ZANUSSI ZFT610W Basic Guide

ZANUSSI ZFT610W Basic Guide
NL
NO
PT
ES
SV
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manual de instruções
Manual de instrucciones
Bruksanvisning
Vriezer
Fryser
Congelador
Congelador
Frys
ZFT610W
2
11
19
28
37
Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik. Electrolux wil
het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30% beperken, daarmee sparen we elk jaar
12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve van het
milieu. Het lijkt misschien weinig, maar door iets te doen, doen we uiteindelijk veel.
Een complete handleiding kunt u vinden op www.electrolux.com
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
2
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes
zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Let op! Plaats geen bevroren voedsel op het
werkblad omdat kou en damp condenswater kunnen
produceren aan de binnenkant. De druppelende vloeistof
kan storingen veroorzaken. Leg daarom geen bevroren
dingen op het werkblad.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het be-
waren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met
lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting
kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom komen staan.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als er is voorzien in een lamp
3) Als het apparaat vorstvrij is.
3
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bedieningspaneel
1
1
2
3
4
5
2
3
Groen indicatielampje aan
Rood indicatielampje
Geel indicatielampje
Vriezerknop
Thermostaatknop
Inschakelen
1. Laat na plaatsing het apparaat 4 uur staan.
2. Steek dan de stekker in het stopcontact.
3. Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde stand.
4. Het groene indicatielampje gaat branden en blijft
branden tot de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
5. Druk op de vriezerknop om de functie snelvriezen te
activeren (geel indicatielampje gaat branden) en laat 4
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
4
4
5
uur aan staan zodat de juiste temperatuur wordt bereikt voordat er voedsel wordt ingevroren.
Geel indicatielampje gaat branden als de vriezerknop
is ingeschakeld.
6. Het rode indicatielampje gaat ook branden tot de juiste temperatuur bereikt is.
Als het apparaat een paar uur aan staat, gaat het rode
indicatielampje uit om aan te tonen dat de juiste temperatuur is bereikt voor de gekozen instelling en het
blijft uit om aan te geven dat alles in orde is. Het gaat
aan als de vriezertemperatuur overmatig stijgt, bijvoorbeeld nadat de vriezerdeur is geopend of nadat er
voedsel in de vriezer is geplaatst maar het lampje
moet weer uit gaan als de juiste opslagtemperatuur
weer is bereikt.
7. Als het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt (het rode indicatielampje is uit), druk dan weer
op de vriezerknop om de functie snelvriezen uit te
schakelen. Het gele indicatielampje gaat dan uit.
Uitschakelen
1. Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de
thermostaatknop op het bedieningspaneel.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• de plaats van het apparaat.
Functie Snelvriezen
Indien meer dan 3-4 kg voedsel wordt ingevroren:
1. Druk op de Vriezerknop om de functie Snelvriezen te
activeren 6-24 uur voordat er vers voedsel in de vriezer wordt geplaatst, het gele indicatielampje gaat
branden. De compressor zal constant gaan lopen om
ervoor te zorgen dat het verse voedsel zo snel mogelijk wordt ingevroren.
2. Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren
door op de vriezerknop te drukken.
3. Plaats het voedsel in het vriesvak (bovenin) en laat de
vriezerknop nog 24 uur ingeschakeld.
4. Druk dan de vriezerknop weer in (het gele indicatielampje gaat uit en de knop komt weer in de oorspronkelijke positie).
5. Verplaats het bevroren voedsel van het bovenste
vriesvak naar de andere twee vakken. Voor maximale
vriesprestaties de bovenste lade (indien aanwezig)
verwijderen en de in te vriezen levensmiddelen direct
op de verdamper plaatsen. Als u kleinere hoeveelheden levensmiddelen wilt invriezen hoeft u de lade niet
te verwijderen.
Als de vriezerknop per ongeluk aan blijft staan zal
de vriezer hierdoor niet beschadigen maar wordt er
energie verspild.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het bewaren van ingevroren voedsel
Het (bovenste) vriesvak is geschikt voor het invriezen van
vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren
van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de functie snelvriezen.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje ; een
plaatje geplaatst in het apparaat.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
5
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel, kan voordat het
wordt gebruikt, ontdooid worden op kamertemperatuur.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
6
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de
schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Belangrijk! Zet ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien,
de thermostaatknop op een hogere stand om voldoende
koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens
de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een
paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
Let op! Raak ingevroren voedsel niet met natte
handen aan. Uw handen kunnen dan aan de
producten vastvriezen.
3. Laat de deur open
staan en steek de
kunststof schraper
in de daarvoor bedoelde opening in
het midden van de
bodem, plaats er
een opvangbak onder om het dooiwater op te vangen.
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een bak
warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig
droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op een middelste stand en
laat minstens vier uur aan staan met de 'vriezerknop'
ingeschakeld.
7. Zet, nadat het rode indicatielampje is uit gegaan, het
eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe metalen om
de rijp van de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles
schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Technische gegevens
Afmetingen
Hoogte
850 mm
Breedte
550 mm
Diepte
612 mm
Tijdsduur
22 uur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
7
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze
stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare
voetjes (2) die aan de
voorkant en onderkant
van het apparaat bevestigd zijn. Stel de voetjes
indien nodig bij door het
afstandsstuk (1) te verwijderen.
1
2
Plaats
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dit te doen met de hulp van een tweede
persoon die de deuren van het apparaat tijdens de
werkzaamheden stevig vasthoudt.
8
15 mm
15 mm
min.100 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, diWaarschuwing!
rect zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat
lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de muur ten minste
100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de
beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een afdakje
zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren
die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en de kast Het moet mogelijk zijn het apparaat van de
ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker
de planken verwijderd kunnen worden.
moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als
volgt te werk:
4. Verwijder het onderste
deurscharnier door de twee
bevestigingsschroeven los
te draaien.
5. Verwijder de scharnierpen van de onderkant van
de deur.
6. Plaats de scharnierpen in
het gat van de scharnierplaat.
1. Trek de stekker uit het
7. Verwijder de deur.
stopcontact.
2. Kantel het apparaat voor- 8. Zet de bovenste scharzichtig naar achteren zodat nierpen op de tegenovergede compressor de vloer niet stelde plaats.
9. Bevestig de deur aan de
kan raken.
3. Draai de afstelbare voe- scharnierpen.
tjes, aan beide voorzijden,
los.
10. Plaats de scharnierpen
in het gat van de scharnierplaat en herplaats het
scharnier op de tegenovergestelde plaats en maak het
weer vast met de bevestigingschroeven.
11. Plaats de onderste
scharnierplaat weer terug
op de tegenoverliggende
plek en zorg ervoor dat de
rand van de deur parallel
loopt met de zijkant van de
kast.
12. Verwijder en monteer
het handvat 1) op de tegenoverliggende zijde.
13. Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
1) indien nodig
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. De deskundige van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
9
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
10
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Denne hurtigbruksanvisningen er enkel å bruke og inneholder alle grunnleggende fakta om det nye produktet ditt.
Electrolux ønsker å redusere papirforbruket med ca. 30% i forbindelse med bruksanvisninger. Dette betyr at man kan
spare 12.000 trær hvert år. Hurtigbruksanvisningen er ett av mange tiltak som Electrolux iverksetter for å verne miljøet.
Det er kanskje et lite tiltak, men ved å gjøre litt, gjør man mye.
En fullstendig bruksanvisning finner du på www.electrolux.com
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk,
bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for
første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er
det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til
sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger
eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen
blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som
er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse
eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon
om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet
som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende
barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i
apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske
dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at
du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør
en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
tildekkes.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/
eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for
å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er
godkjent for dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir
skadet under transport og installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
• Det er farlig å endre spesfiikasjonene eller endre dette
produktet på noen måte. All skade på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter (strømledning,
støpsel, komprsesor) må skiftes ut av en sertifisert
serviceagent eller kvalifisert servicepersonale.
1. Strømledningen må ikke forlenges.
2. Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak
på apparatet. Et sammenklemt eller skadet støpsel
kan overopphetes og føre til brann.
3. Pass på at du kan komme til støpselet på apparatet.
4. Ikke trekk i strømledningen.
11
5. Ikke sett i støpselet hvis strømuttaket er løst. Det er
risiko for elektrisk støt eller brann.
6. Du må ikke bruke apparatet uten lampedekselet. 5)
innnvendig belysning.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når det flyttes.
• Ikke fjern eller berør elementer fra fryserommet hvis
hendene er fuktige/våte, da dette kan føre til sår eller
frostskade.
• Unngå å utsette apparatet for direkte sollys over lengre
tid.
• Lyspærer6) brukes i dette apparatet er spesielle pærer
som bare skal brukes i husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Obs
• Du må ikke sette frosne matvarer på arbeidsbenken, fordi kulde og damp kan føre til at det dannes kondens på innsiden. Kondensvannet som
samler seg kan dryppe og forårsake funksjonsfeil. Derfor må du ikke plassere eller legge fra
deg noen form for frosne matvarer på arbeidsbenken.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet.
De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen
på bakveggen.7)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har
vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent
må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende
vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan
skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like
etter at de er tatt ut av fryseren.
5) Hvis lampedekselet er forutsett
6) Lyspærene som
7) Hvis apparatet er frostfritt (Frost Free).
8) Hvis produktet er utstyrt med vanntilkobling.
12
Rengjøring og stell
• Før vedlikeholds og rengjøringsarbeider, slår du av apparatet og trekker støpselet ut av stikkontakten.
• Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig
samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende
nye apparater. Husk å tørke nøye.
• Ikke rengjør apparatet med metallredskaper.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra apparatet.
Bruk en plastskrape.
• Bruk aldri hårføner eller andre varmeapparater for å påskynde avrimingen. For mye varme kan skade plasten
inne i apparatet, og fukt kan trenge inn i det elektriske
systemet og gjøre det strømførende.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling
til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i
butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader.
I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en
vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme
i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator)
og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator
eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at
apparatet er installert.
• Må bare kobles til drikkevannsforsyning.8)
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med
vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader
ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen
med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet
inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i
nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet
, kan gjenvinnes.
som er merket med symbolet
Betjeningspanel
1
1
2
3
4
5
2
3
Grønn kontrollampe
Rød kontrollampe
Gul kontrollampe
Fryserbryter
Termostat
Slå på
1. La skapet stå i fred i 4 timer etter monteringen.
2. Sett støpslet i stikkontakten.
3. Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.
4. Den grønne indikatorlampen vil tennes og forbli tent
til støpselet trekkes ut.
5. Trykk på fryser-bryteren for å aktivere hurtigfrys-funksjonen (gul indikatorlampe vil lyse) og la fryseren gå i
4 timer slik at riktig temperatur oppnås før du legger
inn matvarer.
Den gule indikatorlampen tennes når fryser-bryteren
er på.
6. Den røde indikatorlampen vil også lyse inntil riktig
temperatur er oppnådd.
Et par timer etter oppstart vil den røde indikatorlampen slukke for å vise at riktig temperatur er nådd for
innstillingen som ble valgt, og den vil forbli slukket
for å vise at alt er i orden. Den vil tennes igjen hvis
frysertemperaturen stiger unødig, for eksempel etter
4
5
at fryserdøren er blitt åpnet eller matvarer er blitt lagt
inn, men lampen vil slukkes igjen når temperaturen er
tilbake til korrekt oppbevaringsnivå.
7. Når apparatet har nådd den innstilte temperaturen
(den røde indikatorlampen har slukket), trykk på fryser-bryteren igjen for å slå av hurtigfrys-funksjonen.
Den gule indikatorlampen vil slukke.
Slå av
1. Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å slå apparatet av.
2. For å kople apparatet fra strømmen, trekk støpselet ut
av stikkontakten.
Regulere temperaturen
Temperaturen inne i apparatet kontrolleres av termostatbryteren som er plassert på betjeningspanelet.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren mot lavere innstillinger for å
oppnå minste kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å
oppnå største kjøleeffekt.
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Når du velger innstilling, bør du likevel huske på at temperaturen inne i apparatet avhenger av følgende:
• romtemperaturen
13
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Hurtigfrys-funksjon
Hvis mer enn 3-4 kg matvarer skal fryses:
1. Trykk på fryser-bryteren 6-24 timer før ferske matvarer legges i fryseren for å aktivere hurtigfrys-funksjonen. Den gule indikatorlampen vil tennes. Kompressoren vil nå gå kontinuerlig for å sikre at ferske matvarer fryses så raskt som mulig.
2. Denne funksjonen kan du også deaktivere til enhver
tid ved å trykke på hurtigfrys-bryteren.
3. Plasser matvarene i den øverste fryseavdelingen og la
fryser-bryteren stå på i 24 timer til.
4. Trykk deretter på fryser-bryteren igjen (den gule indikatorlampen vil slukke og bryteren går tilbake på
plass).
5. Flytt de frosne matvarene fra øverste fryseavdeling til
de to andre seksjonene (oppbevaringsseksjoner). For
å oppnå optimale fryseresultater, må du ta ut det
øverste frysebrettet (hvis det tilhører en skuff), og så
plassere matvarene som skal fryses inn direkte på fordamperen. Ved innfrysing av mindre matmengder
trenger du ikke å fjerne frysebrettet og kurvene.
Hvis fryser-bryteren blir stående på ved en feiltakelse vil ikke fryseren skades, men energi vil gå til
spille.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig
samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da
dette vil skade overflaten.
Daglig bruk
Innfrysing av ferske matvarer
Den øverste fryseseksjonen er egnet til å fryse ferske matvarer og til å oppbevare frossen og dypfrossen mat over
lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må hurtigfrys-funksjonen
aktiveres.
Maksimal mengde mat som kan innfryses på 24 timer er
spesifisert på typeskiltet , en etikett som finnes på innsiden av apparatet.
Fryseprosessen tar et døgn: I løpet av denne perioden må
du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode
der det ikke har vært i bruk, må du la apparatet stå på i
minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre enn den
verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under "stigetid", må den tinte maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling)
Tining
Dypfryst eller fryst mat kan tines i romtemperatur før bruk.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne,
direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter
enhver rengjøring av apparatet.
14
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt
litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig og vask dem
for å sikre at de er rene og fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på rør og/eller
kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt
parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler
for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og
etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av apparatet med en børste eller en støvsuger. Dette
gjør at apparatets ytelse blir bedre, og du sparer energi.
Viktig Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette
apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet
kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av fryseren
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim på frysehyllene og i området øverst i seksjonen.
Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca. 3-5 mm tykt.
Viktig Ca. 12 timer før avriming settes termostatbryteren
på høyeste innstilling for å bygge opp tilstrekkelig
kjølereserve før driftsbruddet.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag
avispapir og plasser dem på et kaldt sted.
Obs Ikke berør frosne matvarer med våte hender.
Hendene dine kan fryse fast til matvarene.
3. La døren stå åpen
og sett plastskraperen inn i holderen
nederst på midten,
plasser en beholder
under for å samle
opp smeltevannet.
Sett en bolle med
varmt vann inn i fryseseksjonen for å få avrimingsprosessen til å gå raskere. Fjern også stykker av is som
smelter løs før avrimingen er ferdig.
4. tørk fryseseksjonens innside grundig når avrimingen
er ferdig, og oppbevar skraperen for fremtidig bruk.
5. Slå på apparatet.
6. Vri termostatoren til en middels posisjon og la den
kjøre i minst 4 timer, mens "fryser-bryteren" er slått
på.
7. Etter at den røde kontrollampen er slukket, legg de
matvarene som ble tatt ut i seksjonen.
Advarsel Du må aldri bruke skarpe metallredskaper
for å skrape rim av fordamperen, for den kan bli
skadet.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen
raskere.
Dersom temperaturen stiger i de frosne matvarepakkene
under avrimingsprosessen, kan sikker oppbevaringstid bli
kortere.
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid tas følgende forholdsregler:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten
2. fjern alle matvarer
3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret
4. la døren/dørene stå åpen for å hindre at det danner
seg ubehagelig lukt.
Viktig Dersom du lar apparatet være i drift, bør du be noen
om å kontrollere det fra tid til annen for å unngå at
matevarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
15
Hva må gjøres, hvis...
Normale driftslyder
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i
kjølesystemet, og du hører en summe- og pulserende
lyd fra kompressoren. Dette er normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake en plutselig
knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk fenomen.
Dette er normalt.
• Når kompressoren slås på eller slås av, hører du et lavt
"klikk" fra termostaten. Dette er normalt.
Tekniske data
Størrelse
Høyde
850 mm
Bredde
550 mm
Dybde
612 mm
Ståtid
22 h
Teknisk informasjon er gitt på typeplaten til venstre inne i
apparatet og på energimerket.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din
egen sikkerhets skyld og for informasjon om korrekt
operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
16
Plan oppstilling
Pass på at apparatet står i
vater. Det er to justerbare
føtter i fronten (2). Ved
behov kan føttene justeres
ved å fjerne avstandsringen (1).
1
2
Lokalitet
Omhengsling av døren
Viktig Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to personer,
slik at den ene holder apparatets dører godt fast mens den
andre arbeider.
4. Ta av den nedre dørhengselen ved å skru ut de
2 festeskruene.
5. Fjern hengselsbolten fra
nederst på døren.
6. Skyv hengselsbolten inn
i hullet i hengselsplaten.
7. Ta av døren.
8. Sett inn igjen den øverste hengselsbolten like
1. Trekk støpselet ut av
overfor.
stikkontakten.
9. Sett døren på plass på
2. Vipp apparatet forsiktig
bakover, slik at kompresso- hengselsbolten.
ren ikke berører gulvet.
3. Skru ut de regulerbare
føttene som sitter foran, på
begge sider.
15 mm
15 mm
min.100 mm
Apparatet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatoAdvarsel
rer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av kabinettet. For å oppnå best ytelse når
apparatet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av apparatet og skapet være minst 100 mm . Ideelt sett
burde apparatet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.
Dersom apparatet er plassert i et hjørne og sidene med hengslene
er mot veggen, må avstanden mellom veggen og skapet være
minst 10 mm for at døren skal kunne åpnes langt nok opp, slik at
hyllene kan tas ut.
Det må være mulig å koble kjøleskapet fra nettforsyningen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter installasjon.
Gå frem som følger for å hengsle om døren:
10. Skyv hengselsbolten
inn i hullet i hengselsplaten
og sett inn hengselenheten
like overfor og fest med festeskruene.
11. Monter den nederste
hengselplaten rett overfor,
og pass på at kanten på døren er parallell med siden
av skapet.
12. Fjern og monter håndtaket 1) på motsatt side.
13. Sett apparatet på plass
igjen, sett det i vater, og
vent i minst fire timer før du
setter støpselet inn i stikkontakten.
1) Etter modell
Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Døren åpner og lukker korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (f.eks. om vinteren)
kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot
kabinettet. I så fall venter du til at pakningen justerer seg
selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
17
Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle
om døren på apparatet ditt.
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om
at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt
med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er
jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Miljøhensyn
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at
dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak
for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å
sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
18
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples de utilizar. A
Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador em 30%, o que ajudará a
poupar 12.000 árvores todos os anos. O Manual de Utilizador Rápido é um dos muitos passos dados pela Electrolux
para preservar o ambiente. Poderá ser um pequeno passo, mas fazendo pouco consegue-se alcançar muito.
Encontrará um Manual do Utilizador completo em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as
pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados
quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o
cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação sem
obstruções.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para utilização doméstica.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou
bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim
pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos
no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo
de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
19
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou
danificada pela parte traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e
causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta,
não introduza a ficha de alimentação. Existe um
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada 9) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
• As lâmpadas 10) utilizadas neste aparelho são lâmpadas para efeitos especiais, seleccionadas apenas para
aparelhos electrodomésticos. Não são adequadas para
iluminar uma divisão.
Cuidado Não coloque alimentos congelados em
cima do tampo, uma vez que o frio e o vapor
poderão provocar condensação de água no interior do
mesmo. O líquido resultante poderá provocar avarias. Por
isso, não coloque, nem deixe produtos congelados de
qualquer tipo em cima do tampo.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do
aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 11)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
9) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
10) Se a lâmpada estiver prevista
11) Se o aparelho for Frost Free.
20
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico
de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro aparelho
de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor
excessivo pode danificar o interior de plástico e a humidade pode entrar no sistema eléctrico tornando-o
activo.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos.
Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de
danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu.
Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes
de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse
ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do
aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as
instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar
virada para uma parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 12)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A
espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite
danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na
parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais
são
utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
recicláveis.
Painel de controlo
1
1
2
3
4
5
2
3
Indicador Luminoso Verde
Indicador Luminoso Vermelho
Indicador Luminoso Amarelo
Botão de Congelação
Regulador da Temperatura
Ligar
1. Deixe o aparelho repousar durante 4 horas após a
instalação.
2. Insira a ficha de alimentação eléctrica na tomada.
3. Rode o Regulador da Temperatura para a direita para
uma definição média.
4. O Indicador Luminoso Verde acender-se-á e permanecerá aceso até o aparelho ser desligado da fonte de
alimentação.
5. Prima o Botão de Congelação para activar a função
Congelação Rápida (o Indicador Luminoso Amarelo
acender-se-á) e deixe em funcionamento durante 4
4
5
horas para permitir que seja atingida a temperatura
correcta antes de colocar alimentos no interior.
O Indicador Luminoso Amarelo acende-se quando o
Botão de Congelação está ligado.
6. O Indicador Luminoso Vermelho manter-se-á igualmente aceso até a temperatura correcta ser atingida.
Algumas horas após a colocação em funcionamento,
o Indicador Luminoso Vermelho apagar-se-á para indicar que foi atingida a temperatura correcta para a
definição escolhida e permanecerá apagado para indicar que está tudo correcto. Acender-se-á se a temperatura do congelador aumentar excessivamente,
por exemplo, após a abertura da porta do congelador
ou a colocação de alimentos dentro do aparelho, mas
apagar-se-á novamente uma vez que a temperatura
voltar ao nível de conservação correcto.
7. Quando o aparelho tiver atingido a temperatura regulada (o Indicador Luminoso Vermelho está apagado),
volte a premir o Botão de Congelação para desligar a
12) Se estiver prevista uma ligação hídrica
21
função Congelação Rápida. O Indicador Luminoso
Amarelo apagar-se-á.
Desligar
1. Para desligar o aparelho, rode o Regulador da Temperatura para a posição "O".
2. Para desligar o aparelho da corrente, desligue a ficha
de alimentação eléctrica da tomada.
Regulação da temperatura
A temperatura no interior do aparelho é controlada pelo
Regulador da Temperatura que se encontra no painel de
controlo.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o Regulador da Temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o Regulador da Temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo
em conta que a temperatura no interior do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos armazenados
• localização do aparelho.
1. Prima o Botão de Congelação para activar a função
Congelação Rápida 6 a 24 horas antes de colocar os
alimentos frescos no congelador e o Indicador Luminoso Amarelo acender-se-á. O compressor irá agora
funcionar continuamente para garantir que os alimentos frescos sejam congelados o mais rapidamente
possível.
2. É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo o Botão de Congelação.
3. Coloque os alimentos no compartimento de congelação (parte superior) e deixe o Botão de Congelação
ligado durante mais 24 horas.
4. De seguida, volte a premir o Botão de Congelação (o
Indicador Luminoso Amarelo apagar-se-á e o botão
volta para a sua posição original).
5. Retire os alimentos congelados do compartimento de
congelação (parte superior) e distribua-os pelos dois
outros compartimentos (compartimentos de armazenamento). Para um desempenho de congelação máximo, retire a gaveta superior (se a gaveta estiver prevista) e, de seguida, coloque os alimentos a serem
congelados directamente no evaporador. Em caso de
congelação de um volume menor de alimentos, não
necessitará de retirar a gaveta.
Se o Botão de Congelação for acidentalmente deixado ligado, esta situação não resultará em danos no
congelador, mas sim num desperdício de energia.
Função Congelação Rápida
Se tiverem de ser congelados mais de 3 a 4 quilos de alimentos:
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e
sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um
produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois
estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento de congelação (parte superior) é adequado para a congelação de alimentos frescos e armazenamento a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
22
Para congelar alimentos frescos, active a função Congelação Rápida.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características , uma etiqueta presente no interior do aparelho.
O processo de congelação demora 24 horas: durante este
período, não introduza novos alimentos a serem congelados.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na
tabela de características técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois,
novamente congelados (depois de arrefecerem).
Descongelação
Os alimentos congelados ou ultra-congelados, antes de
serem utilizados, podem ser descongelados à temperatura
ambiente.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a
confecção irá demorar mais.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os
para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Importante Não puxe, desloque nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de
limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o
interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um
odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor no
fundo do aparelho com uma escova ou um aspirador. Esta
operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.
Importante Tenha cuidado para não danificar o sistema de
arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos
usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que
a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de
alimentação.
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas
prateleiras do congelador e em redor do compartimento
superior.
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5 mm.
Importante Aprox. 12 horas antes de descongelar, ajuste o
Regulador da Temperatura para as definições mais altas
de forma a criar uma reserva de frio suficiente para a
operação de interrupção.
Para remover o gelo, siga as instruções abaixo:
1. Desligue o aparelho e desligue a ficha de alimentação
eléctrica da tomada.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em
várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
Cuidado Não toque nos alimentos congelados com
as mãos molhadas. Poderia ficar com as mãos
coladas aos alimentos.
3. Deixe a porta aberta
e coloque o raspador de plástico no
local adequado no
fundo, ao centro,
colocando uma bacia por baixo para
recolher a água
descongelada.
23
Para acelerar o processo de descongelação, coloque uma panela com água quente no compartimento de congelação. Para além disso, retire pedaços de gelo
que se tenha partido antes de concluída a descongelação.
4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o
interior minuciosamente e guarde o raspador para
utilização futura.
5. Ligue o aparelho.
6. Rode o Regulador da Temperatura para uma posição
média e deixe em funcionamento durante, pelo menos, 4 horas com o Botão de Congelação ligado.
7. Uma vez o Indicador Luminoso Vermelho apagado,
volte a colocar nos compartimentos os alimentos previamente retirados.
Advertência Nunca utilize objectos metálicos
afiados para raspar o gelo do evaporador, pois pode
danificá-lo.
Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação, além
dos recomendados pelo fabricante.
Um aumento de temperatura das embalagens de
alimentos congelados, durante a descongelação, pode
encurtar a vida útil de armazenamento.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos,
observe as seguintes precauções:
1. desligue o aparelho da tomada da electricidade
2. retire todos os alimentos
3. descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios
4. deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar odores indesejados.
Importante Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que
os alimentos no interior se estraguem em caso de falha
eléctrica.
O que fazer se…
Sons de funcionamento normais
• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue quando
o refrigerante estiver a ser bombeado através das bobinas ou tubagens. Isto está correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a
ser bombeado e ouvirá um som surdo e um ruído pulsante proveniente do compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica poderá provocar um ruído repentino de estilhaçar. É natural e não constitui um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto.
• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá um "clique" ténue no regulador da temperatura. Isto está correcto.
Dados técnicos
Dimensões
Altura
850 mm
Largura
550 mm
Profundidade
612 mm
Tempo de arranque
As informações técnicas encontram-se na placa de dados
no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de
energia.
24
22 h
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de segurança"
cuidadosamente para a sua segurança e
funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na
placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Nivelamento
Quando instalar o aparelho, certifique-se de que
fica nivelado. Isto pode
ser obtido através de dois
pés ajustáveis na base, à
frente (2). Se necessário,
ajuste os pés removendo
o espaçador (1).
1
2
Local
Reversibilidade da porta
Importante Recomendamos que execute as seguintes
operações com outra pessoa, que irá segurar as portas do
aparelho durante as operações.
15 mm
15 mm
min.100 mm
O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor, como raAdvertência
diadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se
de que o ar pode circular livremente na traseira do aparelho. Para
garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver sob uma unidade de parede suspensa, a distância mínima entre o topo do aparelho e a unidade de parede deve ser de, pelo menos, 100 mm. No
entanto, o aparelho não deve ser colocado sob unidades de parede
suspensas. O nivelamento preciso é garantido por um ou vários
pés ajustáveis na base do aparelho.
Se o aparelho for colocado num canto e se o lado com dobradiças
ficar virado para a parede, a distância entre a parede e o aparelho
Deve ser possível desligar o aparelho da cordeve ser de, pelo menos, 10 mm para permitir que a porta abra o
rente eléctrica. Assim, a ficha de alimentação
suficiente para poder retirar as prateleiras.
eléctrica tem de estar facilmente acessível após
a instalação.
Para alterar o sentido de abertura, execute estes passos:
25
4. Retire a dobradiça da
porta inferior, desapertando
os 2 parafusos de fixação.
5. Retire o perno da dobradiça da parte inferior da
porta.
6. Encaixe o perno da dobradiça no orifício na placa
da dobradiça.
7. Retire a porta.
1. Desligue a ficha de ali8. Volte a colocar o perno
mentação eléctrica da toda dobradiça superior no
mada.
lado oposto.
2. Incline o aparelho para
trás com cuidado, de forma 9. Encaixe a porta no perno
a que o compressor não to- da dobradiça.
que no chão.
3. Desaperte os pés ajustáveis que se encontram em
ambos os lados à frente.
10. Encaixe o perno da dobradiça no orifício na placa
da dobradiça e coloque o
conjunto da dobradiça no
lado oposto e volte a instalar, utilizando os parafusos
de fixação.
11. Volte a instalar o conjunto da placa da dobradiça
inferior no lado oposto,
certificando-se de que o rebordo da porta está paralelo à lateral do aparelho.
12. Retire e instale a pega
1) no lado oposto.
13. Volte a colocar o aparelho no sítio e nivele-o,
aguarde, pelo menos, quatro horas e, de seguida, ligue-o à tomada.
1) Se prevista
Faça uma verificação final para se certificar de que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A porta abre e fecha correctamente.
Se a temperatura ambiente for fria (por ex. no Inverno),
pode acontecer que a junta não adira perfeitamente ao
aparelho. Nesse caso, aguarde o encaixe natural do vedante.
Caso não queira executar as operações acima mencionadas, contacte o Centro de Apoio ao Cliente mais próximo.
Os custos da execução da reversibilidade das portas pelo
técnico do Centro de Apoio ao Cliente serão suportados
por si.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
26
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
27
Este manual de referencia rápida para el usuario contiene toda la información básica que se necesita sobre el nuevo
producto y su facilidad de uso. Electrolux desea reducir un 30% el consumo de papel en sus manuales, lo que ayudaría
a salvar 12.000 árboles cada año. Este manual es una de las muchas medidas adoptada por Electrolux para proteger el
medio ambiente. Aunque pueda parecer un gesto pequeño, con muy poco se puede hacer mucho.
El manual completo se encuentra disponible en www.electrolux.com.
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve
estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de
seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por
omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la
toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato
como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre
de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.
28
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de ventilación
libres de obstrucciones.
• Este aparato es para uso doméstico exclusivamente.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos
y bebidas de una vivienda normal, como se explica en
este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de
hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a
menos que el fabricante haya autorizado su uso.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano
(R600a), un gas natural con un gran nivel de compatibilidad medioambiental, aunque inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños al circuito de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos y fuentes de encendido cercanas
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el
aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño
en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito, incendio o descarga eléctrica.
Advertencia Sólo el personal técnico homologado
está autorizado a sustituir los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) del aparato.
1. El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni
dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la
bombilla13) de la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
• Las bombillas14) que se utilizan en este aparato son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para
uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para
la iluminación de la vivienda.
Precaución No coloque alimentos congelados en la
encimera, ya que el frío y el vapor pueden producir
condensado de agua en el lado interior. El goteo
resultante puede provocar fallos de funcionamiento. Por
lo tanto, no coloque ni deje productos congelados de
ningún tipo sobre la encimera.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya
que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de
aire de la pared posterior.15)
• Los alimentos que se descongelen no deben volver a
congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya
envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones
del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador, ya que se genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente
del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por
el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento,
apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave su interior y todos los accesorios internos con agua templada y jabón neutro para eliminar el típico olor de los
productos nuevos. A continuación seque todo bien.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos punzantes para eliminar el hielo del
aparato. Utilice un rascador de plástico.
• No utilice secadores de pelo ni otros aparatos de calefacción para acelerar la descongelación. El calor excesivo puede dañar el interior de plástico; además, la humedad podría penetrar en el sistema eléctrico y hacer
que se active.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños.
No conecte el aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de
conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y
se produzcan quemaduras.
13) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
14) Si está previsto el uso de bombilla
15) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).
29
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de
hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro de agua potable. 16)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas
que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un
centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la
capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en
los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar
junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de
acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a
las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este aparato marcados con el
son reciclables.
símbolo
Panel de mandos
1
1
2
3
4
5
2
3
Indicador luminoso verde
Indicador luminoso rojo
Indicador luminoso amarillo
Interruptor del congelador
Regulador de temperatura
Encendido
1. Deje reposar el aparato durante 4 horas después de la
instalación.
2. Introduzca el enchufe en la toma.
3. Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a
un ajuste intermedio.
4. El indicador verde se enciende y permanece encendido hasta que se desconecta el aparato de la red eléctrica.
5. Pulse el interruptor del congelador para activar la
función de congelación rápida (el indicador luminoso
amarillo se enciende) y deje que funcione durante 4
16) Si está prevista una conexión de agua.
30
4
5
horas para que alcance la temperatura adecuada antes
de colocar alimentos en su interior.
El indicador amarillo se enciende en el estado encendido del interruptor del congelador.
6. El indicador rojo también se enciende hasta que se
alcanza la temperatura correcta.
Transcurridas unas horas desde la puesta en marcha,
el indicador luminoso rojo se apaga para indicar que
se ha alcanzado la temperatura correcta para el ajuste
seleccionado y permanecerá así para indicar que todo
es correcto. Se encenderá si la temperatura del congelador aumenta excesivamente, por ejemplo, después de abrir la puerta del congelador o de colocar
alimentos en el interior, pero debería apagarse de
nuevo cuando la temperatura vuelva al nivel correcto.
7. Cuando el aparato alcance la temperatura ajustada (el
indicador rojo se apaga), pulse de nuevo el interruptor del congelador para apagar la función de congelación rápida. Se apaga el indicador amarillo.
Apagado
1. Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición "O".
2. Para desconectar el aparato de la alimentación, desenchúfelo de la toma.
Regulación de la temperatura
La temperatura del aparato se controla por medio del regulador de temperatura situado en el panel de control.
Para utilizar el aparato, proceda como se indica:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en
una posición intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Función de congelación rápida
Si se van a congelar más de 3-4 kg de alimentos frescos:
1. Pulse el interruptor del congelador para activar la
función de congelación rápida entre 6 y 24 horas antes de colocar alimentos frescos en el congelador; el
indicador luminoso amarillo se enciende. El compresor funciona continuamente para garantizar que los
alimentos frescos se congelan lo más rápido posible.
2. La función se puede desactivar en cualquier momento
pulsando el interruptor del congelador.
3. Coloque los productos en el compartimento congelador superior y deje encendido el interruptor de congelación durante otras 24 horas.
4. A continuación, pulse de nuevo el interruptor del
congelador (el indicador amarillo se apaga y el interruptor vuelve a su posición original).
5. Cambie los alimentos congelados del compartimento
superior (congelación) a los otros dos compartimentos (de conservación). Para obtener una congelación
máxima, extraiga el cajón superior (si el aparato va
equipado con él) y a continuación coloque los alimentos que va a congelar directamente sobre el evaporador. Para congelar pequeños volúmenes no es
necesario extraer el cajón.
Si el interruptor del congelador se deja encendido
de forma accidental, el congelador no se dañará,
pero se malgastará energía.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con
agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya
que podrían dañar el acabado
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
Almacenamiento de alimentos congelados
El compartimento de congelación (superior) es adecuado
para congelar alimentos frescos y conservar a largo plazo
los alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la función de congelación rápida.
La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse
en 24 horas se indica en la placa de datos técnicos , una
etiqueta situada en el interior del aparato.
El proceso de congelación tarda 24 horas: durante ese
tiempo no deben añadirse otros alimentos para congelar.
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después
de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos
en el compartimento.
31
Importante En caso de producirse una descongelación
accidental, por ejemplo, por un corte del suministro
eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características técnicas bajo
"tiempo de elevación", los alimentos descongelados
deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato
y volverlos a congelar (después de que se hayan
enfriado).
Descongelación
Antes de utilizar los alimentos ultracongelados y congelados puede descongelarlos a temperatura ambiente.
Las piezas pequeñas se pueden cocinar directamente sin
necesidad de descongelarlas: en tal caso deberá prolongarse el tiempo de cocción.
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de
refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con agua templada y
un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta
para mantenerlas limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de
limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya
que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de la
parte posterior del aparato con un cepillo o un aspirador.
Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Importante Tenga cuidado para no dañar el sistema de
refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina
contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a la que
se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la
toma de red.
32
Descongelación del congelador
Siempre se forma un poco de escarcha en los estantes del
congelador y en torno al compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5 mm.
Importante Unas 12 horas antes de realizar la
descongelación, coloque el regulador de temperatura en
los niveles más elevados, con el fin de acumular frío
suficiente para la interrupción del funcionamiento.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel de periódico y colóquelos en un
sitio fresco.
Precaución No toque los alimentos congelados con
las manos mojadas. Podrían congelarse al contacto
con los alimentos.
3. Deje la puerta
abierta e introduzca
el raspador plástico
en el centro de la
base, después de
colocar un recipiente debajo para
recoger el agua de
la descongelación.
Para acelerar el proceso de descongelación, coloque un recipiente con agua tibia en el compartimento congelador. Además, retire los trozos de hielo que se
desprendan antes de que finalice la descongelación.
4. Finalmente, seque bien el interior y conserve el raspador para su uso futuro.
5. Encienda el aparato.
6. Gire el regulador de temperatura hacia un ajuste intermedio y déjelo funcionando durante al menos 4
horas con el interruptor de "congelación rápida" encendido.
7. Una vez apagado el indicador luminoso rojo, vuelva a
introducir en los compartimentos los alimentos que
retiró previamente.
Advertencia No utilice herramientas metálicas
afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya
que podría dañarlo.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación, excepto los
recomendados por el fabricante.
La elevación de la temperatura de los paquetes de
alimentos congelados, durante la descongelación, puede
acortar su tiempo de almacenamiento.
Periodos sin funcionamiento
Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:
1. desconecte el aparato de la red eléctrica
2. extraiga todos los alimentos
3. descongele y limpie el aparato y todos sus accesorios
4. deje las puertas entreabiertas para evitar la formación
de olores desagradables.
Importante Si lo va a mantener en marcha, solicite a
alguien que lo inspeccione de vez en cuando para evitar
que los alimentos se echen a perder en caso de un corte
de energía.
Qué hacer si…
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando el
refrigerante circula a través del circuito de refrigeración
o tuberías. Esto es correcto.
• Cuando el compresor está en marcha, el refrigerante es
bombeado a través de todo el circuito y el compresor
emite un zumbido o un sonido intermitente. Esto es
correcto.
• La dilatación térmica puede provocar un repentino crujido. Es un fenómeno físico natural que no representa
riesgo alguno. Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura emite un chasquido débil. Esto es
correcto.
Datos técnicos
Dimensiones
Altura
850 mm
Anchura
550 mm
Fondo
612 mm
Tiempo de elevación
22 h
La información técnica se encuentra en la placa de datos
técnicos en el lado interior izquierdo del aparato y en la
etiqueta de energía.
Instalación
Precaución Lea atentamente la "Información sobre
seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de
instalar el electrodoméstico.
33
Colocación
Nivelado
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase climática indicada
en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Al colocar el aparato
compruebe que queda nivelado. Esto se puede
conseguir utilizando las
dos patas ajustables de la
parte inferior delantera
(2). Si es necesario, ajuste la pata retirando el separador (1).
1
2
Ubicación
Cambio del sentido de apertura de la puerta
Importante Los procedimientos que se indican a
continuación requieren la ayuda de otra persona que
sujete bien las puertas del aparato durante todo el
proceso.
34
15 mm
min.100 mm
Advertencia
15 mm
Instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese también de que el aire puede circular sin obstáculos por la parte trasera del armario. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un
mueble de cocina colgado en la pared, deje una distancia mínima
de 100 mm entre la parte superior del aparato y el mueble de pared . No obstante, lo ideal sería que el aparato no fuera debajo de
ningún mueble colgado en la pared. La base del aparato va provista
de una o varias patas ajustables para garantizar un nivelado correcto del mismo.
Si el aparato se sitúa en esquina con las bisagras hacia la pared,
deje una distancia mínima de 10 mm entre la pared y el mueble de
modo que la puerta se pueda abrir lo suficiente para retirar los estantes sin dificultad.
Puede que en algún momento sea necesario desenchufar el aparato de la toma de corriente; por
lo tanto, se debe poder acceder al enchufe tras
la instalación del aparato.
Para cambiar el sentido de apertura de las puertas, siga
estos pasos:
4. Retire la bisagra de la
puerta inferior desatornillando los 2 tornillos de sujeción.
5. Retire el pasador de la
bisagra de la parte inferior
del aparato.
6. Introduzca el pasador de
la bisagra en el orificio de
la placa de bisagras.
1. Desconecte el enchufe
7. Extraiga la puerta.
de la toma de red.
8. Vuelva a colocar el pasa2. Incline el aparato con
dor de la bisagra superior
cuidado, de modo que el
compresor no toque el sue- en la ubicación opuesta.
9. Ajuste la puerta en su silo.
tio sobre el pasador de la
3. Desatornille las patas
bisagra.
ajustables situadas a ambos lados de la parte frontal.
10. Introduzca el pasador
de la bisagra en el orificio
de la placa y vuelva a colocar las bisagras en la ubicación opuesta; utilice los
tornillos de sujeción.
11. Vuelva a colocar el
conjunto de la placa de bisagras inferior en el lado
opuesto, prestando especial atención para que el
borde de la puerta quede
paralelo al lado del armario.
12. Retire e instale la manilla 1) en el lado opuesto.
13. Coloque el aparato en
su lugar, nivélelo y espere
al menos cuatro horas antes de enchufarlo a la corriente.
1) si está prevista
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La puerta abre y cierra correctamente.
Es posible que la junta no encaje a la perfección en el
mueble si la temperatura ambiente es baja (es decir, en
invierno). En tal caso, espere hasta que la junta se fije al
mueble de forma natural.
Si prefiere no realizar los procedimientos anteriores, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico más
próximo. El personal del Centro de servicio técnico cambiará el sentido de apertura de las puertas con gastos a su
cargo.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a
tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un electricista
profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman
las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y
la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la vivienda.
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto
35
de la compra de un nuevo producto similar al que se
deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
36
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su
Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
Denna snabbguide innehåller alla basfakta om din nya produkt och är enkel att använda. Electrolux har som målsättning
att minska företagets förbrukning av papper till bruksanvisningar med cirka 30 %, vilket kommer att rädda 12.000 träd
varje år. Snabbguiden är en av många åtgärder som Electrolux vidtar för att värna om miljön. Det må vara ett litet steg,
men genom att bidra med lite åstadkommer vi mycket.
En komplett bruksanvisning är tillgänglig på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda
produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första
gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är
det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten
om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om
hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte
för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att
bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar,
skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren
obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för
barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras eller täpps igen.
• Denna produkt är endast avsedd för användning i hemmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och
drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts
för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel.
Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas
under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande
källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt,
kompressor) får endast bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av
produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten
har installerats.
37
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att lampglaset17)
sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i
dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan
leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
• Lamporna18) som används i den här hushållsapparaten
är speciallampor som endast är avsedda för användning i hushållsapparater som denna! De lämpar sig inte
som rumsbelysning.
• Innan du använder produkten första gången, rengör insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten
och lite neutral såpa för att ta bort den typiska lukten
hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
produkten. Använd en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande
apparater för att påskynda avfrostningen. För hög värme kan skada plastdelarna inne i produkten, och fukt
kan tränga in i det elektriska systemet och göra det
strömförande.
Försiktighet Placera inte frysta livsmedel på
arbetsytan, eftersom kylan och ångan kan orsaka
kondens på insidan. Då kan vätskan som droppar ner
orsaka felfunktioner. Därför är det viktigt att inte lämna
någon form av frysta produkter på arbetsytan.
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten
eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen.19)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då
kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den
är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig
ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd
mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor,
kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation
av produkten.
• Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 20)
Skötsel och rengöring
Service
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget
före underhåll.
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra
service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
Daglig användning
17) I förekommande fall.
18) Om hushållsapparaten har en lampa.
19) Om produkten är frostfri.
20) Om produkten har en vattenanslutning.
38
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan ska-
da ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans
med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från
de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten,
särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna
kan återvinnas.
produkt som är märkta med symbolen
Kontrollpanel
1
1
2
3
4
5
2
3
Grön kontrollampa
Röd kontrollampa
Gul kontrollampa
Frysreglage
Temperaturreglage
Slå på
1. Låt produkten stå upprätt i 4 timmar efter installationen.
2. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
3. Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
4. Den gröna kontrollampan tänds och förblir tänd tills
produkten stängs av via elnätet.
5. Tryck på frysreglaget för att aktivera funktionen för
snabbinfrysning (den gula kontrollampan tänds) och
låt stå i 4 timmar. På så sätt hinner korrekt temperatur
uppnås innan du sätter in matvaror i frysen.
Den gula kontrollampan lyser när frysreglaget är aktiverat.
6. Den röda kontrollampan lyser dessutom tills korrekt
temperatur har uppnåtts.
Några timmar efter start slocknar den röda kontrollampan, vilket anger att korrekt temperatur för den
valda inställningen har uppnåtts. Den förblir släckt för
att indikera att allting är som det ska. Den tänds om
4
5
temperaturen i frysen stiger obefogat, när frysens dörr
har öppnats eller när matvaror har lagts in. Lampan
bör emellertid slockna så snart temperaturen återgår
till det korrekta värdet.
7. När produkten har uppnått den inställda temperaturen
(den röda kontrollampan har slocknat) trycker du på
frysreglaget igen för att avaktivera funktionen för
snabbinfrysning. Den gula kontrollampan slocknar.
Stänga av
1. För att stänga av produkten vrider du temperaturreglaget till läget "O".
2. För att koppla bort produkten från strömkällan: Dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
Temperaturreglering
Temperaturen inuti produkten kontrolleras av temperaturreglaget som sitter på kontrollpanelen.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• Vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för
att få låga frysnivåer.
• Vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna
för att få höga frysnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till
att temperaturen inne i produkten beror på:
39
•
•
•
•
rumstemperaturen
hur ofta dörren öppnas
mängden matvaror som förvaras
produktens placering.
Funktionen för snabbinfrysning
Om mer än 3–4 kg matvaror ska frysas in:
1. Tryck på frysreglaget för att aktivera funktionen för
snabbinfrysning 6–24 timmar innan de färska matvarorna placeras i frysen. Den gula kontrollampan
tänds. Kompressorn körs nu kontinuerligt för att säkerställa att de färska matvarorna fryses ner så snabbt
som möjligt.
2. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att
trycka på frysreglaget.
3. Placera matvarorna i frysfacket (upptill) och låt frysreglaget vara aktiverat i 24 timmar till.
4. Tryck sedan på frysreglaget igen. (Den gula kontrollampan släcks och reglaget återgår till den ursprungliga positionen.)
5. Flytta de frusna matvarorna från det (övre) frysfacket
till de andra två facken (förvaringsfack). För maximal
infrysningskapacitet tar du bort den övre lådan (om
en sådan finns) och placerar matvarorna som ska frysas direkt på avdunstaren. Om mindre mängder mat
ska frysas är det inte nödvändigt att ta ut lådan.
Om frysreglaget förblir aktiverat av misstag leder det
inte till några skador på frysen. Energi förbrukas
emellertid i onödan.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess
insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska
lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
Daglig användning
Infrysning av färska livsmedel
Frysfacket (det övre) är lämpligt för infrysning av färska
livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta
matvaror.
Vid infrysning av färska matvaror aktiverar du funktionen
för snabbinfrysning.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar
anges på typskylten , en etikett som sitter på insidan av
produkten.
Infrysningsprocessen tar 24 timmar: lägg inte in andra
livsmedel som ska frysas under denna period.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge,
låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in
några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan tinas vid rumstemperatur innan den används.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan
de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
40
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• rengör produkten insida och alla tillbehör med ljummet
vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem
rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att skada
rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver,
parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för
att rengöra produkten invändigt eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på
produktens baksida med en borste eller dammsugare.
Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en
lägre energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten.
Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast
rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt
det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3–
5 mm.
Viktigt Cirka 12 timmar före avfrostningen ställer du in
temperaturreglaget på en hög inställning för att bygga upp
en tillräcklig kylreserv för driftavbrottet.
Gör enligt följande för att avlägsna frosten:
1. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
Försiktighet Ta inte i fryst mat med våta händer.
Dina händer kan frysa fast vid matvarorna.
3. Låt dörren stå öppen och sätt fast
plastskrapan längst
ned i mitten och
placera en behållare undertill för att
samla upp avfrostningsvattnet.
För att påskynda avfrostningsprocessen kan du placera en skål med varmt vatten i produkten. Du kan
också ta bort isbitar som lossnar innan avfrostningen är
klar.
4. När avfrostningen är klar torkar du noga av produktens insida. Spara skrapan för framtida bruk.
5. Slå på produkten.
6. Vrid temperaturreglaget till ett medelhögt läge och låt
stå i minst 4 timmar med frysreglaget aktiverat.
7. När den röda kontrollampan har slocknat lägger du in
matvarorna igen.
Varning Använd aldrig vassa metallverktyg för att
skrapa av frost från avdunstaren, eftersom den kan
skadas.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
En temperaturstigning hos frysta matförpackningar kan
förkorta tiden som de kan förvaras utan säkerhetsrisk.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall
användas under en längre tidsperiod:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt
bildas.
Viktigt Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till
den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.
41
Om maskinen inte fungerar
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud
när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och
det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt
knäppande ljud. Detta är ett naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett svagt "klick"
höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
Tekniska data
Mått
Höjd
850 mm
Bredd
550 mm
Djup
612 mm
Frystid
22 h
Teknisk information finns på typskylten på vänster sida
inne i skåpet och på energietiketten.
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs
noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du
installerar produkten.
Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
42
Avvägning
Se till att produkten står i
våg där den installeras.
Justera vid behov produkten med hjälp av de
två främre, justerbara fötterna (2). Justera vid behov fötterna genom att ta
bort distanshållaren (1).
1
2
Placering
Omhängning av dörrar
Viktigt Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med
att hålla ett fast grepp om dörren under arbetets gång.
1. Koppla bort produkten
från eluttaget.
2. Luta produkten försiktigt
bakåt så att kompressorn
inte kommer i kontakt med
golvet.
3. Skruva bort de justerbara
fötterna som sitter framtill
på båda sidor.
4. Ta bort det nedre gångjärnet genom att skruva ur
de 2 fästskruvarna.
5. Ta bort gångjärnssprinten från dörrens undersida.
6. Passa in gångjärnssprinten i hålet i gångjärnsplattan.
7. Ta av dörren.
8. Montera den övre gångjärnssprinten på motsatt
sida.
9. Sätt tillbaka dörren på
gångjärnssprinten.
15 mm
15 mm
min.100 mm
Produkten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor såsom
Varning
element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luften
kan cirkulera fritt runt produktens baksida. För att säkerställa bästa
prestanda om produkten placeras under en överhängande väggenhet måste det vara minst 100 mm avstånd mellan produktens
ovansida och väggenheten. Produkten bör dock inte placeras under överhängande väggenheter. Produkten kan justeras in i våg
med en eller flera justerbara fötter.
Om produkten placeras i ett hörn med gångjärnssidan vänd mot
väggen måste avståndet mellan väggen och produkten vara minst
10 mm för att dörren skall kunna öppnas tillräckligt så att hyllorna Det måste gå att koppla bort produkten från elnäkan plockas ut.
tet. Stickkontakten måste därför vara lätt att komma åt när produkten har installerats.
Gör på följande sätt för att ändra dörrens öppningsriktning:
10. Passa in gångjärnssprinten i hålet i gångjärnsplattan och sätt gångjärnet
på motsatt sida och fäst
med fästskruvarna.
11. Montera det nedre
gångjärnet på motsatt sida
och se till att dörrens kant
sitter parallellt med skåpsidan.
12. Demontera och montera
handtaget 1) på motsatta sidan.
13. Ställ tillbaka produkten
på plats, justera in den i
våg och vänta sedan minst
fyra timmar innan du ansluter den till eluttaget.
1) Om tillämpligt
Kontrollera slutligen följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Dörren öppnar och stänger ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen
har anpassat sig på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om dörren själv kan du kontakta vår
lokala kundtjänst. En servicetekniker hänger om den mot
en avgift.
43
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden
som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektri-
44
ker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för
CE-märkning.
45
46
47
200383337-00-122009
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement