Aeg S71700TSW0 Handleiding

Aeg S71700TSW0 Handleiding
S71700TSW0
NL KOELKAST
EN REFRIGERATOR
FR RÉFRIGÉRATEUR
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
2
19
35
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om
al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
6
7
8
9
10
11
13
14
18
Veiligheidsinformatie
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit
voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten,
tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Veiligheidsinformatie
5
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien
nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
6
Bediening
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te
voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd
elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de
lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit
apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
Het eerste gebruik
7
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor
er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
8
Dagelijks gebruik
DAGELIJKS GEBRUIK
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Dit apparaat wordt in Frankrijk verkocht.
In overeenstemming met de regelgeving die in dit land geldig is, moet hij worden geleverd met een speciaal apparaat (zie afbeelding) dat in het onderste deel van de koelkast
moet worden geplaatst om de koudste zone daarvan aan te geven.
Nuttige aanwijzingen en tips
9
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als
volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt en plaats het schap op
een andere gewenste hoogte terug.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een
zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
10
Onderhoud en reiniging
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of
plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek
in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het
oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Problemen oplossen
11
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen oplost, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
12
Problemen oplossen
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes
moeten op de vloer staan)
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen spanning
op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u het
opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak
te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet
in de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet
goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Technische gegevens
Probleem
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Mogelijke oorzaak
13
Oplossing
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u het
opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen
wordt getoond op de afdekking van het
lampje).
5. Installeer de afdekking van het lampje.
6. Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Maak de deur open. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de serviceafdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
635 mm
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
14
Montage
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder)
geïnstalleerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren
op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die
staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat
plaatst, het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes (2)
die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn. Stel de voetjes indien nodig
bij door het afstandsstuk (1) te verwijderen.
1
2
Plaats
15mm
15mm
100mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij
kan circuleren aan de achterkant van het meubel. Als het apparaat onder een hangend keukenkastje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het meubel en
het wandkastje minstens 100 mm bedragen om
optimale prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat beter niet onder
een hangend keukenkastje zetten. De afstelbare
voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als het meubel in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur
Montage
15
wijzen, moet de afstand tussen de muur en het meubel ten minste 10 mm zijn om de
deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Installatie onder een doorlopend werkblad
2
m
200 c
3
93-10
A
105
570
550
820 min
Als uw koelkast onder een doorlopend werkblad
geïnstalleerd wordt, moet er een luchtuitlaatopening van minstens 200 cm 2 en een ventilatierooster dat past bij het uiterlijk van het werkblad gemonteerd worden aan de achterkant van
het werkblad.
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad
moeten gelakt worden om te voorkomen dat het
blad door binnendringen van vocht gaat opzwellen.
Het apparaat moet minstens 30 mm van de
muur af staan en dit moet gecontroleerd worden voordat het rooster geplaatst wordt.
/600
/550
500
Het werkblad losmaken
Om het werkblad te verwijderen, gaat u als volgt
te werk:
1. Draai de linker en rechter schroeven op de
3
voorkant los.
3
2. Draai de linker en rechter schroeven op de
achterkant los.
3. Til het werkblad aan de voorkant een klein
4
1
stukje op, duw het ongeveer 20 mm naar
achteren en til het vanaf de voorkant op.
5
4. Draai de linker en rechter schroeven op de
achterkant los.
5. Berg de schroeven samen met het werkblad op een veilige plaats op.
Plaatsing en montage aan doorlopend werkblad
Verander, indien nodig, de draairichting van de
deur vóór de montage (zie: Omkeerbaarheid van
de deur).
Duw het apparaat voorzichtig in de nis.
Let er op dat de voedingskabel niet beklemd
raakt.
Controleer de afstand tot de muur (zie: Installatie onder een doorlopend werkblad).
2
16
Montage
Zet het apparaat waterpas door aan de twee verstelbare voetjes aan de voorkant van de
eenheid te draaien en op die manier zorgt voor een stabiele stand.
Bevestig, met geschikte schroeven (afhankelijk van het ontwerp van het werkblad en de
afstand tussen het apparaat en het werkblad, niet bijgeleverd), het apparaat onder het
werkblad via het bovenste scharnier van de deur. Vul, indien nodig, de ruimte tussen het
deurscharnier en het werkblad op met een geschikte ring (van kunststof of hout, niet bijgeleverd). Dit helpt verbuiging van het scharnier en mogelijk niet goed werken van de
deurfunctie voorkomen.
Omkeerbaarheid van de deur
Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met de
hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig vasthoudt tijdens de
werkzaamheden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat de compressor de vloer niet
kan raken.
3. Schroef beide afstelbare voetjes los.
4. Draai de schroeven van het onderste
scharnier van de deur los.
5. Haal de deur uit de koelkast door hem
iets naar beneden te trekken.
6.
Schroef de bovenste deurscharnierpen
los en monteer deze aan de andere
kant.
7. Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
8. Verwijder het onderste scharnier. Breng
de pin over in de richting van de pijl.
9. Draai de schroef los en monteer deze
aan de andere kant.
10. Monteer het onderste scharnier op de
andere kant, verander de stand van de
deur niet.
Montage
17
11. Draai de ene schroef in het gat op de andere kant, schroef ook de afstelbare voetjes
(2 stuks) vast.
12. Verwijder en monteer het handvat4) op
de tegenoverliggende zijde.
13. Zet het apparaat op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het stopcontact.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan het zijn dat de pakking
niet precies op de kast past. Wacht in dat
geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting
van de deuren op uw kosten veranderen.
Stopcontact voor stekker
LET OP!
Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Het stopcontact dat nodig is voor de aansluiting
van uw apparaat op het elektriciteitsnet moet op
een plaats zitten waar u de stekker makkelijk uit
het stopcontact kunt trekken.
Als uw apparaat onder een doorlopend werkblad
geïnstalleerd wordt, moet het stopcontact op de
plaats zitten zoals afgebeeld.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
4) Indien dat nodig is.
18
Het milieu
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
19
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality
standards you would expect, from specialist cookware
to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
20
Contents
CONTENTS
21
23
24
24
25
26
28
30
30
34
Safety information
Operation
First use
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
21
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and
safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing
children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
General safety
CAUTION!
Keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
22
Safety information
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover5) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps6) used in this appliance are special purpose lamps selected for household
appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.
Refer to relevant instructions.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean
the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought
it. In that case retain packing.
5) If the lamp cover is foreseen.
6) If the lamp is foreseen.
Operation
23
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the
oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 7)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most suitable.
7) If a water connection is foreseen.
24
First use
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is
set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the
rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy consumption.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be positioned as desired.
this appliance is sold in France.
In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special
device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest
zone of it.
Helpful hints and tips
25
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various
sizes, the door shelves can be placed at different
heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition as required.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped
through the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear
a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint "click" of the
temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
26
Care and cleaning
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator
toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity
consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Care and cleaning
27
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance
and save electricity consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you will
find already inserted into the drain hole.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and all accessories
4. leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the
food inside from spoiling in case of a power failure.
28
What to do if…
WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported
properly
Check if the appliance stands
stable (all the four feet should be
on the floor)
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
Connect a different electrical
There is no voltage in the mains appliance to the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on
the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
What to do if…
Problem
Possible cause
29
Solution
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
Attach the melting water outlet
not flow in the evaporative tray to the evaporative tray.
above the compressor.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The temperature in the
refrigerator is too high.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at
the same time.
Store less products at the same
time.
There is no cold air circulation
in the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Remove the screw from the lamp cover.
3. Remove the lamp cover (refer to the illustration).
4. Replace the used lamp with a new lamp
of the same power and specifically designed for household appliances. (the
maximum power is shown on the lamp
cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the mains socket.
8. Open the door. Make sure that the lamp comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
30
Technical data
TECHNICAL DATA
Dimension
Height
850 mm
Width
595 mm
Depth
635 mm
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar) also, but
for optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front (2). If necessary
adjust the feet by removing the spacer (1).
1
2
Installation
31
Location
15mm
15mm
100mm
The appliance should be installed well away
from sources of heat such as radiators, boilers,
direct sunlight etc. Ensure that air can circulate
freely around the back of the cabinet.To ensure
best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the
wall unit must be at least 100 mm . Ideally,
however, the appliance should not be positioned
below overhanging wall units. Accurate levelling
is ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet. If the cabinet is placed in a
corner and the side with the hinges facing the
wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least 10 mm to allow the
door to open enough so that the shelves can be removed.
WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug
must therefore be easily accessible after installation.
Installing under a continuous worktop
2
m
200 c
3
93-10
A
105
570
550
/600
/550
500
820 min
If your refrigerator is installed under a continuous worktop, an air outlet opening of at least
200cm2 and a ventilation grille matching the
worktop design should be installed at the rear of
the worktop.
The cut surfaces of the worktop should be varnished to avoid swelling due to penetration of
moisture.
The appliance wall distance must be at least 30
mm and should be checked before the ventilation grille is inserted.
32
Installation
Detaching the worktop
To remove the worktop, please proceed as follows:
1. Unscrew left and right screws at the front.
2. Unscrew left and right screws at the back.
3. Lift the worktop slightly at the front, push
back about 20 mm and lift off from the
front.
4. Unscrew left and right screws at the back.
5. Store the screws in a safe place together
with the worktop.
3
3
1
2
4
5
Fitting and mounting to continuous worktop
Before fitting, change the door opening direction if necessary (see: Door reversibility).
Push the appliance carefully into the niche.
Take care that the mains cable is not jammed in.
Check distance from wall (see: Installing under a
continuous worktop).
Level the appliance by screwing the two adjustable feet at the front in or out, thus ensuring a
stable position.
With a suitable screws (depending on the design
of the worktop and the distance between the appliance and the worktop, not supplied),
fix the appliance under the worktop through the upper door hinge. If necessary, equalise
the gap between the door hinge and the worktop with a suitable washer (plastic or
wood, not supplied). This will prevent bending of the hinge and possible failure of door
function.
Door reversibility
To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person
that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.
To change the opening direction of the door, do these steps:
1. Remove the plug from the power socket.
2. Tilt back the appliance carefully so that the compressor cannot touch the floor.
Installation
3.
4.
5.
33
Unscrew both adjustable feet.
Unscrew the screws of the door bottom hinge.
Take off the appliance door by pulling
it slightly downwards.
6.
Unscrew the top door hinge pin of the
appliance then screw it back on the
other side.
7. Fit the appliance door on the upper
door hinge pin.
8. Remove the lower hinge. Put over the
pin in the direction of the arrow.
9. Unscrew and install the screw on the
opposite side.
10. Install the lower hinge on the opposite
side leaving the position of the door
unchanged.
11. Screw in the one screw in the place set free on the other side as well as the adjustable feet (2 pieces).
12. Remove and install the handle8) on the
opposite side.
13. Reposition, level the appliance, wait for
at least four hours and then connect it
to the power socket.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to
the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
8) If foreseen
34
Environmental concerns
Plug socket
CAUTION!
Make sure that the mains cable can move freely.
The plug socket necessary for connection of your
appliance to the electricity supply should be
positioned so that it is possible to pull out the
appliance plug.
If your appliance is installed under a continuous
worktop, the plug socket should be provided as
shown.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
35
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que
vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres
appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire
cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de
qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine
spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux
sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg-electrolux.com/shop
36
Sommaire
SOMMAIRE
37
42
43
43
45
46
47
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
50 Caractéristiques techniques
50 Installation
55 En matière de sauvegarde de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre
sécurité et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
37
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute
utilisation de votre appareil.
ATTENTION
Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position
d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celui-ci, et
pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors
de portée des enfants.
ATTENTION
Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements
(eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de
votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
ATTENTION
Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et
corporel.
ATTENTION
Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des
produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de
vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.
ATTENTION
Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au
changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.
ATTENTION
Afin d'empêcher des risques d'explosion ou d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur
l'appareil.
38
Consignes de sécurité
ATTENTION
Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez
hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés
pour la mise au rebut de l'appareil.
ATTENTION
Respectez la chaîne de froid dès l'acquisition d'un aliment jusqu'à sa consommation pour
exclure le risque d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de
votre appareil.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer
une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé
d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant
de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
ATTENTION
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d’aliments et/ou de boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Consignes de sécurité
39
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du
circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé
peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
AVERTISSEMENT
Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d’entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
•
•
•
•
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple
ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise
murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent9)
pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Ampoules10) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à l'éclairage
des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de
l’appareil Consultez les instructions respectives
Stockage des denrées dans les réfrigérateurs et règles d'hygiène
La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles, sensibles en
particulier au non-respect de la chaîne de froid 11)rend nécessaire une meilleure maîtrise
de la température de transport et de stockage de ces produits.
9) Si le diffuseur est prévu.
10) Si l'ampoule est prévue.
11) Chaîne de froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son
conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur
40
Consignes de sécurité
A la maison, le bon usage du réfrigérateur et le respect de règles d'hygiène rigoureuses
contribuent de façon significative et efficace à l'amélioration de la conservation des aliments.
Conservation des aliments / Maîtrise des températures
Stockez les aliments selon leur nature dans la zone appropriée:
• Zone tempérée: Boissons, œufs, beurre, sauces industrielles et préparées, fromages à
pâtes cuites, fruits et légumes frais.
• Zone fraîche: Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages frais.
• Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades
composées, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte
à tarte, pizza / quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi
vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à +4°C.
L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à
prévenir une mauvaise conservation des aliments:
• Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent
mutuellement.
• Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents,
et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.
• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper
sans les avoir bien nettoyés au préalable).
• Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple :
soupe).
• Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause , ne pas la laisser
ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
• Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.
Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la
plus froide, est correcte et le cas échéant, d'ajuster le dispositif de réglage de température en conséquence comme indiqué (page Utilisation)
Mesure de la température La mesure de la température dans une zone (sur une clayette,
par exemple) peut se faire au moyen d'un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d'eau (verre). Pour avoir une représentation fidèle de la réalité, lisez la
température sans manipulation des commandes ni ouverture de porte.
Respect des règles d'hygiène
• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien
doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au
réfrigérateur.
• Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple suremballages des packs de yaourts).
• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier
pour les conseils d'entretien.
Consignes de sécurité
41
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas
de l’appareil
Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages
constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice
(chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 12)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien ou par une personne qualifiée.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente, exclusivement avec des pièces d'origine.
12) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
42
Fonctionnement
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec
les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques,
notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
par le symbole sont recyclables.
FONCTIONNEMENT
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position
moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Si le thermostat est réglé sur la position de froid maximum, lorsque la température ambiante est élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur fonctionne
en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur la
paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique
et, par conséquent, des économies de courant.
Première utilisation
43
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières pour que les clayettes puissent
être placées en fonction des besoins.
Indicateur de température
Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur
d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.
La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe au niveau de la clayette inférieure en verre.
Le symbole ci-contre indique l'emplacement de
la zone la plus froide de votre réfrigérateur.
L'espace situé directement au dessus de la clayette en verre du bac à légumes est la zone la
plus froide du compartiment réfrigérateur comme indiqué par la clayette ou l'autocollant sur la
paroi de votre appareil.
44
Utilisation quotidienne
Pour la bonne conservation des denrées dans
votre réfrigérateur et notamment dans la zone la
plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de
température "OK" apparaisse.
Si "OK" n'apparait pas, la température moyenne
de la zone est trop élevée. Réglez le dispositif de
réglage de température sur une position inférieure. L'indication "OK" apparaissant en noir, celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de
température est mal éclairé. La bonne lecture de
celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.
A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation
de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau
réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à
une éventuelle modification.
OK
Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription "OK" n'apparaisse pas dans
l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le dispositif
de réglage de température.
Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre
anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, thermostat
sur une position élevée, ouvertures fréquentes de la porte), ramenez progressivement la
manette du thermostat sur une position inférieure, jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur. En effet, le dégivrage automatique de compartiment réfrigérateur ne s'effectue que si le compresseur s'arrête par intermittence.
Conseils utiles
45
Positionner les étagères des portes
Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être
positionnés à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement le balconnet dans le sens
des flèches pour le dégager, puis repositionnezle selon les besoins.
CONSEILS UTILES
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un
bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce
phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est
un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur
la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur
l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un
dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
46
Entretien et nettoyage
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le
moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux
bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne
sont pas correctement emballés.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et
permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
En cas d'anomalie de fonctionnement
47
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées
dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude
additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur,
d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de
déborder et de couler sur les aliments qui se
trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet
spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en
cas de panne de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes non mentionnés dans la présente notice, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.
48
En cas d'anomalie de fonctionnement
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.
Symptôme
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre
pieds doivent être en contact
avec le sol).
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche n'est pas correctement
branchée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique dans la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
La température n'est pas réglée
correctement.
Modifiez la position du thermostat pour obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop
souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
placer dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automati- Ce phénomène est normal.
que, le givre fond sur l'évaporateur.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des denrées empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas l'évaporateur.
L'eau de dégivrage ne s'écoule
pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau
au plateau d'évaporation.
De l'eau coule sur le sol.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Symptôme
Cause possible
49
Solution
La température à l'intéLe thermostat n'est pas correcrieur de l'appareil est trop tement réglé.
basse.
Modifiez la position du thermostat pour obtenir moins de froid.
La température à l'intéLe thermostat n'est pas correcrieur de l'appareil est trop tement réglé.
élevée.
Modifiez la position du thermostat pour obtenir plus de froid.
La porte n'est pas correctement
fermé.
Reportez-vous au paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
placer dans l'appareil.
Trop de produits sont conservés Conservez moins de produits en
en même temps.
même temps.
La température du compartiment réfrigérateur
est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.
Remplacement de l'ampoule d'éclairage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Débranchez l'appareil.
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
Remplacez l'ampoule défectueuse par
une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers (la puissance
maximum est indiquée sur l'ampoule).
Installez le diffuseur.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
50
Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Hauteur
850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
635 mm
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures
ambiantes du local où doit être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur
la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en trouver diminuées : les différentes classes climatiques existantes et
les températures ambiantes correspondantes en fonction du modèle de l'appareil sont les
suivantes :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
Mise à niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à le placer de niveau. Servez-vous des deux pieds réglables se trouvant à l'avant de l'appareil (2). Si besoin est, réglez les pieds en retirant l'entretoise
(1).
1
2
Installation
51
Emplacement
15mm
15mm
100mm
Il convient d'installer l'appareil à distance des
sources de chaleur, telles que radiateurs, chaudières, rayons solaires, etc. Assurez-vous que l'air
circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour
garantir un fonctionnement optimal, si l'appareil
est installé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base
de la carrosserie de l'appareil. Si l'appareil est
placé dans un angle et si le côté avec les charnières est face au mur, la distance entre le mur et l'appareil doit être de 10 mm minimum afin de permettre à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir les clayettes.
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est donc nécessaire que la prise
murale reste accessible après l'installation.
Encastrement sous un plan de travail continu
2
m
200 c
3
93-10
A
105
570
550
/600
/550
500
820 min
Si votre réfrigérateur est encastré sous un plan
de travail continu, prévoyez, à l'arrière du plan
de travail, une sortie d'air d'au moins 200 cm 2
et une grille de ventilation en harmonie avec le
design du plan de travail.
Vernissez les surfaces de découpe du plan de
travail pour les protéger de l'humidité et les empêcher de gonfler.
La distance entre l'appareil et le mur doit être de
30 mm minimum, et doit être vérifiée avant de
placer la grille de ventilation.
52
Installation
Retrait du plan de travail de l'appareil
Pour retirer le plan de travail, procédez comme
suit :
1. Enlevez les vis gauche et droite situées à
l'avant.
2. Enlevez les vis gauche et droite situées à
l'arrière.
3. Soulevez légèrement l'avant du plan de travail, puis repoussez-le d'environ 20 mm et
soulevez-le par l'avant.
4. Enlevez les vis gauche et droite situées à
l'arrière.
5. Rangez les vis en lieu sûr avec le plan de travail.
3
3
1
2
4
5
Installation et fixation à un plan de travail continu
Avant d'installer l'appareil, changez le sens d'ouverture de la porte, si nécessaire (reportez-vous
à : Réversibilité de la porte).
Poussez l'appareil avec précaution dans la niche
d'encastrement.
Faites attention à ne pas coincer le câble d'alimentation à l'intérieur.
Vérifiez la distance par rapport au mur (reportez-vous à : Encastrement sous un plan de travail continu).
Mettez l'appareil de niveau en agissant sur les deux pieds réglables de devant, en veillant
à ce qu'il soit fermement posé sur le sol.
Avec les vis appropriées (selon le design du plan de travail et la distance entre l'appareil
et le plan de travail, non fourni), fixez l'appareil sous le plan de travail par le biais de la
charnière de la porte supérieure. Si nécessaire, compenser l'écart entre la charnière et le
plan de travail avec une rondelle appropriée (rondelle en plastique ou en bois, non fournie). Et ce, pour éviter de tordre la charnière en veillant au bon fonctionnement de la
porte.
Réversibilité de la porte
Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire aider par une autre
personne pour maintenir fermement les portes de l'appareil pendant les opérations.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit :
1. Retirez la fiche de la prise de courant.
2. Inclinez l'appareil avec précaution vers l'arrière pour que le compresseur ne touche
pas le sol.
Installation
3.
4.
5.
53
Dévissez les deux pieds réglables.
Dévissez les vis de la charnière inférieure de la porte.
Retirez la porte de l'appareil en la tirant légèrement vers le bas.
6.
Dévissez la goupille de la charnière de
la porte supérieure de l'appareil puis
revissez-la de l'autre côté.
7. Installez la porte de l'appareil sur la
goupille de la charnière de la porte supérieure.
8. Retirez la charnière inférieure. Placez la
goupille dans le sens de la flèche.
9. Dévissez et installez la vis sur le côté
opposé.
10. Installez la charnière inférieure sur le
côté opposé sans modifier la position
de la porte.
11. Vissez la vis dans l'orifice resté libre de l'autre côté ainsi que les pieds réglables (2
pieds).
12. Retirez, puis installez la poignée13), de
l'autre côté.
13. Remettez l'appareil en place, mettez-le
d'aplomb, attendez quatre heures au
moins puis branchez-le sur la prise de
courant.
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
13) Si cela est prévu.
54
Installation
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le S.A.V. le plus proche. Un technicien du S.A.V. pourra inverser le sens d'ouverture
de la porte, mais cette intervention vous sera facturée.
Prise de courant
ATTENTION
Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil.
La prise nécessaire au branchement de l'appareil
doit rester accessible pour que l'appareil puisse
être débranché à tout moment.
Si votre appareil est encastré sous un plan de
travail continu, prévoyez d'installer une prise de
courant comme indiqué sur la figure.
Branchement électrique
Votre appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé. Vérifiez que le compteur
électrique est peut supporter l'intensité absorbée par votre appareil compte tenu des autres appareils déjà branchés. Calibre des fusibles en ligne (un par phase) : 10 A à 230 V.
L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions de la
norme NF.C.15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique.
Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit
être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF.C. 15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique ; cette prise de courant doit impérativement
être accessible. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un
câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée, par votre vendeur, ou par le fabricant. L'appareil ne doit pas être raccordée à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués
par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.
En matière de sauvegarde de l'environnement
55
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte
et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
www.aeg-electrolux.com/shop
200383592-A-352010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement