Aeg A72010GNW0 Handleiding
A72010GNW0
NL
EN
FR
DE
VRIEZER
FREEZER
CONGÉLATEUR
GEFRIERGERÄT
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
21
39
58
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal
van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot
aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge
kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en
van flessenhouders tot waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
7
10
10
12
13
14
16
17
19
Veiligheidsvoorschriften
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
4
Veiligheidsvoorschriften
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
Veiligheidsvoorschriften
5
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing)
van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
6
Veiligheidsvoorschriften
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom komen staan.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bedieningspaneel
7
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENINGSPANEEL
1
6
5
4
3
2
1 Display
2 Toets om de temperatuur hoger te zetten
3 Toets om de temperatuur lager te zetten
4 OK-toets
5 Mode-toets
6 ON/OFF-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid
door de Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
Display/Indicatielampje
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
Weergave timer
FROSTMATIC -functie
Minute Minder -functie
Kinderslotfunctie
Alarmlampje
Temperatuurlampje
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
6
8
Bedieningspaneel
1.
2.
3.
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.
Het alarm kan na een paar seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.
4. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie
'Problemen oplossen'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Als de deur gedurende enkele minuten open blijft staan, gaat de verlichting automatisch
uit. De verlichting wordt gereset door de deur te sluiten en weer te openen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets gedurende een paar seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
Bedieningspaneel
9
Minute Minder-functie
DeMinute Minder-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje knippert.
De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur kouder of de knop Temperatuur warmer om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -indicatielampje wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur
kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Alarm bij hoge temperatuur
Een temperatuurstijging in het vriesvak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of
doordat de deur open staat) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
10
Het eerste gebruik
1.
2.
3.
4.
Druk op een willekeurige toets.
De zoemer gaat uit.
De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een akoestisch alarm. Het alarm
voor een geopende deur bestaat uit:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het akoestische alarm
uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te
drukken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, acvtiveer de FROSTMATIC functie ten minste 24 uur voordat u
het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het FROSTMATIC-compartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan
vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle la-
Dagelijks gebruik
11
des behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Vrieslades en glasplaten uit de vriezer verwijderen
Enkele vrieslades hebben een limietstop om te
voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek de korf naar u toe om het uit de vriezer
te halen, tot het niet verder kan, verwijder de korf
door de voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van de korf
een beetje op en schuift u hem gekanteld in de
vriezer.
Zodra de lades over de eindpunten heen zijn, kunt
u de korf terug op zijn plaats schuiven.
Het apparaat is uitgerust met plankstoppen om de
glasplaten vast te zetten.
De platen moeten worden opgetild (1) aan elke
kant en dan naar achteren worden getrokken (2).
2
1
1
2
1
12
Nuttige aanwijzingen en tips
De glazen legplanken die uitgerust zijn met uitschuifbare rollers zijn bevestigd d.m.v. slotpennen.
Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk:
1. Gebruik een schroevendraaier om de slotpen
aan elke zijde van de uitschuifbare roller los
te maken.
2. Trek dan beide slotpennen naar buiten (1).
3. Trek daarna de glazen legplank naar buiten
(2).
1
1
1
2
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• de deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk
• verwijder de koelelementen niet uit de vriesmand.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
Onderhoud en reiniging
13
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door
de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw
vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
14
Problemen oplossen
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Ontdooien
Uw apparaat is rijpvrij. Dit betekent dat er geen rijp gevormd wordt als het vriesvak werkt,
noch op de binnenwanden, noch op het voedsel.
Dit komt door de continue circulatie van koude lucht binnen het vak door een automatisch
aangedreven ventilator.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld. Om onnodige onderhoudskosten te voorkomen, wordt in de onderstaande tabel informatie gegeven over deze
problemen.
De werking van het apparaat gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor
en circulatie). Dat is geen probleem, maar de normale werking.
Het apparaat werkt niet continu dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen
stroom is. Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het apparaat aanraken voordat u
de stroom hebt uitgeschakeld.
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de pootjes en wielen moeten op de vloer staan). Zie
'Waterpas zetten'.
De zoemer klinkt. Het pictogram Alarm knippert.
De temperatuur in de vriezer is
te hoog.
Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'Alarm deur open'.
Problemen oplossen
Storing
Mogelijke oorzaak
Er wordt een vierkantje Er is een fout opgetreden in de
temperatuurmeting.
boven- of onderin het
temperatuurdisplay weergegeven.
15
Oplossing
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen
koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).
“dEMo” verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in de demon- Houd de OK-toets ongeveer 10
stratiestand.
seconden ingedrukt tot een lange
zoemer te horen is en de display
kort uitgaat; het apparaat gaat
weer werken.
De compressor werkt continu.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
La temperatura ambiente è
troppo alta.
Verlaag de temperatuur in de kamer.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het deurrubber is vervormd of
vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur in het apparaat is te koud.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te warm.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een koudere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er is te veel rijp en ijs.
De temperatuur in de vrie- Producten liggen te dicht op
zer is te warm.
elkaar.
Het apparaat werkt niet.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer geplaatst.
Leg kleinere hoeveelheden voedsel tegelijk in de vriezer.
Het apparaat is uitgeschakeld
Mettez l'appareil en fonctionnement.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
16
Technische gegevens
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact. Controleer de zekering. Neem contact
op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De deur heeft te lang opengestaan.
Sluit de vuldeur
Het apparaat staat niet waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De deur is niet goed uitge- Het apparaat staat niet waterlijnd.
pas.
Zie 'Waterpas zetten'.
Het lampje brandt niet.
De deur komt tegen het
ventilatierooster aan.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit
merk.
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
1540 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
30 h
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat
en op het energielabel.
Montage
17
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
A
B
20 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast.
Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste
100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van
het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
100 mm
min
Locatie
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
18
Montage
Afstandsstukken achterkant
U vindt de twee afstandhouders in het zakje met
de handleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
2
1
4
3
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,
het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de
voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
Omkeerbaarheid van de deur
Om de volgende handelingen uit te
voeren, raden we aan dit te doen
met de hulp van iemand anders die
de deuren van het apparaat tijdens
de werkzaamheden stevig vasthoudt.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de vloer
niet kan raken.
• Verwijder de plint.
• Draai de lagere scharnieren los en verwijder ze.
• Verwijder de deur.
Het milieu
19
• Schroef de onderste pen los en monteer
deze weer aan de tegenoverliggende
kant.
• Plaats de deur terug.
• Zorg ervoor dat de rand van de deur parallel loopt met de rand van de bovenkant.
2
1
A
B
• Schroef de pen (A) los en monteer deze
weer aan de tegenoverliggende kant.
• Verwijder het kapje (B) en plaats het aan
de tegenoverliggende kant.
• Schroef de onderste scharnieren vast.
• Plaats de plint terug.
• Zet het apparaat rechtop.
• Bevestig de handgreep aan de tegenoverliggende kant en plaats de kunststof
plugs (in het zakje van de gebruiksaanwijzing) in de open gaatjes.
• Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
– alle schroeven zijn aangedraaid.
– De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in
dat geval tot de deurrubber zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever niet
zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman
van de klantenservice zal de draairichting
van de deuren op uw kosten veranderen.
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
20
Het milieu
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
21
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect,
from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
22
Contents
CONTENTS
23
26
29
29
30
32
32
34
35
37
Safety instructions
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
Safety instructions
23
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
24
Safety instructions
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall. (If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer
to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Safety instructions
25
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Never use a hair drier or other heating appliances to speed up defrosting. Excessive heat
may damage the plastic interior, and humidity could enter the electric system making it
live.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it.
In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local
authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
26
Control panel
CONTROL PANEL
1
6
5
4
3
2
1 Display
2 Temperature warmer button
3 Temperature colder button
4 OK button
5 Mode button
6 ON/OFF button
It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together
Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.
Display/Indicator
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timer indicator
FROSTMATIC function
Minute Minder function
Child Lock function
Alarm indicator
Temperature indicator
Switching on
To switch on the appliance do these steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. The alarm buzzer could operate after few seconds.
To reset the alarm refer to “High temperature alarm”.
4. If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Refer to
"What to do if..." paragraph.
5. The temperature indicators show the set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
Control panel
27
If the door remains open for some minutes, the light will turn off automatically. The light is
reset by closing and opening the door itself.
Switching off
To switch off the appliance do these steps:
1. Press the ON/OFF button for few seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.
Temperature regulation
The set temperature of the freezer may be adjusted by pressing the temperature button.
Set default temperature:
• -18°C for the freezer
The temperature indicator shows the set temperature.
The set temperature will be reached within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
FROSTMATIC function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
This function stops automatically after 52 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different freezer set temperature.
Minute Minder function
The Minute Minder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time,
useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain length of
time, or when a reminder is needed in order not to forget the bottles placed in the freezer
for fast cooling.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.
28
Control panel
2.
Press the Temperature colder button or the Temperature warmer button to change the
Timer set value from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute Minder indicator flashes and an audible alarm
sounds:
1. Remove any drinks contained in the freezer compartment.
2. Press OK button to switch off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes off.
It is possible to change the time during the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and the Temperature warmer button.
Child Lock function
To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
High temperature alarm
Temperature increase in the freezer compartment (for example due to an earlier power failure or door is open) is indicated by:
• flashing the alarm and freezer temperature indicators
• sounding of buzzer.
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
3. The freezer temperature indicator shows the highest temperature reached for a few
seconds. Then show again the set temperature.
4. The alarm indicator continue to flash until the normal conditions are restored.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm
conditions are indicated by:
First use
29
• flashing alarm indicator
• acoustic buzzer.
When normal conditions are restored (door closed), the alarm will stop.
During the alarm phase, the buzzer can be switched off by pressing any button.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the FROSTMATIC compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours.
The freezer baskets ensure that it is quick and easy to find the food package you want. If
large quantities of food are to be stored, remove all drawers except for the bottom basket
which needs to be in place to provide good air circulation. On all shelves except for the top
shelf it is possible to place food that protrude 15 mm from the door.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
30
Helpful hints and tips
Removal of freezing baskets and glass shelves from the freezer
Some of the freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or falling out. At
the time of its removal from the freezer, pull the
basket towards yourself and, upon reaching the
end point, remove the basket by tilting its front
upwards.
At the time of putting it back, slightly lift the
front of the basket to insert it into the freezer.
Once you are over the end points, push the basket
back in their position.
2
1
The appliance is equipped with shelf stops to secure the shelves.
The shelves must be lifted up (1) on each side and
than pulled outwards (2).
1
1
2
The glass shelves equipped with expander rollers
are secured with locking pins.
To remove them proceed as follow:
1. Use a screwdriver to loosen the locking pin
on each side on the expander roller.
2. Then pull out both locking pin (1).
3. Then pull the glass shelf outwards (2).
1
1
1
2
HELPFUL HINTS AND TIPS
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped
through the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a
whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.
Helpful hints and tips
31
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous
physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint "click" of the
temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward
warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
To obtain the best performance:
• do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary
• do not remove the cold accumulators from the freezer basket.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during
this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
32
Care and cleaning
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes
to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity
consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
Defrosting
Your appliance is frost free. This means that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compartment, driven by an automatically controlled fan.
WHAT TO DO IF…
During operation of the appliance some smaller but annoying trouble can often occur,
which does not require calling a technician out. In the following chart information is given
about them to avoid unnecessary charges on service.
The operation of the appliance goes with certain sounds (compressor and circulating
sound). This not means a trouble, but a normal operation.
The appliance operates discontinuously, so the stopping of compressor does not mean being no current. That is why you must not touch the electrical parts of the appliance before
breaking the circuit.
What to do if…
Problem
Possible cause
33
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported
properly.
The buzzer sounds. The
Alarm icon flashing.
The temperature in the freezer is Refer to "HighTemperature
too high.
Alarm".
Check if the appliance stands stable (all feet and wheels should be
on the floor). Refer to "Levelling".
The door is not closed correctly.
Refer to "Door open alarm".
upper or lower square
is shown in the temperature display.
An error has occurred in measuring the temperature.
Call your service representative
(the cooling system will continue
to keep food products cold, but
temperature adjustment will not
be possible).
“dEMo” appears on the
display.
The appliance is in demonstration mode.
Keep pressed approximately 10
sec the OK button since a long
sound of buzzer is heard and the
display shut off for a short while:
appliance start works regularly.
The compressor runs continuously.
The Temperature regulator may
be set incorrectly.
Set a warmer temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The food temperature is too
high.
Let the food temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door gasket is deformed or
dirty.
Refer to "Closing the door".
The temperature in the
appliance is too cold.
The Temperature regulator may
be set incorrectly.
Set a warmer temperature.
The temperature in the
appliance is too warm.
The Temperature regulator may
be set incorrectly.
Set a colder temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The food temperature is too
high.
Let the food temperature decrease to room temperature before storage.
Food is too near to each other.
Store food so that there is cold
air circulation.
There is too much frost
and ice.
The temperature in the
freezer is too warm.
34
Technical data
Problem
The appliance does not
operate.
The lamp does not work.
Possible cause
Solution
Large quantities of food to be
frozen were put in at the same
time.
Insert smaller quantities of food
to be frozen at the same time.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect another electrical appliance to the mains socket. Check
fuse. Contact a qualified electrician.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The door has been open to long.
Close the door.
Door interferes with venti- The appliance is not levelled.
lation grill.
Refer to "Levelling".
Misaligned door.
Refer to "Levelling".
The appliance is not levelled.
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1540 mm
Width
595 mm
Depth
658 mm
Rising Time
30 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
Installation
35
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
A
B
20 mm
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc. Ensure that air can circulate freely
around the back of the cabinet. To ensure best
performance, if the appliance is positioned below
an overhanging wall unit, the minimum distance
between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the
appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured
by one or more adjustable feet at the base of the
cabinet.
100 mm
min
Location
WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance
from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
36
Installation
Rear spacers
You can find the two spacers in the bag with documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
2
1
4
3
Levelling
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved by two adjustable feet
at the bottom in front.
Door reversibility
To carry out the following operations, we suggest that this be made
with another person that will keep a
firm hold on the doors of the appliance during the operations.
To change the opening direction of the
door, do these steps:
• Remove the plug from the power socket.
• Tilt back the appliance carefully so that
the compressor cannot touch the floor.
• Remove the plinth.
• Unscrew and remove the lower hinges.
• Remove the door.
Environmental concerns
37
• Unscrew the upper pin and screw it on
the opposite side.
• Refit the door.
• Make sure the edge of the door is parallel with the edge of the top.
2
1
A
B
• Unscrew the pin (A) and screw it on the
opposite side.
• Remove the cap (B) and position it on
the opposite side.
• Screw the lower hinges.
• Refit the plinth.
• Stand the appliance upright.
• Fit the handle on the opposite side and
put the plastic caps (contained in the instructions bag) in the free holes.
• Do a final check to make sure that:
– All screws are tightened.
– The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to
the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact the
nearest After Sales Service Force. The After
Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
38
Environmental concerns
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
39
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que
vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
40
Sommaire
SOMMAIRE
41
44
47
47
49
50
51
Instructions de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
54 Caractéristiques techniques
54 Installation
57 En matière de sauvegarde de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
Instructions de sécurité
41
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne
qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser
avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité
figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation
de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux
de travail ;
– dans les fermes et par les clients dans des hôtels, motels et autres lieux de séjour ;
– dans des hébergements de type chambre d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel
pour accélérer le processus de dégivrage.
42
Instructions de sécurité
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à
l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant
un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement
du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
2.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque
d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout
adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
Instructions de sécurité
43
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et
endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en
plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La
chaleur excessive pourrait endommager le revêtement plastique interne et l'humidité
pourrait s'introduire dans le système électrique.
Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages
constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou
rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé,
exclusivement avec des pièces d'origine.
44
Bandeau de commande
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
BANDEAU DE COMMANDE
1
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la température
3 Touche de diminution de la température
4 Touche OK
5 Touche Mode
6 Touche ON/OFF
Pour augmenter le volume défini lors de l'appui sur les touches, appuyez simultanément sur
la touche Mode et la touche de diminution de la température pendant plusieurs secondes.
Ce changement est réversible.
Affichage/voyant
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
Affichage de la minuterie
Fonction FROSTMATIC
Fonction Minute Minder
Fonction Sécurité enfants
Voyant d'alarme
Indicateur de température
Mise en marche
Pour mettre l'appareil marche, procédez comme suit :
6
Bandeau de commande
45
1.
2.
3.
Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.
Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint.
L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ».
4. Si « dEMo » s'affiche sur l'écran, l'appareil est en mode démonstration. Reportez-vous
au paragraphe « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
5. Les indicateurs de température indiquent la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température programmée différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si la porte reste ouverte pendant quelques minutes, l'éclairage s'éteint automatiquement.
Pour le rallumer, fermez et ouvrez de nouveau la porte.
Position Arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant quelques secondes.
2. L'écran est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.
Réglage de la température
La température de consigne du congélateur peut être réglée en appuyant sur la touche de
température.
Réglage de la température par défaut :
• -18 °C dans le compartiment congélateur
L'indicateur de température indique la température programmée.
La température programmée sera atteinte en 24 heures.
Après une coupure de courant, la température programmée reste activée.
Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
46
Bandeau de commande
Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder est à utiliser pour le réglage d'une alarme sonore à une heure
souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pendant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine ou lorsque l'on refroidit des
bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer cette fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur Minute Minder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée (30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution de la température ou sur la touche d'augmentation de la température pour faire varier la valeur programmée du minuteur de 1 à
90 minutes.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, le voyant Minute Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le compartiment de congélation.
2. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Minute Minder s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure pendant et à la fin du décompte en appuyant sur la touche "Plus de froid" ou sur la touche "Moins de froid".
Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la
fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple à
cause d'une coupure de courant ou de l'ouverture de la porte) est indiquée par :
• le clignotement des voyants d'alarme et de température
• le déclenchement d'une alarme sonore.
Première utilisation
47
Pour réinitialiser l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L'alarme s'éteint.
3. L'indicateur de température du congélateur affiche pendant quelques secondes la température la plus élevée atteinte. Puis il affiche à nouveau la température programmée.
4. Le voyant d'alarme continue à clignoter jusqu'à ce que les conditions normales soient
restaurées.
Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les
conditions d'alarme de porte ouverte sont indiquées par :
• le clignotement d'un voyant d'alarme
• une alarme sonore.
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur une touche quelconque.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer
la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congeler les aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures au moins avant d'introduire les denrées fraîches
à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le compartiment FROSTMATIC.
La quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par tranche de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (située à l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation dure 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler pendant cette période.
Conservation d'aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, faites fonctionner l'appareil pendant 2 heures environ, avant d’introduire les produits dans le compartiment.
Les paniers de congélation vous permettent de trouver facilement et rapidement les aliments dont vous avez besoin. Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, retirez
48
Utilisation quotidienne
tous les tiroirs et le bac à glaçons sauf le panier inférieur qui doit être en place afin de permettre une circulation d'air optimale. Sur toutes les clayettes (exceptée la clayette supérieure), vous pouvez placer des aliments qui dépassent de 15 mm du bord avant de la clayette.
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'il n'est prévu au paragraphe « Autonomie de fonctionnement » du chapitre Caractéristiques techniques, consommez rapidement les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis).
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible
pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être cuites sans décongélation préalable (la cuisson sera
cependant un peu plus longue).
Retrait des paniers de congélation et des clayettes en verre du congélateur
Certains paniers de congélation sont équipés
d'une butée afin d'empêcher leur retrait accidentel ou chute. Pour retirer le panier du congélateur,
tirez-le vers vous et, lorsque vous atteignez la butée, retirez-le en inclinant la partie avant vers le
haut.
Pour le remettre, relevez légèrement l'avant du
panier et insérez-le dans le congélateur.
Dès que vous avez dépassé la butée, poussez le
panier dans la bonne position.
L'appareil est équipé de butées de clayettes pour
la retenue des clayettes.
Soulevez la clayette (1) de chaque côté, puis tirezla vers l'extérieur (2).
2
1
1
2
1
Conseils utiles
Les clayettes en verre disposant de roulettes sont
fixées à l'aide de goupilles d'arrêt.
Pour les enlever, procédez comme suit :
1. Utilisez un tournevis pour desserrer les goupilles d'arrêt de chaque côté de la roulette.
2. Retirez ensuite les deux goupilles d'arrêt (1).
3. Retirez la clayette en verre en la tirant vers
vous (2).
49
1
1
1
2
CONSEILS UTILES
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un
bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un
phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils d'économie d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le thermostat réglé sur la position maximale et
l'appareil plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation de givre ou de glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez le thermostat sur une température plus élevée pour faciliter le dégivrage automatique, ce qui
permet ainsi d'économiser de l'énergie.
Pour obtenir les meilleurs résultats :
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire
• n'enlevez pas les accumulateurs de froid du panier de congélation.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
50
Entretien et nettoyage
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• assurez-vous que l'emballage des aliments est intact et qu'il ne présente aucune trace
d'humidité, signe d'un début de décongélation ;
• prévoyez un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile (utilisez des sacs isothermes dans la mesure du possible) ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
En cas d'anomalie de fonctionnement
51
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur
de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Dégivrage
Votre appareil est sans givre. Cela signifie que le givre ne se forme pas pendant que l'appareil est en fonctionnement, que ce soit sur les parois internes ou sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation permanente d'air froid dans le compartiment, circulant grâce à un ventilateur automatique.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Pendant le fonctionnement de l'appareil, des anomalies minimes mais gênantes peuvent se
produire qui n'exigent cependant pas l'intervention d'un technicien. Le tableau suivant vous
donne des informations vous permettant d'éviter des frais de réparation inutiles.
L'appareil produit certains bruits lorsqu'il fonctionne (compresseur et bruit de circulation).
Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement, c'est normal.
L'appareil fonctionne de façon discontinue. L'arrêt du compresseur ne signifie donc pas
l'absence de courant électrique. C'est pourquoi vous ne devez en aucun cas toucher les
composants électriques avant d'avoir coupé le courant.
Problème
L'appareil est bruyant.
Cause probable
L'appareil n'est pas stable.
Le signal sonore se déclen- La température du congélateur
che. Le symbole d'alarme
est trop élevée.
clignote.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Solution
Vérifiez que l'appareil est à niveau
et d'aplomb (les pieds et les roulettes doivent tous être en contact avec le sol). Reportez-vous
au paragraphe « Mise à niveau ».
Reportez-vous au paragraphe
« Alarme haute température ».
Consultez le paragraphe « Alarme
porte ouverte ».
52
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Un carré supérieur ou
inférieur apparaît sur l'affichage de la température.
Une erreur s'est produite lors la
mesure de la température.
Contactez le service après-vente
(le système de réfrigération continue de maintenir les aliments au
froid, mais le réglage de la température n'est pas possible).
« dEMo » s'affiche sur
l'écran.
L'appareil est en mode démonstration.
Maintenez la touche OK enfoncée
pendant environ 10 s jusqu'à ce
que le déclenchement d'une alarme sonore se fasse longuement
entendre et que l'écran s'éteigne
momentanément : l'appareil
commence à fonctionner normalement.
Le compresseur fonctionne Le dispositif de réglage de la
en permanence.
température n'est pas correctement réglé.
Augmentez la température.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
La température des aliments est
trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Diminuez la température ambiante.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
Le joint de porte est déformé ou
sale.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
basse.
Le dispositif de réglage de la
température n'est pas correctement réglé.
Augmentez la température.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
élevée.
Le dispositif de réglage de la
température n'est pas correctement réglé.
Diminuez la température.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température des aliments est
trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Stockez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre et de
glace.
La température à l'intérieur du congélateur est
trop élevée.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
L'appareil ne fonctionne
pas.
53
Cause probable
Solution
Trop de produits à congeler ont
été introduits en même temps
dans l'appareil.
Introduisez de plus petites quantités d'aliments à congeler en même temps.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du cordon d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du cordon d'alimentation dans la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil élecreil. La prise de courant n'est pas trique sur la prise de courant. Véalimentée.
rifiez le fusible. Contactez un
électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
La porte a été ouverte trop
longtemps.
Fermez la porte.
La porte touche la grille de L’appareil n'est pas de niveau.
ventilation.
Reportez-vous au paragraphe
« Mise à niveau ».
La porte n'est pas correctement alignée.
Reportez-vous au paragraphe
« Mise à niveau ».
L’appareil n'est pas de niveau.
Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service
après-vente le plus proche.
Fermeture de la porte
1.
2.
3.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service aprèsvente.
54
Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Hauteur
1540 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Temps de montée en température
30 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche
à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Installation
55
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est donc nécessaire que la prise murale
reste accessible après l'installation.
B
A
20 mm
L'appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière,
la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour
garantir un rendement optimal si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance entre
le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit
être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de
placer l'appareil sous des éléments suspendus. La
mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs
pieds réglables à la base de l’appareil.
100 mm
min
Emplacement
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à
un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Entretoises arrière
Vous trouverez les deux filtres dans le sac avec la
documentation.
Pour installer les filtres, procédez comme suit :
1. Desserrez la vis.
2. Insérez le filtre sous la vis.
3. Tournez le filtre dans la bonne position.
4. Resserrez les vis.
2
1
4
3
56
Installation
Mise à niveau
Lors de la mise en place de l'appareil, assurezvous qu'il soit positionné de façon plane. Servezvous des deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil.
Réversibilité de la porte
Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes lors
de toute manipulation de l'appareil.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit :
• Débranchez la fiche de la prise électrique.
• Inclinez l'appareil avec précaution vers
l'arrière pour que le compresseur ne touche pas le sol.
• Retirez le socle.
• Dévissez, puis retirez les charnières inférieures.
• Retirez la porte.
• Dévissez le pivot supérieur et vissez-le
sur le côté opposé.
• Remettez en place la porte.
• Vérifiez que le bord de la porte est parallèle au bord de la paroi supérieure.
2
1
En matière de sauvegarde de l'environnement
A
B
57
• Dévissez le pivot (A) et placez-le sur le
côté opposé.
• Démontez le cache (B) et placez-le sur le
côté opposé.
• Vissez les charnières inférieures.
• Remettez en place le socle.
• Remettez l'appareil en position verticale.
• Installez la poignée sur le côté opposé et
placez les caches en plastique (fournis
dans la pochette contenant la notice
d'utilisation) dans les orifices vides.
• Faites une dernière vérification pour vous
assurer que :
– Toutes les vis sont bien serrées.
– La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (par
exemple, en hiver), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus,
contactez votre service après-vente. Un
technicien du service après-vente procédera
à la réversibilité des portes à vos frais.
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
58
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es
ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt,
vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
Inhalt
INHALT
60
63
66
66
68
69
70
73
73
76
Sicherheitshinweise
Bedienfeld
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Montage
Hinweise zum Umweltschutz
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
59
60
Sicherheitshinweise
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel
(so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät
nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
Sicherheitshinweise
61
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren
nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
2.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es besteht Brandund Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein
No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
62
Sicherheitshinweise
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät.
Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um das Abtauen zu
beschleunigen. Starke Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung stehen.
Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen,
damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Bedienfeld
63
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses
Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.
BEDIENFELD
1
6
5
4
3
2
1 Display
2 Taste zum Erhöhen der Temperatur
3 Taste zum Senken der Temperatur
4 Taste OK
5 Taste Mode
6 Taste ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich auf einen lauten Ton einstellen. Halten Sie dazu die
Taste Mode und die Taste zum Senken der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.
Display/Anzeige
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timer-Anzeige
FROSTMATIC-Funktion
Minute Minder-Funktion
Kindersicherung
Alarmanzeige
Temperaturanzeige
Einschalten des Geräts
Um das Gerät einzuschalten, folgen Sie diesen Schritten:
64
Bedienfeld
1.
2.
3.
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
Drücken Sie die ON/OFF-Taste, wenn das Display ausgeschaltet ist.
Nach ein paar Sekunden ertönt möglicherweise ein akustisches Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
4. Wenn "dEMo" auf dem Display angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Demo-Modus. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn ...“ nach.
5. Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
Bleibt die Tür einige Minuten lang geöffnet, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.
Die Beleuchtung wird durch das Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. eingeschaltet.
Ausschalten des Geräts
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF einige Sekunden lang gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen.
Temperaturregelung
Die Temperatur des Gefriergeräts wird mit der Temperaturtaste eingestellt.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
• -18 °C für den Gefrierschrank
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur gespeichert.
Funktion FROSTMATIC
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige FROSTMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
Bedienfeld
65
Minute Minder-Funktion
Mit der Funktion Minute Minder lässt sich ein Alarmton einstellen, der zu der gewünschten
Zeit ertönt. Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine gewisse Zeit abkühlen
muss oder Sie die Flaschen, die Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Minute Minder Anzeige blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Senken der Temperatur, um die Timereinstellung von 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Minute Minder Anzeige erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die Anzeige Minute Minder und es ertönt ein Alarmsignal.
1. Entnehmen Sie die Getränke aus dem Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit der Taste OK aus.
Diese Funktion kann während des Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode bis die Minute Minder Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Minute Minder Anzeige erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns geändert werden, indem Sie die Tasten zur Erhöhung und Verringerung der Temperatur drücken.
Funktion Kindersicherung
Wählen Sie die Kindersicherung, um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
2. Die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Kindersicherung“ leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines vorausgegangenen Stromausfalls oder einer geöffneten Gerätetür) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und Temperaturanzeige des Gefrierschranks.
• Durch das Ertönen eines Summers.
66
Erste Inbetriebnahme
Zurücksetzen des Alarms:
1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
2. Der Alarmton wird abgeschaltet.
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierschranks zeigt die höchste erreichte Temperatur ein
paar Sekunden lang an. Danach zeigt sie wieder die eingestellte Temperatur an.
4. Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die normalen Bedingungen wieder hergestellt
sind.
Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm „Tür offen“
wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm deaktiviert.
In der Alarmphase kann das akustische Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste
ausgeschaltet werden.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten
durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig
nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche
beschädigen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von
gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie bitte die FROSTMATIC-Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das FROSTMATICFach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typenschild angegeben, das sich im Innern des Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
Täglicher Gebrauch
67
Lagerung gefrorener Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht
benutzt wurde, mindestens 2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierkörbe ermöglichen eine übersichtliche Lagerung und schnelles Auffinden Ihrer
Lebensmittel. Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, können die
Schubladen herausgenommen werden. Nur der unterste Korb sollte an seinem Platz verbleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Es ist auf allen Ablagen - mit
Ausnahme der oberen Ablage - möglich, Lebensmittel bis zu einem Abstand von 15 mm zur
Tür einzulagern.
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
Entnehmen der Gefrierkörbe und Glasablagen aus dem Gefrierschrank
Einige der Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag
ausgestattet, der die versehentliche Entnahme
oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich her, bis er den Anschlag
erreicht, und kippen den Korb mit der Vorderseite
nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück in das
Gerät einschieben möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht an und setzen ihn in das
Gefriergerät ein.
Sobald der Gefrierkorb über die Endpunkte hinweg ist, schieben Sie ihn in seine ursprüngliche Position.
2
1
68
Praktische Tipps und Hinweise
Die Ablagen des Geräts sind mit Anschlägen ausgestattet, die zu ihrer Sicherung dienen.
Heben Sie die Ablagen auf jeder Seite an (1) und
ziehen Sie sie heraus (2).
1
1
2
Die mit Expanderrollen ausgestatteten Glasablagen sind durch Haltestifte gesichert.
Um diese zu entfernen, gehen Sie bitte wie folgt
vor:
1. Benutzen Sie einen Schraubenzieher, um die
Haltestifte an jeder Seite der Expanderrollen
zu lockern.
2. Ziehen Sie dann beide Haltestifte heraus (1).
3. Ziehen Sie dann die Glasablagen heraus (2).
1
1
1
2
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel
durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie in
diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches
Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Reinigung und Pflege
69
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Nehmen Sie die Kälteakkus nicht aus dem Gefrierkorb.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
70
Was tun, wenn …
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums
beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur
mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Abtauen
Ihr Gerät ist ein No-Frost-Gerät. Dies bedeutet, dass sich während des Gerätebetriebs kein
Eis oder Reif bildet, und zwar weder an den Innenwänden noch auf dem Lebensmitteln.
Es bildet sich weder Eis noch Reif, da kontinuierlich kalte Luft innerhalb des Kühlschrankfachs zirkuliert, die von einem automatisch gesteuerten Lüfter erzeugt wird.
WAS TUN, WENN …
Während des Gerätebetriebs kann es zuweilen zu geringfügigen, aber dennoch unerfreulichen Problemen kommen, für die kein Techniker gerufen werden muss. Die folgende Tabelle
gibt Ihnen eine Übersicht über kleinere Störungen, die nicht von Fachpersonal behoben
werden müssen.
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Umwälzgeräusche). Dies ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.
Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn der Kompressor aufhört zu arbeiten, bedeutet
das nicht, dass kein Strom mehr fließt. Aus diesem Grund dürfen Sie erst dann elektrische
Teile des Geräts berühren, wenn Sie den Stromkreis unterbrochen haben.
Was tun, wenn …
Problem
71
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden wurden
nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
steht (alle Füße und Räder müssen fest auf dem Boden stehen).
Siehe hierzu „Ausrichten des Gerätes“.
Es ertönt ein Alarmsignal.
Das Alarmsymbol blinkt.
Die Temperatur im Gefrierraum
ist zu hoch.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Tür-offen-Alarm“.
Die Temperaturanzeige
zeigt oben oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Temperatur ist
ein Fehler aufgetreten.
Bitte wenden Sie sich an Ihren
Kundendienstmitarbeiter (das
Kühlsystem hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin
kühl, doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Auf dem Display erscheint
„dEMo“.
Das Gerät befindet sich im Demo-Modus.
Halten Sie die OK-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet
wird: Danach arbeitet das Gerät
wieder normal.
Der Kompressor läuft
ständig.
Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Türdichtung ist verzogen
oder verschmutzt.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
72
Was tun, wenn …
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Lagern Sie das Gefriergut so, dass
die Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Es wurden zu große Mengen an
Lebensmitteln gleichzeitig zum
Einfrieren eingelegt.
Legen Sie nur kleinere Lebensmittelmengen gleichzeitig zum Einfrieren in das Gerät.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht richtig
in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät
an dieser Steckdose funktioniert.
Prüfen Sie die Sicherung. Wenden
Sie sich an einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Tür stand zu lange offen.
Schließen Sie die Tür.
Die Tür kommt mit dem
Belüftungsgitter in Berührung.
Das Gerät ist nicht eben ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des Gerätes“.
Die Tür ist falsch ausgerichtet.
Das Gerät ist nicht eben ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des Gerätes“.
Die Temperatur im Gefrierschrank ist zu hoch.
Das Gerät funktioniert
nicht.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg führen.
Schließen der Tür
1.
2.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an
den Kundendienst.
Technische Daten
73
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
1540 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
30 Std.
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf
der Energieplakette.
MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
74
Montage
B
A
20 mm
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem
Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die Luft
muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen,
sollte der Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die
Aufstellung des Geräts unter einer überhängenden Wand nach Möglichkeit vermieden werden.
Die korrekte waagrechte Ausrichtung des Gerätes
kann mit Hilfe eines oder mehrerer verstellbarer
Füße am Boden des Gehäuses erfolgen.
100 mm
min
Standort
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät von der Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte der
Stecker nach der Installation leicht zugänglich sein.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Distanzstücke hinten
Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel
mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter der
Schraube ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die richtige
Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.
2
1
4
3
Montage
75
Ausrichten
Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
Wechseln des Türanschlags
Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens
zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
Zum Wechseln des Türanschlags muss wie
folgt vorgegangen werden:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
• Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach
hinten, so dass der Kompressor den Boden nicht berührt.
• Entfernen Sie die Sockelblende.
• Schrauben Sie die unteren Scharniere ab
und entfernen Sie diese.
• Hängen Sie die Tür aus.
• Schrauben Sie den oberen Bolzen ab und
an der gegenüberliegenden Seite wieder
an.
• Bringen Sie die Tür wieder an.
• Stellen Sie sicher, dass die Türkante parallel zur Oberseitenkante verläuft.
2
1
76
Hinweise zum Umweltschutz
A
B
• Schrauben Sie den Bolzen (A) ab und an
der gegenüberliegenden Seite wieder an.
• Nehmen Sie die Kappe (B) ab und bringen Sie sie auf der gegenüberliegenden
Seite an.
• Schrauben Sie die unteren Scharniere an.
• Bringen Sie die Sockelblende wieder an.
• Stellen Sie das Gerät wieder in aufrechte
Position.
• Bringen Sie den Griff auf der gegenüberliegenden Seite an und setzen Sie die
Kunststoffkappen (im Beutel mit der Anleitung) auf die freien Öffnungen.
• Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
– Alle Schrauben fest angezogen sind.
– Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.
B. im Winter) kann es vorkommen, dass die
Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt.
Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich die
Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen dann
auf Ihre Kosten umbauen.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
77
78
79
www.aeg.com/shop
210622141-B-282012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement