Zanussi | ZRX307W | User manual | ZANUSSI ZRX307W Handleiding

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
ZRX307W
2
12
21
31
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg
ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient
u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
2
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij
van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit
doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt
of beschadigd wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet
aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid
beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen
schoon.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en
door binnendringend vocht kan het apparaat onder
stroom komen staan.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in
het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen en vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen
van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot
het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de ijsmaker, deze veroorzaken druk op de fles
die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
Onderhoud en reiniging
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen
de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.
Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te
zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat
het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als er is voorzien in een lamp
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
3
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door
een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
min in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar.
De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclebaar.
voorzien zijn van het symbool
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en even-
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde stand.
De thermostaatknop bevindt zich aan de zijkant van de
koelkast.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
In de ijsmaker kan een temperatuur van -2 ºC of
lager worden bereikt als de thermostaatknop in
overeenstemming met de volgende tabel wordt ingesteld:
Omgevingstemperatuur
Instelling van de thermostaatknop
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• de plaats van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of
als het apparaat volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het
apparaat continu werken waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische
4
geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Gebruik van de ijsmaker
Dit apparaat is uitgerust met een ijsmaker.
In de ijsmaker kan een temperatuur van -2 ºC of lager
worden bereikt, afhankelijk van de instelling van de thermostaatknop.
De ijsmaker is uitsluitend geschikt voor het maken en
bewaren van ijsblokjes. (U kunt het benodigde ijsblokbakje bij een specialist kopen.)
Belangrijk! Gebruik geen metalen voorwerpen om het
ijsblokbakje uit de vriezer te verwijderen.
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is
normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen
in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als
het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op
het glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Hints voor de ijsmaker
• Water bevriest als het rechtstreeks uit de ijsmaker geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• Open de ijsmaker niet te vaak en laat de ijsmaker niet
langer dan nodig is open staan.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling
dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
5
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn
en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders,
erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te
maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en
een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor
op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Ontdooien van de ijsmaker
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen
rond de ijsmaker.
Belangrijk! Ontdooi de ijsmaker wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Draai de thermostaatknop naar de instelling '0' en
haal de stekker uit het stopcontact.
2. Leeg het ijsvak.
3. Laat de deur van het apparaat en de ijsmaker open
staan.
4. Ontdooien duurt meestal een paar uur. Als u klaar
bent, giet u het verzamelde dooiwater uit de bak en
veegt u de oppervlakken droog.
5. Steek de stekker weer in het stopcontact en draai de
thermostaatknop naar de gemiddelde stand.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. trek de stekker uit het stopcontact
2. haal al het voedsel eruit
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles
schoon
4. laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Haal de stekker uit het
stopcontact voordat u problemen gaat oplossen.
Alleen een gekwalificeerd elektricien of een bevoegde
persoon mag problemen oplossen die niet in deze
handleiding beschreven zijn.
Belangrijk! Tijdens het normale gebruik hoort u
geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
6
Belangrijk! Het apparaat werkt niet continu dus als de
compressor stopt, betekent dit niet dat er geen stroom
is. Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het
apparaat aanraken voordat u de stroom hebt
uitgeschakeld.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Probleem
Het apparaat wordt niet goed ondersteund.
Controleer of het apparaat stabiel staat
(alle vier de voetjes moeten op de
vloer staan).
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op
het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig
open staan.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de temperatuur in de kamer.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooipro- Dit is normaal.
ces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
De temperatuur in het apparaat
is te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat
is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in de koelkast is Er is geen koude luchtcirculatie in
te hoog.
het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
Er is te veel rijp.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
7
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
520 mm
Breedte
525 mm
Diepte
587 mm
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde
binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden,
maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter
installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
8
Afstandsstukken achterkant
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden
zoals te zien is in de afbeelding.
Breng de afstandhouders
op hun plaats aan met behulp van zacht tikken met
een hamer.
Plaatsing
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiateurs, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geinstalleerd. Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren
aan de achterkant van de kast. Als het apparaat onder
een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te
garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes
aan de onderkant van het apparaat zorgen voor een nauwkeurige waterpasstelling.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat
scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand
tussen de muur en de kast ten minste 10 mm zijn om
de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
Waarschuwing! De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker
moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk
zijn.
A
~10 cm
~2,5 cm
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dit te doen met de hulp van een tweede
persoon die de deuren van het apparaat tijdens de
werkzaamheden stevig vasthoudt.
B
~2,5 cm
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u
als volgt te werk:
9
2
1
1. Trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Verwijder de afdekking
van het bovenste scharnier.
3. Draai de 2 bevestigingsschroeven los en verwijder
het scharnier van het apparaat.
4. Verwijder de deur.
7. Bevestig het deurscharnier en de bijbehorende
voet aan de tegenoverliggende kant en dan de andere losgemaakte voet op
de vorige plek van het deurscharnier, zoals weergegeven in de afbeelding.
8. Zorg dat u de onderste
5. Verwijder de schroef
voet onder het deurscharwaarmee het onderste
nier plaatst. De onderste
deurscharnier is bevesvoet is te herkennen aan
tigd, en de andere schroef
de 4 ribbels op het buitenwaarmee het onderste
vlak.
deurscharnier en de voet
9. Bevestig de deur op de
zijn bevestig. Verwijder
onderste scharnierpen.
vervolgens het deurschar10. Voor het bevestigen
nier en de voet zoals weervan het bovenste deurgegeven in de afbeelding.
scharnier verwijdert u de
6. Maak de schroef los
plastic pluggen voorzichwaarmee de voet tegentig en brengt u ze aan in
over het onderste deurde gaten die door de bescharnier is bevestigd, om
vestigingsschroeven van
de voet te verwijderen.
het scharnier zijn achtergelaten.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast
past. Wacht in dat geval tot de pakking zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
11. Plaats het bovenscharnier terug met behulp van
de 2 bevestigingsschroeven, waarbij u ervoor zorgt
dat de rand van de deur parallel loopt met de zijkant
van de kast.
12. Breng de afdekking
van het scharnier weer aan.
13. Plaats de hendel en de
plastic pluggen op de tegenoverliggende zijde.
14. Zet het apparaat waterpas, wacht minstens vier
uur en steek dan de stekker in het stopcontact.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich
als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
10
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
11
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
14
14
14
15
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
16
17
18
19
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct
use, before installing and first using the appliance, read
this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it
is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions
of these user's instructions as the manufacturer is not
responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out
of the socket, cut the connection cable (as close to
the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to
close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to
replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the old appliance.
This will prevent it from becoming a death trap for a
child.
12
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/
or beverages in a normal household as explained in
this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the
refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify
this product in any way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed
or damaged by the back of the appliance. A
squashed or damaged power plug may overheat
and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug
of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert
the power plug. There is a risk of electric shock
or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover4) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
• Bulb lamps5) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the icemaker compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in
damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
plastic interior, and humidity could enter the electric
system making it live.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant
to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm
parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
• The appliance must not be located close to radiators
or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.6)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of
the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Never use a hair drier or other heating appliances to
speed up defrosting. Excessive heat may damage the
4) If the lamp cover is foreseen
5) If the lamp is foreseen
6) If a water connection is foreseen
13
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which
could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall
not be discarded together with the urban refuse and rub-
bish. The insulation foam contains flammable gases:
the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear
near the heat exchanger. The materials used on this apare recyclable.
pliance marked by the symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
The Temperature Regulator is situated on the side of the
cabinet.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
In the ice-making compartment -2 ºC or lower temperature can be reached if the Temperature regulator is set according to following table:
Ambient temperature
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must
be set to a higher temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy consumption.
Temperature regulator
setting
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water
and some neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders,
as these will damage the finish.
Daily use
Using of the ice-maker compartment
This appliance is equipped with an ice-maker compartment.
14
In the ice-maker compartment can be reached -2 °C or
lower temperature depending on setting of thermostat
control.
This compartment is suitable for making and storing icecubes. (You can purchase the needed ice-cube tray
from a specialist shop.)
Important! Do not use metallic instruments to remove
the ice-cube tray from the freezer.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off,
you will hear a faint "click" of the temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this
happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a
strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on
the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly
cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed,
must not be kept in the refrigerator.
Hints for ice-maker compartment
• Water ices, if consumed immediately after removal
from the ice-maker compartment, can possibly cause
the skin to be freeze burnt;
• Do not open the ice-maker compartment door too often and do not leave open longer than necessary.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying
out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
15
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/
or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to clean
the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the
appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains
supply.
Defrosting of the ice-maker compartment
A certain amount of frost will always form around
the ice-maker compartment.
Important! Defrost the ice-maker compartment when
the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Turn the Temperature regulator to the "0" setting
and disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Empty the ice box.
3. Leave the door of the appliance and ice-maker compartment open.
4. Defrosting usually takes several hours. When finished, pour defrost water gathered out of the tray and
wipe the surfaces dry.
5. Insert the plug into the wall socket and turn the thermostat control to a medium setting.
Warning! Never use sharp metal tools to scrape
off frost from the evaporator as you could damage
it. Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process other than
those recommended by the manufacturer.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take
the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and all accessories
4. leave the door/doors open to prevent unpleasant
smells.
Important! If the cabinet will be kept on, ask somebody
to check it once in a while to prevent the food inside
from spoiling in case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must
do the troubleshooting that is not in this manual.
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Problem
Important! The appliance operates discontinuously, so
the stopping of compressor does not mean being no
current. That is why you must not touch the electrical
parts of the appliance before breaking the circuit.
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported properly
Check if the appliance stands stable
(all the four feet should be on the floor)
The appliance does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to
the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the mains
socket correctly.
16
Problem
Possible cause
Solution
The appliance has no power. There is Connect a different electrical appliance
no voltage in the mains socket.
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The compressor operates continually.
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease
to room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting proc- This is correct.
ess, frost defrosts on the rear plate.
The temperature in the appliance is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease
to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same time.
The temperature in the refrigera- There is no cold air circulation in the
tor is too high.
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
There is too much frost.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension
Height
520 mm
Width
525 mm
Depth
587 mm
17
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of the
appliance before installing the appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated
indoor (garage or cellar) also, but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate
class
Rear spacers
In the bag with the documentation, there are two
spacers which must be fitted as shown in the figure.
Using fine strokes of hammer put them in their
place.
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Location
The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Ensure that air can circulate freely around the back
of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the
minimum distance between the top of the cabinet and
the wall unit must be at least 100 mm .
Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling
is ensured by one or more adjustable feet at the base of
the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the
hinges facing the wall, the distance between the wall
and the cabinet must be at least 10 mm to allow the
door to open enough so that the shelves can be removed.
Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug
must therefore be easily accessible after installation.
A
~2,5 cm
Door reversibility
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
18
B
~10 cm
~2,5 cm
keep a firm hold on the doors of the appliance during
the operations.
To change the opening direction of the door, do these
steps:
7. Fix the door hinge and
the corresponding foot on
the opposite side and then
2
1
the other loosened foot at
the former place of the
door hinge as shown in
the Figure.
8. Please make sure to
place the lower foot below
5. Remove the screw fix1. Remove the plug from
the door hinge. The lower
ing the lower door hinge
the power socket.
foot is recognizable by its
and the other screw fixing
2. Remove the top hinge
4 ribs on the outer surface.
the lower door hinge and
cover.
9. Fix the door onto the
3. Unscrew the 2 retaining the foot. Then remove the
lower hinge pin.
door hinge and the foot as
screws, and remove the
10. To fit top door hinge,
hinge from the appliance. shown in the Figure.
remove the plastic blank6. Loosen the screw fixing
4. Take the door off.
ing plugs carefully, and rethe foot opposite the lower
fit them in the holes left by
door hinge in order to rethe hinge retaining screws.
move the foot.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry
out the reversibility of the doors at your cost.
11. Refit the top hinge using the 2 retaining screws,
taking care that the edge
of the door is parallel with
side of the cabinet.
12. Replace the hinge cover.
13. Relocate the handle
and the plastic plugs to
the opposite side.
14. Level the appliance,
wait for at least four hours
and then connect it to the
power socket.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not earthed, connect
the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment
19
and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product,
20
please contact your local council, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the
product.
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
23
23
24
24
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _
25
25
27
27
29
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte
de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris
les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et
ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec
l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau
propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez
et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la
porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques.
S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à
ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'évi-
ter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans
la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants
sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil
afin de ne pas endommager des parties du circuit de
refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un
cordon d'alimentation endommagé peut être la cause
de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges
électriques.
21
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent
être remplacés par un technicien d’entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un
prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et
provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une
fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement lorsque l'appareil est tiré de
son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent. 7) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Ampoules 8) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage
avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent
pas à l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil. Consultez
les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le distributeur de glaçons (risque
7) Si le diffuseur est prévu
8) Si l'ampoule est équipée d'un diffuseur d'éclairage.
22
d'éclatement du à la pression et d'endommagement
de l'appareil)..
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil
à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N’utilisez pas d'appareils électriques ou agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur excessive
pourrait endommager le revêtement plastique interne
et l’humidité pourrait s’introduire dans le système
électrique.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures
avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer
une ventilation suffisante, respectez les instructions
de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires
trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 9)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par
un Service après-vente autorisé, exclusivement avec
des pièces d'origine.
à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets
urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux
règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbosont recyclables.
le
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil à une prise murale.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une
montre sur une position médiane.
Le thermostat se trouve sur le côté de l'armoire.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• Tournez le thermostat sur la position minimum pour
obtenir moins de froid.
• Tournez le thermostat sur la position maximum pour
obtenir plus de froid.
Dans le compartiment glaçons, il est possible d'atteindre une température de -2 ºC voire inférieure,
si le thermostat est réglé en fonction du tableau suivant :
Température ambiante
Réglage du thermostat
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte
du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de
froid maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce
cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur
la paroi arrière à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la position du thermostat pour
obtenir moins de froid, de façon à permettre un
dégivrage automatique et, par conséquent, des
économies de courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
9) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
23
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à
récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Utilisation du distributeur de glaçons
Cet appareil est équipé d'un distributeur de glaçons.
La température du distributeur de glaçons peut atteindre
les -2 °C (voir moins) suivant le réglage du thermostat.
Ce compartiment a été conçu pour fabriquer et stocker
des glaçons. (Les bacs à glaçons adéquats sont disponibles dans un magasin spécialisé.).
Important N'utilisez pas d'instruments métalliques pour
décoller les bacs à glaçons du congélateur.
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain,
léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que
le compresseur fonctionne en régime continu, d'où
un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir
des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies
d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques
24
• placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre audessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans
le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans
des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Conseils d'utilisation du distributeur de glaçons
• la température très basse à laquelle se trouvent les
bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment de glaçons, peut provoquer des
brûlures ;
• N'ouvrez pas le distributeur de glaçons trop souvent
et ne le laissez pas ouvert plus longtemps que nécessaire.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyezles en les essuyant pour éviter toute accumulation de
déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques
ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de
façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur
situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système
de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques
qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Important Dégivrez le distributeur lorsque l'épaisseur
de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez le thermostat sur « 0 » et débranchez l'appareil électriquement.
2. Videz le réservoir à glaçons.
3. Laissez les portes de l'appareil et du distributeur de
glaçons ouvertes.
4. Le processus de décongélation prend en général plusieurs heures. Celui-ci terminé, évacuez l'eau récoltée dans le bac et séchez soigneusement toutes les
surfaces.
5. Rebranchez l'appareil et réglez le thermostat sur
une position médiane.
Avertissement N'utilisez en aucun cas un
couteau, un autre objet tranchant ou un objet
métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez
de détériorer irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez
aucun dispositif mécanique ou autre pour accélérer le
processus de dégivrage hormis ceux recommandés par
le fabricant.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s) pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la
détérioration des aliments en cas de panne de courant.
Dégivrage du distributeur de glaçons
Une certaine quantité de givre se forme toujours
autour du distributeur à glaçons.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez son cordon d'alimentation de la prise
de courant.
La résolution des problèmes non mentionnés dans la
présente notice doit être exclusivement confiée à un
électricien qualifié ou à une personne compétente.
25
Important L'appareil émet certains bruits pendant son
fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant).
Ce phénomène est normal.
Problème
Important L'appareil fonctionne de façon discontinue.
L'arrêt du compresseur ne signifie donc pas l'absence
de courant électrique. L'appareil doit être débranché
électriquement avant toute intervention sur votre appareil.
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche du cordon d’alimentation
n'est pas correctement branchée
dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche du cordon d’alimentation dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique à
la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
La température n'est pas réglée correctement.
Modifiez le dispositif de réglage de température pour obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture
de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
La température du produit est trop éle- Laissez le produit revenir à températuvée.
re ambiante avant de le placer dans l'appareil.
La température ambiante est trop éle- Réduisez la température ambiante.
vée.
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur l'évaporateur.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
Le dispositif de réglage de températu- Modifiez le dispositif de réglage de temre n'est pas correctement réglé.
pérature pour obtenir moins de froid.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
Le dispositif de réglage de températu- Modifiez la position du dispositif de rére n'est pas correctement réglé.
glage de température pour obtenir plus
de froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Ce phénomène est normal.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture
de la porte ».
La température du produit est trop éle- Laissez le produit revenir à températuvée.
re ambiante avant de le placer dans l'appareil.
Trop de produits sont conservés en
même temps.
La température du réfrigérateur
est trop élevée.
26
Conservez moins de produits en même temps.
L'air froid ne circule pas dans l'appa- Assurez-vous que de l'air froid circule
reil.
dans l'appareil.
Problème
Il y a trop de givre.
Cause possible
La porte n'est pas correctement fermée.
Solution
Reportez-vous au chapitre « Fermeture
de la porte ».
Le dispositif de réglage de températu- Modifiez le dispositif de réglage de temre n'est pas correctement réglé.
pérature pour obtenir moins de froid.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
520 mm
Largeur
525 mm
Profondeur
587 mm
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures ambiantes du local où
doit être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en trouver diminuées : les différentes classes climatiques existantes et les températures ambiantes correspondantes en fonction du modèle de l'appareil sont
les suivantes :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+ 10 °C à + 32 °C
N
+ 16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Entretoises arrières
Le sachet de la documentation contient deux entretoises qui doivent être mises en place comme sur
l'illustration.
Installez-les en tapant légèrement dessus.
27
Emplacement
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute
source de chaleur telle que des radiateurs, un chauffeeau, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé
sous un élément suspendu, la distance entre le haut de
l’appareil et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum.
Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un
ou de plusieurs pieds réglables à la base de l’appareil.
Si l'appareil est placé dans un angle et si le côté avec
les charnières est face au mur, la distance entre le mur
et l'appareil doit être de 10 mm minimum afin de permettre à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir
sortir les clayettes.
Avertissement L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est donc nécessaire que la
prise murale reste accessible après l'installation.
A
~10 cm
~2,5 cm
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est
conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes lors de toute
manipulation de l'appareil.
28
B
~2,5 cm
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez
comme suit :
2
1
1. Débranchez l'appareil
de la prise électrique.
2. Retirez le cache de la
charnière supérieure.
3. Dévissez les 2 vis de retenue et enlevez la charnière de l'appareil.
4. Enlevez la porte.
5. Enlevez la vis fixant la
charnière inférieure à la
porte et l'autre vis fixant la
charnière inférieure de la
porte et le pied de l'appareil. Retirez ensuite la charnière de la porte et le pied
comme le montre l'illustration.
6. Desserrez la vis fixant le
pied à l'opposé de la charnière inférieure de la porte
pour pouvoir l'enlever.
Procédez à un dernier contrôle pour vous assurer que :
• toutes les vis sont serrées.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service après-vente procédera à
la réversibilité de la porte à vos frais.
7. Montez la charnière de
la porte et le pied correspondant sur le côté opposé, puis montez l'autre
pied desserré à l'endroit
d'où on a enlevé la charnière de la porte, comme
le montre l'illustration.
8. Veillez à bien placer le
pied inférieur au-dessous
de la charnière de la porte.
Le pied inférieur se reconnaît par ses 4 nervures sur
sa surface externe.
9. Montez la porte sur la
goupille de la charnière inférieure.
10. Pour installer la charnière supérieure de la porte, retirez avec précaution
les bouchons en plastique
et remettez-les dans les
trous laissés par les vis de
retenue de la charnière.
11. Remontez la charnière
supérieure à l'aide des 2
vis de retenue en vous assurant que le bord de la
porte est parallèle au flanc
de l'appareil.
12. Remettez en place le cache de la charnière.
13. Déplacez la poignée et
les bouchons en plastique
de l'autre côté.
14. Mettez l'appareil
d'aplomb, attendez quatre
heures au moins, puis
branchez-le à la prise de
courant.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre.
Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre conformément
aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité susmentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et
la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme déchet
ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à
cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
29
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et
notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront
traités dans des conditions optimum.
30
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services de
votre commune ou le magasin où vous avez effectué
l'achat.
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
33
33
34
34
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
35
36
37
37
40
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch
des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes
dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und
deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter
Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des
Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche)
an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie
den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen
immer frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt
bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf
des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung
des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am
Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
31
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst
oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, 10) der Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen
oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel 11) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
im Gerät.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Es besteht Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind
strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
das Eisbereitungsfach stellen, da der Druckanstieg in
den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
10) Falls Lampenabdeckung vorhanden
11) Falls Lampe vorhanden
12) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
32
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer
ab, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät, sondern einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen.
Starke Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit kann in das elektrische
System eindringen, so dass die Teile unter Spannung stehen.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das
Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das
Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern
oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung. 12)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizier-
ten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur
an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen
und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das
Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der
Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit
markiert sind, können recycelt werden.
dem Symbol
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf
eine mittlere Einstellung.
Der Temperaturregler befindet sich an der Seite des Geräts.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Im Eisbereitungsfach können Temperaturen von
-2 °C und niedriger erreicht werden, wenn der Temperaturregler gemäß folgender Tabelle eingestellt wird:
Umgebungstemperatur
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes
von verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit der Türöffnung
• Menge der eingelagerten Lebensmittel
• Standort des Geräts
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
Temperaturreglereinstellung
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie
den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem
neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
33
Täglicher Gebrauch
Gebrauch des Eisbereitungsfachs
Dieses Gerät ist mit einem Eisbereitungsfach ausgestattet.
Im Eisbereitungsfach können abhängig von der Einstellung des Temperaturreglers Temperaturen von -2 °C
und niedriger erreicht werden.
Dieses Fach ist für die Bereitung und Lagerung von Eiswürfeln geeignet. (Die dafür benötigte Eiswürfelschale
können Sie in einem Fachgeschäft erwerben.)
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum Entnehmen der
Eiswürfelschale aus dem Gefrierfach keine Gegenstände
aus Metall
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu
Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank
• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen
34
• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie
Luft frei zirkulieren kann
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage
über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw.
in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets
mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese
sind dafür speziell verpackt.
Tipps für das Eisbereitungsfach
• Werden Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem
Eisbereitungsfach verwendet, können sie Frostbrand
auf der Haut verursachen.
• Öffnen Sie die Tür des Eisbereitungsfachs nicht zu
häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt
werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder
Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und
den Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer
Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert
sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht
zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen
können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das
Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an
die Netzversorgung an.
Wichtig! Tauen Sie das Eisbereitungsfach ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf die Einstellung „0“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2. Leeren Sie den Eisbehälter
3. Lassen Sie die Tür des Geräts und des Eisbereitungsfachs geöffnet.
4. Das Abtauen dauert im Allgemeinen einige Stunden. Schütten Sie das in der Schale angesammelte
Abtauwasser weg und wischen Sie die Oberflächen
trocken.
5. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Netzsteckdose und drehen Sie den Temperaturregler auf mittlere Einstellung.
Warnung! Entfernen Sie Reif und Eis vom
Verdampfer bitte niemals mit scharfen
Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
2. entnehmen Sie alle Lebensmittel
3. tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör
4. lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit
das Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das
Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im
Innern des Geräts verdirbt.
Auftauen des Eisbereitungsfachs
Um das Eisbereitungsfach bildet sich stets etwas
Reif
35
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Eine Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft
durchgeführt werden.
Wichtig! Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn
der Kompressor aufhört zu arbeiten, bedeutet das nicht,
dass kein Strom mehr fließt. Aus diesem Grund dürfen
Sie erst dann elektrische Teile des Geräts berühren,
wenn das Gerät vom Netz getrennt wurde.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden sind nicht
ausgeglichen worden
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil
steht (alle vier Füße müssen fest auf
dem Boden stehen)
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker ist nicht richtig in
die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es Testen Sie, ob ein anderes Gerät an dieliegt keine Spannung an der Netzser Steckdose funktioniert.
steckdose an.
Kontaktieren Sie einen qualifizierten
Elektriker.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
stellt.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks herunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühlschranks herunter.
Das ist normal.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Der Temperaturregler ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
36
Problem
Mögliche Ursache
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Abhilfe
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank
ist zu hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirku- Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
lieren.
Gerät zirkulieren kann.
Es bildet sich zu viel Reif oder
Eis.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Der Temperaturregler ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu
"Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
520 mm
Breite
525 mm
Tiefe
587 mm
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie
selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des
Geräts zu gewährleisten.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
Aufstellung
ST
+16 °C bis 38 °C
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch
für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem
Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
T
+16 °C bis 43°C
37
Distanzstücke hinten
In der Dokumententasche
befinden sich zwei Distanzstücke, die wie in der
Abbildung gezeigt angebracht werden müssen.
Befestigen Sie diese mit
leichten Hammerschlägen.
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, muss der Abstand zwischen der Geräteoberseite und dem Boden des Küchenmöbels mindestens 100 mm betragen, wenn es unterhalb eines Hängeschranks installiert wird.
Das Aufstellen des Geräts unterhalb eines Hängeschranks sollte jedoch nach Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Gerätes
kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Geräteboden erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die
Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand
zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen,
damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet
werden kann.
Warnung! Es muss möglich sein, das Gerät vom
Netz zu trennen; nach der Aufstellung muss die
Steckdose daher zugänglich bleiben.
A
~10 cm
~2,5 cm
Wechseln des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten
müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
38
B
~2,5 cm
Beim Wechseln des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:
2
1
1. Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie die obere
Scharnierverkleidung ab.
3. Lösen Sie die 2 Halteschrauben und nehmen
Sie das Scharnier vom Gerät ab.
4. Nehmen Sie die Tür ab.
5. Lösen Sie die Schraube
an dem unteren Türscharnier und die andere
Schraube, mit welcher das
untere Türscharnier und
der Fuß befestigt sind.
Dann nehmen Sie das Türscharnier und den Fuß ab,
wie in der Abbildung gezeigt.
6. Lösen Sie die Schraube, mit welcher der Fuß gegenüber dem unteren Türscharnier befestigt ist, um
den Fuß abzunehmen.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis
sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst,
falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker
wird die Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.
7. Befestigen Sie das Türscharnier und den entsprechenden Fuß an der
gegenüberliegenden Seite
und dann den anderen abmontierten Fuß an der Stelle, an der vorher das Türscharnier befestigt war,
wie in der Abbildung gezeigt.
8. Stellen Sie sicher, dass
der untere Fuß unter dem
Türscharnier befestigt
wird. Den unteren Fuß erkennen Sie an den 4 Lamellen an der Außenfläche.
9. Befestigen Sie die Tür
an dem unteren Scharnierbolzen.
10. Um das obere Türscharnier zu befestigen,
entfernen Sie die Verschlussstopfen aus Plastik
vorsichtig und bringen Sie
diese wieder in den Löchern der Halteschrauben
des Scharniers an.
11. Bringen Sie das obere
Scharnier mit den 2 Halteschrauben an und achten
Sie darauf, dass die Türkante parallel zu der Geräteseite ist.
12. Bringen Sie die Scharnierverkleidung wieder an.
13. Montieren Sie den
Griff und die Plastikstopfen an der gegenüberliegenden Seite.
14. Stellen Sie das Gerät
wieder auf, und richten Sie
es waagerecht aus. Warten
Sie mindestens vier Stunden lang, bevor Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen.
ses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen
qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlus-
39
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
40
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer
Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
41
42
43
200383531-00-062010
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising