Aeg S83600CMM0 Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Aeg S83600CMM0 Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
S83600CMM0
EL Οδηγίες Χρήσης
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει
άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας
πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας
παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε
την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,
πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.aeg.com/productregistration
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ.
προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξα‐
σφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την
εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της
συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομέ‐
νων των συμβουλών και των προειδο‐
ποιήσεών του. Για την αποφυγή περιτ‐
τών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημα‐
ντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα
που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρί‐
ζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα‐
κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις
οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παρα‐
μένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή
πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της
ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος
για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της πε‐
ριουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυ‐
τών των οδηγιών χρήσης επειδή ο κατα‐
σκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές
που θα προκληθούν από παραλείψεις.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και
ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανο‐
μένων των παιδιών) με μειωμένη σω‐
ματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλει‐
ψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και
εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδη‐
γίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν
με τη συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευα‐
σίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος ασφυξίας.
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε
το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από
την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης
(όσο μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή)
και αφαιρέστε την πόρτα για να την
αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευ‐
σης μέσα στη συσκευή παιδιών που
παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μα‐
γνητικά λάστιχα πόρτας, θα αντικατα‐
στήσει μια παλαιότερη συσκευή με
μάνδαλο στην πόρτα ή το καπάκι, μην
παραλείψετε να καταστρέψετε το μάν‐
δαλο προτού απορρίψετε την παλαιά
συσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα απο‐
τρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε
θανάσιμη παγίδα για παιδιά.
1.2 Γενικές πληροφορίες για
την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της
συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
• Η συσκευή προορίζεται για φύλαξη
τροφίμων ή/και αναψυκτικών ενός
συνηθισμένου νοικοκυριού και παρό‐
μοιων εφαρμογών, όπως:
– οι χώροι κουζίνας προσωπικού σε
καταστήματα, γραφεία και άλλα ερ‐
γασιακά περιβάλλοντα,
– οι αγροικίες και οι πελάτες σε ξενο‐
δοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά πε‐
ριβάλλοντα,
– τα περιβάλλοντα τύπου πανσιόν (για
ύπνο και πρωινό),
– η συλλογική εστίαση και παρόμοιες
εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συ‐
σκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώ‐
ματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές
συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο
εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός
αν είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυ‐
τό από τον κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που
περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό
αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντι‐
κής συμβατότητας, το οποίο, ωστόσο,
είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση
της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν
προκαλείται ζημιά σε κανένα εξάρτημα
του κυκλώματος ψυκτικού υγρού.
4
www.aeg.com
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυ‐
κτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις
πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών
χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυ‐
τού του προϊόντος είναι επικίνδυνη.
Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύ‐
κλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή κινδύνων, η
αντικατάσταση των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδο‐
σίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να
γίνεται από πιστοποιημένο αντι‐
πρόσωπο ή από καταρτισμένο
προσωπικό σέρβις.
Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέ‐
πει να επιμηκύνεται.
2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να
μην υποστεί ζημιά το φις τροφοδο‐
σίας στο πίσω μέρος της συ‐
σκευής. Εάν το φις τροφοδοσίας
συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά, ενδέχε‐
ται να υπερθερμανθεί και να προ‐
καλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας της συ‐
σκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδο‐
σίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλα‐
ρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρό‐
κλησης πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησι‐
μοποιείται χωρίς το κάλυμμα του
λαμπτήρα του εσωτερικού φωτι‐
σμού (εάν προβλέπεται).
Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να
προσέχετε κατά τη μεταφορά της.
Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικεί‐
μενα στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα
χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα, καθότι
μπορεί να προκληθούν εκδορές στο
δέρμα ή κρυοπαγήματα.
Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση
της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.
Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται
σε αυτή τη συσκευή (εάν προβλέπο‐
1.
•
•
•
•
νται) είναι λαμπτήρες ειδικού σκοπού,
επιλεγμένοι για χρήση μόνο σε οικια‐
κές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλοι για
φωτισμό οικιακών χώρων.
1.3 Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες
στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και
υγρά στη συσκευή επειδή μπορεί να
εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας σε
επαφή με την έξοδο αέρα στο πίσω
τοίχωμα. (Εάν η συσκευή είναι Frost
Free.)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει
να καταψύχονται και πάλι αφού απο‐
ψυχθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα
κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή για κατε‐
ψυγμένα τρόφιμα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι
συστάσεις αποθήκευσης των παρα‐
σκευαστών της συσκευής. Ανατρέξτε
στις σχετικές οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά
στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται
πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να
εκραγεί, προκαλώντας ζημιές στη συ‐
σκευή.
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπο‐
ρεί να προκαλέσουν εγκαύματα από
πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας
από τη συσκευή.
1.4 Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργο‐
ποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλ‐
λικά αντικείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμε‐
να για να αφαιρείτε τον πάγο από τη
συσκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύ‐
στρα.
• Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση
του ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν
χρειαστεί, καθαρίστε την αποστράγγι‐
ση. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμέ‐
νη, θα συσσωρεύεται νερό στο κάτω
μέρος της συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.5 Εγκατάσταση
Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδη‐
γίες που δίνονται στις αντίστοιχες
παραγράφους.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξ‐
τε αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε
τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
Αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές
στο μέρος όπου αγοράσατε τη συ‐
σκευή. Σε αυτή την περίπτωση, φυλάξ‐
τε τη συσκευασία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχι‐
στον δύο ώρες προτού συνδέσετε τη
συσκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει
και πάλι στο συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλο‐
φορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
Διαφορετικά θα προκληθεί υπερθέρ‐
μανση. Για την επίτευξη επαρκούς κυ‐
κλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχε‐
τικές οδηγίες της εγκατάστασης.
• Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συ‐
σκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε
τοίχο για την αποφυγή επαφής ή πια‐
σίματος με ζεστά μέρη (συμπιεστής,
συμπυκνωτής) και της πιθανότητας
εγκαύματος.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται
κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρ‐
νους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρό‐
σβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε παροχή
πόσιμου νερού (εάν προβλέπεται σύν‐
δεση νερού).
1.6 Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαι‐
τούνται για το σέρβις της συσκευής
5
πρέπει να εκτελούνται από επαγγελμα‐
τία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα κα‐
ταρτισμένο άτομο.
• Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της λυχνίας
LED. Επικοινωνήστε με το πλησιέστε‐
ρο Κέντρο Σέρβις για την αντικατάστα‐
ση της πλακέτας της λυχνίας LED, εάν
χρειαστεί.
• Το προϊόν αυτό πρέπει να επισκευάζε‐
ται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρ‐
βις και να χρησιμοποιούνται μόνο γνή‐
σια ανταλλακτικά.
1.7 Προστασία του
περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέ‐
ρια τα οποία μπορούν να προκα‐
λέσουν ζημιά στο στρώμα του
όζοντος, είτε στο κύκλωμα ψυκτι‐
κού υγρού ή στα μονωτικά υλικά
της. Η συσκευή δε θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης
περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συ‐
σκευή θα πρέπει να απορρίπτε‐
ται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς που θα λάβετε από
τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να
προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική
μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος
κοντά στον εναλλάκτη θερμότη‐
τας. Τα υλικά που χρησιμοποιού‐
νται σε αυτή τη συσκευή και ση‐
εί‐
μειώνονται με το σύμβολο
ναι ανακυκλώσιμα.
6
www.aeg.com
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
3
4
5
6
7
11
8
10
1 Συρτάρι CrispFresh
7 Ράφι γαλακτοκομικών
3 Ράφια θαλάμου
9 Ράφι μπουκαλιών
10 Καλάθια καταψύκτη
2 Συρτάρι FreshZone
4 Δυναμική ψύξη αέρα
5 Σχάρα μπουκαλιών
6 Πίνακας χειριστηρίων
9
8 Ράφι πόρτας
11 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7
3. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
7
3
6
4
5
1 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ψυ‐
2
3
4
5
γείου
Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυ‐
γείου
Κουμπί ON/OFF
Κουμπί OK
Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας κα‐
ταψύκτη
Οθόνη
6 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας κατα‐
ψύκτη
7 Κουμπί Mode
Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξετε
τον προκαθορισμένο ήχο των κου‐
μπιών σε έναν πιο ηχηρό, πατώντας
ταυτόχρονα MODE 7 και ΜΕΙΟΝ
6 για μερικά δευτερόλεπτα. Η αλλα‐
γή είναι αναστρέψιμη.
3.1 Οθόνη
A
J
B
I
C
D
H
G
F
E
A) Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
B) Λειτουργία διακοπών
C) Λειτουργία επιπλέον υγρασίας
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
Απενεργοποίηση ψυγείου
Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη
Ένδειξη συναγερμού
Λειτουργία ψύξης ποτών
Λειτουργία FROSTMATIC
Λειτουργία COOLMATIC
Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας
για παιδιά
3.2 Ενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακο‐
λουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF της συ‐
σκευής, εάν η οθόνη είναι σβηστή.
3. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εν‐
δέχεται να τεθεί σε λειτουργία ο ηχη‐
τικός συναγερμός.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγα‐
ση του συναγερμού, ανατρέξτε στην
ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερ‐
μοκρασίας».
4. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "dEMo"
στην οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημά‐
των...».
5. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανί‐
ζουν την καθορισμένη προεπιλογή
θερμοκρασίας.
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα‐
σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
3.3 Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πιέστε το κουμπί ON/OFF για 5 δευ‐
τερόλεπτα.
2. Η οθόνη θα σβήσει.
3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή
από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
3.4 Απενεργοποίηση του
ψυγείου
Για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο:
8
www.aeg.com
1.
2.
3.
Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργο‐
ποίησης ψυγείου.
Στην ένδειξη ψυγείου εμφανίζονται
παύλες.
Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίη‐
σης ψυγείου.
3.5 Ενεργοποίηση του ψυγείου
Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο:
1. Πιέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
ψυγείου.
Ή:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργο‐
ποίησης ψυγείου.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου
σβήνει.
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα‐
σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
3.6 Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η επιλεγμένη θερμοκρασία του ψυγείου
και του καταψύκτη μπορούν να τροπο‐
ποιηθούν πιέζοντας το κουμπί ρύθμισης
της θερμοκρασίας.
Καθορισμός προεπιλεγμένης θερμοκρα‐
σίας:
• +5 °C για το ψυγείο
• -18 °C για τον καταψύκτη
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν
την επιλεγμένη θερμοκρασία.
Για να επαναφέρετε την προεπι‐
λεγμένη θερμοκρασία, απενεργο‐
ποιήστε τη συσκευή.
Η θερμοκρασία που έχετε ορίσει θα επι‐
τευχθεί εντός 24 ωρών.
Η διακύμανση ορισμένων βαθμών γύρω
από την καθορισμένη από εσάς θερμο‐
κρασία είναι φυσιολογική και δεν υποδη‐
λώνει κάποια βλάβη της συσκευής.
Η καθορισμένη θερμοκρασία πα‐
ραμένει αποθηκευμένη ακόμα και
μετά από διακοπή ρεύματος.
3.7 Λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Για να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε να
αποφευχθεί η ακούσια ενεργοποίησή
τους, επιλέξτε τη λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
2. Αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας
για παιδιά σβήνει.
3.8 Λειτουργία επιπλέον
υγρασίας
Εάν θέλετε να αυξήσετε την υγρασία στο
ψυγείο, συνιστάται η ενεργοποίηση της
λειτουργίας επιπλέον υγρασίας.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Η ένδειξη επιπλέον υγρασίας αναβο‐
σβήνει.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη επιπλέον
υγρασίας.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
επιπλέον υγρασίας.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη επιπλέον υγρασίας σβήνει.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3.9 Λειτουργία COOLMATIC
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο
μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων,
για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο
σούπερ μάρκετ, συστήνεται η ενεργο‐
ποίηση της λειτουργίας COOLMATIC για
την πιο γρήγορη ψύχρανση των προϊό‐
ντων και την αποφυγή θέρμανσης των
άλλων τροφίμων τα οποία βρίσκονται
ήδη στο ψυγείο.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη
COOLMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη COOLMATIC.
Η λειτουργία COOLMATIC απενεργο‐
ποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6
ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
COOLMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
επιλέγοντας διαφορετική θερμο‐
κρασία για το ψυγείο.
9
Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας ψυ‐
γείου για να αλλάξετε τον καθορισμέ‐
νο χρόνο του χρονοδιακόπτη από 1
έως 90 λεπτά.
3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Minute
Minder .
Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβο‐
σβήνει (min).
Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης,
αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder και
ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης:
1. Αφαιρέστε κάποια μπουκάλια που
μπορεί να βρίσκονται στο θάλαμο
του καταψύκτη.
2. Πιέστε το κουμπί OK για να διακόψε‐
τε τον ήχο και να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρ‐
κεια της αντίστροφης μέτρησης:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
Minute Minder .
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη Minute Minder σβήνει.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο κατά τη
διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, κα‐
θώς και στο τέλος, πιέζοντας το κουμπί
μείωσης θερμοκρασίας ψυγείου ή το
κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυγείου.
2.
3.10 Λειτουργία Minute Minder
3.11 Λειτουργία FROSTMATIC
Η λειτουργία Minute Minder μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την
ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερ‐
μού σε επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπο‐
ρεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα,
όταν μια συνταγή απαιτεί την ψύξη ενός
μίγματος για ορισμένο χρονικό διάστημα,
ή όταν απαιτείται υπενθύμιση για μπου‐
κάλια που βρίσκονται στην κατάψυξη για
γρήγορη ψύξη.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Minute
Minder .
Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο κα‐
θορισμένος χρόνος (30 λεπτά) για λί‐
γα δευτερόλεπτα.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη
FROSTMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη
FROSTMATIC.
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα
μετά από 52 ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
FROSTMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
10 www.aeg.com
3.
Η ένδειξη FROSTMATIC σβήνει.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα
προς κατάψυξη στο καλάθι
FROSTMATIC.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
επιλέγοντας μια διαφορετική ρύθ‐
μιση θερμοκρασίας για τον κατα‐
ψύκτη.
3.12 Συναγερμός υψηλής
θερμοκρασίας
Τυχόν αύξηση στη θερμοκρασία του θα‐
λάμου κατάψυξης (π.χ. λόγω προηγού‐
μενης διακοπής ρεύματος) υποδηλώνεται
από τα εξής:
• αναβοσβήνουν οι ενδείξεις συναγερ‐
μού και θερμοκρασίας καταψύκτη
• ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.
Για τη σίγαση του συναγερμού:
1. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί.
2. Ο ηχητικός συναγερμός απενεργο‐
ποιείται.
Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύ‐
κτη εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα
τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτεύ‐
χθηκε. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξα‐
νά η καθορισμένη θερμοκρασία.
4. Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να
αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν
οι φυσιολογικές συνθήκες.
Μετά τη σίγαση του συναγερμού, η ένδει‐
ξη συναγερμού απενεργοποιείται.
3.
3.13 Συναγερμός ανοιχτής
πόρτας
Αν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοι‐
χτή για μερικά λεπτά, ακούγεται ένας
ηχητικός συναγερμός. Ο συναγερμός
ανοιχτής πόρτας υποδεικνύεται από τα
εξής:
• ένδειξη συναγερμού που αναβοσβήνει
• ηχητικός βομβητής
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κα‐
νονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει η
πόρτα), ο συναγερμός απενεργοποιείται.
4. ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
4.1 Καθάρισμα του εσωτερικού
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και
όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό
νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να
αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά των και‐
νούριων προϊόντων και στη συνέχεια
στεγνώστε καλά.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντι‐
κά ή σκόνες που χαράσσουν,
διότι καταστρέφουν το φινίρισμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
5.1 Ένδειξη θερμοκρασίας
από τον καταψύκτη: σε αυτή την περί‐
πτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότε‐
ρο.
5.4 Ψύξη αέρα
Η συσκευή αυτή πωλείται στη
Γαλλία.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στη χώρα αυτή,
πρέπει να παρέχεται με μια ειδική
διάταξη (βλ. εικόνα) τοποθετημέ‐
νη στον κάτω θάλαμο του ψυ‐
γείου για να υποδεικνύει την πιο
κρύα ζώνη του.
5.2 Αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά
από μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για του‐
λάχιστον 2 ώρες σε υψηλότερες ρυθμί‐
σεις.
Σε περίπτωση κατά λάθος από‐
ψυξης, για παράδειγμα σε περί‐
πτωση διακοπής ρεύματος, εάν
το ρεύμα ήταν κομμένο για περισ‐
σότερο από την τιμή που ανα‐
γράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα
"χρόνος ανόδου", τα αποψυγμέ‐
να τρόφιμα πρέπει να καταναλω‐
θούν σύντομα ή να μαγειρευτούν
αμέσως και στη συνέχεια να κα‐
ταψυχθούν και πάλι (μετά την
ψύξη).
5.3 Ξεπάγωμα
Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης, πριν
τη χρήση τους, μπορούν να ξεπαγώνο‐
νται στο θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρα‐
σία δωματίου, ανάλογα το διαθέσιμο
χρόνο ξεπαγώματος.
Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύο‐
νται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας
Η τεχνολογία ClimaTech επιτυγχάνει την
ταχεία ψύξη των τροφίμων και τη διατή‐
ρηση μιας πιο ομοιόμορφης θερμοκρα‐
σίας μέσα στο θάλαμο.
Αυτή η διάταξη επιτρέπει τη γρήγορη ψύ‐
ξη των τροφίμων και τη διατήρηση μιας
πιο ομοιόμορφης θερμοκρασίας μέσα
στο θάλαμο.
5.5 Φίλτρο CleanAir Control
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα
φίλτρο άνθρακα πίσω από ένα κάλυμμα
στην πίσω επιφάνεια του κυτίου κατανο‐
μής.
Το φίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τις
ανεπιθύμητες οσμές στο θάλαμο του ψυ‐
γείου, πράγμα που σημαίνει ότι η ποιότη‐
τα της αποθήκευσης βελτιώνεται περαιτέ‐
ρω.
12 www.aeg.com
5.6 Μετακινούμενα ράφια
5.8 Τοποθέτηση των ραφιών
της πόρτας
1
2
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδια‐
σμένα με μια σειρά από ράγες, ώστε να
είναι δυνατή η κατ’ επιλογή τοποθέτηση
των ραφιών.
5.7 Μετακινούμενα ράφια
3
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συ‐
σκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγε‐
θών, τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προ‐
σαρμογές, κάντε τα εξής:
τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς την κα‐
τεύθυνση των βελών μέχρι να απελευθε‐
ρωθεί και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το
ξανά όπως απαιτείται.
5.9 Συρτάρι FreshBox
Τοποθετήστε τα μπουκάλια (με το στόμιο
προς τα εμπρός) στο ήδη τοποθετημένο
ράφι.
Εάν το ράφι είναι τοποθετημένο
οριζόντια, τοποθετήστε μόνο
σφραγισμένα μπουκάλια.
Αυτή η σχάρα μπουκαλιών μπορεί να
πάρει κλίση για την αποθήκευση ανοιγ‐
μένων μπουκαλιών. Για να κάνετε κάτι τέ‐
τοιο, τραβήξτε το ράφι προς τα πάνω, μέ‐
χρι να μπορεί να περιστραφεί και να το‐
ποθετηθεί στο αμέσως υψηλότερο επίπε‐
δο.
Αυτή η διάταξη επιτυγχάνει την ταχεία
ψύξη των τροφίμων και διατηρεί μια πιο
ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στο συρ‐
τάρι.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
COOLMATIC.
2. Ανάβει η ένδειξη COOLMATIC.
3. Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα
επιλογής, όπως φαίνεται στην εικό‐
να.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα
επιλογής.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
COOLMATIC.
3. Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει.
1.
13
5.11 Λειτουργία QuickChill για
ποτά
Η λειτουργία απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από μερικές ώρες.
5.10 Λειτουργία ProFresh
Εάν ο θάλαμος δεν χρειάζεται να λει‐
τουργεί ως FreshBox, οι ρυθμίσεις μπο‐
ρούν να αλλάξουν, ώστε να λειτουργεί
απλά ως συρτάρι χαμηλής θερμοκρα‐
σίας.
Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνει την ταχεία
ψύξη ποτών.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Αφαιρέστε ή ανασηκώστε το συρτάρι
FreshBox και τοποθετήστε τη σχάρα
μπουκαλιών μπροστά από τις υπο‐
δοχές QuickChill, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
COOLMATIC.
3. Ανάβει η ένδειξη COOLMATIC.
4. Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα
επιλογής, όπως φαίνεται στην εικό‐
να.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα
επιλογής.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
COOLMATIC.
3. Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από μερικές ώρες.
5.12 Συρτάρι MAXIBOX
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
• Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα επι‐
λογής, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
• Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα επι‐
λογής.
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την απο‐
θήκευση φρούτων και λαχανικών.
14 www.aeg.com
Στο εσωτερικό του συρταριού υπάρχει
ένα διαχωριστικό που μπορεί να τοποθε‐
τηθεί σε διάφορες θέσεις, ώστε να διαι‐
ρείται ο χώρος του συρταριού σύμφωνα
με τις εκάστοτε ανάγκες.
Στο κάτω μέρος του συρταριού υπάρχει
μια γρίλια (αν προβλέπεται) η οποία δια‐
χωρίζει τα φρούτα και τα λαχανικά από
την υγρασία που μπορεί να σχηματιστεί
στην κάτω επιφάνειά του.
Όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του
συρταριού μπορούν να αφαιρεθούν για
καθάρισμα
5.13 Αφαίρεση των καλαθιών
κατάψυξής από τον καταψύκτη
Τα καλάθια κατάψυξης διαθέτουν ανα‐
στολέα, ώστε να αποτρέπεται η τυχαία
αφαίρεση ή πτώση τους. Εάν θέλετε να
αφαιρέσετε ένα καλάθι από τον καταψύ‐
κτη, τραβήξτε το προς το μέρος σας και
μόλις φτάσετε στο τελικό σημείο της δια‐
δρομής του, σηκώστε το μπροστινό του
μέρος προς τα πάνω για να το αφαιρέσε‐
τε.
Για να τοποθετήσετε το καλάθι ξανά πί‐
σω, σηκώστε ελαφρά το μπροστινό του
μέρος και εισαγάγετέ το στον καταψύκτη.
Όταν ξεπεράσετε τα τελικά σημεία της
διαδρομής τους, σπρώξτε τα καλάθια να
επιστρέψουν στη θέση τους.
2
1
6. ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
6.1 Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
• Μπορεί να ακούσετε ήπιους ήχους
μουρμουρητών ή φυσαλίδων όταν το
ψυκτικό αντλείται μέσω των πηνίων ή
σωληνώσεων. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Όταν ο συμπιεστής είναι ενεργοποιη‐
μένος, το ψυκτικό αντλείται κυκλικά και
ακούγεται ένας ήχος στροβιλισμού ή
ένας παλλόμενος θόρυβο από το συ‐
μπιεστή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Η θερμική διαστολή μπορεί να προκα‐
λέσει ένα ξαφνικό οξύ κρότο. Είναι ένα
φυσικό, μη επικίνδυνο φαινόμενο. Αυ‐
τό είναι φυσιολογικό.
6.2 Συμβουλές εξοικονόμησης
ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο
από ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος εί‐
ναι υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας
βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση και
η συσκευή είναι εντελώς φορτωμένη, ο
συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς
δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστή‐
ρα. Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε
το ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τις
χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να είναι
δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι επομέ‐
νως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέρ‐
γειας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6.3 Συμβουλές ψύξης φρέσκων
τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους
6.4 Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστι‐
κές σακούλες και τοποθετήστε το στο
γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των
λαχανικών.
Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με
αυτό τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέ‐
ρες το πολύ.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κλπ:
αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπο‐
ρούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε
ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να
πλένονται καλά και να τοποθετούνται
στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχε‐
ται(ονται).
Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να το‐
ποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία
ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε
πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το
δυνατόν περισσότερο τον αέρα.
Μπουκάλια γάλακτος: αυτά θα πρέπει να
είναι ταπωμένα και θα πρέπει να αποθη‐
κεύονται στη σχάρα μπουκαλιών στην
πόρτα.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια
και το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευα‐
σμένα, πρέπει να διατηρούνται στο ψυ‐
γείο.
6.5 Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύε‐
στε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυ‐
ξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές
συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που
μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες.
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
στοιχείων;
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πε‐
•
•
•
•
•
•
•
15
ριόδου δε θα πρέπει να προστίθενται
άλλα τρόφιμα για κατάψυξη;
καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφι‐
μα;
αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές με‐
ρίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη
και πλήρης κατάψυξή του και το μετα‐
γενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαι‐
τούμενης ποσότητας;
τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο
ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζε‐
τε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς;
μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να απο‐
τρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας
των δεύτερων;
τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται κα‐
λύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυ‐
νατή διάρκεια αποθήκευσης των τρο‐
φίμων;
οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέ‐
σως μετά την έξοδό τους από την κα‐
τάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν
στο δέρμα εγκαύματα από πάγο;
είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερο‐
μηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία
ώστε να μπορείτε να συνάγετε το χρό‐
νο αποθήκευσης;
6.6 Συμβουλές για την
αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή από‐
δοση της συσκευής αυτής:
• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατά‐
στημα αγοράς τους,
• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή με‐
ταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων
από το κατάστημα αγοράς τους στον
καταψύκτη,
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
• μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώ‐
νονται γρήγορα και δεν μπορούν να
καταψυχθούν ξανά,
16 www.aeg.com
• μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευ‐
σης που υποδεικνύεται από τους πα‐
ρασκευαστές των τροφίμων.
7. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη συ‐
σκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρο‐
γονάνθρακες στην ψυκτική μονά‐
δα της; Οι εργασίες συντήρησης
και επαναφόρτισης θα πρέπει
επομένως να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένους τε‐
χνικούς.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για
την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπο‐
ρούν να προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα
πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή
τη συσκευή. Για το λόγο αυτό συστήνεται
το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να
καθαρίζεται μόνο με χλιαρό νερό αφού
προσθέσετε και λίγο υγρό για τα πιάτα.
Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον
εξοπλισμό στην κεντρική παροχή.
7.2 Απόψυξη του ψυγείου
7.1 Τακτικό καθάρισμα
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτι‐
κά:
• Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτή‐
ματα με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό
σαπούνι.
• Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρ‐
τας και σκουπίστε τα για να εξασφαλί‐
σετε ότι είναι καθαρά και δεν φέρουν
ακαθαρσίες.
• Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά.
Μην τραβάτε, μετακινείτε ή προ‐
καλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και
καλώδια που βρίσκονται στο
εσωτερικό του θαλάμου.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυ‐
παντικά, σκόνες που χαράζουν,
καθαριστικά με πολύ άρωμα ή
γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε
το εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά
φθείρουν την επιφάνεια και αφή‐
νουν έντονη οσμή.
Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρί‐
λια) και το συμπιεστή στο πίσω μέρος
της συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικα‐
σία αυτή βελτιώνει την απόδοση της συ‐
σκευής και εξοικονομεί κατανάλωση ρεύ‐
ματος.
Προσέχετε ώστε να μην προκλη‐
θεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.
Ο πάγος διαλύεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κατά τη
διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό
από τον πάγο αποστραγγίζεται μέσω
μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πί‐
σω μέρος της συσκευής, επάνω από το
συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της από‐
ψυξης στο μέσον του αγωγού του θαλά‐
μου ψύξης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η
υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα
τρόφιμα στο εσωτερικό του θαλάμου.
Χρησιμοποιείτε τον ειδικό καθαριστήρα
που παρέχεται, τον οποίο θα βρείτε ήδη
τοποθετημένο μέσα στην οπή αποστράγ‐
γισης.
7.3 Απόψυξη της κατάψυξης
Ο θάλαμος κατάψυξης αυτού του μοντέ‐
λου, είναι "no frost". Αυτό σημαίνει ότι
δεν υπάρχει συσσώρευση πάγου όταν
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά τοιχώμα‐
τα ούτε στα τρόφιμα.
Η απουσία του πάγου οφείλεται στη συν‐
εχή κυκλοφορία κρύου αέρα στο εσωτε‐
17
ρικό του θαλάμου, η οποία παράγεται
από έναν αυτόματα ελεγχόμενο ανεμι‐
στήρα.
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από την αντιμετώπιση προ‐
βλημάτων, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η αντιμετώπιση των προβλημά‐
των που δεν αναφέρονται στο
παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να
διεξάγεται μόνο από επαγγελμα‐
τία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλλη‐
λα καταρτισμένο άτομο.
Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά τη
διάρκεια της κανονικής χρήσης
(συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτι‐
κού).
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή κάνει θό‐
ρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Ελέγξτε εάν η συσκευή εί‐
ναι σταθερή (και τα τέσσε‐
ρα πόδια πρέπει να είναι
σε επαφή με το δάπεδο).
Ο συμπιεστής λει‐
τουργεί συνεχώς.
Ο ρυθμιστής θερμοκρα‐
σίας μπορεί να μην είναι
σωστά ρυθμισμένος.
Επιλέξτε υψηλότερη θερ‐
μοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει
σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η πόρτα ανοίγεται πολύ
συχνά.
Μην αφήνετε την πόρτα
ανοιχτή περισσότερο από
ότι είναι απολύτως απαραί‐
τητο.
Η θερμοκρασία των
προϊόντων είναι πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία
των προϊόντων να μειωθεί
σε θερμοκρασία δωματίου
πριν από την αποθήκευση.
Η θερμοκρασία περιβάλ‐
λοντος είναι πολύ υψηλή.
Μειώστε τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
Η λειτουργία
FROSTMATIC είναι ενερ‐
γοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία
FROSTMATIC».
Η λειτουργία
COOLMATIC είναι ενερ‐
γοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία
COOLMATIC».
Υπάρχει ροή νερού
στην πίσω πλάκα του
ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυ‐
Αυτό είναι φυσιολογικό.
τόματης διαδικασίας από‐
ψυξης, ο πάγος αποψύχε‐
ται στην πίσω πλάκα.
18 www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Υπάρχει ροή νερού
στο εσωτερικό του
ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι
φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νε‐
ρού.
Υπάρχουν προϊόντα που Βεβαιωθείτε ότι τα προϊό‐
εμποδίζουν τη ροή του νε‐ ντα δεν έρχονται σε επαφή
ρού στο συλλέκτη νερού. με την πίσω πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού
στο δάπεδο.
Η έξοδος του νερού από‐ Συνδέστε την έξοδο του νε‐
ψυξης δεν ρέει στο δίσκο ρού απόψυξης στο δίσκο
εξάτμισης που βρίσκεται
εξάτμισης.
επάνω από το συμπιεστή.
Υπάρχει υπερβολικός
πάγος.
Τα προϊόντα δεν είναι συ‐
σκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε καλύτερα τα
προϊόντα.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει
σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία στο ψυ‐
γείο είναι πολύ χαμηλή.
Επιλέξτε υψηλότερη θερ‐
μοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει
σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των
προϊόντων είναι πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία
των προϊόντων να μειωθεί
σε θερμοκρασία δωματίου
πριν από την αποθήκευση.
Πολλά προϊόντα αποθη‐
κεύονται ταυτόχρονα.
Αποθηκεύστε λιγότερα
προϊόντα ταυτόχρονα.
Η θερμοκρασία στη
συσκευή είναι πολύ
υψηλή.
Η θερμοκρασία στο
θάλαμο ψύξης είναι
πολύ υψηλή.
Δεν υπάρχει καθόλου κυ‐ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
κλοφορία κρύου αέρα στη κυκλοφορία κρύου αέρα
συσκευή.
στη συσκευή.
Η θερμοκρασία στον
καταψύκτη είναι πολύ
υψηλή.
Τα προϊόντα είναι τοποθε‐ Αποθηκεύστε τα προϊόντα
τημένα πολύ κοντά μεταξύ κατά τρόπον που να επι‐
τους.
τρέπει την κυκλοφορία
κρύου αέρα.
Η συσκευή δεν λει‐
τουργεί.
Η συσκευή είναι απενερ‐
γοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συ‐
σκευή.
Το φις δεν έχει συνδεθεί
σωστά στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις
στην πρίζα.
Η συσκευή δεν έχει ισχύ.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
τάσης προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρι‐
κή συσκευή στην πρίζα.
Επικοινωνήστε με επαγ‐
γελματία ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την
πόρτα.
Ο λαμπτήρας δεν λει‐
τουργεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
"dEMo" εμφανίζεται
στην οθόνη.
Η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης.
Κρατήστε πιεσμένο το κου‐
μπί OK για περίπου 10
δευτερόλεπτα από τη στιγ‐
μή που θα αρχίσει να ηχεί
ένας παρατεταμένος ήχος
βομβητή και απενεργο‐
ποιηθεί η οθόνη για ένα μι‐
κρό χρονικό διάστημα: η
συσκευή αρχίζει να λει‐
τουργεί κανονικά.
Εάν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
σέρβις.
3.
8.1 Συμβουλές ψύξης
1.
2.
Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστι‐
χα της πόρτας.
Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την
πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Εγκατάσταση».
Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστι‐
χα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
9. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διαστάσεις
Ύψος
2019 mm
Πλάτος
595 mm
Βάθος
658 mm
Χρόνος ανόδου
18 ώρες
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συ‐
50 Hz
σκευής, καθώς και στην ετικέτα ενεργεια‐
κής κατανάλωσης.
10. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν την εγκατάσταση της συ‐
σκευής διαβάστε προσεκτικά τις
"Πληροφορίες ασφάλειας" για την
ασφάλειά σας και τη σωστή λει‐
τουργία της συσκευής.
10.1 Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηρι‐
στικών της συσκευής:
20 www.aeg.com
Κλιμα‐ Θερμοκρασία περιβάλλο‐
τική κα‐ ντος
τηγορία
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
100 mm
min
10.2 Θέση
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της πα‐
ροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα
δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή
σε μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με
τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμ‐
βουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρο‐
λόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπά‐
νω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατα‐
σκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις
ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
10.4 Πίσω αποστάτες
2
A
B
20 mm
1
4
Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μα‐
κριά από πηγές θερμότητας, όπως σώ‐
ματα καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό
φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπο‐
ρεί να κυκλοφορεί ελεύθερα πίσω από το
θάλαμο. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη
απόδοση, εάν η συσκευή έχει τοποθετη‐
θεί κάτω από κρεμαστό ντουλάπι, η ελά‐
χιστη απόσταση μεταξύ του επάνω μέ‐
ρους του θαλάμου και του ντουλαπιού
πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.
Ιδανικά, ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει
να τοποθετείται κάτω από κρεμαστά
ντουλάπια. Η ακριβής οριζοντίωση εξα‐
σφαλίζεται από ένα ή περισσότερα ρυθ‐
μιζόμενα πόδια στη βάση του θαλάμου.
3
Οι δύο αποστάτες βρίσκονται στη συ‐
σκευασία με το έντυπο υλικό.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για
να τοποθετήσετε τους αποστάτες:
1. Χαλαρώστε τη βίδα.
2. Τοποθετήστε τον αποστάτη κάτω
από τη βίδα.
3. Στρέψτε τον αποστάτη στη σωστή
θέση.
4. Σφίξτε ξανά τη βίδα.
10.5 Οριζοντίωση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πρέπει να είναι δυνατή η απο‐
σύνδεση της συσκευής από την
πρίζα. Επομένως, η πρόσβαση
στο φις πρέπει να είναι εύκολη
μετά την εγκατάσταση.
10.3 Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βε‐
βαιωθείτε ότι είναι επίπεδη. Αυτό μπορεί
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
να επιτευχθεί με δύο ρυθμιζόμενα πόδια
που βρίσκονται μπροστά στο κάτω μέ‐
ρος.
10.6 Αφαίρεση ασφαλειών
ραφιών
A
B
C
Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με
ασφάλειες ραφιών που επιτρέπουν την
ασφάλιση των ραφιών κατά τη μεταφο‐
ρά.
Για να τις αφαιρέσετε, κάντε τα εξής:
1. Μετακινήστε τις ασφάλειες ραφιών
προς την κατεύθυνση του βέλους
(A).
2. Ανυψώστε το ράφι από το πίσω μέ‐
ρος και ωθήστε το προς τα εμπρός
μέχρι να απελευθερωθεί (B).
3. Αφαιρέστε τις ασφάλειες (C).
10.7 Τοποθέτηση του φίλτρου
CleanAir Control
21
Το φίλτρο CleanAir Control είναι ένα φίλ‐
τρο ενεργού άνθρακα που απορροφά τις
δυσάρεστες οσμές και επιτρέπει να δια‐
τηρείται αναλλοίωτη η γεύση και το άρω‐
μα όλων των τροφίμων, χωρίς ανάμιξη
οσμών.
Κατά την παράδοση της συσκευής, το
φίλτρο άνθρακα βρίσκεται σε μια πλαστι‐
κή σακούλα για να διασφαλιστεί η διάρ‐
κεια και τα χαρακτηριστικά του. Το φίλ‐
τρο πρέπει να τοποθετηθεί πίσω από το
κάλυμμα πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή.
1. Ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από την πλαστι‐
κή σακούλα.
3. Εισαγάγετε το φίλτρο στην εγκοπή
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του
καλύμματος.
4. Κλείστε το κάλυμμα.
Ο χειρισμός του φίλτρου πρέπει
να γίνεται με προσοχή, ώστε να
μη διαφεύγουν κομματίδια από
την επιφάνειά του. Το φίλτρο
πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι
μήνες.
10.8 Δυνατότητα αντιστροφής
της πόρτας
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση
ανοίγματος της πόρτας, επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις. Η αντι‐
στροφή της πόρτας από τον τεχνικό του
Κέντρου σέρβις θα γίνει με δική σας επι‐
βάρυνση.
22 www.aeg.com
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν
το σύμβολο . Τοποθετήστε τα
υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα
δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα
οικιακά απορρίμματα συσκευές που
φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε
το προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
210622246-D-132013
www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement