Electrolux ENA34933W Basic Guide

Electrolux ENA34933W Basic Guide
brugsanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
manual de instruções
Инструкция по
эксплуатации
manual de instrucciones
bruksanvisning
Kombiskab
Jääkaappi-pakastin
Kjøl-frys
Combinado
Холодильник с морозильной камерой
Frigorífico-congelador
Kyl-frys
ENA34399W
ENA38399W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og
advarsler), før apparatet installeres og tages i brug.
Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og
uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for,
at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet
eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at
undgå skader på personer eller ting. I modsat fald
er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at
de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare
for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan
få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter
et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en
dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke
blokeres.
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner)
inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til
formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk
nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter
kan tage skade under transport og installation af
apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet
står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer
eller forsøge at ombygge det på nogen måde.
Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et
autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet
og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at
komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten
sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige
pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af maskinen.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i
længere tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i
apparatets bagvæg. 2)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har
været optøet.
electrolux 3
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den
kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige
fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og
stikket tages ud af kontakten. Sluk på ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan komme til stikkontakten.
• Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral
sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat.
Tør grundigt efter.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af.
Brug en plastikskraber.
• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske
varmekilder til at fremskynde afrimningen. For
kraftig varme kan skade de indvendige plastdele, og der kan trænge fugt ind i det elektriske
system, så det bliver strømførende.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af
apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i
de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes
til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at
tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt
om apparatet. Ellers bliver det overophedet.
Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke
kan komme til at røre eller hænge fast i varme
dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller
komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket,
når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 3)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af
apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller
isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser:
Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende
bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos
kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af
varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er
, kan genvanvendes.
mærket med symbolet
Betjeningspanel
1
2
7
3
6
4
5
3) Hvis beregnet til tilslutning til vand
1 Køleskabs-temperaturvælger
Minus-knap
2 Køleskabs-temperaturvælger
Plus-knap
3 ON/OFF -knap
OK-knap
4 Fryser-temperaturvælger
Plus-knap
Timer-vælger
5 Display
6 Fryser-temperaturvælger
Minus-knap
Timer-vælger
4 electrolux
7 Mode-knap
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for køleskab slukket vises.
Display
1
12
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Køleskabs-temperaturviser
Ekstra fugtfunktion
Børnesikringsfunktion
Luk køl funktion
Drinks Chill-funktion
Timer
Fryser-temperaturviser
Alamindikator
Indkøbsfunktion
Action Freeze-funktion
Eco Mode-funktion
Feriefunktion
Tænd for apparatet
For at tænde apparatet skal du følge disse trin:
1. Sæt stikket i kontakten.
2. Tryk på ON/OFF -knappen, hvis displayet er
slukket.
3. Alarmsummeren kan gå i gang efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj temperatur" for at nulstille
alarmen.
4. Temperaturviserne viser den indstillede standard-temperatur.
Se "Temperaturindstilling" for at vælge en anden
temperaturindstilling.
Slukke for apparatet
For at slukke apparatet skal du følge disse trin:
1. Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
Slukning af køleskabet
Slukke køleskabet:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren for Køleskab slukket blinker.
Køleskabsindikatoren viser tankestreger.
Tændning af køleskabet
Tænde køleskabet:
1. Tryk på køleskabs-temperaturvælgeren.
Eller:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren for Køleskab slukket blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for køleskab slukket slukkes.
Se "Temperaturindstilling" for at vælge en anden
temperaturindstilling.
Temperaturvælger
Køleskabets og fryserens temperatur kan indstilles
ved at trykke på temperaturvælgerne.
Indstil standard-temperaturen:
• +5 °C for køleskabet
• -18 °C for fryseren
Temperaturviserne viser den indstillede temperatur.
Vigtigt Sluk apparatet for at genoprette standardtemperaturen.
Den indstillede temperatur opnås indenfor 24 timer.
Vigtigt Den indstillede temperatur huskes efter et
strømsvigt.
For at få en optimal fødevareopbevaring skal du
vælge Eco Mode-funktionen Se " Eco Mode-funktionen".
Eco Mode-funktion
For at få en optimal fødevareopbevaring skal du
vælge Eco Mode-funktionen
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren Eco Mode blinker.
Temperaturviseren viser den indstillede temperatur i få sekunder:
– for køleskabet: +5 °C
– for fryseren: -18 °C
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren Eco Mode vises.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen indtil Eco Mode indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren Eco Mode slukkes.
Vigtigt Funktionen slukkes ved at vælge en anderledes temperaturindstilling.
Børnesikringsfunktion
For at sikre at knapperne ikke kan benyttes, skal
du vælge børnesikringsfunktionen.
Tænde for funktionen:
electrolux 5
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
2. Børnesikringsindikatoren blinker.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen indtil børnesikringsindikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Børnesikringens indikator slukkes.
Ekstra fugtfunktion
Hvis du har behov for at forøge fugtigheden i køleskabet, tilrådes det at aktivere den ekstra fugtfunktion.
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Ekstrafugt indikator blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren for ekstra fugt vises.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen til indikatoren for ekstra
fugt blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for ekstra fugt slukkes.
Feriefunktion
Med denne funktion kan køleskabet holdes lukket
og tomt under lange ferieperioder uden, at der opstår dårlig lugt.
Vigtigt Kølerummet skal være tomt med tændt
feriefunktion.
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Ferieindikatoren blinker.
Køleskabets temperaturviser viser den indstillede temperatur i få sekunder.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Ferieindikatoren vises.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen indtil ferieindikatoren
blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Ferieindikatoren slukkes.
4. Funktionen Eco Mode genoprettes, hvis den
har været valgt før.
Vigtigt Funktionen slukkes ved at vælge en anderledes køleskabs-temperaturindstilling.
Drinks Chill-funktion
Funktionen Drinks Chill anvendes som en sikkerhedsadvarsel, når der anbringes flasker i frostboksen.
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren Drinks Chill blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælger-knappen for at ændre timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren Drinks Chill vises.
Timeren begynder at blinke.
Ved nedtællingens afslutning Drinks Chill blinker
indikatoren, og der høres en lydalarm:
1. Fjern de drikke, som findes i frostboksen.
2. Sluk for funktionen.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen indtil Drinks Chill indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren Drinks Chill slukkes.
Funktionen kan frakobles til enhver tid.
Indkøbsfunktion
Hvis der skal indsættes en stor mængde varm
mad, f. eks. efter at have købt store partier, foreslår
vi at aktivere indkøbsfunktionen for at køle produkterne hurtigere ned og for at undgå at opvarme
de øvrige fødevarer, som allerede findes i køleskabet.
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indkøbsindikatoren blinker.
Køleskabets temperaturviser viser den indstillede temperatur i få sekunder.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indkøbsindikatoren vises.
Indkøbsfunktionen afbrydes automatisk efter ca. 6
timer.
For at slukke funktionen, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen indtil indkøbsindikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indkøbsindikatoren slukkes.
4. Funktionen Eco Mode genoprettes, hvis den
har været valgt før.
Vigtigt Funktionen slukkes ved at vælge en anderledes køleskabs-temperaturindstilling.
Action Freeze-funktion
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren Action Freeze blinker.
Fryserens temperaturindikator viser symbolet i få sekunder.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren Action Freeze vises.
Der startes en animering.
Denne funktion standser automatisk efter 52 timer.
6 electrolux
For at slukke funktionen, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen indtil Action Freeze-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren Action Freeze slukkes.
4. Funktionen Eco Mode genoprettes, hvis den
har været valgt før.
Vigtigt Funktionen slukkes ved at vælge en anderledes temperaturindstilling i fryseren.
• alarm- og frysertemperaturindikatorer blinker
• summeren lyder.
For at nulstille alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Summeren slukkes.
3. Fryserens temperaturindikator viser den højest
opnåede temperatur i få sekunder. Viser igen
den indstillede temperatur.
4. Alarmindikatoren fortsætter med at blinke, indtil de normale forhold er genoprettet.
Når alarmen er ophørt, slukkes alarmindikatoren.
Alarm for for høj temperatur
En øget temperatur i fryseren (f. eks. på grund af
strømsvigt), angives ved:
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig
(inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe
for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
Daglig brug
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode,
hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der
lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks.
som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har
varet længere end den angivne
temperaturstigningstid under tekniske
specifikationer, skal madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter nedfryses igen (efter
afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal
bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved
stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning,
direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Luftkøling
Denne ClimaTech-teknologi køler maden hurtigere
ned og med en mere ensartet temperatur i skabet.
Med denne funktion er det muligt at køle madvarer
hurtigere ned og samtidigt få en mere ensartet
temperatur i skabet.
Kul-luftfilter
Apparatet er forsynet med et kulfilter bag en klap
til lventilatoren.
Filteret renser luften for uønskede lugte i køleskabets rum og sikrer således en endnu bedre opbevaringskvalitet.
NaturaFresh-skuffe
Med denne anordning er det muligt at køle madvarer hurtigt ned og samtidigt få en mere ensartet
temperatur i den tilhørende opbevaringsskuffe.
electrolux 7
Tænde for funktionen:
1. Lad klappen glide op som vist på figuren.
Tænde for funktionen:
1. Tænd for indkøbsfunktionen.
2. Indkøbsindikatoren tændes.
3. Lad klappen glide op som vist på figuren.
Slukke for funktionen:
1. Lad klappen glide ned.
QuickChill for drikkevarer
Denne funktion giver hurtig afkøling af drikkevarer.
Tænde for funktionen:
1. Fjern eller anbring NaturaFresh skuffen og sæt
flaskeholderen foran QuickChill-åbningerne
som vist på figuren.
2. Tænd for indkøbsfunktionen.
3. Indkøbsindikatoren tændes.
4. Lad klappen glide op som vist på figuren.
Slukke for funktionen:
1. Lad klappen glide ned.
2. Sluk for indkøbsfunktionen.
3. Indkøbsindikatoren slukkes.
Vigtigt Funktionen slukkes automatisk efter få
timer.
FreshZone-funktion
Hvis rummet ikke skal bruges som NaturaFresh,
kan indstillingerne ændres for at få en skuffe med
lav temperatur.
Slukke for funktionen:
1. Lad klappen glide ned.
2. Sluk for indkøbsfunktionen.
3. Indkøbsindikatoren slukkes.
Vigtigt Funktionen slukkes automatisk efter få
timer.
8 electrolux
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller
boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet
rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde.
Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det
er normalt.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder
kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de
anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med
varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Udskiftning af kulfilter
En gang om året bør kulfilteret skiftes for at sikre,
at det virker optimalt.
Nye kulfiltre fås i hvidevareforretninger.
Se vejledningen under "Montering af aktivt kulfilter".
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem
en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Brug den medfølgende special-flaskerenser, der
sidder i afløbshullet ved leveringen.
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når den
kører, hverken på de indvendige vægge eller på
madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold luft
rundt i rummet.
Tekniske data
ENA34933W
ENA38933W
Mål
Højde
1850 mm
2010 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
632 mm
632 mm
18 h
18 h
Temperaturstigningstid
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet
indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.
electrolux 9
Installation
Bemærk Læs afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt, før
apparatet installeres for at forebygge ulykker, og
sikre at det bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg
for, at luften kan cirkulere frit omkring kabinettets
bagside. Hvis apparatet placeres under et overskab, skal der mindst være en afstand på 100 mm
mellem apparatets topplade og skabet. Ellers arbejder det ikke optimalt. Ideelt bør skabet dog ikke
placeres under overskabe. Apparatet kan sættes
præcis i vater med en eller flere af de justerbare
fødder i bunden af kabinettet.
100 mm
min
Advarsel Det skal være muligt at koble
apparatet fra lysnettet; Der skal derfor være
let adgang til stikket efter installationen.
B
Afstandsstykker, bagpå
I posen med brugsanvisningen ligger der to
afstandsstykker, der skal monteres som vist
på tegningen.
Løsn skruerne, sæt afstandsstykket ind under
skruehovedet, og stram skruerne igen.
2
20 mm
A
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er
jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de
nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder,
som beskytter den stikkontakt, skabet skal forbindes til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten
er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul isolation skal til), hv is stikkonsluttes jordklemmen (mærket
takten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn-gul isolation klippes så
tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind
i stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får
ekstrabeskyttet skabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallat øren opsætte en HFI-afbryder.
1
3
10 electrolux
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i
vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden,
under apparatets forkant.
Udtagning af hyldestop
Apparatet er forsynet med hyldestop, så hylderne
kan låses fast under transport.
De fjernes på følgende måde:
1. Flyt hyldestoppene i retning af pil (A).
2. Løft bagenden af hylden op, og tryk den fremad, til den er fri (B).
3. Fjern stoppene (C).
Installation af kul-luftfilteret
Kul-luftfilteret er et aktivt kulfilter, som opsuger
ubehagelige lugte og minimerer risikoen for at lugte
smitter af på fødevarerne.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en plastikpose, så
det bibeholder sin levetid og sine karakteristika.
Filteret skal anbringes bag klappen, før apparatet
tændes.
1. Åben klappens låg.
2. Tag filteret ud af plastikposen.
3. Sæt filteret i åbningen, som findes bagpå klappens låg.
4. Luk klappens låg.
Vigtigt Håndtér filteret forsigtigt, så der ikke
løsnes fragmenter fra dets overflade. Filteret bør
udskiftes hver sjette måned.
Vending af dør
Kontakt den nærmeste eftersalgs-service, hvis du
ønsker at ændre dørens åbningsretning. Eftersalgs-service-specialisten vil skifte dørens åbningsretning for din regning.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til
en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der
ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
electrolux 11
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä
varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista
ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta
turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja
onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen
toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen
mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä
tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle.
Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja
omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei
vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten)
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa
leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota
pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet.
Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan
laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän
käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
4) Mikäli varusteena
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen
avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole
valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit
pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja
asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen
tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on
vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin
tai pääse vahingoittumaan laitteen takana.
Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa,
älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun
suojus 4) on irrotettu.
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa
ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien
päälle.
12 electrolux
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 5)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita
noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne
nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke
laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos pistorasia ei ole ulottuvilla, katkaise virransyöttö päävirtakytkimestä.
• Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat
ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta
lämmityslaitetta sulatuksen nopeuttamiseen.
Liiallinen kuumuus voi vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä sähköjärjestelmään.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden
poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa.
Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
5) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa
kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket
laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata
asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava
selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei
voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden
viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on
hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 6)
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt
on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan
tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa
tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa
paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
electrolux 13
Käyttöpaneeli
1
2
7
3
6
4
5
1 Jääkaapin lämpötilasäädin
Miinuspainike
2 Jääkaapin lämpötilasäädin
Pluspainike
3 ON/OFF -painike
OK-painike
4 Pakastimen lämpötilasäädin
Pluspainike
Ajastimen säädin
5 Näyttö
6 Pakastimen lämpötilasäädin
Miinuspainike
Ajastimen säädin
7 Mode-painike
Jääkaapin kytkeminen pois päältä
Jääkaapin pois päältä kytkeminen:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaappi pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
Jääkaapin merkkivalossa näkyy viivoja.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Jääkaappi pois päältä -merkkivalo syttyy.
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jääkaapin lämpötilanäyttö
Lisäkosteustoiminto
Lapsilukko
Jääkaappi pois päältä
Drinks Chill-toiminto
Ajastin
Pakastimen lämpötilanäyttö
Hälytyksen merkkivalo
Pikajäähdytystoiminto
Laitteen käynnistäminen
Laite kytketään päälle seuraavalla tavalla:
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina ON/OFF -painiketta, jos näyttö ei ole
päällä.
3. Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet kohdasta
"Korkean lämpötilan hälytys".
4. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laite kytketään pois päältä seuraavalla tavalla:
1. Paina ON/OFF-painiketta viisi sekuntia.
2. Näyttö sammuu.
3. Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.
Näyttö
12
10 Action Freeze-toiminto
11 Eco Mode-toiminto
12 Lomatoiminto
Jääkaapin kytkeminen päälle
Jääkaapin päälle kytkeminen:
1. Paina jääkaapin lämpötilasäädintä.
Tai:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaappi pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Jääkaappi pois päältä -merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Lämpötilan säätäminen
Lämpötilasäätimillä voidaan säätää jääkaapin ja
pakastimen lämpötila-asetuksia.
Aseta oletuslämpötilat:
• jääkaappi +5 °C
• pakastin -18 °C
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun lämpötilan.
Tärkeää Palauta oletuslämpötila sammuttamalla
laite.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin kuluessa.
14 electrolux
Tärkeää Asetettu lämpötila säilyy laitteen
muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
ilman, että jääkaappiin muodostuu epämiellyttävää
hajua.
Optimoi elintarvikkeiden säilytys valitsemalla Eco
Mode-toiminto. Lue lisää kohdasta " Eco Modetoiminto".
Tärkeää Jääkaappiosasto on tyhjennettävä
lomatoiminnon käytön ajaksi.
Eco Mode-toiminto
Optimoi elintarvikkeiden säilytys valitsemalla Eco
Mode-toiminto.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Eco Mode alkaa vilkkua.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan:
– jääkaappi: +5°C
– pakastin: -18°C
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Merkkivalo Eco Mode syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes Eco Mode alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Merkkivalo Eco Mode sammuu.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla lämpötilaa.
Lapsilukko
Estä painikkeiden käyttäminen lapsilukolla.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
2. Lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lapsilukon merkkivalo syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode -painiketta, kunnes lapsilukon
merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lapsilukon merkkivalo sammuu.
Lisäkosteustoiminto
Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä lisäkosteustoiminnolla.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Lisäkosteustoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lisäkosteustoiminnon merkkivalo syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lisäkosteustoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lisäkosteustoiminnon merkkivalo sammuu.
Lomatoiminto
Tämän toiminnon ansiosta voit tyhjentää jääkaapin
ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän loman ajaksi
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Lomatoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
Jääkaapin lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan muutaman sekunnin ajan.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lomatoiminnon merkkivalo syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lomatoiminnon
merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lomatoiminnon merkkivalo sammuu.
4. Toiminto Eco Mode aktivoituu uudelleen, jos se
on valittu aikaisemmin.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Drinks Chill-toiminto
Toimintoa Drinks Chill on käytettävä turvatoimintona, kun pakastimeen laitetaan pulloja.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Drinks Chill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30 minuuttia)
muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia painamalla ajastimen säätöpainiketta.
3. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Merkkivalo Drinks Chill syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua.
Ajan kuluttua loppuun merkkivalo Drinks Chill vilkkuu ja laitteesta kuuluu merkkiääni:
1. Poista juomat pakastimesta.
2. Kytke toiminto pois päältä.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes merkkivalo
Drinks Chill alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Merkkivalo Drinks Chill sammuu.
Toiminto voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa.
Pikajäähdytystoiminto
Jos asetat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, pikajäähdytystoiminto on suositeltavaa kytkeä päälle, jotta
tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan
välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
electrolux 15
Jääkaapin lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan muutaman sekunnin ajan.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo syttyy.
Pikajäähdytystoiminto kytkeytyy pois toiminnasta
automaattisesti noin kuuden tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen automaattista päättymistä:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes pikajäähdytystoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo sammuu.
4. Toiminto Eco Mode käynnistyy uudelleen, jos
se on valittu aikaisemmin.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Action Freeze -toiminto
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Action Freeze alkaa vilkkua.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää -symbolin muutaman sekunnin ajan.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Merkkivalo Action Freeze syttyy.
Animaatio käynnistyy.
Kyseinen toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä 52 tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen automaattista päättymistä:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes merkkivalo Action Freeze alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Merkkivalo Action Freeze sammuu.
4. Toiminto Eco Mode käynnistyy uudelleen, jos
se on valittu aikaisemmin.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla pakastimen lämpötila-asetusta.
Korkean lämpötilan hälytys
Pakastinosaston liian korkeasta lämpötilasta (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmoittaa:
• hälytyksen vilkkuva merkkivalo ja pakastimen
vilkkuvat lämpötilanäytöt
• äänimerkki.
Kuittaa hälytys seuraavasti:
1. Paina mitä tahansa painiketta.
2. Äänimerkki sammuu.
3. Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää korkeimman saavutetun lämpötilan muutaman sekunnin ajan. Näytössä näkyy tämän jälkeen valittu
lämpötila-asetus.
4. Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo sammuu, kun hälytys on
kuitattu.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen
toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla
asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on
ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä
suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Ilman jäähdytys
Tekniikan ClimaTech ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja lämpötila on tasaisempi.
Puhaltimen ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja jääkaapin lämpötila on tasaisempi.
16 electrolux
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
2. Kytke pikajäähdytystoiminto pois päältä.
3. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo sammuu.
Tärkeää Toiminto poistuu automaattisesti
käytöstä muutaman tunnin jälkeen.
Hiili-ilmasuodatin
Kodinkoneeseen kuuluu hiilisuodatin, joka sijaitsee
takaseinällä ilmankiertorasian kannen alla.
Suodatin puhdistaa jääkaappiosaston ilman epämiellyttävistä hajuista parantaen näin säilytyksen
laatua.
FreshZone-toiminto
Jos säilytyslokerossa ei tarvita NaturaFresh-toimintoa, siitä voidaan tehdä kylmälokero muuttamalla asetuksia.
NaturaFresh-säilytyslaatikko
Laitteen ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja säilytyslaatikon lämpötila on tasaisempi.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Käynnistä pikajäähdytystoiminto.
2. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo syttyy.
3. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
electrolux 17
Juomien QuickChill-toiminto
Tällä toiminnolla voidaan jäähdyttää juomat nopeasti.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Poista NaturaFresh-lokero tai käännä se ylöspäin, ja aseta sitten pulloteline QuickChill-paikkojen eteen kuvan mukaisesti.
2. Käynnistä pikajäähdytystoiminto.
3. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo syttyy.
4. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
2. Kytke pikajäähdytystoiminto pois päältä.
3. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo sammuu.
Tärkeää Toiminto poistuu automaattisesti
käytöstä muutaman tunnin jälkeen.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa
ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine
virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompresso-
rista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on
normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen
fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät
kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä
vettä ja käsitiskiainetta.
Hiili-ilmasuodattimen vaihtaminen
Parhaan tehon säilyttämiseksi tulee hiilisuodatin
vaihtaa kerran vuodessa
Aktiivihiilisuodattimia on saatavissa valtuutetuista
huoltoliikkeistä.
Katso ohjeet käyttöohjeen kohdasta Hiili-ilmasuodattimen asentaminen.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu
laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua
välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
18 electrolux
Pakastimen sulattaminen
Tämän mallin pakastinosasto on huurtumatonta
tyyppiä. Se tarkoittaa, että laitteen toimiessa huurretta ei keräänny laitteen sisäpinnoille tai ruokatarvikkeiden päälle.
Huurretta ei synny, koska automaattisesti valvottu
puhallin kierrättää koko ajan kylmää ilmaa pakastinosaston sisällä.
Tekniset tiedot
ENA34933W
ENA38933W
Mitat
Korkeus
1850 mm
2010 mm
Leveys
595 mm
595 mm
Syvyys
632 mm
632 mm
18 H
18 H
Käyttöönottoaika
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
Asennus
Huomio Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat
laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - 32 °C
N
+16 °C - 32 °C
ST
+16 °C - 38 °C
T
+16 °C - 43 °C
Sijoituspaikka
Laite on asennettava etäälle lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, kuumavesisäiliöistä ja suorasta auringonvalosta. Varmista, että ilma pääsee
kiertämään kunnolla laitteen ympärillä. Jos laite sijoitetaan seinässä olevan laitteen alapuolelle, on
näiden laitteiden välille jätettävä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi vähintään 100 mm rako. On
kuitenkin suositeltavaa, että laitetta ei sijoiteta seinässä olevan laitteen alapuolelle. Laite pystytään
sijoittamaan suoraan pohjassa olevien yhden tai
useamman säädettävän jalan avulla.
Varoitus! Laite on pystyttävä irrottamaan
sähköverkosta; sen vuoksi pistokkeen on
oltava asennuksen jälkeen paikassa, johon pääsee
helposti käsiksi.
electrolux 19
100 mm
min
Tasapainottaminen
Laitetta asennettaessa on varmistettava, että se on
suorassa. Tämä voidaan tehdä kahdella säädettävällä jalalla, jotka ovat laitteen pohjassa etupuolella.
B
20 mm
A
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei
ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja
pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Hyllyjen kiinnikkeiden irrottaminen
Hyllyt on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi kiinnikkeillä,
jotka estävät niiden liikkumisen ja vaurioitumisen.
Irrota kiinnikkeet seuraavasti:
1. Siirrä kiinnikkeitä nuolen (A) suuntaan.
2. Nosta hyllyä takaosasta ja vedä eteenpäin,
kunnes se vapautuu (B).
3. Poista kiinnikkeet (C).
Takaosan välikappaleet
Käyttöohjeen pussissa on kaksi välikappaletta, jotka on kiinnitettävä laitteeseen kuvan
mukaisesti.
Löysää ruuvit ja aseta välikappale ruuvin kannan
alle. Kiristä lopuksi ruuvit.
2
1
3
Hiili-ilmasuodattimen asentaminen
Ilmasuodatin on aktiivihiilisuodatin, joka imee pahat hajut. Näin elintarvikkeet säilyttävät parhaan
maun ja tuoksun eivätkä hajut tartu toisiin elintarvikkeisiin.
Kun laite toimitetaan, hiilisuodatin on muovipussissa suodattimen keston ja ominaisuuksien säilyttämiseksi. Suodatin tulee asentaa kannen taakse
ennen laitteen käynnistämistä.
20 electrolux
1.
2.
3.
4.
Avaa kansi.
Poista suodatin muovipussista.
Aseta suodatin kannen takana olevaan rakoon.
Sulje kansi.
Tärkeää Käsittele suodatinta varoen, jotta sen
pinnasta ei irtoa palasia. Suodatin on vaihdettava
kuuden kuukauden välein.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa oven kätisyyden, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven kätisyyden korvausta vastaan.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
symboli
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa
ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen
sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta,
liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet
sivuiltamme www.electrolux.fi.
electrolux 21
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt
bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens
henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for
at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet hvis du
selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet
benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i
bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar
intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt
av personer (også barn) med redusert fysisk eller
psykisk helse eller som mangler erfaring eller
kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med
apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger
kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av
stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil
apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan
lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med
magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren
eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
tildekkes.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig hushold7) Hvis det skal være deksel over lampen
•
•
•
•
•
ning, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten.
Ikke ødelegg kjølekretsen.
Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet
isobutan (R600a) som er en naturlig og meget
miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir skadet under transport og installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta
noen form for endringer på apparatet. Hvis
strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake
kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
Advarsel Samtlige elektriske komponenter
(strømkabel, støpsel, kompressor) må kun
skiftes av et autorisert serviceverksted eller en kvalifisert servicepersonell.
1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller
kommer til skade på baksiden av apparatet.
Et støpsel som ligger i klem eller som kommer til skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at apparatets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke
sette i støpselet. Det er fare for elektrisk støt
eller brann.
6. Dette apparatet må ikke brukes uten lampedeksel 7) på den innvendige lampen.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du
flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør
dem med våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
• Ikke utsett apparatet for direkte sollys over lengre tid.
22 electrolux
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 8)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de
har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets
produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes
trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Før du tar apparatet i bruk, må du vaske innsiden samt alt indre utstyr i lunkent vann tilsatt et
nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å
tørke nøye.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra
apparatet. Bruk en plastskrape.
• Ikke bruk hårføner eller andre varmekilder for å
fremskynde avrimingen. Kraftig varme kan skade den indre plasten, og fukt kan trenge inn i det
elektriske systemet og gjøre det strømførende.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med
jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov.
Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i
bunnen av apparatet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene for
tilkopling til strømnettet.
8) Hvis apparatet er FrostFree
9) Dersom apparatet er utstyrt med vanntilkopling
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er
skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld
øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare
på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du
tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i
kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn
mot en vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler
(kompressor, kondensator) og dermed pådra
seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en
radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig
etter at apparatet er installert.
• Skal kun koples til drikkevannsforsyning. 9)
Service
• Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse
med ettersyn av denne enheten skal gjøres av
en faglært elektriker eller kvalifisert person.
• Dette produktet skal kun repareres av autorisert
serviceverksted, og det må kun brukes originale
reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller
i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med
gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling.
Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at
kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette ap, kan
paratet som er merket med symbolet
gjenvinnes.
electrolux 23
Betjeningspanel
1
2
7
3
6
4
5
1 Kjøleskapets termostatbryter
Minus-knapp
2 Kjøleskapets termostatbryter
Pluss-knapp
3 ON/OFF -knapp
OK-knapp
4 Fryserens temperaturregulator
Pluss-knapp
Tidsurregulator
5 Display
6 Fryserens temperaturregulator
Minus-knapp
Tidsurregulator
7 Mode-knapp
Slå kjøleskapet av
For å slå av kjøleskapet:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskap av-indikatoren blinker.
Det står streker på kjøleskapindikatoren.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Kjøleskap av-indikatoren vises.
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kjøleskapets temperaturindikator
Ekstra fuktighetsfunksjon
Barnesikringsfunksjon
Kjøleskap av-funksjon
Drinks Chill -funksjon
Tidsur
Fryserens temperaturindikator
Alarmindikator
Shopping-funksjon
Slå på
Gå frem som følger for å slå apparatet på:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF -knappen hvis displayet er
av.
3. Alarmsummeren kan virke etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Høy temperaturalarm".
4. Temperaturindikatorene viser den innstilte
standardtemperaturen.
For å stille inn på en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
Slå av
Gå frem som følger for å slå apparatet av:
1. Trykk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Nå slukkes displayet.
3. For å koble fra maskinen fra strømmen, ta ut
støpselet fra stikkontakten.
Display
12
10 Action Freeze -funksjon
11 Eco Mode -funksjon
12 Ferie-funksjon
Slå på kjøleskapet
For å slå på kjøleskapet:
1. Trykk på kjøleskaptemperaturregulatoren.
Eller:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskap av-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Kjøleskap av-indikatoren slukkes.
For å stille inn på en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på kjøleskapet og fryseren kan justeres ved å trykke på temperaturregulatorene.
Still inn standardtemperatur:
• +5 °C i kjøleskapet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den innstilte temperaturen.
Viktig Slå av for å gjenopprette innstilt
standardtemperatur.
24 electrolux
Den valgte temperaturen nås innen et døgn.
Viktig Etter strømbrudd gjenopprettes den
innstilte temperaturen.
For optimal matlagring, velg Eco Mode-funksjon.
Se " Eco Mode-funksjon".
Eco Mode -funksjon
For optimal matlagring, velg Eco Mode-funksjon.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Det Eco Mode-indikatoren blinker.
Temperaturindikatoren viser den innstilte temperatuaren i noen sekunder:
– for kjøleskapet: +5°C
– for fryseren: -18°C
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Det Eco Mode-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Eco Mode-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Det Eco Mode-indikatoren slukkes.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en annen
innstilt temperatur.
Barnesikringsfunksjon
Velg barnesikringsfunksjonen for å låse mulig bruk
ved hjelp av knappene.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
2. Barnesikringsindikatoren blinker.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Barnesikringsindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til barnesikringsindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Barnesikringsindikatoren slukkes.
Ekstra fuktighetsfunksjon
Hvis du må øke fuktigheten i kjøleskapet, foreslår
vi at du aktiverer ekstra fuktighets-funksjonen.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ekstra fuktighet-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Ekstra fuktighet-indikatoren slukker.
Ferie-funksjon
Med denne funksjonen kan du holde kjøleskapet
lukket og tomt under en lang ferieperiode uten at
det dannes ubehagelig lukt.
Viktig Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Ferie-indikatoren blinker.
Kjøleskaptemperaturindikatoren viser den innstilte temperatuaren i noen sekunder.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ferie-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Ferie-indikatoren
blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Ferie-indikatoren slukker.
4. Det Eco Mode-funksjonen gjenopprettes hvis
den er valgt tidligere.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en annen
innstilt temperatur i kjøleskapet.
Drinks Chill -funksjon
Det Drinks Chill-funksjonen skal brukes som et sikkerhetsvarsel når du plasserer flasker i fryseseksjonen.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Det Drinks Chill-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30 minutter)
i noen sekunder.
2. Trykk på tidsurregulator-knappen for å forandre tidsurets innstilte verdi fra 1 til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Det Drinks Chill-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke.
Når nedtellingen er slutt, blinker Drinks Chill-indikatoren og det høres en alarmlyd:
1. Ta ut drikken som står i fryserommet.
2. Slå av funksjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Drinks Chill-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Det Drinks Chill-indikatoren slukkes.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når som helst.
Shopping-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet,
foreslår vi at du aktiverer Shopping-funksjonen, slik
at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du
at de matvarene som allerede befinner seg i kjøleskapet, blir oppvarmet.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Shopping-indikatoren blinker.
Kjøleskaptemperaturindikatoren viser den innstilte temperatuaren i noen sekunder.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
electrolux 25
Shopping-indikatoren vises.
Shopping-funksjonen slår seg av automatisk etter
ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den slutter automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til Shopping-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Shopping-indikatoren slukker.
4. Det Eco Mode-funksjonen gjenopprettes hvis
den er valgt tidligere.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en annen
innstilt temperatur i kjøleskapet.
Action Freeze -funksjon
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Det Action Freeze-indikatoren blinker.
Frysertemperaturindikatoren viser -symbolet
i noen sekunder.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Det Action Freeze-indikatoren vises.
En animasjon starter.
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
For å slå av funksjonen før den slutter automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til Action Freeze-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Det Action Freeze-indikatoren slukkes.
4. Det Eco Mode-funksjonen gjenopprettes hvis
den er valgt tidligere.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en annen
innstilt temperatur på fryseren.
Høy temperatur-alarm
En økning i temperaturen i fryseseksjonen (for eksempel på grunn av strømbrudd) vises ved:
• blinking av alarmen og frysertemperaturindikatorene
• Det høres et lydsignal.
For å nullstille alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Frysertemperaturindikatoren viser den høyest
oppnådde temperatuaren i noen sekunder. Vis
deretter igjen den innstilte temperaturen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke til normale
forhold gjenopprettes.
Når alarmen har gått tilbake, lyder alarmindikatoren.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et
nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske
lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke
nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflatebehandlingen.
Daglig bruk
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en
periode der det ikke har vært i bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling
før du legger inn matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn
av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre
enn den verdien som er oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under "stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling)
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er
frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.
Luftkjøling
Det ClimaTech-teknologi gir muligheten for at maten avkjøles raskt og det blir en jevnere temperatur
i rommet.
Denne innretningen gjør at matvarene nedkjøles
raskere og gir en jevnere temperatur i seksjonen.
26 electrolux
For å slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shopping-indikatoren slukker.
Viktig Funksjonen slås av automatisk etter noen
timer.
Kull-luftfilter
Dette apparatet er utstyrt med et kullfilter bak en
klaff i luftventilasjonsboksens bakvegg.
Filteret renser luften fra uønsket lukt i kjøleseksjonen, noe som innebærer at oppbevaringskvaliteten er ytterligere forbedret.
FreshZone-modus
Hvis rommet ikke trengs som NaturaFresh, kan
innstillingene endres i rekkefølge for å bruke den
bare som lavtemperaturskuff.
NaturaFresh-skuff
Denne innretningen gjør at matvarene nedkjøles
raskere og gir en jevnere temperatur i skuffen.
For å slå på funksjonen:
1. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
For å slå på funksjonen:
1. Slå av shopping-funksjonen.
2. Shopping-indikatoren lyser.
3. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
electrolux 27
QuickChill med drikke
Med denne funksjonen kjøles drikken raskt ned.
For å slå på funksjonen:
1. Ta ut skuffen eller sett opp NaturaFresh-skuffen og sett flaskestativet foran QuickChill sporene som vist i figuren.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shopping-indikatoren lyser.
4. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shopping-indikatoren slukker.
Viktig Funksjonen slås av automatisk etter noen
timer.
Nyttige tips og råd
Normale lyder under drift
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når
kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet
rundt i kjølesystemet, og du hører en summe-
og pulserende lyd fra kompressoren. Dette er
normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake en plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk
fenomen. Dette er normalt.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før
du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder
kjemikalier som angriper/skader plastdelene som
er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt
vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Skifte ut kull-luftfilteret
For at kull-luftfilteret skal være mest mulig effektivt,
bør det skiftes en gang hvert år.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive luftfiltre.
Se etter i "Installere kull-luftfilteret" for anvisninger.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang motorkompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjen-
nom et dreneringsrør og ned i en beholder på baksiden av apparatet, over motorkompressoren,
hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal med jevne mellomrom for å hindre at vannet svømmer over og
drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
28 electrolux
Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en "no frost"
type. Dette betyr at det ikke danner seg rim under
bruk, hverken på de indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim skyldes en
kontinuerlig sirkulasjon av kald luft inne i seksjonen,
som drives av en vifte som reguleres automatisk.
Tekniske data
ENA34933W
ENA38933W
Dimensjoner
Høyde
1850 mm
2010 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
632 mm
632 mm
18 h
18 h
Stigetid
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet
til venstre på apparatets innside og på energietiketten.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før
apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Lokalitet
Apparatet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet. For å oppnå best ytelse når
apparatet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av apparatet og
skapet være minst 100 mm . Ideelt sett burde apparatet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av kabinettet muliggjør nøyaktig vatring.
Advarsel Det må være mulig å kople
apparatet fra strømforsyningen; støpslet skal
derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering.
100 mm
min
electrolux 29
B
20 mm
A
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre
deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i
hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er
utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en
separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom
sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver.
Fjerne hyllestopperne
Apparatet ditt er utstyrt med hyllestoppere som
gjør det mulig å låse hyllene under transport.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
1. Flytt hyllestopperne i retning mot pilen (A).
2. Løft hyllen i bakkant og skyv den forover til den
løsner (B).
3. Fjern stopperne (C).
Avstandsstykker bak
I posen med dokumentasjonen er det to avstandsstykker som skal monteres som vist på
bildet.
Løsne skruene og monter avstandsstykket under
skruehodet, stram så til skruene igjen.
2
1
3
Plan oppstilling
Pass på at apparatet står i vater. Dette kan gjøres
med to justerbare føtter på undersiden fremme.
Montering av kull-luftfilteret
Kull-luftfilteret er et aktivt kullfilter som absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den beste lukten
og aromaet for alle matvarer uten risiko for at lukten
skal smitte over på andre matvarer.
Ved levering er kullfilteret i en plastpose for å opprettholde levetiden og egenskapene. Filteret bør
plasseres bak klaffen før apparatet slås på.
1. Åpne klaffdekselet.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden av klaffen.
4. Lukk dekselet.
30 electrolux
Viktig Filteret bør håndteres forsiktig, slik at ikke
noen deler løsner fra overflaten. Filteret bør byttes
hver sjette måned.
Omhengsling av døren
Hvis du vil forandre på dørens åpningsretning, ta
kontakt med nærmeste kundeserviceavdeling.
Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret
hengsle om døren på apparatet ditt.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere informasjon
om resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
electrolux 31
Electrolux. Thinking of you.
Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma
utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que
utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou
venda, para que todos os que venham a usá-lo
estejam devidamente informados quanto à sua
utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as
precauções destas instruções de utilização, uma
vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem
experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à
utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar
que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance
das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada,
corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho
possível) e retire a porta para evitar que crianças
a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho
com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal
irá evitar que se torne numa armadilha fatal para
uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de
ventilação sem obstruções.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para
utilização doméstica.
10) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer
meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam
aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido
no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho,
certifique-se de nenhum dos componentes do
circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho
se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar
qualquer tipo de alteração neste produto.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar um
curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser substituído por um técnico certificado
ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver
solta, não introduza a ficha de alimentação.
Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da
lâmpada 10) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando
o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
32 electrolux
molhadas, pois pode causar abrasões na pele
ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz
solar directa.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de
plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no
aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a
saída de ar na ventilação traseira. 11)
• Depois de descongelados, os alimentos não
devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados
de acordo com as instruções do fabricante do
alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente
cumpridas.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Se não conseguir alcançar a tomada, corte a fonte de alimentação.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo
do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro
aparelho de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor excessivo pode danificar o
interior de plástico e a humidade pode entrar no
sistema eléctrico tornando-o activo.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga
do frigorífico para presença de água descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá
acumular na parte inferior do aparelho.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos
parágrafos específicos.
11) Se o aparelho não criar gelo
12) Se estiver prevista uma ligação hídrica
• Desembale o aparelho e verifique se existem
danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente
o local onde o adquiriu. Nese caso, guarde a
embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir que
o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar
sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou
fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica
acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 12)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para
a assistência da máquina devem ser efectuados
por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• Este aparelho deve ser reparado por um Centro
de assistência autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no
circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento,
especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparesão recicláveis.
lho marcados pelo símbolo
electrolux 33
Painel de controlo
1
2
7
3
6
4
5
1 Regulador da temperatura do frigorífico
Botão menos
2 Regulador da temperatura do frigorífico
Botão mais
3 Botão ON/OFF
Botão OK
4 Regulador da temperatura do congelador
Botão mais
Regulador do temporizador
5 Visor
6 Regulador da temperatura do congelador
Botão menos
Regulador do temporizador
7 Botão Mode
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ligar
Para ligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
1. Ligue a ficha do aparelho à tomada.
2. Prima o botão ON/OFF se o visor estiver desligado.
3. O alarme sonoro poderá funcionar após alguns
segundos.
Para reiniciar o alarme consulte "Alarme de
temperatura elevada".
4. Os indicadores de temperatura apresentam a
temperatura predefinida regulada.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da temperatura".
Desligar
Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
1. Prima o botão ON/OFF durante 5 segundos.
2. O visor desliga-se.
3. Para desligar o aparelho da corrente desligue
a ficha da tomada.
Visor
12
10 Função Action Freeze
11 Função Eco Mode
12 Função Férias
Indicador da temperatura do frigorífico
Função Humidade Extra
Função Bloqueio de Segurança para Crianças
Função Frigorífico Desligado
Função Drinks Chill
Temporizador
Indicador da temperatura do congelador
Indicador de alarme
Função Compras
Desligar o frigorífico
Para desligar o frigorífico:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador de Frigorífico Desligado pisca.
O indicador do frigorífico apresenta traços.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. É apresentado o indicador de Frigorífico Desligado.
Ligar o frigorífico
Para ligar o frigorífico:
1. Prima o regulador de temperatura do frigorífico.
Ou:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador de Frigorífico Desligado pisca.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador de Frigorífico Desligado apaga-se.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da temperatura".
Regulação da temperatura
A temperatura regulada do frigorífico e do congelador pode ser ajustada premindo os reguladores
de temperatura.
Temperatura predefinida regulada:
• +5 °C para o frigorífico
• -18 °C para o congelador
Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.
34 electrolux
Importante Para voltar a regular a temperatura
predefinida desligue o aparelho.
A temperatura regulada será alcançada dentro de
24 horas.
Importante Após uma falha de energia a
temperatura regulada permanece memorizada.
Para armazenamento ideal de alimentos, seleccione a função Eco Mode. Consulte " Função Eco
Mode".
Função Eco Mode
Para armazenamento ideal de alimentos, seleccione a função Eco Mode.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Eco Mode pisca.
O indicador da temperatura apresenta a temperatura regulada durante alguns segundos:
– para o frigorífico: +5 °C
– para o congelador: -18 °C
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Eco Mode é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Eco Mode
piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Eco Mode apaga-se.
Importante A função desliga-se seleccionando
uma temperatura regulada diferente.
Função Bloqueio de Segurança para
Crianças
Para bloquear qualquer possível funcionamento
utilizando os botões, seleccione a função Bloqueio
de Segurança para Crianças.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
2. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças pisca.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Bloqueio
de Segurança para Crianças piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças apaga-se.
Função Humidade Extra
Se necessitar de aumentar a humidade no frigorífico, sugerimos a activação da função Humidade
Extra.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Humidade Extra pisca.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Humidade Extra é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Humidade
Extra piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Humidade Extra desliga-se.
Função Férias
Esta função permite manter o frigorífico fechado e
vazio durante um longo período de férias sem a
formação de maus odores.
Importante O compartimento do frigorífico deve
estar vazio quando a função férias estiver ligada.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Férias pisca.
O indicador da temperatura do frigorífico apresenta a temperatura regulada durante alguns
segundos.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Férias é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Férias piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Férias apaga-se.
4. A função Eco Mode é restabelecida caso tenha
sido previamente seleccionada.
Importante A função desliga-se seleccionando
uma temperatura regulada do frigorífico diferente.
Função Drinks Chill
A função Drinks Chill deve ser utilizada como um
aviso de segurança quando colocar garrafas no
congelador.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Drinks Chill pisca.
O Temporizador apresenta o valor definido (30
minutos) durante alguns segundos.
2. Prima o botão regulador do Temporizador para
alterar o valor definido do Temporizador de 1
para 90 minutos.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Drinks Chill é apresentado.
O Temporizador começa a piscar.
No final da contagem decrescente o indicador
Drinks Chill pisca e é emitido um alarme sonoro:
1. Remova as bebidas no interior do compartimento do congelador.
2. Desligue a função.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Drinks
Chill piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Drinks Chill apaga-se.
electrolux 35
É possível desactivar a função a qualquer altura.
Função Compras
Se necessitar de inserir uma grande quantidade
alimentos quentes, por exemplo após fazer as
compras, sugerimos activar a função Compras
para arrefecer os produtos mais rapidamente e
para evitar aquecer os outros alimentos que já estejam no frigorífico.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Compras pisca.
O indicador da temperatura do frigorífico apresenta a temperatura regulada durante alguns
segundos.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Compras é apresentado.
A função Compras termina automaticamente
aproximadamente após 6 horas.
Para desligar a função antes do seu fim automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador Compras
piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Compras apaga-se.
4. A função Eco Mode é restabelecida caso tenha
sido previamente seleccionada.
Importante A função desliga-se seleccionando
uma temperatura regulada do frigorífico diferente.
Função Action Freeze
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Action Freeze pisca.
O indicador da temperatura do congelador
apresenta o símbolo durante alguns segundos.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Action Freeze é apresentado.
É iniciada uma animação.
Esta função pára automaticamente após 52 horas.
Para desligar a função antes do seu fim automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador Action
Freeze piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Action Freeze apaga-se.
4. A função Eco Mode é restabelecida caso tenha
sido previamente seleccionada.
Importante A função desliga-se seleccionando
uma temperatura regulada do congelador diferente.
Alarme de temperatura elevada
Um aumento na temperatura no compartimento
do congelador (por exemplo, devido a uma falha
de energia) é indicado por:
• a intermitência do alarme e indicadores de temperatura do congelador
• activação do alarme sonoro.
Para reiniciar o alarme:
1. Prima qualquer botão.
2. O alarme sonoro desliga-se.
3. O indicador da temperatura do frigorífico apresenta a temperatura mais elevada atingida durante alguns segundos. Em seguida, é apresentada de novo a temperatura regulada.
4. O indicador de alarme continua a piscar até o
restabelecimento das condições normais.
Quando o alarme é restabelecido o indicador de
alarme apaga-se.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe
o interior e todos os acessórios internos com água
morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro
típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, antes de colocar os produtos no
compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições
mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver desligada
por mais tempo que aquele mostrado na tabela de
características técnicas em "tempo de reinício", os
alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e
36 electrolux
depois, novamente congelados (depois de
arrefecerem).
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar
mais.
Refrigeração do ar
A tecnologia ClimaTech permite uma rápida refrigeração dos alimentos e uma temperatura mais
uniforme no compartimento.
Este dispositivo permite uma rápida refrigeração
dos alimentos e uma temperatura mais uniforme
no compartimento.
Para ligar a função:
1. Ligue a função Compras.
2. O indicador Compras acende-se.
3. Deslize a aba para cima como ilustrado na figura.
Para desligar a função:
1. Deslize a aba para baixo.
2. Desligue a função Compras.
3. O indicador Compras apaga-se.
Importante A função desliga-se
automaticamente após algumas horas.
Filtro de ar de carvão
O aparelho está equipado com um filtro de carvão
atrás de uma aba na parede traseira da caixa de
distribuição do ar.
O filtro purifica o ar contra odores desagradáveis
no compartimento do frigorífico, o que significa
que a qualidade de armazenamento será ainda
melhor.
Gaveta NaturaFresh
Este dispositivo permite uma rápida refrigeração
dos alimentos e uma temperatura mais uniforme
na gaveta.
Modo FreshZone
Se o compartimento não for necessário como NaturaFresh, as definições podem ser alteradas de
forma a funcionar apenas como uma gaveta de
baixa temperatura.
electrolux 37
Para ligar a função:
1. Deslize a aba para cima como ilustrado na figura.
Para desligar a função:
1. Deslize a aba para baixo.
QuickChill de Bebidas
Esta função permite uma refrigeração rápida de
bebidas.
Para ligar a função:
1. Remova ou coloque a gaveta NaturaFresh
mais acima e posicione o suporte para garrafas
em frente das ranhuras QuickChill, como ilustrado na figura.
2. Ligue a função Compras.
3. O indicador Compras acende-se.
4. Deslize a aba para cima como ilustrado na figura.
Para desligar a função:
1. Deslize a aba para baixo.
2. Desligue a função Compras.
3. O indicador Compras apaga-se.
Importante A função desliga-se
automaticamente após algumas horas.
Sugestões e conselhos úteis
Ruídos normais de funcionamento
• Pode ouvir um ruído de borbulhação quando o
refrigerante é bombeado pelas bobinas ou tubagem. Isto está correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a ser bombeado e irá ouvir um ruído de
zumbido e um ruído pulsante proveniente do
compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica pode causar um súbito ruído
de fissuração. É natural e não um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de
efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na
sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas
exclusivamente por técnicos autorizados.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta
razão é aconselhável que a estrutura exterior deste
aparelho seja limpa apenas com água morna com
um pouco de solução de limpeza adicionada.
Substituir o filtro de ar de carvão
Para obter o melhor desempenho, o filtro de ar de
carvão deve ser substituído todos os anos.
Podem ser adquiridos novos filtros de ar activos
junto do representante local.
Consulte as instruções em "Instalação do filtro de
ar de carvão".
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o
compressor de motor pára, durante a utilização
normal. A água resultante da descongelação é
descarregada por um canal para um recipiente
especial, colocado na parte traseira por cima do
aparelho, sobre o compressor de motor, onde
evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de
descarga da água resultante da descongelação no
centro do canal do compartimento do frigorífico
para evitar que um fluxo excessivo de água pingue
38 electrolux
sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza
fornecido, que irá encontrar já inserido no orifício
de descarga.
Descongelar o congelador
O compartimento do congelador deste modelo,
por sua vez, é do tipo "no frost". Isto significa que
não há qualquer formação de gelo durante o seu
funcionamento, quer nas paredes interiores, quer
nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação contínua
de ar frio no interior do compartimento, accionado
por um ventilador controlado automaticamente.
Dados técnicos
ENA34933W
ENA38933W
Dimensões
Altura
1850 mm
2010 mm
Largura
595 mm
595 mm
Profundidade
632 mm
632 mm
18 h
18 h
Tempo de arranque
As informações técnicas encontram-se na placa
de dados no lado esquerdo interno do aparelho e
na etiqueta de energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de
segurança" cuidadosamente para a sua
segurança e funcionamento correcto do aparelho
antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na placa de dados do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Local
O aparelho deve ser instalado afastado de fontes
de calor, como sejam radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que
o ar pode circular livremente na traseira do aparelho. Para garantir o melhor desempenho, se o
aparelho estiver sob um armário suspenso, a distância mínima entre o topo do aparelho e o armário
é de 100 mm. No entanto, o aparelho não deve
ser colocado sob armários suspensos. O nivelamento preciso é garantido po um ou mais pés
ajustáveis na base do aparelho.
Advertência Tem de ser possível desligar o
aparelho da fonte de corrente; Assim, a ficha
tem de estar facilmente acessível após a
instalação.
electrolux 39
100 mm
min
Nivelamento
Quando instalar o aparelho assegure-se de que fica nivelado. Isto pode ser obtido através de dois
pés ajustáveis na base, à frente.
B
20 mm
A
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a
frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do
cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de
alimentação doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra separada,
em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso
as precauções de segurança acima não sejam
cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Retirar os suportes das prateleiras
O aparelho está equipado com retentores de prateleiras que possibilitam fixá-las durante o transporte.
Para os remover, proceda do seguinte modo:
1. Desloque os suportes das prateleiras na direcção da seta (A).
2. Levante a prateleira na parte de trás e puxe-a
para a frente até a soltar (B).
3. Retire os retentores (C).
Separadores traseiros
No saco com a documentação encontram-se
dois separadores que têm de ser instalados
como indicado na figura.
Desaperte os parafusos, introduza o separador
debaixo da cabeça do parafuso e volte a apertar
os parafusos.
2
1
3
Instalação do filtro de ar de carvão
O filtro de ar de carvão é um filtro de carvão activo
que absorve os maus odores e permite preservar
o melhor sabor e aroma para todos os alimentos,
sem o risco de contaminação de odores entre géneros alimentícios.
40 electrolux
Aquando da entrega, o filtro de carvão está num
saco de plástico para manter a respectiva longevidade e características. O filtro deve ser colocado
atrás da aba antes de ligar o aparelho.
1. Abra a tampa da aba.
2. Remova o filtro do saco de plástico.
3. Introduza o filtro na ranhura existente na parte
posterior da tampa da aba.
4. Feche a tampa da aba.
Importante O filtro deve ser manuseado com
cuidado, para que não se soltem fragmentos da
superfície. O filtro deve ser trocado a cada seis
meses.
Reversibilidade da porta
Na eventualidade de pretender alterar a direcção
da abertura da porta, contacte o Centro de Apoio
ao Cliente mais próximo. Os custos da execução
da reversibilidade das portas pelo técnico do Centro de Apoio ao Cliente serão suportados por si.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio ambiente e
para a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste
produto, contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da sua área
de residência ou o estabelecimento onde adquiriu
o produto.
electrolux 41
Electrolux. Thinking of you.
Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com
Сведения по технике безопасности
Для обеспечения собственной безопасности
и правильной эксплуатации прибора, перед
его установкой и первым использованием
внимательно прочитайте данное руковод‐
ство, не пропуская рекомендации и предупре‐
ждения. Чтобы избежать нежелательных
ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы
все, кто пользуется данным прибором, под‐
робно ознакомились с его работой и правила‐
ми техники безопасности. Сохраните настоя‐
щее руководство и в случае продажи прибора
или его передачи в пользование другому лицу
передайте вместе с ним и данное руковод‐
ство, чтобы новый пользователь получил со‐
ответствующую информацию о правильной
эксплуатации и правилах техники безо‐
пасности.
В интересах безопасности людей и имуще‐
ства соблюдайте меры предосторожности,
указанные в настоящем руководстве, так как
производитель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением указан‐
ных мер.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
• Данное изделие не предназначено для
эксплуатации лицами (в том числе детьми)
с ограниченными физическими, сенсорны‐
ми или умственными способностями или с
недостаточным опытом или знаниями без
присмотра лица, отвечающего за их без‐
опасность, или получения от него соответ‐
ствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не
играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы в не‐
доступном для детей месте. Существует
опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, выньте вил‐
ку из розетки, обрежьте шнур питания (как
можно ближе к прибору) и снимите дверцу,
чтобы дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий магнитное
уплотнение дверцы) предназначен для за‐
мены старого холодильника с пружинным
замком (защелкой) дверцы или крышки, пе‐
ред утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из строя. Это
позволит исключить превращение его в
смертельную ловушку для детей.
Общие правила техники безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте
перекрытия вентиляционных отверстий.
• Настоящий прибор предназначен исключи‐
тельно для бытового применения.
• Настоящий прибор предназначен для хра‐
нения продуктов питания и напитков в обы‐
чном домашнем хозяйстве, как описано в
настоящем руководстве.
• Не используйте механические приспосо‐
бления или любые другие средства для ус‐
корения процесса размораживания.
• Не используйте другие электроприборы
(например, мороженицы) внутри холодиль‐
ных приборов, если производителем не до‐
пускается возможность такого использова‐
ния.
• Не допускайте повреждения холодильного
контура.
• Холодильный контур прибора содержит
безвредный для окружающей среды, но,
тем не менее, огнеопасный хладагент из‐
обутан (R600a).
При транспортировке и установке прибора
следите за тем, чтобы не допустить повре‐
ждений каких-либо компонентов холодиль‐
ного контура.
В случае повреждения холодильного конту‐
ра:
– не допускайте использования открытого
пламени и источников воспламенения;
– тщательно проветрите помещение, в ко‐
тором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора или вне‐
сение каких-либо изменений в его конструк‐
цию сопряжено с опасностью. Поврежден‐
ный сетевой шнур может явиться причиной
короткого замыкания, пожара и/или пора‐
жения электрическим током.
42 electrolux
ВНИМАНИЕ! Замену электрических час‐
тей изделия (шнура питания, вилки, ком‐
прессора) должен производить сертифициро‐
ванный представитель сервисного центра
или квалифицированный обслуживающий
персонал.
1. Запрещено удлинять сетевой шнур.
2. Убедитесь, что вилка сетевого шнура,
расположенного с задней стороны при‐
бора, не раздавлена и не повреждена.
Раздавленная или поврежденная вилка
сетевого шнура может перегреться и
стать причиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к вилке се‐
тевого шнура прибора.
4. Не тяните сетевой шнур.
5. Если розетка плохо закреплена, не вста‐
вляйте в нее вилку сетевого шнура. Су‐
ществует опасность поражения электри‐
ческим током или пожара.
6. Нельзя пользоваться прибором с лам‐
почкой без плафона 13) лампочки внут‐
реннего освещения.
• Данный прибор отличается большим вес‐
ом. Будьте осторожны при его перемеще‐
нии.
• Не вынимайте и не трогайте предметы в
морозильном отделении мокрыми или
влажными руками - это может привести к
появлению на руках ссадин или ожогов от
обморожения.
• Не допускайте долговременного воздей‐
ствия на прибор прямых солнечных лучей.
Повседневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части прибо‐
ра горячую посуду.
• Не храните внутри прибора воспламеняю‐
щиеся газы и жидкости, так как они могут
взорваться.
• Не помещайте продукты питания прямо на‐
против отверстия для выпуска воздуха в
задней стенке. 14)
• Замороженные продукты не должны вто‐
рично замораживаться после разморажи‐
вания.
• При хранении расфасованных заморожен‐
ных продуктов следуйте рекомендациям из‐
готовителя.
• Следует тщательно придерживаться реко‐
мендаций по хранению, данных изготовите‐
лем прибора.
• Не помещайте в морозильное отделение
газированные напитки, т.к. они создают
внутри емкости давление, которое может
привести к тому, что она лопнет и повредит
прибор.
• Ледяные сосульки могут вызвать ожог, если
брать их в рот прямо из морозильного от‐
деления.
Чистка и уход
• Перед выполнением операций по чистке и
уходу за прибором выключите его и выньте
вилку сетевого шнура из розетки. Если до‐
ступ к розетке невозможен, отключите элек‐
тропитание в помещении.
• Перед первым включением прибора вы‐
мойте его внутренние поверхности и все
внутренние принадлежности теплой водой
с нейтральным мылом, чтобы удалить за‐
пах, характерный для только что изгото‐
вленного изделия, затем тщательно про‐
трите их.
• Не следует чистить прибор металлически‐
ми предметами.
• Не пользуйтесь острыми предметами для
удаления льда с прибора. Используйте пла‐
стиковый скребок.
• Никогда не используйте фен для волос или
другие нагревательные приборы для уско‐
рения размораживания. Чрезмерное тепло
может повредить пластиковую внутреннюю
отделку, а влага может проникнуть в элек‐
трическую систему и вызвать утечку тока.
• Регулярно проверяйте отверстие в корпусе
холодильника, предназначенное для слива
талой воды. При необходимости прочищай‐
те его. Если отверстие закупорится, вода
будет скапливаться в нижней части прибо‐
ра.
Установка
ВАЖНО! Для подключения к электросети
тщательно следуйте инструкциям,
приведенным в соответствующих
параграфах.
• Распакуйте изделие и проверьте, нет ли по‐
вреждений. Не подключайте к электросети
поврежденный прибор. Немедленно сооб‐
щите о повреждениях продавцу прибора. В
таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее четы‐
ре часа перед тем, как включать холодиль‐
ник, чтобы масло вернулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг холодиль‐
ника достаточную циркуляцию воздуха, в
противном случае прибор может перегре‐
ваться. Чтобы обеспечить достаточную
вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐
тановке.
• Если возможно, изделие должно распола‐
гаться обратной стороной к стене так, что‐
бы во избежание ожога нельзя было кос‐
13) Если предусмотрен плафон
14) Если прибор относится к классу Frost Free (без образования инея)
electrolux 43
нуться горячих частей (компрессор, испа‐
ритель).
• Данный прибор нельзя устанавливать
вблизи радиаторов отопления или кухон‐
ных плит.
• Убедитесь, что к розетке будет доступ по‐
сле установки прибора.
• Подключайте прибор только к питьевому
водоснабжению. 15)
Обслуживание
• Любые операции по техобслуживанию при‐
бора должны выполняться квалифициро‐
ванным электриком или уполномоченным
специалистом.
• Техобслуживание данного прибора должно
выполняться только специалистами авто‐
ризованного сервисного центра с использо‐
ванием исключительно оригинальных зап‐
частей.
Защита окружающей среды
Ни холодильный контур, ни изоляцион‐
ные материалы настоящего прибора не
содержат газов, которые могли бы повредить
озоновый слой. Данный прибор нельзя утили‐
зировать вместе с бытовыми отходами и му‐
сором. Изоляционный пенопласт содержит
горючие газы: прибор подлежит утилизации в
соответствии с действующими нормативны‐
ми положениями, с которыми следует ознако‐
миться в местных органах власти. Не допу‐
скайте повреждения холодильного контура,
особенно, вблизи теплообменника. Материа‐
лы, использованные для изготовления данно‐
, при‐
го прибора, помеченные символом
годны для вторичной переработки.
Панель управления
Дисплей
1
2
7
3
1
12
6
4
10
5
1 Регулятор температуры холодильной ка‐
меры
Кнопка "минус"
2 Регулятор температуры холодильной ка‐
меры
Кнопка "плюс"
3 Кнопка ON/OFF
Кнопка OK
4 Регулятор температуры морозильной ка‐
меры
Кнопка "плюс"
Регулятор таймера
5 Дисплей
6 Регулятор температуры морозильной ка‐
меры
Кнопка "минус"
Регулятор таймера
7 Кнопка Mode
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1 Индикатор температуры холодильной ка‐
меры
2 Функция "Дополнительное увлажнение"
3 Функция "Защита от детей"
4 Функция "Выключение холодильной каме‐
ры"
5 Функция Drinks Chill
6 Таймер
7 Индикатор температуры морозильной ка‐
меры
8 Сигнальный индикатор
9 Функция "День покупок"
10 Функция Action Freeze
11 Функция Eco Mode
12 Функция "Отпуск"
15) Если предусмотрено подключение к водопроводу
44 electrolux
Включение
Для включения прибора выполните приведен‐
ные ниже действия.
1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Нажмите кнопку ON/OFF , если дисплей
отключен.
3. Через несколько секунд может прозвучать
звуковой сигнал сигнализации.
Сведения о сбросе сигнализации см. в раз‐
деле "Оповещение о высокой температу‐
ре".
4. На индикаторах температуры отобра‐
жаются значения температуры, заданные
по умолчанию.
Информацию о выборе другого значения тем‐
пературы см. в разделе "Регулирование тем‐
пературы".
менить с помощью кнопок регулирования тем‐
пературы.
Установленная температура по умолчанию:
• +5°C для холодильной камеры;
• -18°C для морозильной камеры.
На индикаторах температуры отображаются
заданные значения температуры.
Выключение
Для выключения прибора выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее
нажатой в течение 5 секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети электро‐
питания извлеките вилку сетевого шнура
из розетки.
Для оптимального хранения продуктов выбе‐
рите функцию "Eco Mode". См. раздел " Функ‐
ция Eco Mode".
Выключение холодильника
Для выключения холодильника выполните
приведенные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор выключения холодильника ми‐
гает.
На индикаторе холодильника отображают‐
ся черточки.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. На дисплее отображается индикатор вы‐
ключения холодильника.
Включение холодильника
Для включения холодильника выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажмите кнопку регулятора температуры
холодильной камеры.
Или
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор выключения холодильника ми‐
гает.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор выключения холодильника гас‐
нет.
Информацию о выборе другого значения тем‐
пературы см. в разделе "Регулирование тем‐
пературы".
Регулирование температуры
Установленное значение температуры холо‐
дильной или морозильной камеры можно из‐
ВАЖНО! Для восстановления значения
температуры, заданного по умолчанию,
отключите прибор.
Заданная температура достигается в течение
24 часов.
ВАЖНО! При сбое в подаче электроэнергии
заданное значение температуры
сохраняется.
Функция Eco Mode
Для оптимального хранения продуктов выбе‐
рите функцию Eco Mode.
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор Eco Mode начнет мигать.
На индикаторе температуры в течение не‐
скольких секунд отображается заданное
значение температуры:
– для холодильной камеры: +5°C
– для морозильной камеры: -18°C
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор Eco
Mode.
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор Eco Mode.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор Eco Mode гаснет.
ВАЖНО! Функция выключается при выборе
другой заданной температуры.
Функция "Защита от детей"
Функция "Защита от детей" служит для бло‐
кировки кнопок управления прибора.
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
2. Индикатор "Защита от детей" мигает.
3. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор "За‐
щита от детей".
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
electrolux 45
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор "Защита от
детей".
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор "Защита от детей" гаснет.
Функция "Дополнительное увлажнение"
Если требуется повысить уровень влажности
в холодильнике, рекомендуется включить
функцию "Дополнительное увлажнение".
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор "Дополнительное увлажнение"
начинает мигать.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор "До‐
полнительное увлажнение".
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор "Дополни‐
тельное увлажнение".
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор "Дополнительное увлажнение"
гаснет.
Функция "Отпуск"
Эта функция позволяет держать холодиль‐
ную камеру пустой и закрытой во время про‐
должительного отсутствия владельца (напри‐
мер, во время отпуска), предотвращая образ‐
ование в ней неприятных запахов
ВАЖНО! При включенной функции "Отпуск" в
холодильной камере не должно быть
продуктов.
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Мигает индикатор "Отпуск".
На индикаторе температуры холодильной
камеры в течение нескольких секунд отоб‐
ражается заданное значение температу‐
ры.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор "От‐
пуск".
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор "Отпуск".
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор "Отпуск" гаснет.
4. Функция Eco Mode восстанавливается,
если она была выбрана ранее.
ВАЖНО! Функция выключается при выборе
другой заданной температуры холодильной
камеры.
Функция Drinks Chill
Функцию Drinks Chill следует использовать
для обеспечения подачи предупредительно‐
го сигнала в случае помещения бутылок в мо‐
розильную камеру.
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор Drinks Chill мигает.
На таймере в течение нескольких секунд
отображается заданное значение (30 ми‐
нут).
2. С помощью кнопки регулятора таймера из‐
мените заданное значение таймера в ин‐
тервале от 1 до 90 минут.
3. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор
Drinks Chill.
Индикатор "Таймер" начинает мигать.
По окончании отсчета индикатор Drinks Chill
начинает мигать, и подается звуковой сигнал:
1. Извлеките напитки из морозильной каме‐
ры.
2. Выключите функцию.
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор Drinks Chill.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор Drinks Chill гаснет.
Функцию можно выключить в любое время.
Функция "День покупок"
Если необходимо поместить в холодильник
большое количество теплых продуктов, на‐
пример, после посещения магазина, рекомен‐
дуется включить функцию "День покупок" для
ускоренного охлаждения продуктов и предот‐
вращения повышения температуры уже нахо‐
дящихся в холодильнике продуктов.
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Мигает индикатор "День покупок".
На индикаторе температуры холодильной
камеры в течение нескольких секунд отоб‐
ражается заданное значение температу‐
ры.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор
"День покупок".
Функция "День покупок" автоматически отклю‐
чается примерно через 6 часов.
46 electrolux
Для выключения функции до ее автоматиче‐
ского завершения выполните приведенные
ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор "День поку‐
пок".
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор "День покупок" гаснет.
4. Функция Eco Mode восстанавливается,
если она была выбрана ранее.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор Action Freeze.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор Action Freeze гаснет.
4. Функция Eco Mode восстанавливается,
если она была выбрана ранее.
ВАЖНО! Функция выключается при выборе
другой заданной температуры холодильной
камеры.
Оповещение о высокой температуре
Повышение температуры в морозильной ка‐
мере (например, из-за перебоя в подаче элек‐
тропитания) отображается следующими
средствами:
• мигание сигнального индикатора и индика‐
тора температуры морозильной камеры;
• звуковой сигнал.
Для отключения оповещения выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажмите любую кнопку.
2. Звуковой сигнал выключается.
3. На индикаторе температуры морозильной
камеры в течение нескольких секунд отоб‐
ражается самое высокое достигнутое зна‐
чение температуры. Затем снова отобра‐
жается заданная температура.
4. Сигнальный индикатор продолжает ми‐
гать до восстановления нормальных усло‐
вий.
При достижении нормальных условий сиг‐
нальный индикатор гаснет.
Функция Action Freeze
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор Action Freeze мигает.
На индикаторе температуры морозильной
камеры в течение нескольких секунд отоб‐
ражается символ .
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор
Action Freeze.
Включается анимированное изображение.
Эта функция автоматически выключится че‐
рез 52 часа.
Для выключения функции до ее автоматиче‐
ского завершения выполните приведенные
ниже действия.
ВАЖНО! Функция выключается при выборе
другой заданной температуры морозильной
камеры.
Первое использование
Чистка холодильника изнутри
Перед первым включением прибора вымойте
его внутренние поверхности и все внутренние
принадлежности теплой водой с нейтраль‐
ным мылом, чтобы удалить запах, характер‐
ный для только что изготовленного изделия,
затем тщательно протрите их.
ВАЖНО! Не используйте моющие или абра‐
зивные средства, т.к. они могут повредить по‐
крытие поверхностей холодильника.
Ежедневное использование
Хранение замороженных продуктов
При первом запуске или после длительного
простоя перед закладкой продуктов в отделе‐
ние дайте прибору поработать не менее 2 ча‐
сов в режиме ускоренной заморозки.
ВАЖНО! При случайном размораживании
продуктов, например, при сбое
электропитания, если напряжение в сети
отсутствовало в течение времени,
превышающего указанное в таблице
технических данных "время повышения
температуры", размороженные продукты
следует быстро употребить в пищу или
немедленно подвергнуть тепловой
обработке, затем повторно заморозить (после
того, как они остынут).
Размораживание продуктов
Замороженные продукты, включая продукты
глубокой заморозки, перед использованием
можно размораживать в холодильном отде‐
лении или при комнатной температуре, в за‐
висимости от времени, которым Вы распола‐
гаете для выполнения этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже не
размораживая, в том виде, в каком они взяты
из морозильной камеры: в этом случае про‐
цесс приготовления пищи займет больше вре‐
мени.
electrolux 47
Воздушное охлаждение
Технология ClimaTech позволяет быстрее
охлаждать продукты и поддерживать более
равномерную температуру в отделении.
Это устройство обеспечивает быстрое охла‐
ждение продуктов и более равномерную тем‐
пературу в отделении.
2. Загорается индикатор "День покупок".
3. Сдвиньте заслонку вверх, как показано на
рисунке.
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Сдвиньте заслонку вниз.
2. Выключите функцию "День покупок".
3. Индикатор "День покупок" гаснет.
ВАЖНО! Функция выключается
автоматически через несколько часов.
Угольный воздушный фильтр
Ваш прибор оснащен угольным фильтром, ус‐
тановленным за крышкой заслонки в задней
стенке блока распределения воздуха.
Этот фильтр очищает воздух от нежелатель‐
ных запахов в холодильной камере, еще бо‐
лее улучшая качество хранения продуктов.
Режим FreshZone
Если не требуется использовать отделение в
режиме NaturaFresh, можно изменить на‐
стройки этого отделения, чтобы использовать
его в качестве отделения с низкой темпера‐
турой.
Ящик NaturaFresh
Это устройство обеспечивает быстрое охла‐
ждение продуктов и более равномерную тем‐
пературу в ящике.
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Сдвиньте заслонку вверх, как показано на
рисунке.
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Включите функцию "День покупок".
48 electrolux
2. Включите функцию "День покупок".
3. Загорается индикатор "День покупок".
4. Сдвиньте заслонку вверх, как показано на
рисунке.
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Сдвиньте заслонку вниз.
Функция QuickChill для охлаждения напитков
Эта функция предназначена для быстрого
охлаждения напитков.
Для включения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Извлеките или переместите вверх ящик
NaturaFresh и установите полку для буты‐
лок перед пазами QuickChill, как показано
на рисунке.
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Сдвиньте заслонку вниз.
2. Выключите функцию "День покупок".
3. Индикатор "День покупок" гаснет.
ВАЖНО! Функция выключается
автоматически через несколько часов.
Полезные советы
Нормальные звуки при работе прибора
• При протекании хладагента по трубкам мо‐
гут быть слышны негромкие булькающие и
журчащие звуки. Это нормальное явление.
• Когда компрессор включен, он нагнетает
хладагент в холодильный контур, и в это
время могут быть слышны гудение и шум от
вибрации. Это нормальное явление.
• Тепловое расширение может вызывать по‐
явление внезапного треска. Это естествен‐
ное физическое явление, не представляю‐
щее опасности. Такое явление является
нормальным.
Уход и чистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед
выполнением каких-либо операций по
чистке или уходу за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
В холодильном контуре данного прибора
содержатся углеводороды; поэтому его
обслуживание и заправка должны осуще‐
ствляться только уполномоченными специа‐
листами.
Некоторые чистящие средства для кухни со‐
держат химикаты, могущие повредить пласт‐
массовые детали прибора. По этой причине
рекомендуется мыть внешний корпус прибора
только теплой водой с небольшим количест‐
вом моющего средства.
Замена угольного воздушного фильтра
Для обеспечения оптимальной работы уголь‐
ного воздушного фильтра, его следует еже‐
годно заменять.
Вы можете приобрести новые активные воз‐
душные фильтры у местного представителя.
Инструкции см. в разделе "Установка уголь‐
ного воздушного фильтра".
Размораживание холодильника
При нормальных условиях наледь автомати‐
чески удаляется с испарителя холодильной
камеры при каждом выключении мотор-ком‐
прессора. Талая вода сливается в специаль‐
ный поддон, установленный с задней стороны
прибора над мотор-компрессором, и там ис‐
паряется.
electrolux 49
Необходимо периодически прочищать слив‐
ное отверстие, имеющееся посредине канала
холодильной камеры, во избежание попада‐
ния капель воды на находящиеся в ней про‐
дукты. Используйте для этого специальное
приспособление, которое поставляется вста‐
вленным в сливное отверстие.
Размораживание морозильной камеры
Морозильная камера данной модели относит‐
ся к типу "no frost" (без инея). Это означает,
что в ней не образуются иней и лед ни на про‐
дуктах, ни на стенках самой камеры.
Отсутствие инея обеспечивается благодаря
постоянной циркуляции холодного воздуха
внутри камеры от автоматически включающе‐
гося вентилятора.
Технические данные
ENA34933W
ENA38933W
Габариты
Высота
1850 мм
2010 мм
Ширина
595 мм
595 мм
Глубина
632 мм
632 мм
18 час
18 час
Время повышения
температуры
Технические данные указаны на паспортной
табличке на левой стенке внутри прибора и на
табличке энергопотребления.
Установка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед установкой
прибора внимательно прочитайте
"Информацию по технике безопасности" для
обеспечения собственной безопасности и
правильной эксплуатации прибора.
Размещение
Устанавливайте холодильник в месте, где
температура окружающей среды соответ‐
ствует климатическому классу, указанному на
табличке с техническими данными:
Клима‐
тический
класс
Температура окружающей сре‐
ды
SN
от +10°C до +32°C
N
от +16°C до +32°C
ST
от +16°C до +38°C
T
от +16°C до +43°C
50 electrolux
Расположение
Прибор следует устанавливать на достаточ‐
ном расстоянии от источников тепла, таких
как радиаторы отопления, котлы, прямые сол‐
нечные лучи и т.д. Обеспечьте свободную
циркуляцию воздуха сзади холодильника.
Если прибор расположен под подвесным
шкафчиком, для обеспечения оптимальной
работы минимальное расстояние между кор‐
пусом и шкафчиком должно быть не менее
100 мм. Тем не менее, лучше всего не
устанавливать прибор под навесными шка‐
фами. Точность выравнивания по горизонта‐
ли достигается с помощью регулировки высо‐
ты ножек в основании корпуса.
2
1
3
Выравнивание по высоте
При установке прибора убедитесь, что он
стоит ровно. Для этого используйте две регу‐
лируемые ножки спереди внизу.
100 mm
min
ВНИМАНИЕ! Должна быть обеспечена
возможность отключения прибора от
сети электропитания; поэтому после
установки холодильника должен быть
обеспечен легкий доступ к вилке сетевого
шнура.
Задние прокладки
В пакет с документацией вложены две про‐
кладки, которые должны быть закреплены,
как показано на рисунке.
Ослабьте винты и вставьте прокладки под их
головки, после чего снова затяните винты.
B
20 mm
A
Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть удосто‐
верьтесь, что напряжение и частота, указан‐
ные в табличке технических данных, соответ‐
ствуют параметрам вашей домашней элек‐
трической сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой целью
вилка сетевого шнура имеет специальный
контакт заземления. Если розетка электриче‐
ской сети не заземлена, выполните отдель‐
ное заземление прибора в соответствии с
действующими нормами, поручив эту опера‐
цию квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответ‐
ственность в случае несоблюдения вышеука‐
занных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует директивам
Европейского Союза.
Снятие держателей полок
Ваш холодильник оснащен держателями по‐
лок, позволяющими фиксировать полки при
транспортировке.
Чтобы снять их, действуйте следующим об‐
разом:
1. Передвиньте держатели полок по направ‐
лению стрелки (A).
2. Поднимите полку сзади и потяните ее впе‐
ред, пока она не снимется (B).
3. Снимите держатели (C).
electrolux 51
1. Закройте крышку заслонки.
2. Достаньте фильтр из пластикового пакета.
3. Вставьте фильтр в паз, расположенный с
задней стороны крышки заслонки.
4. Закройте крышку заслонки.
Установка угольного воздушного фильтра
Угольный воздушный фильтр представляет
собой фильтр с активированным углем, по‐
глощающий неприятные запахи и обеспечи‐
вающий сохранение наилучшего вкуса и аро‐
мата всех пищевых продуктов без смешения
запахов.
При поставке угольный фильтр находится в
пластиковом пакете для обеспечения сохра‐
нения его свойств и срока службы. Перед
включением прибора фильтр следует устано‐
вить за заслонкой.
ВАЖНО! Обращаться с фильтром следует
аккуратно, чтобы не повредить его
поверхность. Фильтр необходимо заменять
раз в шесть месяцев.
Перевешивание дверцы
Для изменения направления открывания
дверцы обратитесь в ближайший сервисный
центр. Специалист сервисного центра пере‐
весит дверцу за дополнительную плату.
Забота об окружающей среде
Символ
на изделии или на его упаковке
указывает, что оно не подлежит утилизации в
качестве бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для последующей
утилизации. Соблюдая правила утилизации
изделия, Вы поможете предотвратить
причинение окружающей среде и здоровью
людей потенциального ущерба, который
возможен в противном случае, вследствие
неподобающего обращения с подобными
отходами. За более подробной информацией
об утилизации этого изделия просьба
обращаться к местным властям, в службу по
вывозу и утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
52 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y
utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el
aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad.
Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo
largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las
normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para
que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos
que una persona responsable de su seguridad
les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados
de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe
de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca
del aparato como pueda) y retire la puerta para
impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta
magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo
con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de
desechar el aparato antiguo. Evitará así que se
convierta en una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de
ventilación libres de obstrucciones.
• Este aparato es para uso doméstico exclusivamente.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como
se explica en este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de
refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su uso.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a), un gas natural con un gran nivel
de compatibilidad medioambiental, aunque inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños al circuito
de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos y fuentes de encendido cercanas
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito, incendio o descarga
eléctrica.
Advertencia Sólo el personal técnico homologado está autorizado a sustituir los
componentes eléctricos (cable de alimentación,
enchufe, compresor) del aparato.
1. El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato.
Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe
del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el
enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica
o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de
la bombilla 16) de la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento
congelador con las manos húmedas o mojadas,
ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la
luz solar directa.
16) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
electrolux 53
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la
salida de aire de la pared posterior. 17)
• Los alimentos que se descongelen no deben
volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Siga estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en
el congelador; la presión que se genera en el
recipiente podría hacerlo estallar y dañar el aparato.
• No consuma polos helados retirados directamente del aparato; podría sufrir quemaduras
causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la
toma de corriente.
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave
el interior y los accesorios internos con agua
templada y un jabón neutro para eliminar el típico olor de los productos nuevos. A continuación
seque bien.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo
del aparato. Utilice un raspador plástico.
• No utilice secadores de pelo ni otros aparatos
de calefacción para acelerar la descongelación.
El calor excesivo puede dañar el interior de plástico; además, la humedad podría penetrar en el
sistema eléctrico y hacer que se active.
• Revise regularmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie
el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua
se acumulará en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica,
siga atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
17) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free)
18) Si está prevista una conexión de agua
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado.
Informe de los posibles daños de inmediato a la
tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve
el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas
antes de conectar el aparato, para permitir que
el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire
adecuada alrededor, ya que de lo contrario se
produce recalentamiento. Para conseguir una
ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del
producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe
después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro de
agua potable. 18)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las
tareas que se requieran para ejecutar el servicio
o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y
sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales
para la capa de ozono, ni en el circuito de
refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos
urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo
con la normativa vigente, que puede solicitar a las
autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor. Los materiales de este
son reciclaaparato marcados con el símbolo
bles.
54 electrolux
Panel de mandos
1
2
7
3
6
4
5
1 Regulador de temperatura del frigorífico
Tecla menos
2 Regulador de temperatura del frigorífico
Tecla más
3 Tecla ON/OFF
Tecla OK
4 Regulador de temperatura del congelador
Tecla más
Regulador del temporizador
5 Pantalla
6 Regulador de temperatura del congelador
Tecla menos
Regulador del temporizador
7 Tecla Mode
Apagado del frigorífico
Para apagar el frigorífico:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Apagado del frigorífico parpadea.
El indicador del frigorífico muestra rayas.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Aparece el indicador Apagado del frigorífico.
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indicador de temperatura del frigorífico
Función de humedad extra
Función de bloqueo para niños
Función Apagado del frigorífico
Función Drinks Chill
Temporizador
Indicador de temperatura del congelador
Indicador de alarma
Función Compra
Función Action Freeze
Encendido
Para encender el aparato:
1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Pulse la tecla ON/OFF si la pantalla está apagada.
3. Puede que oiga la señal acústica de alarma
tras unos segundos.
Para restaurar la alarma, consulte la sección
"Alarma de temperatura alta".
4. Los indicadores de temperatura muestran la
temperatura predeterminada programada.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
Apagado
Para apagar el aparato:
1. Pulse la tecla ON/OFF durante 5 segundos.
2. La pantalla se apaga.
3. Para desconectar el aparato de la corriente,
desconecte el enchufe de la toma de corriente.
Pantalla
12
11 Función Eco Mode
12 Función vacaciones
Encendido del frigorífico
Para encender el frigorífico:
1. Pulse el regulador de temperatura del frigorífico.
O:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Apagado del frigorífico parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Se apaga el indicador Apagado del frigorífico.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
Regulación de la temperatura
La temperatura programada en el frigorífico y el
congelador puede ajustarse pulsando los reguladores de temperatura.
Defina la temperatura predeterminada:
• +5 °C para el frigorífico
• -18 °C para el congelador
Los indicadores de temperatura muestran la temperatura programada.
Importante Para restaurar la temperatura
predeterminada seleccionada, apague el aparato.
electrolux 55
La temperatura programada se alcanza en un plazo de 24 horas.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Se apaga el indicador Humedad extra.
Importante Tras un corte de energía eléctrica, no
se pierde la temperatura programada.
Función vacaciones
Esta función permite mantener el frigorífico vacío
durante periodos largos sin que se acumulen malos olores.
Para una temperatura óptima de almacenamiento
de alimentos, seleccione la función Eco Mode.
Consulte la sección "Función Eco Mode".
Función Eco Mode
Para una temperatura óptima de almacenamiento
de alimentos, seleccione la función Eco Mode.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Eco Mode parpadea.
El indicador de temperatura muestra durante
unos segundos la temperatura programada.
– para el frigorífico: +5°C
– para el congelador: -18°C
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Eco Mode.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Eco Mode.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Eco Mode se apaga.
Importante Para desactivar la función, seleccione una temperatura diferente.
Función de bloqueo para niños
Para bloquear cualquier posible manipulación mediante las teclas, seleccione la función de bloqueo
para niños.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
2. El indicador Bloqueo para niños parpadea.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Apagado del frigorífico.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Bloqueo para niños.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Se apaga el indicador Bloqueo para niños.
Función de humedad extra
Si debe aumentar la humedad del refrigerador, le
recomendamos activar la función de humedad extra.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Humedad extra parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Humedad extra.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Humedad extra.
Importante El compartimento frigorífico debe
estar vacío mientras la función esté activada.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Vacaciones parpadea.
El indicador de temperatura del frigorífico
muestra durante unos segundos la temperatura programada.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Vacaciones.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Vacaciones.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Vacaciones se apaga.
4. La función Eco Mode se restaura si se ha seleccionado previamente.
Importante Para desactivar la función, seleccione una temperatura diferente para el frigorífico.
Función Drinks Chill
Utilice la función Drinks Chill como advertencia de
seguridad cuando coloque botellas en el compartimento congelador.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Drinks Chill parpadea.
El Temporizador muestra el valor seleccionado
(30 minutos) durante unos segundos.
2. Pulse la tecla del temporizador para ajustar el
valor entre 1 y 90 minutos.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Drinks Chill.
El Temporizador empieza a parpadear.
Al terminar la cuenta atrás, el indicador Drinks Chill
parpadea y suena la alarma:
1. Saque las bebidas del compartimiento congelador.
2. Desactive la función.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Drinks Chill.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Drinks Chill se apaga.
La función se puede desactivar en cualquier momento.
56 electrolux
Función Compra
Si necesita introducir una gran cantidad de alimentos calientes, por ejemplo después de hacer
la compra, se aconseja activar esta función para
enfriarlos más rápidamente y evitar que suba la
temperatura de los que ya están almacenados.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Compra parpadea.
El indicador de temperatura del frigorífico
muestra durante unos segundos la temperatura programada.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Compra.
La función se desactiva automáticamente después de unas 6 horas.
Para desactivar la función antes del final automático:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Compra.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Compra se apaga.
4. La función Eco Mode se restaura si se ha seleccionado previamente.
Importante Para desactivar la función, seleccione una temperatura diferente para el frigorífico.
Función Action Freeze
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Action Freeze parpadea.
El indicador de temperatura del frigorífico
muestra durante unos segundos el símbolo
.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Action Freeze.
Empieza una animación.
La función se para automáticamente después de
52 horas.
Para desactivar la función antes del final automático:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Action Freeze.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Action Freeze se apaga.
4. La función Eco Mode se restaura si se ha seleccionado previamente.
Importante Para desactivar la función, seleccione una temperatura diferente para el congelador.
Alarma de temperatura alta
Un aumento de la temperatura del compartimento
congelador (por ejemplo, por un corte de energía
eléctrica) se indica mediante:
• parpadeo de los indicadores de alarma y temperatura del congelador
• señal acústica.
Para restaurar la alarma:
1. Pulse cualquier tecla.
2. La señal acústica se apaga.
3. El indicador de temperatura del congelador
muestra durante unos segundos la temperatura máxima alcanzada. Después vuelve a
mostrar la temperatura programada.
4. El indicador de alarma sigue parpadeando hasta que se recuperan las condiciones normales.
Cuando la alarma termina, el indicador de alarma
se apaga.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas
con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el
característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No emplear detergentes o polvos
abrasivos que podrían dañar las superficies.
Uso diario
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o
después de un periodo sin uso, déjelo en marcha
al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes
de colocar los productos en el compartimento.
Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo, por un
corte del suministro eléctrico, si la interrupción ha
sido más prolongada que el valor indicado en la
tabla de características técnicas bajo "tiempo de
elevación", los alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar (después de que
se hayan enfriado).
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en el
compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congelador;
en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
electrolux 57
Enfriamiento por aire
La tecnología ClimaTech permite enfriar los alimentos con rapidez y mantener una temperatura
más uniforme dentro del compartimento.
Este dispositivo permite enfriar los alimentos con
más rapidez y mantener una temperatura más uniforme dentro del compartimento.
3. Deslice hacia arriba la compuerta como se indica en la figura.
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
2. Desactive la función Compra.
3. El indicador Compra se apaga.
Importante La función se apaga
automáticamente después de unas horas.
Modo FreshZone
Si no necesita utilizar el compartimiento como NaturaFresh, puede cambiar los ajustes para usarlo
como cajón de baja temperatura.
Filtro de carbón
El aparato lleva un filtro de carbón situado en el
interior de una compuerta ubicada en la parte posterior del conducto de distribución de aire.
El filtro purifica el aire, elimina los malos olores del
compartimento frigorífico y mejora la calidad de
conservación de los alimentos.
Cajón NaturaFresh
Este dispositivo permite enfriar los alimentos con
rapidez y mantener una temperatura más uniforme
dentro del cajón.
Para activar la función:
1. Deslice hacia arriba la compuerta como se indica en la figura.
Para activar la función:
1. Active la función Compra.
2. Se enciende el indicador Compra.
58 electrolux
3. Se enciende el indicador Compra.
4. Deslice hacia arriba la compuerta como se indica en la figura.
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
QuickChill de bebidas
Esta función permite enfriar bebidas rápidamente.
Para activar la función:
1. Retire o coloque hacia arriba el cajón NaturaFresh y coloque el estante para botellas frente
a las ranuras QuickChill como se indica en la
figura.
2. Active la función Compra.
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
2. Desactive la función Compra.
3. El indicador Compra se apaga.
Importante La función se apaga
automáticamente después de unas horas.
Consejos útiles
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o un burbujeo
cuando el refrigerante se bombea por el serpentín o los tubos. Esto es correcto.
• Cuando está en marcha, el compresor bombea
el refrigerante a través de todo el circuito y emite
un zumbido o un sonido intermitente. Esto es
correcto.
• La dilatación térmica puede causar una serie de
crujidos repentinos. Se trata de un fenómeno físico natural y no peligroso. Esto es correcto.
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de
cocina contienen químicos que pueden atacar o
dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se
recomienda que el exterior del aparato se limpie
sólo con agua templada a la que se añadirá un
poco de líquido lavavajillas.
Cambio del filtro de aire de carbón
Para garantizar un rendimiento óptimo, es preciso
cambiar el filtro de aire de carbón una vez al año.
En la red de servicio técnico local puede adquirir
filtros de aire activo nuevos.
Consulte el apartado "Instalación del filtro de aire
de carbón" para obtener las instrucciones.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el
compresor, durante el funcionamiento normal. El
agua de la descongelación se descarga hacia un
recipiente especial situado en la parte posterior del
aparato, sobre el motor compresor, donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de
salida del agua de descongelación situado en la
mitad del canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orificio
de desagüe.
electrolux 59
Descongelación del congelador
El compartimento congelador de este modelo es
de tipo "no frost" y no produce escarcha. Esto significa que, durante el funcionamiento, no se forma
escarcha ni en las paredes internas del aparato ni
sobre los alimentos.
La ausencia de escarcha se debe a la continua
circulación del aire frío en el interior del compartimento impulsado por un ventilador controlado automáticamente.
Datos técnicos
ENA34933W
ENA38933W
Medidas
Altura
1850 mm
2010 mm
Anchura
595 mm
595 mm
Fondo
632 mm
632 mm
18 h
18 h
Tiempo de elevación
La información técnica se encuentra en la placa de
datos técnicos, en el lado interior izquierdo del
aparato, y en la etiqueta de energía.
Instalación
Precaución Lea atentamente la
"información de seguridad" para garantizar
su propia seguridad y el correcto funcionamiento
del electrodoméstico antes de instalar el
electrodoméstico.
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del
aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Ubicación
Instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc.
Asegúrese también de que el aire puede circular
sin obstáculos por la parte trasera del armario. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se
coloca debajo de un mueble de cocina colgado de
la pared, deje una distancia mínina de 100 mm
entre la parte superior del aparato y el mueble de
pared. No obstante, lo ideal sería que el aparato
no se colocara debajo de muebles colgados de la
pared. La base del aparato cuenta con una o más
patas ajustables para garantizar su nivelado correcto.
Advertencia Debe ser posible desenchufar
el aparato de la toma de corriente; por lo
tanto, el enchufe tiene que quedar accesible tras
la instalación del aparato.
60 electrolux
100 mm
min
Nivelado
Al colocar el aparato compruebe que queda nivelado. Esto se puede conseguir utilizando las dos
patas ajustables de la parte inferior delantera.
B
20 mm
A
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el
voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de
datos técnicos se corresponden con el suministro
de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe
del cable de alimentación se suministra con un
contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se
toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la
CEE.
Retirada de las sujeciones para estantes
El aparato va equipado con sujeciones que permiten mantener los estantes fijos durante el transporte.
Retire las sujeciones como se indica a continuación:
1. Desplace las sujeciones de los estantes en la
dirección de la flecha (A).
2. Eleve el estante desde atrás y empújelo hacia
delante hasta que quede libre (B).
3. Retire las sujeciones (C).
Piezas de separación traseras
En la bolsa de la documentación hay dos separadores que deben colocarse como se indica en la figura.
Afloje los tornillos, introduzca el separador por debajo la cabeza de los tornillos y vuelva a apretarlos.
2
1
3
Instalación del filtro de carbón
El aparato cuenta con un filtro de carbón activo
que absorbe los malos olores, conserva el sabor y
el aroma de los alimentos en condiciones de mantenimiento óptimas y, evita la contaminación cruzada de olores.
electrolux 61
El filtro de carbón se suministra en una bolsa de
plástico que garantiza su duración e integridad. El
filtro se debe colocar detrás de la compuerta antes
de poner en marcha el aparato.
1. Abra la compuerta.
2. Saque el filtro de la bolsa de plástico.
3. Introduzca el filtro en la ranura que hay en el
reverso de la compuerta.
4. Cierre la compuerta.
Importante Manipule el filtro con cuidado para
que no se desprendan fragmentos de su
superficie. El filtro se debe cambiar cada seis
meses.
Cambio del sentido de apertura de las
puertas
Para cambiar el sentido de apertura de la puerta,
póngase en contacto con el servicio posventa más
próximo. El personal del centro de servicio técnico
cambiará el sentido de apertura de las puertas con
costes a su cargo.
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede
tratar como un residuo normal del hogar. Se
deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien
al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo
producto similar al que se deshecha, bien a un
punto municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.
Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma adecuada.
Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
62 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att
du noggrant läser igenom denna bruksanvisning,
inklusive tips och varningar, innan du installerar
och använder produkten första gången. För att
undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt
att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att
alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på person och
egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk eller
sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med
den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för
barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den
från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära
produkten som möjligt) och demontera dörrarna
så att lekande barn inte utsätts för elektriska
stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har
en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med
att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk
att produkten blir en dödsfälla för barn.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder
för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i
produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte
har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den
är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att
försöka modifiera denna produkt på något sätt.
En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning,
brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut
av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte blockeras eller
täpps igen.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka
brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter
löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att lampglaset 19) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar
den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta
inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt
solsken under långa perioder.
• Denna produkt är endast avsedd för användning
i hemmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror
och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten eftersom de kan explodera.
Allmän säkerhet
19) I förekommande fall.
electrolux 63
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på
den bakre väggen. 20)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring
från produktens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i produkten eftersom detta skapar ett tryck i
behållaren som då kan explodera och skada
produkten.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från produkten.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från
eluttaget före underhåll.
• Innan du använder produkten första gången,
rengör insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och lite neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost
från produkten. Använd en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande apparater för att påskynda avfrostningen. Hög värme kan skada plastdelarna inne
i produkten, och fukt kan tränga in i det elektriska systemet och göra det strömförande.
• Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer
vatten att samlas på produktens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den
inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rap-
20) Om produkten är frostfri
21) Om produkten har en vattenanslutning
•
•
•
•
•
•
portera omedelbart eventuella skador till din
återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan
kan rinna tillbaka i kompressorn.
Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt
produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna
som är relevanta för installationen.
När så är möjligt bör produktens baksida vara
vänd mot en vägg för att undvika risken för
brännskador genom kontakt med produktens
varma delar (kompressor, kondensor).
Produkten får inte placeras nära värmeelement
eller spisar.
Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 21)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att
utföra service på produkten skall utföras av en
behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av
en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser:
Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga
bestämmelser som kan erhållas från de lokala
myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denkan
na produkt som är märkta med symbolen
återvinnas.
64 electrolux
Kontrollpanel
1
2
7
3
6
4
5
1 Temperaturreglage för kyl
Minusknapp
2 Temperaturreglage för kyl
Plusknapp
3 ON/OFF -knapp
OK-knapp
4 Temperaturreglage för frys
Plusknapp
Timerreglage
5 Display
6 Temperaturreglage för frys
Minusknapp
Timerreglage
7 Mode-knapp
Stänga av kylen
Stänga av kylen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för avstängd kyl blinkar.
Kylindikatorn visar streck.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för avstängd kyl tänds.
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Temperaturdisplay kyl
Extra fukt-funktion
Barnlås
Kyl av
Funktionen Drinks Chill
Timer
Temperaturdisplay frys
Larmindikator
Shoppingfunktion
Funktionen Action Freeze
Slå på
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF -knappen om displayen inte
är tänd.
3. Alarmet kan ljuda efter några sekunder.
För återställning av alarmet, se "Larm vid för
hög temperatur".
4. Temperaturindikatorerna visar den inställda
standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja
en annan temperatur.
Stänga av
Gör på följande sätt för att stänga av produkten:
1. Tryck på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från strömkällan:
Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
Display
12
11 Funktionen Eco Mode
12 Semesterfunktion
Slå på kylen
Slå på kylen:
1. Tryck på kylens temperaturreglage.
Eller:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för avstängd kyl blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för avstängd kyl släcks.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja
en annan temperatur.
Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för kylen och frysen
kan justeras genom att man trycker på temperaturreglagen.
Ställa in standardtemperatur:
• +5 °C i kylskåpet
• –18 °C i frysen
Temperaturindikatorerna visar den inställda temperaturen.
Viktigt För att återställa den inställda
standardtemperaturen stänger du av produkten.
Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar.
electrolux 65
Viktigt Efter ett strömavbrott sparas den inställda
temperaturen.
För optimal förvaring av livsmedel väljer du funktionen Eco Mode. Se " funktionen Eco Mode".
Funktionen Eco Mode
För optimal förvaring av livsmedel väljer du funktionen Eco Mode.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan Eco Mode blinkar.
Temperaturindikatorn visar den inställda temperaturen i några sekunder:
– För kylen: +5 °C
– För frysen: –18 °C
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan Eco Mode tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan
Eco Mode blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan Eco Mode släcks.
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en
annan temperatur att ställa in.
Barnlås
För att låsa knapparna använder du funktionen
Barnlås.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
2. Kontrollampan för barnlåset blinkar.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för barnlåset tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för
barnlåset blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för barnlåset släcks.
Extra fukt-funktion
Om du behöver öka luftfuktigheten i kylen rekommenderar vi att du aktiverar Extra fukt-funktionen.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för Extra fukt blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för Extra fukt tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för
Extra fukt blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för Extra fukt släcks.
Semesterfunktion
Med denna funktion kan du ha kylskåpet stängt
och tomt under exempelvis en semester eller annan längre tidsperiod utan att dålig lukt bildas.
Viktigt Kylskåpet måste vara tomt när funktionen
aktiveras.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för semesterfunktionen blinkar.
Temperaturindikatorn för kylen visar den inställda temperaturen i några sekunder.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för semesterfunktionen tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för
semesterfunktionen blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för semesterfunktionen släcks.
4. Funktionen Eco Mode återställs om den har
valts tidigare.
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en
annan temperatur att ställa in för kylen.
Funktionen Drinks Chill
Funktionen Drinks Chill är avsedd att användas
som en säkerhetsvarning när flaskor läggs in i frysen för kylning.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan Drinks Chill blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30 minuter) i
några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan Drinks Chill tänds.
Timern börjar att blinka.
När nedräkningen är slut blinkar kontrollampan
Drinks Chill och ett alarm ljuder:
1. Ta ut dryckerna ur frysfacket.
2. Avaktivera funktionen.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan
Drinks Chill blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan Drinks Chill släcks.
Det går att avaktivera funktionen när som helst.
Shoppingfunktion
Om du behöver lägga in en större mängd varma
matvaror när du har handlat rekommenderar vi att
du aktiverar shoppingfunktionen för att kyla matvarorna snabbare och för att inte värma upp andra
matvaror i kylskåpet.
Aktivera funktionen:
66 electrolux
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för shoppingfunktionen blinkar.
Temperaturindikatorn för kylen visar den inställda temperaturen i några sekunder.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
Shoppingfunktionen stängs av automatiskt efter
cirka 6 timmar.
För att avaktivera funktionen innan den stängs av
automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för
shoppingfunktionen blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
4. Funktionen Eco Mode återställs om den har
valts tidigare.
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en
annan temperatur i kylen.
Funktionen Action Freeze
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan Action Freeze blinkar.
Kontrollampan för frysens temperatur visar
symbolen i några sekunder.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan Action Freeze tänds.
En animering startar.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar.
För att avaktivera funktionen innan den stängs av
automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan
Action Freeze blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan Action Freeze släcks.
4. Funktionen Eco Mode återställs om den har
valts tidigare.
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en
annan temperatur i frysen.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund av ett
strömavbrott) indikeras på följande sätt:
• Kontrollamporna för alarm och frystemperatur
blinkar.
• Summern ljuder.
Återställa alarmet:
1. Tryck på valfri knapp.
2. Summern stängs av.
3. Temperaturindikatorn för frysen visar den
högsta uppnådda temperaturen i några sekunder. Därefter visas återigen den inställda temperaturen.
4. Kontrollampan för alarm fortsätter att blinka tills
de normala förhållandena har återställts.
När alarmet har återställts släcks kontrollampan för
alarm.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för
att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana produkter skadar produktens ytfinish.
Daglig användning
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan
du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen
under Temperaturökningstid, måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har
kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används,
tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på
den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen
medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i
detta fall dock lite längre tid.
Luftkylning
Tekniken ClimaTech gör att maten kyls ner snabbt
och ger en jämnare temperatur.
Med denna funktion kan du snabbt kyla mat och
få en jämnare temperatur i utrymmet.
electrolux 67
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
Viktigt Funktionen stängs av automatiskt efter
några timmar.
Kolfilter
Din produkt är utrustad med ett kolfilter som sitter
bakom en lucka i den bakre väggen.
Filtret renar luften från oönskade lukter i kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar lagringskvaliteten.
FreshZone-läge
Om utrymmet inte behövs som NaturaFresh, kan
du ändra inställningarna så att det endast fungerar
som en låda med lägre temperatur.
NaturaFresh-låda
Med denna funktion kan du snabbt kyla mat och
få en jämnare temperatur i lådan.
Aktivera funktionen:
1. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera shoppingfunktionen.
2. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
3. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
68 electrolux
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
QuickChill av drycker
Den här funktionen möjliggör snabb nerkylning av
drycker.
Aktivera funktionen:
1. Ta bort eller flytta upp NaturaFresh-lådan och
placera flaskstället framför QuickChill-öppningen enligt bilden.
2. Aktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
4. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
Viktigt Funktionen stängs av automatiskt efter
några timmar.
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet
runt och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt och
ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att
produktens ytterhölje endast rengörs med varmt
vatten och ett milt diskmedel.
Byte av kolfilter
För att upprätthålla bästa prestanda skall kolfiltret
bytas ut en gång om året.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din återförsäljare.
Se instruktioner i avsnittet "Montering av kolfilter".
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut
via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet
för att undvika att vattnet rinner över och droppar
ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
electrolux 69
Avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är emellertid av
"frostfri" typ. Detta innebär att det inte bildas någon
frost under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av en automatiskt
kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.
Tekniska data
ENA34933W
ENA38933W
Mått
Höjd
1850 mm
2010 mm
Bredd
595 mm
595 mm
Djup
632 mm
632 mm
18 timmar
18 timmar
Temperaturökningstid
Den tekniska informationen anges på typskylten
som sitter till vänster inne i produkten samt på
energietiketten.
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och för
att du skall kunna använda produkten på
korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet
"Säkerhetsinformation" innan du installerar
produkten.
Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Placering
Produkten bör placeras på säkert avstånd från
värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luften kan cirkulera
fritt runt produktens baksida. För att säkerställa
bästa prestanda om produkten placeras under en
överhängande väggenhet måste det vara minst
100 mm avstånd mellan produktens ovansida och
väggenheten. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggenheter. Produkten kan justeras in i våg med en eller flera justerbara
fötter.
Varning Det måste gå att koppla bort
produkten från elnätet. Stickkontakten måste
därför vara lätt att komma åt när produkten har
installerats.
100 mm
min
70 electrolux
B
20 mm
A
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer
med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt
är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta
en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten
till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Borttagning av hyllspärrarna
Din produkt är utrustad med hyllspärrar för att låsa
hyllorna under transport.
För att ta bort hyllspärrarna:
1. Flytta hyllspärrarna i pilens riktning (A).
2. Lyft hyllan bakifrån och tryck den framåt tills
den kommer fri (B).
3. Ta bort spärrarna (C).
Bakre distanshållare
I påsen med bruksanvisningen finns två distanshållare som skall monteras såsom figuren visar.
Lossa skruvarna, för in distanshållarna under skruvarnas huvuden och dra åt skruvarna.
2
1
3
Avvägning
Se till att produkten står i våg där den installeras.
Justera vid behov produkten med hjälp av de två
främre, justerbara fötterna.
Montering av kolfilter
Kolfiltret är ett aktivt kolfilter som absorberar dålig
lukt och bidrar till att bevara bästa smak och arom
hos alla matvaror utan risk för korskontaminering
av lukter.
Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för att
dess prestanda och egenskaper ska bevaras. Filtret ska placeras på luckans baksida innan produkten slås på.
1. Öppna luckan.
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida.
4. Stäng luckan.
electrolux 71
Viktigt Hantera filtret försiktigt så att inte små
fragment lossnar från ytan. Filtret bör bytas en
gång i halvåret.
Omhängning av dörrar
Om du vill hänga dörren åt andra hållet, kontaktar
du närmaste serviceavdelning. En servicetekniker
hänger om den mot en avgift.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
www.electrolux.com
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.electrolux.dk
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.electrolux.no
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.electrolux.pt
www.electrolux.ru
Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite
nuestro site:
www.electrolux.es
210620685-00-112009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement