt bort skruvarna som
fixerar det nedre ventilationsgallret.
Ta sedan bort detta galler genom
att skruva loss skruvarna (2 st).
Dra
ut
täcklocket
på
ventilationsgallret i pilens riktning
(1) och placera det på motsvarande
sida (2).
Sätt tillbaka ventilationsgallret med
skruvarna (2 st) och sätt
täckbrickorna
i
de
gamla
skruvhålen.
Sätt handtaget på andra sidan och
sätt täckbrickorna i de lediga hålen.
36 electrolux
SE
Sätt skåpet på plats och anslut
strömmen.
Elektrisk koppling
Detta kylskåp är utformat att
fungera med strömstyrka 230 V AC
(~) 50 Hz matarströmkrets.
Stickkontakten måste sättas i ett
jordat uttag. Om sådan inte finns,
rekommenderas att kontakta en
elektriker som kan åtgärda detta
Uttaget skall uppfylla standardkrav
för närhet till kylskåp.
Detta skåp uppfyller med
följande E.E.C-direktiv:
73/23
EEC
satta
73.02.19
(Lågspännings-direktiv)
och
efterföljande modifikationer,
89/336 EEC satta 89.05.03
(Elektromagnetisk
Kompatibilitetsdirektiv) och efterföljande
modifikationer,
96/57
EEC
96/09/03
(energieffektivitetsdirektivet) och
senare ändringar av detta direktiv.
SE
electrolux 37
Lagringstidstabell
Tid och metod för lagring av färskvaror i kylskåpet.
Mat
Rått kött
Kokt kött
Stekt kött
Rå köttfärs
Stekt köttfärs
Kallskuret
Färsk fisk
Kokt fisk
Stekt fisk
Burkfisk,öppnad
Färsk kyckling
Stekt kyckling
Färsk höna
Kokt höna
Färsk gås
Stekt gås
forts. från föregående sida...
Smör, oöppnat
Smör, öppnat
Mjölk
Grädde
Gräddfil
Ost, hård
Ost, mjuk
Ostmassa
Ägg
Spenat, syra
Gröna ärter& bönor
Svamp
Morötter,rötter
Paprika
Tomat
Kål
Snabbruttnande frukt
(jordgubbar, hallon etc.)
forts. från föregående sida...
Annan frukt
Konserverad frukt, öppnad
Gräddtårta etc.
Lagringstid i dagar
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
Förpackningsmetod
1
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
6
7
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
Notera:
X Vanlig förvaringstid
x Möjlig förvaringstid vid riktigt färska produkter
plastfolie, luft-tätt
täckt skål
täckt skål
täckt skål
täckt skål
plastfolie, cellofanpapper,
fettåligt papper
plastfolie, luft-tätt
täckt skål
täckt skål
täckt skål
plastfolie, luft-tätt
täckt skål
plastfolie, luft-tätt
täckt skål
plastfolie, luft-tätt
täckt skål
originalförpackning
originalförpackning
originalförpackning
plastlåda
plastlåda
aluminiumfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
x
x
plastfolie
täckt skål
täckt skål
38 electrolux
NO
SE
Velkommen til Electrolux verden.
Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye
glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert
utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne
bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen
minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan
dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg
en enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din litt enklere. Lykke til!
NO
NO
electrolux 39
Før du installerer og tar i bruk kjøleskapet, må du lese denne
bruksanvisningen nøye. Den inneholder sikkerhetsforanstaltninger,
opplysninger, ideer og nyttige tips. Hvis du bruker skapet i samsvar med
denne veiledningen, vil det fungere riktig og du vil få mye glede av det.
Disse symbolene skal hjelpe deg til å finne raskere frem i bruksanvisningen:
Sikkerhetsforanstaltninger
Advarsler og opplysninger som er merket med dette symbolet, bidrar til
din egen og skapets sikkerhet.
Råd, nyttige opplysninger
Miljøinformasjon
Tips
Ved dette symbolet finner du tips om mat og oppbevaring av mat.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot
bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra
til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre.For nærmere informasjon om resirkulering
av
dette
produktet,
vennligst
kontakt
kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
40 electrolux
NO
Innhold
Viktig sikkerhetsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Generelle sikkerhetsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Barns sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Forholdsregler for installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Sikkerhetsforanstaltninger for isobutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Veiledning til brukeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Generell informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Bruk av skapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Regulere temperaturen, innstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Slik brukes kjøleskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Oppbevaring i kjøleskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Oppbevaringstid og -temperatur for matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Slik brukes fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Frysing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Lagring i fryseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Slik lager du isbiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Nyttig informasjon og gode råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Tips og ideer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Slik sparer du energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Miljøinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Avriming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Regelmessig rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Når kjøleskapet ikke er i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Retting av feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Slik skifter du lyspære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Hvis noe ikke virker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Instrukser for installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Tekniske opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Installering av skapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Frakt og utpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Montere døren på motsatt side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Tilkobling til strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Tabell over oppbevaringstid (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Tabell over oppbevaringstid (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
NO
electrolux 41
Viktig sikkerhetsinformasjon
Generelle sikkerhetsforanstaltninger
• Ta vare på disse instruksene. De
bør følge skapet ved flytting eller
ved eierskifte.
• Dette husholdningsapparatet er
konstruert for oppbevaring av mat,
og kun til husholdningsbruk i
samsvar med disse instruksene.
• Spesialiserte selskaper som er
kvalifiserte
til
dette
av
produsenten, må utføre service
og reparasjoner, inkludert det å
reparere
og
skifte
ut
strømkabelen. Tilbehør og deler
som leveres av dem, bør bare
brukes til reparasjoner. Skapet kan
i motsatt fall bli skadet, eller kan
forårsake skader eller uhell.
• Skapet er ikke strømførende så
lenge støpselet er tatt ut av
kontakten. Før rengjøring og
vedlikehold må støpselet alltid tas
ut (trekk ikke i kabelen). Hvis det er
vanskelig å komme til kontakten,
kan skapet frakoples ved at
strømmen stenges av.
• Strømkabelen må ikke skjøtes.
• Kontroller at støpselet bak på
kjøleskapet/fryseren ikke er
flatklemt eller skadet.
- Et skadet støpsel kan forårsake
overoppheting og branntilløp.
• Plasser ikke tunge ting eller
selve kjøleskapet/fryseren oppå
ledningen.
- Dette kan forårsake kortslutning
eller brann.
• Ikke trekk ut støpselet ved å dra i
ledningen - vær spesiellt
forsiktig hvis skapet/boksen
trekkes ut av en nisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Skadet støpsel kan gi elektrisk støt
eller skape kortslutning og brann
- Hvis støpselet er skadet må det
byttes av kvalifisert person.
Hvis veggkontakten er løs eller
skadet må ikke støpselet
plugges inn.
- Feil her kan gi elektrisk støt eller
brann.
Hvis lampedekselet ikke sitter på
den innvendige belysningen, må
ikke skapet brukes.
Når du rengjør, avrimer og tar ut
fryste matvarer eller isbitformer, må
du ikke bruke skarpe, spisse eller
harde redskaper, ettersom de kan
skade skapet.
Vær forsiktig og unngå at det
kommer
væsker
på
temperaturkontrollen
og
belysningsarmaturen.
Man kan få kuldeskader av å spise
is og iskrem rett etter at de er tatt ut
av fryserommet.
Etter opptining må fryst mat ikke
fryses ned igjen, og den må brukes
så snart som mulig.
Ferdigpakket, fryst mat må
oppbevares i samsvar med
instruksene
fra
frossenmatprodusenten.
Opptiningen må ikke fremskyndes
ved
hjelp
av
elektriske
varmeapparater eller kjemikalier.
Varme gryter må ikke settes på
plastdelene.
Oppbevar
ikke
brannog
eksplosjonsfarlig gass eller væsker
i skapet.
Oppbevar ikke kullsyreholdige
drikkevarer, flasker med drikkevarer
eller frukt på glass i fryserommet.
42 electrolux
NO
• Kontroller
og
rengjør
avrimingsutløpet for smeltevann
med jevne mellomrom. Dersom
utløpet
er
tilstoppet,
kan
smeltevannet skade skapet og føre
til at det svikter.
Barns sikkerhet
• Ikke la barn leke med emballasjen
skapet kom med. Plastfolie kan
forårsake kvelning.
• Skapet må brukes av voksne. Ikke
la barn leke med skapet.
• Når du skal kassere skapet, må du
trekke ut støpselet, kutte av
strømkabelen (så nært inntil skapet
som mulig) og fjerne døren slik at
barn i lek ikke risikerer å få elektrisk
støt eller stenge seg inne i skapet.
• Dette apparatet er ikke beregnet på
å bli brukt av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske,
åndelige eller mentale evner eller
som
mangler
erfaring
og
kunnskaper om bruken, dersom de
ikke holdes under oppsikt eller har
fått opplæring i bruken av en
person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Forholdsregler
installering
for
• For å unngå brannskader, plasser
skapet mot en vegg slik at varme
deler (kompressor, kondensator)
ikke kan berøres.
• Når du skal flytte skapet, kontroller
at støpselet er tatt ut av kontakten.
• Når du setter skapet på plass, se til
at det ikke blir stående på
strømkabelen.
• Sørg for tilstrekkelig lufting rundt
skapet, hvis ikke blir det
overopphetet.
Installeringsinstruksene forteller deg hvor mye
lufting skapet må ha.
• Se kapittel "Plassering".
Sikkerhetsforanstaltninger
for isobutan
Advarsel
• Apparatet bruker kjølemiddelet
isobutan (R 600a). Denne gassen
er i stor grad brennbar og eksplosiv.
• Hold apparatets ventilasjonsåpninger
fri for hindringer.
• Bruk ikke mekaniske innretninger
eller andre metoder for å påskynde
avrimingsprosessen, annet enn det
som er anbefalt av produsenten.
• Skad ikke kjølekretsen.
• Bruk ikke elektriske apparater inni
matoppbevaringsrommene
i
apparatet, med mindre de er av en
type
som
er
anbefalt
av
produsenten.
Av hensyn til omgivelsenes
sikkerhet skal forholdsreglene
i
denne
bruksanvisningen
overholdes. Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som oppstår
som følge av at reglene ikke er blitt
overholdt.
NO
electrolux 43
Veiledning til brukeren
Generell informasjon
Den offisielle betegnelsen på skapet
er „kombinert kjøleskap/fryser med én
motorkompressor og med fryser
nederst”. Skapet har - foruten de
generelle funksjonene - en fryser med
egen dør, som er helt atskilt fra den
andre enheten.
I henhold til dette passer skapet til
oppbevaring av fryste og dypfryste
matvarer, til innfrysing av produkter i
mengder angitt i bruksanvisningene,
og til å lage is.
Skapet oppfyller kravene i standarder
for
temperaturgrenser
etter
klimaklasse.
Bokstavsymbolet for klimaklasse
finnes på merkeskiltet.
Bruk av skapet
innstillingen, og starter deretter på nytt
etter å ha sikret at temperaturen er
riktig.
Når termostatkontrollen vris mot
høyere tall, oppnår du kaldere
temperaturer.
Fryseren kan settes på -18 °C eller
lavere dersom termostatkontrollen
settes på „3”.I dette tilfellet vil
temperaturen i kjøledelen ved
automatisk start være på rundt +5 °C
eller lavere. „3”-stillingen vil vanligvis
være tilstrekkelig for normal bruk.
Hvilken temperatur som oppnås i
skapet, avhenger ikke bare av
hvordan termostatregulatoren er
innstilt,
men
også
av
omgivelsestemperaturen, hvor hyppig
døren åpnes og mengden av mat som
nettopp er lagt inn osv.
Ta i bruk
Sett inn tilbehøret i skapet, og sett
støpselet i stikkontakten. For å sette i
gang kjølingen, vri termostatkontrollen
på høyre side av kjølerommet fra „0”
med klokken, som vist på figuren. I
„0”-stilling er skapet ikke i drift.
Neste avsnitt gir anvisninger om
innstillingene.
I høyeste stilling, dvs. „6”,
ved behov for eksempel
under
varmebølger
kan
kompressorene gå hele tiden.
Skapet tar ikke skade av det.
Slik brukes kjøleskapet
Regulere
innstilling
temperaturen,
Termostatregulatorene
avbryter
driften av skapene automatisk i
kortere eller lengre tid, avhengig av
For å oppnå tilstrekkelig
avkjøling, er det nødvendig med
innvendig luftsirkulasjon. Av denne
grunn bør du ikke dekke hele
overflaten av trådhyllene med papir,
brett eller lignende.
44 electrolux
NO
NO
Sett ikke varm mat inn i
kjøleskapet. La den oppnå
romtemperatur på naturlig måte. På
denne måten unngår du at det
danner seg is og rim i skapet.
Mat kan trekke til seg lukt og
smak fra andre matvarer.
Derfor er det viktig å legge
matvarer i tettsluttende beholdere
eller pakke dem inn i cellofan,
aluminiumsfolie, matpapir eller
plastfolie
før
de
settes
i
kjøleskapet. På denne måten
beholder maten sitt fuktinnhold,
f.eks. vil ikke grønnsaker tørke ut
etter få dager.
Oppbevaring i kjøleskapet
Når du setter inn forskjellige typer
matvarer i kjøleskapet, bør du
plassere dem slik det er angitt på
figuren:
1. Smør, ost
2. Egg
3. Tuber, bokser, rømme, små flasker
4. Drikkevarer
i
store
flasker,
mineralvann og større beholdere
5. Frukt, grønnsaker, salat
6. Ferskt kjøtt, oppskåret pålegg,
pølser o.l.
7. Melk, meieriprodukter
8. Ferdiglaget mat, konditorvarer,
tildekket mat i serveringsfat,
åpnede bokser, liggende flasker
osv.
Oppbevaringstid og -temperatur
for matvarer
Tabellen for oppbevaringstid bakerst i
bruksanvisningen gir opplysninger om
oppbevaringstid.
Oppbevaringstiden kan ikke fastsettes
helt nøye på forhånd, ettersom den
avhenger av hvor ferske de avkjølte
matvarene er, og hvordan de er
behandlet. Av den grunn må den
opplyste oppbevaringstiden anses
som veiledende.
Dersom du ikke ønsker å bruke de
dypfryste matvarene du har kjøpt med
det samme, kan de lagres cirka 1 dag
(til de er helt tint) i kjøleskapet.
Slik brukes fryseren
Frysing
I innfrysingsrommet kan forskjellige
typer ferske matvarer fryses til privat
bruk. Følg anbefalingene nedenfor for
å oppnå best mulig resultater.
Frys kun ferske og feilfrie matvarer.
Før du starter innfrysingen, settes
termostatkontrollen på „3”. Sett
produktene som skal fryses, direkte
på kjøleplaten. Innfrysingen vil ta cirka
NO
24 timer. Etter 24 timer tilbakestilles
termostatkontrollen, eller den kan stå
på „3”, noe som generelt er
tilstrekkelig for å holde matvarer fryst
til vanlig bruk. Fryste produkter kan
oppbevares
på
trådhyllene
i
fryserommet.
Unngå å åpne døren til
fryserommet under innfrysingen
i den grad det er mulig.
Det er ikke nødvendig å sette
termostaten høyere (f.eks. på
„5”). Frysetiden kan reduseres på
denne måten, men temperaturen i
ferskmatdelen vil synke under 0 °C
permanent, noe som vil føre til at matog drikkevarer som oppbevares der,
kan fryse.
Du må aldri fryse matvarer i
større mengder enn det som
er angitt i „Tekniske data” på én
gang, ellers vil innfrysingen ikke
være god nok, og etter opptiningen
vil kvaliteten være svekket (tap av
smak og aroma, konsistens e.l.).
Unngå helst å lage isbiter ved
innfrysing
av
matvarer,
ettersom det å fryse is reduserer
frysekapasiteten.
Lagring i fryseren
Det er praktisk å legge fryste
produkter i trådkurvene etter at
innfrysingen er ferdig, slik at du får
plass i innfrysingsrommet om du vil
fryse flere varer. Senere innfrysing
skader ikke matvarer som ligger til
oppbevaring.
Pass på å holde deg innenfor
oppbevaringstidene som er
angitt på pakken av de fryste
produktene, dersom du har kjøpt dem
fra frysedisken. Oppbevaringstid for
NO
electrolux 45
produkter du selv har fryst, finner du i
instruksjonene
på
fryserdøren.
Symbolene angir forskjellige matvarer,
mens
tallene
angir
maksimal
oppbevaringstid i måneder.
Det er bare trygt å lagre
hurtigfryste og fryste matvarer
hvis de ikke har vært tint, selv ikke
kortvarig opptining, før de plasseres i
fryseren. Dersom de dypfryste
matvarene allerede er opptinte,
anbefales det ikke å fryse dem inn på
nytt. De bør brukes opp så snart som
mulig.
Slik lager du isbiter
For å lage isbiter fyller du den
medfølgende isbitformen med vann
og setter den i fryserommet. Dersom
undersiden av brettet fuktes og
termostatkontrollen settes på maks,
kan det forkorte frysetiden. Etter at
isbitene er ferdige, må du huske å
tilbakestille termostatkontrollen.
Ferdige isbiter kan tas ut av formen
ved å skylle den med rennende vann,
og deretter vri eller dunke den. Hvis
isbitformen fryser fast i fryserrommet,
bør du unngå å bruke metallredskaper
eller kniver for å ta den ut, ettersom
kjølesystemet kan skades.
Nyttig informasjon
gode råd
og
• De justerbare hyllene er det verdt å
merke seg, ettersom de øker nytten
av ferskvarerommet betraktelig. Det
går også an å flytte rundt på hyllene
når døren er åpnet i en vinkel på
90°.
• Etter at døren til fryseren har vært
åpnet og lukket, vil vakuumet inne i
skapet stige på grunn av den lave
temperaturen. Der er lurt å vente 2-
46 electrolux
NO
3 minutter før du lukker døren - hvis
du ønsker å åpne den igjen - mens
det innvendige trykket jevner seg
ut.
• Pass på at termostaten på fryseren
er regulert slik at den innvendige
temperaturen aldri går over -18 °C,
ettersom temperaturer som er
høyere enn dette, kan ødelegge
fryste matvarer.
• Det kan være nyttig å sjekke at
skapet er i drift hver dag, slik at
man merker mulig svikt i tide og kan
hindre at fryst mat blir ødelagt.
Tips og ideer
I dette kapitlet får du nyttige tips og
ideer om energisparing. Her finner du
også miljøinformasjon om skapet.
Slik sparer du energi
• Unngå å plassere skapet på et sted
der solen ofte skinner og i nærheten
av ting som avgir varme.
• Sjekk at det er god ventilasjon rundt
kondensatoren og kompressoren.
De delene der ventilasjonen sitter,
må ikke tildekkes.
• Pakk matvarer i beholdere med tett
lokk eller plastfolie for å unngå at
det dannes unødvendig is og rim.
• Unngå å la døren stå åpen lenger
enn nødvendig, og unngå å åpne
døren i tide og utide.
• Matvarer som settes inn, bør være i
lukkede beholdere.
• Sett ikke varme matvarer inn i
skapet
før
de
har
fått
romtemperatur.
• Hold kondensatoren ren.
NO
Miljøinformasjon
Dette skapet inneholder ikke gasser
som kan skade ozonlaget, verken i
kjølekretsen
eller
i
isolasjonsmaterialet. Skapet skal ikke
kastes
sammen
med
vanlig
husholdningsavfall. Unngå skade
kuldeanlegget, spesielt på baksiden i
nærheten
av
varmeveksleren.
Informasjon om avfallsmottak i ditt
nærmiljø kan du få hos kommunen.
Materialene brukt i dette skapet som
er merket med
, kan gjenvinnes.
Vedlikehold
Avriming
Fukt og væske i kjølerommene, i form
av rim og is, fjernes automatisk når
skapet er i drift.
Et tykt lag av is og rim virker
isolerende, slik at kjøleeffekten
reduseres fordi temperaturen stiger i
kjølerommene, og det kreves mer
strøm. Når isen får en viss tykkelse,
blir det også vanskelig å åpne døren til
fryserommet.
I denne typen skap skjer avriming av
kjøleplaten i kjøleskapet automatisk,
uten noen form for manuelle inngrep.
Termostatregulatoren avbryter driften
av
kompressoren
med
jevne
mellomrom, i kortere og lengre tid, og
da blir avkjølingen avbrutt. Når
temperaturen går over 0 °C på grunn
av innvendig oppvarming i rommet,
settes avrimingen i gang. Når
overflatetemperaturen når +3 - +4 °C,
starter termostatregulatoren systemet
igjen.
Smeltevann renner gjennom utløpet
for avrimingsvann til baksiden, ned i
fordampingsbrettet som befinner seg
NO
på toppen av kompressoren. Varmen
fra kompressoren får vannet til å
fordampe.
Kontroller
og
rengjør
avrimingsutløpet
for
smeltevann med jevne mellomrom.
Dersom utløpet er tilstoppet, kan
smeltevannet skade skapet og føre
til at det svikter, ettersom vannet
kan trenge inn i isolasjonen på
skapet.
Rengjør smeltevannsutløpet med den
medfølgende skrapen, som vist på
figuren. Rørskrapen må oppbevares i
utløpet.
Det mest typiske tilfellet av tilstopping
i smeltevannsutløpet skjer når du
legger mat pakket inn i papir e.l. i
skapet, og papiret kommer borti
bakplaten i kjøleskapet og fryser fast.
Hvis du så tar ut matvaren kan det
rives biter av papiret som kan komme
ned i utløpet og tette det. Det er viktig
å passe på dette når du setter inn mat
pakket i papir i skapet.
Ved økt belastning, f.eks. under
varmebølger, kan det hende
kjøleskapsmotoren går hele tiden - og
i slike tilfeller fungerer ikke
avrimingen.
electrolux 47
Det at det sitter igjen litt rim og
isflekker på bakplaten i kjøleskapet
etter avrimingen, er ikke unormalt.
Fryseren kan ikke utstyres med
automatisk
avriming,
ettersom
dypfryste og fryste matvarer ikke tåler
smeltetemperaturer.
Forutsatt at is- og rimlaget ikke er for
tykt, kan det skrapes av og fjernes
med en plastskrape.
Når islaget er blitt så tykt at det ikke
kan fjernes med plastskrapen, må
kjøleplatene avrimes. Hvor ofte
fryseren må avrimes, avhenger av
bruken (generelt 2-3 ganger i året).
Ta de fryste matvarene ut av skapet,
og legg dem i en kurv foret med papir
eller tøy. Sett den et kjølig sted, eller
om mulig sett varene i et annet
kjøleskap.
Trekk ut støpselet fra stikkontakten,
slik at begge deler av skapet koples
fra.
Åpne dørene til begge deler av
skapet, og rengjør kjøleskapet etter
anvisningene
i
„Regelmessig
rengjøring”. Vedlikehold og rengjør
fryseren som følger:
Stryk smeltevannet med en klut eller
en svamp mot sidene av kjøleplatene.
Smeltevannet
samler
seg
i
utløpsrennen som fører nedover mot
bunnen av skapet, og det kan fjernes
som vist på figuren.
Trekk
ut
plastrøret
for
smeltevannsrennen, fra åpningen i
fryserommet. Sett en tilstrekkelig høy
skål eller et fat under utløpet for å
samle opp smeltevannet.
Skålen på figuren er ikke tilbehør til
skapet!
Tørk av flatene etter avrimingen og
etter tømmingen av vann, trykk inn
plastrøret igjen og sett det fast.
48 electrolux
NO
Sett støpselet inn i kontakten igjen, og
sett inn matvarene igjen.
Det anbefales å la skapet gå med
termostaten på høyeste stilling i noen
timer,
slik
at
tilstrekkelig
lagringstemperatur kan nås så raskt
som mulig.
Regelmessig rengjøring
Det anbefales å vaske kjøleskapet
innvendig hver 3-4 uke med lunkent
vann, og deretter tørke det (det er
praktisk samtidig å rengjøre fryseren
innvendig og avrime den).
Det må ikke benyttes skuremidler eller
såpe.
Etter at strømmen er slått av, vaskes
skapet med lunkent vann, og tørkes
deretter. Rengjør dørtetningene med
rent vann. Etter rengjøringen slås
strømmen på igjen.
Det anbefales å fjerne støv og skitt
som samler seg på baksiden av
kjøleskapet og på kondensatoren, og
å rengjøre fordampingsbrettet på
toppen av kondensatoren én eller to
ganger om året.
Når kjøleskapet ikke er i bruk
Hvis skapet skal stå ubrukt over
lengre tid, gjør du følgende:
Koble skapet fra strømkilden.
Ta ut matvarene.
Rim av og vask skapet som beskrevet
tidligere.
La døren stå åpen for å unngå at det
danner seg dårlig lukt i skapet.
NO
Retting av feil
Slik skifter du lyspære
Dersom lyset ikke virker, kan du skifte
pære som følger:
Slå av strømmen til skapet.
Skru ut plateskruen som holder fast
lampedekselet. Dra av dekselet i
pilens retning, og pæren kan deretter
skiftes. (Type pære: Mignon 322, 230
V, 15 W, E 14-sokkel).
Etter at pæren er skiftet, settes
dekselet på plass igjen, plateskruen
skrus i og strømmen slås på.
Det at lyset ikke virker, påvirker ikke
driften av kjøleskapet.
Hvis noe ikke virker
Mens skapet er i drift kan det oppstå
små med kjedelige problemer som du
ikke behøver fagfolk til å rette opp. I
tabellene
nedenfor
er
disse
problemene beskrevet slik at du skal
slippe ekstra reparasjonsutgifter.
Vi gjør oppmerksom på at skapet gir
fra seg visse lyder når det er i drift. Det
du hører er kompressoren og
kuldemediet
som
sirkulerer
i
ledningene. Dette er ikke tegn på feil
men at skapet fungerer som det skal.
NO
Vi gjør også oppmerksom på at
kompressoren ikke går hele
tiden. Dette betyr ikke dermed at
skapet ikke er koblet til strøm. Du må
derfor aldri berøre skapets elektriske
deler
uten
først
å
kutte
strømtilførselen til skapet.
NO
electrolux 49
50 electrolux
NO
NO
Det er for varmt i Termostaten kan være feil
innstilt.
kjøleskapet.
Varene var ikke kalde nok,
eller er plassert feil.
Døren kan ikke lukkes helt,
eller er ikke ordentlig lukket.
Det er for varmt i Termostaten kan være feil
innstilt.
fryseren.
Døren kan ikke lukkes helt,
eller er ikke ordentlig lukket.
Det er satt inn store
mengder varer som skal
fryses.
Varene som skal fryses, er
plassert for tett sammen.
Det er normalt. Under den
automatiske
avrimingen
smelter isen på bakplaten.
Utløpet inne i kjølerommet
kan være tilstoppet.
Varer som er satt inn, kan
hindre vannet i å renne ned i
rennen.
Smeltevannet renner ikke
ned i fordampingsbrettet
over kompressoren.
Det renner ut Varene er ikke pakket
vann på gulvet. skikkelig inn.
Det er veldig Døren kan ikke lukkes helt,
eller er ikke ordentlig lukket.
mye is og rim.
Det renner vann
fra bakplaten i
kjøleskapet.
Det renner vann
inne
i
kjølerommet.
Sett termostatkontrollen på en
høyere stilling.
Sett varene på riktig sted.
Kontroller om døren kan
lukkes helt, og om tetningen
er uskadet og ren.
Sett termostatkontrollen på en
høyere stilling.
Kontroller om døren kan
lukkes helt, og om tetningen
er uskadet og ren.
Vent noen timer før du
kontrollerer
temperaturen
igjen.
Plasser varene slik at den
kalde luften kan sirkulere
mellom dem.
Rengjør utløpet.
Ordne varene slik at de ikke
kommer borti bakplaten.
Legg smeltevannrøret over
fordampingsbrettet.
Pakk varene bedre inn.
Kontroller om døren kan
lukkes helt, og om tetningene
er uskadede og rene.
Termostaten kan være feil Sett termostatkontrollen på en
innstilt.
innstilling som gir høyere
temperatur.
NO
NO
electrolux 51
Kompressoren Termostaten er feil innstilt.
er i gang hele
tiden.
Dørene er ikke ordentlig
lukket, eller kan ikke lukkes
helt.
Det er satt inn store
mengder varer som skal
fryses.
Det er satt inn for varm mat.
Skapet fungerer
ikke i det hele
tatt.
Verken
kjøling eller lys
virker.Indikatorla
mpene
lyser
ikke.
Skapet bråker.
Sett termostatkontrollen på en
innstilling som gir høyere
temperatur.
Kontroller om døren kan
lukkes helt, og om tetningene
er uskadede og rene.
Vent noen timer før du
kontrollerer
temperaturen
igjen.
Mat som settes inn, må ikke
være
varmere
enn
romtemperatur.
Skapet er plassert på et for Forsøk
å
redusere
varmt sted.
temperaturen i rommet der
skapet står.
Støpselet står ikke skikkelig Sett støpselet skikkelig i.
fast i stikkontakten.
Sikringen er gått.
Skift sikring.
Termostaten er ikke på.
Start skapet i henhold til
instruksjonene i kapitlet „Ta i
bruk”.
Det er ikke spenning i Ta kontakt med en elektriker.
stikkontakten. (Forsøk å
plugge et annet skap i
samme stikkontakt.)
Skapet står ikke stødig.
Kontroller om skapet er stabilt
(alle fire ben skal stå på
gulvet).
Hvis feilen ikke kan rettes opp med disse rådene, skal du kontakte det nærmeste
servicestedet for dette merket.
52 electrolux
NO
NO
Instrukser for installering
Tekniske opplysninger
Modell
Bruttokapasitet (l)
Nettokapasitet (l)
Bredde (mm)
Høyde (mm)
Dybde (mm)
Energiforbruk
(kWh/24 t)
(kWh/år)
Energiklasse, iht. EU-standarder
Frysekapasitet (kg/24 t)
Oppbevaringstid ved avbrudd (t)
Nominell strømintensitet (A)
Vekt (kg)
Antall kompressorer
ERD 24304 W
ERD 24304 W8
Fryser:
44
Kjøleskap: 190
Fryser:
44
Kjøleskap: 186
545
1404
604
0,62
227
A+
3
19
0,8
51
1
Installering av skapet
Frakt og utpakking
Skapet
bør
leveres
i
originalemballasjen, stående og
i samsvar med instruksene om
beskyttelse som står på emballasjen.
Hver gang skapet er blitt transportert
bør det ikke slås på før det er gått ca.
to timer.
Pakk ut skapet og kontroller om det er
blitt skadet. Ved eventuelle skader
rapporteres disse øyeblikkelig til
forretningen der du kjøpte skapet.
Hvis skapet er skadet, må du beholde
emballasjen.
ERD 28304 W
ERD 28304 W8
Fryser:
50
Kjøleskap: 220
Fryser:
50
Kjøleskap: 217
545
1590
604
0,66
241
A+
4
20
0,9
55
1
Rengjøring
Fjern all tape som delene i skapet er
gjort fast med.
Vask innsiden på skapet med lunkent
vann og et mildt vaskemiddel. Bruk en
myk klut.
Tørk deretter over innsiden på skapet.
NO
Plassering
Omgivelsestemperaturen virker inn på
energiforbruket og riktig drift av
apparatet. Når apparatet skal
plasseres, bør det tas hensyn til at det
skal
brukes
innenfor
temperaturgrenser som er i henhold til
klimaklassene oppgitt i tabellen
nedenfor. Apparatets klimaklasse er
oppført på merkeskiltet.
Ilmastoluokka Ympäristön lämpötila
SN
+10… +32°C
N
+16… +32°C
ST
+18… +38°C
Hvis omgivelsestemperaturen synker
under den laveste verdien, kan
temperaturen inni apparatet bli lavere
enn den foreskrevne temperaturen.
Hvis omgivelsestemperaturen stiger
over den høyeste verdien, innebærer
det lengre driftstid for kompressoren,
feil i den automatisk avrimingen, noe
som
øker
temperaturen
i
kjøleavdelingen
eller
gir
økt
energiforbruk.
Når du skal plassere apparatet, må du
sørge for at det står jevnt. Dette kan
NO
electrolux 53
du gjøre ved å justere høyden på
beina (1) foran.
Monter avstandsstykkene vedlagt i
posen med tilbehør. Slå inn
avstandsstykket i posisjonen vist
på bildet med lette hammerslag, og
fikser ved å dreie det 90°.
Plasser ikke apparatet på et sted der
det utsettes for sol, eller nær en
radiator eller komfyr.
Hvis dette ikke kan unngås på grunn
av møbleringen, og apparatet må stå
nær en komfyr, må du ta hensyn til
disse minstekravene når det gjelder
avstand:
• For gasskomfyr eller elektrisk
komfyr må det være 3 cm avstand.
Hvis avstanden er mindre, må det
plasseres ikke-brennbar isolasjon
på 0,5-1 cm mellom de to
apparatene.
• For en olje- eller kullfyrt ovn må
avstanden være 30 cm, siden slike
ovner avgir mer varme.
Kjøleskapet er konstruert for å stå helt
inntil veggen ved bruk.
Når du plasserer kjøleskapet,
må
du
overholde
de
minsteavstandene som er anbefalt på
figuren.
A : plassert under et overskap
B : plassert fritt
54 electrolux
NO
Montere døren på motsatt side
Hvis det er behov for det på grunn av
plassering eller bruk, kan dørens
åpningsretning endres ved å montere
hengslene på den andre siden.
Apparatene
på
markedet
har
hengslene på høyre side.
Framgangsmåten nedenfor følges på
grunnlag av figurer og forklaringer:
• Gjør apparatet strømløst.
• Vipp apparatet forsiktig bakover
samtidig som du sørger for at
kompressoren ikke berører gulvet.
Vi anbefaler at du spør en annen
om hjelp, slik at vedkommende kan
holde apparatet sikkert i denne
posisjonen.
• Ta forsiktig ut (f.eks. med en kniv)
dekslene på skruene som fester
grillen nederst. Deretter kan grillen
tas av ved å skru opp plateskruene
(2 stk.).
NO
• Ta av den nedre dørholderen på
kjøleskapet ved å ta ut skruene (2
stk.) og fyllplatene (2 stk.).
• Ta av døren fra kjøleskapet ved å
trekke den lett nedover.
• Ta av den doble dørholderen ved å
ta ut skruene (2 stk.) og fyllplatene
(2 stk.).
• Ta av døren fra fryseren ved å
trekke den lett nedover.
• Skru ut den øvre dørholdertappen
på fryseren og skru den i på den
andre siden.
• Ta av dekselstiftene på den doble
dørholderen på venstre side og sett
dem i på den andre siden.
NO
• Fest fryserdøren i den øvre
dørholdertappen.
• Fest den doble dørholderen på
venstre side ved å bruke skruene (2
stk.) og fyllplatene (2 stk.). Pass på
at kanten på fryserdøren er parallell
med kanten på rammen.
• Fest kjøleskapdøren til den doble
dørholdertappen.
• Fest den nedre dørholderen på
venstre side ved å bruke skruene (2
stk.) og fyllplatene (2 stk.). Pass på
at kanten på kjøleskapdøren er
parallell med kanten på rammen.
• Trekk ut dekselelementet på grillen
i pilens retning (1) og plasser den
på motsatt side (2).
• Sett grillen tilbake på plass og fest
den med plateskruene (2 stk.). Sett
deretter dekselstiftene på plass
igjen.
• Sett apparatet tilbake på plass,
sørg for at det står jevnt og slå på
igjen strømmen.
Dersom du ikke ønsker å gjøre dette
arbeidet selv, kan du ta kontakt med
nærmeste merkeforhandler. Fagfolk
vil da kunne utføre omhengslingen
mot betaling.
NO
electrolux 55
Tilkobling til strøm
Dette kjøleskapet er konstruert for
å fungere med en strømtilførsel på
230 V AC (~) 50 Hz.
Støpselet må settes i en jordet
stikkontakt. Hvis det ikke finnes,
anbefaler vi at du får en elektriker til
å montere en jordet stikkontakt
nært kjøleskapet i samsvar med de
gjeldende standarder.
Skapet er i samsvar med
følgende EU-direktiver:
- 77/23
av
19.2.1973
med
etterfølgende
endringer
(vedr.
lavspenning) og
- 89/336
av
3.5.1989
med
etterfølgende
endringer
(vedr.
elektromagnetisk kompatibilitet)
- 96/57 EØF - 96/09/03 (direktiv vedr.
energieffektivitet)
og
senere
endringer.
56 electrolux
NO
NO
Tabell over oppbevaringstid (1)
Oppbevarigstid og -måte for ulike ferskvarer i kjøleskapet
Matvare
Rått kjøtt
Kokt kjøtt
Stekt kjøtt
Rå kjøttdeig
Stekt kjøttdeig
Oppskåret kjøttpålegg,
wienerpølser
Fersk fisk
Kokt fisk
Stekt fisk
Hermetisk fisk, åpnet
Rå kylling
Grillet kylling
Rå høne
Kokt høne
Rå and, gås
Stekt and, gås
Smør, uåpnet
Smør, åpnet
Melk i plastpose
Fløte
Rømme
Ost (hard)
Ost (myk)
Skjørost
Egg
Spinat
Grønne erter,
grønne bønner
Sopp
Gulrøtter, rotgrønnsaker
Paprika
Tomat
Kål
Frukt som råtner lett
(jordbær, bringebær osv.)
Annen frukt
Hermetisk frukt, åpnet
Kremkaker
Oppbevaringstid i dager
1 2 3 4 5 6 7
X X x x x
X X X x x x
X X X x x
X
X X x x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
X
x
X
X
x
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
Emballeringsmåte
plastfolie, lufttett
overdekket fat
overdekket fat
overdekket fat
overdekket fat
plastfolie, cellofan, vokset papir
plastfolie, lufttett
overdekket fat
overdekket fat
overdekket fat
plastfolie, lufttett
overdekket fat
plastfolie, lufttett
overdekket fat
plastfolie, lufttett
overdekket fat
originalpakning
originalpakning
originalpakning
plastkopp
plastkopp
aluminiumsfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
overdekket fat
overdekket fat
Tegnforklaring!
X: Vanlig oppbevaringstid
x: Mulig oppbevaringstid (gjelder bare helt ferske produkter)
NO
NO
electrolux 57
Tabell over oppbevaringstid (2)
Oppbevaringstid for ulike dypfryste og fryste matvarer
Matvarer
Grønnsaker:
grønne bønner, grønne erter,
grønnsaksblandinger, gresskar osv
Ferdigkokte matvarer:
grønnsaksretter, tilbehør, med kjøtt osv.
Ferdigstekte matvarer:
stek, lapskaus, kjøttpudding osv.
Matretter av potet, pasta:
potetstappe, gnocchi, melboller,
pasta medskinkefyll, pommes frites osv.
Supper:
kjøttsuppe, suppe av grønne bønner,
ertersuppe osv.
Frukt:
sure kirsebær, kirsebær, stikkelsbær,
fruktmos, mosede kastanjer
Kjøtt:
kylling, and, gås
fileter, tunfisk
Ispinner, iskrem
I kjøleskapet I den tostjerners
ved
fryseboksen ved
+2 - +7 °C
-18 °C
1 dag
12 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
6 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
6 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
1 dag
1 dag
5 måneder
6 måneder
3 uker
SK/E/85-1. (08)
200382103
2008. 06. 25.
58 electrolux
www.electrolux.com
www.electrolux.fi
www.electrolux.se
www.electrolux.no
920 403 207
920 403 232
920 403 377
920 403 396 - 01 - 200382103
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising