Zanussi | ZRX307W | User manual | ZANUSSI ZRX307W Handleiding

NL
EN
FR
DE
LT
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Naudojimo instrukcija
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
Šaldytuvas
ZRX307W
2
12
21
31
41
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
2
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te
voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes
zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen en vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de ijsmaker, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen
schoon.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting
kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom komen staan.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
3)
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
3
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
min in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en even-
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde
stand.
De thermostaatknop bevindt zich aan de zijkant van de
koelkast.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
In de ijsmaker kan een temperatuur van -2 ºC of lager worden bereikt als de thermostaatknop in overeenstemming met de volgende tabel wordt ingesteld:
Omgevingstemperatuur
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• de plaats van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Instelling van de thermostaatknop
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
4
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Gebruik van de ijsmaker
Dit apparaat is uitgerust met een ijsmaker.
In de ijsmaker kan een temperatuur van -2 ºC of lager
worden bereikt, afhankelijk van de instelling van de thermostaatknop.
De ijsmaker is uitsluitend geschikt voor het maken en bewaren van ijsblokjes. (U kunt het benodigde ijsblokbakje
bij een specialist kopen.)
Belangrijk! Gebruik geen metalen voorwerpen om het
ijsblokbakje uit de vriezer te verwijderen.
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het
een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Hints voor de ijsmaker
• Water bevriest als het rechtstreeks uit de ijsmaker geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• Open de ijsmaker niet te vaak en laat de ijsmaker niet
langer dan nodig is open staan.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
5
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Ontdooien van de ijsmaker
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen
rond de ijsmaker.
Belangrijk! Ontdooi de ijsmaker wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1. Draai de thermostaatknop naar de instelling '0' en
haal de stekker uit het stopcontact.
2. Leeg het ijsvak.
3. Laat de deur van het apparaat en de ijsmaker open
staan.
4. Ontdooien duurt meestal een paar uur. Als u klaar
bent, giet u het verzamelde dooiwater uit de bak en
veegt u de oppervlakken droog.
5. Steek de stekker weer in het stopcontact en draai de
thermostaatknop naar de gemiddelde stand.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles
schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
Problemen oplossen
Waarschuwing! Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u problemen gaat oplossen.
Alleen een gekwalificeerd elektricien of een bevoegde
persoon mag problemen oplossen die niet in deze
handleiding beschreven zijn.
Belangrijk! Tijdens het normale gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
6
Belangrijk! Het apparaat werkt niet continu dus als de
compressor stopt, betekent dit niet dat er geen stroom is.
Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het
apparaat aanraken voordat u de stroom hebt
uitgeschakeld.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat wordt niet goed ondersteund.
Controleer of het apparaat stabiel staat
(alle vier de voetjes moeten op de vloer
staan).
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op
het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig open
staan.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de temperatuur in de kamer.
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
De temperatuur in het apparaat is
te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is
te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in de koelkast is
te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het
apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig is.
Er is te veel rijp.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De compressor werkt continu.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
7
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
520 mm
Breedte
525 mm
Diepte
587 mm
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde
binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden,
maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven
op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
8
Afstandsstukken achterkant
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd
moeten worden zoals te
zien is in de afbeelding.
Breng de afstandhouders
op hun plaats aan met behulp van zacht tikken met
een hamer.
Plaatsing
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiateurs,
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de
bovenkant van de kast en de wandkast ten minste 100 mm
bedragen om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan
de onderkant van het apparaat zorgen voor een nauwkeurige waterpasstelling.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat
scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en de kast ten minste 10 mm zijn om de deur
ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd
kunnen worden.
Waarschuwing! De stroomtoevoer aan het apparaat
moet verbroken kunnen worden; de stekker moet
daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
A
~10 cm
~2,5 cm
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dit te doen met de hulp van een tweede
persoon die de deuren van het apparaat tijdens de
werkzaamheden stevig vasthoudt.
B
~2,5 cm
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als
volgt te werk:
9
7. Bevestig het deurscharnier en de bijbehorende
voet aan de tegenoverlig2
gende kant en dan de ande1
re losgemaakte voet op de
vorige plek van het deurscharnier, zoals weergegeven in de afbeelding.
8. Zorg dat u de onderste
voet onder het deurschar1. Trek de stekker uit het
5. Verwijder de schroef
stopcontact.
waarmee het onderste deur- nier plaatst. De onderste
voet is te herkennen aan de
2. Verwijder de afdekking
scharnier is bevestigd, en
van het bovenste scharnier. de andere schroef waarmee 4 ribbels op het buitenvlak.
3. Draai de 2 bevestigings- het onderste deurscharnier 9. Bevestig de deur op de
onderste scharnierpen.
schroeven los en verwijder en de voet zijn bevestig.
10. Voor het bevestigen van
het scharnier van het appa- Verwijder vervolgens het
het bovenste deurscharnier
raat.
deurscharnier en de voet
4. Verwijder de deur.
zoals weergegeven in de af- verwijdert u de plastic
pluggen voorzichtig en
beelding.
brengt u ze aan in de gaten
6. Maak de schroef los
waarmee de voet tegenover die door de bevestigingshet onderste deurscharnier schroeven van het scharis bevestigd, om de voet te nier zijn achtergelaten.
verwijderen.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de pakking zich op een natuurlijke
wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman van de klantenservice zal de draairichting
van de deuren op uw kosten veranderen.
11. Plaats het bovenscharnier terug met behulp van
de 2 bevestigingsschroeven, waarbij u ervoor zorgt
dat de rand van de deur parallel loopt met de zijkant
van de kast.
12. Breng de afdekking van
het scharnier weer aan.
13. Plaats de hendel en de
plastic pluggen op de tegenoverliggende zijde.
14. Zet het apparaat waterpas, wacht minstens vier
uur en steek dan de stekker
in het stopcontact.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
10
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
11
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
14
14
14
15
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
16
17
18
19
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use
and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.
12
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover4) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
• Bulb lamps5) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the ice-maker compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Never use a hair drier or other heating appliances to
speed up defrosting. Excessive heat may damage the
plastic interior, and humidity could enter the electric
system making it live.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or
cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 6)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
4) If the lamp cover is foreseen.
5) If the lamp is foreseen.
6) If a water connection is foreseen.
13
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
The Temperature Regulator is situated on the side of the
cabinet.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to
obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
In the ice-making compartment -2 ºC or lower temperature can be reached if the Temperature regulator
is set according to following table:
Ambient temperature
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
Temperature regulator
setting
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as
these will damage the finish.
Daily use
Using of the ice-maker compartment
This appliance is equipped with an ice-maker compartment.
In the ice-maker compartment can be reached -2 °C or
lower temperature depending on setting of thermostat
control.
14
This compartment is suitable for making and storing icecubes. (You can purchase the needed ice-cube tray from a
specialist shop.)
Important! Do not use metallic instruments to remove the
ice-cube tray from the freezer.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking
noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you
will hear a faint "click" of the temperature regulator.
This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Hints for ice-maker compartment
• Water ices, if consumed immediately after removal
from the ice-maker compartment, can possibly cause
the skin to be freeze burnt;
• Do not open the ice-maker compartment door too often
and do not leave open longer than necessary.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
15
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the ice-maker compartment
A certain amount of frost will always form around
the ice-maker compartment.
Important! Defrost the ice-maker compartment when the
frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Turn the Temperature regulator to the "0" setting and
disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Empty the ice box.
3. Leave the door of the appliance and ice-maker compartment open.
4. Defrosting usually takes several hours. When finished, pour defrost water gathered out of the tray and
wipe the surfaces dry.
5. Insert the plug into the wall socket and turn the thermostat control to a medium setting.
Warning! Never use sharp metal tools to scrape off
frost from the evaporator as you could damage it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to
speed up the thawing process other than those
recommended by the manufacturer.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the
following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and all accessories
4. leave the door/doors open to prevent unpleasant
smells.
Important! If the cabinet will be kept on, ask somebody to
check it once in a while to prevent the food inside from
spoiling in case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Problem
Important! The appliance operates discontinuously, so the
stopping of compressor does not mean being no current.
That is why you must not touch the electrical parts of the
appliance before breaking the circuit.
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported properly
Check if the appliance stands stable (all
the four feet should be on the floor)
The appliance does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The compressor operates continually.
16
The appliance has no power. There is
no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
Problem
Possible cause
Solution
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
The temperature in the appliance
is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance
is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same
time.
Store less products at the same time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in the
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
There is too much frost.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension
Height
520 mm
Width
525 mm
Depth
587 mm
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
17
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar) also, but for optimum performance
install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Rear spacers
In the bag with the documentation, there are two
spacers which must be fitted as shown in the figure.
Using fine strokes of hammer put them in their
place.
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Location
The appliance should be installed well away from sources
of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the
cabinet. To ensure best performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm .
Ideally, however, the appliance should not be positioned
below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the
hinges facing the wall, the distance between the wall and
the cabinet must be at least 10 mm to allow the door to
open enough so that the shelves can be removed.
Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
A
~10 cm
~2,5 cm
Door reversibility
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
keep a firm hold on the doors of the appliance during the
operations.
18
B
~2,5 cm
To change the opening direction of the door, do these
steps:
2
1
1. Remove the plug from
the power socket.
2. Remove the top hinge
cover.
3. Unscrew the 2 retaining
screws, and remove the
hinge from the appliance.
4. Take the door off.
5. Remove the screw fixing
the lower door hinge and
the other screw fixing the
lower door hinge and the
foot. Then remove the door
hinge and the foot as
shown in the Figure.
6. Loosen the screw fixing
the foot opposite the lower
door hinge in order to remove the foot.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait
for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above mentioned
operations, contact the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
7. Fix the door hinge and
the corresponding foot on
the opposite side and then
the other loosened foot at
the former place of the door
hinge as shown in the Figure.
8. Please make sure to
place the lower foot below
the door hinge. The lower
foot is recognizable by its 4
ribs on the outer surface.
9. Fix the door onto the
lower hinge pin.
10. To fit top door hinge,
remove the plastic blanking
plugs carefully, and refit
them in the holes left by the
hinge retaining screws.
11. Refit the top hinge using the 2 retaining screws,
taking care that the edge of
the door is parallel with
side of the cabinet.
12. Replace the hinge cover.
13. Relocate the handle and
the plastic plugs to the opposite side.
14. Level the appliance,
wait for at least four hours
and then connect it to the
power socket.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
19
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
20
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
23
23
24
24
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _ _
24
25
27
27
29
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou
accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour
éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte
pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux en-
fants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation
ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation
d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un usage
domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants
sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil
afin de ne pas endommager des parties du circuit de
refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement
n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un
cordon d'alimentation endommagé peut être la cause
de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges
électriques.
21
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées
que par un professionnel qualifié.
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un
prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une
fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble,
particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son
logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée,
ne la branchez pas dans la prise murale. Risque
d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent7) pour l'éclairage
intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Ampoules8) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec
des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à
l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil. Consultez les
instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le distributeur de glaçons (risque
7) Si le diffuseur est prévu.
8) Si l'ampoule est prévue.
9) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
22
d'éclatement du à la pression et d'endommagement de
l'appareil)..
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche
de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N’utilisez pas d'appareils électriques ou agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur excessive
pourrait endommager le revêtement plastique interne et
l’humidité pourrait s’introduire dans le système électrique.
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
9)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
Protection de l'environnement
préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques,
notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisont
sés dans cet appareil identifiés par le symbole
recyclables.
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil à une prise murale.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une
montre sur une position médiane.
Le thermostat se trouve sur le côté de l'armoire.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• Tournez le thermostat sur la position minimum pour
obtenir moins de froid.
• Tournez le thermostat sur la position maximum pour
obtenir plus de froid.
Dans le compartiment glaçons, il est possible d'atteindre une température de -2 ºC voire inférieure, si
le thermostat est réglé en fonction du tableau suivant :
Température ambiante
Réglage du thermostat
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du
fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de froid
maximum, lorsque la température ambiante est élevée et
que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un
risque de formation excessive de givre sur la paroi arrière
à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient,
modifiez la position du thermostat pour obtenir moins de
froid, de façon à permettre un dégivrage automatique et,
par conséquent, des économies de courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique
du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
23
Utilisation quotidienne
Utilisation du distributeur de glaçons
Cet appareil est équipé d'un distributeur de glaçons.
La température du distributeur de glaçons peut atteindre
les -2 °C (voir moins) suivant le réglage du thermostat.
Ce compartiment a été conçu pour fabriquer et stocker des
glaçons. (Les bacs à glaçons adéquats sont disponibles
dans un magasin spécialisé.).
Important N'utilisez pas d'instruments métalliques pour
décoller les bacs à glaçons du congélateur.
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit
d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou
de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal
et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps
que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif
de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets
en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts
sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s)
bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Conseils d'utilisation du distributeur de glaçons
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie
du compartiment de glaçons, peut provoquer des brûlures ;
• N'ouvrez pas le distributeur de glaçons trop souvent et
ne le laissez pas ouvert plus longtemps que nécessaire.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute opération
d'entretien.
24
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les
en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à
ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système de
réfrigération.
Important Dégivrez le distributeur lorsque l'épaisseur de
la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez le thermostat sur « 0 » et débranchez l'appareil électriquement.
2. Videz le réservoir à glaçons.
3. Laissez les portes de l'appareil et du distributeur de
glaçons ouvertes.
4. Le processus de décongélation prend en général plusieurs heures. Celui-ci terminé, évacuez l'eau récoltée
dans le bac et séchez soigneusement toutes les surfaces.
5. Rebranchez l'appareil et réglez le thermostat sur une
position médiane.
Avertissement N'utilisez en aucun cas un couteau,
un autre objet tranchant ou un objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux recommandés par le fabricant.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Dégivrage du distributeur de glaçons
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la
détérioration des aliments en cas de panne de courant.
Une certaine quantité de givre se forme toujours autour du distributeur à glaçons.
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s) pour prévenir la
formation d'odeurs désagréables.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez son cordon d'alimentation de la prise de
courant.
La résolution des problèmes non mentionnés dans la
présente notice doit être exclusivement confiée à un
électricien qualifié ou à une personne compétente.
Important L'appareil fonctionne de façon discontinue.
L'arrêt du compresseur ne signifie donc pas l'absence de
courant électrique. L'appareil doit être débranché
électriquement avant toute intervention sur votre appareil.
Important L'appareil émet certains bruits pendant son
fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant). Ce
phénomène est normal.
25
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche du cordon d’alimentation n'est Branchez correctement la fiche du corpas correctement branchée dans la
don d’alimentation dans la prise de couprise de courant.
rant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La
prise de courant n'est pas alimentée.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
Branchez un autre appareil électrique à
la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
La température n'est pas réglée correc- Modifiez le dispositif de réglage de temtement.
pérature pour obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture
de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le placer dans l'appareil.
La température ambiante est trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur l'évaporateur.
Ce phénomène est normal.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
Le dispositif de réglage de température Modifiez le dispositif de réglage de temn'est pas correctement réglé.
pérature pour obtenir moins de froid.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
Le dispositif de réglage de température Modifiez la position du dispositif de rén'est pas correctement réglé.
glage de température pour obtenir plus
de froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture
de la porte ».
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le placer dans l'appareil.
Trop de produits sont conservés en
même temps.
Conservez moins de produits en même
temps.
La température du réfrigérateur
est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid circule
dans l'appareil.
Il y a trop de givre.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture
de la porte ».
Le dispositif de réglage de température Modifiez le dispositif de réglage de temn'est pas correctement réglé.
pérature pour obtenir moins de froid.
26
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
520 mm
Largeur
525 mm
Profondeur
587 mm
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer
l'appareil.
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif
de respecter les températures ambiantes du local où doit
être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée
sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en
trouver diminuées : les différentes classes climatiques
existantes et les températures ambiantes correspondantes
en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes :
Classe climatique
Entretoises arrières
Le sachet de la documentation contient deux entretoises qui doivent être mises en place comme sur
l'illustration.
Installez-les en tapant légèrement dessus.
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
27
Emplacement
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute
source de chaleur telle que des radiateurs, un chauffeeau, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous
un élément suspendu, la distance entre le haut de l’appareil et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum.
Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments
suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de
plusieurs pieds réglables à la base de l’appareil.
Si l'appareil est placé dans un angle et si le côté avec les
charnières est face au mur, la distance entre le mur et
l'appareil doit être de 10 mm minimum afin de permettre
à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir les
clayettes.
Avertissement L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est donc nécessaire que la
prise murale reste accessible après l'installation.
A
B
~10 cm
~2,5 cm
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est
conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes lors de toute manipulation
de l'appareil.
28
~2,5 cm
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez
comme suit :
2
1
1. Débranchez l'appareil de
la prise électrique.
2. Retirez le cache de la
charnière supérieure.
3. Dévissez les 2 vis de retenue et enlevez la charnière de l'appareil.
4. Enlevez la porte.
7. Montez la charnière de la
porte et le pied correspondant sur le côté opposé,
puis montez l'autre pied
desserré à l'endroit d'où on
a enlevé la charnière de la
porte, comme le montre
l'illustration.
8. Veillez à bien placer le
pied inférieur au-dessous
5. Enlevez la vis fixant la
de la charnière de la porte.
charnière inférieure à la
porte et l'autre vis fixant la Le pied inférieur se reconnaît par ses 4 nervures sur
charnière inférieure de la
sa surface externe.
porte et le pied de l'appareil. Retirez ensuite la char- 9. Montez la porte sur la
nière de la porte et le pied goupille de la charnière incomme le montre l'illustra- férieure.
10. Pour installer la chartion.
6. Desserrez la vis fixant le nière supérieure de la porpied à l'opposé de la char- te, retirez avec précaution
nière inférieure de la porte les bouchons en plastique
et remettez-les dans les
pour pouvoir l'enlever.
trous laissés par les vis de
retenue de la charnière.
Procédez à un dernier contrôle pour vous assurer que :
• toutes les vis sont serrées.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service après-vente procédera à la
réversibilité de la porte à vos frais.
11. Remontez la charnière
supérieure à l'aide des 2
vis de retenue en vous assurant que le bord de la
porte est parallèle au flanc
de l'appareil.
12. Remettez en place le
cache de la charnière.
13. Déplacez la poignée et
les bouchons en plastique
de l'autre côté.
14. Mettez l'appareil
d'aplomb, attendez quatre
heures au moins, puis
branchez-le à la prise de
courant.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
29
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
30
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
33
33
34
34
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
35
36
37
37
40
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben
Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie
bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer,
so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer
frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am
Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
31
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung10), der Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel11) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
im Gerät.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Es besteht Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind
strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
das Eisbereitungsfach stellen, da der Druckanstieg in
den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
10) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
11) Falls Lampe vorhanden.
12) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
32
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer ab,
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät, sondern einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere
Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen. Starke
Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen
und Feuchtigkeit kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung stehen.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 12)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symmarkiert sind, können recycelt werden.
bol
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Der Temperaturregler befindet sich an der Seite des Geräts.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Im Eisbereitungsfach können Temperaturen von -2
°C und niedriger erreicht werden, wenn der Temperaturregler gemäß folgender Tabelle eingestellt wird:
Umgebungstemperatur
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit der Türöffnung
• Menge der eingelagerten Lebensmittel
• Standort des Geräts
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
Temperaturreglereinstellung
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den
typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
33
Täglicher Gebrauch
Gebrauch des Eisbereitungsfachs
Dieses Gerät ist mit einem Eisbereitungsfach ausgestattet.
Im Eisbereitungsfach können abhängig von der Einstellung des Temperaturreglers Temperaturen von -2 °C und
niedriger erreicht werden.
Dieses Fach ist für die Bereitung und Lagerung von Eiswürfeln geeignet. (Die dafür benötigte Eiswürfelschale
können Sie in einem Fachgeschäft erwerben.)
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum Entnehmen der
Eiswürfelschale aus dem Gefrierfach keine Gegenstände
aus Metall
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern
zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie
in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.
34
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft
frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen
oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können
abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind
dafür speziell verpackt.
Tipps für das Eisbereitungsfach
• Werden Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem
Eisbereitungsfach verwendet, können sie Frostbrand
auf der Haut verursachen.
• Öffnen Sie die Tür des Eisbereitungsfachs nicht zu
häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den
Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste
oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien,
die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät
außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
Wichtig! Tauen Sie das Eisbereitungsfach ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf die Einstellung
„0“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Leeren Sie den Eisbehälter
3. Lassen Sie die Tür des Geräts und des Eisbereitungsfachs geöffnet.
4. Das Abtauen dauert im Allgemeinen einige Stunden.
Schütten Sie das in der Schale angesammelte Abtauwasser weg und wischen Sie die Oberflächen trocken.
5. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Netzsteckdose und drehen Sie den Temperaturregler auf mittlere Einstellung.
Warnung! Entfernen Sie Reif und Eis vom
Verdampfer bitte niemals mit scharfen
Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
4. Lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das
Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das
Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im
Innern des Geräts verdirbt.
Auftauen des Eisbereitungsfachs
Um das Eisbereitungsfach bildet sich stets etwas
Reif
35
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Eine Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft
durchgeführt werden.
Wichtig! Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn der
Kompressor aufhört zu arbeiten, bedeutet das nicht, dass
kein Strom mehr fließt. Aus diesem Grund dürfen Sie erst
dann elektrische Teile des Geräts berühren, wenn das
Gerät vom Netz getrennt wurde.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden sind nicht
ausgeglichen worden
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil
steht (alle vier Füße müssen fest auf
dem Boden stehen)
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker ist nicht richtig in die
Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es
liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie einen qualifizierten
Elektriker.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks herunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das Das ist normal.
abgetaute Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks herunter.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Der Temperaturregler ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
36
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank
ist zu hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
Es bildet sich zu viel Reif oder
Eis.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Der Temperaturregler ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu
"Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
520 mm
Breite
525 mm
Tiefe
587 mm
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten
Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für
eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort
installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des
Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
37
Distanzstücke hinten
In der Dokumententasche
befinden sich zwei Distanzstücke, die wie in der
Abbildung gezeigt angebracht werden müssen.
Befestigen Sie diese mit
leichten Hammerschlägen.
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, muss der Abstand zwischen der
Geräteoberseite und dem Boden des Küchenmöbels mindestens 100 mm betragen, wenn es unterhalb eines Hängeschranks installiert wird.
Das Aufstellen des Geräts unterhalb eines Hängeschranks
sollte jedoch nach Möglichkeit vermieden werden. Die
korrekte waagerechte Ausrichtung des Gerätes kann mit
Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Geräteboden
erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die
Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.
Warnung! Es muss möglich sein, das Gerät vom
Netz zu trennen; nach der Aufstellung muss die
Steckdose daher zugänglich bleiben.
A
~10 cm
~2,5 cm
Wechseln des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten
müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
38
B
~2,5 cm
Beim Wechseln des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:
7. Befestigen Sie das Türscharnier und den entsprechenden Fuß an der
2
gegenüberliegenden Seite
1
und dann den anderen abmontierten Fuß an der Stelle, an der vorher das Türscharnier befestigt war, wie
in der Abbildung gezeigt.
1. Ziehen Sie den Stecker
5. Lösen Sie die Schraube 8. Stellen Sie sicher, dass
aus der Steckdose.
an dem unteren Türscharni- der untere Fuß unter dem
2. Nehmen Sie die obere
er und die andere Schrau- Türscharnier befestigt wird.
Scharnierverkleidung ab.
be, mit welcher das untere Den unteren Fuß erkennen
Sie an den 4 Lamellen an
3. Lösen Sie die 2 HalteTürscharnier und der Fuß
der Außenfläche.
schrauben und nehmen Sie befestigt sind. Dann neh9. Befestigen Sie die Tür an
das Scharnier vom Gerät
men Sie das Türscharnier
ab.
und den Fuß ab, wie in der dem unteren Scharnierbolzen.
4. Nehmen Sie die Tür ab. Abbildung gezeigt.
6. Lösen Sie die Schraube, 10. Um das obere Türmit welcher der Fuß gegen- scharnier zu befestigen,
entfernen Sie die Verüber dem unteren Türscharnier befestigt ist, um schlussstopfen aus Plastik
vorsichtig und bringen Sie
den Fuß abzunehmen.
diese wieder in den Löchern der Halteschrauben
des Scharniers an.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter)
kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig
am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich
die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst,
falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber
durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die
Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.
11. Bringen Sie das obere
Scharnier mit den 2 Halteschrauben an und achten
Sie darauf, dass die Türkante parallel zu der Geräteseite ist.
12. Bringen Sie die Scharnierverkleidung wieder an.
13. Montieren Sie den Griff
und die Plastikstopfen an
der gegenüberliegenden
Seite.
14. Stellen Sie das Gerät
wieder auf, und richten Sie
es waagerecht aus. Warten
Sie mindestens vier Stunden lang, bevor Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen.
ses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlus-
39
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
40
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
Turinys
Saugos informacija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veikimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naudojantis pirmąkart _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kasdienis naudojimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naudinga informacija ir patarimai. _ _ _ _
41
43
44
44
44
Valymas ir priežiūra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ką daryti, jeigu... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Techniniai duomenys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Įrengimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aplinkos apsauga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
45
46
47
47
49
Galimi pakeitimai
Saugos informacija
Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad
prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį,
prieš jį įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, ati‐
džiai perskaitykite šį vadovą, jame esančius
patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti ap‐
maudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų itin
svarbu, kad visi šio prietaiso naudotojai ati‐
džiai susipažintų su prietaiso veikimo ir sau‐
gos funkcijomis. Išsaugokite šį vadovą ir pasi‐
rūpinkite, kad prietaisą perkėlus į kitą vietą
arba pardavus būtų pridedama ir jo naudoji‐
mo instrukciją; taip užtikrinsite, kad naujieji jo
savininkai galėtų tinkamai susipažinti su prie‐
taiso naudojimu ir sauga.
Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsau‐
goti turtą, privalote imtis šiame vadove nuro‐
dytų atsargumo priemonių, nes gamintojas
nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl neat‐
sargumo.
Vaikų ir neįgalių žmonių apsaugos
priemonės
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichi‐
nio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba
patirties bei žinių trūkumo, negalima nau‐
dotis šiuo prietaisu be už šių asmenų sau‐
gumą atsakingų asmenų priežiūros ir nuro‐
dymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite
jiems žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams ne‐
pasiekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo išt‐
raukite kištuką, nupjaukite elektros laidą
(kuo arčiau prietaiso), kad vaikai žaisdami
nenukentėtų nuo elektros smūgio, ir nuim‐
kite dureles, kad vaikai negalėtų užsidaryti
šaldytuve.
• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magneti‐
niai durelių tarpikliai, pakeičiate seną prie‐
taisą, kurio durelėse arba dangtyje įrengtas
spyruoklinis užraktas (skląstis), prieš iš‐
mesdami seną prietaisą būtinai sugadinkite
jo spyruoklinį užraktą. Tada jis netaps pa‐
vojingais spąstais vaikams.
Bendrieji saugos reikalavimai
Atsargiai Pasirūpinkite, kad nebūtų
uždengtos ventiliacinės angos.
• Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir
(arba) gėrimams laikyti, vadovaujantis šios
instrukcijų knygelės nurodymais.
• Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų ne‐
natūralių būdų atitirpdymo procesui pagrei‐
tinti.
• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jo‐
kių kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų
gaminimo prietaisų), nebent gamintojas to‐
kius prietaisus patvirtino šiam tikslui.
• Nepažeiskite šaldymo sistemos grandinės.
• Prietaiso aušinamosios medžiagos grandi‐
nėje naudojama aušinamoji medžiaga izo‐
butanas (R600a) – gamtinės dujos, pasižy‐
minčios aukštu suderinamumo su aplinka
lygiu, tačiau jos yra degios.
Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasi‐
rūpinkite, kad nebūtų pažeista jokia aušina‐
mosios medžiagos grandinės sudedamoji
dalis.
Jei pažeidžiama aušinamosios medžiagos
grandinė:
– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių;
41
– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi
prietaisas.
• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu
būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pa‐
vojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali su‐
sidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir
(arba) galite patirti elektros smūgį.
Įspėjimas Visus elektros komponentus
(elektros laidą, kištuką, kompresorių),
kad būtų išvengta pavojų, turi keisti tik įgalio‐
toji techninės priežiūros įmonė arba kvalifi‐
kuotas techninės priežiūros darbuotojas.
1. Draudžiama ilginti elektros maitinimo
laidą.
2. Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis
nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elek‐
tros kištuko. Sulaužytas arba kitaip pa‐
žeistas elektros kištukas gali perkaisti ir
sukelti gaisrą.
3. Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte
pasiekti prietaiso maitinimo laido kištu‐
ką.
4. Netraukite suėmę už maitinimo laido.
5. Jei elektros kištuko lizdas blogai pri‐
veržtas, į jį maitinimo laido kištuko ne‐
kiškite. Kyla pavojus patirti elektros
smūgį arba sukelti gaisrą.
6. Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei jo
lemputė neuždengta gaubteliu. 13) lem‐
putei numatytas gaubtelis.
• Prietaisas yra sunkus. Jį perstatant, reikia
būti atsargiems.
• Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelies‐
kite jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip
galite nusitrinti odą arba ji gali nušalti nuo
šerkšno / šaldiklio.
• Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką ne‐
šviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Lemputės14), jos yra specialios, skirtos tik
buitiniams prietaisams. Jos nėra tinkamos
buitiniam patalpų apšvietimui.
13) Jeigu lemputės gaubtelis yra numatytas.
14) Jeigu numatyta lemputė.
42
Kasdienis naudojimas
• Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite
karštų puodų.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių –
tokios medžiagos gali sprogti.
• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso ga‐
mintojo rekomendacijomis dėl produktų lai‐
kymo. Skaitykite atitinkamus nurodymus.
• Į šaldiklio skyrių nedėkite angliarūgštės pri‐
sotintų arba putojančių gėrimų – dėl tokių
gėrimų inde susidaro slėgis, todėl indas ga‐
li sprogti ir sugadinti prietaisą.
• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus
ant pagaliuko, galite nušalti.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo dar‐
bus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitini‐
mo laido kištuką iš maitinimo lizdo.
• Prietaisui valyti nenaudokite metalinių
daiktų.
• Nenaudokite aštrių daiktų šerkšnui šalinti.
Naudokite plastikinę grandyklę.
• Atitirpdymui paspartinti niekada nenaudoki‐
te plaukų džiovintuvo ar kitokių šildymo
prietaisų. Dėl per didelio karščio gali būti
pažeistos prietaiso vidaus plastikinės da‐
lys, o drėgmė gali patekti į elektros sistemą
ir sukelti elektros nuotėkį.
Įrengimas
Svarbu Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite
tiksliai vadovaudamiesi atitinkame paragrafe
pateiktomis instrukcijomis.
• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis
nepažeistas. Jei jis pa˛eistos, jo nejunkite
prie elektros tinklo. Apie galimus pažeidi‐
mus nedelsdami praneškite pardavėjui. Jei
prietaisas pažeistas, neišmeskite pakuotės.
• Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama
palaukti mažiausiai keturias valandas , kad
alyva galėtų sutekėti į kompresorių.
• Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera
oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali per‐
•
•
•
•
kaisti. Pakankamai gera ventiliacija bus tuo
atveju, jei paisysite įrengimo instrukcijų.
Jei tik įmanoma, gaminio galinė sienelė turi
būti nukreipta į sieną, kad niekas negalėtų
paliesti arba užkabinti šiltų dalių (kompre‐
soriaus, kondensatoriaus) ir nusideginti.
Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir
viryklių.
Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido
kištukas yra pasiekiamas.
Prietaisą junkite tik prie geriamojo vandens
vandentiekio. 15)
Techninė priežiūra
• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas arba kompetentin‐
gas specialistas.
• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama
atlikti tik įgaliotam techninės priežiūros
centrui; galima naudoti tik originalias atsar‐
gines dalis.
Aplinkos apsauga
Šiame prietaise - nei jo aušinamosios
medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse
medžiagose - nėra dujų, galinčių pažeisti
ozono sluoksnį. Prietaisą draudžiama išmesti
kartu su buitinėmis šiukšlėmis ir atliekomis.
Izoliacinėje putoje yra degių dujų: prietaisą
reikia išmesti paisant galiojančių reglamentų juos sužinosite vietos valdžios institucijose.
Nepažeiskite aušinamojo įtaiso, ypač galinėje
dalyje greta šilumokaičio. Šiame prietaise
naudojamas medžiagas, pažymėtas simboliu
, galima perdirbti.
Veikimas
Įjungimas
Įjunkite kištuką į sieninį elektros lizdą.
Temperatūros reguliatorių pasukite pagal
laikrodžio rodyklę iki vidutinio nustatymo.
Temperatūros reguliatorius įrengtas korpuso
šone.
Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros reguliatorių
pasukę į "O" padėtį
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Norėdami naudoti prietaisą, atlikite šiuos
veiksmus:
• temperatūros reguliatorių nustatykite ties
mažiausia nuostata, kad šaldoma būtų mi‐
nimaliai.
• temperatūros reguliatorių nustatykite ties
didžiausia nuostata, kad šaldoma būtų
maksimaliai.
Šaldyklės skyriuje gali būti pasiekta -2
ºC arba žemesnė temperatūra, jeigu
temperatūros reguliatorius nustatomas vado‐
vaujantis šia lentele:
Aplinkos oro tempe‐
ratūra
Temperatūros regu‐
liatoriaus nuostata
+10... +16 ºC
"1"
+16... +25 ºC
"1-2"
+25... +32 ºC
"2-3"
+32... +38 ºC
"3-4"
Tačiau konkretų nustatymą derėtų išrinkti at‐
sižvelgiant į tai, kad temperatūra prietaiso vi‐
duje priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto produktų kiekio;
• prietaiso pastatymo vietos.
Svarbu Jei aplinkos temperatūra aukšta arba
prietaisas pilnas produktų ir nustatyta, kad
prietaise būtų mažiausia temperatūra, ant
galinės sienelės gali nuolat susidaryti
šerkšnas. Tokiu atveju reguliavimo rankenėlę
reikia nustatyti ties aukštesne temperatūra –
tada automatiškai vyks atitirpdymas ir bus
mažiau sunaudojama elektros energijos.
15) Jei numatyta vandens prijungimo jungtis.
43
Naudojantis pirmąkart
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu
muilu nuplaukite prietaiso vidų ir visas vidines
dalis - tokiu būdu pašalinsite naujam prietai‐
sui būdingą kvapą; po to, gerai nusausinkite.
Svarbu Nenaudokite valomųjų priemonių ar
abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.
Kasdienis naudojimas
Kaip naudoti šaldyklės skyrių
Šiame prietaise įrengtas šaldyklės skyrius.
Šaldyklės skyriuje gali būti pasiekta -2 °C ar‐
ba žemesnė temperatūra, atsižvelgiant į ter‐
mostato valdiklio nuostatą.
Šis skyrius tinkamas ledo kubeliams gaminti
ir laikyti. (Reikiamą ledo kubelių dėklą galima
įsigyti specialioje parduotuvėje.)
Svarbu Nenaudokite metalinių daiktų ledo
kubelių dėklams iš šaldiklio išimti.
Naudinga informacija ir patarimai.
Normalaus veikimo garsai
• Šaltalui tekant ritėmis arba vamzdžiais, gali
girdėtis prislopintas gurgėjimas arba burbu‐
liavimas. Tai normalu.
• Veikiant kompresoriui vyksta šaltalo apy‐
kaita, tada girdisi kompresoriaus skleidžia‐
mas sukimosi garsas arba pulsuojantis
triukšmas. Tai normalu.
• Nuo šiluminio plėtimsoi gali pasigirsti stai‐
gus trakštelėjimas. Tai natūralus ir nepavo‐
jingas fizikinis reiškinys. Tai normalu.
• Kompresoriui įsijungiant ir išsijungiant girdi‐
si silpnas temperatūros reguliatoriaus
spragtelėjimas. Tai normalu.
Energijos taupymo patarimai
• Neatidarinėkite dažnai durų, nepalikite jų
atvirų ilgiau, negu yra būtina.
• Jei aplinkos temperatūra aukšta, tempera‐
tūros reguliatorius nustatytas ties didžiau‐
sia nuostata ir prietaisas pilnas produktų,
kompresorius gali veikti nepertraukiamai,
todėl ant garintuvo gali susiformuoti šerkš‐
no arba ledo. Jei taip nutinka, temperatūros
reguliatorių nustatykite ties mažiausia nuo‐
stata, kad galėtų vykti automatinis atitirpdy‐
mas - tada bus taupoma elektros energija.
Šviežių maisto produktų šaldymo
patarimai
Norėdami, kad šaldytuvas gerai vektų:
44
• nelaikykite jame šiltų maisto produktų arba
garuojančių skysčių
• maisto produktus uždenkite arba įvyniokite,
ypač jei jie pasižymi stipriu kvapu
• maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras
Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
Mėsa (visų rūšių) : įvyniokite į polietileno mai‐
šelius ir dėkite ant stiklinės lentynos virš dar‐
žovių stalčiaus.
Taip laikyti ją galima ne ilgiau negu vieną ar‐
ba dvi dienas.
Gatavi produktai, šalti patiekalai ir kt.: tokius
produktus reikėtų uždengti; jie gali būti deda‐
mi ant bet kurios lentynos.
Vaisiai ir daržovės: juos reikia gerai nuvalyti ir
sudėti į specialų (-ius) stalčių (-ius).
Sviestas ir sūris: šiuos produktus reikia sudėti
į specialius, sandarius indus arba suvynioti į
aliuminio foliją / polietileno maišelius, kad jie
turėtų kuo mažesnį sąlytį su oru.
Pieno buteliai: jie turi būti su dangteliais; bu‐
telius laikykite durelėse esančioje butelių len‐
tynoje.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų, jei jie
nesupakuoti, šaldytuve laikyti negalima.
Patarimai, kaip naudoti šaldyklės skyrių
• Jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš
šaldyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą;
• Neatidarinėkite šaldyklės skyriaus durelių
per dažnai ir nepalikite jų pravirų ilgiau nei
būtina.
Valymas ir priežiūra
Atsargiai Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso kištuką.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniš‐
kai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įgalio‐
tiems technikams.
Reguliarus valymas
Prietaisą būtina reguliariai valyti:
• Vidinius paviršius ir priedus valykite šilto
vandens ir neutralaus muilo tirpalu.
• Reguliariai patikrinkite durelių tarpiklius ir
juos nuvalykite, kad jie būtų švarūs ir be jo‐
kių nešvarumų.
• Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
Svarbu Netraukite, nejudinkite ir nepažeiskite
jokių korpuso viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
Vidaus niekada nevalykite valomosiomis
priemonėmis, abrazyviniais milteliais, stipraus
kvapo valomosiomis priemonėmis ir vaško
politūra, nes šios priemonės gali pažeisti
paviršių ir suteikti stiprų kvapą.
Prietaiso nugarėlėje esantį kondensatorių
(juodas groteles) ir kompresorių valykite še‐
petėliu arba dulkių siurbliu. Tokiu būdu page‐
rinsite prietaiso veikimą, bus mažiau sunau‐
dojama elektros energijos.
Svarbu Žiūrėkite, kad nepažeistumėte
aušinamosios sistemos.
Daugelyje patentuotų virtuvės paviršių valiklių
yra chemikalų, kurie gali paveikti arba pažeis‐
ti šiame prietaise naudojamas plastmases.
Dėl šios priežasties prietaiso korpuso išorę
rekomenduojama valyti šiltu vandeniu su tru‐
pučiu plaunamojo skysčio.
Prietaisą nuvalę, jį prijunkite prie elektros tin‐
klo.
Šaldyklės skyriaus atitirpdymas
Šaldyklės viršutinėje dalyje visada gali
susidaryti šiek tiek šerkšno.
Svarbu Atitirpdykite šaldyklės skyrių, kai
šerkšno sluoksnio storis yra 3–5 mm.
Šerkšno pašalinimo procedūra:
1. Pasukite temperatūros reguliatorių ties „0“
nuostata ir ištraukite elektros kištuką ir tin‐
klo lizdo.
2. Ištuštinkite ledo dėžutę.
3. Palikite prietaiso dureles ir šaldyklės sky‐
rių pravirus.
4. Atitirpdymas paprastai trunka kelias va‐
landas. Ledui ištirpus, išpilkite susikau‐
pusį tirpsmo vandenį iš dėklo ir sausai
nušluostykite paviršius.
5. Įkiškite kištuką į sieninį lizdą ir pasukite
termostato valdiklį ties vidurine nuostata.
Įspėjimas Nenaudokite metalinių įrankių
šerkšnui grandyti nuo garintuvo, nes
galite jį pažeisti. Norėdami paspartinti
atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių
mechaninių ar dirbtinių priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
Periodai, kai prietaisas nenaudojamas
Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, atlikite
tokius veiksmus:
1. prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo;
2. išimkite visus maisto produktus;
3. atitirpinkite ir nuvalykite prietaisą bei visus
priedus;
4. dureles palikite atidarytas, kad nesikauptų
nemalonūs kvapai.
Svarbu Jei šaldytuvas paliekamas įjungtas,
paprašykite, kad kas nors kartkartėmis
patikrintų, ar dėl elektros maitinimo pertrūkio
jame negenda maisto produktai.
45
Ką daryti, jeigu...
Įspėjimas Prieš pradėdami šalinti triktis,
ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
Šiame vadove neaprašytų trikčių šalinimą
privalo atlikti tik kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo.
Svarbu Įprastai naudojant prietaisą gali būti
girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus
Gedimas
veikimo, šaldomosios medžiagos cirkuliavimo
garsai).
Svarbu Prietaisas veikia su pertrūkiais, todėl,
jei kompresorius nustoja veikti, tai nereiškia,
kad nėra elektros srovės. Todėl negalima
liesti prietaiso elektros dalių, kol nėra
nutraukta elektros maitinimo grandinė.
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas garsiai veikia
Prietaisas netinkamai atrem‐
tas
Patikrinkite, ar prietaisas stabi‐
liai stovi (visos keturios kojelės
turi remtis į grindis)
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas netin‐
kamai įjungtas į elektros tinklo
lizdą.
Tinkamai įkiškite kištuką į maiti‐
nimo tinklo lizdą.
Prietaisui netiekiamas maitini‐
mas. Maitinimo tinklo lizde nė‐
ra įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo lizdą
kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elektri‐
ką.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Nustatykite aukštesnę tempera‐
tūrą.
Kompresorius veikia be
perstojo.
Netinkamai uždarytos durelės. Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Durelės buvo pernelyg dažnai
darinėjamos.
Nepalikite durelių atvirų ilgiau
nei būtina.
Maisto produkto temperatūra
per aukšta.
Prieš įdėdami maisto produktą,
palaukite, kol jis atvės iki kam‐
bario temperatūros.
Per aukšta patalpos tempera‐
tūra.
Sumažinkite patalpos tempera‐
tūrą.
Šaldytuvo galine sienele
teka vanduo.
Automatinio atšildymo metu
atitirpo ant galinės sienelės
susiformavęs šerkšnas.
Tai normalu.
Temperatūra įrenginyje
per žema.
Nustatyta netinkama tempera‐
tūra.
Nustatykite aukštesnę tempera‐
tūrą.
Temperatūra įrenginyje
per aukšta.
Nustatyta netinkama tempera‐
tūra.
Nustatykite žemesnę tempera‐
tūrą.
Netinkamai uždarytos durelės. Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
46
Gedimas
Galima priežastis
Sprendimas
Maisto produkto temperatūra
per aukšta.
Prieš įdėdami maisto produktą,
palaukite, kol jis atvės iki kam‐
bario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu laikykite mažiau
maisto produktų.
Temperatūra šaldytuve
pernelyg aukšta.
Prietaise nevyksta šalto oro
cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Per daug šerkšno.
Netinkamai uždarytos durelės. Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Nustatyta netinkama tempera‐
tūra.
Uždarykite dureles
1. Nuvalykite durelių sandarinimo tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles. Skaityki‐
te skyrių Įrengimas.
Nustatykite aukštesnę tempera‐
tūrą.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus durų tar‐
piklius. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
Techniniai duomenys
Matmenys
Aukštis
520 mm
Plotis
525 mm
Gylis
587 mm
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų lente‐
lėje, kuri yra prietaiso viduje, kairėje pusėje, ir
energijos plokštelėje.
Įrengimas
Atsargiai Norėdami užtikrinti savo
saugumą ir prietaiso naudojimą pagal
paskirtį prieš įrengdami prietaisą atidžiai
perskaitykite skyrių Informaciją apie saugą.
ratūra atitinka klimato klasę, nurodytą prietai‐
so duomenų lentelėje:
Padėties parinkimas
Šis prietaisas gali būti statomas ir sausoje,
gerai vėdinamoje patalpoje (garaže arba rū‐
syje), bet, norint, kad jis optimaliai veiktų, ge‐
riau jį statyti tose vietose, kur aplinkos tempe‐
47
Klimato
klasė
Aplinkos oro temperatūra
SN
Nuo 10 °C iki 32 °C
N
Nuo 16 °C iki 32 °C
ST
Nuo 16 °C iki 38 °C
T
Nuo 16 °C iki 43 °C
Galinės dalies tarpikliai
Dokumentų krepšyje
rasite du kaiščius,
kuriuos reikia užkišti
taip, kaip parodyta
paveikslėlyje.
Nestipriais plaktuko
smūgiai įkalkite juos
į tinkamą vietą.
Pastatymas
Prietaisas turi būti įrengtas atokiai nuo šilu‐
mos šaltinių, pvz., radiatorių, katilų ir tiesiogi‐
nių saulės spindulių. Palikite pakankamai vie‐
tos orui laisvai cirkuliuoti aplink prietaiso gali‐
nę pusę. Norėdami, kad po pakabinama spin‐
tele esantis prietaisas tinkamai veiktų, atstu‐
mas tarp prietaiso ir spintelės turi būti ne ma‐
žesnis nei 100 mm.
Tačiau būtų geriausia, jei prietaisas nebūtų
statomas po pakabinamomis, ant sienos tvir‐
tinamomis spintelėmis. Prietaisas išlygina‐
mas naudojant ties jo pagrindu esančias re‐
guliuojamas kojeles.
Jeigu prietaisas pastatytas kampe, o jo šonas
su durelių vyriais yra atsuktas į sieną, atstu‐
mas tarp sienos ir korpuso turi būti bent 10
mm, kad būtų galima pakankamai atidaryti
duris ir išimti lentynas.
Įspėjimas Prietaisas turi būti pastatytas
taip, kad jį galima būtų išjungti iš maitini‐
mo tinklo; pastačius prietaisą, jo kištukas turi
būti lengvai pasiekiamas.
A
~2,5 cm
Durelių atidarymo krypties keitimas
Svarbu Norint atlikti toliau aprašytus
veiksmus, patariame pasitelkti dar vieną
48
B
~10 cm
~2,5 cm
asmenį, kuris atliekant darbus galėtų tvirtai
laikyti prietaiso dureles.
Durelių atidarymo krypties keitimas:
2
1
1. Iš elektros tinklo
lizdo ištraukite kištu‐
ką.
2. Nuimkite viršutinio
vyrio gaubtelį.
3. Atsukite 2 atrami‐
nius varžtus ir nuimki‐
te vyrį nuo prietaiso.
4. Nuimkite dureles.
5. Išimkite varžtą,
tvirtinantį apaatinį du‐
relių vyrį, ir kitą varž‐
tą, tvirtinantį apatinį
durelių vyrį bei kojelę.
Tuomet nuimkite du‐
relių vyrį ir kojelę kaip
parodyta paveikslėly‐
je.
6. Atsukite varžtą, fik‐
suojantį kojelę prieš‐
ais apatinį durelių
vyrį, kad nuimtumėte
kojelę.
Baigdami patikrinkite, ar:
• Visi varžtai priveržti.
• Durelės tinkamai atsidaro ir užsidaro.
Jeigu aplinkos temperatūra yra žema (pvz.,
žiemą), tarpiklis gali neidealiai tikti korpusui.
Tokiu atveju palaukite, kol tarpiklis prisitaikys.
Jeigu nenorite patys atlikti nurodytų veiksmų,
kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo
centrą. Klientų aptarnavimo centro specialis‐
tas už tam tikrą mokestį pakeis durelių atida‐
rymo kryptį.
Jungimas prie elektros
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tin‐
klo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurody‐
7. Pritvirtinkite durelių
vyrį ir atitinkamą koje‐
lę priešingoje pusėje,
tuomet kitą atsuktą
kojelę ankstesnėje
durelių vyrio vietoje,
kaip parydota pa‐
veikslėlyje.
8. Apatinę kojelę būti‐
nai dėkite po durelių
vyriu. Apatinę kojelę
atpažinsite pagal jos
išorėje esančias 4
briauneles.
9. Įstatykite dureles
ant apatinio vyrio
kaiščio.
10. Norėdami sumon‐
tuoti viršutinį durelių
vyrį, atsargiai nuimki‐
te plastikinius sanda‐
rinimo kaiščius ir vėl
įtaisykite juos į ang‐
as, likusias išsukus
vyrio atraminius varž‐
tus.
11. Pritvirtinkite viršu‐
tinį vyrį 2 atraminiais
varžtais, stengdamie‐
si, kad durelių kraštas
būtų lygiagretus kor‐
puso šonui.
12. Vėl uždėkite vyrio
gaubtelį.
13. Perdėkite ranke‐
ną ir plastikinius kaiš‐
čius į priešingą pusę.
14. Išlyginkite prietai‐
są, kad jis stovėtų ly‐
giai, tuomet palaukite
keturias valandas ir
įjunkite kištuką į elek‐
tros lizdą.
ta įtampa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros
maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas.
Jei namų elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminimo paisykite galiojančių reglamentų ir pasitarkite
su kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nu‐
rodymų, gamintojas neprisiima jokios atsako‐
mybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavi‐
mus.
Aplinkos apsauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis.
Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
49
kad elektros ir elektronikos įranga būtų
perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą,
jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
50
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą,
buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba
parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
51
200383754-A-452010
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising