Electrolux ENA38953W Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Electrolux ENA38953W Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
Οδηγίες Χρήσης
Ψυγειοκαταψύκτης
ENA34953X
ENA34953W
ENA38953X
ENA38953W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες ασφαλείας
Πίνακας χειριστηρίων
Πρώτη χρήση
Καθημερινή χρήση
Χρήσιμες συμβουλές
2
5
8
8
12
Φροντίδα και καθάρισμα
14
Τι να κάνετε αν...
15
Τεχνικά χαρακτηριστικά
17
Εγκατάσταση
17
Περιβαλλοντικά θέματα
19
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων
των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να
εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά τη
λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές
και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι
ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει
κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την
ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των
οδηγιών χρήσης επειδή ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν από παραλείψεις.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών
ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε
να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το
φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την
πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο
μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή) και
αφαιρέστε την πόρτα για να την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης μέσα
στη συσκευή παιδιών που παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικά λάστιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει
μια παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο
στην πόρτα ή το καπάκι, μην παραλείψετε να καταστρέψετε το μάνδαλο προτού απορρίψετε την παλαιά συσκευή.
Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τη
μετατροπή του ψυγείου σε θανάσιμη
παγίδα για παιδιά.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της
συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη
τροφίμων ή/και αναψυκτικών ενός συνηθισμένου νοικοκυριού, όπως εξηγείται
στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές
ή άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ξεπαγώματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο
εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός
αν είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό
από τον κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που
περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού
electrolux 3
υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό
αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο, ωστόσο,
είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της
συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού υγρού.
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις
πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών
χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυτού του προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν
το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά,
μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα,
πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή
κινδύνων, η αντικατάσταση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδοσίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή από καταρτισμένο προσωπικό
σέρβις.
1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται.
2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να μην
υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας
στο πίσω μέρος της συσκευής. Εάν
το φις τροφοδοσίας συνθλιβεί ή
υποστεί ζημιά, ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή,
μην εισάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης
πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα (εάν προβλέπεται) του εσωτερικού φωτισμού.
• Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Απαιτείται
προσοχή κατά τη μεταφορά της.
• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα
χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα, καθότι
μπορεί να προκληθούν εκδορές στο
δέρμα ή κρυοπαγήματα.
• Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση
της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.
• Οι λαμπτήρες (εάν προβλέπονται) που
χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή
είναι λαμπτήρες ειδικού σκοπού, επιλεγμένοι για χρήση μόνο σε οικιακές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλοι για φωτισμό οικιακών χώρων.
Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα
πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και
υγρά στη συσκευή επειδή μπορεί να
εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας πάνω στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα.
(Αν η συσκευή είναι Frost Free)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να
καταψύχονται και πάλι αφού αποψυχθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρόφιμα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των παρασκευαστών της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον
καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση
στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί,
προκαλώντας ζημιές στη συσκευή.
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας από τη
συσκευή.
Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα
για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύστρα.
• Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του
ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν χρεια-
4 electrolux
στεί, καθαρίστε την αποστράγγιση. Εάν
η αποστράγγιση είναι φραγμένη, θα
συσσωρεύεται νερό στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Εγκατάσταση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τη σύνδεση του
ηλεκτρικού ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που δίνονται στις αντίστοιχες
παραγράφους.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε
αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη
συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέρος όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε
αυτή την περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευασία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες προτού συνδέσετε τη
συσκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει
και πάλι στο συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
Διαφορετικά θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για την επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχετικές
οδηγίες της εγκατάστασης.
• Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συσκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε
τοίχο για την αποφυγή επαφής ή πιασίματος με ζεστά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και της πιθανότητας εγκαύματος.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται
κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε παροχή
πόσιμου νερού (εάν προβλέπεται σύνδεση νερού).
Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της λυχνίας
LED. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
Κέντρο Σέρβις για την αντικατάσταση
της πλακέτας της λυχνίας LED, εάν
χρειαστεί.
• Το προϊόν αυτό πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις
και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο στρώμα του όζοντος, είτε στο
κύκλωμα ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της. Η συσκευή δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συσκευή θα
πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς που θα
λάβετε από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος
κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα
υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή
τη συσκευή και σημειώνονται με το
είναι ανακυκλώσιμα.
σύμβολο
electrolux 5
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
7
3
6
4
5
1 Ρυθμιστής θερμοκρασίας ψυγείου
Κουμπί μείωσης
2 Ρυθμιστής θερμοκρασίας ψυγείου
Κουμπί αύξησης
3 Κουμπί ON/OFF
Κουμπί OK
4 Ρυθμιστής θερμοκρασίας καταψύκτη
Κουμπί αύξησης
Ρυθμιστής χρονοδιακόπτη
5 Οθόνη
6 Ρυθμιστής θερμοκρασίας καταψύκτη
Κουμπί μείωσης
Ρυθμιστής χρονοδιακόπτη
7 Κουμπί Mode
Είναι δυνατό να αλλάξετε τον προκαθορισμένο ήχο των κουμπιών σε έναν
πιο ηχηρό, πατώντας μαζί το κουμπί
Mode 7 και το κουμπί MINUS 6 για
μερικά δευτερόλεπτα. Η αλλαγή είναι
αναστρέψιμη.
Οθόνη
1
12
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1 Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Λειτουργία επιπλέον υγρασίας
Λειτουργία παιδικής ασφάλειας
Λειτουργία απενεργοποίησης ψυγείου
Λειτουργία Drinks Chill
Χρονοδιακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη
Ένδειξη συναγερμού
Λειτουργία νέων προμηθειών
Λειτουργία Action Freeze
Λειτουργία Eco Mode
Λειτουργία διακοπών
Ενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF της συσκευής, εάν η οθόνη είναι σβηστή.
3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί
να τεθεί σε λειτουργία ο ηχητικός συναγερμός.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγαση
του συναγερμού, ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας».
4. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "dEMo" στην
οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τι να κάνετε αν...».
5. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν
την προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία,
ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας».
Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πιέστε το κουμπί ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα.
2. Η οθόνη θα σβήσει.
3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από
το ρεύμα, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
Απενεργοποίηση του ψυγείου
Για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο:
6 electrolux
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου.
Στην ένδειξη ψυγείου εμφανίζονται
παύλες.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου.
Ενεργοποίηση του ψυγείου
Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο:
1. Πιέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας ψυγείου.
Ή:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου
σβήνει.
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία,
ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας».
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η καθορισμένη θερμοκρασία του ψυγείου
και του καταψύκτη μπορούν να τροποποιηθούν πιέζοντας τους ρυθμιστές θερμοκρασίας.
Καθορισμός προεπιλεγμένης θερμοκρασίας:
• +5°C για το ψυγείο
• -18°C για τον καταψύκτη
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την
καθορισμένη θερμοκρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να επαναφέρετε την
προεπιλεγμένη θερμοκρασία,
απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η καθορισμένη θερμοκρασία θα επιτευχθεί εντός 24 ωρών.
Η διακύμανση ορισμένων βαθμών γύρω
από την καθορισμένη θερμοκρασία είναι
φυσιολογική και δεν υποδηλώνει κάποια
βλάβη της συσκευής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η καθορισμένη
θερμοκρασία παραμένει αποθηκευμένη
ακόμα και μετά από διακοπή ρεύματος.
Για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων, επιλέξτε τη λει-
τουργία Eco Mode. Ανατρέξτε στην ενότητα « Λειτουργία Eco Mode».
Λειτουργία Eco Mode
Για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων, επιλέξτε τη λειτουργία Eco Mode.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Eco Mode.
Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία για λίγα
δευτερόλεπτα:
– για το ψυγείο: +5°C
– για τον καταψύκτη: -18°C
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Eco Mode.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Eco
Mode.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη Eco Mode σβήνει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η λειτουργία απενεργοποιείται όταν επιλέγετε διαφορετική θερμοκρασία.
Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας
Για να κλειδώσετε κάθε δυνατότητα χειρισμού μέσω των κουμπιών, επιλέξτε τη
Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
2. Αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος
ασφαλείας.
3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος
ασφαλείας.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας
σβήνει.
Λειτουργία επιπλέον υγρασίας
Εάν θέλετε να αυξήσετε την υγρασία στο
ψυγείο, συνιστάται η ενεργοποίηση της
λειτουργίας επιπλέον υγρασίας.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
electrolux 7
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Η ένδειξη επιπλέον υγρασίας αναβοσβήνει.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη επιπλέον υγρασίας.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη επιπλέον υγρασίας.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη επιπλέον υγρασίας σβήνει.
Λειτουργία διακοπών
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να διατηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν
απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο διάστημα, χωρίς να σχηματίζονται δυσάρεστες οσμές.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία διακοπών, ο θάλαμος του
ψυγείου πρέπει να είναι άδειος.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών.
Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου
εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία για λίγα δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη διακοπών.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη διακοπών σβήνει.
4. Γίνεται επαναφορά της λειτουργίας
Eco Mode, εάν ήταν η προηγούμενα
επιλεγμένη λειτουργία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η λειτουργία απενεργοποιείται, όταν επιλέγετε διαφορετική θερμοκρασία για το ψυγείο.
Λειτουργία Drinks Chill
Η λειτουργία Drinks Chill χρησιμοποιείται
ως προειδοποίηση ασφαλείας όταν τοποθετείτε μπουκάλια στο θάλαμο του καταψύκτη.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Drinks Chill.
Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο καθορισμένος χρόνος (30 λεπτά) για λίγα δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε το κουμπί ρυθμιστή του χρονοδιακόπτη για να αλλάξετε τον καθορισμένο χρόνο από 1 έως 90 λεπτά.
3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Drinks Chill.
Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβοσβήνει.
Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης αναβοσβήνει η ένδειξη Drinks Chill και ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός:
1. Αφαιρέστε τα μπουκάλια που βρίσκονται στο θάλαμο του καταψύκτη.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Drinks
Chill.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη Drinks Chill σβήνει.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή.
Λειτουργία νέων προμηθειών
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο
μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων,
για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο
σούπερ μάρκετ, συνιστάται η ενεργοποίηση της λειτουργίας νέων προμηθειών για
την πιο γρήγορη ψύξη των προϊόντων και
την αποφυγή τυχόν θέρμανσης των υπόλοιπων τροφίμων που βρίσκονται ήδη στο
ψυγείο.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη νέων προμηθειών.
Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου
εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία για λίγα δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη νέων προμηθειών.
Η λειτουργία νέων προμηθειών απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6
ώρες.
8 electrolux
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη νέων
προμηθειών.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη νέων προμηθειών σβήνει.
4. Γίνεται επαναφορά της λειτουργίας
Eco Mode, εάν ήταν η προηγούμενα
επιλεγμένη λειτουργία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η λειτουργία απενεργοποιείται όταν επιλέγετε διαφορετική θερμοκρασία για το ψυγείο.
Λειτουργία Action Freeze
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Action Freeze.
Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη εμφανίζει το σύμβολο για λίγα
δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Action Freeze.
Ξεκινά μια απεικόνιση σε κινούμενα
σχέδια.
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα
μετά από 52 ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Action
Freeze.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη Action Freeze σβήνει.
4. Γίνεται επαναφορά της λειτουργίας
Eco Mode, εάν ήταν η προηγούμενα
επιλεγμένη λειτουργία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η λειτουργία απενεργοποιείται όταν επιλέγετε διαφορετική θερμοκρασία για τον καταψύκτη.
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Τυχόν αύξηση στη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης (π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος) υποδεικνύεται από τα εξής:
• αναβοσβήνουν οι ενδείξεις συναγερμού
και θερμοκρασίας καταψύκτη
• ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.
Για τη σίγαση του συναγερμού:
1. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί.
2. Ο ηχητικός συναγερμός απενεργοποιείται.
3. Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη εμφανίζει τη μέγιστη θερμοκρασία
που επιτεύχθηκε για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξανά η
καθορισμένη θερμοκρασία.
4. Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να
αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν οι
φυσιολογικές συνθήκες.
Μετά τη σίγαση του συναγερμού, η ένδειξη συναγερμού απενεργοποιείται.
ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
Καθάρισμα του εσωτερικού
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα
τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό
και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά των καινούριων
προϊόντων και στη συνέχεια στεγνώστε
καλά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν, διότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες σε υψηλότερες ρυθμίσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν
κομμένο για περισσότερο από την τιμή
που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος
ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει
να καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να
καταψυχθούν και πάλι (μετά την ψύξη).
electrolux 9
Ξεπάγωμα
Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης, πριν
τη χρήση τους, μπορούν να ξεπαγώνονται
στο θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα το διαθέσιμο χρόνο ξεπαγώματος.
Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας
από τον καταψύκτη: σε αυτή την περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότερο.
Μετακινούμενα ράφια
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδιασμένα με μια σειρά αυλακώσεων ώστε να
είναι δυνατή η κατ' επιλογή τοποθέτηση
των ραφιών.
Ψύξη αέρα
Η τεχνολογία ClimaTech επιτυγχάνει την
ταχεία ψύξη των τροφίμων και μια πιο
ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο.
Αυτή η συσκευή επιτρέπει τη γρήγορη ψύξη των τροφίμων και τη διατήρηση μιας
πιο ομοιόμορφης θερμοκρασίας μέσα στο
θάλαμο.
Σχάρα μπουκαλιών
Τοποθετήστε τα μπουκάλια (με το άνοιγμα
προς τα εμπρός) στο ήδη τοποθετημένο
ράφι.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αν το ράφι είναι
τοποθετημένο οριζόντια, τοποθετήστε
μόνο κλειστά μπουκάλια.
Φίλτρο αέρα από άνθρακα
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα
φίλτρο άνθρακα πίσω από ένα κάλυμμα
στο πίσω τοίχωμα του κυτίου κατανομής
αέρα.
Το φίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τις ανεπιθύμητες οσμές στο θάλαμο του ψυγείου,
πράγμα που σημαίνει ότι η ποιότητα της
αποθήκευσης βελτιώνεται περαιτέρω.
Το ράφι με τη σχάρα μπουκαλιών μπορεί
να πάρει κλίση για την αποθήκευση ανοιγμένων μπουκαλιών. Για να κάνετε κάτι τέτοιο τραβήξτε τη σχάρα μπουκαλιών προς
τα εμπρός μέχρι να μπορεί να περιστραφεί και να τοποθετηθεί στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο.
10 electrolux
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών,
τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικό ύψος.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προσαρμογές, κάντε τα εξής:
Τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς την κατεύθυνση των βελών μέχρι να απελευθερωθεί και στη συνέχεια τοποθετήστε το
ξανά όπως θέλετε.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία νέων
προμηθειών.
2. Ανάβει η ένδειξη νέων προμηθειών.
3. Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα επιλογής, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα επιλογής.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία νέων
προμηθειών.
3. Η ένδειξη νέων προμηθειών σβήνει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η λειτουργία
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από
μερικές ώρες.
Συρτάρι NaturaFresh
Αυτή η συσκευή επιτυγχάνει ταχεία ψύξη
των τροφίμων και πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στο συρτάρι.
Λειτουργία FreshZone
Εάν ο θάλαμος δεν χρειάζεται να λειτουργεί ως NaturaFresh, οι ρυθμίσεις μπορούν
να αλλάξουν, ώστε να λειτουργεί απλά ως
συρτάρι χαμηλής θερμοκρασίας.
electrolux 11
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα επιλογής, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα επιλογής.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία νέων
προμηθειών.
3. Η ένδειξη νέων προμηθειών σβήνει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η λειτουργία
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από
μερικές ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα επιλογής.
Λειτουργία QuickChill για ποτά
Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνει την ταχεία
ψύξη ποτών.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Αφαιρέστε ή ανασηκώστε το συρτάρι
NaturaFresh και τοποθετήστε τη σχάρα μπουκαλιών μπροστά από τις αυλακώσεις QuickChill, όπως φαίνεται
στο σχήμα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία νέων
προμηθειών.
3. Ανάβει η ένδειξη νέων προμηθειών.
4. Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα επιλογής, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Συρτάρι SpacePlus
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.
Στο εσωτερικό του συρταριού υπάρχει ένα
διαχωριστικό που μπορεί να τοποθετηθεί
σε διάφορες θέσεις ώστε να διαιρεί το χώρο του συρταριού σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Στο κάτω μέρος του συρταριού υπάρχει
μια γρίλια (αν προβλέπεται) η οποία διαχωρίζει τα φρούτα και τα λαχανικά από
την υγρασία που μπορεί να σχηματιστεί
στην κάτω επιφάνειά του.
Όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του
συρταριού μπορούν να αφαιρεθούν για
καθάρισμα.
12 electrolux
Αφαίρεση των καλαθιών κατάψυξής
από τον καταψύκτη
Τα καλάδια κατάψυξης διαθέτουν αναστολέα για να μην αφαιρούνται ή να πέφτουν
έξω κατά λάθος. Όταν θέλετε να τα αφαιρέσετε από την κατάψυξη, τραβήξτε το καλάθι προς το μέρος σας και, μόλις φτάσει
στο τελικό σημείο, σηκώστε το μπροστινό
μέρος του καλαθιού προς τα επάνω για να
το αφαιρέσετε.
Όταν θέλετε να το τοποθετήσετε ξανά
στην κατάψυξη, σηκώστε λίγο το μπροστινό μέρος του καλαθιού για να το εισάγετε
στον καταψύκτη. Μόλις ξεπεράσετε τα τελικά σημεία, σπρώξτε τα καλάθια ξανά στη
θέση τους.
2
1
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
• Μπορεί να ακούσετε ήπιους ήχους
μουρμουρητών ή φυσαλίδων όταν το
ψυκτικό αντλείται μέσω των πηνίων ή
σωληνώσεων. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Όταν ο συμπιεστής είναι ενεργοποιημένος, το ψυκτικό αντλείται κυκλικά και
ακούγεται ένας ήχος στροβιλισμού ή
ένας παλλόμενος θόρυβο από το συμπιεστή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Η θερμική διαστολή μπορεί να προκαλέσει ένα ξαφνικό οξύ κρότο. Είναι ένα φυσικό, μη επικίνδυνο φαινόμενο. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο
από ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση και η
συσκευή είναι εντελώς φορτωμένη, ο
συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς
δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστήρα.
Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε το
ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τις χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να είναι δυνατή
η αυτόματη απόψυξη κι επομένως η
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
electrolux 13
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστικές
σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο
ράφι επάνω από το συρτάρι των λαχανικών.
Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με
αυτό τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέρες
το πολύ.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κλπ:
αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε
ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να
πλένονται καλά και να τοποθετούνται
στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχεται(ονται).
Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή
να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον αέρα.
Μπουκάλια γάλακτος: αυτά θα πρέπει να
είναι ταπωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται στη σχάρα μπουκαλιών στην
πόρτα.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και
το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευασμένα,
πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο.
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης,
ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων;
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δε θα πρέπει να προστίθενται άλλα
τρόφιμα για κατάψυξη;
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα;
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και
πλήρης κατάψυξή του και το μεταγενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαιτούμενης ποσότητας;
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε
ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς;
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των
δεύτερων;
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από
τα λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυνατή
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων;
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως
μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη,
μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα
εγκαύματα από πάγο;
• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία
ώστε να μπορείτε να συνάγετε το χρόνο
αποθήκευσης;
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση
από αυτή τη συσκευή, θα πρέπει:
• να είστε σίγουροι ότι οι συνθήκες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς;
• να εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή
μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων
από το κατάστημα αγοράς τους στον
καταψύκτη;
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο
από ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα χαλάνε
γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν και πάλι.
• Μην υπερβαίνετε τους χρόνους αποθήκευσης που υποδεικνύονται από τους
παρασκευαστές των τροφίμων.
14 electrolux
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα της; Οι
εργασίες συντήρησης και επαναφόρτισης θα πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τακτικό καθάρισμα
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
• Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό σαπούνι.
• Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας
και σκουπίστε τα για να εξασφαλίσετε
ότι είναι καθαρά και δεν φέρουν ακαθαρσίες.
• Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην τραβάτε, μετακινείτε ή
προκαλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και
καλώδια που βρίσκονται στο εσωτερικό
του θαλάμου.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά,
σκόνες που χαράζουν, καθαριστικά με πολύ άρωμα ή γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε το εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά
φθείρουν την επιφάνεια και αφήνουν έντονη οσμή.
Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα από
άνθρακα
Για να έχετε τη βέλτιστη απόδοση, πρέπει
να αλλάζετε το φίλτρο αέρα από άνθρακα
κάθε έξι μήνες.
Μπορείτε να προμηθευτείτε καινούργια
ενεργά φίλτρα αέρα από τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση του
φίλτρου αέρα από άνθρακα" για οδηγίες.
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.
Το νερό από τον πάγο αποστραγγίζεται
μέσω μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο
στο πίσω μέρος της συσκευής, επάνω
από το συμπιεστή κινητήρα, όπου κι εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού από τον
πάγο στη μέση του καναλιού του θαλάμου
ψύξης ώστε να αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα τρόφιμα στο
εσωτερικό του. Χρησιμοποιείτε τον ειδικό
καθαριστήρα που παρέχεται, τον οποίο θα
βρείτε ήδη τοποθετημένο μέσα στην οπή
αποστράγγισης.
Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρίλια)
και το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικασία αυτή
βελτιώνει την απόδοση της συσκευής και
εξοικονομεί κατανάλωση ρεύματος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Προσέχετε ώστε να μην
προκληθεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για
την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα
πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή
τη συσκευή. Για το λόγο αυτό συστήνεται
το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να
καθαρίζεται μόνο με χλιαρό νερό αφού
προσθέσετε και λίγο υγρό για τα πιάτα.
Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον
εξοπλισμό στην κεντρική παροχή.
Απόψυξη της κατάψυξης
Ο θάλαμος κατάψυξης αυτού του μοντέλου, είναι "no frost". Αυτό σημαίνει ότι δεν
υπάρχει συσσώρευση πάγου όταν λει-
electrolux 15
τουργεί, ούτε στα εσωτερικά τοιχώματα
ούτε στα τρόφιμα.
Η απουσία του πάγου οφείλεται στη συνεχή κυκλοφορία κρύου αέρα στο εσωτερι-
κό του θαλάμου, η οποία παράγεται από
έναν αυτόματα ελεγχόμενο ανεμιστήρα.
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ...
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την
αντιμετώπιση προβλημάτων,
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να διεξάγεται μόνο
Πρόβλημα
από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ακούγονται κάποιοι ήχοι
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης
(συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού).
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται σωστά.
Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σταθερή (και τα τέσσερα πόδια πρέπει να είναι σε επαφή με το δάπεδο).
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας
μπορεί να μην είναι σωστά ρυθμισμένος.
Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Η πόρτα ανοίγεται πολύ συχνά.
Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή
περισσότερο από ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
Η θερμοκρασία των προϊόντων
είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
προϊόντων να μειωθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την
αποθήκευση.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι πολύ υψηλή.
Μειώστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Η λειτουργία FROSTMATIC είναι ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία FROSTMATIC».
Η λειτουργία COOLMATIC είναι
ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία COOLMATIC».
Υπάρχει ροή νερού στην
πίσω πλάκα του ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυτόματης
διαδικασίας απόψυξης, ο πάγος αποψύχεται στην πίσω
πλάκα.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχουν προϊόντα που εμποδίζουν τη ροή του νερού στο
συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα δεν
έρχονται σε επαφή με την πίσω
πλάκα.
Η έξοδος του νερού απόψυξης
δεν ρέει στο δίσκο εξάτμισης
που βρίσκεται επάνω από το
συμπιεστή.
Συνδέστε την έξοδο του νερού
απόψυξης στο δίσκο εξάτμισης.
Υπάρχει ροή νερού στο
δάπεδο.
16 electrolux
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Τα προϊόντα δεν είναι συσκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε καλύτερα τα προϊόντα.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι
πολύ χαμηλή.
Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των προϊόντων
είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
προϊόντων να μειωθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την
αποθήκευση.
Πολλά προϊόντα αποθηκεύονται ταυτόχρονα.
Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα
ταυτόχρονα.
Η θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης είναι πολύ
υψηλή.
Δεν υπάρχει καθόλου κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Η θερμοκρασία στον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.
Τα προϊόντα είναι τοποθετημένα πολύ κοντά μεταξύ τους.
Αποθηκεύστε τα προϊόντα κατά
τρόπον που να επιτρέπει την κυκλοφορία κρύου αέρα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά
στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις στην πρίζα.
Η συσκευή δεν έχει ισχύ. Δεν
υπάρχει τροφοδοσία τάσης
προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
"dEMo" εμφανίζεται στην
οθόνη.
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση επίδειξης.
Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί
OK για περίπου 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα αρχίσει να ηχεί ένας παρατεταμένος
ήχος βομβητή και απενεργοποιηθεί η οθόνη για ένα μικρό χρονικό διάστημα: η συσκευή αρχίζει
να λειτουργεί κανονικά.
Υπάρχει υπερβολικός
πάγος.
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ υψηλή.
Εάν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα. Ανατρέξτε στο "Εγκατάσταση".
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
electrolux 17
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ENA38953W
ENA38953X
ENA34953X
ENA34953W
Διαστάσεις
Ύψος
2010 χιλιοστά
1850 χιλιοστά
Πλάτος
595 χιλιοστά
595 χιλιοστά
Βάθος
658 χιλιοστά
658 χιλιοστά
Χρόνος ανόδου
18 ω
18 ω
Τάση
230 - 240 V
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στην εσωτερική
αριστερή πλευρά της συσκευής και στην
ετικέτα ενέργειας.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Κλιματική κατηγορία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Θέση
Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σώματα καλοριφέρ, λέβητες, απευθείας ηλιακό
φως, κλπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί
να κυκλοφορεί ελεύθερα στο πίσω μέρος
του θαλάμου. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί κάτω από ένα κρεμαστό ντουλάπι,
η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του επάνω
μέρους της καμπίνας και του ντουλαπιού
πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 χιλιοστά.
Ιδανικά, ωστόσο, η συσκευή δε θα πρέπει
να τοποθετείται κάτω από κρεμαστά ντου-
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πρέπει να είναι
δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής
από την πρίζα. Η πρόσβαση στο φις
πρέπει επομένως να είναι εύκολη
μετά την εγκατάσταση.
100 mm
min
Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών
της συσκευής:
λάπια. Η ακριβής οριζοντίωση εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα
πέλματα στη βάση της καμπίνας.
A
B
20 mm
Πριν την εγκατάσταση της συσκευής
διαβάστε προσεκτικά τις
"Πληροφορίες ασφάλειας" για την
ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία
της συσκευής.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας.
18 electrolux
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε
μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
Πίσω αποστάτες
Οι δύο αποστάτες βρίσκονται στη συσκευασία με το έντυπο υλικό.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να
τοποθετήσετε τους αποστάτες:
1. Χαλαρώστε τη βίδα.
2. Τοποθετήστε τον αποστάτη κάτω από
τη βίδα.
3. Στρέψτε τον αποστάτη στη σωστή θέση.
4. Σφίξτε ξανά τη βίδα.
Αφαίρεση ασφαλειών ραφιών
Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με
ασφάλειες ραφιών που επιτρέπουν την
ασφάλιση των ραφιών κατά τη μεταφορά.
Για να τις αφαιρέσετε, κάντε τα εξής:
1. Μετακινήστε τις ασφάλειες ραφιών
προς την κατεύθυνση του βέλους (A).
2. Ανυψώστε το ράφι από το πίσω μέρος
και ωθήστε το προς τα εμπρός μέχρι
να απελευθερωθεί (B).
3. Αφαιρέστε τις ασφάλειες (C).
2
4
3
1
Οριζοντίωση
Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε
πως είναι επίπεδη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο ρυθμιζόμενα πόδια, μπροστά
στο κάτω μέρος.
Τοποθέτηση του φίλτρου αέρα από
άνθρακα
Το φίλτρο αέρα από άνθρακα είναι ένα
φίλτρο ενεργού άνθρακα που απορροφά
τις κακοσμίες και επιτρέπει τη διατήρηση
της βέλτιστης γεύσης και αρώματος για
όλα τα τρόφιμα, χωρίς να μπλέκονται οι
οσμές.
electrolux 19
Κατά την παράδοση της συσκευής, το φίλτρο άνθρακα βρίσκεται σε μια πλαστική
σακούλα για να διατηρηθεί η διάρκεια και
τα χαρακτηριστικά του. Το φίλτρο πρέπει
να τοποθετηθεί πίσω από το κάλυμμα
πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή.
1. Ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από την πλαστική σακούλα.
3. Εισαγάγετε το φίλτρο στην εγκοπή
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του καλύμματος.
4. Κλείστε το κάλυμμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο χειρισμός του φίλτρου
πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μη
διαφεύγουν κομματίδια από την επιφάνειά
του. Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται
κάθε έξι μήνες.
Δυνατότητα αντιστροφής της πόρτας
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση
ανοίγματος της πόρτας, επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις. Η αντιστροφή της πόρτας από τον τεχνικό του
Κέντρου σέρβις θα γίνει με δική σας επιβάρυνση.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό
ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο
σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
www.electrolux.com/shop
210622064-A-242011
925033855
925033758
925033757
925033856

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement