ZANUSSI ZRG717CW Handleiding
NL
Gebruiksaanwijzing
Koelkast
ZRG717CW
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
5
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen
veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
2
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als
de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het
apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
2)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Indien er een wateraansluiting voorzien is
3
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat
uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en
plaats op een andere gewenste hoogte terug.
4
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is
normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt
noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als
het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Om de beste prestatie te verkrijgen:
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
5
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. trek de stekker uit het stopcontact
2. haal al het voedsel eruit
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles
schoon
4. laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen oplost, trekt
u eerst de stekker uit het stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden
te horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel staat
(alle vier de voetjes moeten op de vloer
staan)
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
6
Probleem
Het lampje brandt niet.
De compressor werkt continu.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het lampje staat in stand-by.
Open en sluit de deur.
Het lampje is stuk.
Zie "Het lampje vervangen".
De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
De temperatuur van het voedsel is te
hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant Tijdens het automatische ontdooipro- Dat is normaal.
van de koelkast.
ces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de koelkast.
Er loopt water over de vloer.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om
in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een hogere temperatuur in.
te laag.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een lagere temperatuur in.
te hoog.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het voedsel is te
hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk geconserveerd.
Conserveer minder producten tegelijk.
De temperatuur in de koelkast is Er is geen koude luchtcirculatie in het Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
te hoog.
apparaat.
in het apparaat is.
Het lampje vervangen
Volg onderstaande aanwijzingen om het lampje te vervangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Draai de schroef voor de afdekking van het lampje
los.
3. Haak het bewegende deel los door erop te drukken,
zoals afgebeeld.
4. Vervang het lampje met één van hetzelfde vermogen
(het maximale vermogen wordt weergegeven op de
lamp zelf)
5. Bevestig de afdekking van het lampje op zijn plaats.
6. Draai de schroef voor de afdekking van het lampje
vast.
7. Sluit het apparaat opnieuw aan.
8. Open de deur en controleer of het lampje gaat branden.
7
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
635 mm
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
8
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer
u het apparaat plaatst, het
waterpas staat. Deze stand
kan bereikt worden met de
twee afstelbare voetjes (2)
die aan de voorkant en onderkant van het apparaat
bevestigd zijn. Stel de
voetjes indien nodig bij
door het afstandsstuk (1)
te verwijderen.
1
2
Plaats
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
1. Trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat
de compressor de vloer niet
kan raken.
3. Schroef beide verstelbare voetjes los.
4. Draai de schroeven van
het onderste scharnier van
de deur los.
15 mm
min.100 mm
Waarschuwing!
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de stekker moet daarom
na installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
15 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van het meubel. Als het apparaat onder een
hangend keukenkastje wordt geplaatst, moet de minimale
afstand tussen de bovenkant van het meubel en het wandkastje minstens 100 mm bedragen om optimale prestaties
te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat
beter niet onder een hangend keukenkastje zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als het meubel in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat
scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand
tussen de muur en het meubel ten minste 10 mm zijn om
de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als
volgt te werk:
8. Verwijder het onderste
scharnier. Breng de pin
over in de richting van de
pijl.
9. Draai de schroef los en
monteer deze aan de andere
kant.
10. Installeer het onderste
scharnier aan de andere
5. Haal de deur uit het apkant, waarbij de stand van
paraat door het iets naar
de deur ongewijzigd blijft.
benede te trekken.
11. Schroef één schroef op
6. Schroef de bovenste
de vrije plek aan de andere
scharnierpen van het appakant en doe dit ook met de
raat los en monteer het aan
verstelbare voetjes (2
de andere kant.
stuks).
7. Bevestig de deur van het
apparaat aan de bovenste
schernierpen.
12. Verwijder en monteer
het handvat 1) op de tegenoverliggende zijde.
13. Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
1) indien aanwezig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
9
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze
passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
10
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
11
www.zanussi.com
200383139-00-092009
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.zanussi.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement