Zanussi | ZRT623X | Basic Guide | ZANUSSI ZRT623X Basic Guide

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Réfrigérateur-congélateur
Kühl-/Gefrierschrank
ZRT623X
2
10
18
26
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5
6
6
9
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen
veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
2
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet laten werken zonder afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met
lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door
binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom
komen te staan.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als
de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het
apparaat liggen.
Dagelijks gebruik
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 2)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel.
Installatie
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
3
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat
uit te schakelen.
Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur
in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
vak.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen
op de schappen van de vriezer en rond het bovenste
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een
paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig
droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat
het apparaat twee tot drie uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen
raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Problemen oplossen
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dit is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dit is normaal.
5
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dit is normaal.
Technische gegevens
Afmetingen
Hoogte
1404 mm
Breedte
545 mm
Diepte
604 mm
Tijdsduur
19 uur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Afstandsstukken achterkant
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders
die gemonteerd moeten worden zoals te zien is in de afbeelding.
6
1. Plaats de afstandhouders in de openingen.
Zorg er voor dat de pijl
(A) is gepositioneerd,
zoals in de afbeelding
te zien is.
2. Draai de houders 45°
linksom totdat ze vergrendelen op de juiste
plaats.
Waterpas zetten
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze
stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare
voetjes die aan de voorkant en onderkant van het
apparaat bevestigd zijn.
A
45˚
Plaats
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
15 mm
min.100 mm
Waarschuwing!
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de stekker moet daarom
na installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
15 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van het meubel. Als het apparaat onder een
hangend keukenkastje wordt geplaatst, moet de minimale
afstand tussen de bovenkant van het meubel en het wandkastje minstens 100 mm bedragen om optimale prestaties
te garanderen. Voor de beste prestaties kunt u het apparaat beter niet onder een hangend keukenkastje zetten. De
afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als het meubel in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat
scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand
tussen de muur en het meubel ten minste 10 mm zijn om
de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als
volgt te werk:
2
1
3
1. Trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Open de deur van de vriezer. Maak het scharnier los.
3. Verwijder de deuren door 4. Verwijder aan de tegenze licht omhoog te trekken overgestelde zijde de afen verwijder daarna het
dekking van de openingen.
scharnier.
5. Schroef beide afstelbare
voetjes en de schroeven
van het onderste deurscharnier los. Verwijder het
onderste deurscharnier en
monteer deze op de tegenoverliggende zijde.
7
2
3
1
6. Schroef de onderste,
7. Draai de borgpen van de 8. Schroef de pen aan de
achterste schroef los en
bovenste deur los.
andere zijde weer aan.
monteer deze op de tegenoverliggende zijde.
9. Plaats de deuren in de
pennen en monteer de
deuren. Monteer het scharnier.
11. Draai het scharnier
vast. Zorg ervoor dat de
deuren zijn uitgelijnd.
13. Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
12. Verwijder en monteer
het handvat 1)
10. Monteer aan de tegenoverliggende zijde de afdekkingen van de openingen die in het accessoirezakje zijn meegeleverd.
1) indien aanwezig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze
passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
8
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als
bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
9
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
12
12
12
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
14
14
16
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so that everyone
using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to
replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock
unusable before you discard the old appliance. This
will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
10
• The appliance is designed exclusively for domestic
use.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Never use a hair drier or other heating appliances to
speed up defrosting. Excessive heat may damage the
plastic interior, and humidity could enter the electric
system making it live.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause
a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover4) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Do not place food products directly against the air
outlet on the rear wall.5)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
Care and cleaning
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators
or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.6)
4) If the lamp cover is foreseen
5) If the appliance is Frost Free
6) If a water connection is foreseen
11
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
cuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant cir-
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most suitable.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food
and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the
medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
Important! In this condition, the refrigerator compartment
temperature might drop below 0°C. If this occurs reset
the temperature regulator to a warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before
putting the products in the compartment let the appliance
run at least 2 hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been off
for longer than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
12
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains
supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
Important! Defrost the freezer when the frost layer reaches
a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum
coldness and run the appliance for two or three hours
using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you could damage it. Do not use
a mechanical device or any artificial means to speed up
the thawing process other than those recommended by
the manufacturer. A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten their safe storage
life.
What to do if…
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking
noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you
will hear a faint "click" of the temperature regulator.
This is correct.
13
Technical data
Dimension
Height
1404 mm
Width
545 mm
Depth
604 mm
Rising Time
19 h
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Rear spacers
In the bag with the documentation, there are two spacers
which must be fitted as shown in the figure.
1. Fit the spacers into
the holes. Make sure
that the arrow (A) is
positioned as shown
in the picture.
2. Turn counter-clockwise the spacers
through 45° until they
lock into place.
14
A
45˚
Levelling
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved
by two adjustable feet at
the bottom in front.
Location
Door reversibility
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
keep a firm hold on the doors of the appliance during the
operations.
15 mm
min.100 mm
Warning!
It must be possible to disconnect the appliance from
the mains power supply; the
plug must therefore be easily accessible after installation.
15 mm
The appliance should be installed well away from sources
of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the
cabinet. To ensure best performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units.
Accurate levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the
hinges facing the wall, the distance between the wall and
the cabinet must be at least 10 mm to allow the door to
open enough so that the shelves can be removed.
To change the opening direction of the door, do these
steps:
2
1
3
1. Remove the plug from
the power socket.
2. Open the door of the
freezer. Loosen the hinge.
3. Remove the doors by
pulling them slightly and
remove the hinge.
4. On the opposite side, re- 5. Unscrew both adjustable
move the hole covers.
feet and the screws of the
bottom door hinge. Remove the bottom door
hinge and install it on the
opposite side.
15
2
3
1
6. Unscrew the bottom far
side screw and install on
the opposite side.
7. Unscrew the top door
holding pin.
8. Screw the pin back on the 9. Fit the doors into the pins
other side.
and install the doors. Install
the hinge.
11. Tighten the hinge.
Make sure that the doors
are aligned.
12. Remove and install the 13. Reposition, level the
appliance, wait for at least
handle1)
four hours and then connect it to the power socket.
10. On the opposite site,
install the hole covers provided within the accessory
bag.
1) If foreseen
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above mentioned
operations, contact the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
16
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local council, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
17
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
20
20
21
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _
22
22
22
25
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil.
Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne,
veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette
notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la
porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux
enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
18
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation
ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation
d'aliments et/ou de boissons dans le cadre d'un usage
domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres
moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants
sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de
l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon
d'alimentation, prise, compresseur) doivent être
remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un
électricien spécialisé.
1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise
de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur
de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée,
ne la branchez pas dans la prise murale. Risque
d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 7)pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux
rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans
l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 8)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments préemballés conformément
aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait
le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec
de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du " neuf ", puis séchez soigneusement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche
de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur excessive
pourrait endommager le revêtement plastique interne
et l'humidité pourrait s'introduire dans le système
électrique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau
de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, le cas échéant. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé.
Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
7) Si le diffuseur est prévu
8) Si l'appareil est sans givre
19
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
9)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi
à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets
urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux
règlements applicables disponibles auprès des autorités
locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Conservation des aliments congelés
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des
denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou
congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire
de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le
thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le
thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important Dans ce cas, la température du compartiment
réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se
produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus
chaud.
9) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
20
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple
à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus
longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section Caractéristiques
techniques, consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température
ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée
d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui
se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur
les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de
la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le
compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre
objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche
de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique
ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par
le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
21
En cas d'anomalie de fonctionnement
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit
d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou
de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain,
léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal
et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
1404 mm
Largeur
545 mm
Profondeur
604 mm
Autonomie de fonctionnement
19 h
Les informations techniques se trouvent sur la plaque
signalétique sur la paroi intérieure gauche de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Entretoises arrière
Le sachet avec la documentation contient deux entretoises, qui doivent être mises en place comme le montre
l'illustration.
22
1. Introduisez les entretoises dans les orifices. Veillez à ce que la
flèche (A) se trouve
dans la position illustrée sur la photo.
2. Tournez les entretoises de 45° dans le
sens inverse d'une aiguille d'une montre
jusqu'à ce qu'elles se
bloquent.
A
45˚
Mise à niveau
Lorsque vous installez
l'appareil, veillez à ce qu'il
soit d'aplomb. Utilisez les
deux pieds réglables se
trouvant à l'avant de l'appareil.
Emplacement
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est
conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes de l'appareil pendant les
opérations.
15 mm
min.100 mm
Avertissement
L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment ;
il est donc nécessaire que la
prise murale reste accessible après l'installation.
15 mm
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute
source de chaleur telle que radiateurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule
librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l'armoire et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de la carrosserie de l'appareil.
Si l'appareil est placé dans un angle et si le côté avec les
charnières est face au mur, la distance entre le mur et
l'appareil doit être de 10 mm minimum afin de permettre
à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir
les clayettes.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, suivez les
étapes suivantes :
23
2
1
3
1. Retirez la fiche de la prise 3. Déposez les portes en les 4. Retirez les caches des
de courant.
tirant légèrement et retirez orifices de l'autre côté.
2. Ouvrez la porte du com- la charnière.
partiment congélateur.
Desserrez la charnière.
5. Dévissez les deux pieds
réglables et les vis de la
charnière de la porte inférieure. Déposez la charnière de la porte inférieure et
montez-la de l'autre côté.
2
3
1
6. Dévissez la vis latéra7. Dévissez la goupille de
le inférieure et montez-la de la porte supérieure.
l'autre côté.
11. Serrez la charnière.
Veillez à ce que les portes
soient alignées.
8. Vissez la goupille de
l'autre côté.
9. Enfilez les portes dans
les goupilles et installezles. Installez la charnière.
12. Retirez et installez la
poignée 1)
13. Remettez l'appareil en
place, mettez-le d'aplomb,
attendez quatre heures minimum avant de le brancher
au secteur.
10. De l'autre côté, installez
les caches d'orifice fournis
dans le sachet d'accessoires.
1) si cela est prévu
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans
ce cas, attendez que le joint s'adapte naturellement.
24
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le S.A.V. le plus
proche. Un technicien du S.A.V. inversera le sens d'ouverture des portes à vos frais.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
25
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
28
28
29
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerät aufstellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30
30
30
33
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
26
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer
frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Gebrauchsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden;
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften.
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind
gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen
führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf nicht ohne Lampenabdeckung betrieben werden, 10) Innenbeleuchtung vorgesehen
ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 11)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den
Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
das Gefriergerät stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gerät gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie
den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen.
Starke Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit kann in das elektrische
System eindringen, so dass die Teile unter Spannung
stehen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das
Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
10) wenn eine Abdeckung der
11) No-Frost-Geräte
27
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung. 12)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das
Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der
Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werden.
Symbol
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf
eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Lagerung gefrorener Produkte
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung
der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen
Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder
nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach
hinein legen.
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
12) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
28
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall,
der länger dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert (siehe
"Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen)
erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar
direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall
dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen
können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das
Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem
Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des
Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit
das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern
des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.
Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und
lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie
die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie
den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei
Stunden mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in
das Fach hinein.
Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen;
halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit
dieser Lebensmittel verkürzen.
29
Was tun, wenn …
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
1404 mm
Breite
545 mm
Tiefe
604 mm
Ausfalldauer
19 h
Die technischen Informationen befinden sich auf dem
Typschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Gerät aufstellen
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
30
Distanzstücke hinten
In der Dokumententasche befinden sich zwei Distanzstücke, die wie in der Abbildung gezeigt angebracht werden
müssen.
1. Setzen Sie die Distanzstücke in die Öffnungen ein. Stellen
Sie sicher, dass der
Pfeil (A) wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet ist.
2. Drehen Sie die Distanzstücke um 45°,
bis sie einrasten.
A
45˚
Ausrichten
Bei der Aufstellung des
Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies
lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
Standort
Wechsel des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten
müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
15 mm
min.100 mm
Warnung!
Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen.
Nach der Installation muss
die Steckdose daher zugänglich bleiben.
15 mm
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einem Oberschrank installiert wird, muss der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und dem Oberschrank mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einer überhängenden Wand nach
Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte
Ausrichtung des Geräts kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Sockel des Geräts erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die
Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand
zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen,
damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet
werden kann.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:
31
2
1
3
1. Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die Tür des
Gerätes. Lösen Sie das
Scharnier.
3. Bauen Sie die Türen ab, 4. Entfernen Sie auf der anindem Sie vorsichtig daran deren Seite die Abdeckunziehen und das Scharnier gen der Bohrungen.
entfernen.
5. Lösen Sie beide
Schraubfüße und die
Schrauben am unteren Türscharnier. Bauen Sie das
untere Türscharnier ab und
bauen Sie dieses auf der
gegenüber liegenden Seite
ein.
2
3
1
6. Lösen Sie die untere seit- 7. Schrauben Sie den obe- 8. Schrauben Sie den Bolliche äußere Schraube, set- ren Haltebolzen der Tür los. zen auf der anderen Seite
zen Sie diese auf der andeein.
ren Seite ein und ziehen Sie
sie fest.
9. Setzen Sie die Türen auf
die Bolzen und sichern Sie
diese. Installieren Sie das
Scharnier.
11. Ziehen Sie das Schar- 12. Bauen Sie den Griff aus
nier fest. Vergewissern Sie und wieder ein 1)
sich, dass alle Türen korrekt ausgerichtet sind.
13. Schieben Sie das Gerät
wieder an seinen Standort,
richten Sie es eben aus und
nehmen Sie es mindestens
vier Stunden lang nicht in
Betrieb. Schließen Sie
dann das Gerät an die
Stromversorgung an.
10. Setzen Sie die im Zubehörbeutel mitgelieferten
Bohrungsabdeckungen auf
der anderen Seite ein.
1) falls dies vorgesehen ist
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
32
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter)
kann es sein, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät
anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche Anpassung der Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie die
oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen
möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann
auf Ihre Kosten umbauen.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen
qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
33
34
35
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.zanussi.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur:
www.zanussi.be
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte
unseren Onlineshop unter:
www.zanussi.at
www.zanussi.de
www.zanussi.com
200383113-00-082009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.zanussi.nl
Download PDF

advertising