Zanussi | ZRG614SW | Basic Guide | ZANUSSI ZRG614SW Basic Guide

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
ZRG614SW
2
10
18
26
Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik. Electrolux
wil het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30% beperken, daarmee sparen we
elk jaar 12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve
van het milieu. Het lijkt misschien weinig, maar door iets te doen, doen we uiteindelijk veel.
Een complete handleiding kunt u vinden op www.electrolux.com
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg
ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient
u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voor2
zien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij
van obstructies.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit
doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt
of beschadigd wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet
aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid
beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met
lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en
door binnendringend vocht kan het apparaat onder
stroom komen te staan.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon.
Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem
van het apparaat liggen.
Dagelijks gebruik
Installatie
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in
het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen
van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot
het bewaren van voedsel.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles
die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen
de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.
Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te
zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete on-
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als er is voorzien in een lamp
3) Als het apparaat vorstvrij is
3
derdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat
het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door
een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen ge-
bruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar.
De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclebaar.
voorzien zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen
het meest geschikt.
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het bewaren van ingevroren voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om
de maximale koude te kunnen verkrijgen.
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat
het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als
dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand
instellen.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
4
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur la-
ten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling
dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gotje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het
voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen
op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in
een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig
droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en
laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling
werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp
van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken. Gebruik geen mechanische of
kunstmatige middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Problemen oplossen
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
5
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is
normaal.
Technische gegevens
Afmetingen
Hoogte
850 mm
Breedte
550 mm
Diepte
612 mm
Tijdsduur
11 uur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde
binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden,
maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter
installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
6
Waterpas zetten
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze
stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare
voetjes (2) die aan de
voorkant en onderkant
van het apparaat bevestigd zijn. Stel de voetjes
indien nodig bij door het
afstandsstuk (1) te verwijderen.
1
2
Plaats
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
15 mm
min.100 mm
Waarschuwing!
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen;
de stekker moet daarom na
installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
15 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een
muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de muur
ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te
garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat
echter beter niet onder een afdakje zetten. De afstelbare
voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen
een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat
scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand
tussen de muur en de kast ten minste 10 mm zijn om
de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u
als volgt te werk:
7
1. Trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat
de compressor de vloer
niet kan raken.
3. Schroef beide afstelbare
voetjes los.
4. Draai de schroeven van
het onderste scharnier van
de deur los. Verwijder het
scharnier. Breng de pin
over in de richting van de
pijl.
5. Draai de schroef los en
monteer deze aan de andere kant.
6. Monteer het scharnier
aan de andere kant.
7. Schroef de afstelbare
voetjes vast.
8. Draai de beide schroeven aan de achterkant los.
9. Duw de bovenplaat naar
achteren en til hem op uit
de bevestigingselementen.
10. Draai de schroeven
van het bovenste deurscharnier los.
11. Verwijder het scharnier. Breng de pin over in
de richting van de pijl.
Monteer het scharnier aan
de andere kant.
12. Draai het scharnier
vast.
13. Leg de bovenplaat
weer op zijn plaats.
14. Trek hem naar voren.
15. Draai de schroeven
aan de achterkant weer
vast.
16. Verwijder en monteer
het handvat 1) op de tegenoverliggende zijde.
17. Zet het apparaat op
zijn plaats, zet het waterpas, wacht minstens vier
uur en steek dan de stekker in het stopcontact.
1) indien nodig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast
past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke
wijze passend wordt.
8
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Omkeerbaarheid van de deur van de vriezer
180˚
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een af-
zonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich
als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
9
This Quick user manual contains all the basic facts of your new product and is easy to use. Electrolux wants to
lower our paper consumption related to user manuals by some 30%, which will help spare 12,000 trees every year.
The Quick user manual is one of many steps taken by Electrolux for the environment. It may be a small step, but just
by doing a little you do a lot.
A complete user manual can be found at www.electrolux.com
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct
use, before installing and first using the appliance, read
this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it
is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions
of these user's instructions as the manufacturer is not
responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out
of the socket, cut the connection cable (as close to
the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to
close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to
replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the old appliance.
This will prevent it from becoming a death trap for a
child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
10
• The appliance is designed exclusively for domestic
use.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/
or beverages in a normal household as explained in
this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the
refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify
this product in any way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed
or damaged by the back of the appliance. A
squashed or damaged power plug may overheat
and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug
of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert
the power plug. There is a risk of electric shock
or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover5) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
• Bulb lamps6) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Never use a hair drier or other heating appliances to
speed up defrosting. Excessive heat may damage the
plastic interior, and humidity could enter the electric
system making it live.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the
drain is blocked, water will collect in the bottom of
the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against the air
outlet on the rear wall.7)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant
to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm
parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
• The appliance must not be located close to radiators
or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.8)
Care and cleaning
Service
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
• Any electrical work required to do the servicing of
the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
Daily Use
5) If the lamp cover is foreseen
6) If the lamp is foreseen
7) If the appliance is Frost Free
8) If a water connection is foreseen
11
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which
could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall
not be discarded together with the urban refuse and rub-
bish. The insulation foam contains flammable gases:
the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear
near the heat exchanger. The materials used on this apare recyclable.
pliance marked by the symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most suitable.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh
food and storing frozen and deep-frozen food for a long
time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the
medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop below 0°C. If this
occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.
Storage of frozen food
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been
off for longer than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying
out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
12
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains
supply.
Important! Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
Defrosting of the refrigerator
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run the appliance for two or
three hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at
the back of the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water
drain hole in the middle of the refrigerator compartment
channel to prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside. Use the special cleaner provided,
which you will find already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
Important! Never use sharp metal tools to scrape off
frost from the evaporator as you could damage it. Do
not use a mechanical device or any artificial means to
speed up the thawing process other than those
recommended by the manufacturer. A temperature rise
of the frozen food packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
What to do if…
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off,
you will hear a faint "click" of the temperature regulator. This is correct.
13
Technical data
Dimension
Height
850 mm
Width
550 mm
Depth
612 mm
Rising Time
11 h
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of the
appliance before installing the appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated
indoor (garage or cellar) also, but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
14
Levelling
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved by two adjustable
feet at the bottom in front
(2). If necessary adjust
the feet by removing the
spacer (1).
1
2
Location
Door reversibility
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
keep a firm hold on the doors of the appliance during
the operations.
15 mm
min.100 mm
Warning!
It must be possible to disconnect the appliance from
the mains power supply;
the plug must therefore be
easily accessible after installation.
15 mm
The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Ensure that air can circulate freely around the back
of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the
minimum distance between the top of the cabinet and
the wall unit must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one
or more adjustable feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the
hinges facing the wall, the distance between the wall
and the cabinet must be at least 10 mm to allow the
door to open enough so that the shelves can be removed.
To change the opening direction of the door, do these
steps:
15
1. Remove the plug from
the power socket.
2. Tilt back the appliance
carefully so that the compressor cannot touch the
floor.
3. Unscrew both adjustable feet.
4. Unscrew the screws of
the door bottom hinge. Remove the hinge. Put over
the pin in the direction of
the arrow.
5. Unscrew and install the
screw on the opposite side.
6. Install the hinge on the
opposite side.
7. Screw both adjustable
feet.
8. Unscrew both screws
on the rear side.
9. Push back the top and
lift it from the fixing elements.
10. Unscrew the screws of
the door top hinge.
11. Remove the hinge. Put
over the pin in the direction of the arrow. Install
the hinge on the opposite
side.
12. Tighten the hinge.
13. Put the top in position.
14. Pull it forward.
15. Screw both screws on
the rear side.
16. Remove and install the
handle1) on the opposite
side.
17. Reposition, level the
appliance, wait for at least
four hours and then connect it to the power socket.
1) If foreseen
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of the gasket.
16
In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry
out the reversibility of the doors at your cost.
Reversibility of the freezer door
180˚
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not earthed, connect
the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the
product.
17
Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre nouvel
appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices d'utilisation, ce
qui permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre qu'une des nombreuses
mesures adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement. Une petite mesure qui permettra d'obtenir de grands
résultats.
Pour vous procurer la notice d'utilisation originale, rendez-vous sur www.electrolux.com
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte
de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris
les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et
ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec
l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau
propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez
et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la
porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques.
S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à
ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
18
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans le cadre d'un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans
la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres
moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants
sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier de quelque manière que
ce soit les caractéristiques de l’appareil. Un cordon
d'alimentation endommagé peut être la cause de
courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent
être remplacés par un technicien d’entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une
rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et
provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent. 9) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux
rayons solaires.
• Ampoules10) les ampoules utilisées dans cet appareil sont spéciales et dédiées uniquement à un usage
avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent
pas à l'éclairage de votre habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 11)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments préemballés conformément
aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec
de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du " ;neuf ;", puis séchez soigneusement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur excessive
pourrait endommager le revêtement plastique interne
et l'humidité pourrait s'introduire dans le système
électrique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de
l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, le cas échéant. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures
avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer
une ventilation suffisante, respectez les instructions
de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
9) Si le diffuseur est prévu
10) Si l'ampoule est prévue
11) Si l'appareil est sans givre
19
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires
trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 12)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par
un Service après-vente autorisé, exclusivement avec
des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi
à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets
urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux
règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbosont recyclables.
le
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler
des denrées fraîches et conserver les aliments surgelés
ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire
de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le
thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
Important Dans ce cas, la température du compartiment
réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se
produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus
chaud.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez
le thermostat sur la position Max pendant 2 heures en12) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
20
viron, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par
exemple à une panne de courant, si la panne doit se
prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la
rubrique "temps d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez les aliments
décongelés le plus rapidement possible ou recongelezles après les avoir cuits (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques
qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice
d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours
sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur
de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le
compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout
autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la
couche de givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez aucun autre
dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui
sont recommandés par le fabricant pour accélérer le
dégivrage de votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées, pendant la
décongélation, peut réduire leur durée de conservation.
21
En cas d'anomalie de fonctionnement
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain,
léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
850 mm
Largeur
550 mm
Profondeur
612 mm
Autonomie de fonctionnement
11 h
Les informations techniques se trouvent sur la plaque
signalétique sur la paroi intérieure gauche de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures ambiantes du local où
doit être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en trouver diminuées : les différentes classes climatiques existantes et les températures ambiantes correspondantes en fonction du modèle de l'appareil sont
les suivantes :
22
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
Mise à niveau
Lorsque vous installez
l'appareil, veillez à le placer de niveau. Servezvous des deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil (2).
Si besoin est, réglez les
pieds en retirant l'entretoise (1).
1
2
Emplacement
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est
conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes de l'appareil pendant les
opérations.
15 mm
min.100 mm
Avertissement
L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment ;
il est donc nécessaire que
la prise murale reste accessible après l'installation.
15 mm
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute
source de chaleur telle que radiateurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l’appareil et
l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si
possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments
suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de
plusieurs pieds réglables à la base de la carrosserie de
l’appareil.
Si l'appareil est placé dans un angle et si le côté avec
les charnières est face au mur, la distance entre le mur
et l'appareil doit être de 10 mm minimum afin de permettre à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir
sortir les clayettes.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, suivez les
étapes suivantes :
23
1. Retirez la fiche de la prise de courant.
2. Inclinez l'appareil avec
précaution vers l'arrière
pour que le compresseur
ne touche pas le sol.
3. Dévissez les deux pieds
réglables.
4. Dévissez les vis de la
charnière inférieure de la
porte. Retirez la charnière.
Placez la goupille dans le
sens de la flèche.
5. Dévissez et installez la
vis sur le côté opposé.
6. Installez la charnière
sur le côté opposé.
7. Vissez les deux pieds réglables.
8. Dévissez les deux vis à
l'arrière.
9. Repoussez le dessus et
soulevez-le pour le dégager des éléments de fixation.
10. Dévissez les vis de la
charnière supérieure de la
porte.
11. Retirez la charnière.
Placez la goupille dans le
sens de la flèche. Installez
la charnière sur le côté opposé.
12. Serrez la charnière.
13. Remettez le dessus en
place.
14. Tirez-le vers l'avant.
15. Vissez les deux vis à
l'arrière.
16. Retirez, puis installez
la poignée, 1) de l'autre côté.
17. Remettez l'appareil en
place, mettez-le d'aplomb,
attendez quatre heures au
moins puis branchez-le à
la prise de courant.
1) si cela est prévu,
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
24
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le S.A.V. le plus
proche. Un technicien du S.A.V. pourra inverser le sens
d'ouverture de la porte, mais cette intervention vous sera facturée.
Réversibilité de la porte du congélateur
180˚
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et
la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre.
Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre conformément
aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité susmentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme déchet
ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à
cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et
notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront
traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services de
votre commune ou le magasin où vous avez effectué
l'achat.
25
Diese Kurz-Benutzerinformation enthält alles Wissenswerte über das neue Produkt und ist einfach anzuwenden.
Electrolux hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Schutz der Umwelt den Papierverbrauch für Benutzerinformationen um
30 % zu senken; diese Maßnahme schont 12.000 Bäume pro Jahr. Die Kurz-Benutzerinformation ist einer von
vielen Schritten, die Elextrolux zum Schutz der Umwelt unternimmt. Es mag vielleicht ein kleiner Schritt sein, aber
jeder Schritt zählt auf diesem Weg!
Eine komplette Benutzerinformation finden Sie unter www.electrolux.com
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch
des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes
dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und
deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter
Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des
Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche)
an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie
26
den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen
immer frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt
bestimmt, wie in den vorliegenden Gebrauchsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf
des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung
des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden;
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften.
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind
gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen
führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst
oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf nicht ohne Lampenabdeckung betrieben werden, 13) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen
oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel14) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 15)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den
Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
das Gefriergerät stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gerät gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät
ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen.
Starke Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit kann in das elektrische
System eindringen, so dass die Teile unter Spannung stehen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das
Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das
Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsge-
13) Wenn die Lampenabdeckung vorgesehen ist
14) Falls Lampe vorhanden
15) No-Frost-Geräte
27
•
•
•
•
fahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern
oder Kochern installiert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung. 16)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur
an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen
und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das
Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der
Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit
markiert sind, können recycelt werden.
dem Symbol
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf
eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Lagerung gefrorener Produkte
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen
Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme
oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen
Sie den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
16) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
28
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle
mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe
"Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem
Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor
der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden
Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut
werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar
direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall
dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen
können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das
Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an
die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer
des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite
des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung
des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif
bilden.
Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier
und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken
Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei
Stunden mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in
das Fach hinein.
Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an
die Angaben des Geräteherstellers. Ein
Temperaturanstieg des Gefrierguts während des
Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
29
Was tun, wenn …
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
850 mm
Breite
550 mm
Tiefe
612 mm
Ausfalldauer
11 h
Die technischen Informationen befinden sich auf dem
Typschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie
selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des
Geräts zu gewährleisten.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
Aufstellung
ST
+16 °C bis 38 °C
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch
für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem
Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
T
+16 °C bis 43°C
30
Ausrichten
Bei der Aufstellung des
Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies
lässt sich mit zwei
Schraubfüßen (2) am vorderen Sockel des Gerätes
erreichen. Bei Bedarf
kann zum Einstellen der
Schraubfüße das Distanzstück (1) entfernt werden.
1
2
Standort
Wechsel des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten
müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
15 mm
min.100 mm
Warnung!
Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen.
Nach der Installation muss
die Steckdose daher zugänglich bleiben.
15 mm
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einem Oberschrank installiert wird, muss der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und dem Oberschrank mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einer überhängenden Wand nach
Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Geräts kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Sockel des Geräts erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die
Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand
zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen,
damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet
werden kann.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:
31
1. Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose.
2. Neigen Sie das Gerät
vorsichtig nach hinten, so
dass der Kompressor
nicht den Boden berühren
kann.
3. Schrauben Sie beide
Schraubfüße ab.
4. Lösen Sie die Schrauben des unteren Türscharniers. Nehmen Sie das
Scharnier ab. Stecken Sie
den Bolzen in Pfeilrichtung um.
5. Lösen Sie die Schraube
und bringen Sie sie an der
gegenüberliegenden Seite
wieder an.
6. Befestigen Sie das
Scharnier an der gegenüberliegenden Seite.
7. Schrauben Sie beide
Schraubfüße wieder an.
8. Lösen Sie die beiden
Schrauben an der Rückseite.
9. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie aus den Halterungen heraus.
10. Lösen Sie die Schrauben am oberen Türscharnier.
11. Nehmen Sie das Scharnier ab. Stecken Sie den
Bolzen in Pfeilrichtung
um. Befestigen Sie das
Scharnier an der gegenüber liegenden Seite.
12. Ziehen Sie das Scharnier fest.
13. Installieren Sie die Abdeckung an der vorgesehenen Position.
14. Ziehen Sie sie nach
vorn.
15. Schrauben Sie die beiden Schrauben an der
Rückseite wieder fest.
16. Entfernen Sie den Griff
und montieren Sie in wieder, 1) auf der gegenüberliegenden Seite.
17. Schieben Sie das Gerät wieder an seinen Standort, richten Sie es waagerecht aus und nehmen Sie
es mindestens vier Stunden lang nicht in Betrieb.
Schließen Sie es dann an
die Stromversorgung an.
1) falls dies vorgesehen ist,
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter)
kann es sein, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche
Anpassung der Dichtung.
32
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie
die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.
Wechsel des Gefrierschranks-Türanschlags
180˚
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht ge-
erdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen
qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer
Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
33
34
35
200383647 - A - 292010
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising