Zanussi | ZRT724W | User manual | ZANUSSI ZRT724W Ohjekirja

FI
EL
IT
PT
SV
Käyttöohje
Οδηγίες Χρήσης
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Bruksanvisning
Jääpakastin
Ψυγειοκαταψύκτης
Frigo-Congelatore
Combinado
Kyl-frys
ZRT724X
ZRT724W
2
14
27
40
53
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot
sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit
käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla.
Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät
perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja
varmista, että se kulkee aina laitteen mukana
esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin
kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi
ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja
ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä
laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä
antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan
2
välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun
tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän
käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten
laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
– Tuuleta huolellisesti huone, johon laite on
sijoitettu.
www.zanussi.com
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto
voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1.
2.
•
•
•
•
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen
takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava
hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on
helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus (jos varusteena) puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita varten
suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne eivät sovi
huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien
päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli kyseessä on
huurtumaton Frost Free -malli)
www.zanussi.com
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita
noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai
poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen
muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja
vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos
ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat laitteen huoltamisen, kytke
laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi
kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei
saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista
vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata
kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto,
jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata
asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava
selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
3
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on
hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon (jos
laitteessa on vesiliitäntä).
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt
on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
teriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja:
laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa
merkityt materiaalit ovat
käytetyt, symbolilla
kierrätettäviä.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristema-
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
lämpötilan säädin asentoon O.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Tärkeää Jos ympäristön lämpötila on korkea tai
jos jääkaappi on hyvin täynnä, ja lämpötila on
säädetty hyvin kylmäksi, kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin takaseinään muodostuu
huurretta. Tässä tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus vähenee.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat
ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet
haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi
4
näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
www.zanussi.com
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista kääntämällä lämpötilan säätimen korkeampaan, maksimilämpötilan asetukseen.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on
kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt
voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Joitakin hyllyjä täytyy
nostaa takaa, jotta ne
voi irrottaa.
Tärkeää Tällöin jääkaappiosaston lämpötila voi
laskea alle 0 °C:n. Jos näin käy, palauta
pakastimen lämpötilan säädin korkeamman
lämpötilan asetukseen.
Tärkeää Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevaa lasihyllyä, jotta
jääkaapin ilmanvaihto toimii oikein.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai
pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on
ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi,
jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys
kestää tässä tapauksessa pitempään.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset
pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa
ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine
virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
www.zanussi.com
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä
lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä on normaalia.
5
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa
hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta
tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin
myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja
laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama
päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti
ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot
oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita
ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu
nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa
muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin
rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet
on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastelokeroon mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä
saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
6
www.zanussi.com
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa mukana
toimitettua välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa
suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi
puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin
sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta,
voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai
kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä
tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät
voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tämä
toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja
säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen
muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen
puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain
lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa
säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu
www.zanussi.com
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja laitteen yläosaan
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Tärkeää Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet,
kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä ovi auki.
4. Kun pakastin on sulanut, kuivaa sisäpinnat
huolellisesti ja kytke laite takaisin verkkovirtaan.
5. Kytke virta laitteeseen.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen käydä 2-3
tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
haihduttimesta, sillä tämä voi vahingoittaa sitä.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai
muilla keinotekoisilla välineillä, joita valmistaja ei
ole neuvonut käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana voi
lyhentää niiden turvallista säilytysaikaa.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
7
• Kytke laite irti verkkovirrasta.
• Ota kaikki ruoat pois.
• Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite sekä
kaikki sen varusteet.
• Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
Käyttöhäiriöt
Varoitus! Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu
tässä käyttöohjeessa, on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on kova
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen
Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki neljä jalkaa koskevat lattiaan)
Laite ei toimi. Valo ei syty.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin
toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta Lampun vaihtaminen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin on
tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ne laitteen
sisään.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana
takaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
8
www.zanussi.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompressorin
yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ne laitteen
sisään.
Laitteen sisään on laitettu paljon
ruokia samalla kertaa.
Laita laitteeseen vähemmän ruokia
yhdellä kertaa.
Jääkaapin lämpötila on
liian korkea.
Laitteen kylmän ilman kierto ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Tuotteet ovat liian lähellä toisiaan.
Järjestä tuotteet siten, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
Huurretta muodostuu runsaasti.
Ruokia ei ole pakattu kunnolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Lampun vaihtaminen
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta.
www.zanussi.com
Irrota lampun suojuksen ruuvi.
Poista lampun suojus
(katso kuva).
Vaihda palaneen lampun tilalle samantehoinen uusi lamppu
(maksimiteho on merkitty lampun suojukseen), joka on tarkoitettu kodinkoneisiin.
Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
9
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2.
3.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
ZRT724X
ZRT724W
Mitat
Korkeus
1404 mm
1404 mm
Leveys
545 mm
545 mm
Syvyys
604 mm
604 mm
Käyttöönottoaika
19 H
19 H
Jännite
230 V
230 V
Taajuus
50 Hz
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
Asennus
Huomio Lue huolellisesti
turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja
laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen
asennuksen.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun
sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38°C
T
+16 °C – 43 °C
10
Takaosan välikappaleet
Käyttöohjeen pussissa on kaksi välikappaletta,
jotka on kiinnitettävä laitteeseen kuvan mukaisesti.
1.
2.
Työnnä välikappaleet reikiin.
Tarkista, että
nuoli (A) on kuvan mukaisesti.
Käännä välikappaleita 45° vastapäivään siten, että ne lukkiutuvat
paikalleen.
A
45˚
www.zanussi.com
Tasapainottaminen
teen välillä tulee olla vähintään 10 mm, jotta ovi
pääsee aukeamaan riittävästi hyllyjen poistamista varten.
Kun sijoitat laitteen
paikalleen, tarkista,
että se on vaakatasossa. Voit säätää
laitteen vaakatasoon
laitteen pohjassa etupuolella olevilla säätöjaloilla.
Varoitus!
min.
100 mm
15 mm
Sijoituspaikka
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, boilereiden tms. lähelle tai suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle, laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee olla vähintään 100 mm parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin välttää sijoittamasta laitetta kalustekaapin
alapuolelle. Laite voidaan säätää tarkasti vaakatasoon sen pohjassa olevan yhden tai useamman säätöjalan avulla.
Jos laite sijoitetaan huoneen nurkkaan siten, että saranat ovat seinän puolella, seinän ja lait-
15 mm
Käyttäjän on pystyttävä irrottamaan laite
sähköverkosta. Asennuksen jälkeen pistokkeen
on oltava helposti käyttäjän ulottuvilla.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Tärkeää Avautumissuunnan vaihdossa
tarvitaan toinen henkilö, joka pitelee
kodinkoneen ovia tukevasti toimenpiteiden
aikana.
Oven avautumissuunta vaihdetaan seuraavalla
tavalla:
2
1
3
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Avaa pakastimen
ovi. Avaa saranan ruuvit.
www.zanussi.com
3. Ota ovet pois paikaltaan vetämällä niitä
kevyesti siten, että aukiruuvattu sarana irtoaa paikaltaan.
4. Poista ruuvin reikien 5. Ruuvaa irti kumpikin
tulpat vastakkaiselta
säädettävä jalka sekä
puolelta.
oven alasaranan ruuvit.
Irrota oven alasarana
ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.
11
2
3
1
6. Avaa ja irrota pohjassa kauempana oleva ruuvi ja kiinnitä se
toiselle puolelle.
7. Ruuvaa irti yläoven
kiinnitystappi.
8. Kiinnitä tappi toiselle puolelle.
9. Aseta ovet tappeihin ja kiinnitä paikalleen. Kiinnitä sarana.
11. Kiristä saranan
ruuvit. Tarkista, että
ovet ovat samassa linjassa.
12. Irrota ja kiinnitä
kahva1)
13. Sijoita laite paikalleen ja tasapainota se.
Odota vähintään neljä
tuntia ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan.
10. Asenna ruuvin reikien tulpat vastakkaiseen kohtaan.
1) Mikäli varusteena
Tarkista lopuksi seuraavat seikat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim.
talvella), tiiviste ei mahdollisesti tartu hyvin.
Odota tässä tapauksessa, että tiiviste kiinnittyy
itsestään.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen ammattitaitoinen
asentaja vaihtaa oven kätisyyden korvausta vastaan.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
12
www.zanussi.com
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta
www.zanussi.com
ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista
eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote
on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
13
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας _ _ _ _ _ _ _ _ _
Λειτουργία _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Πρώτη χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Καθημερινή χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Χρήσιμες συμβουλές _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
17
17
18
Φροντίδα και καθάρισμα _ _ _ _ _ _ _ _ _
Τι να κάνετε αν... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Τεχνικά χαρακτηριστικά _ _ _ _ _ _ _ _ _
Εγκατάσταση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19
21
23
23
26
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση
και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των
προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που
χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά
τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και
βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή
εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια
της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος
για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των
οδηγιών χρήσης επειδή ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν
από παραλείψεις.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
14
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φις
του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα,
κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο μπορείτε
πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την
πόρτα για να την αποφυγή ηλεκτροπληξίας
ή παγίδευσης μέσα στη συσκευή παιδιών
που παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικά
λάστιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο στην πόρτα
ή το καπάκι, μην παραλείψετε να καταστρέψετε το μάνδαλο προτού απορρίψετε την
παλαιά συσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα
αποτρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε
θανάσιμη παγίδα για παιδιά.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη τροφίμων ή/και αναψυκτικών ενός συνηθισμένου νοικοκυριού, όπως εξηγείται στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ξεπαγώματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι
εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από τον
κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
www.zanussi.com
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού της
συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το
οποίο, ωστόσο, είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται
ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος
ψυκτικού υγρού.
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυτού του
προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να
προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή κινδύνων, η αντικατάσταση των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδοσίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή από καταρτισμένο προσωπικό σέρβις.
1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει
να επιμηκύνεται.
2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να μην
υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας στο
πίσω μέρος της συσκευής. Εάν το φις
τροφοδοσίας συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά, ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να
προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο
φις τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή,
μην εισαγάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης
πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα (εάν προβλέπεται) του εσωτερικού
φωτισμού.
www.zanussi.com
• Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Απαιτείται
προσοχή κατά τη μεταφορά της.
• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα
στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια σας
είναι νωπά/βρεγμένα, καθότι μπορεί να
προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρυοπαγήματα.
• Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της
συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.
• Οι λαμπτήρες (εάν προβλέπονται) που
χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή είναι λαμπτήρες ειδικού σκοπού, επιλεγμένοι
για χρήση μόνο σε οικιακές συσκευές. Δεν
είναι κατάλληλοι για φωτισμό οικιακών χώρων.
Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα
πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας σε
επαφή με την έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα. (Εάν η συσκευή είναι Frost Free.)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται και πάλι αφού αποψυχθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρόφιμα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των παρασκευαστών
της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον
καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση
στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί,
προκαλώντας ζημιές στη συσκευή.
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί
να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν
καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή.
Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά
αντικείμενα.
15
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για
να αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύστρα.
• Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του
ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν χρειαστεί,
καθαρίστε την αποστράγγιση. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη, θα συσσωρεύεται νερό στο κάτω μέρος της συσκευής.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε παροχή πόσιμου νερού (εάν προβλέπεται σύνδεση νερού).
Εγκατάσταση
Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει
να εκτελούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο ειδικό.
• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις,
ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που
δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν
έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε
αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέρος
όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε αυτή την
περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευασία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον
δύο ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή,
ώστε το έλαιο να επιστρέψει και πάλι στο
συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφορία
του αέρα γύρω από τη συσκευή. Διαφορετικά θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για την
επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες της εγκατάστασης.
• Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συσκευής
πρέπει να βρίσκεται κοντά σε τοίχο για την
αποφυγή επαφής ή πιασίματος με ζεστά
μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και της
πιθανότητας εγκαύματος.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά
στο στρώμα του όζοντος, είτε στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της. Η
συσκευή δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συσκευή θα
πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς που θα λάβετε από
τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη
συσκευή και σημειώνονται με το σύμβολο
είναι ανακυκλώσιμα.
Λειτουργία
Ενεργοποίηση
Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας δεξιόστροφα σε μια μέτρια ρύθμιση.
Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση
"O".
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
16
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, κάντε τα
εξής:
• Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
στις χαμηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη των μικρότερων θερμοκρασιών.
• Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
στις υψηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη
των μεγαλύτερων θερμοκρασιών.
Μια μεσαία ρύθμιση είναι σε γενικές
γραμμές η πλέον κατάλληλη.
www.zanussi.com
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση πρέπει να επιλεγεί έχοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία στο
εσωτερικό του ψυγείου εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία του δωματίου
• πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα
• την ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύονται
• τη θέση της συσκευής.
εντελώς φορτωμένη και έχει ρυθμιστεί στις
χαμηλότερες θερμοκρασίες, ίσως λειτουργεί
συνεχώς δημιουργώντας πάγο στο πίσω
τοίχωμα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
επιλέγεται υψηλότερη θερμοκρασία ώστε να
είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι
επομένως η μειωμένη κατανάλωση
ενέργειας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εάν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η συσκευή είναι
Πρώτη χρήση
Καθάρισμα του εσωτερικού
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα τα
εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την
τυπική μυρωδιά των καινούριων προϊόντων
και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν, διότι καταστρέφουν το φινίρισμα.
Καθημερινή χρήση
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και τη
μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων και
βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων.
Για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη μέτρια ρύθμιση.
Ωστόσο, για λειτουργία πιο γρήγορης κατάψυξης, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στις υψηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη των μεγαλύτερων θερμοκρασιών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε αυτή την περίπτωση, η
θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης μπορεί να
μειωθεί κάτω από τους 0°C. Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, γυρίστε και πάλι το ρυθμιστή
θερμοκρασίας σε μια πιο θερμή ρύθμιση.
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν
κομμένο για περισσότερο από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος
ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν
αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν και
πάλι (μετά την ψύξη).
Ξεπάγωμα
Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης, πριν τη
χρήση τους, μπορούν να ξεπαγώνονται στο
θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρασία δωματίου,
ανάλογα το διαθέσιμο χρόνο ξεπαγώματος.
Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύονται
ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον
καταψύκτη: σε αυτή την περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότερο.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή
πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2
ώρες σε υψηλότερες ρυθμίσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση
www.zanussi.com
17
Μετακινούμενα ράφια
Στα τοιχώματα του
ψυγείου υπάρχουν
οδηγοί για τοποθέτηση των ραφιών στην
επιθυμητή θέση.
Για να αφαιρέσετε ορισμένα ράφια, πρέπει
να ανασηκώσετε την
πίσω πλευρά τους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να διασφαλιστεί σωστή κυκλοφορία του αέρα, μη μετακινείτε το γυάλινο
ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών.
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Για να είναι δυνατή η
αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα ράφια της
πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε
διαφορετικό ύψος.
Τραβήξτε σταδιακά
το ράφι προς την κατεύθυνση των βελών
μέχρι να απελευθερωθεί και στη συνέχεια τοποθετήστε
το και πάλι όπως θέλετε.
Χρήσιμες συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
• Κατά την άντληση του ψυκτικού μέσω των
πηνίων ή των σωληνώσεων μπορεί να
ακούσετε έναν ήχο κελαρύσματος ή παραγωγής φυσαλίδων. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Όταν ο συμπιεστής είναι ενεργοποιημένος,
το ψυκτικό αντλείται κυκλικά και ακούγεται
ένας ήχος στροβιλισμού ή ένας παλλόμενος θόρυβος από το συμπιεστή. Αυτό είναι
φυσιολογικό.
• Λόγω της θερμικής διαστολής μπορεί να
ακουστεί ξαφνικά ένας οξύς κρότος. Αυτό
είναι φυσιολογικό και δεν ενέχει κινδύνους.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του συμπιεστή, θα ακουστεί ένας
ελαφρύς ήχος "κλικ" από το ρυθμιστή θερμοκρασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την
αφήνετε ανοικτή για περισσότερο από ότι
είναι απολύτως απαραίτητο.
• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση και η συσκευή
είναι εντελώς φορτωμένη, ο συμπιεστής
18
ίσως λειτουργεί συνεχώς δημιουργώντας
πάγο στον εξατμιστήρα. Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να
είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι επομένως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστικές
σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των λαχανικών.
Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με αυτό
τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέρες το πολύ.
www.zanussi.com
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κλπ: αυτά
θα πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να
τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να
πλένονται καλά και να τοποθετούνται στο(α)
ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχεται(ονται).
Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον αέρα.
Μπουκάλια γάλακτος: αυτά θα πρέπει να είναι ταπωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται στη σχάρα μπουκαλιών στην πόρτα.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το
σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευασμένα, πρέπει
να διατηρούνται στο ψυγείο.
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η
αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων;
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυνατή διάρκεια
αποθήκευσης των τροφίμων;
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα εγκαύματα από πάγο;
• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία
κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να
μπορείτε να συνάγετε το χρόνο αποθήκευσης;
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε
στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες. αναγράφεται
στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων;
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δε θα
πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για
κατάψυξη;
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα;
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες
ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης κατάψυξή του και το μεταγενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαιτούμενης ποσότητας;
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι οι
συσκευασίες είναι αεροστεγείς;
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση
της συσκευής αυτής:
• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των
κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου
ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς
τους,
• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων από το
κατάστημα αγοράς τους στον καταψύκτη,
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την
αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό,τι
είναι απολύτως απαραίτητο,
• μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά,
• μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους παρασκευαστές των τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα της; Οι εργασίες συντήρησης και επαναφόρτισης θα
www.zanussi.com
πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τακτικό καθάρισμα
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
• Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτήματα
με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό σαπούνι.
19
• Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας και
σκουπίστε τα για να εξασφαλίσετε ότι είναι
καθαρά και δεν φέρουν ακαθαρσίες.
• Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην τραβάτε, μετακινείτε ή
προκαλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και καλώδια
που βρίσκονται στο εσωτερικό του θαλάμου.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά,
σκόνες που χαράζουν, καθαριστικά με πολύ
άρωμα ή γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε το
εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά φθείρουν την
επιφάνεια και αφήνουν έντονη οσμή.
Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρίλια) και
το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής
με μια βούρτσα. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει
την απόδοση της συσκευής και εξοικονομεί
κατανάλωση ρεύματος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Προσέχετε ώστε να μην
προκληθεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την
κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να
προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά
που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή.
Για το λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μόνο
με χλιαρό νερό αφού προσθέσετε και λίγο
υγρό για τα πιάτα.
Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον εξοπλισμό στην κεντρική παροχή.
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε φορά που
σταματά ο συμπιεστής κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό από τον
πάγο αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε
ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής, επάνω από το συμπιεστή κινητήρα,
όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή
αποστράγγισης του νερού από τον πάγο στη
μέση του καναλιού του θαλάμου ψύξης ώστε
να αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο
νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του. Χρησιμοποιείτε τον ειδικό καθαριστήρα που παρέχεται, τον οποίο θα βρείτε ήδη τοποθετημένο
μέσα στην οπή αποστράγγισης.
20
Απόψυξη του καταψύκτη
Πάντα θα δημιουργείται μικρή ποσότητα
πάγου στα ράφια του καταψύκτη και γύρω από τον πάνω θάλαμο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κάντε απόψυξη του καταψύκτη
όταν το στρώμα πάγου φθάσει πάγος
περίπου 3 έως 5 mm.
Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε
αυτά τα βήματα:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Απομακρύνετε τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και
τοποθετήστε τα σε ένα δροσερό μέρος.
3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώστε καλά το εσωτερικό και βάλτε ξανά το
φις στην πρίζα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας για
την επίτευξη μεγαλύτερων θερμοκρασιών
και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για περίπου δύο ή τρεις ώρες σε αυτή τη
ρύθμιση.
7. Τοποθετήστε ξανά στο θάλαμο τα τρόφιμα που είχατε αφαιρέσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για την απόξεση
του πάγου από τον εξατμιστήρα, διότι μπορεί
να προκαλέσουν ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε
μηχανικές συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για
την επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώματος
διαφορετικά από αυτά που συστήνει ο
κατασκευαστής. Μια αύξηση της
θερμοκρασίας των συσκευασιών
κατεψυγμένων τροφίμων, κατά τη διάρκεια
της απόψυξης, μπορεί να μειώσει τη διάρκεια
ασφαλούς αποθήκευσής τους.
www.zanussi.com
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παίρνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
• αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία
• αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα
• κάντε απόψυξη (εάν προβλέπεται) και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα
• αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοικτές για να
αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.
Εάν ο θάλαμος επρόκειτο να παραμείνει
ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιον να
τον ελέγχει αν τακτά διαστήματα για να μην
χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτερικό στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Τι να κάνετε αν...
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την
αντιμετώπιση προβλημάτων,
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δεν
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει
Πρόβλημα
να διεξάγεται μόνο από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά
τη διάρκεια της κανονικής χρήσης
(συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού).
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή κάνει θόρυβο
Η συσκευή δεν στηρίζεται σωστά
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
σταθερή (πρέπει να ακουμπούν
στο δάπεδο και τα τέσσερα πόδια)
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά το φις
τροφοδοσίας στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις στην πρίζα.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα. Δεν υπάρχει τάση ρεύματος στην πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα.
Επικοινωνήστε με επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση του λαμπτήρα».
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο
της πόρτας».
Ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά.
Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Η θερμοκρασία των προϊόντων είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία
δωματίου πριν από την αποθήκευση.
Δεν λειτουργεί ο λαμπτήρας.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
www.zanussi.com
21
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η θερμοκρασία δωματίου είναι
πολύ υψηλή.
Μειώστε τη θερμοκρασία δωματίου.
Υπάρχει ροή νερού στην
πίσω πλάκα του ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυτόματης
διαδικασίας απόψυξης, ο πάγος
αποψύχεται στην πίσω πλάκα.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχουν προϊόντα που εμποδίζουν τη ροή του νερού στο συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα δεν έρχονται σε επαφή με την πίσω πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού στο δάπεδο.
Η έξοδος του νερού απόψυξης δε
ρέει στο δίσκο εξάτμισης πάνω
από το συμπιεστή.
Συνδέστε την έξοδο του νερού απόψυξης στο δίσκο εξάτμισης.
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ υψηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο
της πόρτας».
Η θερμοκρασία των προϊόντων είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία
δωματίου πριν από την αποθήκευση.
Αποθηκεύετε ταυτόχρονα μεγάλο
αριθμό προϊόντων.
Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα
ταυτόχρονα.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο
είναι πολύ υψηλή.
Δεν υπάρχει καθόλου κυκλοφορία
κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Η θερμοκρασία στον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.
Τα προϊόντα είναι τοποθετημένα
πολύ κοντά μεταξύ τους.
Αποθηκεύστε τα προϊόντα κατά
τρόπον ώστε να υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα.
Έχει σχηματιστεί πολύς
πάγος.
Τα τρόφιμα δεν είναι σωστά τυλιγμένα.
Τυλίξτε τα τρόφιμα σωστά.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο
της πόρτας».
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
22
www.zanussi.com
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα
της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση».
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Αφαιρέστε τη βίδα
από το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
Αφαιρέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα
(δείτε την εικόνα).
Αντικαταστήστε το
χρησιμοποιημένο
λαμπτήρα με ένα νέο
λαμπτήρα ίδιας
ισχύος και ειδικά
σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές (η
μέγιστη ισχύς αναγράφεται στο κάλυμμα του λαμπτήρα).
Τοποθετήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα.
Σφίξτε τη βίδα στο
κάλυμμα του λαμπτήρα.
Συνδέστε το φις στην
πρίζα.
Ανοίξτε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι ο
λαμπτήρας ανάβει.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ZRT724X
ZRT724W
Διαστάσεις
Ύψος
1404 χιλιοστά
1404 χιλιοστά
Πλάτος
545 χιλιοστά
545 χιλιοστά
Βάθος
604 χιλιοστά
604 χιλιοστά
Χρόνος ανόδου
19 ω
19 ω
Τάση
230 V
230 V
Συχνότητα
50 Hz
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα
τεχνικών στοιχείων στην εσωτερική αριστερή
πλευρά της συσκευής και στην ετικέτα ενέργειας.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν την εγκατάσταση της
συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις
www.zanussi.com
"Πληροφορίες ασφάλειας" για την ασφάλειά
σας και τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
23
Τοποθέτηση
Η συσκευή αυτή μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό
χώρο (γκαράζ ή κελάρι), αλλά για βέλτιστη
απόδοση εγκαταστήστε την σε χώρο όπου η
θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην
κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής:
Κλιματική κατηγορία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Πίσω αποστάτες
Στη συσκευασία με το εγχειρίδιο, παρέχονται
δύο αποστάτες οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στην εικόνα.
1. Τοποθετήστε
τους αποστάτες
στις οπές. Βεβαιωθείτε πως
το βέλος (Α) έχει
τοποθετηθεί
όπως φαίνεται
στην εικόνα.
2. Γυρίστε τους
αποστάτες προς
τα αριστερά έως
45° μέχρι να
κλειδώσουν στη
θέση τους.
A
45˚
Οριζοντίωση
Όταν τοποθετείτε τη
συσκευή, βεβαιωθείτε πως είναι επίπεδη. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με δύο
ρυθμιζόμενα πόδια,
μπροστά στο κάτω
μέρος.
Θέση
Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μακριά
από πηγές θερμότητας, όπως σώματα καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί
ελεύθερα πίσω από το θάλαμο. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί κάτω από κρεμαστό
ντουλάπι, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του
επάνω μέρους του θαλάμου και του ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.
Ιδανικά, ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να
τοποθετείται κάτω από κρεμαστά ντουλάπια.
Η ακριβής οριζοντίωση εξασφαλίζεται από
ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πόδια στη
βάση του θαλάμου.
Εάν ο θάλαμος τοποθετηθεί σε γωνία, και η
πλευρά με τους μεντεσέδες είναι προς τον
τοίχο, η απόσταση ανάμεσα στον τοίχο και το
θάλαμο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10
mm για να μπορεί να ανοίξει αρκετά η πόρτα
και να αφαιρεθούν τα ράφια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
min.
100 mm
15 mm
15 mm
Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της
συσκευής από την ηλεκτρική παροχή και,
επομένως, η πρόσβαση στο φις πρέπει να
είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση.
24
www.zanussi.com
Δυνατότητα αντιστροφής της πόρτας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να πραγματοποιήσετε τις
ακόλουθες ενέργειες, συστήνουμε να σας
βοηθήσει ακόμη ένα άτομο το οποίο θα
συγκρατεί καλά τις πόρτες της συσκευής κατά
τη διάρκεια αυτών των ενεργειών.
Για να αλλάξετε την πλευρά ανοίγματος της
πόρτας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
2
1
3
1. Αποσυνδέστε το
φις τροφοδοσίας από
την πρίζα ρεύματος.
2. Ανοίξτε την πόρτα
του καταψύκτη. Χαλαρώστε το μεντεσέ.
3. Αφαιρέστε τις πόρ- 4. Αφαιρέστε τα κατες τραβώντας τις
λύμματα οπών στην
απαλά και αφαιρέστε απέναντι πλευρά.
το μεντεσέ.
5. Ξεβιδώστε και τα
δύο ρυθμιζόμενα πόδια και τις βίδες του
κάτω μεντεσέ της
πόρτας. Αφαιρέστε
τον κάτω μεντεσέ της
πόρτας και τοποθετήστε τον στην απέναντι πλευρά.
2
3
1
6. Ξεβιδώστε και την
κάτω βίδα στην αντίπερα πλευρά και τοποθετήστε την στην
άλλη πλευρά.
www.zanussi.com
7. Ξεβιδώστε τον
8. Βιδώστε τον πείρο
επάνω πείρο συγκρά- στην άλλη πλευρά.
τησης της πόρτας.
9. Προσαρμόστε τις
πόρτες στους πείρους και τοποθετήστε
τις. Τοποθετήστε το
μεντεσέ.
25
11. Σφίξτε το μεντεσέ. 12. Αφαιρέστε και τοΒεβαιωθείτε πως είποθετήστε τη λαβή 1)
ναι ευθυγραμμισμένες οι πόρτες.
13. Τοποθετήστε ξανά, ευθυγραμμίστε τη
συσκευή, περιμένετε
για τουλάχιστον τέσσερις ώρες και κατόπιν συνδέστε τη στην
πρίζα.
10. Εγκαταστήστε τα
καλύμματα των οπών
στην απέναντι πλευρά.
1) Εάν προβλέπετε
Κάντε ένα τελικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε
ότι:
• Όλες οι βίδες είναι σφιγμένες.
• Η πόρτα ανοίγει και κλείνει σωστά.
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή (δηλ. το χειμώνα), το λάστιχο μπορεί να
μην εφαρμόζει απόλυτα στο θάλαμο. Σε εκείνη την περίπτωση, περιμένετε το φυσικό ταίριασμα του λάστιχου.
Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε εσείς οι ίδιοι τις
διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω,
επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις. Ο τεχνικός του Κέντρου Σέρβις θα αντιστρέψει τις
πόρτες με δικά σας έξοδα.
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του
καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή γι'
αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη
γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
26
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
www.zanussi.com
Indice
Informazioni per la sicurezza _ _ _ _ _ _ _ _
Uso dell'apparecchio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrizione del prodotto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizzo quotidiano _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consigli e suggerimenti utili _ _ _ _ _ _ _ _
27
29
30
30
31
Pulizia e cura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cosa fare se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dati tecnici _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Considerazioni ambientali _ _ _ _ _ _ _ _ _
32
33
36
36
39
Con riserva di modifiche.
Informazioni per la sicurezza
Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto
istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze.
Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le
caratteristiche di sicurezza. Conservare queste
istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di vendita o trasloco, in
modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente
informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti
istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali
omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
fragili
• Questo apparecchio non deve essere usato
da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure
prive di conoscenza e esperienza, a meno
che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro
sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori
della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo
di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per evitare
che i bambini giocando possano subire
www.zanussi.com
scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato
di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a
sostituirne uno più vecchio avente sportello o
coperchio con chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare che
diventi una trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
Avvertenza!
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la conservazione domestica di alimenti e/o bevande
nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni.
• Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo
scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche
(per esempio gelatiere) all'interno del frigorifero, salvo quelle approvate per tale scopo
dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura
contiene isobutano (R600a), un gas naturale
con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei
componenti del circuito refrigerante venga
danneggiato.
27
In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:
– evitare fiamme libere e scintille
– aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare
cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
Avvertenza! Tutti i componenti elettrici
(cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato al
fine di evitare di correre rischi.
1.
•
•
•
•
Non collegare prolunghe al cavo di alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente
stabile, non inserire la spina. Il collegamento potrebbe provocare scosse elettriche o creare un rischio di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere messa in funzione senza il coprilampada interno (se previsto).
Questa apparecchiatura è pesante. Procedere con cautela durante gli spostamenti.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con le mani bagnate o umide; il contatto potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Le lampadine utilizzate in questa apparecchiatura (se previste) sono lampade speciali
selezionate esclusivamente per elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione degli ambienti.
28
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
• Evitare di appoggiare gli alimenti contro la
presa d'aria situata nella parete posteriore
(per le apparecchiature di tipo no-frost)
• Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati
secondo le istruzioni del produttore dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la
conservazione degli alimenti del produttore
dell'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti
nello scomparto congelatore perché creano
pressione sul recipiente che può esplodere
danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature da
gelo se consumati immediatamente dopo
averli tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la
brina dall'apparecchio. Usare un raschietto di
plastica.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua
si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Importante Per il collegamento elettrico,
seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi
corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che
non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in cui è
stato acquistato. In questo caso conservare
l'imballaggio.
www.zanussi.com
• Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio per consentire
all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si
può surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per
evitare di toccare le parti calde o di rimanervi
impigliati (compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto vicino
a radiatori o piani di cottura a gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la presa
rimanga accessibile.
• Collegare solo a sorgenti d'acqua potabile
(se è previsto un collegamento alla rete idrica).
• Gli interventi di assistenza devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati
e utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas che
potrebbero danneggiare lo strato di ozono
nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti.
L'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma
dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo
smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle
autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo
refrigerante, specialmente nella parte posteriore
vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati su questo apparecchio contrassegnati dal
sono riciclabili.
simbolo
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
Uso dell'apparecchio
Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il termostato in senso orario fino a una
regolazione media.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura è regolata automaticamente.
Per utilizzare l'apparecchio, procedere come
segue:
• ruotare il termostato verso una regolazione
bassa per un raffreddamento minimo.
• ruotare il termostato verso una regolazione
alta per un raffreddamento massimo.
Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe essere
scelta tenendo a mente che la temperatura all'interno dell'apparecchio dipende da:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di cibo conservato
• posizione dell'apparecchio.
Importante Se la temperatura ambiente è
elevata o l'apparecchio è a pieno carico ed è
regolato su temperature minime, può funzionare
in continuo causando la formazione di brina
sulla parete posteriore. In questo caso la
manopola deve essere regolata su una
temperatura per consentire lo sbrinamento
automatico riducendo così il consumo di
energia.
Una regolazione media è in genere la più
adatta.
www.zanussi.com
29
Descrizione del prodotto
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima
volta, lavare l'interno e gli accessori interni con
acqua tiepida e un po' di sapone neutro in mo-
do a togliere il tipico odore dei prodotti nuovi,
quindi asciugare accuratamente.
Importante Non usare detergenti corrosivi o
polveri abrasive che danneggiano le finiture.
Utilizzo quotidiano
Congelazione dei cibi freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione
di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e surgelati.
Per congelare cibi freschi non è necessario
cambiare la regolazione media.
Tuttavia, per un'operazione di congelamento più
rapida, ruotare il termostato verso una regolazione più alta per ottenere il massimo raffreddamento.
Importante In questa condizione la
temperatura del vano frigorifero può scendere
sotto 0°C. In questo caso riportare il termostato
verso una regolazione più calda.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo,
lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
Importante Se si verifica un'interruzione della
corrente elettrica di durata superiore al "tempo
di salita" indicato nella tabella dei dati tecnici, il
cibo scongelato deve essere consumato
rapidamente o cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati
possono essere scongelati nel vano frigorifero
o a temperatura ambiente, in funzione del tempo disponibile per questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere cucinati ancora congelati, direttamente dal congela-
30
tore: in questo caso la cottura durerà più a lungo.
Ripiani mobili
Le guide presenti sulle
pareti del frigorifero
permettono di posizionare i ripiani a diverse
altezze.
Alcuni ripani devono
essere sollevati dal
bordo posteriore per
essere estratti.
Importante Per garantire una corretta circolazione dell'aria, non spostare il ripiano di vetro
posto sopra il cassetto delle verdure.
Posizionamento delle mensole
Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, i ripiani dello sportello
possono essere posizionati ad altezze differenti.
Tirare delicatamente il
ripiano nella direzione
indicata dalle frecce
fino a sganciarlo,
quindi riposizionarlo
dove necessario.
www.zanussi.com
Consigli e suggerimenti utili
Rumori normali durante il funzionamento
• Quando il refrigerante viene pompato attraverso le bobine o le tubazioni si può sentire
un fievole gorgoglio e un borbottio. Non si
tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore è in funzione, viene
pompato il refrigerante e si può sentire un
ronzio e un rumore pulsante dal compressore. Non si tratta di un'anomalia.
• La dilatazione termica potrebbe provocare
uno schiocco improvviso. È un fenomeno naturale, non pericoloso. Non si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore si accende o si spegne, si sente un lieve scatto del regolatore
della temperatura. Non si tratta di un'anomalia.
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta più di quanto assolutamente
necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il termostato è impostato su una regolazione alta
e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in continuo causando la
formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su
una regolazione più bassa per consentire lo
scongelamento automatico risparmiando così
energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi
freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in
fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se
emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa
circolare liberamente attorno ad esso
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
www.zanussi.com
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra il
cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste
condizioni solo per uno o due giorni al massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su
qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite accuratamente e collocate nell'apposito/i cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti in
contenitori ermetici speciali o avvolti in pellicole
di alluminio o sacchetti di politene per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e
conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate,
cipolle o aglio se non sono confezionati.
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale, ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere
congelata in 24 h è riportata sulla targhetta;
• il processo di congelamento dura 24 ore. In
questo periodo non aggiungere altro cibo da
congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni per consentire un congelamento rapido e completo e
per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o in
politene e verificare che i pacchetti siano ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato
entri in contatto con quello già congelato, per
evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di
conservazione del cibo;
31
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente
dopo la rimozione dal vano congelatore, possono causare ustioni da congelamento della
pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire
a tenere traccia del tempo di conservazione;
Consigli per la conservazione dei
surgelati
Per ottenere risultati ottimali
• Controllare che i surgelati esposti nei punti
vendita non presentino segni di interruzione
della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati dal
punto vendita al congelatore domestico deve
essere il più breve possibile;
• Non aprire frequentemente la porta e limitare
il più possibile i tempi di apertura;
• Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;
• Non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.
Pulizia e cura
Attenzione Staccare la spina
dell'apparecchio prima di eseguire lavori di
manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi
nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• Pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e un po' di sapone neutro.
• Controllare regolarmente le guarnizioni della
porta e verificare che siano pulite e prive di
residui.
• Risciacquare e asciugare accuratamente.
Importante Non tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive,
prodotti per la pulizia con una forte
profumazione o cere lucidanti per pulire
l'interno, in quanto danneggiano la superficie e
lasciano un odore forte.
Importante Non danneggiare il sistema di
raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/
danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda di
pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo
con acqua calda con un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Sbrinamento del vano frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene eliminata
automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si
arresta. L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente posto
sul retro dell'apparecchio, sopra il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro di
scarico dell'acqua di sbrinamento, situato al
centro del canale sulla parete posteriore, per
evitare che l'acqua fuoriesca sugli alimenti.
Usare l'apposito utensile già inserito nel foro di
scarico.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro dell'apparecchio con una
spazzola. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendone i consumi di energia.
32
www.zanussi.com
7.
Sbrinamento del congelatore
Una certa quantità di brina si formerà sempre sui ripiani del congelatore e attorno allo scomparto superiore.
Importante Sbrinare il congelatore quando lo
strato di brina raggiunge uno spessore di ca.
3-5 mm.
Per rimuovere la brina, seguire le istruzioni sottostanti:
1. Spegnere l'apparecchio.
2. Rimuovere il cibo eventualmente conservato, avvolgendolo in diversi strati di carta di
giornale e collocandolo in un luogo fresco.
3. Lasciare la porta aperta.
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno e reinserire la spina.
5. Accendere l'apparecchio.
6. Regolare il termostato sul raffreddamento
massimo e fare funzionare l'apparecchio
con questa regolazione per due o tre ore.
Ricaricare nel vano il cibo precedentemente rimosso.
Importante Non usare utensili metallici
appuntiti per rimuovere la brina dall'evaporatore
per non danneggiarlo. Non usare dispositivi
elettrici o altri mezzi artificiali per accelerare il
processo di scongelamento diversi da quelli
raccomandati dal fabbricante. Un aumento di
temperatura dei pacchetti di cibo congelato
durante lo sbrinamento può ridurre la loro
durata di conservazione.
Periodi di inutilizzo
Quando l'apparecchio non è utilizzato per lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:
• scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica
• rimuovere tutto il cibo
• sbrinare (se necessario) e pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori
• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare
odori sgradevoli.
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a
qualcuno di controllare ogni tanto per evitare
che il cibo contenuto marcisca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
Cosa fare se…
Avvertenza! Prima della ricerca guasti,
estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel
presente manuale devono essere eseguite
esclusivamente da elettricisti qualificati o da
personale competente.
Importante Durante l'uso, alcuni rumori di
funzionamento (come quelli del compressore o
del circuito refrigerante) sono da considerarsi
normali.
Problema
Possibile causa
Soluzione
Funzionamento rumoroso
L'apparecchiatura non è appoggiata in modo corretto
Controllare che l'apparecchiatura sia
appoggiata in modo stabile (tutti i
piedini devono essere a contatto con
il pavimento)
www.zanussi.com
33
Problema
L'apparecchiatura non funziona. La lampadina non si
accende.
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura è spenta.
Accendere l'apparecchiatura.
La spina non è inserita correttamente nella presa.
Inserire correttamente la spina nella
presa.
L'apparecchiatura non riceve corrente. Non arriva tensione alla presa
elettrica.
Collegare alla presa un'altra apparecchiatura elettrica.
Rivolgersi a un elettricista qualificato.
La lampadina è in stand-by.
Aprire e chiudere la porta.
La lampadina è difettosa.
Vedere "Sostituzione della lampadina".
La temperatura non è regolata correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La porta viene aperta troppo frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo di
apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
La temperatura ambiente è troppo
alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
Scorre acqua sul pannello
posteriore del frigorifero.
Durante lo sbrinamento automatico,
la brina che si forma sul pannello
posteriore si scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
Scorre acqua all'interno
del frigorifero.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono all'acqua
di scorrere nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti direttamente contro la parete posteriore.
Scorre acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non viene
scaricata nella bacinella di evaporazione posta sopra il compressore.
Collegare lo scarico dell'acqua di
sbrinamento alla bacinella di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo bassa.
La temperatura non è regolata correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo alta.
La temperatura non è regolata correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
La lampadina non si accende.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
34
www.zanussi.com
Problema
Possibile causa
Soluzione
Sono stati introdotti molti alimenti
insieme.
Introdurre gli alimenti poco alla volta.
La temperatura nel vano
frigorifero è troppo alta.
L'aria fredda non circola correttamente all'interno dell'apparecchiatura.
Adottare le misure necessarie per
garantire una corretta circolazione
dell'aria fredda.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
I surgelati sono troppo vicini tra loro.
Disporre i surgelati in modo da consentire una corretta circolazione dell'aria fredda.
Si forma troppa brina.
Gli alimenti non sono avvolti correttamente.
Avvolgere correttamente gli alimenti.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura non è regolata correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
Sostituzione della lampadina
Attenzione Estrarre la spina dalla presa
di corrente.
Rimuovere la vite dal
coprilampada.
Rimuovere il coprilampada (vedere la figura).
Sostituire la lampadina con una nuova
della stessa potenza
(la potenza massima
è indicata sul coprilampada) concepita
in modo specifico per
elettrodomestici.
Installare il coprilampada.
Serrare la vite del coprilampada.
Inserire la spina nella
presa.
Aprire la porta. Controllare che la lampadina si accenda.
www.zanussi.com
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere
"Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il Centro di
assistenza locale.
35
Dati tecnici
ZRT724X
ZRT724W
Dimensioni
Altezza
1404 mm
1404 mm
Larghezza
545 mm
545 mm
Profondità
604 mm
604 mm
Tempo di risalita
19 h
19 h
Tensione
230 V
230 V
Frequenza
50 Hz
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del
modello, applicata sul lato sinistro interno del-
l'apparecchiatura, e sull'etichetta dei valori
energetici
Installazione
Attenzione Leggere con attenzione le
"Informazioni per la sicurezza" per la vostra
sicurezza e per il corretto funzionamento
dell'apparecchio prima di procedere
all'installazione.
Luogo d'installazione
Questa apparecchiatura può essere installata in
un luogo asciutto e ben ventilato (garage o una
cantina); tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali è consigliabile installarlo in un luogo la cui
temperatura ambiente corrisponda alla classe
climatica indicata sulla targhetta del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a 32°C
N
da +16°C a 32°C
ST
da +16°C a 38°C
T
da +16°C a 43°C
Distanziatori posteriori
Nel sacchetto della documentazione sono inclusi due distanziatori da installare come mostrato nella figura.
36
1.
2.
Inserire i distanziatori nei fori.
Controllare che
la freccia (A) sia
posizionata come
illustrato nella figura.
Ruotare i distanziatori di 45° in
senso antiorario
finché si bloccano in posizione.
A
45˚
Livellamento
L'apparecchiatura deve trovarsi perfettamente in piano. Per
correggere gli eventuali dislivelli è possibile regolare in altezza i due piedini anteriori.
Posizione
L'apparecchiatura deve essere installata lontano da fonti di calore come per esempio termosifoni, boiler, luce solare diretta, ecc. Verificare
che sul lato posteriore sia garantita un'adeguawww.zanussi.com
ta circolazione dell'aria. Per ottenere prestazioni
ottimali, se l'apparecchiatura è installata sotto
un pensile, si raccomanda di mantenere una distanza minima di 100 mm tra quest'ultimo e lo
spigolo superiore dell'apparecchiatura. Se possibile, tuttavia, evitare di installare l'apparecchiatura sotto un pensile. Per consentire un
perfetto livellamento dell'apparecchiatura sono
disponibili uno o più piedini regolabili.
Se l'apparecchiatura è installata in un angolo
con il lato incernierato verso la parete, la distanza rispetto a quest'ultima deve essere di almeno
10 mm, in modo che la porta possa aprirsi in
misura sufficiente per consentire la rimozione
dei ripiani.
L'apparecchiatura deve poter essere
scollegabile dalla presa di corrente; pertanto, al
termine dell'installazione, la spina deve essere
facilmente accessibile.
Reversibilità della porta
Importante Per eseguire le seguenti
operazioni, si raccomanda di farsi aiutare da
un'altra persona che tenga ben ferme le porte
dell'apparecchiatura.
Per cambiare la direzione di apertura della porta, procedere come segue:
Avvertenza!
min.
100 mm
15 mm
15 mm
2
1
3
1. Estrarre la spina
dalla presa.
2. Aprire lo sportello
del vano congelatore.
Allentare la cerniera.
www.zanussi.com
3. Rimuovere gli spor- 4. Sul lato opposto, ritelli tirandoli lentamen- muovere i coprifori.
te, quindi rimuovere la
cerniera.
5. Svitare i due piedini
regolabili e le viti della
cerniera inferiore dello
sportello. Rimuovere la
cerniera inferiore e installarla sul lato opposto.
37
2
3
1
6. Rimuovere la vite
del perno inferiore e
installarla sul lato opposto.
7. Svitare il perno superiore a cui è agganciato lo sportello.
8. Riavvitare il perno
sull'altro lato.
11. Fissare la cerniera. 12. Rimuovere e inVerificare che gli spor- stallare la maniglia. 1)
telli siano allineati.
9. Inserire gli sportelli
nei perni e installarli.
Montare la cerniera.
13. Riposizionare l'elettrodomestico, livellarlo, attendere almeno
quattro ore e inserire
la spina nella presa.
10. Sul lato opposto,
installare i coprifori.
1) Nelle apparecchiature in cui è presente
Effettuare un controllo finale per verificare che:
• Tutte le viti siano serrate.
• La porta si apra e si chiuda correttamente.
Se la temperatura ambiente è bassa (ad esempio in inverno), è possibile che la guarnizione
non aderisca perfettamente. In tal caso, attendere che aderisca naturalmente.
Per chi preferisca non eseguire direttamente le
operazioni sopra descritte, rivolgersi al servizio
post-vendita più vicino. L'intervento di inversione delle porte eseguito dai tecnici del servizio
post-vendita sarà a carico dell'utente.
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta
38
corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a massa.
La spina del cavo di alimentazione è dotata di
un contatto a tale scopo. Se la presa della rete
elettrica domestica non è collegata a massa,
collegare l'apparecchio ad una massa separata
in conformità alle norme relative alla corrente,
consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se
le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
www.zanussi.com
Considerazioni ambientali
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico,
ma deve essere portato nel punto di raccolta
appropriato per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Provvedendo a
smaltire questo prodotto in modo appropriato,
www.zanussi.com
si contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e per la salute, che
potrebbero derivare da uno smaltimento
inadeguato del prodotto. Per informazioni più
dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto,
contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
39
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _
40
42
43
43
44
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _
45
46
49
49
52
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir
uma utilização correcta, antes de instalar e usar
o aparelho pela primeira vez, leia atentamente
este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam
o seu funcionamento e as características de
segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho
em caso de transferência ou venda, para que
todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde
as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável
pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado
por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou
instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar
que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
40
• Se este aparelho, com vedantes de porta
magnéticos for substituir um aparelho mais
velho com fecho de mola (lingueta) na porta
ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Advertência
Mantenha as aberturas de ventilação da caixa
do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de
instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (como
máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam
aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho contém isobutano (R600a), um gás natural com
um alto nível de compatibilidade ambiental
que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
www.zanussi.com
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar
um curto-circuito, incêndio e/ou choque
eléctrico.
Advertência A substituição de qualquer
componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser efectuada
por um agente de assistência certificado ou por
pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
1.
•
•
•
•
Não deve colocar extensões no cabo de
alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está
esmagada ou danificada pela parte posterior do aparelho. Uma ficha esmagada
ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar
a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza
a ficha. Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar sem a
tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado
quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as
mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer
abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à
luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste
aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não
são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de
plástico do aparelho.
www.zanussi.com
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no
aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente em
frente à saída de ar na parede traseira. (Se o
aparelho for do tipo Frost Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não
devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos
fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas
instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda,
provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e
retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o
gelo do aparelho. Utilize um raspador de
plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água
descongelada. Se necessário, limpe o orifício
de descarga. Se o orifício estiver bloqueado,
a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções fornecidas nos
parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem
danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso,
guarde a embalagem.
41
• É recomendável aguardar pelo menos duas
horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à
volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma
ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho
deve ficar virada para uma parede para evitar
toques nas partes quentes (compressor,
condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores
ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação
fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável
(se a ligação de água estiver prevista).
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários
para a manutenção do aparelho devem ser
efectuados por um electricista qualificado ou
pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no
circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico. A espuma de
isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no sentido
dos ponteiros do relógio para uma definição
média.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de
temperatura para a posição "O".
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte
modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro
do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Importante Se a temperatura ambiente for alta
ou se o aparelho estiver completamente cheio
e estiver definido para as temperaturas mais
baixas, pode funcionar continuamente
causando a formação de gelo na parede de
fundo. Neste caso, o selector tem de estar
definido para uma temperatura mais elevada
para permitir descongelação automática e, por
isso, consumo de energia reduzido.
Normalmente, uma definição média é a
mais adequada.
42
www.zanussi.com
Painel de controlo
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a re-
mover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para
a congelação de alimentos frescos e para a
conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos não é necessário alterar a definição média.
No entanto, para uma operação de congelação
mais rápida, rode o regulador de temperatura
para definições superiores para obter a frescura máxima.
Importante Nesta condição, a temperatura do
compartimento do congelador pode descer
abaixo dos 0°C. Se isto ocorrer reinicie o
regulador de temperatura para uma definição
mais quente.
Armazenamento de alimentos
congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em
funcionamento durante no mínimo 2 horas nas
definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver
desligada por mais tempo que aquele mostrado
na tabela de características técnicas em
"tempo de reinício", os alimentos
descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados (depois de
arrefecerem).
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente,
www.zanussi.com
dependendo do tempo disponível para esta
operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do
congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico estão equipadas
com uma série de guias de modo a que as
prateleiras possam ser
posicionadas como
quiser.
Algumas prateleiras
têm de ser elevadas na
extremidade traseira para que possam ser removidas.
Importante Não coloque a prateleira de vidro
por cima da gaveta dos vegetais, de forma a
garantir uma circulação de ar correcta.
Posicionar as prateleiras da porta
Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos
de várias dimensões,
as prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Puxe gradualmente a
prateleira na direcção
das setas até se soltar e, em seguida, reposicione da forma
pretendida.
43
Sugestões e conselhos úteis
Sons de funcionamento normais
• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue
quando o refrigerante estiver a ser bombeado através das bobinas ou tubagens. Isto está correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a ser bombeado e ouvirá um som
surdo e um ruído pulsante proveniente do
compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica poderá provocar um ruído repentino de estilhaçar. É natural e não
constitui um fenómeno físico perigoso. Isto
está correcto.
• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá
um "clique" ténue no regulador da temperatura. Isto está correcto.
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe
aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho
completamente cheio, o compressor pode
funcionar continuamente, causando gelo no
evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais
quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de
electricidade.
Conselhos para a refrigeração de
alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos
que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar
possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de
politeno e coloque na prateleira de vidro acima
da gaveta de vegetais.
44
Por motivos de segurança, guarde desta forma
por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes
devem estar cobertos e podem ser colocados
em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados
em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e
devem ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados
no frigorífico.
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de
congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode
ser congelada em 24h. está mostrada na
placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24
horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade,
frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a
quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio
ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para
armazenar que os alimentos com gordura; o
www.zanussi.com
sal reduz o tempo de armazenamento dos
alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do
congelador, poderá causar queimaduras de
gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de
alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados
adequadamente pelo vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para
o congelador no tempo mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a deixe
aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos degradam-se rapidamente e não podem voltar a
ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na
sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água
morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta
e limpe-os para se certificar de que estão
limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Importante Não puxe, desloque nem danifique
quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos,
produtos de limpeza muito perfumados ou cera
de polir para limpar o interior, pois isto irá
danificar a superfície e deixar um odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor que está no fundo do aparelho, com
uma escova. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar consumo de
electricidade.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de
cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho.
Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à
tomada de alimentação.
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre
que o compressor de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para um recipiente especial, colocado na parte traseira
por cima do aparelho, sobre o compressor de
motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício
de descarga da água resultante da descongelação no centro do canal do compartimento do
frigorífico para evitar que um fluxo excessivo de
água pingue sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido no orifício de descarga.
Importante Tenha cuidado para não danificar
o sistema de arrefecimento.
www.zanussi.com
45
7.
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas prateleiras do congelador
e em redor do compartimento superior.
Importante Descongele o congelador quando
a camada de gelo atingir uma espessura de
cerca de 3-5 mm.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
3. Deixe a porta aberta.
4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o interior minuciosamente e volte
a colocar a ficha.
5. Ligue o aparelho.
6. Defina o regulador de temperatura para
obter a frescura máxima e coloque o apa-
relho em funcionamento durante duas ou
três horas com esta definição.
Coloque no compartimento os alimentos
previamente retirados.
Importante Nunca utilize ferramentas de metal
pontiagudas para raspar o gelo do evaporador,
pois pode danificá-lo. Não utilize um dispositivo
mecânico ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de descongelação além
daqueles recomendados pelo fabricante. Um
aumento de temperatura das embalagens de
alimentos congelados, durante a
descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos
períodos, observe as seguintes precauções:
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
• descongele (se previsto) e limpe o aparelho
e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém
para o verificar esporadicamente, para evitar
que os alimentos no interior se estraguem em
caso de falha eléctrica.
O que fazer se…
Advertência Antes da resolução de
problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se
encontram no manual só deve ser efectuada
por um electricista qualificado ou uma pessoa
competente.
Problema
Importante Existem alguns ruídos durante a
utilização normal (compressor, circulação de
refrigerante).
Possível causa
Solução
O aparelho faz barulho.
O aparelho não está apoiado correctamente.
Verifique se o aparelho está estável
(os quatro pés devem estar no
chão).
O aparelho não funciona.
A lâmpada não funciona.
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
46
www.zanussi.com
Problema
Possível causa
Solução
A ficha de alimentação eléctrica
não está correctamente inserida na
tomada.
Ligue a ficha de alimentação eléctrica correctamente à tomada.
O aparelho não tem alimentação.
Não existe tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente
à tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada está no modo de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está regulada
correctamente.
Regule uma temperatura mais elevada.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais
tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto
diminua até à temperatura ambiente
antes de o guardar.
A temperatura ambiente está demasiado elevada.
Diminua a temperatura ambiente.
A água escorre na placa
traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automática, o gelo é descongelado na placa traseira.
Isto está correcto.
A água escorre para o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída de água.
Os produtos evitam que a água escorra para o colector de água.
Certifique-se de que os produtos
não tocam na placa traseira.
A água escorre para o
chão.
A saída de água descongelada não
escorre para o tabuleiro de evaporação acima do compressor.
Encaixe a saída de água descongelada no tabuleiro de evaporação.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa.
O regulador de temperatura não
está regulado correctamente.
Regule uma temperatura mais elevada.
A temperatura no aparelho
está demasiado elevada.
O regulador de temperatura não
está regulado correctamente.
Regule uma temperatura mais baixa.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A temperatura do produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura do produto
diminua até à temperatura ambiente
antes de o guardar.
Muitos produtos armazenados ao
mesmo tempo.
Armazene menos produtos ao mesmo tempo.
Não existe circulação de ar frio no
aparelho.
Certifique-se de que existe circulação de ar frio no aparelho.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona
continuamente.
A temperatura no frigorífico está demasiado elevada.
www.zanussi.com
47
Problema
Possível causa
A temperatura no congelador está demasiado elevada.
Os produtos estão demasiado perto uns dos outros.
Armazene os produtos de forma a
haver circulação de ar frio.
Existe demasiado gelo.
Os alimentos não estão embalados
correctamente.
Embale os alimentos correctamente.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
O regulador de temperatura não
está regulado correctamente.
Regule uma temperatura mais elevada.
Substituir a lâmpada
Cuidado Desligue a ficha da tomada
eléctrica.
Retire o parafuso da
tampa da lâmpada.
Retire a tampa da
lâmpada (consulte a
figura).
Substitua a lâmpada
usada por uma lâmpada nova com a
mesma potência e
especialmente concebida para aparelhos domésticos (a
potência máxima está
indicada na tampa da
lâmpada).
Instale a tampa da
lâmpada.
Aperte o parafuso da
tampa da lâmpada.
Ligue a ficha à tomada de alimentação.
Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada acende.
48
Solução
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte
"Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas defeituosas da porta. Contacte o Centro de Assistência Técnica.
www.zanussi.com
Dados técnicos
ZRT724X
ZRT724W
Dimensão
Altura
1404 mm
1404 mm
Largura
545 mm
545 mm
Profundidade
604 mm
604 mm
Autonomia com corte de
energia
19 h
19 h
Voltagem
230 V
230 V
Frequência
50 Hz
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo do interior do aparelho e na etiqueta de energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de
segurança" cuidadosamente para a sua
segurança e funcionamento correcto do
aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Este aparelho pode também ser instalado num
ambiente interior seco e com boa ventilação
(garagem ou cave) mas, para um desempenho
óptimo, instale este aparelho num local onde a
temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do
aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Separadores traseiros
No saco com a documentação encontram-se
dois separadores que têm de ser instalados
como indicado na figura.
1.
2.
Encaixe os separadores nos orifícios. Certifique-se de que a seta
(A) está posicionada como indicado na figura.
Rode os espaçadores para a esquerda a 45° até
engatarem no lugar.
A
45˚
Nivelamento
Quando instalar o
aparelho assegure-se
de que fica nivelado.
Isto pode ser obtido
através de dois pés
ajustáveis na base, à
frente.
Local
O aparelho deve ser instalado num local afastado de fontes de calor, como radiadores, terwww.zanussi.com
49
moacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente
atrás do aparelho. Para garantir o melhor desempenho possível se o aparelho estiver debaixo de uma unidade suspensa na parede, a distância mínima entre o topo do aparelho e a unidade de parede deve ser pelo menos 100 mm.
Em todo o caso, deve-se evitar colocar o aparelho debaixo de uma unidade suspensa na parede. O nivelamento preciso é garantido por um
ou vários pés ajustáveis na base do aparelho.
Se o aparelho for colocado num canto e se o
lado com dobradiças ficar virado para a parede,
a distância entre a parede e o aparelho deve
ser de, pelo menos, 10 mm para permitir que a
porta abra o suficiente para poder retirar as
prateleiras.
Deve ser possível desligar o aparelho da
corrente eléctrica; a ficha de alimentação
eléctrica tem de estar facilmente acessível
após a instalação.
Reversibilidade da porta
Importante Recomendamos que execute as
seguintes operações com outra pessoa, que irá
segurar as portas do aparelho durante as
operações.
Para alterar o sentido de abertura, faça o seguinte:
Advertência
min.
100 mm
15 mm
15 mm
2
1
3
1. Desligue a ficha da
tomada.
2. Abra a porta do
congelador. Desaperte a dobradiça.
50
3. Retire as portas pu- 4. No lado oposto, re- 5. Desaperte ambos
xando-as ligeiramente tire as tampas dos ori- os pés ajustáveis e os
e retire a dobradiça.
fícios.
parafusos da dobradiça inferior da porta.
Retire a dobradiça inferior da porta e instale-a no lado oposto.
www.zanussi.com
2
3
1
6. Desaperte o parafu- 7. Desaperte o pino
so na parte posterior
de fixação superior da
inferior e instale no la- porta.
do oposto.
11. Aperte a dobradiça. Certifique-se de
que as portas estão
alinhadas.
8. Aperte o pino no
outro lado.
9. Encaixe as portas
nos pinos e instale as
portas. Instale a dobradiça.
12. Retire e monte a
pega 1)
13. Volte a colocar o
aparelho no sítio e nivele-o, aguarde pelo
menos quatro horas e
ligue-o à tomada.
10. Coloque as tampas dos orifícios no lado oposto.
1) Se previsto
Faça uma verificação final para se certificar de
que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A porta abre e fecha correctamente.
Se a temperatura ambiente for fria (por ex. no
Inverno), pode acontecer que a junta não adira
perfeitamente ao aparelho. Nesse caso, aguarde o encaixe natural do vedante.
Caso não queira executar as operações acima
mencionadas, contacte o Centro de Apoio ao
Cliente mais perto. Os custos da execução da
reversibilidade das portas pelo técnico do Centro de Apoio ao Cliente serão suportados por
si.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para este objectivo. Se a tomada da
fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e
a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
www.zanussi.com
51
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o meio
52
ambiente e para a saúde pública, que, de outra
forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas sobre a
reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
www.zanussi.com
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
När maskinen används första gången _ _ _
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
53
55
55
56
56
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om maskinen inte fungerar _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
58
59
61
62
64
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda produkten på korrekt sätt är det viktigt
att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången.
För att undvika onödiga misstag och olyckor är
det viktigt att alla som använder produkten har
god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och
se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person
och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder
produkten för att säkerställa att de inte leker
med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll
för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss
den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så
nära produkten som möjligt) och demontera
dörrarna så att lekande barn inte utsätts för
elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
www.zanussi.com
• Om denna produkt, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt
som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna,
var noga med att göra fjäderspärren obrukbar
innan du kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir en
dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras
i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i
produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de
inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som
köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller
att försöka modifiera denna produkt på något
sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
53
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas
ut av en certifierad serviceagent eller annan
kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller
skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när
produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller
brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig när du
flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta
inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller
frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt
solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som används
i den här produkten är speciallampor som
endast är avsedda för användning i produkter
som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet
på den bakre väggen. (Om produkten är
Frost Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
54
• Följ noga rekommendationerna om förvaring
från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt
i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera och
skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från
eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna
frost från produkten. Använd i stället en
plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet produktens tömning
av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps
igen kommer vatten att samlas på produktens
botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den
inte har några utvändiga skador. Anslut inte
produkten om den är skadad på något sätt.
Rapportera omedelbart eventuella skador till
din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra
timmar innan du nätansluter produkten så att
oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas
runt produkten, annars överhettas den. För
att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara
vänd mot en vägg för att undvika risken för
brännskador genom kontakt med produktens
varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
www.zanussi.com
• Anslut endast till dricksvattenledning (om det
finns en vattenanslutning).
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för
att utföra service på produkten skall utföras
av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras
av en auktoriserad serviceverkstad. Endast
originaldelar får användas.
gon gas som kan skada ozonlagret. Produkten
får inte kasseras tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller
brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan
erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik
att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära
kondensorn. Material i denna produkt som är
kan återvinnas.
märkta med symbolen
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i
kylkretsen eller i isolationsmaterialen, nå-
Användning
Sätta på produkten
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av produkten
För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas med
hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering.
Viktigt Om produkten är inställd på en låg
temperatur, och omgivningstemperatuen är hög
eller produkten är full med matvaror, kan
kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra
att frost bildas på den bakre väggen. I detta fall
måste temperaturreglaget ställas in på en högre
temperatur för att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången,
rengör dess insida och alla invändiga tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral
såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
www.zanussi.com
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
55
Daglig användning
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat
och långvarig förvaring av fryst och djupfryst
mat.
För att frysa in färsk mat behöver inte den medelhöga inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget vridas till en högre inställning för att erhålla en högre kyleffekt.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är försedda med ett antal
löpskenor så att hyllorna kan placeras enligt
dina önskemål.
Vissa hyllor måste lyftas upp i bakkanten för
att kunna avlägsnas.
Viktigt I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka under 0 °C. Ställ i så
fall in temperaturreglaget på en varmare
inställning.
Viktigt Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar
längre än den tid som anges i den tekniska
informationen under Temperaturökningstid,
måste den tinade maten konsumeras snabbt
eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på
nytt (när maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används,
tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende
på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen
tar i detta fall dock lite längre tid.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara
matförpackningar i
olika storlekar kan
dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.
Dra försiktigt hyllan i
pilens riktning tills hyllan kommer fri och
placera den sedan i
önskad position.
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett
bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är
normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
56
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett
plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt
och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett
svagt "klick" höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
www.zanussi.com
Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte
stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög, och
temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror,
kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt om
den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera
på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt
i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas
över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga
och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i
särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så
mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras
lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
• Den maximala mängd mat som kan frysas in
på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas
in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror
av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du
dessutom plocka ut och tina endast den
mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i
plastpåsar, och se till att förpackningarna är
lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt
med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än
feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från
frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att
du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja produktens
prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror
har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till
frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte
stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt
och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig
att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
www.zanussi.com
57
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför
endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• rengör produkten insida och alla tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och
torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i
produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter
eller vaxpolermedel för att rengöra produkten
invändigt eftersom sådana produkter skadar
ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför
att produktens ytterhölje endast rengörs med
varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
som sitter ovanför kompressorn på produktens
baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet
för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna. Använd medföljande
specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.
Viktigt Avfrosta frysen när frostlagret når en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på
en sval plats.
3. Låt frysdörren stå öppen.
4. När avfrostningen är klar, torka noga av insidan och anslut produkten till eluttaget.
5. Sätt på produkten.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta kyleffekt och låt produkten stå i två eller tre timmar med denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare
plockade ut.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från avdunstaren i
kylutrymmet varje gång kompressorn stannar
under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare
58
www.zanussi.com
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för
att skrapa av frost från evaporatorn eftersom
den kan skadas. Använd inga mekaniska eller
artificiella metoder för att påskynda
upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstigning hos frysta matförpackningar
kan förkorta tiden som de kan förvaras utan
säkerhetsrisk.
• koppla loss produkten från eluttaget
• plocka ur alla matvaror
• avfrosta (i förekommande fall) och rengör
produkten samt alla tillbehör
• Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte
dålig lukt bildas.
Om produkten lämnas påslagen, be någon titta
till den då och då så att inte matvarorna i den
förstörs i händelse av strömavbrott.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten
inte skall användas under en längre tidsperiod:
Om maskinen inte fungerar
Varning Tag ur stickkontakten från
eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast behörig elektriker eller annan kompetent
person får utföra felsökning som inte beskrivs i
denna bruksanvisning.
Problem
Viktigt Produkten avger vissa ljud under
normal användning (kompressor, cirkulation av
kylmedel).
Möjlig orsak
Lösning
Produkten bullrar
Produkten står ostadigt
Kontrollera att produkten står stadigt
(alla fyra fötterna ska ha kontakt med
golvet)
Produkten fungerar inte.
Belysningen fungerar inte.
Produkten stängs av.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i
eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat till
eluttaget.
Kontakta en behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av lampan".
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet "Stänga dörren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre än
nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till
rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakväggen.
Detta är normalt.
Belysningen fungerar inte.
Kompressorn går kontinuerligt.
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
www.zanussi.com
59
Problem
Vatten rinner in i kylskåpet.
Möjlig orsak
Lösning
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner på golvet.
Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan
ovanför kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten
är för låg.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen i produkten
är för hög.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet "Stänga dörren".
Matvarornas temperatur är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till
rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Många matvaror inlagda för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring
samtidigt.
Temperaturen i kylen är för
hög.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
Temperaturen i frysen är
för hög.
Matvaror är placerade för nära varandra.
Placera matvarorna så att kalluft kan
cirkulera.
Det har bildats för mycket
frost.
Maten är inte inslagen ordentligt.
Förpacka maten ordentligt.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet "Stänga dörren".
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Byte av lampan
Försiktighet Koppla bort produkten från
eluttaget.
60
www.zanussi.com
Lossa skruven från
lampglaset.
Avlägsna lampglaset
(se figur).
Byt ut den gamla lampan mot en ny lampa
med samma effekt
och som är särskilt
utformad för produkten (max. effekt anges
på lampglaset).
Sätt tillbaka lampglaset.
Dra fast lampglaset
med skruven.
Sätt i stickkontakten i
eluttaget.
Öppna luckan. Kontrollera att belysningen tänds.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta serviceavdelningen.
Tekniska data
ZRT724X
ZRT724W
Mått
Höjd
1404 mm
1404 mm
Bredd
545 mm
545 mm
Djup
604 mm
604 mm
Temperaturökningstid
19 timmar
19 timmar
Nätspänning
230 V
230 V
Frekvens
50 Hz
50 Hz
Den tekniska informationen anges på typskylten
som sitter till vänster inne i produkten samt på
energietiketten.
www.zanussi.com
61
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och
för att du skall kunna använda produkten
på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet
"Säkerhetsinformation" innan du installerar
produkten.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för
bästa funktion bör den installeras i ett utrymme
som har samma omgivningstemperatur som
överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16 °C till + 32°C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43°C
Bakre distanshållare
I påsen med bruksanvisningen finns två distanshållare som skall monteras såsom figuren visar.
1.
2.
Sätt i distanserna
i hålen. Kontrollera att pilen (A)
pekar såsom figuren visar.
Vrid distanserna
moturs 45° tills
de låser på plats.
Avvägning
Se till att produkten
står i våg där den installeras. Justera vid
behov produkten med
de två främre, justerbara fötterna.
Placering
Produkten bör placeras på säkert avstånd från
värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luften kan
cirkulera fritt runt produktens baksida. För att
säkerställa bästa prestanda om produkten placeras under en överhängande väggenhet måste
det vara minst 100 mm avstånd mellan produktens ovansida och väggenheten. Produkten bör
dock inte placeras under överhängande väggenheter. Produkten kan justeras in i våg med
en eller flera justerbara fötter.
Om produkten placeras i ett hörn med gångjärnssidan vänd mot väggen måste avståndet
mellan väggen och produkten vara minst 10
mm för att dörren skall kunna öppnas tillräckligt
så att hyllorna kan plockas ut.
Varning
A
45˚
min.
100 mm
15 mm
15 mm
Det måste gå att koppla bort produkten från
elnätet. Stickkontakten måste därför vara lätt att
komma åt när produkten har installerats.
62
www.zanussi.com
Omhängning av dörrar
Viktigt Vi rekommenderar att du ber någon om
hjälp med att hålla ett fast grepp om dörren
under arbetets gång.
Gör på följande sätt för att ändra dörrens öppningsriktning:
2
1
3
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Öppna frysdörren.
Lossa gångjärnen.
3. Ta bort dörrarna ge- 4. Ta bort hålens täcknom att dra ut dem lätt proppar på motsatta
och ta bort gångjärsidan.
nen.
5. Ta bort båda justeringsfötterna och skruvarna från de nedre
gångjärnen. Ta bort
det nedre gångjärnet
och montera det på
motsatta sidan.
2
3
1
6. Skruva bort nedre
bortre sidoskruv och
montera den på motsatta sidan.
www.zanussi.com
7. Skruva bort övre
dörrens hålltapp.
8. Skruva fast tappen
på andra sidan.
9. Passa in dörrarna
på tapparna och installera dem. Montera
gångjärnet.
63
11. Skruva fast gångjärnet. Kontrollera att
dörrarna sitter i linje.
12. Demontera och
montera handtaget1)
13. Ställ tillbaka produkten på plats, justera in den i våg och
vänta sedan minst fyra
timmar innan du ansluter den till eluttaget.
10. Sätt dit hålens
täckproppar på motsatta sidan.
1) Om tillämpligt
Kontrollera slutligen följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Dörren öppnas och stängs ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern)
kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i
så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig
väg.
Om du inte vill hänga om dörren själv kan du
kontakta den lokala servicegivaren. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer
med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad,
kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta
produkten till en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
64
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
65
66
www.zanussi.com
www.zanussi.com
67
200384494-A-142012
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising