ZANUSSI ZRA726CW Brugermanual

ZANUSSI ZRA726CW Brugermanual
DA
NL
EN
FR
DE
NO
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Bruksanvisning
Køleskab
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
Kjøleskap
ZRG716CW
ZRA720CW
ZRA726CW
2
12
22
32
42
53
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Hvis noget går galt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips
og advarsler), før apparatet installeres og tages
i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med
dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne
vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, med mindre den, der har ansvaret for
deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er
fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn
ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at
ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
2
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke
kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give
kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
www.zanussi.com
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en
autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let
at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet (hvis apparatet er udstyret
med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys
i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun
beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden
af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader.
Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks
anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med
at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe
tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i
varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis
en vandtilslutning er nødvendig).
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse
af apparatet, skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
www.zanussi.com
3
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds
eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffald og
jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brænd-
bare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
Betjening
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er høj
eller skabet er helt fyldt, og termostatknappen
står på det koldeste trin, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en højere temperatur, så
den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
4
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
www.zanussi.com
Daglig brug
Flytbare hylder
Isætning af hylder i dør
Køleskabets vægge
har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Hylderne i døren kan
sættes i forskellig højde, så der er plads til
madvarer af forskellig
størrelse.
Træk gradvis hylden i
pilenes retning, til den
slipper. Sæt den på
det ønskede sted.
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem
spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet
rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker kan der
høres et svagt klik fra termostatknappen. Det
er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke
stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed
falder.
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især
hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer
og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne
måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende:
Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i
flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke
at lægges i køleskab, med mindre de er pakket
ind.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
www.zanussi.com
5
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun
udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem
af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige
evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller
støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder
kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige
de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor
anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
soren standser. Afrimningsvandet ledes ud
gennem en rende og ned i en særlig beholder
bag på apparatet (over motorkompressoren),
hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så
vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende specialflaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke
skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge
ubehagelig lugt.
Vigtigt Hvis der skal være tændt for skabet:
Bed nogen se til det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompres-
Hvis noget går galt
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning,
må kun afhjælpes af en autoriseret installatør
eller anden fagmand.
6
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
www.zanussi.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Kontroller, at apparatet står stabilt
(alle fire fødder skal hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end
nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Under automatisk afrimning smelter
rim på bagpladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet.
Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke
kan løbe ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren.
Sæt afløbet til afrimningsvand på fordamperbeholderen.
Temperaturen i skabet er
for lav.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder mad i
på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Der er ingen cirkulation af kold luft i
apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af kold
luft i apparatet.
Temperaturen i køleafdelingen er for høj.
Udskiftning af pære
Gør følgende, hvis pæren skal skiftes:
1. Tag apparatets netstik ud af kontakten.
www.zanussi.com
2.
3.
Skru skruen ud af lampedækslet.
Hægt den bevægelige del af ved at trykke
på den, som vist på tegningen.
7
4.
5.
6.
7.
8.
Erstat pæren med en ny pære med samme
effekt, og som er specielt beregnet til husholdningsapparater (maks. styrke fremgår
af lampedækslet).
Sæt lampedækslet på plads.
Skru skruen i lampedækslet.
Sæt netstikket i stikkontakten.
Åbn døren, og kontroller, at lampen tændes.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt
servicecentret.
Tekniske data
ZRG716CW
ZRA720CW
ZRA726CW
Mål
Højde
850 mm
1050 mm
1250 mm
Bredde
550 mm
550 mm
550 mm
Dybde
612 mm
612 mm
612 mm
Spænding
230 V
230 V
230 V
Frekvens
50 Hz
50 Hz
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af
energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at
forebygge ulykker, og sikre at det bruges
korrekt.
Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på et
tørt, ventileret sted (garage eller kælder), men
fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse,
der er angivet på apparatets typeskilt:
8
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til + 32°C
ST
+16 °C til + 38°C
T
+16 °C til + 43 °C
www.zanussi.com
Nivellering
Ved opstillingen skal
det sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets forkant.
mm til væggen, så døren kan åbnes så meget,
at hylderne kan tages ud.
Advarsel
min.
100 mm
15 mm
Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv.
Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal der mindst være 100 mm mellem
apparatets topplade og overskabets underside.
Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller
flere af de justerbare fødder i bunden af skabet.
Hvis kabinettet skal stå i et hjørne, med hængselsiden mod væggen, skal der mindst være 10
www.zanussi.com
15 mm
Det skal være muligt at koble apparatet fra
elinstallationen. Efter installationen skal stikket
derfor være let at komme til.
Vending af dør
Vigtigt Under de følgende operationer er det
en god idé at få en hjælper til at holde godt fast
i skabets døre, mens arbejdet udføres.
Døren vendes på følgende måde:
9
1. Tag stikket ud af
kontakten.
2. Vip forsigtigt apparatet bagover, så kompressoren ikke kan røre gulvet.
3. Skru det venstre
ben af.
4. Skru skruerne i dørens nederste hængsel ud. Tag hængslet
af. Flyt tappen i pilens
retning.
5. Skru skruen ud, og
skru den i modsatte side.
6. Monter hængslet på
modsatte side.
7. Skru det højre ben
på.
8. Skru de to skruer
på bagsiden ud.
9. Skub toppladen tilbage, og løft den ud af
beslagene.
10. Skru skruerne i
dørens øverste hængsel ud.
11. Tag hængslet af.
Flyt tappen i pilens
retning. Monter hængslet på modsatte side.
12. Stram dørhængslet.
13. Sæt toppladen på.
14. Træk den fremad.
15. Skru de to skruer
på bagsiden i.
16. Fjern grebet, og
montér det 1) på modsatte side.
17. Sæt apparatet på
plads, bring det i vater,
og vent mindst fire timer med at slutte det
til elnettet.
1) Hvis nødvendigt
Slut med at kontrollere, at:
• alle skruer er strammet.
• døren åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs. om
vinteren). Hvis dette er tilfældet: Pakningen tilpasser sig efterhånden af sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende døren, kan du henvende dig til Electrolux Hvidevareservice A/S.
En tekniker vil herefter vende døren mod betaling.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der
ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet
en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende.
EU-direktiver.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet
svarer til boligens forsyningsstrøm.
10
www.zanussi.com
Skån miljøet
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for
at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
måde, hjælper du med til at forebygge
www.zanussi.com
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
11
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _
12
14
14
15
15
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
17
18
19
21
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant
is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
12
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en
verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot
(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
www.zanussi.com
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd
netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de
achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet
in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit
kan uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De
www.zanussi.com
lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting
van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met
betrekking tot het bewaren van voedsel.
Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar
u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor,
condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
13
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclevoorzien zijn van het symbool
baar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om
het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en
de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu werken
waardoor er ijs op de achterwand gevormd
wordt. In dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
14
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
www.zanussi.com
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
De wanden van de
koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen
worden.
Om het bewaren van
voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
geplaatst worden.
Trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat
het los komt en plaats
op een andere gewenste hoogte terug.
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor
horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling
krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel.
Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automawww.zanussi.com
tisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
15
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien
niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard
worden.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag
alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat,
de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van
de verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit
apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
16
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en
maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
www.zanussi.com
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
oplost, trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in deze
handleiding vermeld zijn, dient te worden
Probleem
verricht door een gekwalificeerd technicus of
deskundig persoon.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten op
de vloer staan)
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de
achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
www.zanussi.com
17
Probleem
Mogelijke oorzaak
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De temperatuur in de koelkast is te hoog.
Oplossing
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
Het lampje vervangen
Volg onderstaande aanwijzingen om het lampje
te vervangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Draai de schroef voor de afdekking van het
lampje los.
3. Haak het bewegende deel los door erop te
drukken, zoals afgebeeld.
4. Vervang het lampje met één van hetzelfde
vermogen dat specifiek ontworpen is voor
huishoudelijke apparaten (het maximale
vermogen wordt weergegeven op de lamp
zelf).
5. Bevestig de afdekking van het lampje op
zijn plaats.
6. Draai de schroef voor de afdekking van het
lampje vast.
7.
8.
Sluit het apparaat opnieuw aan.
Open de deur en controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
Technische gegevens
ZRG716CW
ZRA720CW
ZRA726CW
Afmeting
Hoogte
850 mm
1050 mm
1250 mm
Breedte
550 mm
550 mm
550 mm
Diepte
612 mm
612 mm
612 mm
Voltage
230 V
230 V
230 V
Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant van het apparaat en
op het energielabel.
18
www.zanussi.com
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig door,
alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor de beste prestatie
kunt u het apparaat beter installeren op een
plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg ervoor dat het
apparaat waterpas
staat wanneer u het
plaatst. Deze stand
kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan de
voorkant en onderkant van het apparaat
bevestigd zijn.
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de
www.zanussi.com
kast. Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder
een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan
de onderkant van het apparaat garanderen een
nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen,
moet de afstand tussen de muur en de kast ten
minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open
te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen
worden.
Waarschuwing!
min.
100 mm
15 mm
15 mm
De stroomtoevoer aan het apparaat moet
verbroken kunnen worden; de stekker moet
daarom na de installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan
met de hulp van een tweede persoon die de
deuren van het apparaat stevig vasthoudt
tijdens de werkzaamheden.
Om de draairichting van de deur te veranderen,
gaat u als volgt te werk:
19
1. Trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Kantel het apparaat
voorzichtig naar achteren zodat de compressor de vloer niet
kan raken.
3. Schroef het linkervoetje los.
4. Draai de schroeven
van het onderste
scharnier van de deur
los. Verwijder het
scharnier. Breng de
pin over in de richting
van de pijl.
5. Draai de schroef los
en monteer deze aan
de andere kant.
6. Monteer het scharnier aan de andere
kant.
7. Schroef het rechtervoetje vast.
8. Draai de beide
schroeven aan de
achterkant los.
9. Duw de bovenplaat
naar achteren en til
hem op uit de bevestigingselementen.
10. Draai de schroeven van het bovenste
deurscharnier los.
11. Verwijder het
scharnier. Breng de
pin over in de richting
van de pijl. Monteer
het scharnier aan de
andere kant.
12. Draai het scharnier
vast.
13. Leg de bovenplaat
weer op zijn plaats.
14. Trek hem naar voren.
15. Draai de schroeven aan de achterkant
weer vast.
16. Verwijder en monteer het handvat 1) op
de tegenoverliggende
zijde.
17. Zet het apparaat
op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en steek
dan de stekker in het
stopcontact.
1) indien nodig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de
winter), kan het zijn dat de pakking niet precies
op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de
Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
20
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
www.zanussi.com
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid
op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
www.zanussi.com
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product,
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
21
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22
24
24
24
25
Care and Cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
26
28
28
31
Subject to change without notice.
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the
correct use, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and
safety features. Save these instructions and
make sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages
caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can)
and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be
22
sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a
child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this
purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become
damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage
www.zanussi.com
to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified
service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged
power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not
insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance
to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.
Refer to relevant instructions.
www.zanussi.com
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator
for defrosted water. If necessary, clean the
drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific
paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow
the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to
radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible
after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
23
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insula-
tion foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by
are recyclable.
the symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a
medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature
regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is high
or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures, it
may run continuously causing frost to form on
the rear wall. In this case the dial must be set to
a higher temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy
consumption.
A medium setting is generally the most
suitable.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so
as to remove the typical smell of a brand-new
product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
Daily use
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of
runners so that the
shelves can be positioned as desired.
24
www.zanussi.com
Positioning the door shelves
To permit storage of
food packages of various sizes, the door
shelves can be
placed at different
heights.
Gradually pull the
shelf in the direction
of the arrows until it
comes free, then reposition as required.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling
sound when the refrigerant is pumped
through the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is
being pumped around and you will hear a
whirring sound and a pulsating noise from
the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden
cracking noise. It is natural, not dangerous
physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint "click" of
the temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the
compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and
so a saving in electricity consumption.
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should
be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much
air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
www.zanussi.com
25
Care and Cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a
trough into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the
surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason
it is recommended that the outer casing of this
appliance is only cleaned with warm water with
a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity
supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and all accessories
4. leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.
Important! If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a power
failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the mains
socket.
26
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
www.zanussi.com
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported
properly
Check if the appliance stands stable
(all the four feet should be on the
floor)
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to
the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the mains
socket correctly.
The appliance has no power. There
is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not
flow in the evaporative tray above
the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
www.zanussi.com
27
Problem
Possible cause
The temperature in the refrigerator is too high.
Solution
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
Replacing the bulb
If you want to replace the bulb, do these steps:
1. Break the circuit of the appliance.
2. Unscrew the lamp cover securing screw.
3. Unhook the moving part by pressing it as
shown in the figure.
4. Replace the bulb with one of the same
power and specifically designed for household appliances (the maximum power is
shown on the light bulb cover).
5. Fix the lamp cover in place.
6. Screw the lamp cover securing screw.
7. Reconnect the appliance.
8. Open the door and check if the light
comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
ZRG716CW
ZRA720CW
ZRA726CW
Dimension
Height
850 mm
1050 mm
1250 mm
Width
550 mm
550 mm
550 mm
Depth
612 mm
612 mm
612 mm
Voltage
230 V
230 V
230 V
Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct
operation of the appliance before installing the
appliance.
28
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor (garage or cellar) also, but for
optimum performance install this appliance at a
location where the ambient temperature corre-
www.zanussi.com
sponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate
levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side
with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least
10 mm to allow the door to open enough so
that the shelves can be removed.
Warning!
Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can
be achieved by two
adjustable feet at the
bottom in front .
min.
100 mm
15 mm
15 mm
It must be possible to disconnect the appliance
from the mains power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
Location
The appliance should be installed well away
from sources of heat such as radiators, boilers,
direct sunlight etc. Ensure that air can circulate
freely around the back of the cabinet. To ensure
best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and
the wall unit must be at least 100 mm . Ideally,
www.zanussi.com
Door reversibility
Important! To carry out the following
operations, we suggest that this be made with
another person that will keep a firm hold on the
doors of the appliance during the operations.
To change the opening direction of the door,
do these steps:
29
1. Remove the plug
from the power socket.
2. Tilt back the appliance carefully so that
the compressor cannot touch the floor.
3. Unscrew the left
foot.
4. Unscrew the
screws of the door
bottom hinge. Remove
the hinge. Put over the
pin in the direction of
the arrow.
5. Unscrew and install
the screw on the opposite side.
6. Install the hinge on
the opposite side.
7. Screw the right
foot.
8. Unscrew both
screws on the rear
side.
9. Push back the top
and lift it from the fixing elements.
10. Unscrew the
screws of the door top
hinge.
11. Remove the hinge.
Put over the pin in the
direction of the arrow.
Install the hinge on the
opposite side.
12. Tighten the hinge.
13. Put the top in position.
14. Pull it forward.
15. Screw both
screws on the rear
side.
16. Remove and install
the handle1) on the
opposite side.
17. Reposition, level
the appliance, wait for
at least four hours and
then connect it to the
power socket.
1) If foreseen
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of
the gasket.
In case you do not want to carry out the above
mentioned operations, contact the nearest After
Sales Service Force. The After Sales Service
specialist will carry out the reversibility of the
doors at your cost.
30
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
www.zanussi.com
Environmental concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
www.zanussi.com
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
31
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
32
34
34
35
35
36
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 37
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 39
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
En matière de sauvegarde de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez
cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit
être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques
32
d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à
l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la
conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique
normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)
à l'intérieur des appareils de réfrigération à
moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un
haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
www.zanussi.com
Pendant le transport et l'installation de votre
appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de
l'appareil. Une prise de courant écrasée
ou endommagée peut s'échauffer et
causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil
est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée,
n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur
de l'ampoule (si présent) de l'éclairage
intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors de
son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les
surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la
peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil
aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées dans
cet appareil sont des ampoules spécifiques
uniquement destinées à être utilisées sur des
www.zanussi.com
appareils ménagers. Elles ne sont pas du
tout adaptées à un éclairage quelconque
d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez
l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment
réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice
est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au
revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour
de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
ou rayons solaires trop intenses).
33
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne
compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé
que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
contribuant ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles
auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment
au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés
dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens
des aiguilles d'une montre sur une position
moyenne.
•
•
•
•
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton
du thermostat sur la position "O".
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à permettre
un dégivrage automatique et, par conséquent,
des économies de courant.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas
pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut
pour obtenir un réglage de froid maximum.
la température ambiante
la fréquence d'ouverture de la porte
la quantité de denrées stockées
l'emplacement de l'appareil.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires inter34
nes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
www.zanussi.com
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne
pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Clayettes amovibles
Emplacement des balconnets de la porte
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être
placées en fonction
des besoins.
Selon la taille des
emballages des aliments conservés, les
balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes
hauteurs.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les selon les besoins.
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans
le circuit d'évaporation peut produire un bruit
de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un
soudain, léger bruit de craquement. C'est un
phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la
position de froid maximum et l'appareil est
plein : il est possible que le compresseur
www.zanussi.com
fonctionne en régime continu, d'où un risque
de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position
du dispositif de réglage de température de
façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
35
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés
dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans
le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se
conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont
pas correctement emballés.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et
laisser de fortes odeurs.
mager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé
d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la
carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation
normale. L'eau de dégivrage est collectée dans
un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil,
au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de
déborder et de couler sur les aliments qui se
trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet
spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une
brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endom36
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
www.zanussi.com
2.
3.
4.
retirez tous les aliments
dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les
accessoires
laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de vider l'appareil,
faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des
aliments en cas de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes non mentionnés
dans la présente notice, doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié ou à une
personne compétente.
Symptôme
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, circuit de
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds
doivent être en contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche n'est pas correctement
branchée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche dans
la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
dans la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Reportez-vous au chapitre « Remplacement de l'ampoule ».
La température n'est pas réglée
correctement.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au paragraphe « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop
élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Réduisez la température ambiante.
Pendant le dégivrage automatique,
le givre fond sur l'évaporateur.
Ce phénomène est normal.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
www.zanussi.com
37
Symptôme
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
Cause possible
Solution
L'orifice d'évacuation de l'eau est
obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des denrées empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas l'évaporateur.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
dans le plateau d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au
plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse.
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir plus de froid.
La porte n'est pas correctement
fermé.
Reportez-vous au paragraphe « Fermeture de la porte ».
La température du produit est trop
élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer
dans l'appareil.
Trop de produits sont conservés en
même temps.
Conservez moins de produits en même temps.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule
dans l'appareil.
La température du compartiment réfrigérateur est
trop élevée.
Remplacement de l'ampoule
Pour remplacer l'ampoule, suivez les instructions ci-dessous :
1. Débranchez l'appareil.
2. Dévissez la vis du diffuseur.
3. Décrochez l'élément mobile en appuyant
dessus comme illustré.
4. Remplacez l'ampoule par un modèle de
puissance identique, spécifiquement conçu
pour les appareils électroménagers (la
puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
5. Refixez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Rebranchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoule
fonctionne.
38
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service
après-vente.
www.zanussi.com
Caractéristiques techniques
ZRG716CW
ZRA720CW
ZRA726CW
Dimensions
Hauteur
850 mm
1050 mm
1250 mm
Largeur
550 mm
550 mm
550 mm
Profondeur
612 mm
612 mm
612 mm
Voltage
230 V
230 V
230 V
Fréquence
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté gauche à
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est
impératif de respecter les températures ambiantes du local où doit être placé l'appareil,
suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au
delà de ces températures, ses performances
peuvent s'en trouver diminuées : les différentes
classes climatiques existantes et les températures ambiantes correspondantes en fonction du
modèle de l'appareil sont les suivantes :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
www.zanussi.com
Mise à niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau.
Servez-vous des deux
pieds réglables se
trouvant à l’avant de
l’appareil.
Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près d'une
source de chaleur telle qu'un radiateur, une
chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l'appareil
et l'élément suspendu doit être d'au moins
100 mm. Si possible, évitez de placer l'appareil
sous des éléments suspendus. La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de l'appareil.
Si l'appareil est placé dans un coin avec le côté
des charnières contre le mur, laissez au moins
10 mm entre le mur et l'appareil pour permettre
une ouverture suffisante de la porte, afin de
pouvoir retirer les clayettes.
39
Avertissement
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de se faire aider par
une autre personne pour maintenir fermement
les portes de l'appareil pendant les opérations.
min.
100 mm
15 mm
15 mm
Pour changer le sens d'ouverture de la porte,
suivez les étapes suivantes :
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout
moment ; il est donc nécessaire que la prise
reste accessible après l'installation.
1. Retirez la fiche de la
prise de courant.
2. Inclinez l'appareil
avec précaution vers
l'arrière pour que le
compresseur ne touche pas le sol.
3. Dévissez le pied
gauche.
4. Dévissez les vis de
la charnière inférieure
de la porte. Retirez la
charnière. Placez la
goupille dans le sens
de la flèche.
5. Dévissez et installez
la vis sur le côté opposé.
6. Installez la charnière
sur le côté opposé.
7. Vissez le pied droit.
8. Dévissez les deux
vis à l'arrière.
9. Repoussez le dessus et soulevez-le
pour le dégager des
éléments de fixation.
10. Dévissez les vis de
la charnière supérieure
de la porte.
11. Retirez la charnière. Placez la goupille
dans le sens de la flèche. Installez la charnière sur le côté opposé.
12. Serrez la charnière.
13. Remettez le dessus en place.
14. Tirez-le vers
l'avant.
15. Vissez les deux vis
à l'arrière.
16. Retirez, puis installez la poignée, 1)
de l'autre côté.
17. Remettez l'appareil en place, mettez-le
d'aplomb, attendez
quatre heures au
moins puis branchezle à la prise de courant.
1) si cela est prévu,
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer
que :
40
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
www.zanussi.com
Si la température ambiante est basse (en hiver,
par exemple), il se peut que le joint n'adhère
pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le
joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le S.A.V. le plus proche. Un technicien du
S.A.V. pourra inverser le sens d'ouverture de la
porte, mais cette intervention vous sera facturée.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre
réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
www.zanussi.com
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
41
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
42
44
44
45
45
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _
46
47
49
49
52
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und
dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende
Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die
Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie
sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem
neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich
Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung
und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich
der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
42
entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder
wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess
zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
www.zanussi.com
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist,
gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen
am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst
oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine
lockere Steckdose. Es besteht Brandund Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen)
der internen Beleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen
führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen.
www.zanussi.com
• Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für
Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen
sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an
die betreffenden Anweisungen.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
43
Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kun-
dendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden;
sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werSymbol
den.
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf
die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann
es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der
Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem
Fall muss eine höhere Temperatur gewählt
werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am bes44
ten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
www.zanussi.com
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
Verstellbare Ablagen
Positionierung der Türeinsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Die Türeinsätze können in verschiedener
Höhe positioniert
werden; damit ermöglichen Sie das
Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und
nach in Pfeilrichtung,
bis es sich herausheben lässt, dann setzen Sie es in die neue
Position ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln
und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel
durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist
normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das
Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische
Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
www.zanussi.com
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders
wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.
45
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen
nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst
und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
46
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich
die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem
Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus
dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt.
Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel
tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der
Ablauföffnung befindet.
www.zanussi.com
2.
3.
4.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgendermaßen vorgehen:
1. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den
Innenraum und das gesamte Zubehör.
Lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei
einem möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Geräts verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist,
darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder
Störung
einer kompetenten Person durchgeführt
werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden sind durch
Unterlegen nicht ausgeglichen worden.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der Standfläche korrekt
ausgeglichen wurden, so dass alle
vier Füße fest auf dem Boden stehen.
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht richtig
in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig
in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom.
Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
www.zanussi.com
47
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum
Wasserablauf fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in
die Verdampferschale über dem
Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf
an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf
einmal ein.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Ersetzen der Lampe
Bitte ersetzen Sie die Lampe wie folgt:
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
3. Drücken Sie wie in der Abbildung gezeigt
auf den beweglichen Teil.
4. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe
mit der gleichen Leistung, die für Haushaltsgeräte vorgesehen ist (die maximal erlaubte Leistung finden Sie auf der Lampenabdeckung).
48
5.
6.
7.
8.
Bringen Sie die Lampenabdeckung korrekt
an.
Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
Schließen Sie das Gerät wieder an.
Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die
Beleuchtung funktioniert.
www.zanussi.com
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
Technische Daten
ZRG716CW
ZRA720CW
ZRA726CW
Abmessungen
Höhe
850 mm
1050 mm
1250 mm
Breite
550 mm
550 mm
550 mm
Tiefe
612 mm
612 mm
612 mm
Spannung
230 V
230 V
230 V
Frequenz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich
auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie
auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für
Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut
belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für eine optimale Leistung
sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
www.zanussi.com
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
Ausrichten
Bei der Aufstellung
des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt
sich mit zwei
Schraubfüßen am
vorderen Sockel des
Gerätes erreichen.
49
Standort
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von
Wärmequellen wie Heizungen, Boilern, direkter
Sonneneinstrahlung etc. aufgestellt werden.
Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um
einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem
Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte
die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden.
Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung
des Gerätes kann mithilfe eines oder mehrerer
verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und
zeigt die Scharnierseite dabei zur Wand, so
muss der Abstand zwischen Wand und Gerät
mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum
Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden
kann.
50
Warnung!
min.
100 mm
15 mm
15 mm
Es muss möglich sein, das Gerät von der
Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte
der Netzstecker nach der Installation leicht
zugänglich sein.
Wechsel des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten
Person durchgeführt werden, um ein
Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie
folgt vorgegangen werden:
www.zanussi.com
1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, so dass der Kompressor nicht den Boden berühren kann.
3. Schrauben Sie den
linken Standfuß ab.
4. Lösen Sie die
Schrauben des unteren Türscharniers.
Nehmen Sie das
Scharnier ab. Stecken
Sie den Bolzen in
Pfeilrichtung um.
5. Lösen Sie die
Schraube und bringen
Sie sie an der gegenüberliegenden Seite
wieder an.
6. Befestigen Sie das
Scharnier an der gegenüberliegenden
Seite.
7. Schrauben Sie den
rechten Standfuß an.
8. Lösen Sie die beiden Schrauben an der
Rückseite.
9. Schieben Sie die
Abdeckung nach hinten und heben Sie sie
aus den Halterungen
heraus.
10. Lösen Sie die
Schrauben am oberen
Türscharnier.
11. Nehmen Sie das
Scharnier ab. Stecken
Sie den Bolzen in
Pfeilrichtung um. Befestigen Sie das
Scharnier an der gegenüber liegenden
Seite.
12. Ziehen Sie das
Scharnier fest.
13. Installieren Sie die
Abdeckung an der
vorgesehenen Position.
14. Ziehen Sie sie
nach vorn.
15. Schrauben Sie die
beiden Schrauben an
der Rückseite wieder
fest.
16. Entfernen Sie den
Griff und montieren
Sie in wieder, 1) auf
der gegenüberliegenden Seite.
17. Schieben Sie das
Gerät wieder an seinen Standort, richten
Sie es waagerecht
aus und nehmen Sie
es mindestens vier
Stunden lang nicht in
Betrieb. Schließen Sie
es dann an die Stromversorgung an.
1) falls dies vorgesehen ist,
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im
Winter) kann es sein, dass die Türdichtung
nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in
www.zanussi.com
diesem Fall auf die natürliche Anpassung der
Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst,
falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten
nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre
Kosten umbauen.
51
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdo-
se Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
52
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
www.zanussi.com
Innhold
Sikkerhetsinformasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige tips og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
53
55
55
55
56
Rengjøring og stell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hva må gjøres, hvis... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montering _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
57
57
59
59
62
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å
unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og
kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på
denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk
og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten
overtar intet ansvar for skader som er forårsaket
av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert
fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom
de ikke er gitt innføring eller instruksjon om
bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med
apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut
av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær
inntil apparatet som mulig) og fjern døren for
å forhindre at lekende barn kan få elektrisk
støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med
magnetiske dørpakninger, skal erstatte et
www.zanussi.com
gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på
døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap,
med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og
meget miljøvennlig gass, men som likevel er
brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir
skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir
gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette for53
årsake kortslutning, brann og/eller elektrisk
støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må
skiftes av et autorisert serviceverksted eller en
elektriker for å unngå fare.
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller
som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er
tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du
ikke sette støpselet inn i den. Det er fare
for strømstøt eller brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den
innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du
flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør
dem med våte/fuktige hender, da dette kan
forårsake hudskader eller frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys over
lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som brukes
i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg
ikke til rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i kjøleskapet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i
skapet. De kan eksplodere.
• Anbefalingene fra produsenten av kjøleskapet vedrørende oppbevaring må følges nøye.
Les de relevante instruksjonene.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
kjøleskapet.
• Undersøk dreneringen i kjøleskapet for tinevann med jevne mellomrom. Rengjør dreneringen ved behov. Hvis dreneringen er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av skapet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene for
tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er
skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld
øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta
vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før
du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle
seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn
mot en vegg, slik at det unngås at man kan
berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed
pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av
en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning (hvis
produktet har vanntilkopling).
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må
utføres av en faglært elektriker eller annen
kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Rengjøring og stell
• Slå av kjøleskapet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.
54
www.zanussi.com
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med alminnelig
husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbe-
handles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos
kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten
blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av
varmeveksleren. Materialene i dette apparatet
, kan gjenvinsom er merket med symbolet
nes.
Bruk
Slå på
Sett støpselet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å slå
apparatet av.
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger
for å oppnå mindre kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå større kjøleeffekt.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i
apparatet avhenger av følgende når du velger
innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Viktig Dersom romtemperaturen er høy eller
det oppbevares store mengder matvarer og
apparatet er innstilt på laveste temperatur, vil
apparatet muligens gå kontinuerlig. Dermed kan
det danne seg rim på bakveggen. I så fall må
bryteren stilles på en høyere temperatur, slik at
den automatiske avrimingsfunksjonen aktiveres
og energiforbruket dermed reduseres.
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det
innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt
et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den ty-
piske lukten i flunkende nye apparater. Husk å
tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
Daglig bruk
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet
er utstyrt med en rekke riller, slik at hyllene
kan plasseres etter
ønske.
www.zanussi.com
55
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder
for oppbevaring av
beholdere av forskjellig størrelse.
Trekk hyllen forsiktig i
pilenens retning til
den kommer løs. Sett
den deretter i ønsket
posisjon.
Nyttige tips og råd
Normale driftslyder
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd
når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet
rundt i kjølesystemet, og du hører en summeog pulserende lyd fra kompressoren. Dette er
normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake en
plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk fenomen. Dette er normalt.
• Når kompressoren slås på eller slås av, hører
du et lavt "klikk" fra termostaten. Dette er
normalt.
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen
lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller
is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies
termostatbryteren til en lavere innstilling, slik
at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis
den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt
rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to
dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres
i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller
pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde
luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket og bør
oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
56
www.zanussi.com
Rengjøring og stell
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før
du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner
i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling
skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent
vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig og
vask dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på rør
og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i
apparatet. Dette skader overflaten og etterlater
sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med en børste.
Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer
energiforbruket.
Viktig Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder
kjemikalier som angriper/skader plastdelene
som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler
vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres
med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang motorkompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder
på baksiden av apparatet, over motorkompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal med
jevne mellomrom for å hindre at vannet svømmer over og drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter
allerede i dreneringshullet.
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid
tas følgende forholdsregler:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten
2. fjern alle matvarer
3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret
4. la døren/dørene stå åpen for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.
Viktig Dersom du lar apparatet være i drift, bør
du be noen om å kontrollere det fra tid til annen
for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et
eventuelt strømbrudd.
Hva må gjøres, hvis...
Advarsel Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i
denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av
kvalifisert elektriker eller faglært person.
www.zanussi.com
Viktig Apparatet lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
57
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kjøleskapet støyer mye
Kjøleskapet står ikke støtt
Kontroller at kjøleskapet står støtt
(alle fire føttene skal være på gulvet)
Produktet virker ikke. Lampen lyser ikke.
Kjøleskapet er slått av.
Slå kjøleskapet på.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Kjøleskapet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Kople et annet elektrisk apparat til
stikkontakten for å sjekke om den er
strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er ikke riktig innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn
nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i kjøleskapet.
Lampen virker ikke.
Kompressoren arbeider
hele tiden.
Romtemperaturen er for høy.
Reduser romtemperaturen.
Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.
Rimet på bakveggen tiner under
den automatiske avrimingsprosessen.
Dette er normalt.
Det renner vann inn i kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at vannet får
samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Sørg for at ingen matvarer berører
bakveggen.
Det renner vann ned i bunnen.
Smeltevannavløpet renner ikke ned
på fordamperbrettet over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Temperaturen i kjøleskapet er for lav.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn på en lavere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i kjøleskapet.
Det er lagt for mange produkter inn
i kjøleskapet samtidig.
Legg færre produkter inn i kjøleskapet samtidig.
Den kalde luften sirkulerer ikke i
skapet.
Sørg for at den kalde luften kan sirkulere i apparatet.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
58
www.zanussi.com
Skifte lyspære
Hvis du vil skifte lyspære, går du frem som følger:
1. Trekk ut støpselet på apparatet.
2. Skru skruen ut av lampedekselet.
3. Hekt av den bevegelige delen ved å trykke
på den som vist på bildet.
4. Skift ut lyspæren med en pære som har
samme effekt og som er spesielt beregnet
på husholdningsapparater. Makseffekten er
angitt på lampedekselet.
5. Sett lampedekselet på plass.
6. Skru inn skruen på lampedekselet.
7. Sett støpselet i stikkontakten igjen.
8. Åpne døren og kontroller at lyset tennes.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.
Tekniske data
ZRG716CW
ZRA720CW
ZRA726CW
Mål
Høyde
850 mm
1050 mm
1250 mm
Bredde
550 mm
550 mm
550 mm
Dybde
612 mm
612 mm
612 mm
Nominell spenning
230 V
230 V
230 V
Frekvens
50 Hz
50 Hz
50 Hz
De tekniske dataene finner du på typeskiltet til
venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av apparatet,
før apparatet installeres.
Plassering
Dette skapet kan også plasseres i et tørt, godt
ventilert rom innendørs (garasje eller en kjeller),
men for optimal effekt bør det plasseres på et
sted der romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på typeskiltet:
www.zanussi.com
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
59
Plan oppstilling
Pass på at produktet
står i vater. Dette kan
gjøres med de to justerbare føtter på undersiden i front.
mellom veggen og skapet være minst 10 mm
for at døren skal kunne åpnes langt nok opp,
slik at hyllene kan tas ut.
Advarsel
min.
100 mm
15 mm
Lokalitet
Produktet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere,
direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere
fritt rundt baksiden av skapet. For å oppnå best
ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av
produktet og skapet være minst 100 mm . Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under
overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.
Dersom skapet er plassert i et hjørne og sidene
med hengslene er mot veggen, må avstanden
60
15 mm
Det må være mulig å koble produktet fra
strømforsyningen. Støpselet må derfor være lett
tilgjengelig etter montering.
Omhengsling av døren
Viktig Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to
personer, slik at den ene holder dørene godt
fast mens den andre arbeider.
Gå frem som følger for å hengsle om døren:
www.zanussi.com
1. Trekk støpselet ut
av stikkontakten.
2. Vipp apparatet forsiktig bakover, slik at
kompressoren ikke berører gulvet.
3. Skru av venstre fot.
4. Skru ut skruene på
det nederste dørhengselet. Fjern
hengselet. Sett stiften
over i pilens retning.
5. Skru ut skruen og
sett den på igjen på
motsatt side.
6. Monter hengselet
på motsatt side.
7. Skru på høyre fot.
8. Skru ut begge
skruene på baksiden.
9. Skyv toppen bakover og løft den fra festeelementene.
10. Skru ut skruene på
det øverste dørhengselet.
11. Fjern hengselet.
Sett stiften over i pilens retning. Monter
hengselet på motsatt
side.
12. Stram hengselet.
13. Sett toppen i posisjon.
14. Skyv den fremover.
15. Skru inn begge
skruene på baksiden.
16. Fjern og monter
håndtaket 1) på motsatt side.
17. Sett apparatet på
plass igjen, sett det i
vater, og vent i minst
fire timer før du setter
støpselet inn i stikkontakten.
1) Etter modell
Foreta en endelig kontroll for å være sikker på
at:
• Alle skruene er strammet.
• Døren åpner og lukker korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (f.eks. om
vinteren) kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot kabinettet. I så fall venter
du til at pakningen justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet
som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot regning vil en tekniker
ved servicesenteret hengsle om døren på apparatet.
er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet
koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiver.
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som
www.zanussi.com
61
Miljøhensyn
Symbolet på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å
62
forebygge de negative konsekvenser for miljø
og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
200384446-A-092012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement