Küppersbusch | IKE156-0 | User manual | Küppersbusch IKE156-0 Handleiding

Küppersbusch IKE156-0 Handleiding
Gebrauchs- und Montageanleitung
Gebruiksaanwijzing
Libretto d’istruzioni
Libro de instrucciones
Koelkast
Frigorifero
Frigorífico
Modell: IKE 156-0
200382812
NL
IT
ES
2-14
15-27
28-40
N/Kü/12. (09.)
NL
Instructies voor het gebruik van de gebruiksaanwijzing
Opmerkingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de juiste werking van het apparaat.
Aanvullende informatie met betrekking tot de bediening en praktische toepassingen van het
apparaat.
Nuttige tips voor het economisch en milieuvriendelijk verstandige gebruik van het apparaat
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het
best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
2
NL
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Werking en gebruik / Voor de ingebruikneming/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Interne onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Onderhoud Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Het oplossen van problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Klantenservice en reserveonderdelen / Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Deur omdraaien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3
NL
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct
gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u,
alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het
belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geďnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient
u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit
instructieboekje te houden, de fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade die door het niet
opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder begrepen kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen
uit de buurt om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik
van kinderen. Gevaar voor verstikking.
Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit
het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo
dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op
de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van
levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
4
Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich
in het koelcircuit van het apparaat, dit is een
natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is,
maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de
onderdelen van het koelcircuit tijdens transport
en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd
is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen
in de specificaties of dit product op enigerlei
wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer
kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
Alle elektrische onderdelen (netsnoer,
stekker, compressor) mogen uitsluitend
vervangen
worden
door
een
erkende
onderhoudsdienst
of
gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt
of beschadigd wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde
stekker kan oververhit raken en brand
veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de
afdekking van het lampje 1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het
apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan
uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct
zonlicht.
NL
Dagelijks gebruik
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in
het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in
het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 2)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden
ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens
de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen
van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot
het bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
Leg geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de
fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd
worden.
Onderhoud en reiniging
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht. Als u het stopcontact niet kunt bereiken,
onderbreek dan de stroomtoevoer.
Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het
apparaat te krabben. Gebruik een kunststof
schraper.
Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon.
Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem
van het apparaat liggen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als
het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen
onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat
gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet
weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u
het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie
te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden.
Om voldoende ventilatie te verkrijgen de
instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur
geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat
hete onderdelen (compressor, condensator)
aangeraakt kunnen worden en brandwonden
veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geďnstalleerd is.
Sluit het apparaat alleen aan op een
drinkwaterleiding. 3)
Onderhoud
Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit
en
evenmin
in
de
isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het
apparaat moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die u bij de lokale
overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom
beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
1) Als er een afdekking voor het lampje is
voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
5
NL
Werking en gebruik
Voor de ingebruikneming
Wacht ten minste 4 uur voordat u het apparaat
aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik
geen
oplosmiddelen
of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Verwijder de veiligheidselementen die gebruikt
worden bij het transport.
Interne onderdelen
Legplateaus
De legplateaus kunnen verwijderd worden om ze
te reinigen.
Om de opslag van voedselverpakkingen van
verschillende
afmetingen
te
kunnen
ondersteunen, kunnen de legplateaus op
verschillende hoogten worden geplaatst.
Om een intern legplateau te verwijderen, trekt u
het naar voren totdat het kan worden opgetild of
gekanteld en worden verwijderd.
Het apparaat starten
Steek de stekker in het stopcontact en draai de
thermostaatknop rechtsom voorbij de stand «O»
(UIT).
De thermostaatregeling die zich aan de binnenkant
van de koelruimte bevindt, regelt de temperatuur
van het apparaat.
Draai de thermostaatregeling naar de gewenste
instelling.
Het instellen van de temperatuur
De volgende omstandigheden zijn belangrijk met
betrekking tot de temperatuur in de koelkast:
Omgevingstemperatuur
Hoeveelheid en temperatuur van het opgeslagen
voedsel
Regelmaat waarmee de deur wordt geopend en
hoe lang de deur open blijft staan
Plaatsing van het apparaat. De temperatuur in de
koelkast wordt automatisch bijgesteld.
Instelling “1” = hoogste temperatuur, warmste
instelling
Instelling “6” = laagste temperatuur, koudste
instelling.
Instelling “0” = Uit
Een gemiddelde instelling is over het algemeen
het meest geschikt.
6
Om het plateau op een andere hoogte terug te
plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde
volgorde.
Het
glazen
legplateau
boven
de
groentenlades en het flessenrek moeten altijd
op dezelfde plaats blijven om een goede
luchtcirculatie te garanderen.
NL
Deurplateaus
Om de opslag van voedselverpakkingen van
verschillende afmeting te kunnen ondersteunen,
kan het middelste deurplateau in hoogte versteld
worden.
Trek het plateau geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt en plaats op een andere
gewenste hoogte terug.
Voor een grondiger reiniging kunnen de bovenste
en onderste deurplateaus gemakkelijk verwijderd
worden en op hun plek teruggezet worden.
Nuttige tips
Energiebesparing
Let op waar de koelkast wordt geplaatst. Zie paragraaf
“Installatie”. Zodra het juist geďnstalleerd is, verbruikt
de koelkast minder energie.
Probeer te voorkomen dat u de deur lange tijd open
houdt of dat u de deur te vaak opent, aangezien
warme lucht in de koelkast komt en ervoor zorgt dat
de compressor onnodig vaak aan slaat.
Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op de koudste instelling (hogere
cijfers) staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor er ijs
op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, draait u
de knop naar een warmere instelling (lagere cijfers)
om de koelkast automatisch te laten ontdooien en
zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Plaats geen warm voedsel in de koelkast. Laat
warm voedsel eerst afkoelen.
Houd de hitte-emissiecondensor, het metalen
rooster aan de achterwand van de koelkast, altijd
schoon.
Nuttige tips voor het koelen
Bewaar geen warm voedsel of dampende
vloeistoffen in de koelkast en bedek het voedsel,
vooral als het een sterke geur verspreidt.
Om de koelkast op de juiste manier te gebruiken,
zijn hier een aantal nuttige tips:
Rauw vlees (biefstuk, varkensvlees, lam en
gevogelte): stop dit in plastic zakken en leg
boven de saladeruimte. Dit is het koudste punt in
de koelkast. Vlees kan alleen op deze manier
veilig worden opgeborgen voor ten hoogste
een of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude stukken, pudding,
enz.: dit moet goed bedekt worden en kan op
een van de glasplaten worden gezet.
Fruit en groenten: dit moet goed
schoongemaakt worden en in de onderste
lade(n) bewaard worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek
in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Onderhoud
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u een onderhoudshandeling gaat
verrichten.
WAARSCHUWING
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en herladen mag
alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt
tijdens het gebruik in de vorm van ijs of rijp
afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect.
Het koelvermogen wordt minder, de temperatuur
stijgt, er is meer energie nodig en als ijs of rijp te dik
worden, kan de deur van de vriesruimte niet meer
open, de deur kan zelfs kapotgaan.
Bij dit type apparaat gebeurt het ontdooien van de
koelruimte automatisch, zonder dat u daaraan iets
hoeft te doen.
De thermostaat onderbreekt regelmatig de werking
van de compressor. Het koelen wordt dan
onderbroken, de temperatuur in de koelruimte stijgt
en het ontdooien begint. Na het ontdooien start de
thermostaat het koelen weer.
Het dooiwater loopt via het dooiwaterafvoergootje
in het condensbakje bovenop de compressor en
verdampt door de warmte.
7
NL
Controleer
regelmatig
of
het
dooiwaterafvoergootje niet verstopt is. Als
het afvoergootje verstopt is, kan het dooiwater
schade veroorzaken aan de isolatie van het
apparaat.
Reiniging
Gebruik nooit metalen voorwerpen om
uw apparaat schoon te maken, het kan
beschadigd
raken.
Gebruik
NOOIT
reinigingsmiddelen, schuurpoeders, zeer
geparfumeerde
reinigingsproducten
of
waspolijstmiddelen om de binnenkant mee te
reinigen, aangezien deze middelen het
oppervlak beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Reinig het interieur met warm water en bicarbonaat
of soda. Spoel af en maak grondig schoon.
Maak het gootje schoon m.b.v. het meegeleverde
krabbertje (zie afb.). Het krabbertje kunt u weer in het
gootje opbergen.
Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje
niet verstopt is.
Meestal raakt het afvoergootje verstopt door in papier
verpakte levensmiddelen. Het papier komt in
aanraking met de achterzijde van de koelruimte en
vriest daaraan vast. Als u de levensmiddelen uit de
koelruimte haalt, scheurt het papier en dat kan tot
verstopping van het afvoergootje leiden. Doe dus
voorzichtig met in papier verpakte levensmiddelen.
Als erg veel koelvermogen nodig is, bijv. tijdens
een hittegolf, werkt de koelkast soms continu.
Er wordt dan niet automatisch ontdooid.
Het is niet abnormaal als er na het ontdooien kleine
restjes ijs en rijp op de achterkant van de koelruimte
achterblijven.
De vriesruimte kan niet automatisch ontdooid worden,
omdat de diepvriesproducten geen hogere
temperaturen kunnen verdragen.
De laag ijs kan afgeschraapt en verwijderd worden
met een plastic schraper, mits de laag niet te dik is.
Als de ijslaag zo dik is, dat hij niet met de kunststof
schraper verwijderd kan worden, moet de vriesruimte
ontdooid worden (in het algemeen 2 tot 3 keer per
jaar).
Neem de levensmiddelen uit de koel- en vriesruimte
en wikkel ze in enkele lagen krantenpapier of dekens.
Bewaar ze op een zo koel mogelijke plaats.
Maak het apparaat spanningloos en laat de deuren
van vries- en koelruimte open.
Veeg het dooiwater aldoor met een zachte doek of
spons weg.
Na het ontdooien de binnenzijde van vries- en
koelruimte droog wrijven, de stekker weer in het
stopcontact steken en de levensmiddelen weer in het
apparaat leggen.
Zet na het ontdooien de temperatuurregelaar op de
hoogste stand, zodat het apparaat zo snel mogelijk
weer de geschikte bewaartemperatuur kan bereiken.
8
Om een veilige bediening van de koelkast te
garanderen, dient u een keer per jaar het
ventilatierooster aan de onderkant te verwijderen en
de luchtkanalen met een stofzuiger uit te zuigen.
Als het apparaat niet in gebruik is
Haal de stekker uit het stopcontact.
Haal al het voedsel eruit en maak het apparaat
schoon, laat de deur op een kier staan om geurtjes
te voorkomen.
Lamp vervangen
Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt
vervangen:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Schroef de afdekking los en trek hem in de richting
van de pijl. Nu kunt u de lamp vervangen. (Type
gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14)
Zet daarna de afdekking weer terug, draai de
schroef vast en steek de stekker in het
stopcontact.
Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige
invloed op de werking van de koelruimte.
NL
Het oplossen van problemen
Sommige problemen kunnen gemakkelijk verholpen
worden voordat u de Technische Service belt. Volg de
onderstaande instructies:
PROBLEEM
De deur sluit niet
De koelkast is te warm
Het is te koud in de koelkast.
De compressor werkt continu.
Er ligt water in/buiten de koelkast.
Er ligt water op de vloer.
Geluiden
OPLOSSING
Zorg dat het apparaat vlak staat als dit niet het geval is. Het gewicht is
groter dan de opslaglimiet van de deur aan kan, dus verspreid het
gewicht gelijkmatiger of haal producten weg. Het apparaat is niet juist
geďnstalleerd. Raadpleeg paragraaf “Inbouwen”.
Stel een lagere temperatuur in. Verdeel de voedselproducten zodat
koude lucht eromheen kan circuleren. Zorg dat de deur goed
gesloten is en dat de isoleerstrip volledig en schoon is. De
temperatuur op de plek van de koelkast is boven normale
kamertemperatuur.
Draai de temperatuurregeling tijdelijk naar een warmere instelling.
Draai de thermostaatknop naar een lager cijfer. De temperatuur op de
plek van de koelkast is boven normale kamertemperatuur. Controleer
of de ventilatie voldoende is en of de ventilatieopeningen niet verstopt
zijn. De oorzaak kan liggen in de plaatsing van grote hoeveelheden
voedsel en/of het vaak openen/sluiten van de deur.
Dit kan normaal zijn. Tijdens de automatische ontdooifase kan ijs van
de koelplaat vallen.
Plaats de afvoerslang aan de achterkant van de koelkast net boven de
afvoerbak.
Dit kan normaal zijn. De temperatuurregeling kan klikgeluiden
veroorzaken wanneer het systeem in- of uitgeschakeld wordt. Het
geďnjecteerde koelgas kan een gorgelend geluid produceren als het
door de buizen stroomt. De motor kan een zoemend geluid en/of een
licht tikgeluid voortbrengen. Het gebruikte isolatiemateriaal heeft de
neiging de geluidsniveaus iets te verhogen, maar zorgt wel voor
betere isolatie en een lager energieverbruik.
9
NL
Klantenservice
reserveonderdelen
en
Als u geen oplossing kunt vinden voor een storing in
deze bedieningsinstructies, kunt u contact opnemen
met de vakhandelaar of de klantenservice en
raadpleeg uw Garantiekaart.
Selectief bestellen van vervangingsonderdelen kan
onnodig portokosten besparen. Geeft om deze reden
altijd de volgende informatie van het apparaat door:
Modelnaam
Modelnummer (PNC)
Serienummer (S-No.)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje in de
koelkast aan de linkerwand. We raden u aan deze
informatie hieronder op te schrijven, zodat u het bij de
hand heeft indien nodig.
Technische gegevens
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan
de linkerkant in het apparaat.
Deur omdraaien
Het apparaat wordt geleverd met een naar
rechts openende deur.
Volg de instructies hieronder om een naar links
openende deur te installeren.
1. Draai de schroef van het bovenste scharnier los en
verwijder de afstandshouder.
2. Verwijder de deur.
3. Schroef de onderste pen los met een sleutel en
monteer hem op de tegenoverliggende kant.
4. Plaats de deur terug en schroef het bovenste
scharnier
met
afstandshouder
aan
de
tegenovergestelde zijde.
Deurdraairichting van het
vriesvak omzetten
Nadat u de buitendeur hebt omgezet, moet ook de
deurdraairichting van het vriesvak worden omgezet.
Ga te werk zoals in de afbeelding aangegeven.
Duwt u met een schroevedraaier het lipje van de
sluiting in dat aan de binnenkant van de onderste
deurbeugel zit.
Kantelt u de onderbeugel samen met het
vriesvakdeurtje naar buiten en neem die
vervolgens van de pin van het vriesvakdeurtje af.
Verwijdert u de vierkantige afdichting en plaats
die in de vrijgekomen opening aan de
tegenovergestelde zijde.
10
NL
Plaatst u de onderbeugel, na het vriesvakdeurtje
over 180° gedraaid te hebben, op de onderste pin
van het vriesvakdeurtje.
Plaatst u de pin van de bovenbeugel van het
vriesvakdeurtje in de vrije opening en duw
vervolgens de onderbeugel samen met het
vriesvakdeurtje in tot aan de aanslag.
De klimaatklassificatie bevindt zich op het
typeplaatje in de koelkast aan de linkerwand.
De
volgende
tabel
toont
welke
omgevingstemperatuur juist is voor elke
klimaatklassificatie:
Installatie
Behandel het apparaat uiterst voorzichtig
om geen schade aan de koeleenheid te
veroorzaken met mogelijk vloeistoflekkage.
Tijdens normale bediening worden de condensor
en compressor aan de achterkant van het apparaat
erg heet. Zorg er altijd voor dat er voldoende
ventilatie is, anders leidt dit tot uitval van
onderdelen en mogelijk verlies van voedsel.
Raadpleeg de installatie-instructies.
Belangrijk: Als het netsnoer beschadigd is, moet
dit vervangen worden door een speciale kabel of
kabelsamenstel die verkrijgbaar zijn bij de fabrikant
of diens servicevertegenwoordiger.
Opstelling
Pak de koelkast uit en controleer of hij in goede
conditie is en geen schade van het transport heeft
opgelopen.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen op gas geplaatst worden.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct
zonlicht.
Om veiligheidsredenen moet de minimale ventilatie
zijn zoals getoond in Afb.
Let op: Houd de ventilatie-openingen altijd vrij
van obstructies.
De nis moet voorzien worden van een
ventilatieleiding met de volgende afmetingen:
Diepte
50 mm
Breedte
540 mm
Klimaatklassificatie
SN
N
ST
T
voor een
omgevingstemperatuur van
+10 tot +32 °C
+16 tot +32 °C
+16 tot +38 °C
+16 tot +43 °C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat de voltage en
frequentie
op
het
serienummerplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
De voltage kan ±6% verschillen van het opgegeven
voltage.
Voor bediening met verschillende voltages moet
een geschikte autotransformator gebruikt worden.
Belangrijk
Het apparaat moet geaard worden.
De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als de stroomtoevoer in uw huis niet
geaard is. sluit het apparaat aan een aparte aarde
aan in overeenstemming met de geldende regels
en raadpleeg een gespecialiseerde elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid
op
zich
als
de
bovenstaande
veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
87/308 EEC van 2/6/87 met betrekking tot
onderdrukking van radio-interferentie.
73/23 EEC van 19.2.73 (Richtlijn betreffende
laag voltage) en daaropvolgende aanpassingen.
89/336 EEC van 3.5.89 (Richtlijn betreffende
elektromagnietische
compatibiliteit)
en
daaropvolgende aanpassingen.
11
NL
Let op!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de
hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker moet
daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Inbouw
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte van de behuizing (1)
880
1225 mm
Diepte van de behuizing (2)
550
550 mm
Breedte van de behuizing (3)
560
560 mm
1. Plaats het apparaat in de nis en zorg ervoor dat
het tegen het interne oppervlak van de eenheid
aan staat aan de kant waar de deurscharnieren
van het apparaat worden geplaatst. Plaats het
apparaat totdat de bovenstrip tegen de eenheid
(1) grenst en zorg ervoor dat het onderste
scharnier in lijn is met het oppervlak van de
eenheid (2).
De nis moet voorzien worden van een ventilatieleiding
met de volgende afmetingen:
Diepte
50 mm
Breedte
540 mm
2. Open de deur en duw het apparaat tegen de
zijkant van het keukenkastje dat zich tegenover
de apparaatscharnieren bevindt. Maak het
apparaat met 4 schroeven (l) vast die in de kit bij
het apparaat zijn meegeleverd.
Voor de juiste ventilatie volgt u de aanwijzingen in de
afbeelding.
3. Druk de gezamenlijke bedekking aan tussen het
apparaat en het keukenkastje.
12
NL
6. Plaats geleider (Ha) aan de binnenkant van de
keukenkastdeur op en neer zoals getoond in de
afbeelding en markeer de positie van de externe
gaten. Nadat u gaten geboord heeft, plaatst u de
geleider met de geleverde schroeven.
4. U moet het gedeelte van het kunststof deksel (E),
dat gebruikt wordt om het scharnier af te dekken,
verwijderen, zoals aangegeven op de tekening.
Deze handeling wordt vergemakkelijkt omdat er aan
de binnenkant van het scharnierdeksel een groef is
aangebracht, waardoor u dit onderdeel makkelijker
kunt verwijderen. "Verwijder het onderdeel dat
gemarkeerd is met DX, als de scharnierpen in het
rechter scharnier is geplaatst, in het
tegenovergestelde
geval
het
onderdeel
gemarkeerd met SX verwijderen."
Breng de afdichtstopsels (C-D) in de gaten in de
deklijsten aan. Bevestig het ventilatierooster (B).
Breng, onder lichte druk, het dekseltje (E) aan.
7. Bevestig bedekking (Hc) op geleider (Ha) totdat
het op zijn plaats klikt.
8. Op de apparaatdeur en de kastdeur 90°. Plaats
het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).
Voeg de apparaatdeur en keukenkastdeur
samen en markeer de gaten zoals aangegeven in
de afbeelding.
5. Scheidt onderdelen Ha, Hb, Hc, Hd zoals
aangegeven in de afbeelding.
13
NL
9. Verwijder de vierkantjes en markeer een afstand
van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur waar de
nagel moet worden vastgemaakt (K).
10.Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en
maakt het goed met de meegeleverde schroeven
vast.
Mocht de uitlijning van de keukenkastdeur nodig
zijn, dan maakt u gebruik van de speling van de
gleuven.
Aan het einde van deze procedure moet u
controleren of de keukenkastdeur goed sluit.
11. Plaats bedekking (Hd) op de smalle kant (Hb)
totdat het op zijn plaats klikt.
14
IT
Prima di installare e di mettere in uso l'apparecchiatura, leggere attentamente questo libretto
d'istruzioni. Contiene misure precauzionali sulla sicurezza, consigli, informazioni e
suggerimenti. Se il frigorifero viene utilizzato in conformità alle istruzioni qui descritte,
funzionerà adeguatamente e ne sarete pienamente soddisfatti.
Istruzioni per l'uso del libretto di istruzioni
Avvertenze importanti per la vostra sicurezza o per il corretto funzionamento
dell'apparecchio
Informazioni supplementari
dell'apparecchio.
sul
funzionamento
e
le
applicazioni
pratiche
Suggerimenti e avvertenze sull'uso economico e nel rispetto dell'ambiente
dell'apparecchio
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento
inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo
prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il
negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
15
IT
Indice
Informazioni per la sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Apparecchiature in disuso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Funzionamento e uso/Prima dell'uso /Accensione dell'apparecchio/Controllo della temperatura 19
Componenti interni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Consigli pratici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Sbrinamento/Pulizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Anomalie di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Assistenza e ricambi/Caratteristiche tecniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Cambio di lato dello sportello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Installazione/Posizionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Collegamento elettrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
16
IT
Informazioni per la sicurezza
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione e del
primo utilizzo leggere con attenzione il libretto
istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze.
Per evitare errori e incidenti, è importante
garantire che tutte le persone che utilizzano
l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le
caratteristiche di sicurezza. Conservare queste
istruzioni e accertarsi che rimangano unite
all'apparecchio in caso di vendita o trasloco, in
modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente
informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle presenti
istruzioni per l'utente, il produttore non è
responsabile dei danni provocati da eventuali
omissioni.
Sicurezza dei
persone fragili
bambini
e
delle
Questo apparecchio non deve essere usato da
persone, bambini inclusi, con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di
conoscenza e esperienza, a meno che non
siano state istruite all'uso dell'apparecchio da
parte dei responsabili della loro sicurezza,
oppure sotto vigilanza di questi. I bambini
devono essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l'apparecchio.
Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della
portata dei bambini. Alcuni materiali possono
creare rischi di soffocamento.
Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre
la spina dalla presa, tagliare il cavo di
collegamento (il più vicino possibile
all'apparecchio) e smontare lo sportello per
evitare che i bambini giocando possano subire
scosse elettriche o chiudersi dentro
l'apparecchio.
Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di
guarnizioni magnetiche nello sportello, va a
sostituirne uno più vecchio avente sportello o
coperchio con chiusure a molla, si deve rendere
inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare
l'apparecchio sostituito, per evitare che diventi
una trappola mortale per i bambini.
Sicurezza generale
Assicurarsi che le aperture di ventilazione
non siano otturate.
L'apparecchio
è
progettato
per
la
conservazione di alimenti e bevande per il
normale uso domestico, come spiegato nelle
presenti istruzioni per l'uso.
Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi
artificiali per accelerare lo sbrinamento.
Non utilizzare altri apparecchi elettrici (per
esempio gelatiere) all'interno dei frigoriferi, a
meno che non siano approvati per questo
scopo dal produttore.
Non danneggiare il circuito refrigerante.
Nel circuito refrigerante dell'apparecchio è
contenuto il refrigerante isobutano (R600a),
un gas naturale con un elevato livello di
compatibilità ambientale, che è però
infiammabile. Durante il trasporto e
l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi
che nessuno dei componenti del circuito
refrigerante venga danneggiato. Se il circuito
refrigerante dovesse venire danneggiato:
– evitare fiamme libere e sorgenti di
accensione
– ventilare la stanza in cui si trova l'apparecchio
È pericoloso cambiare le specifiche o
cercare di modificare il prodotto in qualunque
modo. Se il cavo è danneggiato potrebbe
provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse
elettriche.
Ogni componente elettrico (cavo elettrico,
spina, compressore) deve essere
sostituito da un tecnico certificato o da
personale d'assistenza qualificato.
1. Non si devono applicare prolunghe al cavo
elettrico.
2. Controllare che la spina non venga
schiacciata o danneggiata dal retro
dell'apparecchio. Una spina schiacciata o
danneggiata può surriscaldarsi e provocare
incendi.
3. Accertare di riuscire a raggiungere la spina
dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo di rete.
5. Se la presa è allentata, non inserire la spina.
si potrebbero provocare scosse elettriche o
incendi.
6. Non mettere in funzione l'apparecchio senza
la copertura della lampadina 1) di
illuminazione interna.
Questo apparecchio è pesante. Spostarlo
con cautela.
Non rimuovere né toccare alimenti riposti nel
vano congelatore con le mani bagnate/
umide, si potrebbero provocare abrasioni
della pelle o bruciature da gelo.
Evitare
un'esposizione
prolungata
dell'apparecchio alla luce solare diretta.
17
IT
Uso quotidiano
Non collocare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchio.
Non collocare gas e liquidi infiammabili
nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
Non collocare gli alimenti direttamente contro
l'uscita dell'aria nella parete posteriore. 2)
Gli alimenti congelati non devono essere
ricongelati una volta scongelati.
Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati
secondo le istruzioni del produttore
dell'alimento surgelato.
Osservare rigorosamente i consigli per la
conservazione degli alimenti del produttore
dell'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.
Non collocare bevande gassate o frizzanti nello
scomparto congelatore perché creano
pressione sul recipiente che può esplodere
danneggiando l'apparecchio.
I ghiaccioli possono provocare bruciature da
gelo se consumati immediatamente dopo averli
tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
Prima
della
manutenzione,
spegnere
l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
Se non è possibile arrivare alla presa,
interrompere l'alimentazione elettrica.
Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la
brina dall'apparecchio. Usare un raschietto di
plastica.
Esaminare regolarmente il foro di scarico
dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se
necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua
si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente
le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.
Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che
non presenti danni. Non collegare l'apparecchio
se è danneggiato. Segnalare immediatamente
gli eventuali danni al negozio in cui è stato
acquistato. In questo caso conservare
l'imballaggio.
Si consiglia di attendere almeno due ore prima
di collegare l'apparecchio per consentire all'olio
di arrivare nel compressore.
1) Se la copertura della lampadina è prevista
2) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost
3) Per gli apparecchi che prevedono un
collegamento alla rete idrica
18
Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti
si può surriscaldare. Per ottenere una
ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di
installazione.
Se possibile il retro dell'apparecchio
dovrebbe essere posizionato contro una
parete per evitare di toccare le parti calde o
di rimanervi impigliati (compressore,
condensatore), evitando così possibili
scottature.
L'apparecchio non deve essere posto vicino
a radiatori o piani di cottura a gas.
Installare l'apparecchio in modo che la presa
rimanga accessibile.
Per il collegamento idrico, usare solo
sorgenti d'acqua potabile. 3)
Assistenza tecnica
Tutti gli interventi elettrici richiesti per gli
interventi di assistenza dell'apparecchio
devono essere eseguiti da un elettricista
qualificato o da una persona competente.
Gli interventi di assistenza sul prodotto
devono essere eseguiti esclusivamente da
tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi
originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas
che potrebbero danneggiare lo strato di
ozono nel circuito refrigerante o nei
materiali isolanti. L'apparecchio non deve
essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla
spazzatura. La schiuma dell'isolamento
contiene gas infiammabili: lo smaltimento
dell'apparecchio va eseguito secondo le
prescrizioni vigenti da richiedere alle autorità
locali. Evitare di danneggiare il gruppo
refrigerante, specialmente nellaparte posteriore
vicino allo scambiatore di calore. I materiali
usati su questo apparecchio contrassegnati dal
simbolo
sono riciclabili.
IT
Funzionamento e uso
Prima dell'uso
Attendere 4 ore prima di collegare
l'apparecchio per consentire all'olio di
arrivare nel compressore.
Prima di usare l'apparecchio per la prima volta,
lavare l'interno e gli accessori interni con acqua
tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico
odore dei prodotti nuovi, poi asciugare
accuratamente.
Non usare detergenti o polveri abrasive
perché potrebbero danneggiare le
finiture.
Rimuovere gli elementi di sicurezza usati per il
trasporto.
Componenti interni
Ripiani
I ripiani possono essere tolti per la pulizia.
Per permettere la conservazione di confezioni
di alimenti di varie dimensioni, i ripiani
possono essere collocati a diverse altezze.
Per rimuovere un ripiano interno tirarlo in
avanti finché non si riesce a inclinarlo in alto
o in basso e a rimuoverlo.
Accensione dell'apparecchio
Inserire la spina nella presa e ruotare la
manopola del termostato in senso orario oltre la
posizione «O» (OFF).
Il regolatore del termostato, all'interno del vano
frigorifero,
regola
la
temperatura
dell'apparecchio.
Ruotare il regolatore del termostato nella
posizione desiderata.
Controllo della temperatura
La temperatura interna è infuenzata dai
seguenti fattori:
Temperatura ambiente
Quantità e temperatura degli alimenti riposti
nell'apparecchio
Frequenza di apertura dello sportello e tempo
in cui viene lasciato aperto
Posizione dell'apparecchio. La temperatura
all'interno
dell'apparecchio
è
regolata
automaticamente
Impostazione “1” = Temperatura più elevata,
impostazione meno fredda
Impostazione “6” = Temperatura più bassa,
impostazione più fredda
Impostazione “0” = Off
Generalmente l'impostazione media è la più
idonea.
Per inserire il ripiano ad una altezza diversa
eseguire la stessa operazione in senso inverso.
Il ripiano di vetro sopra i cassetti per le
verdure e il ripiano per le bottiglie devono
sempre rimanere nella loro posizione per
assicurare una corretta circolazione dell'aria.
Ripiani nello sportello
Per permettere la conservazione di
confezioni di alimenti di varie dimensioni, il
ripiano centrale può essere regolato in
altezza.
Tirare gradualmente il ripiano nella direzione
delle frecce finché non è liberato, quindi
riposizionarlo come desiderato.
Per una pulizia più accurata, lo sportello
superiore e quello inferiore possono essere
facilmente tolti e rimontati.
19
IT
Consigli pratici
Risparmio di energia
Prestare attenzione alla posizione in cui viene
collocato l'apparecchio. Consultare la sezione
“Installazione”. Se installato correttamente,
l'apparecchio consuma meno energia.
Evitare di tenere aperti gli sportelli per lungo
tempo o di aprirli troppo frequentemente,
perché entrerebbe nell'apparecchio aria calda
che provocherebbe frequenti accensioni del
compressore.
Se la temperatura ambiente è troppo elevata, la
manopola del termostato è nella posizione più
fredda (numeri più alti) e l'apparecchio è pieno,
il compressore può funzionare continuamente,
provocando la formazione di brina o ghiaccio
sull'evaporatore. Se questo accade, ruotare la
manopola in una posizione meno fredda
(numeri più bassi) per consentire lo
sbrinamento automatico e ridurre il consumo di
elettricità.
Non collocare alimenti caldi all'interno
dell'apparecchio. Se gli alimenti sono caldi, farli
raffreddare prima di riporli nel frigorifero.
Tenere pulito il condensatore a emissione del
calore, la griglia metallica sulla parete
posteriore dell'apparecchio.
Consigli pratici per la refrigerazione
Non riporre nel frigorifero alimenti caldi o liquidi che
evaporano e coprire o avvolgere gli alimenti,
specialmente se emettono un forte odore.
Alcuni consigli pratici per aiutarvi ad usare
correttamente il frigorifero:
Carne cruda (manzo, maiale, agnello e pollame):
avvolgerla in sacchetti di polietilene e collocarla
sopra ai cassetti per le verdure, la posizione più
fredda nel frigorifero. La carne riposta in questo
modo si conserva per uno o al massimo due
giorni.
Alimenti cucinati, piatti freddi, gelatine, ecc.:
devono essere coperti bene e riposti in uno dei
ripiani di vetro.
Frutta e verdura: deve essere pulita accuratamente
e riposta nel/i cassetto/i sul fondo.
Burro e formaggio: devono essere collocati in
appositi contenitori ermetici, o in sacchetti di
polietilene o avvolti in una pellicola di alluminio per
impedirne il contatto con l'aria.
Bottiglie di latte: devono avere il tappo ed essere
riposte nel ripiano per le bottiglie nello sportello.
Le banane, le patate, le cipolle e l'aglio, se non
sono confezionati, non devono essere tenuti nel
frigorifero.
20
Manutenzione
Scollegare la spina dalla presa di
corrente prima di effettuare interventi
di manutenzione.
Avvertenza
Questo apparecchio contiene idrocarburi nel
gruppo refrigerante, la manutenzione e la
ricarica devono quindi essere effettuate
esclusivamente da tecnici autorizzati.
Sbrinamento
Durante il funzionamento del frigorifero, parte
dell'umidità della camera di raffreddamento
viene rilasciata sottoforma di brina e ghiaccio.
Uno spessore notevole di brina e di ghiaccio ha
un effetto isolante, riducendo così l'efficienza di
raffreddamento man mano che la temperatura
aumenta, consumando più energia; ad un certo
livello non è più possibile aprire la porta dello
scomparto dei cibi congelati che si può
rompere.
In questo tipo di apparecchiatura, lo
sbrinamento dello scomparto per alimenti
freschi è automatico e non necessita di
interventi esterni.
Il termostato interrompe il funzionamento del
compressore ad intervalli regolari per un tempo
più o meno lungo; in questa fase il
raffreddamento si interrompe, la temperatura
dello scomparto refrigerante aumenta e
avviene lo sbrinamento. Dopo lo sbrinamento, il
termostato fa riavviare l'impianto.
L'acqua di sbrinamento fluisce, attraverso lo
scarico
preposto,
nel
vassoio
per
l'evaporazione sistemato sulla parte superiore
del compressore ed evapora a causa del
calore di quest'ultimo.
Controllare e pulire regolarmente lo
scarico per l'acqua di sbrinamento. Se
lo scarico è ostruito, l'acqua che si raccoglie
può causare un guasto perché può
riversarsi sul sistema di isolamento
dell'apparecchiatura.
IT
Pulire lo scarico per l'acqua di sbrinamento con il
raschietto fornito, indicato nella figura. Il raschietto
deve essere conservato nello scarico.
Di tanto in tanto controllare che lo scarico per
l'acqua di sbrinamento non sia ostruito.
Il caso più tipico di ostruzione dello scarico per
l'acqua di sbrinamento avviene quando si
inserisce del cibo avvolto in carta all'interno
dell'apparecchiatura. La carta può venire a
contatto con il retro dello scomparto refrigerante e
congelarsi. Togliendo il cibo, la carta si può
strappare e il frammento può finire nello scarico
ostruendolo. Si raccomanda quindi di prestare
attenzione quando si inseriscono alimenti avvolti
in carta all'interno dell'apparecchiatura.
Quando è necessaria una maggiore
refrigerazione, ad es. in caso di temperature
elevate, il frigorifero funziona temporaneamente in
modo continuativo; in questa fase, lo sbrinamento
non può avvenire.
Può succedere che dopo lo sbrinamento
rimangano piccole tracce di ghiaccio e brina sul
retro dello scomparto refrigerante.
Lo scomparto per gli alimenti congelati non può
essere dotato di un sistema per lo sbrinamento
automatico, in quanto gli alimenti congelati e
surgelati non tollerano temperature di
scongelamento.
Purché non sia troppo spesso, lo strato di brina e
ghiaccio può essere rimosso con un raschietto di
plastica.
Quando lo strato di ghiaccio è così spesso che
non può essere raschiato con la paletta, lo
scomparto per gli alimenti congelati deve essere
sbrinato (di solito 2-3 volte all'anno).
Togliere gli alimenti dagli scomparti per cibi
congelati e per cibi freschi, avvolgerli in qualche
strato di carta o di stoffa. Durante lo sbrinamento
conservarli possibilmente in un luogo fresco.
Scollegare il circuito dell'apparecchiatura e
lasciare aperte le porte dei due scomparti.
Asciugare continuamente l'acqua di sbrinamento
con un panno morbido o con una spugna.
Dopo lo sbrinamento, asciugare le superfici,
collegare l'apparecchiatura e inserire gli alimenti
al loro posto.
Si consiglia di riavviare l'apparecchiatura
impostando il termostato sulla posizione più
elevata, in modo che possa raggiungere
un'adeguata temperatura di conservazione il più
presto possibile.
Pulizia
Non usare mai oggetti metallici per
pulire l'apparecchio perché potrebbero
danneggiarlo. NON usare detergenti o
polveri abrasive, prodotti di pulizia molto
profumati o cere lucidanti per pulire
l'interno dell'apparecchio perché possono
danneggiare la superficie e lasciare un forte
odore.
Pulire l'interno con acqua tiepida e bicarbonato
di sodio. Risciacquare e asciugare con cura.
Per garantire un funzionamento sicuro del
frigorifero, una volta all'anno rimuovere la griglia
di ventilazione alla base e pulire i canali d'aria
con un aspirapolvere.
Quando l'apparecchio non è
in uso
Scollegare l'apparecchio dallarete elettrica.
Rimuovere tutti gli alimenti e pulire il frigo
lasciando gli sportelli aperti per impedire la
formazione di cattivi odori.
Sostituzione della lampadina
Nel caso la lampadina non funzioni, procedere
come segue per la sostituzione:
scollegare l'apparecchiatura.
Sganciare il coprilampada come indicato nella
figura, nella direzione della freccia superiore,
poi estrarlo in direzione della freccia inferiore e
sostituire la lampadina. (Tipo di lampadina:
Mignon 322, 230 V, 15 W, filo E 14).
Dopo aver sostituito la lampadina, rimontare il
coprilampada e collegare l'apparecchiatura.
La mancanza di luce non influisce sul
funzionamento del frigorifero.
21
IT
Anomalie di funzionamento
Alcuni problemi possono essere facilmente
risolvibili senza la necessità di ricorrere
all'assistenza tecnica. Seguire queste istruzioni:
PROBLEMA
Lo sportello non si chiude
L'interno del frigorifero non è
sufficientemente freddo
La temperatura all'interno del
frigorifero è troppo bassa.
Il compressore è sempre acceso.
Presenza
d'acqua
all'interno/esterno del frigorifero.
Esce acqua sul pavimento.
Rumori
22
SOLUZIONE
Livellare adeguatamente l'apparecchio se non è ben livellato. Il
peso supera il limite del ripiano dello sportello, distribuire il peso
più uniformemente o rimuovere alcuni prodotti. L'apparecchio
non è installato correttamente. Consultare la sezione
“Installazione”.
Impostare una temperatura minore. Distribuire gli alimenti per
permettere la circolazione dell'aria fredda attorno ad essi.
Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso e che la
guarnizione sia completa e pulita. La temperatura nella
posizione in cui è installato l'apparecchio è superiore alla
normale temperatura ambiente.
Portare temporaneamente il regolatore della temperatura su una
posizione più calda.
Posizionare la manopola del termostato su un numero inferiore.
La temperatura nella posizione in cui è installato l'apparecchio è
superiore alla normale temperatura ambiente. Controllare che la
ventilazione sia sufficiente e che le aperture di ventilazione non
siano ostruite. La causa potrebbe essere l'introduzione di grandi
quantità di alimenti e/o frequenti aperture/chiusure dello
sportello.
A volte è normale. Durante lo sbrinamento automatico, la brina
si scioglie sulla piastra di raffreddamento.
Collocare il tubo di scarico nel retro del frigorifero sopra una
bacinella.
A volte è normale. Il regolatore della temperatura può provocare
degli schiocchi quando il sistema viene collegato o scollegato. Il
gas di raffreddamento iniettato può produrre un gorgoglio
quando passa attraverso i tubi. Il motore può provocare un
ronzio e/o leggeri botti. Il materiale isolante usato tende ad
aumentare leggermente i livelli di rumore, comunque permette
un migliore isolamento e una riduzione dei consumi energetici.
IT
Assistenza e ricambi
Se non si trova il rimedio a un malfunzionamento
in questo libretto d'istruzioni, contattare il proprio
rivenditore o il nostro servizio assistenza e
consultare la garanzia.
L'ordinazione selettiva dei ricambi può far
risparmiare denaro e viaggi inutili. Per questa
ragione fornire sempre le informazioni seguenti
sull'apparecchio:
Nome del modello
Numero del modello (PNC)
Numero di serie (N° S)
Queste informazioni sono riportate sulla targhetta
di identificazione all'interno dell'apparecchio sulla
parete sinistra. Si raccomanda di annotare qui
questi dati, in modo che siano a portata di mano
se necessari.
Caratteristiche tecniche
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta di
identificazione all'interno dell'apparecchio, sul lato
sinistro.
Cambio
sportello
di
lato
dello
L'apparecchio è fornito con l'apertura
dello sportello verso destra.
Seguire le istruzioni seguenti prima di
installarlo con l'apertura dello sportello verso
sinistra.
1. Svitare la vite della cerniera superiore e
rimuovere il distanziatore.
2. Togliere lo sportello.
3. Svitare con una chiave il perno inferiore e
avvitarlo sul lato opposto.
4. Rimontare lo sportello e avvitare la cerniera
superiore e il distanziatore nel lato opposto.
Reversibilità della porta dello
scomparto per alimenti
congelati
Dopo aver modificato il senso di apertura della
porta esterna, su questo modello è necessario
rimontare anche la porta dello scomparto per
gli alimenti congelati.
La sequenza delle operazioni è indicata nella
figura.
Con un cacciavite premere la linguetta di
fissaggio che si trova nella parte interiore del
supporto inferiore della porta.
Ribaltare il supporto inferiore della porta
insieme alla porta del compartimento
congelatore, poi toglierlo dal pinione della
porta del compartimento congelatore.
Rimuovere il tappo angolare, ed inserirlo
nell'apertura eliberata al lato opposto.
23
IT
Posizionamento
Girando a 180° la porta del compartimento
congelatore, mettere il supporto inferiore al
pinione inferiore della porta del compartimento
congelatore.
Disimballare l'apparecchio e controllare che
sia in buone condizioni e che non sia stato
danneggiato durante il trasporto.
L'apparecchio non deve essere posto vicino
a radiatori o piani di cottura a gas.
Evitare
un'esposizione
prolungata
dell'apparecchio alla luce solare diretta.
Per ragioni di sicurezza, la ventilazione
minima deve essere come illustrato nella
figura.
Attenzione: assicurarsi che le aperture di
ventilazione non siano otturate.
La nicchia in cui viene installato
l'apparecchio deve avere una condotta di
ventilazione delle dimensioni seguenti:
profondità:
50 mm
larghezza:
540 mm
Inserire il pinione del supporto superiore della
porta
del
compartimento
congelatore
nell'apertura libera, poi premere fino a scontro il
supporto inferiore della porta insieme alla porta
del compartimento congelatore.
In caso non si voglia eseguire la procedura sopra
descritta, contattare il servizio assistenza più
vicino. I tecnici esperti eseguiranno il montaggio
con un addebito.
Installazione
Fare
attenzione
durante
la
movimentazione dell'apparecchio a non
danneggiare il gruppo refrigerante
perché ciò potrebbe provocare perdite di
liquido.
Durante il normale funzionamento, il
condensatore e il compressore sul retro
dell'apparecchio si riscaldano notevolmente.
Assicurarsi sempre che vi sia una ventilazione
adeguata, altrimenti si possono rompere dei
componenti e gli alimenti possono avariarsi.
Vedere le istruzioni per l'installazione.
Importante: se il cavo di alimentazione si
danneggiasse, deve essere sostituito con un
cavo speciale o assieme disponibile presso il
costruttore o il servizio di assistenza tecnica.
24
La classificazione climatica è indicata sulla targhetta
di identificazione, posta all'interno dell'apparecchio,
sulla parete sinistra.
Nella tabella seguente sono indicate le temperature
ambiente corrette per ogni classificazione climatica:
Classificazione
per una temperatura
climatica
ambiente di
SN
da +10 a +32 °C
N
da +16 a +32 °C
ST
da +16 a +38 °C
T
da +16 a +43 °C
Collegamento elettrico
Prima di collegare l'apparecchio alla rete
elettrica, assicurarsi che il voltaggio e la
frequenza indicati nella targhetta con il numero
di serie corrispondano all'alimentazione locale.
La tensione può scostarsi del ±6% dalla
tensione nominale.
Per il funzionamento con tensioni diverse, deve
essere impiegato un autotrasformatore di
misura idonea.
IT
Importante
L'apparecchio deve essere collegato a terra.
La spina del cavo d'alimentazione è munita di un
apposito contatto. Se la presa elettrica non è
collegata a terra, collegare l'apparecchio a una
terra separata in conformità ai regolamenti vigenti
in materia, rivolgersi a un tecnico specializzato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità
in caso di mancata osservanza delle
precauzioni di sicurezza sopra indicate.
Questo apparecchio è conforme alle
seguenti
Direttive CEE:
87/308 CEE del 2/6/87 relativa
soppressione dei radiodisturbi.
Per una ventilazione appropriata, seguire le
indicazioni nella figura.
alla
73/23 CEE del 19/2/73 (Direttiva sulla bassa
tensione) e successivi aggiornamenti.
89/336 CEE del 3/5/89 (Direttiva sulla
compatibilità elettromagnetica) e successivi
aggiornamenti.
Attenzione!
Deve essere possibile scollegare l'apparecchio
dall'alimentazione elettrica; la spina deve quindi
essere facilmente accessibile dopo l'installazione.
Installazione
Dimensioni della nicchia
Altezza dell'alloggiamento (1)
880
1225 mm
Profondità dell'alloggiamento (2)
550
550 mm
Larghezza dell'alloggiamento (3)
560
560 mm
La nicchia in cui viene installato l'apparecchio deve
avere una condotta di ventilazione delle dimensioni
seguenti:
Profondità
Larghezza
1. Inserire
l'apparecchio
nella
nicchia
controllando che stia contro la superficie
interna dell'unità sul lato dove sono montate
le cerniere dello sportello. Inserire
l'apparecchio finché la guarnizione superiore
non si attesta contro l'unità (1) e assicurarsi
che la cerniera inferiore sia allineata con la
superficie dell'unità (2).
2. Aprire lo sportello e spingere l'apparecchio
contro il lato del mobile della cucina opposto
a quello delle cerniere dell'apparecchio.
Fissare l'apparecchio con le 4 viti (I) in
dotazione all'apparecchio.
50 mm
540 mm
25
IT
3. Premere le coperture dei giunti
l'apparecchio e il mobile della cucina.
fra
5. Separare i particolari Ha, Hb, Hc, Hd come
indicato nella figura.
6. Collocare la guida (Ha) nella parte interna
dello sportello del mobile, in alto e in basso
come indicato nella figura, e segnare la
posizione dei fori esterni. Dopo avere
effettuato i fori, fissare la guida con le viti in
dotazione.
4. Dal cappuccio di plastica (E) che copre la
cerniera e il perno, rimuovere la parte indicata
nel disegno.
Questa operazione è facilitata dalla scanalatura
presente nella parte interna del copricerniera.
“Rimuovere la parte marcata DX se il perno è
inserito nella cerniera destra e la parte marcata
SX se il perno è inserito nella cerniera sinistra.”
Applicare i cappucci (C-D) sui coprigiunti e nei
fori delle cerniere. Inserire i copricerniera (E)
fino allo scatto.
26
7. Fissare la copertura (Hc) sulla guida (Ha)
innestandola in posizione.
IT
8. Aprire lo sportello dell'apparecchio e lo
sportello del mobile a 90°. Inserire la
squadretta (Hb) nella guida (Ha). Avvicinare lo
sportello dell'apparecchio allo sportello del
mobile e segnare le posizioni dei fori come
indicato nella figura.
9. Togliere la squadretta e segnare la posizione
dove si deve inserire il chiodo (K) a una
distanza di 8 mm dal bordo esterno dello
sportello.
10.Collocare di nuovo la squadretta sulla guida
e fissarla con le viti in dotazione.
Se fosse necessario allineare lo sportello del
mobile, usare la distanza delle fessure.
Fine di questo procedimento, è necessario
controllare se lo sportello del mobile si
chiude bene.
11. Fissare la copertura (Hd) sulla squadretta
(Hb) innestandola in posizione.
27
ES
Antes de instalar y utilizar su aparato lea cuidadosamente este libro de instrucciones. Este
contiene instrucciones de seguridad, consejos e información útil. Si el frigorífico se utiliza de
acuerdo con las instrucciones indicadas en este libro, funcionará correctamente y cumplirá
sus expectativas de satisfacción como usuario.
Instrucciones para utilizar el manual
Notas importantes para su seguridad o el correcto funcionamiento del electrodoméstico
Información adicional sobre el uso y las aplicaciones prácticas del electrodoméstico
Consejos y observaciones para un uso económico y ecológico del electrodoméstico
El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no se puede tratar
como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de
recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que
este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda
donde compró el producto.
28
ES
Índice
Información sobre seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Eliminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Funcionamiento y utilización / Antes del uso / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Puesta en funcionamiento del electrodoméstico / Ajuste de la temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Componentes internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Consejos y sugerencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Mantenimiento (descongelación) / Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Fallos de funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Servicio técnico y piezas de repuesto / Especificaciones técnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Cambio del sentido de apertura de la puerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Instalación / Colocación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Conexión eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Empotrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
29
ES
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el
funcionamiento correcto del aparato, antes de
instalarlo y utilizarlo por primera vez lea
atentamente este manual del usuario, incluidos
los consejos y advertencias. Para evitar errores y
accidentes, es importante que todas las personas
que utilicen el aparato estén perfectamente al
tanto de su funcionamiento y de las
características de seguridad. Conserve estas
instrucciones y no olvide mantenerlas junto al
aparato en caso de su desplazamiento o venta
para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida
útil dispongan siempre de la información
adecuada sobre el uso y la seguridad. Por la
seguridad de personas y bienes, siga las normas
de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya
que el fabricante no se hace responsable de
daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
Este electrodoméstico no está diseñado para
que lo usen personas (incluidos niños) con
discapacidad física, sensorial o mental, o con
experiencia y conocimiento insuficientes, a
menos que una persona responsable de su
seguridad les supervise o instruya en el uso del
electrodoméstico. No permita que los niños
jueguen con el electrodoméstico.
Mantenga los materiales de embalaje alejados
de los niños. Existe riesgo de asfixia.
Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe
de la toma, corte el cable de conexión (tan
cerca del aparato como pueda) y retire la
puerta para impedir que los niños al jugar
puedan sufrir descargas eléctricas o quedar
atrapados en su interior.
Si este aparato, que cuenta con juntas de
puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más
antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la
puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de
muelle antes de desechar el aparato antiguo.
Evitará así que se convierta en una trampa
mortal para niños.
Instrucciones
seguridad
generales
de
Mantenga las aberturas de ventilación sin
obstrucciones.
El aparato está diseñado para conservar los
alimentos y bebidas de una vivienda normal,
como se explica en este folleto de
instrucciones.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el procesode
descongelación.
30
No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas de hacer helados) dentro de
aparatos de refrigeración, a menos que el
fabricante haya autorizado su utilización.
No dañe el circuito refrigerante.
El circuito refrigerante del aparato contiene
isobutano (R600a). Es un gas natural con un
gran
nivel
de
compatibilidad
medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del
aparato, cerciórese de no provocar daños al
circuito de refrigerante. Si el circuito de
refrigerante se daña:
– evite fuegos al descubierto y fuentes de
encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
Es peligroso alterar las especificaciones o
intentar modificar este producto en modo
alguno. Cualquier daño en el cable de
alimentación puede provocar cortocircuito,
incendio o descarga eléctrica.
Los componentes eléctricos (cable de
alimentación, enchufe, compresor) debe
sustituirlos un técnico autorizado o personal de
reparaciones profesional.
1. El cable de alimentación no se debe
prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está
aplastado ni dañado por la parte trasera del
aparato. Un enchufe aplastado o dañado
puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe
del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el
enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica
o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de
la bombilla 1) de la iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener
precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las manos
húmedas o mojadas, ya que podría sufrir
abrasión de la piel o quemaduras por
congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a
la luz solar directa.
ES
Uso diario
No coloque recipientes calientes sobre las
piezas plásticas del aparato.
No almacene gas ni líquido inflamable en el
aparato, ya que podrían estallar.
No coloque alimentos directamente contra la
salida de aire de la pared posterior. 2)
Los alimentos que se descongelen no deben
volver a congelarse.
Guarde los alimentos congelados, que se
adquieren ya envasados, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Se
deben
seguir
estrictamente
las
recomendaciones del fabricante del aparato
sobre el almacenamiento. Consulte las
instrucciones correspondientes.
No coloque bebidas carbonatadas o con gas
en el congelador, ya que se genera presión en
el recipiente, que podría estallar y dañar el
aparato.
Si se consumen polos helados retirados
directamente del aparato, se pueden sufrir
quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
Antes de realizar tareas de mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe de
la toma de red. Si no puede acceder a la toma
de red, corte el suministro eléctrico.
No limpie el aparato con objetos metálicos.
No utilice objetos afilados para eliminar el hielo
del aparato. Utilice un raspador plástico.
Inspeccione habitualmente el desagüe del
agua descongelada del frigorífico. Si es
necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se
bloquea, el agua se acumulará en la base del
aparato.
Instalación
Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
Desembale el aparato y compruebe que no
tiene daños. No conecte el aparato si está
dañado. Informe de los posibles daños de
inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese
caso, conserve el material de embalaje.
Es recomendable esperar al menos dos horas
antes de conectar el aparato, para permitir que
el aceite regrese al compresor.
El aparato debe contar con circulación de
aire adecuada alrededor, ya que de lo
contrario se produce recalentamiento. Para
conseguir una ventilación suficiente, siga las
instrucciones correspondientes a la
instalación.
Siempre que sea posible, la parte posterior
del producto debe estar contra una pared,
para evitar que se toquen las partes
calientes (compresor, condensador) y se
produzcan quemaduras.
El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
Asegúrese de que es posible acceder al
enchufe
después
de
instalar
el
electrodoméstico.
Realice la conexión sólo con el suministro de
agua potable. 3)
Servicio técnico
Un electricista homologado deberá realizar
las tareas que se requieran para ejecutar el
servicio o mantenimiento de este
electrodoméstico.
Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar
recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases
perjudiciales para la capa de ozono, ni en
el circuito de refrigerante ni en los
materiales aislantes. El aparato no se debe
desechar junto con los residuos urbanos. La
espuma aislante contiene gases inflamables: el
aparato se debe desechar de acuerdo con la
normativa vigente, que puede solicitar a las
autoridades locales. No dañe la unidad de
refrigeración, en especial la parte trasera,
cerca del intercambiador de calor. Los
materiales de este aparato marcados con el
símbolo
son reciclables.
1) Si está previsto el uso de cubierta para la
bombilla
2) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free)
3) Si está prevista una conexión de agua
31
ES
Funcionamiento y utilización
Antes del uso
Espere al menos 4 horas antes de conectar
el frigorífico para permitir que el aceite
regrese al compresor.
Antes de utilizar el frigorífico por primera vez se
puede eliminar el típico olor a nuevo limpiando
el interior y todos los accesorios internos del
frigorífico con agua templada y jabón neutro y
luego secándolos.
No utilice detergentes ni productos
abrasivos en polvo que puedan dañar el
acabado.
Quite los elementos de protección utilizados
durante el transporte.
Componentes internos
Estantes
Los estantes se pueden quitar para la limpieza.
Los estantes se pueden colocar a diferente
altura para guardar envases de alimentos de
varios tamaños.
Empuje el estante interior hacia adelante hasta
que pueda inclinarlo arriba o abajo y sáquelo.
Puesta en funcionamiento del
electrodoméstico
Introduzca el enchufe en la toma de corriente y
gire el mando del termostato a la derecha
desde la posición «O» (apagado).
Con el termostato del compartimiento del
frigorífico se regula la temperatura del
electrodoméstico.
Gire el mando del termostato hasta la
temperatura que desee.
Realice el mismo procedimiento a la inversa
para colocarlo a una altura diferente.
El estante de cristal, situado encima de los
cajones para verdura y el estante para
botellas, siempre debe permanecer colocado
para garantizar una correcta circulación del aire.
Estantes de la puerta
Ajuste de la temperatura
En la temperatura interior del frigorífico influyen
los factores siguientes:
Temperatura ambiente
Cantidad y temperatura de los alimentos
introducidos
Frecuencia con que se abre la puerta y tiempo
que permanece abierta
Lugar donde se instala el frigorífico. La
temperatura interior del frigorífico se ajusta
automáticamente.
Posición “1” = temperatura máxima, ajuste
en la temperatura más alta
Posición “6” = temperatura mínima, ajuste
en la temperatura más baja.
Posición “0” = apagado
Lo más conveniente es ajustar la temperatura
en una posición intermedia.
32
La altura del estante central de la puerta se
puede ajustar para guardar envases de
alimentos de varios tamaños.
Tire lentamente del estante en la dirección
de las flechas hasta que se suelte y luego
colóquelo como sea necesario.
Los estantes superior e inferior de la puerta
se pueden quitar y volver a colocar
fácilmente para permitir una limpieza a fondo.
ES
Consejos y sugerencias
Los plátanos, las patatas, las cebollas y el
ajo no se deben guardar en el frigorífico sin
envolver.
Ahorro de energía
Mantenimiento
Preste atención a la colocación del frigorífico.
Consulte la sección “Instalación”. El frigorífico
consume menos energía cuando se instala
correctamente.
Intente no mantener la puerta abierta durante
largos intervalos de tiempo y evite abrirla con
demasiada frecuencia si no quiere que entre
aire caliente en el frigorífico y el compresor se
active de forma continua e innecesaria.
Cuando la temperatura ambiente es alta, el
termostato está ajustado en la temperatura
mínima y el frigorífico está lleno, el compresor
puede funcionar de forma continua y dar lugar a
que se forme escarcha o hielo en el evaporador.
Cuando esto ocurra, mueva el termostato hasta
una temperatura más alta para permitir que el
frigorífico se descongele automáticamente. De
esta forma ahorrará energía.
No introduzca alimentos que estén calientes en
el frigorífico. Espere a que se enfríen.
Mantenga limpios en todo momento el
condensador (que emite calor) y la rejilla
metálica de la pared trasera del frigorífico.
Consejos y sugerencias de
refrigeración
No guarde alimentos calientes ni líquidos que
se evaporen en el frigorífico. No cubra ni
envuelva los alimentos, sobre todo si despiden
un olor fuerte.
A continuación se ofrecen otros consejos para
utilizar correctamente el frigorífico:
Carne cruda (vacuno, cerdo, cordero y
aves): meta la carne cruda en bolsas de
polietileno y coloque las bolsas encima del
compartimiento para ensaladas, que es el punto
más frío del frigorífico. La carne así envasada
sólo se conserva en buenas condiciones
durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, embutidos, gelatina y
demás: estos alimentos se deben cubrir bien y
se pueden colocar en cualquiera de los
estantes de cristal.
Fruta y verdura: estos alimentos deben
limpiarse bien y colocarse en los cajones de la
parte inferior.
Mantequilla y queso: estos alimentos se
deben colocar en los recipientes herméticos
especiales. También pueden envolverse en
papel de aluminio o introducirse en bolsas de
plástico sin dejar que entre aire.
Botellas de leche: las botellas de leche se
deben guardar con la tapa puesta en el
botellero de la puerta.
Desenchufe el frigorífico antes de
realizar cualquier operación de
mantenimiento.
Advertencia
La unidad de refrigeración del frigorífico
contiene hidrocarburos. Por este motivo,
sólo deben mantenerla y acceder a ella los
técnicos autorizados.
Descongelación
El hielo y la escarcha formada debido a la
humedad dentro del compartimento refrigerador
se elimina con el funcionamiento normal del
frigorífico.
Una capa gruesa de hielo y escarcha tiene un
efecto aislante, por lo que se reducen la
eficacia de enfriamiento. Según aumente la
temperatura será necesario más energía y
llegado a cierto grosor el hielo no permitirá que
se abra la puerta del compartimento de
alimentos congelados, pudiéndose romper la
puerta.
En este tipo de aparato la descongelación del
compartimento de alimentos frescos es
automática sin ninguna intervención externa.
El termostato interrumpe el funcionamiento del
compresor a intervalos regulares durante mas
o menos tiempo - durante este periodo se
detiene la refrigeración - la temperatura del
compartimento refrigerador aumenta y se
realiza la descongelación. Después de la
descongelación el termostato reinicia el
funcionamiento del sistema.
El agua de la descongelación fluye a través del
canal vierte aguas y cae a la cubeta de
evaporación situada sobre el compresor donde
se evapora por el calor del propio compresor.
Compruebe y limpie regularmente el
desagüe
del
agua
de
la
descongelación. Si el desagüe se obstruye,
el agua de la descongelación acumulada
puede provocar una avería ya que puede
penetrar en el aislamiento del aparato.
33
ES
Limpie el desagüe del agua de la descongelación
con el limpiador suministrado que se observa en la
ilustración. El limpiador se debe dejar insertado en
el desagüe.Revise ocasionalmente el orifico del
desagua para comprobar que no esté obstruido.
El caso mas típico de obstrucción se da cuando se
introduce en el frigorífico alimentos envueltos en
algún tipo de papel, y este entra en contacto con la
placa posterior adhiriéndose a la misma al
congelarse. Si ahora se retira el paquete el papel se
rompe quedando un trozo pegado. Este al
descongelarse puede obstruir el desagüe. Por lo
mencionado debe tener cuidado al colocar paquetes
de alimentos envueltos en el interior del aparato.
Durante los periodos en que una reducción
de temperatura sea necesaria - p.ej. olas de
calor; puede ocurrir que temporalmente el
compresor del frigorífico esté funcionando
continuamente - durante éste periodo la
descongelación automática no es efectiva.
Las pequeñas manchas de hielo y escarcha que
permanecen después de la descongelación no
son anormales.
El compartimento de alimentos congelados no puede
ir incorporado con un mecanismo de descongelación
automático ya que los alimentos congelados no
toleran las temperaturas de descongelación.
Siempre que no sea demasiado gruesa, es
posible eliminar la capa de escarcha o hielo
utilizando un rascador de plástico.
Cuando el espesor de la capa de hielo sea tan
grande que no pueda ser removida con el
rascador, el compartimento congelador debe ser
descongelado (generalmente 2 o 3 veces al año).
Saque los alimentos de los compartimentos de
alimentos frescos y congelados, envuélvalos en
varias capas de papel o paños y sitúelos en un
lugar fresco durante la descongelación.
Desconecte el aparato y deje las puertas de los
compartimentos abiertas.
Seque continuamente el agua de la descongelación
utilizando un paño o esponja suave.
Después de completarse la descongelación limpie
las superficies, conecte de nuevo el aparato y
vuelva a introducir los alimentos dentro del mismo.
Se recomienda conectar el aparato con el termostato
en la posición mas alta, para que así alcance cuanto
antes la temperatura adecuada de conservación.
34
Limpieza
No utilice objetos metálicos para limpiar
el aparato, ya que podría dañarlo.
NUNCA utilice detergentes, productos en
polvo abrasivos, productos de limpieza muy
perfumados ni cera para limpiar el interior del
frigorífico. Estos productos dañan la
superficie y dejan un olor fuerte.
Utilice bicarbonato sódico y agua caliente para
limpiar el interior, enjuague y seque bien.
Si quiere asegurarse de que el frigorífico
funcione de forma segura, desmonte la rejilla de
ventilación de la base una vez al año y limpie los
conductos de aire con una aspiradora.
Mientras no se utiliza el frigorífico
Desconecte el frigorífico de la toma de
corriente.
Vacíe, limpie el frigorífico y deje la puerta
entreabierta para evitar olores desagradables.
Como sustituir la bombilla
Si la bombilla no funciona puede sustituirla
siguiendo los pasos siguientes:
Desconecte el aparato.
Desenrosque el tornillo que fija la tapa de la
bombilla, seguidamente retire la tapa en la
dirección de la flecha. Ahora puede sustituir la
bombilla. (tipo de bombilla a emplear: Mignon
322, 230 V, 15 W, rosca E14).
Después de sustituir la bombilla vuelva a colocar la
tapa de la misma y enchufe de nuevo el aparato.
El que la bombilla no se ilumine no afecta el
funcionamiento del aparato.
ES
Fallos de funcionamiento
Algunos fallos pueden solucionarse fácilmente sin
necesidad de llamar al servicio técnico. Siga
estas instrucciones:
PROBLEMA
La puerta no se cierra.
La temperatura del interior del
frigorífico es demasiado alta.
La temperatura del interior del
frigorífico es demasiado baja.
El compresor no deja de
funcionar.
Hay agua dentro/fuera
frigorífico.
Se vierte agua al suelo.
Se oyen ruidos.
del
SOLUCIÓN
Nivele el frigorífico, si no está bien nivelado. Ha cargado
demasiado el estante de la puerta y necesita distribuir el peso
de manera más uniforme, o quitar algunos productos. El
frigorífico no está bien instalado. Consulte la sección
“Empotrado”.
Ajuste el termostato en una temperatura más baja. Distribuya los
alimentos para permitir que el aire circule a su alrededor.
Asegúrese de que la puerta está completamente cerrada y
verifique que la junta está intacta y limpia. El lugar en el que ha
instalado el frigorífico presenta una temperatura ambiente
superior a la habitual.
Ajuste provisionalmente el termostato en una temperatura más
alta.
Ajuste el termostato en una posición más baja. El lugar en el que
ha instalado el frigorífico presenta una temperatura ambiente
superior a la habitual. Compruebe que hay una ventilación
adecuada y que los orificios de ventilación no están obstruidos.
El funcionamiento continuo del compresor puede deberse a que
ha introducido grandes cantidades de alimentos en el frigorífico,
a que abre y cierra la puerta con demasiada frecuencia o
ambos.
A veces es normal. El hielo se derrite en la placa de
refrigeración durante la descongelación automática.
Coloque la manguera de desagüe de la parte trasera del
frigorífico por encima de la cubeta de desagüe.
A veces es normal. El control de temperatura puede emitir
ruidos secos al conectar o desconectar el sistema. El gas
refrigerante inyectado puede gorgotear cuando atraviesa los
conductos. El motor puede generar un zumbido o una ligera
sacudida. El material aislante que se utiliza tiende a incrementar
moderadamente los niveles de ruido; sin embargo, garantiza un
aislamiento mucho más efectivo y reduce el consumo
energético.
35
ES
Servicio técnico y piezas de
repuesto
Si no consigue solucionar algún problema con
estas instrucciones, póngase en contacto con el
distribuidor o con nuestro departamento de
atención al cliente y prepare la tarjeta de garantía.
La elección de las piezas de repuesto adecuadas
puede ahorrar portes y costes innecesarios.
Proporcione siempre la siguiente información:
Denominación de modelo
Número de modelo (PNC)
Número de serie (S-No.)
Esta información está incluida en la placa de
datos técnicos que se encuentra en el lateral
izquierdo del interior del frigorífico. Es
aconsejable introducir la información ahí para
tenerla a mano cuando se necesite.
Especificaciones técnicas
Los datos técnicos se indican en la placa situada
en el lateral izquierdo del interior del frigorífico.
Cambio del sentido
apertura de la puerta
de
Tal y como se entrega, la puerta del
frigorífico se abre hacia la derecha.
Antes de cambiar el sentido de apertura de la
puerta, siga estas instrucciones.
1. Extraiga el tornillo de la bisagra superior y quite
el separador.
2. Saque la puerta.
3. Empleando una llave, desenrosque el perno
inferior y enrósquelo en el lado opuesto.
4. Vuelva a montarla y atornille la bisagra superior
junto con el espaciador en el lado contrario.
Cambio del sentido de apertura
de la puerta del compartimento
de alimentos congelados
Después de cambiar el sentido de apertura de
la puerta exterior, en este tipo de aparato
también será necesario cambiar el sentido de
apertura de la puerta del compartimento de
alimentos congelados.
Las instrucciones y su orden se pueden ver en
las ilustraciones.
Por medio de un destornillador apriete el
pestillo fijador en la parte interna del soporte
inferior de la puerta.
Incline el soporte inferior de la puerta junto
con la puerta del espacio congelador, y
luego desquícielo del perno de la puerta del
espacio congelador.
Retire el tapón angular de cobertura y
colóquelo en el orificio libre del lado opuesto.
36
ES
Importante: Si el cable de alimentación se
daña, se debe sustituir por un cable o un
conjunto especial suministrado por el
fabricante o el servicio técnico.
Colocación
Después de girar por 180° la puerta del
espacio congelador, coloque el soporte inferior
de la puerta en el perno inferior de la puerta del
espacio congelador.
Introduzca el perno superior del soporte de la
puerta del espacio congelador en el orificio
libre y, a seguir, empuje el soporte inferior de la
puerta junto con la puerta del espacio
congelador hasta el fondo, de tope.
Si no quiere llevar a cabo el procedimiento
descrito anteriormente, llame al centro de
servicio técnico de la marca mas cercano y un
técnico realizará la modificación cobrando un
cargo.
Instalación
Tenga sumo cuidado al manipular el
electrodoméstico para no provocar
daños a la unidad de refrigeración, con la
consiguiente fuga de líquido.
Durante el funcionamiento normal, el
condensador y el compresor situados en la
parte posterior del electrodoméstico se
calientan considerablemente. Compruebe
siempre que existe una ventilación adecuada,
pues de lo contrario se puede producir un fallo
de componentes y tal vez la pérdida de
alimentos. Consulte las instrucciones de
instalación.
Desembale el frigorífico. A continuación,
compruebe que se encuentra en perfecto
estado y que no ha sufridos daños durante el
transporte.
El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de cocinas de gas.
Evite la exposición prolongada del
electrodoméstico a la luz solar directa.
Por razones de seguridad, se debe contar
con una ventilación mínima, como se
muestra en la figura.
Atención: Mantenga las aberturas de
ventilación sin obstrucciones.
Es necesario que el hueco de instalación
disponga de un conducto de ventilación con
las siguientes dimensiones:
Profundidad: 50 mm
Anchura:
540 mm
La clasificación climática se indica en la placa
de datos técnicos que se encuentra en el
lateral izquierdo del interior del frigorífico.
En la tabla siguiente se muestra la temperatura
ambiente correspondiente a cada categoría:
Clasificación
climática
SN
N
ST
T
para temperatura
ambiente de
+10 a +32 °C
+16 a +32 °C
+16 a +38 °C
+16 a +43 °C
37
ES
Conexión eléctrica
Antes de conectar el electrodoméstico,
compruebe que la tensión y la frecuencia
indicadas en la placa del número de serie se
corresponden con las de la alimentación eléctrica
doméstica.
La tensión puede variar un ±6% con respecto a la
tensión nominal.
Si la tensión es diferente, tendrá que utilizar un
transformador adecuado.
Importante
El electrodoméstico debe estar conectado a
tierra.
El enchufe del cable de alimentación está
provisto de un contacto de puesta a tierra. Si la
toma de corriente doméstica no tiene puesta a
tierra, consulte a un electricista y conecte el
electrodoméstico a una toma de tierra separada
que cumpla la legislación actual.
El fabricante declina toda responsabilidad si
no se respetan las precauciones de seguridad
anteriores.
Este electrodoméstico cumple las
siguientes directivas de la CEE:
87/308 CEE de 2/6/87,
interferencias de radio
supresión
Es necesario que el hueco de instalación disponga
de un conducto de ventilación con las siguientes
dimensiones:
Profundidad
Anchura
50 mm
540 mm
de
73/23 CEE de 19/2/73 (Directiva de Baja
Tensión) y modificaciones posteriores
89/336 CEE de 3/5/89 (Directiva
Compatibilidad
Electromagnética)
modificaciones posteriores
de
y
Para garantizar una ventilación adecuada, siga
las indicaciones de la figura.
Atención
Debe ser posible desconectar el electrodoméstico
de la alimentación. Esto significa que el enchufe
debe quedar en un lugar accesible después de
instalar el frigorífico.
Empotrado
Dimensiones del hueco
Altura (1)
880
Profundidad (2)
550
Ancho (3)
560
38
1225 mm
550 mm
560 mm
1. Cuando instale el electrodoméstico en el
hueco, asegúrese de que el lateral donde
están las bisagras de la puerta del
electrodoméstico queda apoyado contra la
superficie interior del armario. Introduzca el
electrodoméstico hasta que la junta superior
tropiece con el armario (1) y compruebe que
la bisagra inferior está alineada con la
superficie del armario (2).
ES
2. Abra la puerta y empuje el electrodoméstico en
dirección contraria a las bisagras hacia el
lateral del mueble de cocina. Fije el
electrodoméstico con los 4 tornillos (I) incluidos
en el kit que se suministra con el
electrodoméstico.
3. Fije el cubrejuntas entre el electrodoméstico y
el mueble de cocina.
4. Tome la cubierta de plástico (E), utilizada para
cubrir la bisagra con el perno de giro, y retire
la pieza tal y como se muestra en la imagen.
Es una operación sencilla ya que la parte
interna de la cubierta de la bisagra va
provista de una ranura que facilita la
extracción del componente.
“Retire la pieza marcada con DX, si el perno
de giro está insertado en la bisagra de la
derecha, o la pieza marcada con SX en caso
contrario”.
Coloque las tapas (C-D) sobre las aberturas
de las juntas y en los orificios de las
bisagras. Coloque las cubiertas de las
bisagras (E) en su lugar.
5. Separe las piezas Ha, Hb, Hc y Hd como se
muestra en la figura.
39
ES
6. Coloque la guía (Ha) en la parte interna de la
puerta del mueble (arriba y abajo, como se
muestra en la figura) y marque la posición de
los orificios externos. Cuando haya realizado
los taladros, fije la guía con los tornillos
suministrados.
9. Quite las escuadras y ponga una marca a
una distancia de 8 mm desde el borde
exterior de la puerta en la que se debe
colocar el clavo (K).
7. Presione la tapa (Hc) sobre la guía (Ha) hasta
que encaje.
10.Vuelva a colocar la escuadra pequeña en la
guía y fíjela con los tornillos suministrados.
Si necesitase alinear la puerta del mueble,
utilice el espacio de las ranuras.
Cuando termine, compruebe que la puerta
del mueble cierra bien.
8. Abra la puerta del electrodoméstico y del
mueble en un ángulo de 90°. Inserte la
escuadra pequeña (Hb) en la guía (Ha). Junte
la puerta del frigorífico y la puerta del mueble y
marque las orificios, como se indica en la
figura.
11. Presione la tapa (Hd) sobre la escuadra
pequeña (Hb) hasta que encaje.
40
N/Kü/12. (09.)
2009. 06. 08.
KÜPPERSBUSCH HAUSGERÄTE AG
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstr. 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (02 09) 4 01-0, Telefax: (02 09) 4 01-3 03
www.kueppersbusch.de
Küppersbusch Ges. m. b. H.
Eitnergasse 13, 1231 Wien, Telefon: 01 / 8 66 80-0, Telefax:
01 / 8 66 80 72
www.kueppersbusch.at · e-Mail: verkauf@kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising