Aeg-Electrolux S60150TK1 Brugermanual

Aeg-Electrolux S60150TK1 Brugermanual
S173TK48
S60150TK1
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
Benutzerinformation
Køleskab
Koelkast
Kühlschrank
2
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et
sikkert sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet
ved en eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
INDHOLD
OM SIKKERHED
Sikkerhed for børn og udsatte personer
Generelt om sikkerhed
Daglig brug
Vedligeholdelse og rengøring
Installation
Service
BETJENING
Tænde
Slukning
Temperaturindstilling
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
DAGLIG BRUG
Flytbare hylder
Placering af dørhylder
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Normale driftslyde
Energisparetips
Råd om køling af friske madvarer
Råd om køling
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Regelmæssig rengøring
Afrimning af køleskabet
Pause i brug
HVIS NOGET GÅR GALT
Udskiftning af pære
Lukke døren
TEKNISKE DATA
INSTALLATION
Opstilling
Nivellering
Placering
Montering under en sammenhængende
bordplade
Afmontering af bordpladen
Tilpas og montér apparatet til den
sammenhængende bordplade
Vending af dør
Stikkontakt
Elektrisk tilslutning
SKÅN MILJØET
7
7
8
8
8
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og
tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå
unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt
fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er
fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Om sikkerhed
3
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem
eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på
apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække
sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås
med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle
apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
BEMÆRK
Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig
husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj
biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
4
Om sikkerhed
•
•
•
•
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller
brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på1) den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Lamper2) I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt.
Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator),
med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).3)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
1) Hvis der er lampedæksel på.
2) Hvis pæren er aktuel.
3) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
Betjening
5
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller
isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og
jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i
henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske
forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.
BETJENING
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet
afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Hvis den omgivende temperatur er høj eller skabet er helt fyldt, og termostatknappen
står på det koldeste trin, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en højere temperatur, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
6
Daglig brug
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende:
træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri og sæt den derpå i den ønskede højde.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og
pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk
fænomen. Det er normalt.
Vedligeholdelse og rengøring
7
• Når kompressoren tænder og slukker kan der høres et svagt klik fra termostatknappen.
Det er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller
polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
8
Hvis noget går galt
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller
støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig
beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser,
der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.
Hvis noget går galt
9
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Kontroller, at apparatet står stabilt (alle fire fødder skal hvile på
gulvet)
Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparaPrøv at tilslutte et andet elektet. Der er ingen strøm i stikkon- trisk apparat til den pågældende
takten.
stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Under automatisk afrimning
smelter rim på bagpladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i køle- Afløbet til afrimningsvand er til- Rens afløbet.
stoppet.
skabet.
Madvarer blokerer, så vandet ik- Sørg for, at madvarerne ikke røke kan løbe ned i vandbeholde- rer bagpladen.
ren.
Der løber vand ud af ska- Afrimningsvandet løber ikke fra
afløbet og ned i beholderen
bet.
over kompressoren.
Sæt afløbet til afrimningsvand
på fordamperbeholderen.
Temperaturen i skabet er Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
for lav.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
for høj.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
10
Tekniske data
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Temperaturen i køleafde- Der er ingen cirkulation af kold
luft i apparatet.
lingen er for høj.
Læg mindre mad i ad gangen.
Sørg for, at der er cirkulation af
kold luft i apparatet.
Udskiftning af pære
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tag stikket ud af kontakten.
Fjern skruen i lampedækslet.
Fjern lampedækslet (se ill.).
Udskift den brugte pære med en, der har
samme effekt, og som er specielt beregnet til husholdningsapparater (den maksimale effekt er angivet på lampedækslet).
Monter lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn døren. Se efter, at lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
TEKNISKE DATA
S173TK48
S60150TK1
Mål
Højde
850 mm
850 mm
Bredde
550 mm
550 mm
Dybde
612 mm
612 mm
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg,
samt af energimærket.
INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Installation
11
Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på et tørt, ventileret sted (garage eller kælder),
men fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den
klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til + 32°C
ST
+16 °C til + 38°C
T
+16 °C til + 43 °C
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i
vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets forkant (2). Juster evt. foden ved at fjerne afstandsstykket (1).
1
2
Placering
15mm
15mm
100mm
Apparatet skal opstilles i god afstand fra varmekilder som radiatorer, varmtvandsbeholdere, direkte sollys etc. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit bag kabinettet. Afstanden mellem kabinettets øverste del og overskabet skal være mindst
100 mm for at sikre optimal ydelse, hvis apparatet anbringes under et overskab. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller flere
af de justerbare fødder i bunden af skabet. Hvis
kabinettet skal stå i et hjørne, med hængselsiden
mod væggen, skal der mindst være 10 mm til
væggen, så døren kan åbnes så meget, at hylderne kan tages ud.
ADVARSEL
Det skal være muligt at koble apparatet fra lysnettet. Efter installationen skal stikket derfor være let at komme til.
12
Installation
Montering under en sammenhængende bordplade
A
2
m
200 c
105
570
550
3
93-10
820 min
Hvis dit køleskab monteres under en sammenhængende bordplade, bør der installeres et luftaftræk på mindst 200cm2 og en ventilationsrist
bag på køkkenbordet, som passer til køkkenbordets design.
Snitfladerne i bordpladen bør lakeres for at undgå, at de svulmer op på grund af fugtindtrængen.
Apparatets afstand til væggen skal være mindst
30 mm og skal kontrolleres før ventilationsgrillen sættes i.
/600
/550
500
Afmontering af bordpladen
Bordpladen tages af på flg. måde:
1. Skru venstre og højre skruer af på bagsiden.
2. Løft bordpladen let fortil, skub det ca. 20
mm tilbage og løft det af ved at tage fat fortil.
3. Skru venstre og højre skruer af på forsiden.
4. Opbevar skruerne på et sikkert sted sammen
med bordpladen.
2
2
3
1
3
4
Tilpas og montér apparatet til den sammenhængende bordplade
Vend eventuelt døren før monteringen (se: Vending af dør).
Skub forsigtigt apparatet ind i nichen.
Pas på, at netledningen ikke kommer i klemme.
Kontrollér vægafstanden (se: Montering under
en sammenhængende bordplade).
Bring apparatet i vater ved at skrue de to justeringsfødder fortil ud eller ind, så der opnås en stabil position.
Fastgør apparatet under bordpladen i det øverste dørhængsel med passende skruer (afhængigt af bordpladens design og afstanden mellem apparatet og bordpladen. Skruerne leveres ikke sammen med apparatet). Udjævn eventuelt mellemrummet mellem dørhængslet og bordpladen med en passende underlagsskive (plast eller træ, leveres ikke sammen med apparatet). Det beskytter hængslet mod at
blive bøjet og mod eventuel svigtende dørfunktion.
Installation
13
Vending af dør
Under de følgende operationer anbefales det, at få en hjælper til at holde godt fast i skabets dør/døre, mens arbejdet udføres.
Døren vendes på følgende måde:
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Vip forsigtigt apparatet bagover, så kompressoren ikke kan røre gulvet.
3. Skru de to justeringsfødder af.
4. Skru skruerne i dørens nederste hængsel ud. Tag hængslet af. Flyt tappen i pilens retning.
5. Skru skruen ud, og montér den i modsatte side.
6. Montér hængslet i modsatte side.
7. Tag døren af ved at trække den nedad,
mens den holdes på klem.
8.
Skru det øverste dørhængsel af, og
skru det i på den modsatte side.
9. Sæt døren på plads.
10. Sæt dørbeslagets tap i dørhængslet
igen som vist på figuren.
11. Sæt dørbeslagets tap i døren nederst i
venstre side og fastgør dørhængslet
med skruen.
12. Skru de to justeringsfødder i.
13. Rejs apparatet i opretstående stilling.
14. Afmonter grebet, og genmonter det på
modsatte side4) i modsatte side.
15. Sæt apparatet på plads, bring det i vater, og vent mindst fire timer med at tilslutte det til lysnettet.
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Døren åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til
kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs.
om vinteren). Hvis dette er tilfældet, skal du
lade pakningen tilpasse sig selv.
Kontakt Electrolux A/S, hvis du ikke selv vil vende døren. Electrolux A/S kan tilbyde at ændre dørens åbningsretning mod betaling.
4) Hvis nødvendigt
14
Skån miljøet
Stikkontakt
BEMÆRK
Sørg for, at elkablet kan bevæges frit.
Stikkontakten til apparatets strømforsyning skal
være placeret således, at apparatets stik nemt
kan trækkes ud.
Hvis dit apparat er monteret under en sammenhængende bordplade, skal stikkontakten være
som vist på figuren.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
SKÅN MILJØET
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet
og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Inhoud
15
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in
staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten
verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan
kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een
eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Algemene veiligheid
Dagelijks gebruik
Onderhoud en reiniging
Installatie
Onderhoud
BEDIENING
Inschakelen
Uitschakelen
Temperatuurregeling
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
DAGELIJKS GEBRUIK
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
Tips voor energiebesparing
Tips voor het koelen van vers voedsel
Nuttige tips voor het koelen
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
ONDERHOUD EN REINIGING
Periodieke reiniging
Het ontdooien van de koelkast
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het lampje vervangen
De deur sluiten
TECHNISCHE GEGEVENS
21
21
21
22
22
24
24
24
MONTAGE
24
Opstelling
24
Waterpas zetten
25
Plaats
25
Installatie onder een doorlopend werkblad
26
Het werkblad losmaken
26
Plaatsing en montage aan doorlopend
werkblad
26
Omkeerbaarheid van de deur
27
Stopcontact voor stekker
28
Elektrische aansluiting
28
HET MILIEU
28
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veilig-
16
Veiligheidsinformatie
heidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
Veiligheidsinformatie
17
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje5) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes6) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien
nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
5) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
6) Als er is voorzien in een lamp.
18
Bediening
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 7)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral
aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
7) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
Het eerste gebruik
19
Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor
er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
20
Nuttige aanwijzingen en tips
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als
volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het op een andere gewenste hoogte terug.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een
zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Onderhoud en reiniging
21
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek
in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
22
Problemen oplossen
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen oplost, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes
moeten op de vloer staan)
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
Problemen oplossen
Probleem
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
Mogelijke oorzaak
23
Oplossing
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen spanning
op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koel- De waterafvoer is verstopt.
kast.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak
te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet
in de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet
goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
24
Technische gegevens
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen
wordt getoond op de afdekking van het
lampje).
5. Installeer de afdekking van het lampje.
6. Draai de schroef van de afdekking van
het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Maak de deur open. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de serviceafdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
S173TK48
S60150TK1
Afmeting
Hoogte
850 mm
850 mm
Breedte
550 mm
550 mm
Diepte
612 mm
612 mm
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder)
geïnstalleerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren
Montage
25
op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die
staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat
plaatst, het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes (2)
die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn. Stel de voetjes indien nodig
bij door het afstandsstuk (1) te verwijderen.
1
2
Plaats
15mm
15mm
100mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij
kan circuleren aan de achterkant van het meubel. Als het apparaat onder een hangend keukenkastje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het meubel en
het wandkastje minstens 100 mm bedragen om
optimale prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat beter niet onder
een hangend keukenkastje zetten. De afstelbare
voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning. Als het meubel in een hoek is geplaatst
en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de
muur en het meubel ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat
de planken verwijderd kunnen worden.
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
26
Montage
Installatie onder een doorlopend werkblad
A
2
m
200 c
105
570
550
3
93-10
820 min
Als uw koelkast onder een doorlopend werkblad
geïnstalleerd wordt, moet er een luchtuitlaatopening van minstens 200 cm 2 en een ventilatierooster dat past bij het uiterlijk van het werkblad
gemonteerd worden aan de achterkant van het
werkblad.
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad
moeten gelakt worden om te voorkomen dat het
blad door binnendringen van vocht gaat opzwellen.
Het apparaat moet minstens 30 mm van de
muur af staan en dit moet gecontroleerd worden voordat het rooster geplaatst wordt.
/600
/550
500
Het werkblad losmaken
Om het werkblad te verwijderen, gaat u als volgt
te werk:
1. Draai de linker en rechter schroeven op de
achterkant los.
2. Til het werkblad aan de voorkant een klein
stukje op, duw het ongeveer 20 mm naar achteren en til het vanaf de voorkant op.
3. Draai de linker en rechter schroeven op de
voorkant los.
4. Berg de schroeven samen met het werkblad
op een veilige plaats op.
2
2
3
1
3
4
Plaatsing en montage aan doorlopend werkblad
Verander, indien nodig, de draairichting van de
deur vóór de montage (zie: Omkeerbaarheid van
de deur).
Duw het apparaat voorzichtig in de nis.
Let er op dat de voedingskabel niet beklemd raakt.
Controleer de afstand tot de muur (zie: Installatie onder een doorlopend werkblad).
Zet het apparaat waterpas door aan de twee verstelbare voetjes aan de voorkant van de eenheid
te draaien en op die manier zorgt voor een stabiele stand.
Bevestig, met geschikte schroeven (afhankelijk van het ontwerp van het werkblad en de
afstand tussen het apparaat en het werkblad, niet bijgeleverd), het apparaat onder het
werkblad via het bovenste scharnier van de deur. Vul, indien nodig, de ruimte tussen het
deurscharnier en het werkblad op met een geschikte ring (van kunststof of hout, niet bijgeleverd). Dit helpt verbuiging van het scharnier en mogelijk niet goed werken van de
deurfunctie voorkomen.
Montage
27
Omkeerbaarheid van de deur
Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met de
hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig vasthoudt tijdens de
werkzaamheden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat de compressor de vloer niet
kan raken.
3. Schroef beide afstelbare voetjes los.
4. Draai de schroeven van het onderste
scharnier van de deur los. Verwijder het
scharnier. Breng de pin over in de richting van de pijl.
5. Draai de schroef los en monteer deze
aan de andere kant.
6. Monteer het scharnier aan de andere
kant.
7. Verwijder de deur door deze enigszins
geopend te houden en licht omhoog te
trekken.
8.
Schroef het bovenste deurscharnier los
en monteer het aan de andere kant.
9. Plaats de deur terug op zijn plaats.
10. Plaats de pen van de deurhouder terug
in het deurscharnier, zoals in de afbeelding aangegeven.
11. Plaats de pen van de deurhouder in de
deur linksonder, bevestig het scharnier
met de schroef.
12. Schroef de verstelbare voetjes vast.
13. Plaats het apparaat rechtop.
14. Verwijder en monteer het handvat8) op
de tegenoverliggende zijde.
15. Zet het apparaat op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het stopcontact.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald;
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan het zijn dat de pakking
8) Indien nodig.
28
Het milieu
niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting
van de deuren op uw kosten veranderen.
Stopcontact voor stekker
LET OP!
Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Het stopcontact dat nodig is voor de aansluiting
van uw apparaat op het elektriciteitsnet moet op
een plaats zitten waar u de stekker makkelijk uit
het stopcontact kunt trekken.
Als uw apparaat onder een doorlopend werkblad
geïnstalleerd wordt, moet het stopcontact op de
plaats zitten zoals afgebeeld.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
HET MILIEU
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
Het milieu
29
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
30
Inhalt
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
INHALT
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
Allgemeine Sicherheitshinweise
Täglicher Gebrauch
Reinigung und Pflege
Montage
Kundendienst
BETRIEB
Einschalten des Geräts
Ausschalten des Geräts
Temperaturregelung
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
TÄGLICHER GEBRAUCH
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Positionierung der Türeinsätze
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
Energiespartipps
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
Hinweise für die Kühlung
30
31
31
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
REINIGUNG UND PFLEGE
Regelmäßige Reinigung
Abtauen des Kühlschranks
Stillstandzeiten
WAS TUN, WENN …
Ersetzen der Lampe
Schließen der Tür
TECHNISCHE DATEN
MONTAGE
Aufstellung
Ausrichten
Standort
Installation unter einer durchgehenden
Arbeitsplatte
Abnehmen der Arbeitsplatte
Einbau und Montage unter einer
durchgehenden Arbeitsplatte
Wechsel des Türanschlags
Steckdose
Elektrischer Anschluss
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
36
36
37
37
37
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
44
44
44
35
35
Änderungen vorbehalten
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den
Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
Sicherheitshinweise
31
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung
derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung
durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie
sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT!
Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten,
wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
32
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer Fachkraft ausgewechselt werden.
•
•
•
•
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung9), der Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel10) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte
geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich
an die betreffenden Anweisungen.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden
umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall
die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
9) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
10) Falls Lampe vorhanden.
Betrieb
33
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 11)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält
entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden;
sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.
BETRIEB
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur
im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
11) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
34
Erste Inbetriebnahme
•
•
•
•
von der Raumtemperatur
von der Häufigkeit der Türöffnung
von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
und vom Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche
beschädigt wird.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Praktische Tipps und Hinweise
35
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor:
Ziehen Sie den Türeinsatz langsam in Pfeilrichtung, bis er sich herausheben lässt. Setzen Sie
ihn dann in die gewünschte Position ein.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders
wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
36
Reinigung und Pflege
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese
auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder
in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten
Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Was tun, wenn …
37
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in
einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
4. Lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie
jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Geräts verdirbt.
WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
38
Was tun, wenn …
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden sind
durch Unterlegen nicht ausgeglichen worden.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle
Unebenheiten der Standfläche
korrekt ausgeglichen wurden, so
dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen.
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
sen.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger
als erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen
fließt das abgetaute Wasser an
der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wasserablauf fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser fließt auf den Bo- Der Tauwasserablauf läuft nicht Befestigen Sie den Tauwasserabin die Verdampferschale über
lauf an der Verdampferschale.
den.
dem Kompressor.
Was tun, wenn …
39
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
sen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.
Ersetzen der Lampe
1. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab
(siehe hierzu die Abbildung).
4. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine Lampe mit der gleichen Leistung, die
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen
ist. (Die maximale Leistung ist auf der
Lampenabdeckung angegeben).
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
6. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
7. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
8. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, dass die Lampe brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
40
Technische Daten
TECHNISCHE DATEN
S173TK48
S60150TK1
Abmessungen
Höhe
850 mm
850 mm
Breite
550 mm
550 mm
Tiefe
612 mm
612 mm
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät
sowie auf der Energieplakette.
MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch,
um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller
installiert werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen (2) am vorderen Sockel des Geräts
erreichen. Bei Bedarf kann zum Einstellen der
Schraubfüße das Distanzstück (1) entfernt werden.
1
2
Montage
41
Standort
15mm
15mm
100mm
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem
Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die Luft
muss an der Geräterückseite frei zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einer überhängenden
Wand installiert wird, muss der Abstand zwischen der Geräteoberseite und der Wand mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einer überhängenden
Wand nach Möglichkeit vermieden werden. Die
korrekte waagerechte Ausrichtung des Geräts
kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Sockel des Geräts erfolgen. Wird das
Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der
Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen. Nach der Installation muss die
Steckdose daher zugänglich bleiben.
Installation unter einer durchgehenden Arbeitsplatte
2
m
200 c
3
93-10
A
105
570
550
/600
/550
500
820 min
Soll der Kühlschrank unter einer durchgehenden
Arbeitsplatte aufgestellt werden, sind eine Luftauslassöffnung von mindestens 200 cm2 und ein
auf die Arbeitsplattengröße abgestimmtes Belüftungsgitter an der Rückseite der Arbeitsplatte vorzusehen.
Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte sind mit
einem geeigneten Dichtungsmaterial gegen das
Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
Der Mindestabstand zwischen dem Gerät und
der Wand muss mindestens 30 mm betragen
und ist vor dem Einsetzen des Belüftungsgitters
zu prüfen.
42
Montage
Abnehmen der Arbeitsplatte
Bauen Sie die Arbeitsplatte wie folgt aus:
1. Die Schrauben links und rechts auf der Rückseite lösen.
2. Heben Sie die Arbeitsplatte an der Vorderseite leicht an, schieben Sie sie ca. 20 mm zurück und heben Sie sie von der Front ab.
3. Die Schrauben links und rechts auf der Vorderseite lösen.
4. Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort zusammen mit der Arbeitsplatte auf.
2
2
3
1
3
4
Einbau und Montage unter einer durchgehenden Arbeitsplatte
Wechseln Sie vor dem Aufstellen den Türanschlag bei Bedarf (siehe hierzu: Wechsel des Türanschlags).
Schieben Sie das Gerät vorsichtig in die Nische.
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel dabei
nicht eingeklemmt wird.
Prüfen Sie den Abstand zur Wand (siehe: Installation unter einer durchgehenden Arbeitsplatte).
Richten Sie das Gerät waagerecht aus, indem Sie
die beiden Verstellfüße vorne hinein- oder herausschrauben, bis das Gerät stabil steht.
Befestigen Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte durch das obere Türscharnier mit einem
geeigneten Schraubendreher und geeigneten Schrauben (je nach Art der Arbeitsplatte
und je nach Abstand zwischen dem Gerät und der Arbeitsplatte, nicht im Lieferumfang).
Gleichen Sie ggf. den Spalt zwischen dem Türscharnier und der Arbeitsplatte mit einer
geeigneten Unterlegscheibe aus (Kunststoff oder Holz, nicht im Lieferumfang). Dadurch
wird ein Verziehen des Scharniers und eine damit verbundene Beeinträchtigung der Türfunktion vermieden.
Wechsel des Türanschlags
Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:
1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, so dass der Kompressor nicht den Boden berühren kann.
Montage
3.
4.
5.
6.
7.
43
Schrauben Sie beide Schraubfüße ab.
Lösen Sie die Schrauben des unteren
Türscharniers. Nehmen Sie das Scharnier ab. Stecken Sie den Bolzen in Pfeilrichtung um.
Lösen Sie die Schraube und bringen Sie
sie an der gegenüberliegenden Seite
wieder an.
Befestigen Sie das Scharnier an der gegenüberliegenden Seite.
Nehmen Sie die Tür ab, indem Sie sie in
leicht geöffneter Stellung nach unten
ziehen.
8.
Schrauben Sie das Scharnier der oberen Tür ab und an der gegenüberliegenden Seite an.
9. Bringen Sie die Tür korrekt an.
10. Machen Sie den Türbolzen im Türscharnier ausfindig (siehe Abbildung).
11. Setzen Sie den Türbolzen unten auf der
linken Seite in die Tür ein und befestigen Sie das Türscharnier mit der Schraube.
12. Schrauben Sie beide Schraubfüße wieder an.
13. Stellen Sie das Gerät aufrecht hin.
14. Entfernen Sie den Griff und montieren
Sie ihn wieder12) auf der gegenüberliegenden Seite.
15. Schieben Sie das Gerät wieder an seinen Standort, richten Sie es waagerecht aus und nehmen Sie es mindestens vier Stunden lang nicht in Betrieb.
Schließen Sie es dann an die Stromversorgung an.
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter) kann es sein, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche Anpassung der Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten
nicht selbst durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf
Ihre Kosten umbauen.
12) Falls vorhanden.
44
Hinweise zum Umweltschutz
Steckdose
VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass sich das Netzkabel des Geräts frei bewegen lässt.
Die Steckdose für den Anschluss Ihres Geräts an
die Stromversorgung sollte so gewählt werden,
dass ein Herausziehen des Steckers jederzeit ungehindert möglich ist.
Wird Ihr Gerät unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufgestellt, sollte die Steckdose wie
abgebildet vorhanden sein.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
45
46
47
200383664 - A - 302010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement