Zanussi | ZRG714SW | User manual | ZANUSSI ZRG714SW Korisnički priručnik

HR
NL
EN
FR
DE
Upute za uporabu
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Hladnjak
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
ZRG714SW
2
14
25
36
48
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rad uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i prve
uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom priručniku, uključujući savjete
i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da su
sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate
s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se
da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje
koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna
vijeka prikladno informirane o načinu uporabe
uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti,
odnosno bez potrebnog iskustva i znanja,
osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu
uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel
(što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako
biste spriječili da djeca za vrijeme igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u
uređaju.
2
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama
na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom
na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja.
To će spriječiti da uređaj postane smrtonosna klopka za djecu.
Opća sigurnost
Upozorenje
Pazite da ventilacijski otvori u kućištu uređaja
ili ugradbenom elementu ne budu zatvoreni.
• Uređaj je namijenjen za čuvanje namirnica
i/ili pića u kućanstvu kao što je opisano u
ovoj knjižici uputa
• Nemojte koristiti mehanička pomagala ni
bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje
procesa otapanja
• Nemojte koristiti električne uređaje (npr.
aparati za pravljenje sladoleda) u uređajima za hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio za tu namjenu
• Pazite da ne oštetite rashladni krug.
• Rashladni krug uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
osigurajte se da se ne ošteti nijedna
komponenta rashladnog kruga.
Ako se rashladni krug ošteti:
– izbjegavajte otvorenu vatru i izvore vatre
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
nalazi uređaj
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo
oštećenje kabela može prouzročiti kratki
spoj, požar i/ili strujni udar.
Upozorenje Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani servisni tehničar kako bi se izbjegle
opasnosti.
1. Strujni kabel ne smije se produživati.
2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač može se pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite imate li pristup do električnog utikača uređaja.
4. Ne povlačite električni kabel.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena, ne
umećite utikač. Postoji opasnost od
strujnog udara ili požara.
6. Ne smijete uključivati uređaj bez
poklopca žarulje1) unutarnje rasvjete.
• Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
• Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre,
jer to može uzrokovati ogrebotine ili smrzotine.
• Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
• Žaruljice 2) u ovom uređaju korištene su
posebne žaruljice odabrane za korištenje
samo s kućanskim aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih prostorija.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastične
dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati.
• Nemojte stavljati hranu izravno na otvor
zraka na stražnjoj stijenci. 3)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu
u skladu s uputama proizvođača zaleđene
hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuće upute.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića
u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak
na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo dovesti do eksplozije i oštećenja uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine
ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični
strugač.
• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka
ima li otopljene vode. Ako je potrebno, očistite ispust. Ako je ispust začepljen, voda
će se skupljati na dnu uređaja.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate najmanje
četiri sata prije spajanja uređaja kako biste
omogućili povrat ulja u kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja,
u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedite
upute vezane uz postavljanje kako biste
postigli dostatan stupanj ventilacije.
• Kad god je to moguće, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste
1) Ako je predviđen poklopac za žarulju.
2) Ako je predviđeno svjetlo.
3) Ako je uređaj Frost Free.
3
izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, kondenzator) i spriječili mogućnost
opeklina.
• Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja električni utikač dostupan.
• Spojite isključivo na pitku vodu. 4)
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim
otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s
važećim propisima koje možete dobiti od
lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu
jedinicu, naročito stražnji dio pored
izmjenjivača topline. Materijali korišteni na
ovom uređaju koji su označeni simbolom
mogu se reciklirati.
Rad uređaja
Uključivanje
Stavite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do središnje vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Namještanje temperature
Temperatura se automatski podešava.
Za uključivanje uređaja postupite na slijedeći
način:
• okrenite regulator temperature prema nižim
postavkama kako biste postigli manji stupanj hladnoće.
• okrenite regulator temperature prema višim
postavkama kako biste postigli veći stupanj
hladnoće.
Središnje su postavke općenito
najprikladnije.
Međutim, treba odabrati točnu postavku
imajući u vidu da temperatura u uređaju ovisi
o slijedećem:
• temperaturi u prostoriji
• koliko se često vrata otvaraju
• količini čuvane hrane
• mjestu gdje je postavljen uređaj.
Važno Ako je temperatura prostorije visoka ili
je uređaj potpuno pun te postavljen na
najnižu temperaturu, on može neprekidno
raditi pa se na stražnjoj stijenci može stvarati
inje. U tom slučaju podešivač se mora
podesiti na višu temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko odmrzavanje te
smanjena potrošnja električne energije.
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipi-
4) Ako je predviđeno spajanje na vodu.
4
čan miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj.
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za dugotrajno zamrzavanje svježe hrane i za čuvanje
zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica nije potrebno mijenjati središnje postavke.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli najviši stupanj
hladnoće.
Važno U tim uvjetima, temperatura u odjeljku
hladnjaka može pasti ispod 0°C. Ukoliko se
to dogodi, ponovo postavite regulator
temperature na toplije vrijednosti.
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja, na
primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi se mogu čak kuhati dok su još
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom vodilica tako da se police mogu postaviti prema
želji.
Stavljanje polica vrata
Za spremanja
pakiranja hrane
različitih veličina,
police vrata mogu se
postaviti na različitim
visinama.
Postupno povucite
policu u smjeru
strelica dok se ne
oslobodi, a zatim je
ponovo postavite
prema vlastitim potrebama.
Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
upotrebe, može se otopiti u odjeljku
Korisni savjeti i preporuke
Zvukovi pri normalnom radu
• Pri pumpanju rashladnog sredstva kroz spirale ili cijevi može se čuti slabo grgljanje i
pjenušanje. To je sasvim normalno.
• Kada je kompresor uključen, rashladno se
sredstvo pumpa po uređaju i iz njega se
može čuti zujanje ili pulsiranje. To je sasvim normalno.
• Širenje zbog topline može izazvati iznenadni zvuk pucanja. To je prirodno i ne predstavlja opasnost. To je sasvim normalno.
• Pri uključivanju i isključivanju kompresora
začut ćete slabi "klik" regulatora temperature. To je sasvim normalno.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
5
• Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama i
uređaj pun, kompresor može neprekidno
raditi, što stvara inje ili led na isparivaču.
Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator
temperature prema nižim postavkama kako
biste omogućili automatsko odmrzavanje i
uštedu električne energije.
Savjeti za zamrzavanje svježe hrane
Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive
tekućine u hladnjaku;
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naročito ako ima jak miris;
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko nje
slobodno kružiti.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih
je pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice.
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne
nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako biste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce s mlijekom: moraju imati čep i potrebno
ih je čuvati u držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
6
• zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene
namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
potpuno zamrzavanje i kako biste omogućili naknadno otapanje samo željene količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da je
pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom hranom, tako ćete spriječiti porast temperature
potonje;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirnica;
• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača, može
prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja.
Savjeti za pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih izvedbi uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li zamrznutu hranu koju ste
kupili prodavač ispravno čuvao;
• osigurajte se da je zamrznuta hrana dostavljena iz trgovine namirnica do zamrzivača u što krećem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo zamrznuti;
• nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je otisnuo proizvođač namirnice.
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni tehničar.
Važno je povremeno očistiti otvor za ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da ga
voda preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti. Koristite isporučeno posebno sredstvo za čišćenje koje ćete naći već umetnuto
u otvor za ispuštanje.
Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor mlakom vodom
i neutralnim sapunom;
• redovito provjeravajte brtve na vratima te
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga;
• dobro isperite i osušite.
Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštetiti
cijevi i/ili kablove unutar elementa.
Nikada nemojte koristiti deterdžente,
abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo
intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris.
Očistite kondenzator (crna rešetka) i kompresor u stražnjem dijelu uređaja četkom ili usisavačem. Ovaj će postupak poboljšati rad
uređaja i uštedjeti električnu energiju.
Važno Pazite da ne oštetite rashladni sustav.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga
uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite
vanjski dio kućišta uređaja samo toplom vodom s malo tekućeg deterdženta za pranje
suđa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključite
uređaj na električnu mrežu.
Odmrzavanje zamrzivača
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se zaustavi motor kompresora tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Odmrzavanje zamrzivača
Određena količina inja uvijek će se stvarati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Važno Odmrznite odjeljak zamrzivača kada
razina inja dostigne debljinu od otprilike 3-5
mm.
Za uklanjanje inja poduzmite slijedeće
korake:
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više
slojeva novinskog papira i stavite ih na
hladno mjesto.
3. Ostavite otvorena vrata.
4. Po završetku odmrzavanja, dobro osušite
unutrašnjost i vratite utikač u utičnicu.
5. Uključite uređaj.
6. Postavite regulator temperature tako da
postignete najviši stupanj hladnoće i
ostavite uređaj da radi dva do tri sata s
tim postavkama.
7. Vratite prethodno izvađene namirnice u
odjeljak.
7
Važno Nikada nemojte koristiti oštre metalne
predmete za struganje inja s isparivača jer
biste ga mogli oštetiti. Nemojte koristiti
mehanička pomagala ni bilo kakva druga
sredstva za ubrzavanje procesa otapanja
koje nije preporučio proizvođač. Rast
temperature na pakovanjima zamrznutih
namirnica, tijekom odmrzavanja, može skratiti
njihov siguran rok skladištenja.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. iskopčajte uređaj iz električnog napajanja
2. izvadite svu hranu
3. odmrznite i očistite uređaj i sve dodatne
dijelove
4. ostavite vrata otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Važno Ako ćete uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako toliko provjeri
kako biste spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida napajanja.
Rješavanje problema
Upozorenje Prije rješavanja problema
isključite električni utikač iz utičnice
mrežnog napajanja.
Samo kvalificirani električar ili stručna osoba
smiju rješavati probleme neobuhvaćene ovim
priručnikom.
Problem
Važno Tijekom normalnog rada čuju se razni
zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog
medija).
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj ne stoji kako treba.
Provjerite da li uređaj stabilno
stoji (sve četiri nožice trebaju
biti na podu).
Uređaj ne radi. Žarulja
ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije dobro
utaknut u utičnicu mrežnog
napajanja.
Ispravno utaknite električni
utikač u utičnicu mrežnog napajanja.
Uređaj nema napajanja.
Nema napona u utičnici mrežnog napajanja.
Spojite drugi električni uređaj
na utičnicu mrežnog napajanja.
Kontaktirajte kvalificiranog
električara.
Žarulja je u stanju pripravnosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Žarulja je neispravna.
Pogledajte poglavlje „Zamjena
žarulje“.
Temperatura nije pravilno postavljena.
Postavite na višu temperaturu.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Pogledajte poglavlje „Zatvaranje vrata“.
Žarulja ne radi.
Kompresor neprekidno
radi.
8
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Vrata su prečesto bila otvarana.
Nemojte ostavljati vrata otvorena dulje no što je potrebno.
Temperatura namirnica je pre- Prije spremanja ostavite namirvisoka.
nice da se ohlade na sobnu
temperaturu.
Sobna temperatura je previsoka.
Snizite temperaturu u prostoriji.
Voda teče niz stražnju
ploču hladnjaka.
Za vrijeme automatskog procesa odmrzavanja inje se
odmrzava na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Otvor za vodu je začepljen.
Očistite otvor za vodu.
Namirnice sprječavaju protok
vode u kolektor vode.
Osigurajte da namirnice ne dodiruju stražnju ploču.
Voda teče na pod.
Voda koja se topi ne teče kroz
otvor u pliticu za isparavanje
iznad kompresora.
Postavite otvor za otopljenu vodu u pliticu za isparavanje.
Temperatura u uređaju
je preniska.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu temperaturu.
Temperatura u uređaju
je previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Postavite na nižu temperaturu.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Pogledajte poglavlje „Zatvaranje vrata“.
Temperatura namirnica je pre- Prije spremanja ostavite namirvisoka.
nice da se ohlade na sobnu
temperaturu.
U uređaj ste odjednom stavili
mnogo namirnica.
Stavljajte manje namirnica istovremeno.
Temperatura u
hladnjaku je previsoka.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladni zrak po
uređaju.
Temperatura u zamrzivaču je previsoka.
Namirnice su postavljene
preblizu jedna do druge.
Spremite namirnice tako da
omogućite kruženje hladnog
zraka.
Stvara se previše inja.
Hrana nije ispravno umotana.
Ispravno umotajte hranu.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Pogledajte poglavlje „Zatvaranje vrata“.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Postavite na višu temperaturu.
9
Zamjena žarulje
Pozor Iskopčajte utikač iz električne
utičnice.
1. Izvadite vijak
iz poklopca
žarulje.
2. Uklonite
poklopac žarulje (vidi
sliku).
3. Istrošenu žarulju zamijenite novom žaruljom jednake snage, koja je
posebno namijenjena kućanskim uređajima (maksimalna snaga prikazana je
na poklopcu žarulje).
4. Postavite poklopac žarulje.
5. Zategnite vijak za poklopac žarulje.
6. Utaknite električni utikač u utičnicu mrežnog napajanja.
7. Otvorite vrata. Provjerite je li se žarulja
uključila.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, namjestite vrata. Vidi
"Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravnu
brtvu na vratima. Nazovite ovlašteni servis.
Tehnički podaci
Dimenzije
Visina
850 mm
Širina
550 mm
Dubina
612 mm
Vrijeme odgovora
11 h
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije se nalaze na nazivnoj
pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i
na energetskom natpisu.
Postavljanje
Pozor Pozorno pročitajte "Informacije o
sigurnosti" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.
Pozicioniranje
Ovaj uređaj možete postaviti u suhom, dobro
ventiliranom području (garaži ili podrumu), no
za optimalan rad postavite ovaj uređaj na
mjestu gdje temperatura okoline odgovara
klimatskoj klasi naznačenoj na nazivnoj pločici uređaja:
10
Klimats
ka klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Poravnavanje
Prilikom namještanja
uređaja osigurajte
da stoji u ravnini. To
možete postići
pomoću dvije podesive nožice sprijeda
dolje (2). Ako je potrebno, podesite nožice tako da izvadite
odstojnik (1).
1
2
Položaj
Okretanje vrata
Važno Predlažemo vam da radnje koje
slijede obavite u prisustvu druge osobe, koja
će čvrsto držati vrata uređaja tijekom
izvođenja postupka.
15 mm
15 mm
min.100 mm
Uređaj treba biti postavljen daleko od izvora
Upozorenje
topline kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost itd. Osigurajte slobodno
kruženje zraka oko stražnjeg dijela ormarića
uređaja. Za osiguranje najbolje djelotvornosti,
ako se uređaj nalazi ispod visećeg zidnog
elementa, minimalna udaljenost između vrha
ormarića uređaja i visećeg elementa treba biti
najmanje 100 mm . Idealno se uređaj ne bi
smio nalaziti ispod visećih zidnih elemenata.
Točno niveliranje postiže se pomoću jedne ili Mora biti omogućeno iskopčavanje uređaja iz
više podesivih nožica u podnožju uređaja.
električne mreže; stoga utikač mora biti lako
Ako uređaj stavite u kut i stranu sa šarkama
dostupan nakon postavljanja.
do zida, udaljenost između zida i uređaja
mora biti najmanje 10 mm, kako bi se
omogućilo otvaranje vrata koliko je dovoljno
za vađenje polica.
Za promjenu smjera otvaranja vrata, izvršite
slijedeće korake:
11
1. Izvadite utikač iz
električne utičnice.
2. Uređaj pažljivo nagnite unazad, tako da
kompresor ne dodiruje pod.
3. Odvijte obje podesive nožice
4. Odvijte vijke donje
šarke na vratima.
Skinite šarku. Stavite
na zatik, u smjeru
strijelice.
5. Odvijte vijak i postavite ga na suprotnu stranu.
6. Postavite šarku na
suprotnu stranu.
7. Navijte obje podesive nožice.
8. Odvijte oba vijka
na stražnjoj strani.
9. Gurnite gornju površinu prema nazad i
podignite je s pričvrsnih elemenata.
10. Odvijte vijke
gornje šarke na vratima.
11. Skinite šarku.
Stavite na zatik, u
smjeru strijelice. Postavite šarku na suprotnu stranu.
12. Pričvrstite šarku.
13. Stavite gornju površinu na mjesto.
14. Povucite je prema
naprijed.
15. Navijte oba vijka
na stražnjoj strani.
16. Skinite i postavite
ručku 1) na suprotnoj
strani.
17. Ponovno
namjestite i poravnajte uređaj, čekajte
najmanje četiri sata i
zatim ga spojite na
električnu utičnicu.
1) Ako je predviđeno
Napravite završnu provjeru kako biste
provjerili slijedeće:
• Svi su vijci stegnuti.
• Vrata se ispravno otvaraju i zatvaraju.
Pri niskim temperaturama (tj. zimi) može se
dogoditi da brtva ne pristaje savršeno na
12
ormarić uređaja. U tom slučaju pričekajte da
se brtva prirodno prilagodi vratima.
Ako ne želite izvršiti gore navedene postupke, obratite se najbližoj servisnoj službi.
Stručnjak servisne službe na vaš će trošak
promijeniti smjer otvaranja vrata.
Reverzibilnost vrata zamrzivača
180˚
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim propisima, pritom se obraćajući kvalificiranom električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost ukoliko
gornje sigurnosne mjere opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. direktivama.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
13
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
16
16
17
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
19
21
21
24
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
14
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te
voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje5) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes6) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes
zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 7)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het be-
waren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
5) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
6) Als er is voorzien in een lamp.
7) Als het apparaat vorstvrij is.
15
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
8)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
8) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
16
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur in
de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal
geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk
te maken, kunnen de
schappen op verschillende
hoogtes geplaatst worden.
Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en
plaats op een andere gewenste hoogte terug.
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het
een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
17
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het
snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg
ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al
ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste
warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke;
zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te
vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen,
dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant
aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
18
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
3.
4.
5.
6.
7.
Laat de deur open staan.
Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig
droog maken en de dop terugzetten.
Schakel het apparaat in.
Zet de thermostaatknop op de maximale koude en
laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling
werken.
Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen
raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
De vriezer ontdooien
vak.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in
een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles
schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen opspoort,
moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Het apparaat maakt lawaai
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden te
horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Oplossing
Controleer of het apparaat stabiel staat
(alle vier de voetjes moeten op de vloer
staan)
19
Probleem
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig
openstaan.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in de
wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
Er loopt water over de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is
te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is
te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in de koelkast is
te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het
apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat is.
De temperatuur in het vriesvak is
te hoog.
Producten zijn te dicht opelkaar geplaatst.
Berg de producten zo op dat er een koude luchtcirculatie is.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
20
Probleem
Er is te veel rijp.
Mogelijke oorzaak
Het product is niet goed verpakt.
Verpak het op de juiste manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.
1.
2.
3.
Oplossing
Verwijder de
schroef van de afdekking van het
lampje.
Verwijder de afdekking van het
lampje (raadpleeg
de afbeelding).
Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde
vermogen dat speciaal bedoeld is voor huishoudelij-
4.
5.
6.
7.
ke apparaten (het maximumvermogen is vermeld op
de afdekking van het lampje).
Installeer de afdekking van het lampje.
Draai de schroef van de afdekking van het lampje
vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen
Hoogte
850 mm
Breedte
550 mm
Diepte
612 mm
Tijdsduur
11 uur
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde
binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden,
maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur
21
overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven
op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze
stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare
voetjes (2) die aan de
voorkant en onderkant van
het apparaat bevestigd
zijn. Stel de voetjes indien
nodig bij door het afstandsstuk (1) te verwijderen.
1
2
Plaats
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
22
15 mm
15 mm
min.100 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren,
Waarschuwing!
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van de kast. Als het apparaat onder een muur
met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de muur ten
minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een afdakje zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een
nauwkeurig horizontale uitlijning.
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomAls de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat
toevoer af te halen; de stekker moet daarom na installatie
scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tus- gemakkelijk toegankelijk zijn.
sen de muur en de kast ten minste 10 mm zijn om de deur
ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd
kunnen worden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als
volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat
de compressor de vloer niet
kan raken.
3. Schroef beide afstelbare
voetjes los.
4. Draai de schroeven van
het onderste scharnier van
de deur los. Verwijder het
scharnier. Breng de pin
over in de richting van de
pijl.
5. Draai de schroef los en
monteer deze aan de andere
kant.
6. Monteer het scharnier
aan de andere kant.
7. Schroef de afstelbare
voetjes vast.
8. Draai de beide schroeven
aan de achterkant los.
9. Duw de bovenplaat naar
achteren en til hem op uit
de bevestigingselementen.
10. Draai de schroeven van
het bovenste deurscharnier
los.
11. Verwijder het scharnier.
Breng de pin over in de
richting van de pijl. Monteer het scharnier aan de
andere kant.
12. Draai het scharnier
vast.
13. Leg de bovenplaat weer
op zijn plaats.
14. Trek hem naar voren.
15. Draai de schroeven aan
de achterkant weer vast.
16. Verwijder en monteer
het handvat 1) op de tegenoverliggende zijde.
17. Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
1) indien nodig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
23
Omkeerbaarheid van de deur van de vriezer
180˚
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
24
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
27
27
27
28
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29
30
32
32
35
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use
and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or
in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
25
2.
Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover9) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
• Bulb lamps10) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.11)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
9) If the lamp cover is foreseen.
10) If the lamp is foreseen.
11) If the appliance is Frost Free.
12) If a water connection is foreseen.
26
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or
cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 12)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
A medium setting is generally the most suitable.
Temperature regulation
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to
obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as
these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
Storage of frozen food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food
and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
When first starting-up or after a period out of use, before
putting the products in the compartment let the appliance
run at least 2 hours on the higher settings.
Important! In this condition, the refrigerator compartment
temperature might drop below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer setting.
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been off
for longer than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
27
Thawing
Positioning the door shelves
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of
runners so that the shelves can be positioned as desired.
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking
noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you
will hear a faint "click" of the temperature regulator.
This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
28
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here
are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in
24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to
be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned,
foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly
and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and
make sure that the packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which
is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt
reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from
the freezer compartment, can possibly cause the skin to
be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage
time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you
should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were
adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the
foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be
refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food
manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush. This operation will
improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
29
Important! Defrost the freezer when the frost layer reaches
a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum
coldness and run the appliance for two or three
hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
mechanical device or any artificial means to speed up the
thawing process other than those recommended by the
manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the
following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and all accessories
4. leave the door/doors open to prevent unpleasant
smells.
Important! If the cabinet will be kept on, ask somebody to
check it once in a while to prevent the food inside from
spoiling in case of a power failure.
Important! Never use sharp metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you could damage it. Do not use a
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported properly
Check if the appliance stands stable (all
the four feet should be on the floor)
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
30
The appliance has no power. There is
no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
Problem
Possible cause
Solution
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into
the water collector.
Make sure that products do not touch
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow
in the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance
is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance
is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same
time.
Store less products at the same time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in the
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the freezer is
too high.
Products are too near to each other.
Store products so that there is cold air
circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the mains
socket.
1.
2.
3.
Remove the screw
from the lamp
cover.
Remove the lamp
cover (refer to the
illustration).
Replace the used
lamp with a new
lamp of the same
power and specifically designed for household appliances (the maximum power is shown on the lamp
cover).
31
4.
5.
6.
7.
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the lamp cover.
Connect the plug to the mains socket.
Open the door. Make sure that the light comes on.
2.
3.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets.
Contact the Service Center.
Closing the door
1.
Clean the door gaskets.
Technical data
Dimension
Height
850 mm
Width
550 mm
Depth
612 mm
Rising Time
11 h
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar) also, but for optimum performance
install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
32
Levelling
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved
by two adjustable feet at
the bottom in front (2). If
necessary adjust the feet
by removing the spacer
(1).
1
2
Location
Door reversibility
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
keep a firm hold on the doors of the appliance during the
operations.
15 mm
15 mm
min.100 mm
The appliance should be installed well away from sources
Warning!
of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the
cabinet. To ensure best performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units.
Accurate levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the
It must be possible to disconnect the appliance from the
hinges facing the wall, the distance between the wall and mains power supply; the plug must therefore be easily acthe cabinet must be at least 10 mm to allow the door to
cessible after installation.
open enough so that the shelves can be removed.
To change the opening direction of the door, do these
steps:
33
1. Remove the plug from
the power socket.
2. Tilt back the appliance
carefully so that the compressor cannot touch the
floor.
3. Unscrew both adjustable
feet.
4. Unscrew the screws of
the door bottom hinge. Remove the hinge. Put over
the pin in the direction of
the arrow.
5. Unscrew and install the
screw on the opposite side.
6. Install the hinge on the
opposite side.
7. Screw both adjustable
feet.
8. Unscrew both screws on
the rear side.
9. Push back the top and
lift it from the fixing elements.
10. Unscrew the screws of
the door top hinge.
11. Remove the hinge. Put
over the pin in the direction
of the arrow. Install the
hinge on the opposite side.
12. Tighten the hinge.
13. Put the top in position.
14. Pull it forward.
15. Screw both screws on
the rear side.
16. Remove and install the
handle1) on the opposite
side.
17. Reposition, level the
appliance, wait for at least
four hours and then connect it to the power socket.
1) If foreseen
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait
for the natural fitting of the gasket.
34
In case you do not want to carry out the above mentioned
operations, contact the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
Reversibility of the freezer door
180˚
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the do-
mestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
35
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
38
38
39
39
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _ _
40
42
44
44
47
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou
accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour
éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte
pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux en36
fants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient
pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre
d’un usage domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation
n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de
compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre appareil,
assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique
n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le
câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées
que par un professionnel qualifié.
1.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une
rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise
de courant écrasée ou endommagée peut
s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution
ou d'incendie.
6. Votre appareil ne doit pas être utilisé sans le diffuseur de l'ampoule d'éclairage.13) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.
• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Les ampoules 14) utilisées dans cet appareil sont des
ampoules spécifiques destinées uniquement à un usage sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas adaptées à l'éclairage d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 15)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les
instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait
le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors
tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche
de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau
de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
13) Si l'appareil est équipé d'un diffuseur d'éclairage.
14) Si l'ampoule d'éclairage est prévue.
15) Si l'appareil est sans givre.
37
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
16)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques,
notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisont
sés dans cet appareil identifiés par le symbole
recyclables.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du
fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de froid
maximum, lorsque la température ambiante est élevée et
que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un
risque de formation excessive de givre sur la paroi
postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température
plus élevée de façon à permettre un dégivrage
automatique et, par conséquent, des économies de
courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique
du "neuf" puis séchez soigneusement.
16) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
38
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des
denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou
congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire
de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le
thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
Important Dans ce cas, la température du compartiment
réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se
produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus
chaud.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le
thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple
à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus
longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section Caractéristiques
techniques, consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de
glissières pour que les clayettes puissent être placées en
fonction des besoins.
Emplacement des balconnets de la porte
Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches
pour les dégager, puis repositionnez-les selon les
besoins.
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
Conseils pour l'économie d'énergie
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit
d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou
de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal
et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps
que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif
de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
39
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets
en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts
sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s)
bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre
denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches,
de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de
la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie
du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la
durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés
et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et
congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et
ne la laisser ouverte que le temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute opération
d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
40
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les
en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à
ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système de
réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui
se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur
les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de
la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le
compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre
objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche
de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique
ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le
fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s) pour prévenir la
formation d'odeurs désagréables.
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la
détérioration des aliments en cas de panne de courant.
41
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez-le.
Tout problème non mentionné dans le présent manuel,
doit être exclusivement confié à un électricien qualifié ou
une personne compétente.
Anomalie
Important Certains bruits pendant le fonctionnement
(compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Remède
L'appareil est bruyant
L'appareil n'est pas stable
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en contact avec le sol)
L'appareil ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne pas.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée à la prise de courant.
Branchez correctement la fiche à la prise
de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La
prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique à
la prise de courant pour voir s'il fonctionne.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'éclairage est en mode veille
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe " Remplacement de l'ampoule ".
La température n'est pas bien réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de
la porte ".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans le
congélateur.
La température ambiante est trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau est
obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des aliments empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les aliments ne touchent pas la plaque arrière.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
De l'eau coule sur le sol.
42
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au pladans le plateau d'évaporation situé au- teau d'évaporation.
dessus du compresseur.
Anomalie
Cause possible
Remède
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus basse.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de
la porte ".
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans le
congélateur.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même
temps.
La température du compartiment
réfrigérateur est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans
l'appareil.
La température du congélateur
est trop élevée.
Les produits sont trop près les uns
des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas bien emballés.
Enveloppez les aliments correctement.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de
la porte ".
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus élevée.
Remplacement de l'ampoule
Attention Débranchez l'appareil du secteur.
1.
2.
3.
Retirez la vis du
diffuseur.
Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
Remplacez l'ampoule défectueuse
par une ampoule
neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les ap-
4.
5.
6.
7.
pareils électroménagers (la puissance maximale est
indiquée sur le diffuseur).
Installez le diffuseur.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
1.
2.
3.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
43
Caractéristiques techniques
Dimension
Hauteur
850 mm
Largeur
550 mm
Profondeur
612 mm
Autonomie de fonctionnement
11 h
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer
l'appareil.
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif
de respecter les températures ambiantes du local où doit
être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée
sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en
trouver diminuées : les différentes classes climatiques
existantes et les températures ambiantes correspondantes
en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
44
Mise à niveau
Lorsque vous installez
l'appareil, veillez à le placer de niveau. Servez-vous
des deux pieds réglables
se trouvant à l'avant de
l'appareil (2). Si besoin
est, réglez les pieds en retirant l'entretoise (1).
1
2
Emplacement
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est
conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes de l'appareil pendant les
opérations.
15 mm
15 mm
min.100 mm
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute
Avertissement
source de chaleur telle que radiateurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule
librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l’appareil et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de la carrosserie de l’appareil.
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il
Si l'appareil est placé dans un angle et si le côté avec les est donc nécessaire que la prise murale reste accessible
charnières est face au mur, la distance entre le mur et
après l'installation.
l'appareil doit être de 10 mm minimum afin de permettre
à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir les
clayettes.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, suivez les
étapes suivantes :
45
1. Retirez la fiche de la prise de courant.
2. Inclinez l'appareil avec
précaution vers l'arrière
pour que le compresseur
ne touche pas le sol.
3. Dévissez les deux pieds
réglables.
4. Dévissez les vis de la
charnière inférieure de la
porte. Retirez la charnière.
Placez la goupille dans le
sens de la flèche.
5. Dévissez et installez la
vis sur le côté opposé.
6. Installez la charnière sur
le côté opposé.
7. Vissez les deux pieds réglables.
8. Dévissez les deux vis à
l'arrière.
9. Repoussez le dessus et
soulevez-le pour le dégager
des éléments de fixation.
10. Dévissez les vis de la
charnière supérieure de la
porte.
11. Retirez la charnière.
Placez la goupille dans le
sens de la flèche. Installez
la charnière sur le côté opposé.
12. Serrez la charnière.
13. Remettez le dessus en
place.
14. Tirez-le vers l'avant.
15. Vissez les deux vis à
l'arrière.
16. Retirez, puis installez la
poignée, 1) de l'autre côté.
17. Remettez l'appareil en
place, mettez-le d'aplomb,
attendez quatre heures au
moins puis branchez-le à la
prise de courant.
1) si cela est prévu,
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
46
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le S.A.V. le plus proche. Un technicien du S.A.V. pourra inverser le sens d'ouverture de la porte, mais cette intervention vous sera facturée.
Réversibilité de la porte du congélateur
180˚
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, bran-
chez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
47
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48
50
50
51
51
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
52
54
56
56
59
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben
Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie
bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer,
so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
48
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät
sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren
nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt
werden.
1.
2.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung17) der Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel18) für dieses Gerät sind Speziallampen, die ausschließlich für Haushaltsgeräte geeignet
sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass
auf der Rückwand. 19)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in
den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
17) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
18) Falls Lampe vorhanden.
19) Wenn das Gerät mit dem Frost-Free-System ausgestattet ist.
49
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 20)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symmarkiert sind, können recycelt werden.
bol
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den
typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
20) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
50
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung
der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen
Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder
nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall
dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl von
Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in
verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern
verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und nach in
Pfeilrichtung, bis es sich
herausheben lässt, dann
setzen Sie es in die neue
Position ein.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall,
der länger dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert (siehe
"Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen)
erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern
zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie
51
in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft
frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen
oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können
abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind
dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen
optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb
von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein,
damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie
später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets
luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte
Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen
kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus
dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand
auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen
Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen
gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in Ihren
Gefrierschrank zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und
eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung
sollte nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
52
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kälte-
mittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den
Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien,
die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät
außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des
Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit
das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern
des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.
Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier
und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken
Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen
Sie den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei
Stunden mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in
das Fach hinein.
Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen;
halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit
dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
53
3.
4.
Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
Lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das
Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im
Innern des Geräts verdirbt.
Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das
Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden,
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von
Störung
einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut
Unebenheiten im Boden sind durch
Unterlegen nicht ausgeglichen worden
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem Boden stehen
Das Gerät funktioniert nicht. Die
Lampe funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in
der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es
liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an
dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen der Lampe".
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
54
Beim automatischen Abtauen fließt das Das ist normal.
abgetaute Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Störung
Wasser fließt in den Innenraum
des Kühlschranks.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhin- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel
dern, dass das Wasser zum Kollektor
nicht die Rückwand berühren.
fließt.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in die
Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an
der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank
ist zu hoch.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum
ist zu hoch.
Die einzufrierenden Packungen liegen
zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkuliert und die Lebensmittel
dies nicht verhindern.
Es bildet sich zu viel Reif oder
Eis.
Die Lebensmittel sind nicht richtig
verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Lampe wechseln
3.
Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
1.
2.
Lösen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die
Lampenabdeckung ab (siehe
hierzu die Abbildung).
4.
5.
6.
7.
Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine Lampe der
gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung
steht auf der Lampenabdeckung), die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung
fest.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, dass die Lampe
brennt.
Schließen der Tür
1.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
55
2.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu
"Montage".
3.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
850 mm
Breite
550 mm
Tiefe
612 mm
Ausfalldauer
11 h
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich auf dem
Typschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten
Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für
eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort
installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des
Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
56
Ausrichten
Bei der Aufstellung des
Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies
lässt sich mit zwei
Schraubfüßen (2) am vorderen Sockel des Gerätes
erreichen. Bei Bedarf kann
zum Einstellen der
Schraubfüße das Distanzstück (1) entfernt werden.
1
2
Standort
Wechsel des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten
müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
15 mm
15 mm
min.100 mm
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von WärmequelWarnung!
len wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einem Oberschrank installiert wird, muss der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und dem Oberschrank mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung
des Geräts unter einer überhängenden Wand nach Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Geräts kann mit Hilfe eines oder mehrerer
Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen.
Schraubfüße am Sockel des Geräts erfolgen.
Nach der Installation muss die Steckdose daher zugängWird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die
lich bleiben.
Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:
57
1. Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose.
2. Neigen Sie das Gerät
vorsichtig nach hinten, so
dass der Kompressor nicht
den Boden berühren kann.
3. Schrauben Sie beide
Schraubfüße ab.
4. Lösen Sie die Schrauben
des unteren Türscharniers.
Nehmen Sie das Scharnier
ab. Stecken Sie den Bolzen
in Pfeilrichtung um.
5. Lösen Sie die Schraube
und bringen Sie sie an der
gegenüberliegenden Seite
wieder an.
6. Befestigen Sie das
Scharnier an der gegenüberliegenden Seite.
7. Schrauben Sie beide
Schraubfüße wieder an.
8. Lösen Sie die beiden
Schrauben an der Rückseite.
9. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie aus den Halterungen heraus.
10. Lösen Sie die Schrauben am oberen Türscharnier.
11. Nehmen Sie das Scharnier ab. Stecken Sie den
Bolzen in Pfeilrichtung um.
Befestigen Sie das Scharnier an der gegenüber liegenden Seite.
12. Ziehen Sie das Scharnier fest.
13. Installieren Sie die Abdeckung an der vorgesehenen Position.
14. Ziehen Sie sie nach
vorn.
15. Schrauben Sie die beiden Schrauben an der
Rückseite wieder fest.
16. Entfernen Sie den Griff
und montieren Sie in wieder, 1) auf der gegenüberliegenden Seite.
17. Schieben Sie das Gerät
wieder an seinen Standort,
richten Sie es waagerecht
aus und nehmen Sie es
mindestens vier Stunden
lang nicht in Betrieb.
Schließen Sie es dann an
die Stromversorgung an.
1) falls dies vorgesehen ist,
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter)
kann es sein, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät
anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche Anpassung der Dichtung.
58
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie die
oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen
möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann
auf Ihre Kosten umbauen.
Wechsel des Gefrierschranks-Türanschlags
180˚
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
59
200383921-A-172011
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising