Aeg-Electrolux | SK48840-7I | User manual | Aeg-Electrolux SK48840-7I Handleiding

Aeg-Electrolux SK48840-7I Handleiding
SANTO
SK 48840-7I
Gebruiksaanwijzing
Libretto d’istruzioni
Libro de intrucciones
Koelkast
Frigorifero
Frigorífico
N/AE/63-1. (09.)
200382719
Instructies voor het gebruik van de gebruiksaanwijzing
Opmerkingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de juiste
werking van het apparaat.
Aanvullende informatie met betrekking tot de bediening en praktische
toepassingen van het apparaat.
Nuttige tips voor het economisch en milieuvriendelijk verstandige gebruik
van het apparaat
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
2
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie ........................................................................................................4
Afvalverwerking..................................................................................................................6
Werking en gebruik / Voor de ingebruikneming/............................................................7
Interne onderdelen............................................................................................................8
Nuttige tips....................................................................................................................................9
Onderhoud Ontdooien ...........................................................................................................10
Het oplossen van problemen................................................................................................12
Klantenservice en reserveonderdelen / Technische gegevens ...................................13
Deur omdraaien.........................................................................................................................13
Installatie / Opstelling ..............................................................................................................15
Elektrische aansluiting..............................................................................................................19
3
Veiligheidsinformatie
Deze informatie werd voorzien ten behoeve van uw veiligheid. Lees dit
alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging. Als het apparaat van
eigenaar verandert, dient de gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden.
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem door aan een evt.
volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het huishouden, voor het
bewaren van levensmiddelen en dient volgens de voorschriften te worden
gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van het aansluitsnoer, mogen
alleen door Service worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen originele
Service-onderdelen gebruikt worden. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit het stopcontact is
getrokken. Voordat u het apparaat gaat reinigen, dient u het altijd
spanningloos te maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan de
stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact moeilijk bereikbaar is,
schakel dan de zekering in de huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de
achterkant van het koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het koel/vriesapparaat zelf op het
aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken,
vooral niet als het koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door onze
service-afdeling of door een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er dan niet in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het uitnemen van
diepvriesproducten of het ijsblokjesbakje geen scherpe of puntige
4
voorwerpen. Die kunnen het apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de temperatuurregelaar en de
verlichting komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de vriesruimte in de mond
stoppen. IJs kan aan lippen of tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet opnieuw ingevroren worden,
maar moeten zo snel mogelijk geconsumeerd worden.
Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant
van deze producten bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v. elektrische
verwarmingstoestellen of chemische stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of vloeistof in het apparaat
bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en blikjes in de diepvriesruimte
bewaren.
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en schoonmaken. Bij
verstopping kan het verzamelde dooiwater storingen veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Kunststof folie kan
verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet
met het apparaat of de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het stopcontact, snijd het
aansluitsnoer af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of
elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, personen met
verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een
gebrek aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld door de persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon
instructies hebben gekregen over het gebruik.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke
afval. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid. Informatie over uw
plaatselijke afvalverwerkingslocaties kunt u bij de gemeente opvragen.
Verwijder de stekker en zorg dat alle sloten en grendels verwijderd zijn
zodat kinderen niet opgesloten kunnen raken in het apparaat.
5
Afvalverwerking
Verpakkingsinformatie van het apparaat
De materialen met het symbool
kunnen gerecycled worden.
>PE<
voor polyethyleen, bijv. inpakmateriaal
>PS<
voor polystyreen, bijv. opvulmateriaal (altijd CFC-vrij)
>POM< voor polyoxymethyleen, bijv. plastic clips. Alle materialen zijn
milieuvriendelijk!
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan
Waarschuwing
Het
koelmiddel
van
het
apparaat
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
is
isobutaan
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het
ontdooiproces te bespoedigen, die niet door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij ze door de
fabrikant worden geadviseerd.
6
Werking en gebruik
Voor de ingebruikneming
Wacht ten minste 4 uur voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Verwijder de veiligheidselementen die gebruikt worden bij het transport.
Het apparaat starten
Steek de stekker in het stopcontact en draai de thermostaatknop rechtsom
voorbij de stand «O» (UIT).
De thermostaatregeling die zich aan de binnenkant van de koelruimte
bevindt, regelt de temperatuur van het apparaat.
Draai de thermostaatregeling naar de gewenste instelling.
Het instellen van de temperatuur
De volgende omstandigheden zijn belangrijk met betrekking tot de
temperatuur in de koelkast:
Omgevingstemperatuur
Hoeveelheid en temperatuur van het opgeslagen voedsel
Regelmaat waarmee de deur wordt geopend en hoe lang de deur open blijft
staan
Plaatsing van het apparaat. De
temperatuur in de koelkast wordt
automatisch bijgesteld.
Instelling
“1”
=
hoogste
temperatuur, warmste instelling
Instelling
“6”
=
laagste
temperatuur, koudste instelling.
Instelling “0” = Uit
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
7
Interne onderdelen
Legplateaus
De legplateaus kunnen verwijderd
worden om ze te reinigen.
Om
de
opslag
van
voedselverpakkingen
van
verschillende afmetingen te kunnen
ondersteunen,
kunnen
de
legplateaus
op
verschillende
hoogten worden geplaatst.
Om een intern legplateau te
verwijderen, trekt u het naar voren totdat het kan worden opgetild of
gekanteld en worden verwijderd.
Om het plateau op een andere hoogte terug te plaatsen, doet u hetzelfde in
omgekeerde volgorde.
Het glazen legplateau boven de groentenlades en het flessenrek moeten altijd
op dezelfde plaats blijven om een goede luchtcirculatie te garanderen.
Deurplateaus
Om
de
opslag
van
voedselverpakkingen
van
verschillende afmeting te kunnen
ondersteunen, kan het middelste
deurplateau in hoogte versteld
worden.
Trek het plateau geleidelijk in de
richting van de pijlen totdat het los
komt en plaats op een andere
gewenste hoogte terug.
Voor een grondiger reiniging kunnen
de
bovenste
en
onderste
deurplateaus gemakkelijk verwijderd
worden en op hun plek teruggezet
worden.
8
Nuttige tips
Energiebesparing
Let op waar de koelkast wordt geplaatst. Zie paragraaf “Installatie”. Zodra het
juist geïnstalleerd is, verbruikt de koelkast minder energie.
Probeer te voorkomen dat u de deur lange tijd open houdt of dat u de deur
te vaak opent, aangezien warme lucht in de koelkast komt en ervoor zorgt dat
de compressor onnodig vaak aan slaat.
Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op de koudste
instelling (hogere cijfers) staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als
dit gebeurt, draait u de knop naar een warmere instelling (lagere cijfers) om
de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te
besparen.
Plaats geen warm voedsel in de koelkast. Laat warm voedsel eerst afkoelen.
Houd de hitte-emissiecondensor, het metalen rooster aan de achterwand van
de koelkast, altijd schoon.
Nuttige tips voor het koelen
Bewaar geen warm voedsel of dampende vloeistoffen in de koelkast en bedek
het voedsel, vooral als het een sterke geur verspreidt.
Om de koelkast op de juiste manier te gebruiken, zijn hier een aantal nuttige
tips:
Rauw vlees (biefstuk, varkensvlees, lam en gevogelte): stop dit in plastic
zakken en leg boven de saladeruimte. Dit is het koudste punt in de koelkast.
Vlees kan alleen op deze manier veilig worden opgeborgen voor ten
hoogste een of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude stukken, pudding, enz.: dit moet goed bedekt
worden en kan op een van de glasplaten worden gezet.
Fruit en groenten: dit moet goed schoongemaakt worden en in de onderste
lade(n) bewaard worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht
buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in
het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet
in de koelkast bewaard worden.
9
Onderhoud
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u een onderhoudshandeling
gaat verrichten.
WAARSCHUWING
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid. Onderhoud en
herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens het gebruik in de vorm
van ijs of rijp afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect. Het koelvermogen wordt minder,
de temperatuur stijgt, er is meer energie nodig en als ijs of rijp te dik worden, kan
de deur van de vriesruimte niet meer open, de deur kan zelfs kapotgaan.
Bij dit type apparaat gebeurt het ontdooien van de koelruimte automatisch,
zonder dat u daaraan iets hoeft te doen.
De thermostaat onderbreekt regelmatig de werking van de compressor. Het
koelen wordt dan onderbroken, de temperatuur in de koelruimte stijgt en het
ontdooien begint. Na het ontdooien start de thermostaat het koelen weer.
Het dooiwater loopt via het dooiwaterafvoergootje in het condensbakje
bovenop de compressor en verdampt door de warmte.
Controleer regelmatig of het
dooiwaterafvoergootje
niet
verstopt is. Als het afvoergootje
verstopt is, kan het dooiwater
schade veroorzaken aan de isolatie
van het apparaat.
Maak het gootje schoon m.b.v. het
meegeleverde krabbertje (zie afb.).
Het krabbertje kunt u weer in het
gootje opbergen.
Controleer regelmatig of het
dooiwaterafvoergootje niet verstopt is.
Meestal raakt het afvoergootje verstopt door in papier verpakte
levensmiddelen. Het papier komt in aanraking met de achterzijde van de
koelruimte en vriest daaraan vast. Als u de levensmiddelen uit de koelruimte
haalt, scheurt het papier en dat kan tot verstopping van het afvoergootje
leiden. Doe dus voorzichtig met in papier verpakte levensmiddelen.
Als erg veel koelvermogen nodig is, bijv. tijdens een hittegolf, werkt de
koelkast soms continu. Er wordt dan niet automatisch ontdooid.
Het is niet abnormaal als er na het ontdooien kleine restjes ijs en rijp op de
achterkant van de koelruimte achterblijven.
10
De vriesruimte kan niet automatisch ontdooid worden, omdat de
diepvriesproducten geen hogere temperaturen kunnen verdragen.
De laag ijs kan afgeschraapt en verwijderd worden met een plastic schraper,
mits de laag niet te dik is.
Als de ijslaag zo dik is, dat hij niet met de kunststof schraper verwijderd kan worden,
moet de vriesruimte ontdooid worden (in het algemeen 2 tot 3 keer per jaar).
Neem de levensmiddelen uit de koel- en vriesruimte en wikkel ze in enkele
lagen krantenpapier of dekens. Bewaar ze op een zo koel mogelijke plaats.
Maak het apparaat spanningloos en laat de deuren van vries- en koelruimte open.
Veeg het dooiwater aldoor met een zachte doek of spons weg.
Na het ontdooien de binnenzijde van vries- en koelruimte droog wrijven, de stekker
weer in het stopcontact steken en de levensmiddelen weer in het apparaat leggen.
Zet na het ontdooien de temperatuurregelaar op de hoogste stand, zodat het
apparaat zo snel mogelijk weer de geschikte bewaartemperatuur kan bereiken.
Reiniging
Gebruik nooit metalen voorwerpen om uw apparaat schoon te maken, het
kan beschadigd raken. Gebruik NOOIT reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
zeer geparfumeerde reinigingsproducten of waspolijstmiddelen om de
binnenkant mee te reinigen, aangezien deze middelen het oppervlak
beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Reinig het interieur met warm water en bicarbonaat of soda. Spoel af en maak
grondig schoon.
Om een veilige bediening van de koelkast te garanderen, dient u een keer per
jaar het ventilatierooster aan de onderkant te verwijderen en de luchtkanalen
met een stofzuiger uit te zuigen.
Als het apparaat niet in gebruik is
Haal de stekker uit het stopcontact.
Haal al het voedsel eruit en maak het apparaat schoon, laat de deur op een
kier staan om geurtjes te voorkomen.
Lamp vervangen
Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Schroef de afdekking los en trek hem in de richting van de pijl. Nu kunt u de
lamp vervangen. (Type gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14)
Zet daarna de afdekking weer terug,
draai de schroef vast en steek de
stekker in het stopcontact.
Als de lamp defect is, heeft dat geen
nadelige invloed op de werking van
de koelruimte.
11
Het oplossen van problemen
Sommige problemen kunnen gemakkelijk verholpen worden voordat u de
Technische Service belt. Volg de onderstaande instructies:
OPLOSSING
PROBLEEM
De deur sluit niet
Zorg dat het apparaat vlak staat als dit niet het geval is.
Het gewicht is groter dan de opslaglimiet van de deur
aan kan, dus verspreid het gewicht gelijkmatiger of haal
producten weg. Het apparaat is niet juist geïnstalleerd.
Raadpleeg paragraaf “Inbouwen”.
De koelkast is te warm
Stel een lagere temperatuur in. Verdeel de
voedselproducten zodat koude lucht eromheen kan
circuleren. Zorg dat de deur goed gesloten is en dat de
isoleerstrip volledig en schoon is. De temperatuur op de
plek van de koelkast is boven normale
kamertemperatuur.
Het is te koud in de Draai de temperatuurregeling tijdelijk naar een warmere
instelling.
koelkast.
De compressor
continu.
werkt Draai de thermostaatknop naar een lager cijfer. De
temperatuur op de plek van de koelkast is boven normale
kamertemperatuur. Controleer of de ventilatie voldoende
is en of de ventilatieopeningen niet verstopt zijn. De
oorzaak kan liggen in de plaatsing van grote hoeveelheden
voedsel en/of het vaak openen/sluiten van de deur.
Er ligt water in/buiten de Dit kan normaal zijn. Tijdens de automatische
ontdooifase kan ijs van de koelplaat vallen.
koelkast.
12
Er ligt water op de vloer.
Plaats de afvoerslang aan de achterkant van de koelkast
net boven de afvoerbak.
Geluiden
Dit kan normaal zijn. De temperatuurregeling kan
klikgeluiden veroorzaken wanneer het systeem in- of
uitgeschakeld wordt. Het geïnjecteerde koelgas kan een
gorgelend geluid produceren als het door de buizen
stroomt. De motor kan een zoemend geluid en/of een
licht tikgeluid voortbrengen. Het gebruikte
isolatiemateriaal heeft de neiging de geluidsniveaus iets
te verhogen, maar zorgt wel voor betere isolatie en een
lager energieverbruik.
Klantenservice en reserveonderdelen
Als u geen oplossing kunt vinden voor een storing in deze
bedieningsinstructies, kunt u contact opnemen met de vakhandelaar of de
klantenservice en raadpleeg uw Garantiekaart.
Selectief bestellen van vervangingsonderdelen kan onnodig portokosten
besparen. Geeft om deze reden altijd de volgende informatie van het
apparaat door:
Modelnaam
Modelnummer (PNC)
Serienummer (S-No.)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje in de koelkast aan de
linkerwand. We raden u aan deze informatie hieronder op te schrijven, zodat
u het bij de hand heeft indien
nodig.
Technische gegevens
De technische gegevens staan op
het typeplaatje aan de linkerkant
in het apparaat.
Deur omdraaien
Het apparaat wordt geleverd met
een naar rechts openende deur.
Volg de instructies hieronder om
een naar links openende deur te
installeren.
1.Draai de schroef van het
bovenste scharnier los en
verwijder de afstandshouder.
2.Verwijder de deur.
3.Schroef de onderste pen los met
een sleutel en monteer hem op de
tegenoverliggende kant.
4.Plaats de deur terug en schroef
het bovenste scharnier met
afstandshouder
aan
de
tegenovergestelde zijde.
13
Deurdraairichting van het
vriesvak omzetten
Nadat u de buitendeur hebt
omgezet,
moet
ook
de
deurdraairichting van het vriesvak
worden omgezet.
Ga te werk zoals in de afbeelding
aangegeven.
Duwt u met een schroevedraaier het
lipje van de sluiting in dat aan de
binnenkant van de onderste
deurbeugel zit.
Kantelt u de onderbeugel samen
met het vriesvakdeurtje naar buiten
en neem die vervolgens van de pin
van het vriesvakdeurtje af.
Verwijdert u de vierkantige
afdichting en plaats die in de
vrijgekomen opening aan de
tegenovergestelde zijde.
Plaatst u de onderbeugel, na het
vriesvakdeurtje over 180° gedraaid
te hebben, op de onderste pin van
het vriesvakdeurtje.
Plaatst u de pin van de bovenbeugel
van het vriesvakdeurtje in de vrije
opening en duw vervolgens de
onderbeugel samen met het
vriesvakdeurtje in tot aan de
aanslag.
14
Installatie
Behandel het apparaat uiterst voorzichtig om geen schade aan de
koeleenheid te veroorzaken met mogelijk vloeistoflekkage.
Tijdens normale bediening worden de condensor en compressor aan de
achterkant van het apparaat erg heet. Zorg er altijd voor dat er voldoende
ventilatie is, anders leidt dit tot uitval van onderdelen en mogelijk verlies van
voedsel. Raadpleeg de installatie-instructies.
Belangrijk: Als het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door
een speciale kabel of kabelsamenstel die verkrijgbaar zijn bij de fabrikant of
diens servicevertegenwoordiger.
Opstelling
Pak de koelkast uit en controleer of hij in goede conditie is en geen schade
van het transport heeft opgelopen.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen op gas geplaatst
worden.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Om veiligheidsredenen moet de minimale ventilatie zijn zoals getoond in Afb.
Let op: Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
De nis moet voorzien worden van een ventilatieleiding met de volgende
afmetingen:
Diepte
Breedte
50 mm
540 mm
15
De klimaatklassificatie bevindt zich op het typeplaatje in de koelkast aan de
linkerwand.
De volgende tabel toont welke omgevingstemperatuur juist is voor elke
klimaatklassificatie:
Klimaatvoor een
klassificatie
omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+16 tot +38 °C
T
+16 tot +43 °C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat de voltage en frequentie op het
serienummerplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
De voltage kan ±6% verschillen van het opgegeven voltage.
Voor bediening met verschillende voltages moet een geschikte
autotransformator gebruikt worden.
Belangrijk
Het apparaat moet geaard worden.
De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als de
stroomtoevoer in uw huis niet geaard is. sluit het apparaat aan een aparte
aarde aan in overeenstemming met de geldende regels en raadpleeg een
gespecialiseerde elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU- richtlijnen:
87/308 EEC van 2/6/87 met betrekking tot onderdrukking van radiointerferentie.
73/23 EEC van 19.2.73 (Richtlijn betreffende laag voltage) en
daaropvolgende aanpassingen.
89/336 EEC van 3.5.89 (Richtlijn betreffende elektromagnietische
compatibiliteit) en daaropvolgende aanpassingen.
16
Prima di installare e di mettere in uso l'apparecchiatura, leggere attentamente
questo libretto d'istruzioni. Contiene misure precauzionali sulla sicurezza,
consigli, informazioni e suggerimenti. Se il frigorifero viene utilizzato in
conformità alle istruzioni qui descritte, funzionerà adeguatamente e ne sarete
pienamente soddisfatti.
Istruzioni per l'uso del libretto di istruzioni
Avvertenze importanti per la vostra sicurezza o per il corretto
funzionamento dell'apparecchio
Informazioni supplementari sul funzionamento e le applicazioni pratiche
dell'apparecchio.
Suggerimenti e avvertenze sull'uso economico e nel rispetto dell'ambiente
dell'apparecchio
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere
portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo
prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali
conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento
inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
17
Indice
Informazioni per la sicurezza .......................................................................................19
Apparecchiature in disuso.............................................................................................21
Funzionamento e uso/Prima dell'uso /Accensione dell'apparecchio/Controllo della
temperatura .................................................................................................................................22
Componenti interni ........................................................................................................23
Consigli pratici...........................................................................................................................24
Manutenzione/Sbrinamento.................................................................................................25
Pulizia ............................................................................................................................................26
Anomalie di funzionamento.................................................................................................28
Assistenza e ricambi/Caratteristiche tecniche ................................................................29
Cambio di lato dello sportello.............................................................................................29
Reversibilità della porta dello scomparto per alimenti congelati .........................30
Installazione/Posizionamento ................................................................................................31
Collegamento elettrico ..................................................................................................32
18
Informazioni per la sicurezza
Queste informazioni sono fornite a tutela della vostra sicurezza. Leggerle
con attenzione prima di installare o utilizzare l'apparecchio. Conservare il
libretto di istruzioni per una consultazione futura. In caso di cessione
dell'apparecchio, fornire al nuovo proprietario il libretto di istruzioni.
Misure precauzionali generali sulla sicurezza
Conservare questo libretto d'istruzioni che dovrebbe sempre accompagnare
l'apparecchiatura in caso di trasloco o di cessione ad altre persone.
Questa apparecchiatura è stata progettata per conservare gli alimenti
nell'ambito domestico e deve essere usata solo in conformità a queste istruzioni.
L'assistenza e le riparazioni devono essere svolte da aziende specializzate,
a ciò abilitate da parte del produttore, preposte anche alla riparazione e
alla sostituzione del cavo di alimentazione. Gli accessori forniti da tali
aziende dovrebbero essere usati solo per le riparazioni, altrimenti
l'apparecchiatura potrebbe subire dei danni o causare altri guasti o infortuni.
L'apparecchiatura è scollegata dal circuito solo nel caso in cui la spina sia
staccata dalla presa. Prima di eseguire le operazioni di pulizia e di manutenzione,
si raccomanda di scollegare l'apparecchiatura (evitare di tirare il cavo). Se la presa
è di difficile accesso, spegnere l'apparecchiatura staccando la corrente.
Non si devono collegare prolunghe al cavo di alimentazione.
Assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata dal fianco
posteriore del frigorifero/congelatore.
- Una spina danneggiata potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.
Non collocare oggetti pesanti o il frigorifero/congelatore stesso sopra il cavo
elettrico.
- Esiste il rischio di corto circuito e incendio.
Non rimuovere il cavo elettrico premendo sulla sua sommità, specialmente
quando il frigorifero/congelatore é stato tolto dalla sua sede.
- Un danno al cavo elettrico potrebbe causare un corto circuito, un incendio
e/o uno shock elettrico.
- Se il cavo elettrico risulta danneggiato deve essere sostituito da personale
tecnico qualificato.
Se la presa della spina non é sicura, non inserire la spina.
- Esiste il rischio di shock elettrico o incendio.
Se la lampadina per l'illuminazione interna non è provvista di copertura,
l'apparecchiatura non deve essere azionata.
Durante le operazioni di pulizia e di sbrinamento o quando si estraggono
alimenti congelati o i contenitori del ghiaccio, non usare oggetti appuntiti o
rigidi perché potrebbero danneggiare l'apparecchiatura.
Prestare attenzione che non vengano versati liquidi sul sistema di controllo
19
della temperatura e sulla scatola d'illuminazione.
Ghiaccio e gelati possono provocare disturbi se ingeriti immediatamente
dopo essere stati tolti dallo scomparto di congelazione.
Una volta scongelati, gli alimenti non possono essere ricongelati e devono
essere consumati nel minor tempo possibile.
Conservare gli alimenti surgelati confezionati secondo le istruzioni del
produttore.
Non accelerare lo sbrinamento con apparecchiature elettriche riscaldanti o
con sostanze chimiche.
Non mettere contenitori caldi sulle parti in plastica.
Non conservare gas o liquidi infiammabili nell'apparecchiatura perché
potrebbero esplodere.
Non conservare bevande gassate, bibite in bottiglia e frutta in barattoli nello
scomparto di congelazione.
Controllare e pulire regolarmente lo scarico di raccolta dell'acqua condensata
derivante dallo sbrinamento - questa avvertenza è riportata anche su
un'etichetta all'interno dell'apparecchiatura. Se lo scarico è ostruito, l'acqua
condensata che vi si raccoglie può provocare danni prima del tempo.
Precauzioni per la sicurezza dei bambini
Non permettere ai bambini di giocare con gli imballaggi
dell'apparecchiatura; potrebbero soffocarsi con la pellicola in plastica.
L'apparecchiatura deve essere manovrata dagli adulti. Non permettere ai
bambini di giocare con la stessa o con i suoi comandi.
Se si vuole rottamare l'apparecchiatura, staccare la spina dalla presa, tagliare
il cavo di collegamento (il più possibile vicino all'apparecchiatura) e smontare
la porta per evitare che i bambini giocando prendano una scarica elettrica o
rimangano intrappolati all'interno.
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (e bambini) con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza e delle
nozioni necessarie, salvo i casi in cui agiscano sotto sorveglianza o siano stati
opportunamente istruiti sull'uso di tale apparecchio da persone responsabili
per la loro sicurezza.
20
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato
di ozono nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti.
L'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla
spazzatura. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante. Potete rivolgervi
alle autorità comunali per informazioni sui siti di smaltimento del luogo in
cui risiedete.
Togliere la spina e assicurarsi che le chiusure o i fermi siano rimossi per
evitare che i bambini possano rimanere intrappolati all'interno
dell'apparecchio.
Apparecchiature in disuso
Informazioni sull'imballaggio dell'apparecchio
I materiali contrassegnati con il simbolo
sono riciclabili.
>PE<
per polietilene, pellicola di avvolgimento
>PS<
per polistirolo, materiale di protezione (sempre privo di CFC)
>POM< poliossimetilene, graffe in plastica. Tutti i materiali sono
ecocompatibili!
Norme di sicurezza relative all'isobutano
Attenzione
Il sistema refrigerante dell'elettrodomestico si avvale di isobutano (R 600a),
altamente infiammabile ed esplosivo.
Evitare di ostruire i condotti di ventilazione situati nel dispositivo di chiusura
o nella struttura interna dell'elettrodomestico.
Non cercare di accelerare il processo di sbrinamento con mezzi meccanici o
di tipo diverso da quelli consigliati dal produttore.
Non danneggiare il circuito refrigerante.
Non utilizzare elettrodomestici all'interno degli scomparti per il deposito degli
alimenti, oltre a quelli del tipo consigliato dal produttore.
21
Funzionamento e uso
Prima dell'uso
Attendere 4 ore prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di
arrivare nel compressore.
Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori
interni con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, poi asciugare accuratamente.
Non usare detergenti o polveri abrasive perché potrebbero danneggiare le
finiture.
Rimuovere gli elementi di sicurezza usati per il trasporto.
Accensione dell'apparecchio
Inserire la spina nella presa e ruotare la manopola del termostato in senso
orario oltre la posizione «O» (OFF).
Il regolatore del termostato, all'interno del vano frigorifero, regola la
temperatura dell'apparecchio.
Ruotare il regolatore del termostato nella posizione desiderata.
Controllo della temperatura
La temperatura interna è infuenzata dai seguenti fattori:
Temperatura ambiente
Quantità e temperatura degli alimenti riposti nell'apparecchio
Frequenza di apertura dello sportello e tempo in cui viene lasciato aperto
Posizione dell'apparecchio. La
temperatura
all'interno
dell'apparecchio
è
regolata
automaticamente
Impostazione “1” = Temperatura
più elevata, impostazione meno
fredda
Impostazione “6” = Temperatura
più bassa, impostazione più fredda
Impostazione “0” = Off
Generalmente l'impostazione media è la più idonea.
22
Componenti interni
Ripiani
I ripiani possono essere tolti per la
pulizia.
Per permettere la conservazione di
confezioni di alimenti di varie
dimensioni, i ripiani possono essere
collocati a diverse altezze.
Per rimuovere un ripiano interno
tirarlo in avanti finché non si riesce a
inclinarlo in alto o in basso e a
rimuoverlo.
Per inserire il ripiano ad una altezza
diversa eseguire la stessa operazione in
senso inverso.
Il ripiano di vetro sopra i cassetti per le verdure e il ripiano per le bottiglie
devono sempre rimanere nella loro posizione per assicurare una corretta
circolazione dell'aria.
Ripiani nello sportello
Per permettere la conservazione di
confezioni di alimenti di varie
dimensioni, il ripiano centrale può
essere regolato in altezza.
Tirare gradualmente il ripiano nella
direzione delle frecce finché non è
liberato, quindi riposizionarlo come
desiderato.
Per una pulizia più accurata, lo
sportello superiore e quello inferiore
possono essere facilmente tolti e
rimontati.
23
Consigli pratici
Risparmio di energia
Prestare attenzione alla posizione in cui viene collocato l'apparecchio.
Consultare la sezione “Installazione”. Se installato correttamente,
l'apparecchio consuma meno energia.
Evitare di tenere aperti gli sportelli per lungo tempo o di aprirli troppo
frequentemente, perché entrerebbe nell'apparecchio aria calda che
provocherebbe frequenti accensioni del compressore.
Se la temperatura ambiente è troppo elevata, la manopola del termostato è
nella posizione più fredda (numeri più alti) e l'apparecchio è pieno, il
compressore può funzionare continuamente, provocando la formazione di
brina o ghiaccio sull'evaporatore. Se questo accade, ruotare la manopola in
una posizione meno fredda (numeri più bassi) per consentire lo sbrinamento
automatico e ridurre il consumo di elettricità.
Non collocare alimenti caldi all'interno dell'apparecchio. Se gli alimenti sono
caldi, farli raffreddare prima di riporli nel frigorifero.
Tenere pulito il condensatore a emissione del calore, la griglia metallica sulla
parete posteriore dell'apparecchio.
Consigli pratici per la refrigerazione
Non riporre nel frigorifero alimenti caldi o liquidi che evaporano e coprire o
avvolgere gli alimenti, specialmente se emettono un forte odore.
Alcuni consigli pratici per aiutarvi ad usare correttamente il frigorifero:
Carne cruda (manzo, maiale, agnello e pollame): avvolgerla in sacchetti di
polietilene e collocarla sopra ai cassetti per le verdure, la posizione più fredda
nel frigorifero. La carne riposta in questo modo si conserva per uno o al
massimo due giorni.
Alimenti cucinati, piatti freddi, gelatine, ecc.: devono essere coperti bene e
riposti in uno dei ripiani di vetro.
Frutta e verdura: deve essere pulita accuratamente e riposta nel/i cassetto/i
sul fondo.
Burro e formaggio: devono essere collocati in appositi contenitori ermetici,
o in sacchetti di polietilene o avvolti in una pellicola di alluminio per
impedirne il contatto con l'aria.
Bottiglie di latte: devono avere il tappo ed essere riposte nel ripiano per le
bottiglie nello sportello.
Le banane, le patate, le cipolle e l'aglio, se non sono confezionati, non
devono essere tenuti nel frigorifero.
24
Manutenzione
Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di
manutenzione.
Avvertenza
Questo apparecchio contiene idrocarburi nel gruppo refrigerante, la
manutenzione e la ricarica devono quindi essere effettuate esclusivamente
da tecnici autorizzati.
Sbrinamento
Durante il funzionamento del frigorifero, parte dell'umidità della camera di
raffreddamento viene rilasciata sottoforma di brina e ghiaccio.
Uno spessore notevole di brina e di ghiaccio ha un effetto isolante, riducendo
così l'efficienza di raffreddamento man mano che la temperatura aumenta,
consumando più energia; ad un certo livello non è più possibile aprire la
porta dello scomparto dei cibi congelati che si può rompere.
In questo tipo di apparecchiatura, lo sbrinamento dello scomparto per
alimenti freschi è automatico e non necessita di interventi esterni.
Il termostato interrompe il funzionamento del compressore ad intervalli
regolari per un tempo più o meno lungo; in questa fase il raffreddamento si
interrompe, la temperatura dello scomparto refrigerante aumenta e avviene
lo sbrinamento. Dopo lo sbrinamento, il termostato fa riavviare l'impianto.
L'acqua di sbrinamento fluisce, attraverso lo scarico preposto, nel vassoio per
l'evaporazione sistemato sulla parte superiore del compressore ed evapora a
causa del calore di quest'ultimo.
Controllare e pulire regolarmente lo
scarico per l'acqua di sbrinamento. Se
lo scarico è ostruito, l'acqua che si
raccoglie può causare un guasto
perché può riversarsi sul sistema di
isolamento dell'apparecchiatura.
Pulire lo scarico per l'acqua di
sbrinamento con il raschietto fornito,
indicato nella figura. Il raschietto deve
essere conservato nello scarico.
Di tanto in tanto controllare che lo
scarico per l'acqua di sbrinamento non
sia ostruito.
Il caso più tipico di ostruzione dello scarico per l'acqua di sbrinamento avviene
quando si inserisce del cibo avvolto in carta all'interno dell'apparecchiatura.
La carta può venire a contatto con il retro dello scomparto refrigerante e
congelarsi. Togliendo il cibo, la carta si può strappare e il frammento può
finire nello scarico ostruendolo. Si raccomanda quindi di prestare attenzione
quando si inseriscono alimenti avvolti in carta all'interno dell'apparecchiatura.
25
Quando è necessaria una maggiore refrigerazione, ad es. in caso di
temperature elevate, il frigorifero funziona temporaneamente in modo
continuativo; in questa fase, lo sbrinamento non può avvenire.
Può succedere che dopo lo sbrinamento rimangano piccole tracce di ghiaccio
e brina sul retro dello scomparto refrigerante.
Lo scomparto per gli alimenti congelati non può essere dotato di un sistema
per lo sbrinamento automatico, in quanto gli alimenti congelati e surgelati
non tollerano temperature di scongelamento.
Purché non sia troppo spesso, lo strato di brina e ghiaccio può essere rimosso
con un raschietto di plastica.
Quando lo strato di ghiaccio è così spesso che non può essere raschiato con
la paletta, lo scomparto per gli alimenti congelati deve essere sbrinato (di
solito 2-3 volte all'anno).
Togliere gli alimenti dagli scomparti per cibi congelati e per cibi freschi,
avvolgerli in qualche strato di carta o di stoffa. Durante lo sbrinamento
conservarli possibilmente in un luogo fresco.
Scollegare il circuito dell'apparecchiatura e lasciare aperte le porte dei due
scomparti.
Asciugare continuamente l'acqua di sbrinamento con un panno morbido o
con una spugna.
Dopo lo sbrinamento, asciugare le superfici, collegare l'apparecchiatura e
inserire gli alimenti al loro posto.
Si consiglia di riavviare l'apparecchiatura impostando il termostato sulla
posizione più elevata, in modo che possa raggiungere un'adeguata
temperatura di conservazione il più presto possibile.
Pulizia
Non usare mai oggetti metallici per pulire l'apparecchio perché potrebbero
danneggiarlo. NON usare detergenti o polveri abrasive, prodotti di pulizia
molto profumati o cere lucidanti per pulire l'interno dell'apparecchio
perché possono danneggiare la superficie e lasciare un forte odore.
Pulire l'interno con acqua tiepida e bicarbonato di sodio. Risciacquare e
asciugare con cura.
Per garantire un funzionamento sicuro del frigorifero, una volta all'anno
rimuovere la griglia di ventilazione alla base e pulire i canali d'aria con un
aspirapolvere.
26
Quando l'apparecchio non è in uso
Scollegare l'apparecchio dallarete elettrica.
Rimuovere tutti gli alimenti e pulire il frigo lasciando gli sportelli aperti per
impedire la formazione di cattivi odori.
Sostituzione della lampadina
Nel caso la lampadina non funzioni, procedere come segue per la
sostituzione:
scollegare l'apparecchiatura.
Sganciare il coprilampada come
indicato nella figura, nella direzione
della freccia superiore, poi estrarlo in
direzione della freccia inferiore e
sostituire la lampadina. (Tipo di
lampadina: Mignon 322, 230 V, 15 W,
filo E 14).
Dopo aver sostituito la lampadina,
rimontare il coprilampada e collegare
l'apparecchiatura.
La mancanza di luce non influisce sul funzionamento del frigorifero.
27
Anomalie di funzionamento
Alcuni problemi possono essere facilmente risolvibili senza la necessità di
ricorrere all'assistenza tecnica. Seguire queste istruzioni:
PROBLEMA
SOLUZIONE
Lo sportello non si chiude Livellare adeguatamente l'apparecchio se non è ben
livellato. Il peso supera il limite del ripiano dello
sportello, distribuire il peso più uniformemente o
rimuovere alcuni prodotti. L'apparecchio non è installato
correttamente. Consultare la sezione “Installazione”.
L'interno del frigorifero Impostare una temperatura minore. Distribuire gli
non è sufficientemente alimenti per permettere la circolazione dell'aria fredda
attorno ad essi. Assicurarsi che lo sportello sia
freddo
completamente chiuso e che la guarnizione sia
completa e pulita. La temperatura nella posizione in cui
è installato l'apparecchio è superiore alla normale
temperatura ambiente.
La temperatura all'interno Portare temporaneamente il regolatore
del frigorifero è troppo bassa. temperatura su una posizione più calda.
della
Il compressore è sempre Posizionare la manopola del termostato su un numero
acceso.
inferiore. La temperatura nella posizione in cui è
installato l'apparecchio è superiore alla normale
temperatura ambiente. Controllare che la ventilazione
sia sufficiente e che le aperture di ventilazione non
siano ostruite. La causa potrebbe essere l'introduzione di
grandi quantità di alimenti e/o frequenti
aperture/chiusure dello sportello.
Presenza d'acqua all'interno/ A volte è normale. Durante lo sbrinamento automatico,
la brina si scioglie sulla piastra di raffreddamento.
esterno del frigorifero.
Esce acqua sul pavimento. Collocare il tubo di scarico nel retro del frigorifero sopra
una bacinella.
Rumori
28
A volte è normale. Il regolatore della temperatura può
provocare degli schiocchi quando il sistema viene
collegato o scollegato. Il gas di raffreddamento
iniettato può produrre un gorgoglio quando passa
attraverso i tubi. Il motore può provocare un ronzio e/o
leggeri botti. Il materiale isolante usato tende ad
aumentare leggermente i livelli di rumore, comunque
permette un migliore isolamento e una riduzione dei
consumi energetici.
Assistenza e ricambi
Se non si trova il rimedio a un malfunzionamento in questo libretto
d'istruzioni, contattare il proprio rivenditore o il nostro servizio assistenza e
consultare la garanzia.
L'ordinazione selettiva dei ricambi può far risparmiare denaro e viaggi inutili.
Per questa ragione fornire sempre le informazioni seguenti sull'apparecchio:
Nome del modello
Numero del modello (PNC)
Numero di serie (N° S)
Queste informazioni sono riportate sulla targhetta di identificazione
all'interno dell'apparecchio sulla parete sinistra. Si raccomanda di annotare
qui questi dati, in modo che siano a portata di mano se necessari.
Caratteristiche tecniche
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta di identificazione all'interno
dell'apparecchio, sul lato sinistro.
Cambio di lato dello
sportello
L'apparecchio è fornito con
l'apertura dello sportello verso
destra.
Seguire le istruzioni seguenti
prima di installarlo con l'apertura
dello sportello verso sinistra.
1.Svitare la vite della cerniera
superiore
e
rimuovere
il
distanziatore.
2.Togliere lo sportello.
3.Svitare con una chiave il perno
inferiore e avvitarlo sul lato
opposto.
4.Rimontare lo sportello e avvitare
la cerniera superiore e il
distanziatore nel lato opposto.
29
Reversibilità della
porta dello scomparto
per alimenti congelati
Dopo aver modificato il senso di apertura
della porta esterna, su questo modello è
necessario rimontare anche la porta dello
scomparto per gli alimenti congelati.
La sequenza delle operazioni è
indicata nella figura.
Con un cacciavite premere la
linguetta di fissaggio che si
trova nella parte interiore del
supporto inferiore della porta.
Ribaltare il supporto inferiore
della porta insieme alla porta
del
compartimento
congelatore, poi toglierlo dal
pinione della porta del
compartimento congelatore.
Rimuovere il tappo angolare, ed
inserirlo nell'apertura eliberata
al lato opposto.
Girando a 180° la porta del
compartimento congelatore,
mettere il supporto inferiore al
pinione inferiore della porta del
compartimento congelatore.
Inserire il pinione del supporto
superiore della porta del
compartimento congelatore
nell'apertura
libera,
poi
premere fino a scontro il
supporto inferiore della porta
insieme alla porta del
compartimento congelatore.
In caso non si voglia eseguire la
procedura sopra descritta, contattare
il servizio assistenza più vicino. I
tecnici esperti eseguiranno il
montaggio con un addebito.
30
Installazione
Fare attenzione durante la movimentazione dell'apparecchio a non
danneggiare il gruppo refrigerante perché ciò potrebbe provocare perdite
di liquido.
Durante il normale funzionamento, il condensatore e il compressore sul retro
dell'apparecchio si riscaldano notevolmente. Assicurarsi sempre che vi sia una
ventilazione adeguata, altrimenti si possono rompere dei componenti e gli
alimenti possono avariarsi. Vedere le istruzioni per l'installazione.
Importante: se il cavo di alimentazione si danneggiasse, deve essere sostituito
con un cavo speciale o assieme disponibile presso il costruttore o il servizio
di assistenza tecnica.
Posizionamento
Disimballare l'apparecchio e controllare che sia in buone condizioni e che
non sia stato danneggiato durante il trasporto.
L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce solare diretta.
Per ragioni di sicurezza, la
ventilazione minima deve essere
come illustrato nella figura.
Attenzione: assicurarsi che le
aperture di ventilazione non siano
otturate.
La nicchia in cui viene installato
l'apparecchio deve avere una
condotta di ventilazione delle
dimensioni seguenti:
profondità:
50 mm
larghezza: 540 mm
La classificazione climatica è indicata sulla targhetta di identificazione, posta
all'interno dell'apparecchio, sulla parete sinistra.
Nella tabella seguente sono indicate le temperature ambiente corrette per
ogni classificazione climatica:
Classificazione
per una temperatura
climatica
ambiente di
SN
da +10 a +32 °C
N
da +16 a +32 °C
ST
da +18 a +38 °C
T
da +18 a +43 °C
31
Collegamento elettrico
Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che il voltaggio
e la frequenza indicati nella targhetta con il numero di serie corrispondano
all'alimentazione locale.
La tensione può scostarsi del ±6% dalla tensione nominale.
Per il funzionamento con tensioni diverse, deve essere impiegato un
autotrasformatore di misura idonea.
Importante
L'apparecchio deve essere collegato a terra.
La spina del cavo d'alimentazione è munita di un apposito contatto. Se la
presa elettrica non è collegata a terra, collegare l'apparecchio a una terra
separata in conformità ai regolamenti vigenti in materia, rivolgersi a un
tecnico specializzato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata
osservanza delle precauzioni di sicurezza sopra indicate.
Questo apparecchio è conforme alle seguenti
Direttive CEE:
87/308 CEE del 2/6/87 relativa alla soppressione dei radiodisturbi.
73/23 CEE del 19/2/73 (Direttiva sulla bassa tensione) e successivi
aggiornamenti.
89/336 CEE del 3/5/89 (Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica) e
successivi aggiornamenti.
32
Antes de instalar y utilizar su aparato lea cuidadosamente este libro de
instrucciones. Este contiene instrucciones de seguridad, consejos e información
útil. Si el frigorífico se utiliza de acuerdo con las instrucciones indicadas en este
libro, funcionará correctamente y cumplirá sus expectativas de satisfacción como
usuario.
Instrucciones para utilizar el manual
Notas importantes para su seguridad o el correcto funcionamiento del
electrodoméstico
Información adicional sobre el uso y las aplicaciones prácticas del
electrodoméstico
Consejos y observaciones para un uso económico y ecológico del
electrodoméstico
El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no se
puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe
entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente,
usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente
y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula
de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de
su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde
compró el producto.
33
Índice
Información sobre seguridad ..............................................................................................35
Eliminación .................................................................................................................................37
Funcionamiento y utilización / Antes del uso / ..........................................................38
Puesta en funcionamiento del electrodoméstico / Ajuste de la temperatura ......38
Componentes internos...........................................................................................................39
Consejos y sugerencias ..........................................................................................................40
Mantenimiento (descongelación) .....................................................................................41
Limpieza........................................................................................................................................42
Fallos de funcionamiento......................................................................................................44
Servicio técnico y piezas de repuesto / Especificaciones técnicas .........................45
Cambio del sentido de apertura de la puerta ..............................................................45
Cambio del sentido de apertura de la puerta del compartimento de alimentos
congelados ..................................................................................................................................46
Instalación / Colocación.........................................................................................................47
Conexión eléctrica.....................................................................................................................48
34
Información sobre seguridad
Esta información es importante para su seguridad. Léala antes de instalar
o utilizar el electrodoméstico. Conserve el manual para futuras consultas.
Si vende o transfiere el electrodoméstico, proporcione el manual al nuevo
propietario.
Precauciones generales de seguridad
Mantenga estas instrucciones siempre a mano. Deben permanecer con el
aparato si se traslada a otro lugar o cambia de dueño.
Este aparato está diseñado para almacenar alimento y solo para uso
domestico. Solo se debe utilizar de acuerdo con estas instrucciones.
Las reparaciones de este aparato deben realizarse solo por personal
autorizado por el fabricante. Esto incluye la reparación y sustitución del
cable de alimentación. Las piezas y accesorios suministrados por el personal
autorizado solo se deben utilizar para reparaciones. De otro modo se puede
dañar el aparato o pueden provocar otros daños.
El aparato se encuentra sin alimentación eléctrica solo cuando ha sido
desconectado el enchufe de la pared. Siempre desenchufe el aparato antes
de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento. (No debe tirar del cable
para desenchufarlo.) Si el acceso al enchufe es difícil, desconecte el aparato
de la corriente eléctrica.
No se debe prolongar el cable de alimentación.
Asegúrese que el cable de corriente no está atrapado, aplastado o dañado por
la parte trasera del aparato
- Puede producirse un calentamiento del cable y causar fuego.
No ponga artículos pesados o el aparato mismo sobre el cable.
- Hay un riesgo de cortocircuito y fuego.
No cambie o quite el cable de corriente tirando de él, particularmente
cuando mueva su aparto de su sitio
- El cable dañado puede causar un cortocircuito, fuego y/o un shock
eléctrico.
- Si el cable de corriente está dañado este debe ser reemplazado por un
técnico certificado o personal cualificado.
Si el cable de corriente está suelto, no lo introduzca en el enchufe o toma
de corriente.
- Hay un riesgo de shock eléctrico o fuego.
No debe poner en funcionamiento el aparato si la tapa de la luz interior.
No se debe utilizar objetos punzantes o cortantes cuando vaya a limpiar o
descongelar, ni cuando vaya a extraer alimentos congelados o las bandejas de
cubitos. Los objetos cortantes y/o punzante pueden dañar seriamente su
aparato.
Cuide de no verter líquidos en la caja de control de temperatura ni sobre la
lampara interior.
35
El hielo y los helados pueden causar daño si se ingieren recién sacados del
compartimento congelador.
Los alimentos una vez descongelados, no deben volverse a congelar de nuevo.
Conserve los alimentos precongelados de acuerdo con las instrucciones del
fabricante de los mismos.
No se debe forzar la descongelación mediante aparatos calefactores o
productos químicos.
No introduzca ollas calientes dentro del aparato en contacto con las parte de
plástico.
No almacene gas o líquidos inflamables dentro del aparato, ya que pueden
explotar.
No introduzca bebidas carbonatadas (con gas), bebidas embotelladas ni
tarros de fruta dentro del compartimento del congelador.
Compruebe regularmente el desagüe del agua de la descongelación - una
etiqueta dentro del frigorífico le advierte a tal efecto. Si el desagüe esta
obstruido la acumulación del agua de la descongelación puede provocar una
averia.
Precauciones para la seguridad de los niños
No permita que los niños jueguen con los materiales del embalaje del
aparato. Los plásticos pueden provocar asfixia.
El aparato solo debe ser manejado por adultos. No permita que los niños
jueguen con el aparato ni con sus mandos.
Si se va a deshacer del aparato desconecte su enchufe y corte el cable de
alimentación (tan cerca del aparato como pueda), y desmonte la puerta para
evitar que algún niños jugando sufra una descarga eléctrica o se quede
encerrado dentro del aparato.
Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos los
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no
tengan experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de
su seguridad les supervise o les ofrezca instrucción en el uso del aparato.
Protección del medio ambiente
Este electrodoméstico no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono,
ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes.
El electrodoméstico no se debe desechar junto con los residuos urbanos. No
dañe la unidad de refrigeración. Solicite información sobre los vertederos
locales a las autoridades municipales.
Además de retirar el enchufe, asegúrese de quitar los topes o cierres para
evitar que los niños queden atrapados en el interior del electrodoméstico.
36
Eliminación
Información del embalaje del electrodoméstico
Los materiales que llevan el símbolo
son reciclables.
>PE<
polietileno, p. ej., el material de la película exterior del embalaje
>PS<
poliestireno, p.ej., el material de protección (no contiene
clorofluorocarbonos)
>POM< polioximetileno, p.ej., las abrazaderas de plástico. ¡
Ninguno de los materiales daña el medio ambiente!
Precauciones de seguridad para el isobutano
Advertencia
El refrigerante del aparato es isobutano (R 600a) es inflamable y explosivo, de
excelente funcionalidad.
Mantener buena ventilación,en los huecos donde los aparatos se vayan a
encastrar, eliminar cualquier obstrucción.
No usar dispositivos mecánicos o otros medios para acelerar el proceso de
descongelación, a excepción de los recomendados por el fabricante.
No dañar el circuito refrigerante.
No usar aparatos eléctricos dentro de los compartimentos alimenticios del
aparato, a menos que que sean del tipo recomendo por el fabricante.
37
Funcionamiento y utilización
Antes del uso
Espere al menos 4 horas antes de conectar el frigorífico para permitir que el
aceite regrese al compresor.
Antes de utilizar el frigorífico por primera vez se puede eliminar el típico olor
a nuevo limpiando el interior y todos los accesorios internos del frigorífico
con agua templada y jabón neutro y luego secándolos.
No utilice detergentes ni productos abrasivos en polvo que puedan dañar
el acabado.
Quite los elementos de protección utilizados durante el transporte.
Puesta en funcionamiento del electrodoméstico
Introduzca el enchufe en la toma de
corriente y gire el mando del
termostato a la derecha desde la
posición «O» (apagado).
Con
el
termostato
del
compartimiento del frigorífico se
regula
la
temperatura
del
electrodoméstico.
Gire el mando del termostato hasta
la temperatura que desee.
Ajuste de la temperatura
En la temperatura interior del frigorífico influyen los factores siguientes:
Temperatura ambiente
Cantidad y temperatura de los alimentos introducidos
Frecuencia con que se abre la puerta y tiempo que permanece abierta
Lugar donde se instala el frigorífico. La temperatura interior del frigorífico se
ajusta automáticamente.
Posición “1” = temperatura máxima, ajuste en la temperatura más alta
Posición “6” = temperatura mínima, ajuste en la temperatura más baja.
Posición “0” = apagado
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
38
Componentes
internos
Estantes
Los estantes se pueden quitar para la
limpieza.
Los estantes se pueden colocar a
diferente altura para guardar
envases de alimentos de varios
tamaños.
Empuje el estante interior hacia
adelante hasta que pueda inclinarlo
arriba o abajo y sáquelo.
Realice el mismo procedimiento a la inversa para colocarlo a una altura
diferente.
El estante de cristal, situado encima de los cajones para verdura y el estante para
botellas, siempre debe permanecer colocado para garantizar una correcta
circulación del aire.
Estantes de la puerta
La altura del estante central de la
puerta se puede ajustar para guardar
envases de alimentos de varios
tamaños.
Tire lentamente del estante en la
dirección de las flechas hasta que se
suelte y luego colóquelo como sea
necesario.
Los estantes superior e inferior de la
puerta se pueden quitar y volver a
colocar fácilmente para permitir una
limpieza a fondo.
39
Consejos y sugerencias
Ahorro de energía
Preste atención a la colocación del frigorífico. Consulte la sección
“Instalación”. El frigorífico consume menos energía cuando se instala
correctamente.
Intente no mantener la puerta abierta durante largos intervalos de tiempo y
evite abrirla con demasiada frecuencia si no quiere que entre aire caliente en
el frigorífico y el compresor se active de forma continua e innecesaria.
Cuando la temperatura ambiente es alta, el termostato está ajustado en la
temperatura mínima y el frigorífico está lleno, el compresor puede funcionar
de forma continua y dar lugar a que se forme escarcha o hielo en el
evaporador. Cuando esto ocurra, mueva el termostato hasta una temperatura
más alta para permitir que el frigorífico se descongele automáticamente. De
esta forma ahorrará energía.
No introduzca alimentos que estén calientes en el frigorífico. Espere a que se
enfríen.
Mantenga limpios en todo momento el condensador (que emite calor) y la
rejilla metálica de la pared trasera del frigorífico.
Consejos y sugerencias de refrigeración
No guarde alimentos calientes ni líquidos que se evaporen en el frigorífico.
No cubra ni envuelva los alimentos, sobre todo si despiden un olor fuerte.
A continuación se ofrecen otros consejos para utilizar correctamente el
frigorífico:
Carne cruda (vacuno, cerdo, cordero y aves): meta la carne cruda en bolsas
de polietileno y coloque las bolsas encima del compartimiento para ensaladas,
que es el punto más frío del frigorífico. La carne así envasada sólo se
conserva en buenas condiciones durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, embutidos, gelatina y demás: estos alimentos se
deben cubrir bien y se pueden colocar en cualquiera de los estantes de cristal.
Fruta y verdura: estos alimentos deben limpiarse bien y colocarse en los
cajones de la parte inferior.
Mantequilla y queso: estos alimentos se deben colocar en los recipientes
herméticos especiales. También pueden envolverse en papel de aluminio o
introducirse en bolsas de plástico sin dejar que entre aire.
Botellas de leche: las botellas de leche se deben guardar con la tapa puesta
en el botellero de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y el ajo no se deben guardar en el
frigorífico sin envolver.
40
Mantenimiento
Desenchufe el frigorífico antes de realizar cualquier operación de
mantenimiento.
Advertencia
La unidad de refrigeración del frigorífico contiene hidrocarburos. Por este
motivo, sólo deben mantenerla y acceder a ella los técnicos autorizados.
Descongelación
El hielo y la escarcha formada debido a la humedad dentro del compartimento
refrigerador se elimina con el funcionamiento normal del frigorífico.
Una capa gruesa de hielo y escarcha tiene un efecto aislante, por lo que se reducen
la eficacia de enfriamiento. Según aumente la temperatura será necesario más
energía y llegado a cierto grosor el hielo no permitirá que se abra la puerta del
compartimento de alimentos congelados, pudiéndose romper la puerta.
En este tipo de aparato la descongelación del compartimento de alimentos
frescos es automática sin ninguna intervención externa.
El termostato interrumpe el funcionamiento del compresor a intervalos regulares
durante mas o menos tiempo - durante este periodo se detiene la refrigeración - la
temperatura del compartimento refrigerador aumenta y se realiza la descongelación.
Después de la descongelación el termostato reinicia el funcionamiento del sistema.
El agua de la descongelación fluye a través del canal vierte aguas y cae a la
cubeta de evaporación situada sobre el compresor donde se evapora por el
calor del propio compresor.
Compruebe y limpie regularmente el desagüe del agua de la descongelación.
Si el desagüe se obstruye, el agua de la descongelación acumulada puede
provocar una avería ya que puede penetrar en el aislamiento del aparato.
Limpie el desagüe del agua de la descongelación con el limpiador suministrado
que se observa en la ilustración. El
limpiador se debe dejar insertado en el
desagüe.Revise ocasionalmente el
orifico del desagua para comprobar
que no esté obstruido.
El caso mas típico de obstrucción se da
cuando se introduce en el frigorífico
alimentos envueltos en algún tipo de
papel, y este entra en contacto con la
placa posterior adhiriéndose a la
misma al congelarse. Si ahora se retira
el paquete el papel se rompe
quedando un trozo pegado. Este al
descongelarse puede obstruir el
desagüe. Por lo mencionado debe tener cuidado al colocar paquetes de alimentos
envueltos en el interior del aparato.
41
Durante los periodos en que una reducción de temperatura sea necesaria p.ej. olas de calor; puede ocurrir que temporalmente el compresor del
frigorífico esté funcionando continuamente - durante éste periodo la
descongelación automática no es efectiva.
Las pequeñas manchas de hielo y escarcha que permanecen después de la
descongelación no son anormales.
El compartimento de alimentos congelados no puede ir incorporado con un
mecanismo de descongelación automático ya que los alimentos congelados no
toleran las temperaturas de descongelación.
Siempre que no sea demasiado gruesa, es posible eliminar la capa de escarcha
o hielo utilizando un rascador de plástico.
Cuando el espesor de la capa de hielo sea tan grande que no pueda ser
removida con el rascador, el compartimento congelador debe ser
descongelado (generalmente 2 o 3 veces al año).
Saque los alimentos de los compartimentos de alimentos frescos y
congelados, envuélvalos en varias capas de papel o paños y sitúelos en un
lugar fresco durante la descongelación.
Desconecte el aparato y deje las puertas de los compartimentos abiertas.
Seque continuamente el agua de la descongelación utilizando un paño o esponja suave.
Después de completarse la descongelación limpie las superficies, conecte de
nuevo el aparato y vuelva a introducir los alimentos dentro del mismo.
Se recomienda conectar el aparato con el termostato en la posición mas alta, para
que así alcance cuanto antes la temperatura adecuada de conservación.
Limpieza
No utilice objetos metálicos para limpiar el aparato, ya que podría dañarlo.
NUNCA utilice detergentes, productos en polvo abrasivos, productos de
limpieza muy perfumados ni cera para limpiar el interior del frigorífico. Estos
productos dañan la superficie y dejan un olor fuerte.
Utilice bicarbonato sódico y agua caliente para limpiar el interior, enjuague y
seque bien.
Si quiere asegurarse de que el frigorífico funcione de forma segura, desmonte
la rejilla de ventilación de la base una vez al año y limpie los conductos de
aire con una aspiradora.
42
Mientras no se utiliza el frigorífico
Desconecte el frigorífico de la toma de corriente.
Vacíe, limpie el frigorífico y deje la puerta entreabierta para evitar olores
desagradables.
Como sustituir la bombilla
Si la bombilla no funciona puede sustituirla siguiendo los pasos siguientes:
Desconecte el aparato.
Desenrosque el tornillo que fija la tapa de la bombilla, seguidamente retire la
tapa en la dirección de la flecha. Ahora puede sustituir la bombilla. (tipo de
bombilla a emplear: Mignon 322, 230 V, 15 W, rosca E14).
Después de sustituir la bombilla vuelva a colocar la tapa de la misma y enchufe de
nuevo el aparato.
El que la bombilla no se ilumine no afecta el funcionamiento del aparato.
43
Fallos de funcionamiento
Algunos fallos pueden solucionarse fácilmente sin necesidad de llamar al
servicio técnico. Siga estas instrucciones:
PROBLEMA
La puerta no se cierra.
SOLUCIÓN
Nivele el frigorífico, si no está bien nivelado. Ha cargado
demasiado el estante de la puerta y necesita distribuir el
peso de manera más uniforme, o quitar algunos
productos. El frigorífico no está bien instalado. Consulte
la sección “Empotrado”.
La temperatura del interior Ajuste el termostato en una temperatura más baja.
del
frigorífico
es Distribuya los alimentos para permitir que el aire circule
a su alrededor. Asegúrese de que la puerta está
demasiado alta.
completamente cerrada y verifique que la junta está
intacta y limpia. El lugar en el que ha instalado el
frigorífico presenta una temperatura ambiente superior
a la habitual.
La temperatura del interior Ajuste provisionalmente el termostato en una
temperatura más alta.
del
frigorífico
es
demasiado baja.
El compresor no deja de Ajuste el termostato en una posición más baja. El lugar en
el que ha instalado el frigorífico presenta una temperatura
funcionar.
ambiente superior a la habitual. Compruebe que hay una
ventilación adecuada y que los orificios de ventilación no
están obstruidos. El funcionamiento continuo del
compresor puede deberse a que ha introducido grandes
cantidades de alimentos en el frigorífico, a que abre y
cierra la puerta con demasiada frecuencia o ambos.
Hay agua dentro/fuera del A veces es normal. El hielo se derrite en la placa de
refrigeración durante la descongelación automática.
frigorífico.
44
Se vierte agua al suelo.
Coloque la manguera de desagüe de la parte trasera del
frigorífico por encima de la cubeta de desagüe.
Se oyen ruidos.
A veces es normal. El control de temperatura puede emitir
ruidos secos al conectar o desconectar el sistema. El gas
refrigerante inyectado puede gorgotear cuando atraviesa los
conductos. El motor puede generar un zumbido o una ligera
sacudida. El material aislante que se utiliza tiende a
incrementar moderadamente los niveles de ruido; sin
embargo, garantiza un aislamiento mucho más efectivo y
reduce el consumo energético.
Servicio técnico y piezas de repuesto
Si no consigue solucionar algún problema con estas instrucciones, póngase
en contacto con el distribuidor o con nuestro departamento de atención al
cliente y prepare la tarjeta de garantía.
La elección de las piezas de repuesto adecuadas puede ahorrar portes y costes
innecesarios. Proporcione siempre la siguiente información:
Denominación de modelo
Número de modelo (PNC)
Número de serie (S-No.)
Esta información está incluida en la placa de datos técnicos que se encuentra
en el lateral izquierdo del interior del frigorífico. Es aconsejable introducir la
información ahí para tenerla a mano cuando se necesite.
Especificaciones técnicas
Los datos técnicos se indican en la placa situada en el lateral izquierdo del
interior del frigorífico.
Cambio del sentido
apertura de la puerta
de
Tal y como se entrega, la puerta del
frigorífico se abre hacia la derecha.
Antes de cambiar el sentido de
apertura de la puerta, siga estas
instrucciones.
1.Extraiga el tornillo de la bisagra
superior y quite el separador.
2.Saque la puerta.
3.Empleando una llave, desenrosque
el perno inferior y enrósquelo en el
lado opuesto.
4.Vuelva a montarla y atornille la
bisagra superior junto con el
espaciador en el lado contrario.
45
Cambio del sentido de
apertura de la puerta del
compartimento
de
alimentos congelados
Después de cambiar el sentido de apertura
de la puerta exterior, en este tipo de
aparato también será necesario cambiar el
sentido de apertura de la puerta del
compartimento de alimentos congelados.
Las instrucciones y su orden se pueden ver
en las ilustraciones.
Por medio de un destornillador apriete
el pestillo fijador en la parte interna
del soporte inferior de la puerta.
Incline el soporte inferior de la
puerta junto con la puerta del
espacio congelador, y luego
desquícielo del perno de la puerta
del espacio congelador.
Retire el tapón angular de cobertura
y colóquelo en el orificio libre del
lado opuesto.
Después de girar por 180° la puerta
del espacio congelador, coloque el
soporte inferior de la puerta en el
perno inferior de la puerta del
espacio congelador.
Introduzca el perno superior del
soporte de la puerta del espacio
congelador en el orificio libre y, a
seguir, empuje el soporte inferior de la
puerta junto con la puerta del espacio
congelador hasta el fondo, de tope.
Si no quiere llevar a cabo el
procedimiento
descrito
anteriormente, llame al centro de
servicio técnico de la marca mas
cercano y un técnico realizará la
modificación cobrando un cargo.
46
Instalación
Tenga sumo cuidado al manipular el electrodoméstico para no provocar
daños a la unidad de refrigeración, con la consiguiente fuga de líquido.
Durante el funcionamiento normal, el condensador y el compresor situados
en la parte posterior del electrodoméstico se calientan considerablemente.
Compruebe siempre que existe una ventilación adecuada, pues de lo
contrario se puede producir un fallo de componentes y tal vez la pérdida de
alimentos. Consulte las instrucciones de instalación.
Importante: Si el cable de alimentación se daña, se debe sustituir por un
cable o un conjunto especial suministrado por el fabricante o el servicio
técnico.
Colocación
Desembale el frigorífico. A continuación, compruebe que se encuentra en
perfecto estado y que no ha sufridos daños durante el transporte.
El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de cocinas de gas.
Evite la exposición prolongada del electrodoméstico a la luz solar directa.
Por razones de seguridad, se debe contar con una ventilación mínima,
como se muestra en la figura.
Atención: Mantenga las aberturas de ventilación sin obstrucciones.
Es necesario que el hueco de instalación disponga de un conducto de
ventilación con las siguientes dimensiones:
Profundidad:
50 mm
Anchura:
540 mm
47
La clasificación climática se indica en la placa de datos técnicos que se
encuentra en el lateral izquierdo del interior del frigorífico.
En la tabla siguiente se muestra la temperatura ambiente correspondiente a
cada categoría:
Clasificación
para temperatura
climática
ambiente de
SN
+10 a +32 °C
N
+16 a +32 °C
ST
+16 a +38 °C
T
+16 a +43 °C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el electrodoméstico, compruebe que la tensión y la
frecuencia indicadas en la placa del número de serie se corresponden con las
de la alimentación eléctrica doméstica.
La tensión puede variar un ±6% con respecto a la tensión nominal.
Si la tensión es diferente, tendrá que utilizar un transformador adecuado.
Importante
El electrodoméstico debe estar conectado a tierra.
El enchufe del cable de alimentación está provisto de un contacto de puesta
a tierra. Si la toma de corriente doméstica no tiene puesta a tierra, consulte
a un electricista y conecte el electrodoméstico a una toma de tierra separada
que cumpla la legislación actual.
El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las
precauciones de seguridad anteriores.
Este electrodoméstico cumple las siguientes directivas de la CEE:
87/308 CEE de 2/6/87, supresión de interferencias de radio
73/23 CEE de 19/2/73 (Directiva de Baja Tensión) y modificaciones
posteriores
89/336 CEE de 3/5/89 (Directiva de Compatibilidad Electromagnética) y
modificaciones posteriores
48
49
50
N/AE/63-1. (09.)
51
© Copyright by AEG
Technische Änderungen vorbehalten
200382719 -01- 0109
2009. 01. 09.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
Sie können Ersatzteile, Zubehör und Pflegemittel on-line bestellen bei
http://www.aeg-electrolux.de
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising