Nordland NVT9392 Handleiding

Nordland NVT9392 Handleiding
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
NVT9392
2
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
6
6
6
Onderhoud en reiniging
7
Problemen oplossen
8
Technische gegevens
10
Montage
10
Het milieu
12
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat
te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in
dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van
het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
3
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor)
mogen uitsluitend vervangen worden
door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een elektrische schok
of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje.
1) voor de binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat
is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Plaats geen bevroren voedsel op het
werkblad omdat kou en damp
condenswater kunnen produceren aan
de binnenkant. De druppelende
vloeistof kan storingen veroorzaken.
Leg daarom geen bevroren dingen op
het werkblad.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als er is voorzien in een lamp
3) Als het apparaat vorstvrij is
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van
voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik
een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te
versnellen. Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom komen staan.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
4
•
•
•
•
•
•
van onderhoud aan het apparaat, dienen
uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden
gemaakt van originele reserveonderdelen.
niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht
heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de
olie terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de
koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en
die voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
BEDIENINGSPANEEL
1
1
2
3
4
5
2
3
Groen controlelampje aan/uit
Thermostaatknop en aan/uit schakelaar
Geel controlelampje Snelvries
Geluidsignaal en schakelaar Snelvries
Rood indicatielampje alarm
Inschakelen
1. Laat na plaatsing het apparaat 4 uur
staan.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
5
3. Draai de Thermostaatknop naar rechts
naar een temperatuur met een lagere
stand dan << - 16 °C >>.
4. Het groene controlelampje aan/uit gaat
branden en het rode controlelampje
alarm gaat knipperen.
5. Als het groene aan/uit controlelampje
gaat branden betekent dit dat het apparaat is ingeschakeld.
6. Als het rode controlelampje gaat branden betekent dit een onjuiste temperatuur in het vriesvak. Bovendien klinkt er
5
een reeks geluiden dat kan worden gestopt door eenmaal te drukken op het
Geluidsignaal en Snelvries.
7. Als de vriezer voor de eerste keer wordt
ingeschakeld, gaat het rode controlelampje knipperen tot de temperatuur is
bereikt die nodig is voor het invriezen
van voedsel.
U kunt het alarm stoppen door eenmaal op
de Stop geluidsignaal te drukken.
Uitschakelen
1. Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact om
de stroomtoevoer naar het apparaat af
te sluiten.
Functie Snelvriezen
Als er meer dan 3-4 kg voedsel wordt ingevroren:
1. Druk, ongeveer 6-24 uur voordat er vers
voedsel in de vriezer wordt geplaatst, gedurende 2-3 seconden op de snelvriesknop om de functie Snelvriezen te activeren. Het gele snelvriesindicatielampje
gaat branden. De compressor zal constant gaan lopen om ervoor te zorgen dat
het verse voedsel zo snel mogelijk wordt
ingevroren.
2. Het is mogelijk om de functie te allen tijde te deactiveren door gedurende 2 - 3
seconden op de snelvriesschakelaar te
drukken.
3. Plaats het voedsel in het vriesvak (het bovenste vak). Voor optimale vriesprestaties kunt u de vrieslade verwijderen (indien van toepassing) en het in te vriezen
voedsel direct op de verdamper plaatsen. Als u kleinere hoeveelheden levensmiddelen wilt invriezen, hoeft u de lade
niet te verwijderen.
4. Als de levensmiddelen volledig zijn diepgevroren (dit kan tot 24 uur duren) kunt
u de snelvriesfunctie uitschakelen door
de snelvriestoets gedurende 2-3 seconden in te drukken. Het gele snelvriesindicatielampje gaat dan ook uit.
5. Verplaats het bevroren voedsel van het
vriesvak naar de andere twee vakken (bewaarvakken) om plaats te maken voor in
te vriezen voedsel.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop op het bedieningspaneel.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• de plaats van het apparaat.
Rood indicatielampje alarm
Onder normale omstandigheden zorgt de
temperatuur in de vriezer ervoor dat het
voedsel lang kan worden bewaard.
Als de temperatuur boven een bepaald niveau komt (-12 °C), klinkt er een alarm en
gaat het lampje knipperen. Het lichtalarm is
een rood alarmlampje dat gaat knipperen
en u hoort een reeks geluiden.
Als de vriezer voor de eerste keer
wordt ingeschakeld, gaat het rode controlelampje knipperen tot de temperatuur is bereikt die nodig is voor het invriezen van voedsel.
Als de snelvriesfunctie per ongeluk niet
wordt uitgeschakeld, dan gebeurt dit
48 uur later automatisch. Het gele snelvriesindicatielampje gaat ook uit.
6
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur
van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak (bovenste vak) is geschikt voor
het invriezen van vers voedsel en voor het
voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
functie snelvriezen.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden, staat vermeld
op het typeplaatje , een etiket dat zich aan
de binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens
deze periode geen ander voedsel in.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten
in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die op de
kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel, kan
voordat het wordt gebruikt, ontdooid worden op kamertemperatuur.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend
geluid horen wanneer het koelmiddel
door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het
koelmiddel rondgepompt en dan zult u
een zoemend en kloppend geluid van de
compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is
een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld
op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
7
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden
door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger.
Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met
een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Belangrijk! Zet ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien, de thermostaatknop op
een hogere stand om voldoende
koudereserve op te bouwen voor de
onderbreking tijdens de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier
en leg het op een koele plaats.
8
Let op! Raak ingevroren voedsel niet
met natte handen aan. Uw handen
kunnen dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder
om het dooiwater op te vangen.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.
6. Zet de Thermostaatknop op stand <<
-18 °C >> en laat het minstens 4 uur in
de Snelvriesstand staan.
7. Plaats na 4 uur het eerder verwijderde
voedsel terug in de laden.
Waarschuwing! Gebruik nooit
scherpe metalen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. trek de stekker uit het stopcontact
2. haal al het voedsel eruit
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en
maak alles schoon
4. laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft
staan, vraag dan iemand om het zo nu en
dan te controleren, om te voorkomen dat
het bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Voordat u problemen
oplost, trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Belangrijk! Het apparaat werkt niet
continu dus als de compressor stopt,
betekent dit niet dat er geen stroom is.
Daarom moet u geen elektrische
onderdelen van het apparaat aanraken
voordat u de stroom heeft uitgeschakeld.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Probleem
Het apparaat maakt lawaai
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten
op de vloer staan)
9
Probleem
De compressor werkt
continu
Er is te veel rijp en ijs
Het is te warm in de vriezer
Het is te koud in de vriezer
Mogelijke oorzaak
De thermostaatregeling is verkeerd ingesteld
Stel een hogere temperatuur in
Deuren sluiten niet goed af of
zijn niet goed gesloten
Controleer of de deuren goed sluiten en of de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn
De deur is te vaak open gedaan
Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk
Er zijn grote hoeveelheden voedsel tegelijk in de vriezer geplaatst
Wacht een paar uur en controleer
dan nogmaals de temperatuur
Het voedsel dat in het apparaat
is geplaatst, was te warm
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
De producten zijn niet op de juis- Pak de producten beter in
te wijze verpakt
Deuren sluiten niet goed af of
zijn niet goed gesloten
Controleer of de deuren goed sluiten en of de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn
De thermostaatknop staat misschien niet goed
Stel een hogere temperatuur in
De thermostaatknop staat misschien niet goed
Stel een lagere temperatuur in
De deur sluit niet stevig of is niet
op de juiste manier gesloten
Controleer of de deur goed sluit
en de pakking onbeschadigd en
schoon is
Er zijn grote hoeveelheden voedsel tegelijk in de vriezer geplaatst
Leg kleinere hoeveelheden voedsel tegelijk in de vriezer.
Het voedsel dat in het apparaat
is geplaatst, was te warm
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
In te vriezen producten zijn te
dicht bij elkaar geplaatst
Plaats de producten zodanig dat
koude lucht daartussen kan circuleren
De thermostaatknop staat misschien niet goed
Stel een hogere temperatuur in
Het apparaat werkt hele- De stekker zit niet goed in het
maal niet. De koeling en
stopcontact
de verlichting werken niet
Het apparaat koelt helemaal niet
Oplossing
Sluit de stekker goed aan
De stroom bereikt het apparaat
niet
Probeer een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te
sluiten
Het apparaat staat niet aan
Schakel het apparaat in
Er staat geen spanning op het
stopcontact (probeer een ander
apparaat er op aan te sluiten)
Bel een elektricien
De stekker zit niet goed in het
stopcontact
Sluit de stekker goed aan
Er staat geen spanning op het
stopcontact (probeer een ander
apparaat er op aan te sluiten)
Bel een elektricien
10
Probleem
Het controlelampje knippert groen
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat staat niet aan
Schakel het apparaat in
Thermostaatknop is niet aan
Controleer de Thermostaatknop
Probleem met de temperatuur
van de sensor
Neem contact op met de klantenservice
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
635 mm
Tijdsduur
24 uur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
MONTAGE
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat
te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder)
geïnstalleerd worden, maar voor de beste
prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse
die staat aangegeven op het typeplaatje
van het apparaat.
Klimaatklasse
bereikt worden met de twee afstelbare voetjes (2) die aan de voorkant en onderkant
van het apparaat bevestigd zijn. Stel de voetjes indien nodig bij door het afstandsstuk
(1) te verwijderen.
1
2
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat
plaatst, het waterpas staat. Deze stand kan
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er
voor dat lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een afdakje wordt
11
geplaatst, moet de minimale afstand tussen
de bovenkant van het keukenkastje en de
muur ten minste 100 mm bedragen om de
beste prestatie te garanderen. Voor de beste prestatie dient u het apparaat echter niet
onder een afdakje te zetten. De afstelbare
voetjes aan de onderkant van het apparaat
garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als het keukenkastje in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die
naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en het keukenkastje ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg
open te krijgen zodat de planken verwijderd
kunnen worden.
4. Draai de schroeven van het onderste
scharnier van de deur los.
5. Haal de deur uit de koelkast door hem
iets naar beneden te trekken.
6. Schroef het bovenste scharnier van de
koelkastdeur los en monteer het aan de
andere kant.
15mm
15mm
100mm
Waarschuwing! Het moet mogelijk
zijn het apparaat van de
hoofdstroomtoevoer af te halen; de
stekker moet daarom na installatie
gemakkelijk toegankelijk zijn.
3. Schroef beide verstelbare voetjes los.
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen
uit te voeren, raden we aan dat dit wordt
gedaan met de hulp van een tweede
persoon die de deuren van het apparaat
stevig vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren zodat de compressor de vloer
niet kan raken.
7. Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
8. Verwijder het onderste scharnier. Breng
de pin over in de richting van de pijl.
9. Draai de schroef los en monteer deze
aan de andere kant.
10. Monteer het onderste scharnier op de
andere kant, verander de stand van de
deur niet.
12
11. Draai de ene schroef in het gat op de
andere kant, schroef ook de afstelbare
voetjes (2 stuks) vast.
12. Verwijder en monteer het handvat 5) op
de tegenoverliggende zijde.
13. Zet het apparaat op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het stopcontact.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan het zijn dat de pakking
niet precies op de kast past. Wacht in dat
geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet
zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is,
sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
HET MILIEU
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
5) indien aanwezig
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
13
14
15
200383540-00-062010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement