Aeg-Electrolux | S70408KG8 | User manual | Aeg-Electrolux S70408KG8 Ръководство за употреба

Aeg-Electrolux S70408KG8 Ръководство за употреба
S70368KG8
S70408KG8
Ръководство за
употреба
Хладилник-фризер
2
Съдържание
Благодарим ви, че избрахте един от нашите висококачествени
продукти.
За да осигурите оптималната и редовна работа на вашия уред,
прочетете внимателно това ръководство за работа. То ще ви даде
възможност да преминавате през всички етапи на работата с
лекота и максимална ефективност. За да можете да правите
справки в това ръководство винаги, когато ви потрябва, ние
препоръчваме да го съхранявате на безопасно място. Моля,
предайте го на евентуалния бъдещ собственик на уреда.
Желаем ви много радост с новия уред!
Съдържание
Информация за безопасност
Безопасност за децата и хората с
намалени способности
Общи мерки за безопасност
Всекидневна употреба
Грижи и почистване
Инсталиране
Обслужване
Командно табло
Включване
Изключване
Изключване на фризера
Индикатори за температура
Регулиране на температурата
Функция COOLMATIC
Функция ваканция
Функция FROSTMATIC
Аларма за висока температура
Първа употреба
Почистване на вътрешността
3
3
3
4
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
Всекидневна употреба
9
Съхранение на замразени храни
9
Размразяване
10
Подвижни рафтове
10
Поставка за бутилки
10
Чекмедже за зеленчуци
11
Позициониране на рафтовете на
вратата
11
Изваждане на кошници за
замразяване от фризера
12
Полезни препоръки и съвети
12
Звуци при нормална работа
12
Съвети за икономии на
електроенергия
12
Съвети за съхраняване в хладилник
на пресни хранителни продукти
12
Съвети за съхраняване в
хладилник
13
Съвети за замразяване
13
Съвети за съхранение на
замразени храни
14
Грижи и почистване
14
Периодично почистване
14
Обезскрежаване на хладилника
15
Обезскрежаване на фризера
15
Как да постъпите, ако
16
Смяна на крушката
18
Затваряне на вратата
18
Технически данни
19
Инсталиране
19
Разполагане
19
Местоположение
20
Свързване в електрическата
мрежа
20
Задни дистанционни втулки
20
Нивелиране
21
Сваляне на държачите на
рафтовете
21
Обръщане на вратата
21
Информация за безопасност
Опазване на околната среда
3
23
Запазваме си правото на изменения
Информация за безопасност
От интерес на вашата безопасност и за осигуряване на правилна упо‐
треба, преди да инсталирате и използвате уреда за пръв път, прочетете
това ръководство за потребителя внимателно, включително препоръките
и предупрежденията. За да избегнете ненужни грешки и злополуки, важно
е да внимавате всички хора, които използват уреда, да са напълно за‐
познати с неговата работа и средствата за предпазване. Запазете тези
инструкции и се погрижете те да останат към уреда, ако той бъде преме‐
стен или продаден, така че всеки, който го използва през целия му срок
на експлоатация, да бъде добре информиран за употребата и безопас‐
ността на уреда.
За защита на живота и имуществото си спазвайте предпазните мерки от
инструкциите за потребителя, тъй като производителят не носи отговор‐
ност за повреди, предизвикани поради неспазването им.
Безопасност за децата и хората с намалени способности
210620414-00-042009
• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца)
с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, с недо‐
статъчен опит и познания освен ако не се наблюдават или са им дадени
инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната без‐
опасност.
Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че няма да си
играят с уреда.
• Съхранявайте опаковъчните материали далеч от обсега на деца. Съ‐
ществува опасност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете щепсела от контакта, срежете ка‐
бела на захранването (възможно най-близо до уреда) и демонтирайте
вратата, за да предотвратите удар с електрически ток и евентуалното
затваряне на деца в него по време на игра.
• Ако с този уред, който има магнитни уплътнения на вратата, ще заме‐
ните по-стар уред с пружинен затвор (ключалка) на вратата или капака,
уверете се, че пружинният затвор е неизползваем, преди да изхвърли‐
те употребявания уред. Така ще предотвратите смъртна опасност от
затварянето на деца вътре.
Общи мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте да не запушите вентилационните отвори.
• Уредът е предназначен за съхранение на хранителни продукти и/или
напитки при нормални домашни условия, както е обяснено в тази книж‐
ка с инструкции.
4
Информация за безопасност
• Не използвайте механични инструменти или други неестествени сред‐
ства за ускоряване на процеса на размразяване.
• Не използвайте други електрически уреди (като машини за сладолед)
в хладилници и фризери, освен ако не са одобрени за тази цел от
производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
• В хладилната верига на уреда се съдържа изобутан (R600a) - природен
газ, който има високо ниво на съвместимост с околната среда, но въ‐
преки това е запалим.
По време на транспортиране и инсталиране на уреда внимавайте да
не повредите някой от компонентите на хладилната верига.
Ако хладилната верига е повредена:
– избягвайте открити пламъци и запалителни източници
– проветрете напълно помещението, в което се намира уредът
• опасно е да се променят спецификациите или да се видоизменя този
продукт по какъвто и да било начин. Повреда в захранващия кабел мо‐
же да предизвика късо съединение, пожар или удар с електрически ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всички електрически компоненти (захранващ кабел, щепсел, компресор)
трябва да се подменят от сертифициран сервизен агент или квалифици‐
ран сервизен персонал.
1. Захранващият кабел не трябва да се удължава.
2. Проверете дали щепселът на захранващия кабел на гърба на уреда
не е смачкан или повреден. Смачкан или повреден захранващ щеп‐
сел може да се прегрее и да предизвика пожар.
3. Погрижете се да имате достъп до мрежовия щепсел на уреда.
4. Не дърпайте мрежовия кабел.
5. Ако контактът на захранването е разхлабен, не вкарвайте щепсела
в него. Съществува опасност от токов удар или пожар.
6. Не използвайте уреда, без да е сложен капакът на лампичката. 1) за
вътрешното осветление.
• Този електроуред е тежък. Трябва да се внимава при преместването
му.
• Не местете и не докосвайте продукти от фризерното отделение, ако
ръцете ви са влажни/мокри, тъй като това може да доведе до сваляне
на кожата или "студено изгаряне".
• Избягвайте продължителното излагане на уреда на пряка слънчева
светлина.
Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху пластмасовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или течности в уреда, тъй като могат
да избухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти директно срещу въздушното от‐
верстие от задната страна. 2)
1) Ако е предвиден капак
Информация за безопасност
5
• Замразената храна не трябва да се замразява отново, след като е била
размразена.
• Съхранявайте предварително пакетирана храна в съответствие с ин‐
струкциите на производителя й.
• Препоръките за съхранение на производителя на уреда трябва да се
спазват стриктно. Вижте съответните инструкции.
• Не съхранявайте газирани напитки във фризерното отделение, тъй ка‐
то създават налягане върху съда, което може да доведе до неговото
пръсване и да причини повреда на уреда.
• Яденето на сладоледени изделия направо от уреда може да доведе до
"студено изгаряне".
Грижи и почистване
• Преди обслужване изчистете уреда и изключете щепсела от контакта.
Ако нямате достъп до контакта, прекъснете захранването.
• Не почиствайте уреда с метални предмети.
• Не използвайте остри предмети за отстраняване на скреж от уреда.
Използвайте пластмасова стъргалка.
• Редовно проверявайте канала за оттичане за вода от обезскрежаване
на хладилника. При необходимост почиствайте канала. Ако каналът за
отцеждане се запуши, водата ще се събере на дъното на уреда.
Инсталиране
За свързването към електроснабдяването внимателно следвайте ин‐
струкциите, дадени в съответните раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете дали няма повреди по него. Не
свързвайте уреда, ако е повреден. Веднага съобщете за възможни по‐
вреди на мястото, откъдето сте го купили. В такъв случай запазете
опаковката.
• Препоръчително е да изчакате поне четири часа, преди да свържете
уреда, за да дадете възможност на маслото да се стече обратно в ком‐
пресора.
• Трябва да се осигури правилна циркулация на въздуха около уреда - в
противен случай той може да прегрее. За да осигурите достатъчна
вентилация, следвайте съответните инструкции за монтаж.
• Когато е възможно, гърбът на уреда трябва да е до стена, за да се
избегне докосването или хващането на горещи части (компресор, кон‐
дензер) и да се избегнат евентуални изгаряния.
• Уредът не трябва да се поставя в близост до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъпен, след инсталирането на уреда.
• Свързвайте само към източник на питейна вода. 3)
2) Ако уредът работи без заскрежаване
3) Ако водно съединение е замръзнало
6
Командно табло
Обслужване
• Всякакви електротехнически работи, необходими за обслужването на
този уред, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или
компетентно лице.
• Този уред трябва да бъде обслужван от упълномощен сервизен център
и трябва да бъдат използвани само оригинални резервни части.
Опазване на околната среда
Както хладилната верига, така и изолационните материали на този уред,
не съдържат никакви газове, които биха могли да увредят озоновия слой.
Уредът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изола‐
ционната пяна съдържа възпламеними газове: уредът трябва да се из‐
хвърля в съответствие с приложимите нормативни уредби, които може
да получите от местните общински власти. Внимавайте да не повредите
охлаждащия блок особено отзад в близост до топлообменника. Материа‐
лите, използвани в този уред и маркирани със символа , могат да бъдат
рециклирани.
Командно табло
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
Ключ ON/OFF
Регулатор на температурата на хладилника, бутон +
Индикатор за температурата на хладилника
Регулатор на температурата на хладилника, бутон Бутон COOLMATIC
Индикатор COOLMATIC
Индикатор на отделението на хладилника
Индикатор на отделението на фризера
Индикатор FROSTMATIC
Бутон FROSTMATIC
Регулатор на температурата на фризера, бутон +
Индикатор за температурата на фризера
Регулатор на температурата на фризера, бутон Бутон за нулиране на алармата
Индикатор за аларми
14
15
Командно табло
7
Включване
1. Поставете щепсела в електрическия контакт.
2. Поставете ключа ON/OFF на ВКЛЮЧЕНО.
3. Индикарната лампичка на алармата мига, докато се достигне темпе‐
ратурата.
Звънецът започва да звучи.
4. Натиснете бутона за нулиране на алармата, за да я прекратите
Изключване
За да изключите целия уред:
1. Поставете ключа ON/OFF на ИЗКЛЮЧЕНО.
2. Извадете щепсела от контакта на захранващата мрежа.
Изключване на фризера
За да изключите фризера, изпълнете следните стъпки:
1. Натиснете регулатора на температурата на фризера с бутона "+" ня‐
колко пъти, докато символът OF се появи на индикатора за темпера‐
турата на фризера.
2. Натиснете регулатора на температурата на фризера с бутона "+" от‐
ново за около 5 секунди, докато завърши обратното броене от -3 -2 -1.
3. Индикаторът за температурата на фризера се изключва.
Индикатори за температура
Индикаторите за температура показват следната информация:
• По време на нормална работа на дисплея се показва текущата темпе‐
ратура в хладилника (ДЕЙСТВИТЕЛНАТА температура).
• Във фризера се показва най-високата температура (ДЕЙСТВИТЕЛНА‐
ТА температура). Когато е напълнен изцяло, най-топлата зона обикно‐
вено се намира в горната предна част на фризера. В зависимост от
начина на пълнене на секцията, температурите са по-ниски в други
участъци на фризера.
• При настройка на температурата мигащият дисплей показва текущо
настройваната температура в хладилника (ЖЕЛАНАТА температура).
Когато сменяте настройката на температурата, изчакайте около 24 часа,
докато температурният дисплей се стабилизира.
Ако в уреда има неизправност, индикаторът на температурата показва:
• квадратче или буква в индикатора на температурата на хладилника за
неизправност в хладилника
• квадратче или буква в индикатора на температурата на фризера за не‐
изправност във фризера.
Регулиране на температурата
За да работите с уреда, процедирайте по следния начин:
1. Настройте необходимата температура, като натиснете съответния
температурен регулатор. Индикаторът на температурата незабавно
ще покаже променената настройка (ЖЕЛАНА температура) и ще при‐
мигне.
8
Командно табло
2. При всяко натискане на температурния регулатор ЖЕЛАНАТА темпе‐
ратура се изменя с 1 °C. ЖЕЛАНАТА температура трябва да бъде до‐
стигната в рамките на 24 часа.
3. Щом веднъж необходимата температура е настроена, след кратък пе‐
риод (прибл. 5 секунди) дисплеят за температурата сменя състояние‐
то си и отново показва ДЕЙСТВИТЕЛНАТА температура във вътреш‐
ността на съответното отделение. Индикаторът на температурата се
сменя от мигане на непрекъснато светене.
За правилно съхранение на храни, трябва да се зададат следните тем‐
ператури:
• +5 °C в хладилника.
• -18 °C във фризера.
При промяна на настройките компресорът не стартира моментално, ако
в момента се извършва размразяване. Тъй като температурата на съ‐
хранение във вътрешността на хладилника се достига бързо, можете да
съхранявате храните си веднага след включване.
Функция COOLMATIC
Функцията COOLMATIC е предназначена за бързо охлаждане на големи
количества храни в хладилника.
За да активирате функцията, следвайте инструкциите по-долу:
1. Натиснете бутона COOLMATIC.
2. Включва се индикаторът COOLMATIC.
Функцията COOLMATIC сега работи за интензивно охлаждане. Автома‐
тично се избира ЖЕЛАНА температура +2°C.
Функцията COOLMATIC завършва автоматично след период от 6 часа.
Можете да дезактивирате функцията по всяко време:
1. Натиснете бутона COOLMATIC.
2. Индикаторът COOLMATIC се изключва.
Функция ваканция
Тази функция ви дава възможност да държите хладилника изключен и
празен по време на дълга ваканция (напр. по време на лятната отпуска),
без да се образува неприятна миризма.
Отделението на хладилника трябва да е празно при включена функция
ваканция.
За да активирате функцията:
1. натиснете продължително регулатора на температурата (ключ +), до‐
като буквата "H" (Ваканция) се появи на индикатора за температурата.
Функцията Holiday настройва температурата на прибл. +15°C. Хла‐
дилникът е в режим на работа с икономия на енергия.
За да дезактивирате функцията:
1. настройте необходимата температура, като натиснете температурния
регулатор на хладилника.
Първа употреба
9
Функция FROSTMATIC
Функцията FROSTMATIC ускорява замразяването на пресните храни и в
същото време предпазва вече съхраняваните храни от нежелано зато‐
пляне.
За да активирате функцията, следвайте инструкциите по-долу:
1. Натиснете бутона FROSTMATIC.
2. Включва се индикаторът FROSTMATIC .
Функцията FROSTMATIC завършва автоматично след период от 52 часа.
Можете да дезактивирате функцията по всяко време:
1. Натиснете бутона FROSTMATIC.
2. Индикаторът FROSTMATIC се изключва.
Аларма за висока температура
В случай на ненормално покачване на температурата във вътрешността
на фризера (например прекъсване на захранването) лампата на аларме‐
ния индикатор започва да мига и се чува звукова аларма.
Натиснете бутона за нулиране на алармата, за да спрете звука, докато
лампата на алармения индикатор продължава да мига.
Звуковата аларма спира автоматично, когато температурата се върне на
нормалната си стойност, докато лампата на алармения индикатор про‐
дължава да мига.
Натиснете бутона за нулиране на алармата. Лампата на алармения ин‐
дикатор угасва и в същото време индикаторът за температурата показва
за около 5 секунди най-високата температура, достигната в отделението
на фризера.
Първа употреба
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път, почистете вътрешността и
всички вътрешни принадлежности с хладка сапунена вода (неутрален
сапун), за да отстраните типичната за новите изделия миризма, а след
това подсушете напълно.
Не използвайте миялни препарати или абразивни прахове, тъй като това
ще повреди покритието.
Всекидневна употреба
Съхранение на замразени храни
При първоначално пускане или след дълъг период, през който фризерът
не е използван, оставете уреда да работи поне 2 часа на най-високото
положение, преди да поставите хранителните продукти в отделението.
10
Всекидневна употреба
В случай на аварийно размразяване, например поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен за по-дълго време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите спецификации срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се консумира бързо или да се сготви веднага
и след това да се замрази отново (след охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника или при стайна температура, в за‐
висимост от времето, което имате за тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще отнеме повече време.
Подвижни рафтове
Стените на хладилника имат няколко
плъзгача, така че рафтовете могат да се
поставят където желаете.
Поставка за бутилки
Поставете бутилките (с отвора напред)
в предварително поставения рафт.
Ако рафтът е разположен хоризонтал‐
но, поставяйте само затворени бутилки.
Този рафт-поставка за бутилки може да
се накланя, за да побира вече отворени
бутилки. За да се получи този резултат,
повдигнете рафта, така че да може да
се завърти нагоре и да се постави на
следващото по-горно ниво.
Всекидневна употреба
Чекмедже за зеленчуци
Чекмеджето е подходящо за съхранява‐
не на плодове и зеленчуци.
Вътре в чекмеджето има разделител,
който може да се поставя в различни по‐
ложения, за да позволи най-доброто за
личните ви нужди разделяне.
Има решетка (ако е предвидена) на дъ‐
ното на чекмеджето, за да се отделят
плодовете и зеленчуците от всяка вла‐
га, която може да се образува на долна‐
та повърхност.
Всички части вътре в чекмеджето могат
да се изваждат за почистване
Позициониране на рафтовете на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна го‐
лемина, рафтовете на вратата мо‐
гат да се поставят на различна ви‐
сочина.
За да извършите тези настройки,
процедирайте по следния начин:
постепенно издърпайте рафта по
посока на стрелките, докато не я ос‐
вободите, а след това я поставете в
желаната позиция.
1
2
11
12
Полезни препоръки и съвети
Изваждане на кошници за замразяване от фризера
Кошниците за замразяване имат огра‐
ничител, за да не могат случайно да бъ‐
дат извадени или да паднат. При изва‐
ждане от фризера, дръпнете кошницата
към себе си до упор, след което я изва‐
дете, като наклоните предната й част
нагоре.
Когато я поставяте на място, леко по‐
вдигнете предната част на кошницата,
за да я вкарате във фризера. След като
преминете крайните точки, натиснете
кошниците обратно на място.
2
1
Полезни препоръки и съвети
Звуци при нормална работа
• Може да чуете леко клокочене или бълбукане, когато хладилният агент
се изпомпва през серпентините или тръбите. Това е нормално.
• Когато компресорът работи, хладилният агент циркулира, задвижван
от помпите, и можете да чуете свистящ звук или пулсиращ шум от ком‐
пресора. Това е нормално.
• От термичното разширение може да възникне кратък пукащ шум. Това
е естествено и не представлява опасно физическо явление. Това е
нормално.
Съвети за икономии на електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я оставяйте отворена по-дълго от аб‐
солютно необходимото.
• Ако температурата в помещението е висока, регулаторът на темпера‐
турата е настроен на най-високата настройка и ако уредът е напълно
зареден, тогава компресорът може да работи непрекъснато, предиз‐
виквайки образуването на скреж или лед по изпарителя. Ако това стане,
завъртете регулатора на температурата на по-ниска настройка, за да
дадете възможност да се стартира автоматичното размразяване и така
да се реализира икономия на енергия.
Съвети за съхраняване в хладилник на пресни хранителни
продукти
За да постигнете най-добри резултати:
• не съхранявайте топли храни или вдигащи пара течности в хладилника
• покривайте или завивайте храната, особено ако има силна миризма
Полезни препоръки и съвети
13
• поставяйте храната така, че въздухът да може свободно да циркулира
около нея
Съвети за съхраняване в хладилник
Полезни съвети:
Месо (всякакви видове): завийте в полиетиленови пликове и поставете
на стъкления рафт над чекмеджетата за зеленчуци.
За да е безопасно, съхранявайте храната по този начин най-много за
един или два дни.
Готвени храни, студени блюда и т.н.: трябва да са покрити и могат да се
поставят на всеки рафт.
Плодове и зеленчуци: трябва да са добре измити и поставени в специал‐
ното предоставено чекмедже.
Масло и сирене: трябва да се поставят в специални херметично затво‐
рени контейнери или да са завити с алуминиево фолио или в полиетиле‐
нови торбички, за да се предпазят възможно най-добре от влиянието на
въздуха.
Бутилки мляко: трябва да с капачка и да се съхраняват на рафта за бу‐
тилки на вратата.
Банани, картофи, лук и чесън, ако не са пакетирани, не трябва да се съ‐
храняват в хладилника.
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви помогнем да възползвате найдобре от процеса на замразяване:
• максималното количество храна, което може да се замрази в рамките
на 24 часа. е посочено на табелката на уреда;
• процесът на замразяване отнема 24 часа. През този период не трябва
да се добавя допълнително храна за замразяване;
• замразявайте само висококачествени, пресни и добре измити храни‐
телни продукти;
• разделяйте храната на малки порции, за да може да се замрази бързо
и напълно и за да можете да размразявате впоследствие само нужното
ви количество;
• обвийте хранителните продукти в алуминиево фолио или в полиети‐
ленови торбички и проверете дали торбичките са вакуумирани;
• не позволявайте прясна, незамразена храна да се допира до вече за‐
мразени хранителни продукти и така ще избегнете повишаване на тем‐
пературата им;
• постните храни се съхраняват по-добре от мазните; солта намалява
периода на съхранение на продуктите;
• има вероятност ледените кубчета, ако се консумират веднага след из‐
важдането им от фризерното отделение, да причинят "студено изгаря‐
не" на кожата;
• препоръчително е да отбележите датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете да проверявате етикета за вре‐
мето на съхранение;
14
Грижи и почистване
Съвети за съхранение на замразени храни
За да постигнете най-добри резултати, трябва:
• проверете дали фабрично замразените хранителни продукти са пра‐
вилно съхранявани в магазина;
• постарайте се замразените хранителни продукти да бъдат пренесени
от магазина до фризера за възможно най-късо време;
• не отваряйте вратата често и не я оставяйте отворена по-дълго от аб‐
солютно необходимото.
• Веднъж размразена, храната се разваля бързо и не може да бъде за‐
мразявана повторно.
• Не превишавайте срока на съхранение, посочен от производителя на
хранителния продукт.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Изключете уреда от контакта преди извършването на каквито и да било
операция по поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в охлаждащия си блок; следователно
поддръжката и презареждането трябва да се извършва от упълномощени
техници.
Периодично почистване
Оборудването трябва да се почиства редовно:
• почиствайте вътрешността и принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.
• редовно проверявайте уплътненията на вратата и ги забърсвайте, за
да сте сигурни, че са чисти и без замърсявания.
• изплакнете и подсушете напълно.
Не дърпайте, не премествайте и не повреждайте тръбите и/или кабелите
в корпуса.
Никога не използвайте миялни препарати, абразивни прахове, силно пар‐
фюмирани почистващи продукти или восъчни препарати за полиране,
тъй като могат да повредят повърхността и да оставят силна миризма.
Изчистете кондензера (черната решетка) и компресора в задната част на
уреда с четка или прахосмукачка. Тази операция ще подобри работата
на уреда и ще реализира икономия на енергия.
Внимавайте да не повредите охлаждащата система.
Много фирмени почистващи препарати за кухненски повърхности съдър‐
жат химикали, които могат да въздействат агресивно или да повредят
пластмасите, използвани в уреда. По тази причина е препоръчително
Грижи и почистване
15
външната част на уреда да се почиства само с топла вода, към която е
добавен малко миялен препарат.
След почистване свържете отново уреда към захранващата мрежа.
Обезскрежаване на хладилника
При нормално използване скрежът се отстранява автоматично от изпа‐
рителя в хладилното отделение при всяко спиране на компресора на
електромотора. Водата от обезскрежаването се оттича по улей и се съ‐
бира в специален контейнер, разположен отзад над електромотора на
компресора, а оттам се изпарява.
Важно е периодично да почиствате от‐
вора за оттичане на водата от обезскре‐
жаването в средата на хладилното от‐
деление, за да попречите на прелива‐
нето на водата и отцеждането й върху
храната вътре. Използвайте специално‐
то приспособление за почистване, което
ще намерите поставено в отвора за от‐
цеждане.
Обезскрежаване на фризера
Известно количество скреж винаги ще се натрупва по рафтовете на фри‐
зера и около горното отделение.
Обезскрежавайте фризера, когато пластът скреж достигне дебелина 3-5
мм.
За да премахнете скрежа, следвайте инструкциите по-долу:
• извадете щепсела от контакта или изключете уреда.
• извадете всички съхранявани храни, огънете ги в няколко пласта вест‐
ник и ги поставете на хладно място
• извадете чекмеджетата от фризера
• поставете изолационен материал около чекмеджетата, например одея‐
ла или вестници.
16
Как да постъпите, ако
Обезскрежаването може да се ускори,
ако поставите съдове с гореща вода (но
не кипяща) вътре във фризера.
• раздвижете канала за оттичане от мя‐
стото й, натиснете го, както е показано
на фигурата, и го поставете на място
в долното чекмедже на фризера, къ‐
дето да може да се събира водата.
• внимателно изстържете леда, когато
започне да се топи. Използвайте дър‐
вена или пластмасова стъргалка.
• след като ледът се разтопи, почистете и избършете до сухо корпуса, а
после върнете канала за оттичане на място.
• включете уреда и върнете на място замразените храни.
Препоръчва се да пуснете уреда на най-високо положение на термостата
в продължение на няколко часа, за да достигне достатъчна температура
на съхранение колкото е възможно по-скоро.
Не използвайте остри метални инструменти за изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го повредите. Не използвайте механични инстру‐
менти или други неестествени средства за ускоряване на процеса на раз‐
мразяване, освен препоръчваните от производителя. Покачването на
температурата на замразени опаковки храна по време на обезскрежава‐
нето може да съкрати техния безопасен срок на съхранение.
Как да постъпите, ако
ВНИМАНИЕ!
Преди отстраняване на неизправностите изключете щепсела от електри‐
ческия контакт.
Само квалифициран електротехник или компетентно лице трябва да от‐
странява неизправност, която не е в този наръчник.
Съществуват някои шумове по време на нормалното използване (ком‐
пресор, циркулация на охлаждащия агент).
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Уредът е шумен.
Уредът не се поддържа
правилно.
Проверете дали уредът е
поставен стабилно (всич‐
ките четири крачета тряб‐
ва да се опират върху
пода).
Компресорът работи
непрекъснато.
Регулаторът на темпера‐
турата може да не е на‐
строен правилно.
Задайте на по-висока тем‐
пература.
Вратата не е добре затво‐ Вж. "Затваряне на врата‐
рена.
та".
Как да постъпите, ако
Проблем
17
Възможна причина
Отстраняване
Вратата е отваряна твър‐
де често.
Не оставяйте вратата от‐
ворена по-дълго от необхо‐
димото.
Температурата на уреда е Изчакайте температурата
твърде висока.
на уреда да спадне до тем‐
пературата в помещение‐
то, преди да съхранявате
продукти.
Температурата в помеще‐ Намалете температурата в
нието е твърде висока.
помещението.
По задната стена на
хладилника се стича
вода.
Функцията FROSTMATIC
е включена.
Вж. функция
"FROSTMATIC".
Функцията COOLMATIC е
включена.
Вж. функция
"COOLMATIC".
По време на процеса на
обезскрежаване, водата
от скрежа се стича по за‐
дната стена.
Това е нормално.
В хладилника се съби‐ Отворът за излизане на
ра вода.
вода е запушен.
Има продукти, които пре‐
чат на изтичането на во‐
дата в съда за събиране.
Почистете отверстието за
вода.
Погрижете се продуктите
да не се допират до задна‐
та стена.
На пода тече вода.
Изходящият маркуч за то‐ Свържете изходящия мар‐
пящата се вода не се из‐ куч за топящата се вода
лива в тавата на изпари‐ към тавата на изпарителя.
теля над компресора.
Има твърде много
скреж и лед.
Продуктите не са увити по Увийте ги по-добре.
подходящ начин.
Вратата не е добре затво‐ Вж. "Затваряне на врата‐
рена.
та".
Регулаторът на темпера‐
турата може да не е на‐
строен правилно.
Температурата в уре‐
да е твърде висока.
Задайте на по-висока тем‐
пература.
Вратата не е добре затво‐ Вж. "Затваряне на врата‐
рена.
та".
Температурата на уреда е Изчакайте температурата
твърде висока.
на уреда да спадне до тем‐
пературата в помещение‐
то, преди да съхранявате
продукти.
18
Как да постъпите, ако
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Едновременно се съхра‐
няват прекалено много
продукти.
Зареждайте за едновре‐
менно съхранение по-мал‐
ко продукти.
Температурата в хла‐
дилника е твърде ви‐
сока.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в хладилника.
Погрижете се да има цир‐
кулация на студен въздух в
уреда.
Температурата в от‐
делението на фризе‐
ра е твърде висока.
Продуктите са твърде
близо един до друг.
Съхранявайте продуктите
така, че да има циркулация
на студен въздух.
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
добре в контакта.
Включете правилно щепсе‐
ла в контакта на захранва‐
щата мрежа.
Към уреда няма захранва‐ Включете друг електроу‐
не. Няма напрежение в
ред в контакта. Обърнете
мрежовия контакт.
се към квалифициран елек‐
тротехник.
Крушката не работи.
Крушката е дефектна.
Вж. "Смяна на крушката".
Ако съветите не доведат до резултат, обърнете се към най-близкия
упълномощен сервиз.
Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ!
Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
1. Свалете винта от капака на
1
крушката.
2
2. Издърпайте навън резето на ка‐
пачето на крушката.
3. Свалете капака на крушката.
4. Сменете крушката с такава със
3
същата мощност (максималната
мощност е показана на капака на
осветителната крушка).
5. Поставете капака на крушката.
6. Затегнете винта на капака на крушката.
7. Включете щепсела в контакта на захранващата мрежа.
8. Отворете вратичката. Уверете се, че крушката свети.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на вратичката.
2. При необходимост регулирайте вратата. Вж. "Инсталиране".
Технически данни
19
3. Ако е необходимо, сменете дефектните уплътнения. Обърнете се към
сервиза.
Технически данни
S70368KG8
S70408KG8
Размер
Височина
1850 мм
2010 мм
Ширина
595 мм
595 мм
Дълбочина
632 mm
632 mm
20 ч
20 ч
Време на повиша‐
ване
Техническите данни се намират на табелката с данни в лявата вътрешна
страна на уреда и на етикета за енергийна категория.
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да инсталирате уреда,прочетете внимателно "Информация за
безопасност" за своя собствена безопасност и за правилната работа на
уреда.
Разполагане
Инсталирайте този уред на място, където температурата в помещението
отговаря на климатичния клас, посочен на табелката с данни на уреда:
Климатичен клас
Стайната температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
20
Инсталиране
Местоположение
100 mm
min
Уредът трябва да се инсталира доста‐
тъчно далеч от източници на топлина,
като радиатори, бойлери, пряка слънче‐
ва светлина и др. Погрижете се да има
циркулация на студен въздух по въ‐
трешната задна стена. За да се осигури
най-ефективна работа, когато уредът е
разположен под висящ кухненски шкаф, A
минималното разстояние между горна‐
та му част и стенния шкаф трябва да
бъде най-малко 100 мм. В идеалния слу‐
чай уредът не трябва да се поставя под
висящи кухненски шкафове. Точното ни‐
велиране се осигурява чрез едно или
повече регулируеми крачета в основата на уреда.
20 mm
B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Трябва да е възможно уредът да се изключва от мрежовото захранване;
затова до щепсела след инсталирането трябва да има лесен достъп.
Свързване в електрическата мрежа
Преди включване към електрозахранващата мрежа проверете дали на‐
прежението и честотата на табелката с данни отговарят на тези от до‐
машната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта щепселът на захранващият кабел
има специален контакт. Ако домашният контакт на електрозахранването
не е заземен, свържете уреда към отделен заземяващ кабел в съответс‐
твие с действащите нормативни разпоредби след консултация с квали‐
фициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако горепосочените мерки за без‐
опасност не са спазени.
Уредът съответства на директивите на ЕИО.
Задни дистанционни втулки
В плика с документацията има дистан‐
ционни втулки, които трябва да се по‐
ставят както е посочено на фигурата.
Разхлабете винтовете и вкарайте ди‐
станционната втулка под главата на съ‐
ответния винт, а след това пак затегнете
винтовете.
2
1
3
Инсталиране
21
Нивелиране
При разполагането на уреда трябва да
подсигурите нивелирането му. Това мо‐
же да се постигне с две регулируеми
крачета отпред на дъното.
Сваляне на държачите на рафтовете
Вашият уред е оборудван с ограничите‐
ли на рафтовете, за да бъдат обезопа‐
сени по време на транспортиране.
За да ги махнете, направете следното:
1. Преместете държачите на рафтове‐
те по посока на стрелката (A).
2. Повдигнете рафта от задната страна
и го натиснете напред, докато се ос‐
вободи (B).
3. Махнете ограничителите (C).
A
B
C
Обръщане на вратата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди извършването на каквито и да било операции извадете щепсела
от контакта.
За извършването на следващите операции препоръчваме това да се из‐
върши заедно с друго лице, което да държи здраво вратите на уреда по
време на работата.
22
Инсталиране
1. Отворете вратите. Развинтете
средната панта (m2). Свалете
пластмасовата втулка (m1).
2. Извадете втулката (m6) и я пре‐
местете на отсрещната страна
на шарнира на пантата (m5).
3. Свалете вратите.
4. Свалете щифта на левия капак
на средната панта (m3,m4) и го
преместете на отсрещната стра‐
на.
5. Поставете щифта на средната
панта (m5) в левия отвор на до‐
лната врата.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
6. С помощта на инструмент сва‐
лете капака (b1). Развинтете
опорния щифт на долната панта
(b2) и втулката (b3) и ги поста‐
вете на отсрещната страна.
7. Поставете отново капака (b1) на
отсрещната страна.
b1
b2
b3
8. Обърнете елементите за за‐
ключване (d2,d3) на вратата,
преместете ги на срещуполож‐
ната страна на другата врата и
ги закрепете чрез завинтване на
винта (d4).
9. Поставете отново ограничите‐
лите (d5,d6) на другата страна
на вратите.
d2
d3
d6
d5
d4
Опазване на околната среда
10. Свалете дръжката. Развинтете
скобата на горната дръжка от
профила (h1) на дръжката. Раз‐
винтете скобата на долната
дръжка от вратата (h2).
Развинтете скобата на горната
дръжка от вратата (h3).
h1
h2
23
h3
11. Монтирайте дръжката на от‐
h4
h5
h6
срещната страна.
Завинтете отново скобата на
дръжката на вратата (h4). За‐
въртете скобата на дръжката с
дръжката и ги завийте с винто‐
вете към вратата (h5) и монти‐
раната скоба (h6) на дръжката.
12. Поставете отново долната врата на шарнира на долната панта (b2).
13. Поставете средната панта (m2) в левия отвор на долната врата.
14. Развинтете шарнира на горната
панта (t1) и го поставете на от‐
срещната страна.
15. Поставете горната врата върху
шарнира на горната панта.
16. Поставете отново горната врата
върху щифта на средната панта
(m5), като леко наклоните и две‐
t1
те врати.
17. Завинтете отново средната пан‐
та (m2). Не забравяйте да сва‐
лите пластмасовата втулка
(m1).
Направете последна проверка, за да се уверите, че:
• Всички винтове са затегнати.
• Магнитното уплътнение прилепва към рамката.
• Вратата се отваря и затваря добре.
Ако стайната температура е ниска (напр. през зимата), уплътнението мо‐
же да не прилепва идеално към рамката. В такъв случай след време ще
се получи естествено прилягане на уплътнението.
Ако не искате да извършвате горните операции, обърнете се към найблизкия сервиз. Сервизният специалист ще извърши обръщането на вра‐
тата за ваша сметка.
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или опаковката му показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той
24
трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт
да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за
предотвратяване на възможните негативни последствия за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат
предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт.
За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
25
26
27
210620414-00-042009
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising