Atlas SRC20JC Brugermanual

Atlas SRC20JC Brugermanual
Brugsanvisning
Køleskab
SRC20JC
2
Indhold
Om sikkerhed
Betjening
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
2
4
4
4
5
Vedligeholdelse og rengøring
Når der opstår fejl
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
6
8
9
9
14
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres og
tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå
unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt
fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er
fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne,
eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan
betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der
er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud
af kontakten, klip netledningen af (så tæt
på apparatet som muligt) og fjern døren,
så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås
med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg
for at ødelægge fjederlåsen på det gamle
apparat, inden du kasserer det. Det sikrer,
at det ikke kan blive en dødsfælde for et
barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må
ikke blokeres.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og
installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
3
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive
overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let at
komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk
stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet ikke sidder på 1) den
indvendige pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af apparatet.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte skabet for direkte sollys
i længere tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 2)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige
apparatet.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
3) Hvis beregnet til tilslutning til vand
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet,
og stikket tages ud af kontakten. Sluk på
ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan
komme til stikkontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand
i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med
at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for
at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge
fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer
eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 3)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
4
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isole-
ringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved
siden af varmeveksleren. De materialer i
apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
Betjening
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet
afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er
høj eller skabet er helt fyldt, og
termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der
dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en højere
temperatur, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af
nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Daglig brug
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
Vigtigt I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal
det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
5
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde,
så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
De indstilles på følgende måde:
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den
slipper. Sæt den på det ønskede sted.
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så
hylderne kan placeres efter ønske.
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen
eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende
og pulserende lyd fra kompressoren. Det
er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker kan
der høres et svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
6
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den
automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke
i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især
hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne
måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt
ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares
i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også
hurtigt optø netop den mængde, du skal
bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger
i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden;
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab,
skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været
været korrekt opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst
muligt og lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade
den stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
7
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste
eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne
og sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige
kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat
lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en særlig
beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses,
så vandet ikke løber over og drypper ned på
maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved
leveringen.
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Vigtigt Fryseren skal afrimes, når laget af rim
er 3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind
i flere lag avispapir, og læg dem et koldt
sted.
3. Lad døren stå åben.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet
grundigt af indvendig, og proppen sættes
i igen.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne indstilling
i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande til
at skrabe rim af fordamperen. Det kan
beskadige den. Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre kunstige hjælpemidler
til at fremskynde optøningen, med mindre de
er anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget under
afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.
Vigtigt Hvis der skal være tændt for skabet:
Bed nogen se til det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.
8
Når der opstår fejl
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.
Fejl
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Se efter, om apparatet står stabilt
(alle fire fødder skal hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontak- Sæt stikket helt ind i kontakten.
ten.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Ingen strøm til apparatet. Der er
ingen strøm på stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat i den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Lampen er gået i dvale.
Luk døren, og åbn den igen.
Pæren er sprunget.
Se "Udskiftning af pære".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
For høj temperatur i madvarer.
Lad madvarer køle ned til stuetemperatur før opbevaring.
For høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Under automatisk afrimning
smelter rim på bagpladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet.
Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke kan løbe ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
bagpladen.
Afrimningsvandet løber ikke fra
afløbet og ned i beholderen oven
over kompressoren.
Sæt afløbet til afrimningsvand på
fordamperbeholderen.
Der løber vand ud af skabet.
Temperaturen i apparatet Temperaturen er ikke rigtigt inder for lav.
stillet.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i apparatet Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
er for høj.
Vælg en lavere temperatur.
Temperaturen i køleskabet er for høj.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se "Lukning af døren".
For høj temperatur i madvarer.
Lad madvarer køle ned til stuetemperatur før opbevaring.
For store mængder mad lagt i på
samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Der er ingen cirkulation af kold luft
i apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af kold
luft i apparatet.
9
Fejl
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Mulig årsag
Løsning
Madvarerne ligger for tæt på hinanden.
Læg madvarerne, så den kolde luft
kan cirkulere.
Der dannes for meget rim. Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se "Lukning af døren".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Udskiftning af pære
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Fjern skruen i lampedækslet.
3. Fjern lampedækslet (se ill.).
4. Erstat den defekte pære med en ny pære
med samme effekt (maks. styrke fremgår
af lampedækslet).
5. Monter lampedækslet.
6. Stram skruen i lampedækslet.
7. Sæt stikket i stikkontakten.
8. Åbn døren. Se efter, at lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
Tekniske data
Mål
Højde
1050 mm
Bredde
550 mm
Dybde
612 mm
Temperaturstigningstid
11 h
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg,
samt af energimærket.
Installation
Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger"
omhyggeligt, før apparatet installeres for
at forebygge ulykker, og sikre at det
bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Afstandsstykker, bagpå
I posen med brugsanvisningen ligger der to
afstandsstykker, der skal monteres som vist
på tegningen.
10
1. Sæt afstandsstykkerne ind i hullerne. Se
efter, at pilen (A) vender som vist på tegningen.
Hvis skabet skal stå i et hjørne, med hængselsiden mod væggen, skal der mindst være
10 mm til væggen, så døren kan åbnes så
meget, at hylderne kan tages ud.
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet
er i vater. Det gøres med to justeringsfødder
i bunden, under apparatets forkant (2). Juster
evt. foden ved at fjerne skiven (1).
15mm
2. Drej afstandsstykkerne 45° mod uret, til
de låses fast.
15mm
100mm
Advarsel Det skal være muligt at koble
apparatet fra lysnettet; Der skal derfor
være let adgang til stikket efter
installationen.
Vending af dør
Vigtigt Under de følgende operationer er det
en god idé at få en hjælper til at holde godt
fast i skabets døre, mens arbejdet udføres.
Døren vendes på følgende måde:
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Skru de to skruer på bagsiden ud.
1
2
Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit
omkring kabinettets bagside. Hvis apparatet
placeres under et overskab, skal der mindst
være en afstand på 100 mm mellem apparatets topplade og skabet. Ellers arbejder det
ikke optimalt. Ideelt bør skabet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller flere af de justerbare fødder i bunden af kabinettet.
11
3. Skub toppladen tilbage, og løft den op.
4. Skru de to justeringsfødder af.
5. Skru skruerne i dørens nederste hængsel ud. Tag hængslet af. Flyt tappen i pilens retning.
1
3
2
12
6. Skru skruen ud, og skru den i modsatte
side.
10. Tag hængslet af. Flyt tappen i pilens retning. Monter hængslet på modsatte side.
1
3
11. Skru hængslet fast.
7. Monter hængslet på modsatte side.
8. Skru de to justeringsfødder i.
9. Skru skruerne i dørens øverste hængsel
ud.
12. Sæt toppladen på.
13. Skub toppladen fremefter.
14. Skru de to skruer på bagsiden i.
2
13
15. Fjern grebet, og montér det 4) i den modsatte side.
1
3
2
16. Sæt skabet på plads, bring det i vater,
og vent mindst fire timer med at slutte
det til lysnettet.
Slut med at kontrollere, at:
• Alle skruer er strammet.
• Døren åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til
kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs.
om vinteren). I så fald: Vent til pakningen falder til, eller fremskynd evt. processen ved at
opvarme det pågældende sted med en almindelig hårtørrer.
Hvis du ikke selv vil vende døren, kan du
henvende dig til Electrolux Hvidevareservice
A/S. En tekniker vil herefter vende døren mod
betaling.
Vending af dør til frostafdeling
180˚
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes
apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t.
4) Hvis nødvendigt
Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver.
14
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i
tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFIafbryder, som beskytter den stikkontakt,
skabet skal forbindes til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en
trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul
isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket
), hv is stikkontakten kun er for tobenet
stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis
brugeren selv monterer denne, skal lederen
med grøn-gul isolation klippes så tæt som
muligt på det sted, hvor ledningen går ind i
stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret
el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i
forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De
lader elinstallat øren opsætte en HFI-afbryder.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til at
forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
15
200383177-00-092009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement