ZANUSSI ZRB632FW Handleiding

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

ZANUSSI ZRB632FW Handleiding | Manualzz
NL
Gebruiksaanwijzing
Koelkast-Vriezer
ZRB632FW
ZRB634FW
ZRB638FW
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen
veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
2
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 2)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Als u het stopcontact niet kunt bereiken, onderbreek
dan de stroomtoevoer.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als
de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het
apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
3
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat
uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Verplaatsbare schappen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur
in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand instellen.
Het plaatsen van de deurschappen
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste
vak.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur
op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en
plaats op een andere gewenste hoogte terug.
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen
dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek het mandje
naar u toe om het uit de vriezer te halen, tot het niet verder
kan, verwijder het mandje door de voorkant naar boven te
kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het mandje een
beetje op en schuift u hem gekanteld in de vriezer. Zodra
het mandje over de eindpunten heen is, kunt u hem terug
op zijn plaats schuiven.
2
1
5
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dit is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dit is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dit is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt
noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een lagere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien
en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als
het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
6
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te
maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het
snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg
ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al
ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste
warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke;
zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te
vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient
u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant
aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen ijs vormt als deze in
bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door
een continue circulatie van koude lucht in het vak, die
aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
Problemen oplossen
Let op! Voordat u storingen opspoort, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Belangrijk! Bij de werking van het apparaat zijn bepaalde
geluiden te horen die heel normaal zijn (compressor- en
circulatiegeluid). Dit betekent niet dat er sprake is van een
defect of een probleem, maar een normale werking van
het apparaat.
7
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat wordt niet correct onder- Controleer of het apparaat stabiel staat
steund.
(alle vier de pootjes moeten op de vloer
staan).
De compressor werkt continu.
De temperatuurregelaar is niet correct Stel een warmere temperatuur in.
ingesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant Tijdens het automatische ontdooipro- Dit is juist.
van de koelkast.
ces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om
in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
Er loopt water over de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
Er is te veel rijp en ijs.
De producten zijn niet correct verpakt. Verpak de producten beter.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De temperatuurregelaar is niet correct Stel een hogere temperatuur in.
ingesteld.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuurregelaar is niet correct Stel een hogere temperatuur in.
te laag.
ingesteld.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuurregelaar is niet correct Stel een lagere temperatuur in.
te hoog.
ingesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in de koelkast is Er is geen koude luchtcirculatie in het Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
te hoog.
apparaat.
in het apparaat is.
De temperatuur in het vriesvak is Producten liggen te dicht op elkaar.
te hoog.
Berg de producten zodanig op dat er
koude lucht kan circuleren.
Het apparaat werkt niet.
Schakel het apparaat in.
8
Het apparaat is uitgeschakeld.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het lampje brandt niet.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact. Neem contact op
met een gekwalificeerde elektricien.
Het lampje is stuk.
Raadpleeg "Het lampje vervangen".
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na
uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met een onderhoudsdienst.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de
schroef van de afdekking van het
lampje.
2. Trek de haak van de
afdekking van de
lamp naar buiten.
3. Haal de afdekking
van het lampje.
Oplossing
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
4. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje
met hetzelfde vermogen (het maximumvermogen is
vermeld op de afdekking van het lampje).
5. Installeer de afdekking van het lampje.
6. Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
2
3
Technische gegevens
ZRB632FW
ZRB634FW
ZRB638FW
Afmetingen
Tijdsduur
Hoogte
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Breedte
595 mm
595 mm
595 mm
Diepte
632 mm
632 mm
632 mm
16 h
18 h
18 h
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
9
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder
een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje
en de muur ten minste 100 mm bedragen om de beste
prestatie te garanderen . Voor de beste prestatie kunt u
het apparaat beter niet onder een afdakje zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
min.100 mm
Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn het apparaat
van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de
stekker moet daarom na installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
20 mm
Afstandsstukken achterkant en waterpas zetten
2
1
3
Zorg er voor dat, wanneer
u het apparaat plaatst, het
waterpas staat. Deze stand
kan bereikt worden met de
twee afstelbare voetjes die
aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten
tijdens transport.
Om deze te verwijderen
gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting van
de pijl (A).
2. Til het schap aan de
achterkant op en duw
het naar voren tot het
vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
Elektrische aansluiting
B
A
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden
zoals te zien is in de afbeelding.
Draai de schroeven los,
plaats het afstandsstuk
onder de kop van de
schroef en draai de
schroeven weer vast.
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als
bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
Waarschuwing! Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de
stekker uit het stopcontact is getrokken.
10
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Open de deur. Schroef
het middelste scharnier
(m2) los. Verwijder het
kunststof afstandsstuk
(m1).
• Verwijder de afstandsstukken (m6) en verplaats ze naar de andere
kant van het scharnier
(m5).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linker pen
van het deksel van het
middelste scharnier
(m3, m4) en monteer het
op de andere kant.
• Monteer de pen van het
middelste scharnier
(m5) in het linker gat van
de onderste deur.
• Schroef het onderste
• Verwijder de pluggen
scharnier (b1) los.
(1) aan de bovenzijde
van beide deuren en ver• Verwijder de linker penplaats deze naar de annen van het deksel (b4)
dere kant.
en verplaats ze naar de
andere kant.
• Zet de onderste deur terug op het onderste
• Schroef het onderste
scharnier (b2).
scharnier (b1) vast op de
andere kant.
• Breng het middelste
scharnier (m2) aan in de
• Schroef het onderste
linker opening van de
scharnier (b2) en het afonderste deur.
standsstuk (b3) los en
monteer ze aan de andere kant.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de randen van de deuren parallel lopen met de zijkant
van het apparaat,
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
• Schroef het onderste
scharnier los en monteer het aan de andere
kant.
• Bevestig de bovenste
deur op het bovenste
scharnier.
• Plaats de bovenste deur
weer op het middelste
scharnier (m5) en kantel
de beide deuren enigszins.
• Schroef het middelste
scharnier (m2) weer
vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk (m1)
niet.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze gaat
passen of versnel dit proces door het betreffende onderdeel op te warmen met een gewone haardroger.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
11
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
12
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
13
14
15
www.zanussi.com
210620452-00-042009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op: www.zanussi.nl

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement