Electrolux ERT17004W8 Basic Guide

Electrolux ERT17004W8 Basic Guide
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
manual de instrucciones
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
Frigorífico
ERT17004W8
2 electrolux
Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik.
Electrolux wil het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30%
beperken, daarmee sparen we elk jaar 12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele
maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve van het milieu. Het lijkt misschien weinig, maar door iets
te doen, doen we uiteindelijk veel.
Een complete handleiding kunt u vinden op www.electrolux.com
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct
gebruik te kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief
de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt,
naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en
de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen
dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit
instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder begrepen kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker
uit het stopcontact, snij de voedingskabel door
(zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder
de deur om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op
de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er
in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd
vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van
levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze
voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich
in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is,
maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit
tijdens transport en installatie van het apparaat
niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
electrolux 3
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen
in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan
kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen
(netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of
beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in
het stopcontact. Dit kan gevaar opleveren
van een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder
de afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het
apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan
uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct
zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen
in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Indien er een wateraansluiting voorzien is
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig
op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig,
schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op
de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het
beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen
onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat
gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u
het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden.
Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur
geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat
hete onderdelen (compressor, condensator)
aangeraakt kunnen worden en brandwonden
veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 2)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te
worden door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
4 electrolux
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat
ontvlambare gassen: het apparaat moet wegge-
gooid worden conform de van toepassing zijnde
regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit
apparaat en die voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te
stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand
om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand
om de maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden
rekening houdend met het feit dat de temperatuur
in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog
is of als het apparaat volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste instelling staat,
kan het apparaat continu werken waardoor er ijs
op de achterwand gevormd wordt. In dat geval
moet de knop op een hogere temperatuur gezet
worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant
van dit apparaat alleen schoon te maken met
warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de
stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken, om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger,
die al in het afvoergaatje zit.
electrolux 5
Problemen oplossen
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid
horen wanneer het koelmiddel door leidingen
wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor
horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk,
niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt,
zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
635 mm
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de linker binnenkant in het apparaat en op het
energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes (2) die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
Stel de voetjes indien nodig bij door het afstandsstuk (1) te verwijderen.
1
2
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan
circuleren aan de achterkant van het keukenkastje.
Als het apparaat onder een muur met een afdakje
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen
de bovenkant van het keukenkastje en de muur ten
minste 100 mm bedragen om de beste prestatie
te garanderen. Voor de beste prestatie dient u het
apparaat echter niet onder een afdakje te zetten.
De afstelbare voetjes aan de onderkant van het
apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale
uitlijning.
Als het keukenkastje in een hoek is geplaatst en de
zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen,
moet de afstand tussen de muur en het keuken-
6 electrolux
kastje ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd
kunnen worden.
3. Schroef beide verstelbare voetjes los.
15mm
15mm
100mm
Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te
halen; de stekker moet daarom na installatie
gemakkelijk toegankelijk zijn.
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te
voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met de
hulp van een tweede persoon die de deuren van
het apparaat stevig vasthoudt tijdens de
werkzaamheden.
4. Draai de schroeven van het onderste scharnier
van de deur los.
5. Haal de deur uit de koelkast door hem iets
naar beneden te trekken.
6. Schroef het bovenste scharnier van de koelkastdeur los en monteer het aan de andere
kant.
Om de draairichting van de deur te veranderen,
gaat u als volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren
zodat de compressor de vloer niet kan raken.
7. Bevestig de bovenste deur op het bovenste
scharnier.
8. Verwijder het onderste scharnier. Breng de pin
over in de richting van de pijl.
9. Draai de schroef los en monteer deze aan de
andere kant.
10. Monteer het onderste scharnier op de andere
kant, verander de stand van de deur niet.
11. Draai de ene schroef in het gat op de andere
kant, schroef ook de afstelbare voetjes (2
stuks) vast.
electrolux 7
12. Verwijder en monteer het handvat 3) op de tegenoverliggende zijde.
13. Zet het apparaat op zijn plaats, zet het waterpas, wacht minstens vier uur en steek dan de
stekker in het stopcontact.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de
winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op
de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op
natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde
Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en
de frequentie op het typeplaatje overeenkomen
met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als
het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden
als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet
worden afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
3) indien aanwezig
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
8 electrolux
This Quick user manual contains all the basic facts of your new product and is easy to use. Electrolux
wants to lower our paper consumption related to user manuals by some 30%, which will help spare
12,000 trees every year. The Quick user manual is one of many steps taken by Electrolux for the
environment. It may be a small step, but just by doing a little you do a lot.
A complete user manual can be found at www.electrolux.com
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its
hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that
all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so that
everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused
by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug
out of the socket, cut the connection cable (as
close to the appliance as you can) and remove
the door to prevent playing children to suffer
electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is
to replace an older appliance having a spring
lock (latch) on the door or lid, be sure to make
that spring lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from becoming
a death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff
and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as
ice cream makers) inside of refrigerating appli4) If the lamp cover is foreseen
ances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained
within the refrigerant circuit of the appliance, a
natural gas with a high level of environmental
compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components
of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the
cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be replaced by
a certified service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance.
A squashed or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains
plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric
shock or fire.
6. You must not operate the appliance without
the lamp cover4) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer
compartment if your hands are damp/wet, as
this could cause skin abrasions or frost/freezer
burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
electrolux 9
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the mains
socket.
• Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with
lukewarm water and some neutral soap so as to
remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for
defrosted water. If necessary, clean the drain. If
the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
•
•
•
•
achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser)
to prevent possible burn.
The appliance must not be located close to radiators or cookers.
Make sure that the mains plug is accessible after
the installation of the appliance.
Connect to potable water supply only.5)
Service
• Any electrical work required to do the servicing
of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized
Service Centre, and only genuine spare parts
must be used.
Installation
Environment Protection
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific paragraphs.
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either
its refrigerant circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded together with the
urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to
obtain from your local authorities. Avoid damaging
the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance
are recyclable.
marked by the symbol
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance if
it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before
connecting the appliance to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the
appliance, lacking this leads to overheating. To
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature
regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most suitable.
5) If a water connection is foreseen
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is high or
the appliance is fully loaded, and the appliance is
set to the lowest temperatures, it may run
continuously causing frost to form on the rear wall.
In this case the dial must be set to a higher
temperature to allow automatic defrosting and
therefore reduced energy consumption.
10 electrolux
Care and Cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized
technicians.
partment channel to prevent the water overflowing
and dripping onto the food inside. Use the special
cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain
chemicals that can attack/damage the plastics
used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little washingup liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time
the motor compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a trough into
a special container at the back of the appliance,
over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator com-
What to do if…
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling
sound when the refrigerant is pumped through
the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is
being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden
cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches
off, you will hear a faint "click" of the temperature
regulator. This is correct.
Technical data
Dimension
Height
850 mm
Width
595 mm
Depth
635 mm
The technical information are situated in the rating
plate on the internal left side of the appliance and
in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation
of the appliance before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class
indicated on the rating plate of the appliance:
electrolux 11
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Levelling
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved by two adjustable feet
at the bottom in front (2). If necessary adjust the
feet by removing the spacer (1).
15mm
SN
100mm
Ambient temperature
15mm
Climate
class
Door reversibility
1
2
Location
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc. Ensure that air can circulate freely
around the back of the cabinet. To ensure best
performance, if the appliance is positioned below
an overhanging wall unit, the minimum distance
between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the
appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by
one or more adjustable feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with
the hinges facing the wall, the distance between
the wall and the cabinet must be at least 10 mm
to allow the door to open enough so that the
shelves can be removed.
Warning! It must be possible to disconnect
the appliance from the mains power supply;
the plug must therefore be easily accessible after
installation.
Important! To carry out the following operations,
we suggest that this be made with another person
that will keep a firm hold on the doors of the
appliance during the operations.
To change the opening direction of the door, do
these steps:
1. Remove the plug from the power socket.
2. Tilt back the appliance carefully so that the
compressor cannot touch the floor.
3. Unscrew both adjustable feet.
4. Unscrew the screws of the door bottom hinge.
5. Take off the appliance door by pulling it slightly
downwards.
6. Unscrew the top door hinge pin of the appliance then screw it back on the other side.
12 electrolux
13. Reposition, level the appliance, wait for at least
four hours and then connect it to the power
socket.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter),
the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In
that case, wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above
mentioned operations, contact the nearest After
Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at
your cost.
7. Fit the appliance door on the upper door hinge
pin.
8. Remove the lower hinge. Put over the pin in
the direction of the arrow.
9. Unscrew and install the screw on the opposite
side.
10. Install the lower hinge on the opposite side
leaving the position of the door unchanged.
11. Screw in the one screw in the place set free
on the other side as well as the adjustable feet
(2 pieces).
12. Remove and install the handle6) on the opposite side.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond to
your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply
cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a separate earth
in compliance with current regulations, consulting
a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the
above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring
this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the
6) If foreseen
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local council, your household waste
disposal service or the shop where you purchased
the product.
electrolux 13
Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre
nouvel appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices
d'utilisation, ce qui permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre
qu'une des nombreuses mesures adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement. Une petite
mesure qui permettra d'obtenir de grands résultats.
Pour vous procurer la notice d'utilisation originale, rendez-vous sur www.electrolux.com
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice,
y compris les conseils et avertissements, avant
d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à
ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au
nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par
des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le
manque d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée
des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de
l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie
en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans le
cadre d'un usage domestique normal, tel que
celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par
exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet
usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil,
assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
14 electrolux
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques
de l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courtscircuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien
d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à
une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée
ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
Une prise de courant endommagée peut
s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise
secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas sur la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de
l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 7)
pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de
son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du
congélateur avec les mains humides car ceci
peut provoquer des abrasions ou des brûlures
cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil
aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties
en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du " neuf ", puis
séchez soigneusement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer
l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment ré-
7) Si le diffuseur est prévu
8) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
frigérateur. Nettoyez-le, le cas échéant. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est
endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de
l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour
assurer une ventilation suffisante, respectez les
instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur
(risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une
source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons
solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 8)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par
un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que
par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre
appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures
ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil idensont recyclables.
tifiés par le symbole
electrolux 15
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des
aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton
du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme
suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour
obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut
pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position
de froid maximum, lorsque la température
ambiante est élevée et que l'appareil est plein, il est
possible que le compresseur fonctionne en régime
continu. Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à permettre un
dégivrage automatique et, par conséquent, des
économies de courant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
frigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de
couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà
dans l'orifice.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser
seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu
de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale.
L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du
compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment ré-
En cas d'anomalie de fonctionnement
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le
circuit d'évaporation peut produire un bruit de
gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement
aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est
normal.
16 electrolux
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène
est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise
en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce
phénomène est normal.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
635 mm
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température
ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Température ambiante
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Avertissement L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment ; Il est donc
nécessaire que la prise murale reste accessible
après l'installation.
100mm
Mise à niveau
Lors de la mise en place de l'appareil, assurezvous qu'il soit positionné de façon plane. Servezvous des deux pieds réglables se trouvant à l'avant
de l'appareil (2). Si besoin, réglez les pieds en retirant l'entretoise (1).
1
2
15mm
SN
15mm
Classe
climatique
Emplacement
L'appareil doit être installé à bonne distance de
toute source de chaleur telle que les radiateurs,
chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurezvous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la
distance entre le haut de l'armoire et l'élément
suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments
suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un
ou de plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire.
Si l'armoire est placée dans un angle et le côté
avec les charnières est face au mur, la distance
entre le mur et l'armoire doit être de 10 mm minimum afin de permettre à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir les clayettes.
electrolux 17
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de se faire aider par une
autre personne pour maintenir fermement les
portes de l'appareil pendant les opérations.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit :
1. Retirez la fiche de la prise de courant.
2. Inclinez l'appareil avec précaution vers l'arrière
pour que le compresseur ne touche pas le sol.
3. Dévissez les deux pieds réglables.
4. Dévissez les vis de la charnière inférieure de la
porte.
5. Retirez la porte de l'appareil en la tirant légèrement vers le haut.
6. Dévissez l'axe de la charnière supérieure de la
porte de l'appareil et revissez-la à l'arrière de
l'autre côté.
7. Posez la porte de l'appareil sur l'axe de la
charnière supérieure de la porte.
8. Retirez la charnière inférieure. Placez l'axe
dans le sens de la flèche.
9. Dévissez et installez la vis sur le côté opposé.
10. Installez la charnière inférieure côté opposé,
sans toucher à la position de la porte.
11. Vissez une vis à l'endroit resté libre de l'autre
côté, ainsi que les pieds réglables (2).
12. Déposez et installez la poignée 9) de l'autre
côté.
13. Remettez l'appareil en place, mettez-le
d'aplomb, attendez quatre heures au moins
puis branchez-le sur la prise de courant.
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par
exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement
les opérations décrites ci-dessus, contactez le
S.A.V. le plus proche. Un technicien du S.A.V.
pourra inverser le sens d'ouverture de la porte,
mais cette intervention vous sera facturée.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble
d'alimentation comporte un logement pour mise à
la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de
terre conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes de
sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
9) Le cas échéant
18 electrolux
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit être remis au point de
collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du
matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans
les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi
que les déchets seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services
de votre commune ou le magasin où vous avez
effectué l'achat.
electrolux 19
Diese Kurz-Benutzerinformation enthält alles Wissenswerte über das neue Produkt und ist einfach
anzuwenden. Electrolux hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Schutz der Umwelt den Papierverbrauch für
Benutzerinformationen um 30 % zu senken; diese Maßnahme schont 12.000 Bäume pro Jahr. Die KurzBenutzerinformation ist einer von vielen Schritten, die Elextrolux zum Schutz der Umwelt unternimmt. Es
mag vielleicht ein kleiner Schritt sein, aber jeder Schritt zählt auf diesem Weg!
Eine komplette Benutzerinformation finden Sie unter www.electrolux.com
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale
Geräteanwendung vor der Installation und dem
Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass
zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung
und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes
dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz
Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen
der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten
und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie
nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt
von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den
Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so
nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie
die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss
(Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So
verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer
Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen
immer frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen
Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie
Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu
beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut
lüften
20 electrolux
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät
sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
nicht von der Geräterückseite gequetscht
oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, 10) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/
feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen
kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder
Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers
sollten strikt eingehalten werden.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das
Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
• Vor der Inbetriebnahme des Geräts kann der typische "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser
und einem neutralen Reinigungsmittel beseitigt
werden. Sorgfältig nachtrocknen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie
den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
10) wenn eine Abdeckung der
11) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie
das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt
ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden
stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen
kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um
das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an
die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen
(Kompressor, Kondensator) möglichst mit der
Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich
ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung. 11)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem
qualifizierten Elektriker oder einem ElektroFachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung
nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets OriginalErsatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem
Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll
entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden
Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei
der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden
markiert sind, können reund mit dem Symbol
cycelt werden.
electrolux 21
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn
auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche
Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die
niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei
andauerndem Betrieb des Geräts an der
Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem
Fall muss eine höhere Temperatur gewählt
werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus
der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt
werden.
schrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung
befindet.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff
angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem
Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem
Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen
Behälter an der Rückseite des Geräts über dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühl-
Was tun, wenn …
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und
Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch
die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und
ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor.
Das ist normal.
22 electrolux
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors
ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu
hören. Das ist normal.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
635 mm
Die technischen Informationen befinden sich auf
dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf
der Energieplakette.
Gerät aufstellen
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie
selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem
die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts
angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Ausrichten
Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen (2) am vorderen Sockel des Gerätes
erreichen. Bei Bedarf kann zum Einstellen der
Schraubfüße das Distanzstück (1) entfernt werden.
1
2
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem
Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Sicherstellen, dass die Luft frei auf der Rückseite des Gerätes zirkulieren kann. Damit das Gerät die optimale
Leistung bringen kann, wenn es unter einer überhängenden Wand installliert wird, sollte der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und
der Wand mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Gerätes unter einer
überhängenden Wand nach Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Gerätes kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Sockel des Gerätes erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt
die Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der
Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens
10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.
Warnung! Es muss möglich sein, das Gerät
vom Netz zu trennen; nach der Installation
muss die Steckdose daher zugänglich bleiben.
electrolux 23
15mm
15mm
100mm
6. Schrauben Sie den Stift des oberen Türscharniers ab und schrauben Sie ihn dann auf der
anderen Seite wieder fest.
Wechsel des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten Person
durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt
vorgegangen werden:
1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten,
so dass der Kompressor nicht den Boden berühren kann.
3. Schrauben Sie beide Schraubfüße ab.
7. Schieben Sie danach das obere Türscharnier
über den oberen Stift.
8. Nehmen Sie das untere Scharnier ab. Stecken
Sie den Bolzen in Pfeilrichtung um.
9. Lösen Sie die Schraube und bringen Sie sie an
der gegenüberliegenden Seite wieder an.
10. Bauen Sie das untere Türscharnier auf der gegenüberliegenden Seite ein. Lassen Sie dabei
die Position der Tür unverändert.
11. Schrauben Sie die einzelne Schraube an der
dafür vorgesehenen Stelle auf der gegenüberliegenden Seite fest und befestigen Sie die
beiden Schraubfüße (2 Stück).
12. Bauen Sie den Griff ab 12) und auf der gegenüberliegenden Seite wieder an.
4. Lösen Sie die Schrauben des unteren Türscharniers.
5. Nehmen Sie die Tür des Kühlschranks ab, indem Sie sie vorsichtig nach unten ziehen.
13. Schieben Sie das Gerät wieder an seinen
Standort, richten Sie es waagerecht aus und
nehmen Sie es mindestens vier Stunden lang
nicht in Betrieb. Schließen Sie es dann an die
Stromversorgung an.
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
12) Falls dies vorgesehen ist
24 electrolux
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im
Winter) kann es sein, dass die Türdichtung nicht
richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall
auf die natürliche Anpassung der Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls
Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht
selbst durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie
das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten
Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln
ist, sondern an einem Sammelpunkt für das
Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr
oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
electrolux 25
Este manual de referencia rápida para el usuario contiene toda la información básica que se necesita
sobre el nuevo producto y su facilidad de uso. Electrolux desea reducir un 30% el consumo de papel
en sus manuales, lo que ayudaría a salvar 12.000 árboles cada año. Este manual es una de las muchas
medidas adoptada por Electrolux para proteger el medio ambiente. Aunque pueda parecer un gesto
pequeño, con muy poco se puede hacer mucho.
El manual completo se encuentra disponible en www.electrolux.com.
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y
utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el
aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad.
Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo
largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las
normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para
que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos
que una persona responsable de su seguridad
les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados
de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe
de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca
del aparato como pueda) y retire la puerta para
impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta
magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo
con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de
desechar el aparato antiguo. Evitará así que se
convierta en una trampa mortal para niños.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como
se explica en este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de
refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su utilización.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Es un gas natural con un gran
nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños al circuito
de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos al descubierto y fuentes de encendido
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito, incendio o descarga
eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos
(cable de alimentación, enchufe, compresor)
debe sustituirlos un técnico autorizado o personal
de reparaciones profesional.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de
ventilación sin obstrucciones.
13) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
1. El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato.
Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe
del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el
enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica
o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de
la bombilla 13) de la iluminación interior.
26 electrolux
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento
congelador con las manos húmedas o mojadas,
ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la
luz solar directa.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la
toma de red.
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave
el interior y los accesorios internos con agua
templada y un jabón neutro para eliminar el típico olor de los productos nuevos. A continuación
seque bien.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua
descongelada del frigorífico. Si es necesario,
limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el
agua se acumulará en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica,
siga atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado.
Informe de los posibles daños de inmediato a la
tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve
el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas
antes de conectar el aparato, para permitir que
el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire
adecuada alrededor, ya que de lo contrario se
produce recalentamiento. Para conseguir una
ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del
producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe
después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro de
agua potable. 14)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las
tareas que se requieran para ejecutar el servicio
o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y
sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales
para la capa de ozono, ni en el circuito de
refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos
urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo
con la normativa vigente, que puede solicitar a las
autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor. Los materiales de este
son reciclaaparato marcados con el símbolo
bles.
Funcionamiento
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha,
a un ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes
más bajos para obtener el frío mínimo.
14) Si está prevista una conexión de agua
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes
más altos para obtener el frío máximo.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura
en una posición intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en cuenta que la temperatura interior del
aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
electrolux 27
Importante Si la temperatura ambiente es
elevada o el aparato está totalmente lleno y se ha
ajustado a las temperaturas más bajas, puede
mantenerse en marcha de manera continua
provocando la formación de escarcha en la pared
posterior. En tal caso, el mando debe colocarse a
temperatura más elevada para permitir la
descongelación automática y reducir así el
consumo energético.
Cuidado y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
mitad del canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orificio
de desagüe.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de
cocina contienen químicos que pueden atacar o
dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se
recomienda que el exterior del aparato se limpie
sólo con agua templada a la que se añadirá un
poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el
compresor, durante el funcionamiento normal. El
agua de la descongelación se descarga hacia un
recipiente especial situado en la parte posterior del
aparato, sobre el motor compresor, donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de
salida del agua de descongelación situado en la
Qué hacer si…
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o un burbujeo
cuando el refrigerante se bombea por el serpentín o los tubos. Esto es correcto.
• Cuando está en marcha, el compresor bombea
el refrigerante a través de todo el circuito y emite
un zumbido o un sonido intermitente. Esto es
correcto.
• La dilatación térmica puede causar una serie de
crujidos repentinos. Se trata de un fenómeno físico natural y no peligroso. Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el
regulador de temperatura emite un chasquido
débil. Esto es correcto.
Datos técnicos
Medidas
Altura
850 mm
Anchura
595 mm
Fondo
635 mm
La información técnica se encuentra en la placa de
datos técnicos en el lado interior izquierdo del aparato y en la etiqueta de energía.
28 electrolux
Instalación
Precaución Lea atentamente la
"información de seguridad" para garantizar
su propia seguridad y el correcto funcionamiento
del electrodoméstico antes de instalar el
electrodoméstico.
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Nivelado
Al colocar el aparato compruebe que queda nivelado. Para ello, utilice las dos patas ajustables de
la parte inferior delantera (2). Si fuera necesario,
ajuste la pata retirando el separador (1).
15mm
Temperatura ambiente
15mm
Clase
climática
Advertencia En algún momento puede ser
necesario desenchufar el aparato de la toma
de corriente, por lo que el enchufe debe quedar
accesible tras la instalación.
100mm
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del
aparato:
puerta se pueda abrir lo suficiente para retirar los
estantes sin dificultad.
Cambio del sentido de apertura de las
puertas
Importante Los procedimientos siguientes
requieren la ayuda de otra persona que sujete bien
las puertas del aparato durante todo el proceso.
1
2
Ubicación
Instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc., y
asegúrese de que el aire puede circular sin obstáculos por la parte trasera del mismo. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato va colocado debajo de un mueble de cocina colgado en la
pared, deje una distancia mínima de 100 mm entre
la parte superior del aparato y el mueble de pared.
No obstante, lo ideal sería que el aparato no fuera
debajo de ningún mueble colgado en la pared. La
base del aparato va provista de una o varias patas
ajustables para nivelarlo correctamente.
Si el aparato se sitúa en esquina con las bisagras
hacia la pared, deje una distancia mínima de 10
mm entre la pared y el mueble de modo que la
Para cambiar el sentido de apertura de las puertas,
siga estos pasos:
1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. Incline el aparato con cuidado, de modo que
el compresor no toque el suelo.
electrolux 29
3. Desatornille las dos patas ajustables.
4. Desatornille los tornillos de la bisagra inferior
de la puerta.
5. Retire la puerta del aparato tirando de ella ligeramente hacia abajo.
6. Desatornille el pasador de la bisagra superior
y atorníllelo en el lado opuesto.
7. Encaje la puerta en el pasador de la bisagra
superior.
8. Retire la bisagra inferior. Coloque el pasador
en la dirección de la flecha.
9. Desatornille e instale el tornillo en el lado contrario.
10. Instale la bisagra inferior en el lado contrario
sin cambiar la posición de la puerta.
15) Si está previsto que haya una
11. Instale el tornillo en el lugar que ha quedado
libre en el otro lado, e instale también la pata
ajustable (2 piezas).
12. Retire e instale la manilla 15) en el lado opuesto.
13. Coloque el aparato en su lugar, nivélelo y espere al menos cuatro horas antes de enchufarlo a la corriente.
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La puerta abre y cierra correctamente.
Es posible que la junta no encaje a la perfección
en el mueble si la temperatura ambiente es baja
(es decir, en invierno). En tal caso, espere hasta
que la junta se fije al mueble de forma natural.
Si prefiere no realizar los procedimientos anteriores, póngase en contacto con el Centro de servicio
técnico más próximo. El personal del Centro de
servicio técnico cambiará el sentido de apertura de
las puertas con gastos a su cargo.
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el
voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de
datos técnicos se corresponden con el suministro
de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe
del cable de alimentación se suministra con un
contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se
toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la
CEE.
30 electrolux
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede
tratar como un residuo normal del hogar. Se
deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien
al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo
producto similar al que se deshecha, bien a un
punto municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.
Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma adecuada.
Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
electrolux 31
www.electrolux.com
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte
unseren Onlineshop unter: www.electrolux.at
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.electrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur: www.electrolux.be
www.electrolux.lu
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op: www.electrolux.nl
Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite
nuestro site: www.electrolux.es
200383134-00-082009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement