Aeg-Electrolux | SK78803-6I | User manual | Aeg-Electrolux SK78803-6I Handleiding

Aeg-Electrolux SK78803-6I Handleiding
SANTO
SK 78803-6I
Gebruiksaanwijzing
Libro de intrucciones
Koelkast
Frigorífico
N/AE/61-1. (09.)
200382717
Instructies voor het gebruik van de gebruiksaanwijzing
Opmerkingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de juiste
werking van het apparaat.
Aanvullende informatie met betrekking tot de bediening en praktische
toepassingen van het apparaat.
Nuttige tips voor het economisch en milieuvriendelijk verstandige gebruik
van het apparaat
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
2
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie..........................................................................................................4
Afvalverwerking ...................................................................................................................6
Werking en gebruik / Voor de ingebruikneming/ Het apparaat starten /
Temperatuurregeling......................................................................................................................7
Interne onderdelen .............................................................................................................8
Nuttige tips .....................................................................................................................................9
Onderhoud Ontdooien / .................................................................................................10
Reiniging .........................................................................................................................................11
Het oplossen van problemen .................................................................................................12
Klantenservice en reserveonderdelen / Technische gegevens .....................................13
Deur omdraaien...........................................................................................................................13
Installatie / Opstelling...............................................................................................................14
Elektrische aansluiting ....................................................................................................15
3
Veiligheidsinformatie
Deze informatie werd voorzien ten behoeve van uw veiligheid. Lees dit
alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging. Als het apparaat van
eigenaar verandert, dient de gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden.
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem door aan een evt.
volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het huishouden, voor het
bewaren van levensmiddelen en dient volgens de voorschriften te worden
gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van het aansluitsnoer, mogen
alleen door Service worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen originele
Service-onderdelen gebruikt worden. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit het stopcontact is
getrokken. Voordat u het apparaat gaat reinigen, dient u het altijd
spanningloos te maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan de
stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact moeilijk bereikbaar is,
schakel dan de zekering in de huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de
achterkant van het koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het koel/vriesapparaat zelf op het
aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken,
vooral niet als het koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door onze
service-afdeling of door een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er dan niet in.
Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken geen scherpe of puntige voorwerpen. Die
kunnen het apparaat beschadigen.
4
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de temperatuurregelaar en de
verlichting komen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of vloeistof in het apparaat
bewaren. Explosiegevaar!
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en schoonmaken. Bij
verstopping kan het verzamelde dooiwater storingen veroorzaken
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Kunststof folie kan
verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet
met het apparaat of de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het stopcontact, snijd het
aansluitsnoer af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of
elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, personen met
verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een
gebrek aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld door de persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon
instructies hebben gekregen over het gebruik.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke
afval. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid. Informatie over uw
plaatselijke afvalverwerkingslocaties kunt u bij de gemeente opvragen.
Verwijder de stekker en zorg dat alle sloten en grendels verwijderd zijn
zodat kinderen niet opgesloten kunnen raken in het apparaat.
5
Afvalverwerking
Verpakkingsinformatie van het apparaat
De materialen met het symbool
kunnen gerecycled worden.
>PE< voor polyethyleen, bijv. inpakmateriaal
>PS< voor polystyreen, bijv. opvulmateriaal (altijd CFC-vrij)
>POM< voor polyoxymethyleen, bijv. plastic clips. Alle materialen zijn
milieuvriendelijk!
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan
Waarschuwing
Het
koelmiddel
van
het
apparaat
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
is
isobutaan
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het
ontdooiproces te bespoedigen, die niet door de fabrikant worden
aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij ze door de
fabrikant worden geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
6
Werking en gebruik
Voor de ingebruikneming
Wacht ten minste 4 uur voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Verwijder de veiligheidselementen die gebruikt worden bij het transport.
Het apparaat starten
Steek de stekker in het stopcontact en draai de thermostaatknop rechtsom
voorbij de stand «O» (UIT).
De thermostaatregeling die zich
aan de binnenkant van de
koelruimte bevindt, regelt de
temperatuur van het apparaat.
Draai de thermostaatregeling naar
de gewenste instelling.
Het instellen van de
temperatuur
De volgende omstandigheden zijn belangrijk met betrekking tot de
temperatuur in de koelkast:
Omgevingstemperatuur
Hoeveelheid en temperatuur van het opgeslagen voedsel
Regelmaat waarmee de deur wordt geopend en hoe lang de deur open blijft
staan
Plaatsing van het apparaat. De temperatuur in de koelkast wordt automatisch
bijgesteld.
Instelling “1” = hoogste temperatuur, warmste instelling
Instelling “6” = laagste temperatuur, koudste instelling.
Instelling “0” = Uit
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
7
Interne onderdelen
Legplateaus
De legplateaus kunnen verwijderd
worden om ze te reinigen.
Om
de
opslag
van
voedselverpakkingen
van
verschillende afmetingen te kunnen
ondersteunen,
kunnen
de
legplateaus
op
verschillende
hoogten worden geplaatst.
Om een intern legplateau te
verwijderen, trekt u het naar voren
totdat het kan worden opgetild of
gekanteld en worden verwijderd.
Om het plateau op een andere hoogte terug te plaatsen, doet u hetzelfde in
omgekeerde volgorde.
Het glazen legplateau boven de groentenlades en het flessenrek moeten altijd
op dezelfde plaats blijven om een goede luchtcirculatie te garanderen.
Deurplateaus
Om de opslag van voedselverpakkingen van verschillende afmeting te kunnen
ondersteunen, kan het middelste
deurplateau in hoogte versteld
worden.
Trek het plateau geleidelijk in de
richting van de pijlen totdat het los
komt en plaats op een andere
gewenste hoogte terug.
Voor een grondiger reiniging kunnen
de
bovenste
en
onderste
deurplateaus gemakkelijk verwijderd
worden en op hun plek teruggezet
worden.
8
Nuttige tips
Energiebesparing
Let op waar de koelkast wordt geplaatst. Zie paragraaf “Installatie”. Zodra het
juist geïnstalleerd is, verbruikt de koelkast minder energie.
Probeer te voorkomen dat u de deur lange tijd open houdt of dat u de deur
te vaak opent, aangezien warme lucht in de koelkast komt en ervoor zorgt dat
de compressor onnodig vaak aan slaat.
Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op de koudste
instelling (hogere cijfers) staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als
dit gebeurt, draait u de knop naar een warmere instelling (lagere cijfers) om
de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te
besparen.
Plaats geen warm voedsel in de koelkast. Laat warm voedsel eerst afkoelen.
Houd de hitte-emissiecondensor, het metalen rooster aan de achterwand van
de koelkast, altijd schoon.
Nuttige tips voor het koelen
Bewaar geen warm voedsel of dampende vloeistoffen in de koelkast en bedek
het voedsel, vooral als het een sterke geur verspreidt.
Om de koelkast op de juiste manier te gebruiken, zijn hier een aantal nuttige
tips:
Rauw vlees (biefstuk, varkensvlees, lam en gevogelte): stop dit in plastic
zakken en leg boven de saladeruimte. Dit is het koudste punt in de koelkast.
Vlees kan alleen op deze manier veilig worden opgeborgen voor ten
hoogste een of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude stukken, pudding, enz.: dit moet goed bedekt
worden en kan op een van de glasplaten worden gezet.
Fruit en groenten: dit moet goed schoongemaakt worden en in de onderste
lade(n) bewaard worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht
buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in
het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet
in de koelkast bewaard worden.
9
Onderhoud
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u een onderhoudshandeling
gaat verrichten.
WAARSCHUWING
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid. Onderhoud en
herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens het gebruik in de vorm
van ijs of rijp afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect. Het koelvermogen wordt
minder, de temperatuur stijgt en er is meer energie nodig.
Bij dit type apparaat gebeurt het ontdooien van de koelruimte automatisch,
zonder dat u daaraan iets hoeft te doen.
De thermostaat onderbreekt
regelmatig de werking van de
compressor. Het koelen wordt
dan
onderbroken,
de
temperatuur in de koelruimte
stijgt en het ontdooien begint.
Na het ontdooien start de
thermostaat het koelen weer.
Het dooiwater loopt via het
dooiwaterafvoergootje in het
condensbakje
bovenop
de
compressor en verdampt door de
warmte.
Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje niet verstopt is. Als het
afvoergootje verstopt is, kan het dooiwater schade veroorzaken aan de
isolatie van het apparaat.
Maak het gootje schoon m.b.v. het meegeleverde krabbertje (zie afb.). Het
krabbertje kunt u weer in het gootje opbergen.
Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje niet verstopt is.
Meestal raakt het afvoergootje verstopt door in papier verpakte
levensmiddelen. Het papier komt in aanraking met de achterzijde van de
koelruimte en vriest daaraan vast. Als u de levensmiddelen uit de koelruimte
haalt, scheurt het papier en dat kan tot verstopping van het afvoergootje
leiden. Doe dus voorzichtig met in papier verpakte levensmiddelen.
Als erg veel koelvermogen nodig is, bijv. tijdens een hittegolf, werkt de
koelkast soms continu. Er wordt dan niet automatisch ontdooid.
Het is niet abnormaal als er na het ontdooien kleine restjes ijs en rijp op de
achterkant van de koelruimte achterblijven.
10
Reiniging
Gebruik nooit metalen voorwerpen om uw apparaat schoon te maken, het
kan beschadigd raken. Gebruik NOOIT reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
zeer geparfumeerde reinigingsproducten of waspolijstmiddelen om de
binnenkant mee te reinigen, aangezien deze middelen het oppervlak
beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Reinig het interieur met warm water en bicarbonaat of soda. Spoel af en maak
grondig schoon.
Om een veilige bediening van de koelkast te garanderen, dient u een keer per
jaar het ventilatierooster aan de onderkant te verwijderen en de luchtkanalen
met een stofzuiger uit te zuigen.
Als het apparaat niet in gebruik is
Haal de stekker uit het stopcontact.
Haal al het voedsel eruit en maak het apparaat schoon, laat de deur op een
kier staan om geurtjes te voorkomen.
Lamp vervangen
Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Schroef de afdekking los en trek hem in de richting van de pijl. Nu kunt u de
lamp vervangen. (Type gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14)
Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast en steek de stekker
in het stopcontact.
Als de lamp defect is, heeft dat
geen nadelige invloed op de
werking van de koelruimte.
Het oplossen van problemen
Sommige problemen kunnen
gemakkelijk verholpen worden
voordat u de Technische Service
belt. Volg de onderstaande
instructies:
11
Het oplossen van problemen
Sommige problemen kunnen gemakkelijk verholpen worden voordat u de
Technische Service belt. Volg de onderstaande instructies:
OPLOSSING
PROBLEEM
De deur sluit niet
Zorg dat het apparaat vlak staat als dit niet het geval is.
Het gewicht is groter dan de opslaglimiet van de deur
aan kan, dus verspreid het gewicht gelijkmatiger of haal
producten weg. Het apparaat is niet juist geïnstalleerd.
Raadpleeg paragraaf “Inbouwen”.
De koelkast is te warm
Stel een lagere temperatuur in. Verdeel de
voedselproducten zodat koude lucht eromheen kan
circuleren. Zorg dat de deur goed gesloten is en dat de
isoleerstrip volledig en schoon is. De temperatuur op de
plek van de koelkast is boven normale
kamertemperatuur.
Het is te koud in de Draai de temperatuurregeling tijdelijk naar een warmere
instelling.
koelkast.
De compressor
continu.
werkt Draai de thermostaatknop naar een lager cijfer. De
temperatuur op de plek van de koelkast is boven
normale kamertemperatuur. Controleer of de ventilatie
voldoende is en of de ventilatieopeningen niet verstopt
zijn. De oorzaak kan liggen in de plaatsing van grote
hoeveelheden voedsel en/of het vaak openen/sluiten van
de deur.
Er ligt water in/buiten de Dit kan normaal zijn. Tijdens de automatische
ontdooifase kan ijs van de koelplaat vallen.
koelkast.
Plaats de afvoerslang aan de achterkant van de koelkast
Er ligt water op de vloer.
net boven de afvoerbak.
Geluiden
12
Dit kan normaal zijn. De temperatuurregeling kan
klikgeluiden veroorzaken wanneer het systeem in- of
uitgeschakeld wordt. Het geïnjecteerde koelgas kan een
gorgelend geluid produceren als het door de buizen
stroomt. De motor kan een zoemend geluid en/of een
licht tikgeluid voortbrengen. Het gebruikte
isolatiemateriaal heeft de neiging de geluidsniveaus iets
te verhogen, maar zorgt wel voor betere isolatie en een
lager energieverbruik.
Klantenservice en reserveonderdelen
Als u geen oplossing kunt vinden voor een storing in deze
bedieningsinstructies, kunt u contact opnemen met de vakhandelaar of de
klantenservice en raadpleeg uw Garantiekaart.
Selectief bestellen van vervangingsonderdelen kan onnodig portokosten
besparen. Geeft om deze reden altijd de volgende informatie van het
apparaat door:
Modelnaam
Modelnummer (PNC)
Serienummer (S-No.)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje in de koelkast aan de
linkerwand. We raden u aan deze informatie hieronder op te schrijven, zodat
u het bij de hand heeft indien nodig.
Technische gegevens
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linkerkant in het
apparaat.
Deur omdraaien
Het apparaat wordt geleverd met
een naar rechts openende deur.
Volg de instructies hieronder om
een naar links openende deur te
installeren.
1.Draai de schroef van het bovenste
scharnier los en verwijder de
afstandshouder.
2.Verwijder de deur.
3.Schroef de onderste pen los met
een sleutel en monteer hem op de
tegenoverliggende kant.
4.Plaats de deur terug en schroef
het bovenste scharnier met afstandshouder aan de tegenovergestelde zijde.
Installatie
Behandel het apparaat uiterst voorzichtig om geen schade aan de
koeleenheid te veroorzaken met mogelijk vloeistoflekkage.
Tijdens normale bediening worden de condensor en compressor aan de
achterkant van het apparaat erg heet. Zorg er altijd voor dat er voldoende
ventilatie is, anders leidt dit tot uitval van onderdelen en mogelijk verlies van
voedsel. Raadpleeg de installatie-instructies.
13
Belangrijk: Als het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door
een speciale kabel of kabelsamenstel die verkrijgbaar zijn bij de fabrikant of
diens servicevertegenwoordiger.
Opstelling
Pak de koelkast uit en controleer of hij in goede conditie is en geen schade
van het transport heeft opgelopen.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen op gas geplaatst
worden.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Om veiligheidsredenen moet de minimale ventilatie zijn zoals getoond in Afb.
Let op: Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
De nis moet voorzien worden van een ventilatieleiding met de volgende
afmetingen:
diepte
Breedte
540 mm
50 mm
De klimaatklassificatie bevindt zich op het typeplaatje in de koelkast aan de
linkerwand.
De volgende tabel toont welke omgevingstemperatuur juist is voor elke
klimaatklassificatie:
14
Klimaatklassificatie
voor een
omgevingstemperatuur van
SN
N
ST
T
+10 tot +32 °C
+16 tot +32 °C
+16 tot +38 °C
+16 tot +43 °C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat de voltage en frequentie op het
serienummerplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
De voltage kan ±6% verschillen van het opgegeven voltage.
Voor bediening met verschillende voltages moet een geschikte
autotransformator gebruikt worden.
Belangrijk
Het apparaat moet geaard worden.
De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als de
stroomtoevoer in uw huis niet geaard is. sluit het apparaat aan een aparte
aarde aan in overeenstemming met de geldende regels en raadpleeg een
gespecialiseerde elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU- richtlijnen:
- 87/308 EEC van 2/6/87 met betrekking tot onderdrukking van radiointerferentie.
- 73/23 EEC van 19.2.73 (Richtlijn betreffende laag voltage) en
daaropvolgende aanpassingen.
- 89/336 EEC van 3.5.89 (Richtlijn betreffende elektromagnietische
compatibiliteit) en daaropvolgende aanpassingen.
15
Antes de instalar y utilizar su aparato lea cuidadosamente este libro de
instrucciones. Este contiene instrucciones de seguridad, consejos e información
útil. Si el frigorífico se utiliza de acuerdo con las instrucciones indicadas en este
libro, funcionará correctamente y cumplirá sus expectativas de satisfacción como
usuario.
Instrucciones para utilizar el manual
Notas importantes para su seguridad o el correcto funcionamiento del
electrodoméstico
Información adicional sobre el uso y las aplicaciones prácticas del
electrodoméstico
Consejos y observaciones para un uso económico y ecológico del
electrodoméstico
El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no
se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se
debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos
para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche
correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas
para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto
no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con
la tienda donde compró el producto.
16
Índice
Información sobre seguridad................................................................................................18
Eliminación ..................................................................................................................................20
Funcionamiento y utilización / Antes del uso .........................................................21
Puesta en funcionamiento del electrodoméstico / Ajuste de la temperatura ..21
Componentes internos............................................................................................................22
Consejos y sugerencias ...........................................................................................................23
Mantenimiento (descongelación) ...............................................................................24
Limpieza .............................................................................................................................25
Fallos de funcionamiento.......................................................................................................26
Servicio técnico y piezas de repuesto / Especificaciones técnicas ..........................27
Cambio del sentido de apertura de la puerta ...............................................................27
Instalación / Colocación..........................................................................................................28
Conexión eléctrica ...........................................................................................................29
17
Información sobre seguridad
Esta información es importante para su seguridad. Léala antes de instalar
o utilizar el electrodoméstico. Conserve el manual para futuras consultas.
Si vende o transfiere el electrodoméstico, proporcione el manual al nuevo
propietario.
Precauciones generales de seguridad
Mantenga estas instrucciones siempre a mano. Deben permanecer con el
aparato si se traslada a otro lugar o cambia de dueño.
Este aparato está diseñado para almacenar alimento y solo para uso
domestico. Solo se debe utilizar de acuerdo con estas instrucciones.
Las reparaciones de este aparato deben realizarse solo por personal
autorizado por el fabricante. Esto incluye la reparación y sustitución del
cable de alimentación. Las piezas y accesorios suministrados por el personal
autorizado solo se deben utilizar para reparaciones. De otro modo se puede
dañar el aparato o pueden provocar otros daños.
El aparato se encuentra sin alimentación eléctrica solo cuando ha sido
desconectado el enchufe de la pared. Siempre desenchufe el aparato antes
de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento. (No debe tirar del cable
para desenchufarlo.) Si el acceso al enchufe es difícil, desconecte el aparato
de la corriente eléctrica.
No se debe prolongar el cable de alimentación.
Asegúrese que el cable de corriente no está atrapado, aplastado o dañado por
la parte trasera del aparato
- Puede producirse un calentamiento del cable y causar fuego.
No ponga artículos pesados o el aparato mismo sobre el cable.
- Hay un riesgo de cortocircuito y fuego.
No cambie o quite el cable de corriente tirando de él, particularmente
cuando mueva su aparto de su sitio
- El cable dañado puede causar un cortocircuito, fuego y/o un shock
eléctrico.
- Si el cable de corriente está dañado este debe ser reemplazado por un
técnico certificado o personal cualificado.
Si el cable de corriente está suelto, no lo introduzca en el enchufe o toma
de corriente.
- Hay un riesgo de shock eléctrico o fuego.
No debe poner en funcionamiento el aparato si la tapa de la luz interior.
Cuando vaya a realizar trabajos de limpieza no utilice objetos punzantes,
cortantes o duros, ya que dichos objetos pueden dañar seriamente su
aparato.
18
Cuide de no verter líquidos en la caja de control de temperatura ni sobre la
lampara interior.
No introduzca ollas calientes dentro del aparato en contacto con las parte de
plástico.
No almacene gas o líquidos inflamables dentro del aparato, ya que pueden
explotar.
Compruebe regularmente el desagüe del agua de la descongelación - una
etiqueta dentro del frigorífico le advierte a tal efecto. Si el desagüe esta
obstruido la acumulación del agua de la descongelación puede provocar una
averia.
Precauciones para la seguridad de los niños
No permita que los niños jueguen con los materiales del embalaje del
aparato. Los plásticos pueden provocar asfixia.
El aparato solo debe ser manejado por adultos. No permita que los niños
jueguen con el aparato ni con sus mandos.
Si se va a deshacer del aparato desconecte su enchufe y corte el cable de
alimentación (tan cerca del aparato como pueda), y desmonte la puerta para
evitar que algún niños jugando sufra una descarga eléctrica o se quede
encerrado dentro del aparato.
Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos los
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no
tengan experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de
su seguridad les supervise o les ofrezca instrucción en el uso del aparato.
Protección del medio ambiente
Este electrodoméstico no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono,
ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes.
El electrodoméstico no se debe desechar junto con los residuos urbanos. No
dañe la unidad de refrigeración. Solicite información sobre los vertederos
locales a las autoridades municipales.
Además de retirar el enchufe, asegúrese de quitar los topes o cierres para
evitar que los niños queden atrapados en el interior del electrodoméstico.
19
Eliminación
Información del embalaje del electrodoméstico
Los materiales que llevan el símbolo
son reciclables.
>PE< polietileno, p. ej., el material de la película exterior del embalaje
>PS< poliestireno, p.ej., el material de protección (no contiene
clorofluorocarbonos)
>POM< polioximetileno, p.ej., las abrazaderas de plástico. ¡
Ninguno de los materiales daña el medio ambiente!
Precauciones relacionadas al isobutano
El gas refrigerante del aparato es el isobutano (R 600a). Dicho gas es
extremadamente explosivo e inflamable.
No debe manipular aparatos domésticos con motor (tales como batidoras,
picadoras y fabricadores de helado) dentro del frigorífico o cerca de sus
accesos.
No debe colocar aparatos calefactores (p. ej. un secador de cabello para
acelerar la descongelación), ni una llama directa u otra fuente de ignición
dentro del aparato o sus accesos.
En caso de una posible emisión del gas refrigerante, la habitación donde se
encuentre el aparato debe ser bien ventilada.
20
Funcionamiento y utilización
Antes del uso
Espere al menos 4 horas antes de conectar el frigorífico para permitir que el
aceite regrese al compresor.
Antes de utilizar el frigorífico por primera vez se puede eliminar el típico
olor a nuevo limpiando el interior y todos los accesorios internos del
frigorífico con agua templada y jabón neutro y luego secándolos.
No utilice detergentes ni productos abrasivos en polvo que puedan dañar
el acabado.
Quite los elementos de protección utilizados durante el transporte.
Puesta en funcionamiento del electrodoméstico
Introduzca el enchufe en la toma de
corriente y gire el mando del
termostato a la derecha desde la
posición «O» (apagado).
Con
el
termostato
del
compartimiento del frigorífico se
regula
la
temperatura
del
electrodoméstico.
Gire el mando del termostato hasta
la temperatura que desee.
Ajuste de la temperatura
En la temperatura interior del frigorífico influyen los factores siguientes:
Temperatura ambiente
Cantidad y temperatura de los alimentos introducidos
Frecuencia con que se abre la puerta y tiempo que permanece abierta
Lugar donde se instala el frigorífico. La temperatura interior del frigorífico se
ajusta automáticamente.
Posición “1” = temperatura máxima, ajuste en la temperatura más alta
Posición “6” = temperatura mínima, ajuste en la temperatura más baja.
Posición “0” = apagado
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
21
Componentes internos
Estantes
Los estantes se pueden quitar para la limpieza.
Los estantes se pueden colocar a diferente altura para guardar envases de
alimentos de varios tamaños.
Empuje el estante interior hacia adelante hasta que pueda inclinarlo arriba o
abajo y sáquelo.
Realice el mismo procedimiento a la
inversa para colocarlo a una altura
diferente.
El estante de cristal, situado encima
de los cajones para verdura y el
estante para botellas, siempre debe
permanecer
colocado
para
garantizar una correcta circulación
del aire.
Estantes de la puerta
La altura del estante central de la
puerta se puede ajustar para guardar
envases de alimentos de varios
tamaños.
Tire lentamente del estante en la
dirección de las flechas hasta que se
suelte y luego colóquelo como sea
necesario.
Los estantes superior e inferior de la
puerta se pueden quitar y volver a
colocar fácilmente para permitir una
limpieza a fondo.
22
Consejos y sugerencias
Ahorro de energía
Preste atención a la colocación del frigorífico. Consulte la sección
“Instalación”. El frigorífico consume menos energía cuando se instala
correctamente.
Intente no mantener la puerta abierta durante largos intervalos de tiempo y
evite abrirla con demasiada frecuencia si no quiere que entre aire caliente en
el frigorífico y el compresor se active de forma continua e innecesaria.
Cuando la temperatura ambiente es alta, el termostato está ajustado en la
temperatura mínima y el frigorífico está lleno, el compresor puede funcionar de
forma continua y dar lugar a que se forme escarcha o hielo en el evaporador. Cuando
esto ocurra, mueva el termostato hasta una temperatura más alta para permitir que
el frigorífico se descongele automáticamente. De esta forma ahorrará energía.
No introduzca alimentos que estén calientes en el frigorífico. Espere a que se
enfríen.
Mantenga limpios en todo momento el condensador (que emite calor) y la
rejilla metálica de la pared trasera del frigorífico.
Consejos y sugerencias de refrigeración
No guarde alimentos calientes ni líquidos que se evaporen en el frigorífico.
No cubra ni envuelva los alimentos, sobre todo si despiden un olor fuerte.
A continuación se ofrecen otros consejos para utilizar correctamente el
frigorífico:
Carne cruda (vacuno, cerdo, cordero y aves): meta la carne cruda en bolsas
de polietileno y coloque las bolsas encima del compartimiento para
ensaladas, que es el punto más frío del frigorífico. La carne así envasada sólo
se conserva en buenas condiciones durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, embutidos, gelatina y demás: estos alimentos se
deben cubrir bien y se pueden colocar en cualquiera de los estantes de cristal.
Fruta y verdura: estos alimentos deben limpiarse bien y colocarse en los
cajones de la parte inferior.
Mantequilla y queso: estos alimentos se deben colocar en los recipientes
herméticos especiales. También pueden envolverse en papel de aluminio o
introducirse en bolsas de plástico sin dejar que entre aire.
Botellas de leche: las botellas de leche se deben guardar con la tapa puesta
en el botellero de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y el ajo no se deben guardar en el
frigorífico sin envolver.
23
Mantenimiento
Desenchufe el frigorífico antes de realizar cualquier operación de
mantenimiento.
Advertencia
La unidad de refrigeración del frigorífico contiene hidrocarburos. Por este
motivo, sólo deben mantenerla y acceder a ella los técnicos autorizados.
Descongelación
El hielo y la escarcha formada debido a la humedad dentro del compartimento
refrigerador se elimina con el funcionamiento normal del frigorífico.
Una capa gruesa de hielo y escarcha tiene un efecto aislante, por lo que reducen la
eficacia de enfriamiento. Según aumente la temperatura será necesario más energía.
En éste tipo de aparato la descongelación del compartimento refrigerador es
automático sin ninguna intervención externa.
El termostato interrumpe el funcionamiento del compresor a intervalos
regulares durante mas o menos tiempo - durante este periodo se detiene la
refrigeración - la temperatura del compartimento refrigerador aumenta y se
realiza la descongelación. Después de la descongelación el termostato reinicia
el funcionamiento del sistema.
El agua de la descongelación fluye a través del canal vierte aguas y cae a la
cubeta de evaporación situada sobre el compresor donde se evapora por el
calor del propio compresor.
Compruebe y limpie regularmente el desagüe del agua de la descongelación. Si
el desagüe se obstruye, el agua de la
descongelación acumulada puede
provocar una avería ya que puede
penetrar en el aislamiento del
aparato.
Limpie el desagüe del agua de la
descongelación con el limpiador
suministrado que se observa en la
ilustración. El limpiador se debe
dejar insertado en el desagüe.
Revise ocasionalmente el orifico del
desagua para comprobar que no esté
obstruido.
El caso mas típico de obstrucción se da cuando se introduce en el frigorífico
alimentos envueltos en algún tipo de papel, y este entra en contacto con la
placa posterior adhiriéndose a la misma al congelarse. Si ahora se retira el
paquete el papel se rompe quedando un trozo pegado. Este al descongelarse
24
puede obstruir el desagüe. Por lo mencionado debe tener cuidado al colocar
paquetes de alimentos envueltos en el interior del aparato.
Durante los periodos en que una reducción de temperatura sea necesaria p.ej. olas de calor; puede ocurrir que temporalmente el compresor del
frigorífico esté funcionando continuamente - durante éste periodo la
descongelación automática no es efectiva.
Las pequeñas manchas de hielo y escarcha que permanecen después de la
descongelación no son anormales.
Limpieza
No utilice objetos metálicos para limpiar el aparato, ya que podría
dañarlo. NUNCA utilice detergentes, productos en polvo abrasivos,
productos de limpieza muy perfumados ni cera para limpiar el interior del
frigorífico. Estos productos dañan la superficie y dejan un olor fuerte.
Utilice bicarbonato sódico y agua caliente para limpiar el interior, enjuague
y seque bien.
Si quiere asegurarse de que el frigorífico funcione de forma segura, desmonte
la rejilla de ventilación de la base una vez al año y limpie los conductos de aire
con una aspiradora.
Mientras no se utiliza el frigorífico
Desconecte el frigorífico de la toma de corriente.
Vacíe, limpie el frigorífico y deje la puerta entreabierta para evitar olores
desagradables.
Como sustituir la bombilla
Si la bombilla no funciona puede sustituirla siguiendo los pasos siguientes:
Desconecte el aparato.
Desenrosque el tornillo que fija la tapa de la bombilla, seguidamente retire
la tapa en la dirección de la flecha. Ahora puede sustituir la bombilla. (tipo
de bombilla a emplear: Mignon 322, 230 V, 15 W, rosca E14).
Después de sustituir la bombilla vuelva a colocar la tapa de la misma y
enchufe de nuevo el aparato.
El que la bombilla no se ilumine no
afecta el funcionamiento del aparato.
Fallos de funcionamiento
Algunos fallos pueden solucionarse
fácilmente sin necesidad de llamar al
servicio técnico. Siga estas
instrucciones:
25
Fallos de funcionamiento
Algunos fallos pueden solucionarse fácilmente sin necesidad de llamar al
servicio técnico. Siga estas instrucciones:
PROBLEMA
La puerta no se cierra.
SOLUCIÓN
Nivele el frigorífico, si no está bien nivelado. Ha cargado
demasiado el estante de la puerta y necesita distribuir el
peso de manera más uniforme, o quitar algunos
productos. El frigorífico no está bien instalado. Consulte
la sección “Empotrado”.
La temperatura del interior Ajuste el termostato en una temperatura más baja.
del
frigorífico
es Distribuya los alimentos para permitir que el aire circule
a su alrededor. Asegúrese de que la puerta está
demasiado alta.
completamente cerrada y verifique que la junta está
intacta y limpia. El lugar en el que ha instalado el
frigorífico presenta una temperatura ambiente superior
a la habitual.
La temperatura del interior Ajuste provisionalmente el termostato en una
del
frigorífico
es temperatura más alta.
demasiado baja.
El compresor no deja de Ajuste el termostato en una posición más baja. El lugar
funcionar.
en el que ha instalado el frigorífico presenta una
temperatura ambiente superior a la habitual. Compruebe
que hay una ventilación adecuada y que los orificios de
ventilación no están obstruidos. El funcionamiento
continuo del compresor puede deberse a que ha
introducido grandes cantidades de alimentos en el
frigorífico, a que abre y cierra la puerta con demasiada
frecuencia o ambos.
Hay agua dentro/fuera del A veces es normal. El hielo se derrite en la placa de
frigorífico.
refrigeración durante la descongelación automática.
Se vierte agua al suelo.
Coloque la manguera de desagüe de la parte trasera del
frigorífico por encima de la cubeta de desagüe.
Se oyen ruidos.
26
A veces es normal. El control de temperatura puede emitir
ruidos secos al conectar o desconectar el sistema. El gas
refrigerante inyectado puede gorgotear cuando atraviesa los
conductos. El motor puede generar un zumbido o una ligera
sacudida. El material aislante que se utiliza tiende a
incrementar moderadamente los niveles de ruido; sin
embargo, garantiza un aislamiento mucho más efectivo y
reduce el consumo energético.
Servicio técnico y piezas de repuesto
Si no consigue solucionar algún problema con estas instrucciones, póngase
en contacto con el distribuidor o con nuestro departamento de atención al
cliente y prepare la tarjeta de garantía.
La elección de las piezas de repuesto adecuadas puede ahorrar portes y costes
innecesarios. Proporcione siempre la siguiente información:
Denominación de modelo
Número de modelo (PNC)
Número de serie (S-No.)
Esta información está incluida en la placa de datos técnicos que se encuentra
en el lateral izquierdo del interior del frigorífico. Es aconsejable introducir la
información ahí para tenerla a mano cuando se necesite.
Especificaciones técnicas
Los datos técnicos se indican en la
placa situada en el lateral izquierdo
del interior del frigorífico.
Cambio del sentido de
apertura de la puerta
Tal y como se entrega, la puerta del
frigorífico se abre hacia la derecha.
Antes de cambiar el sentido de
apertura de la puerta, siga estas
instrucciones.
1.Extraiga el tornillo de la bisagra
superior y quite el separador.
2.Saque la puerta.
3.Empleando una llave, desenrosque
el perno inferior y enrósquelo en el
lado opuesto.
4.Vuelva a montarla y atornille la
bisagra superior junto con el
espaciador en el lado contrario.
27
Instalación
Tenga sumo cuidado al manipular el electrodoméstico para no provocar
daños a la unidad de refrigeración, con la consiguiente fuga de líquido.
Durante el funcionamiento normal, el condensador y el compresor situados
en la parte posterior del electrodoméstico se calientan considerablemente.
Compruebe siempre que existe una ventilación adecuada, pues de lo
contrario se puede producir un fallo de componentes y tal vez la pérdida de
alimentos. Consulte las instrucciones de instalación.
Importante: Si el cable de alimentación se daña, se debe sustituir por un
cable o un conjunto especial suministrado por el fabricante o el servicio
técnico.
Colocación
Desembale el frigorífico. A continuación, compruebe que se encuentra en
perfecto estado y que no ha sufridos daños durante el transporte.
El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de cocinas de gas.
Evite la exposición prolongada del electrodoméstico a la luz solar directa.
Por razones de seguridad, se debe contar con una ventilación mínima, como
se muestra en la figura.
Atención: Mantenga las aberturas de ventilación sin obstrucciones.
Es necesario que el hueco de instalación disponga de un conducto de
ventilación con las siguientes dimensiones:
Profundidad:
50 mm
Anchura:
540 mm
28
La clasificación climática se indica en la placa de datos técnicos que se
encuentra en el lateral izquierdo del interior del frigorífico.
En la tabla siguiente se muestra la temperatura ambiente correspondiente a
cada categoría:
Clasificación
para temperatura
climática
ambiente de
SN
+10 a +32 °C
N
+16 a +32 °C
ST
+16 a +38 °C
T
+16 a +43 °C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el electrodoméstico, compruebe que la tensión y la
frecuencia indicadas en la placa del número de serie se corresponden con las
de la alimentación eléctrica doméstica.
La tensión puede variar un ±6% con respecto a la tensión nominal.
Si la tensión es diferente, tendrá que utilizar un transformador adecuado.
Importante
El electrodoméstico debe estar conectado a tierra.
El enchufe del cable de alimentación está provisto de un contacto de puesta
a tierra. Si la toma de corriente doméstica no tiene puesta a tierra, consulte
a un electricista y conecte el electrodoméstico a una toma de tierra separada
que cumpla la legislación actual.
El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las
precauciones de seguridad anteriores.
Este electrodoméstico cumple las siguientes directivas de la CEE:
- 87/308 CEE de 2/6/87, supresión de interferencias de radio
- 73/23 CEE de 19/2/73 (Directiva de Baja Tensión) y modificaciones
posteriores
- 89/336 CEE de 3/5/89 (Directiva de Compatibilidad Electromagnética) y
modificaciones posteriores
29
30
N/AE/61-1. (09.)
31
© Copyright by AEG
Technische Änderungen vorbehalten
200382717 -01- 0109
2009. 01. 09.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
Sie können Ersatzteile, Zubehör und Pflegemittel on-line bestellen bei
http://www.aeg-electrolux.de
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising