Electrolux ENA38935X Basic Guide

Electrolux ENA38935X Basic Guide
brugsanvisning
notice d'utilisation
bruksanvisning
manual de instruções
manual de instrucciones
bruksanvisning
Køleskab-Fryser
Réfrigérateur/congélateur
Kjøl-frys
Combinado
Frigorífico-congelador
Kyl-frys
ENA34399X
ENA38399X
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og
advarsler), før apparatet installeres og tages i brug.
Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og
uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for,
at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet
eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at
undgå skader på personer eller ting. I modsat fald
er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at
de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare
for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan
få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter
et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en
dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke
blokeres.
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner)
inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til
formålet af producenten.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk
nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter
kan tage skade under transport og installation af
apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet
står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer
eller forsøge at ombygge det på nogen måde.
Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et
autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet
og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at
komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten
sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige
pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i
længere tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i
apparatets bagvæg. 2)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har
været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
electrolux 3
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den
kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige
fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og
stikket tages ud af kontakten. Sluk på ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan komme til stikkontakten.
• Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral
sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat.
Tør grundigt efter.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af.
Brug en plastikskraber.
• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske
varmekilder til at fremskynde afrimningen. For
kraftig varme kan skade de indvendige plastdele, og der kan trænge fugt ind i det elektriske
system, så det bliver strømførende.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af
apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i
de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes
til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at
tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt
om apparatet. Ellers bliver det overophedet.
Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke
kan komme til at røre eller hænge fast i varme
dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller
komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket,
når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 3)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af
apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller
isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser:
Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende
bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos
kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af
varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er
, kan genvanvendes.
mærket med symbolet
Betjeningspanel
1
2
7
3
6
4
5
1 Køleskabs-temperaturvælger
Minus-knap
3) Hvis beregnet til tilslutning til vand
2 Køleskabs-temperaturvælger
Plus-knap
3 ON/OFF -knap
OK-knap
4 Fryser-temperaturvælger
Plus-knap
Timer-vælger
5 Display
6 Fryser-temperaturvælger
Minus-knap
Timer-vælger
7 Mode-knap
4 electrolux
Display
3. Indikatoren for køleskab slukket vises.
1
12
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Køleskabs-temperaturviser
Ekstra fugtfunktion
Børnesikringsfunktion
Luk køl funktion
Drinks Chill-funktion
Timer
Fryser-temperaturviser
Alamindikator
Indkøbsfunktion
Action Freeze-funktion
Eco Mode-funktion
Feriefunktion
Tænd for apparatet
For at tænde apparatet skal du følge disse trin:
1. Sæt stikket i kontakten.
2. Tryk på ON/OFF -knappen, hvis displayet er
slukket.
3. Alarmsummeren kan gå i gang efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj temperatur" for at nulstille
alarmen.
4. Temperaturviserne viser den indstillede standard-temperatur.
Se "Temperaturindstilling" for at vælge en anden
temperaturindstilling.
Slukke for apparatet
For at slukke apparatet skal du følge disse trin:
1. Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
Slukning af køleskabet
Slukke køleskabet:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren for Køleskab slukket blinker.
Køleskabsindikatoren viser tankestreger.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Tændning af køleskabet
Tænde køleskabet:
1. Tryk på køleskabs-temperaturvælgeren.
Eller:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren for Køleskab slukket blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for køleskab slukket slukkes.
Se "Temperaturindstilling" for at vælge en anden
temperaturindstilling.
Temperaturvælger
Køleskabets og fryserens temperatur kan indstilles
ved at trykke på temperaturvælgerne.
Indstil standard-temperaturen:
• +5 °C for køleskabet
• -18 °C for fryseren
Temperaturviserne viser den indstillede temperatur.
Vigtigt Sluk apparatet for at genoprette standardtemperaturen.
Den indstillede temperatur opnås indenfor 24 timer.
Vigtigt Den indstillede temperatur huskes efter et
strømsvigt.
For at få en optimal fødevareopbevaring skal du
vælge Eco Mode-funktionen Se " Eco Mode-funktionen".
Eco Mode-funktion
For at få en optimal fødevareopbevaring skal du
vælge Eco Mode-funktionen
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren Eco Mode blinker.
Temperaturviseren viser den indstillede temperatur i få sekunder:
– for køleskabet: +5 °C
– for fryseren: -18 °C
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren Eco Mode vises.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen indtil Eco Mode indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren Eco Mode slukkes.
Vigtigt Funktionen slukkes ved at vælge en anderledes temperaturindstilling.
Børnesikringsfunktion
For at sikre at knapperne ikke kan benyttes, skal
du vælge børnesikringsfunktionen.
Tænde for funktionen:
electrolux 5
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
2. Børnesikringsindikatoren blinker.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen indtil børnesikringsindikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Børnesikringens indikator slukkes.
Ekstra fugtfunktion
Hvis du har behov for at forøge fugtigheden i køleskabet, tilrådes det at aktivere den ekstra fugtfunktion.
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Ekstrafugt indikator blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren for ekstra fugt vises.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen til indikatoren for ekstra
fugt blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for ekstra fugt slukkes.
Feriefunktion
Med denne funktion kan køleskabet holdes lukket
og tomt under lange ferieperioder uden, at der opstår dårlig lugt.
Vigtigt Kølerummet skal være tomt med tændt
feriefunktion.
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Ferieindikatoren blinker.
Køleskabets temperaturviser viser den indstillede temperatur i få sekunder.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Ferieindikatoren vises.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen indtil ferieindikatoren
blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Ferieindikatoren slukkes.
4. Funktionen Eco Mode genoprettes, hvis den
har været valgt før.
Vigtigt Funktionen slukkes ved at vælge en anderledes køleskabs-temperaturindstilling.
Drinks Chill-funktion
Funktionen Drinks Chill anvendes som en sikkerhedsadvarsel, når der anbringes flasker i frostboksen.
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren Drinks Chill blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælger-knappen for at ændre timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren Drinks Chill vises.
Timeren begynder at blinke.
Ved nedtællingens afslutning Drinks Chill blinker
indikatoren, og der høres en lydalarm:
1. Fjern de drikke, som findes i frostboksen.
2. Sluk for funktionen.
Slukke for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen indtil Drinks Chill indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren Drinks Chill slukkes.
Funktionen kan frakobles til enhver tid.
Indkøbsfunktion
Hvis der skal indsættes en stor mængde varm
mad, f. eks. efter at have købt store partier, foreslår
vi at aktivere indkøbsfunktionen for at køle produkterne hurtigere ned og for at undgå at opvarme
de øvrige fødevarer, som allerede findes i køleskabet.
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indkøbsindikatoren blinker.
Køleskabets temperaturviser viser den indstillede temperatur i få sekunder.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indkøbsindikatoren vises.
Indkøbsfunktionen afbrydes automatisk efter ca. 6
timer.
For at slukke funktionen, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen indtil indkøbsindikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indkøbsindikatoren slukkes.
4. Funktionen Eco Mode genoprettes, hvis den
har været valgt før.
Vigtigt Funktionen slukkes ved at vælge en anderledes køleskabs-temperaturindstilling.
Action Freeze-funktion
Tænde for funktionen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren Action Freeze blinker.
Fryserens temperaturindikator viser symbolet i få sekunder.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren Action Freeze vises.
Der startes en animering.
Denne funktion standser automatisk efter 52 timer.
6 electrolux
For at slukke funktionen, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen indtil Action Freeze-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren Action Freeze slukkes.
4. Funktionen Eco Mode genoprettes, hvis den
har været valgt før.
Vigtigt Funktionen slukkes ved at vælge en anderledes temperaturindstilling i fryseren.
• alarm- og frysertemperaturindikatorer blinker
• summeren lyder.
For at nulstille alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Summeren slukkes.
3. Fryserens temperaturindikator viser den højest
opnåede temperatur i få sekunder. Viser igen
den indstillede temperatur.
4. Alarmindikatoren fortsætter med at blinke, indtil de normale forhold er genoprettet.
Når alarmen er ophørt, slukkes alarmindikatoren.
Alarm for for høj temperatur
En øget temperatur i fryseren (f. eks. på grund af
strømsvigt), angives ved:
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig
(inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe
for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
Daglig brug
Vigtigt dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette land skal køleskabets nederste afdeling være forsynet med en
særlig enhed (se tegningen), der viser den koldeste
zone i denne.
stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning,
direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Luftkøling
Denne ClimaTech-teknologi køler maden hurtigere
ned og med en mere ensartet temperatur i skabet.
Med denne funktion er det muligt at køle madvarer
hurtigere ned og samtidigt få en mere ensartet
temperatur i skabet.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode,
hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der
lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks.
som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har
varet længere end den angivne
temperaturstigningstid under tekniske
specifikationer, skal madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter nedfryses igen (efter
afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal
bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved
electrolux 7
Kul-luftfilter
Apparatet er forsynet med et kulfilter bag en klap
til lventilatoren.
Filteret renser luften for uønskede lugte i køleskabets rum og sikrer således en endnu bedre opbevaringskvalitet.
NaturaFresh-skuffe
Med denne anordning er det muligt at køle madvarer hurtigt ned og samtidigt få en mere ensartet
temperatur i den tilhørende opbevaringsskuffe.
Tænde for funktionen:
1. Lad klappen glide op som vist på figuren.
Tænde for funktionen:
1. Tænd for indkøbsfunktionen.
2. Indkøbsindikatoren tændes.
3. Lad klappen glide op som vist på figuren.
Slukke for funktionen:
1. Lad klappen glide ned.
QuickChill for drikkevarer
Denne funktion giver hurtig afkøling af drikkevarer.
Tænde for funktionen:
1. Fjern eller anbring NaturaFresh skuffen og sæt
flaskeholderen foran QuickChill-åbningerne
som vist på figuren.
2. Tænd for indkøbsfunktionen.
3. Indkøbsindikatoren tændes.
4. Lad klappen glide op som vist på figuren.
Slukke for funktionen:
1. Lad klappen glide ned.
2. Sluk for indkøbsfunktionen.
3. Indkøbsindikatoren slukkes.
Vigtigt Funktionen slukkes automatisk efter få
timer.
FreshZone-funktion
Hvis rummet ikke skal bruges som NaturaFresh,
kan indstillingerne ændres for at få en skuffe med
lav temperatur.
8 electrolux
Slukke for funktionen:
1. Lad klappen glide ned.
2. Sluk for indkøbsfunktionen.
3. Indkøbsindikatoren slukkes.
Vigtigt Funktionen slukkes automatisk efter få
timer.
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller
boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet
rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde.
Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det
er normalt.
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder
kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de
anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med
varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Udskiftning af kulfilter
En gang om året bør kulfilteret skiftes for at sikre,
at det virker optimalt.
Nye kulfiltre fås i hvidevareforretninger.
Se vejledningen under "Montering af aktivt kulfilter".
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem
en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Brug den medfølgende special-flaskerenser, der
sidder i afløbshullet ved leveringen.
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når den
kører, hverken på de indvendige vægge eller på
madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold luft
rundt i rummet.
Tekniske data
ENA34933X
ENA38933X
Mål
Temperaturstigningstid
Højde
1850 mm
2010 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
632 mm
632 mm
18 h
18 h
electrolux 9
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet
indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt, før
apparatet installeres for at forebygge ulykker, og
sikre at det bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg
for, at luften kan cirkulere frit omkring kabinettets
bagside. Hvis apparatet placeres under et overskab, skal der mindst være en afstand på 100 mm
mellem apparatets topplade og skabet. Ellers arbejder det ikke optimalt. Ideelt bør skabet dog ikke
placeres under overskabe. Apparatet kan sættes
præcis i vater med en eller flere af de justerbare
fødder i bunden af kabinettet.
Advarsel Det skal være muligt at koble
apparatet fra lysnettet; Der skal derfor være
let adgang til stikket efter installationen.
Afstandsstykker, bagpå
I posen med brugsanvisningen ligger der to
afstandsstykker, der skal monteres som vist
på tegningen.
Løsn skruerne, sæt afstandsstykket ind under
skruehovedet, og stram skruerne igen.
2
1
3
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i
vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden,
under apparatets forkant.
100 mm
min
20 mm
A
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er
jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de
nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende.
EU-direktiver.
B
10 electrolux
Installation af kul-luftfilteret
Kul-luftfilteret er et aktivt kulfilter, som opsuger
ubehagelige lugte og minimerer risikoen for at lugte
smitter af på fødevarerne.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en plastikpose, så
det bibeholder sin levetid og sine karakteristika.
Filteret skal anbringes bag klappen, før apparatet
tændes.
1. Åben klappens låg.
2. Tag filteret ud af plastikposen.
3. Sæt filteret i åbningen, som findes bagpå klappens låg.
4. Luk klappens låg.
Udtagning af hyldestop
Apparatet er forsynet med hyldestop, så hylderne
kan låses fast under transport.
De fjernes på følgende måde:
1. Flyt hyldestoppene i retning af pil (A).
2. Løft bagenden af hylden op, og tryk den fremad, til den er fri (B).
3. Fjern stoppene (C).
Vigtigt Håndtér filteret forsigtigt, så der ikke
løsnes fragmenter fra dets overflade. Filteret bør
udskiftes hver sjette måned.
Vending af dør
Kontakt den nærmeste eftersalgs-service, hvis du
ønsker at ændre dørens åbningsretning. Eftersalgs-service-specialisten vil skifte dørens åbningsretning for din regning.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til
en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der
ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
electrolux 11
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice,
y compris les conseils et avertissements, avant
d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à
ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au
nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit
selon des normes, directives et/ou décrets pour
une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes
ainsi que pour le respect de l'environnement,
vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute utilisation
de votre appareil.
Attention Si votre appareil est équipé d'un
éclairage, débranchez l'appareil avant de
procéder au changement de l'ampoule (ou du
néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.
Attention Pour éviter tout risque de
détérioration de l'appareil, transportez-le
dans sa position d'utilisation muni de ses cales de
transport (selon le modèle). Au déballage de celuici, et pour empêcher des risques d'asphyxie et
corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de
portée des enfants.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par
des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le
manque d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée
des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de
l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie
en danger.
Attention Pour éviter tout risque (mobilier,
immobilier, corporel,...), l'installation, les
raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation
selon modèle), la mise en service et la maintenance
de votre appareil doivent être effectuées par un
professionnel qualifié.
Attention Votre appareil a été conçu pour
être utilisé par des adultes. Il est destiné à un
usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des
fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres
buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous
éviterez ainsi des risques matériel et corporel.
Attention Débranchez l'appareil avant toute
opération de nettoyage manuel. N'utilisez
que des produits du commerce non corrosifs ou
non inflammables. Toute projection d'eau ou de
vapeur est proscrite pour écarter le risque
d'électrocution.
Attention Afin d'empêcher des risques
d'explosion ou d'incendie, ne placez pas de
produits inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
Attention Lors de la mise au rebut de votre
appareil, et pour écarter tout risque corporel,
mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un
danger : coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil. Informez-vous auprès des services de
votre commune des endroits autorisés pour la
mise au rebut de l'appareil.
Attention Respectez la chaîne de froid dès
l'acquisition d'un aliment jusqu'à sa
consommation pour exclure le risque
d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette
notice pour une utilisation optimale de votre
appareil.
12 electrolux
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans le
cadre d'un usage domestique normal, tel que
celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par
exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet
usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil,
assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques
de l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courtscircuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien
d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à
une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée
ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
Une prise de courant endommagée peut
s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise
secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas sur la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de
l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 4)
pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de
son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du
congélateur avec les mains humides car ceci
peut provoquer des abrasions ou des brûlures
cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil
aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties
en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la
sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 5)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément
aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de
boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur
du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que
les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil,
car ils peuvent provoquer des brûlures.
Stockage des denrées dans les réfrigérateurs
et règles d'hygiène
La consommation croissante de plats préparés et
d'autres aliments fragiles, sensibles en particulier
au non-respect de la chaîne de froid 6)rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de
transport et de stockage de ces produits.
A la maison, le bon usage du réfrigérateur et le
respect de règles d'hygiène rigoureuses contribuent de façon significative et efficace à l'amélioration de la conservation des aliments.
Conservation des aliments / Maîtrise des
températures
Stockez les aliments selon leur nature dans la zone
appropriée:
• Zone tempérée: Boissons, œufs, beurre, sauces industrielles et préparées, fromages à pâtes
cuites, fruits et légumes frais.
• Zone fraîche: Produits laitiers, desserts lactés,
matières grasses, fromages frais.
• Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades
composées, préparations et pâtisseries à base
d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza / quiches, produits frais et fromages au
4) Si le diffuseur est prévu
5) Si l'appareil est sans givre
6) Chaîne de froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur
electrolux 13
lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous
sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation
(DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à +4°C.
L'observation des conseils suivants est de nature
à éviter la contamination croisée et à prévenir une
mauvaise conservation des aliments:
• Emballer systématiquement les produits pour
éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
• Se laver les mains avant de toucher les aliments
et plusieurs fois pendant la préparation du repas
si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au
moment de passer à table comme les règles
d'hygiène l'imposent.
• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi
(cuillère en bois, planche à découper sans les
avoir bien nettoyés au préalable).
• Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple : soupe).
• Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en
tout état de cause , ne pas la laisser ouverte trop
longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
• Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.
Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus froide,
est correcte et le cas échéant, d'ajuster le dispositif
de réglage de température en conséquence comme indiqué (page Utilisation)
Mesure de la température La mesure de la température dans une zone (sur une clayette, par
exemple) peut se faire au moyen d'un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli
d'eau (verre). Pour avoir une représentation fidèle
de la réalité, lisez la température sans manipulation
des commandes ni ouverture de porte.
Respect des règles d'hygiène
• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans
effet oxydant sur les parties métalliques, puis
rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron,
de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
• Retirez les suremballages du commerce avant
de placer les aliments dans le réfrigérateur (par
exemple suremballages des packs de yaourts).
• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en
toutes circonstances et en particulier pour les
conseils d'entretien.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise
de courant.
7) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer
l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la
couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est
bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est
endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de
l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour
assurer une ventilation suffisante, respectez les
instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur
(risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une
source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons
solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 7)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par
un électricien ou par une personne qualifiée.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que
par votre service après vente, exclusivement
avec des pièces d'origine.
14 electrolux
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre
appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures
ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appa-
reil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil idensont recyclables.
tifiés par le symbole
Bandeau de commande
Afficheur
1
2
7
3
1
12
6
4
10
5
1 Dispositif de réglage de température du compartiment réfrigérateur
Touche Moins
2 Dispositif de réglage de température du compartiment réfrigérateur
Touche Plus
3 Touche ON/OFF
Touche OK
4 Dispositif de réglage de température du compartiment congélateur
Touche Plus
Réglage de la minuterie
5 Afficheur
6 Dispositif de réglage de température du compartiment congélateur
Touche Moins
Réglage de la minuterie
7 Touche Mode
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1 Indicateur de température du compartiment
réfrigérateur
2 Fonction Extra Humidité
3 Fonction Sécurité enfants
4 Fonction d'arrêt du réfrigérateur
5 Fonction Drinks Chill
6 Minuteur
7 Indicateur de température du compartiment
congélateur
8 Voyant d'alarme
9 Fonction Shopping
10 Fonction Action Freeze
11 Fonction Eco Mode
12 Fonction Vacances
Mise en fonctionnement
Pour mettre en fonctionnement l'appareil, procédez comme suit :
1. Branchez l'appareil sur le secteur.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'écran est
éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher au bout de
quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme de température ».
4. Les voyants du thermostat indiquent la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».
electrolux 15
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme
suit :
1. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.
Mise à l'arrêt du compartiment réfrigérateur
Pour mettre à l'arrêt le réfrigérateur :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant correspondant apparaisse.
Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur clignote.
Le voyant du réfrigérateur affiche des tirets.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur est
allumé.
Mise en fonctionnement du réfrigérateur
Pour mettre en fonctionnement le réfrigérateur :
1. Appuyez sur le dispositif de réglage de température du réfrigérateur.
Ou :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant correspondant apparaisse.
Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur
s'éteint.
Pour sélectionner une température de consigne
différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage
de la température ».
Réglage de la température
La température de consigne du réfrigérateur et du
congélateur peuvent être réglées en appuyant sur
les dispositifs de réglage de température.
Réglage de la température par défaut :
• +5 °C dans le compartiment réfrigérateur
• -18°C dans le compartiment congélateur
Les indicateurs affichent la température réglée.
Important Pour revenir à la température par
défaut, mettez à l'arrêt l'appareil.
La température de consigne sera atteinte au bout
de 24 heures.
Important Après une coupure de courant, la
température de consigne reste activée.
Pour une conservation optimale des aliments, sélectionnez la fonction Eco Mode. Reportez-vous
au chapitre « Fonction Eco Mode ».
Fonction Eco Mode
Pour une conservation optimale des aliments, sélectionnez la fonction Eco Mode.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur Eco Mode clignote.
L'indicateur affiche pendant quelques secondes la température de consigne :
– Pour le réfrigérateur : +5°C
– Pour le congélateur : -18°C.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Eco Mode s'affiche.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que
l'indicateur Eco Mode clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur Eco Mode s'éteint.
Important La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
Fonction Sécurité enfants
Sélectionnez la fonction Sécurité enfants pour verrouiller toutes les touches de fonction.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant correspondant apparaisse.
2. L'indicateur Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Sécurité enfants s'affiche.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur Mode jusqu'à ce qu l'indicateur
Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Sécurité enfant s'éteint.
Fonction Extra Humidité
Si vous devez augmenter l'humidité du réfrigérateur, nous vous conseillons d'activer la fonction
Extra Humidité.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant correspondant apparaisse.
Le voyant Extra Humidité clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
Le voyant Extra Humidité s'affiche.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que
l'indicateur Extra Humidité clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Extra Humidité s'éteint.
Fonction Vacances
Cette fonction vous permet de garder le compartiment réfrigérateur vide et fermé pendant une longue période sans formation de mauvaises odeurs.
Important Avant d'activer la fonction Vacances,
le compartiment réfrigérateur doit être vide.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant correspondant apparaisse.
16 electrolux
Le voyant Vacances clignote.
L'indicateur du réfrigérateur affiche pendant
quelques secondes la température de consigne :
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Vacances s'affiche.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur Mode jusqu'à ce qu l'indicateur
Vacances clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Vacances s'éteint.
4. La fonction Eco Mode est rétablie pour autant
qu'elle ait été précédemment sélectionnée.
Important La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
Fonction Drinks Chill
La fonction Drinks Chill déclenche une alarme sonore pour rappeler que des boissons ont été placées dans le compartiment congélateur.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur Drinks Chill clignote.
La minuterie affiche pendant quelques secondes la valeur de consigne (30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de la minuterie pour modifier la valeur de consigne (1 à 90
minutes).
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Drinks Chill s'affiche.
La minuterie se met à clignoter.
À la fin du décompte, l'indicateur Drinks Chill clignote et une alarme retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le compartiment de congélation.
2. Désactivez la fonction.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que
Drinks Chill clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur Drinks Chill s'éteint.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout
moment.
Fonction Shopping
Si vous avez besoin de ranger une grande quantité
d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple
après avoir fait vos courses, nous vous suggérons
d'activer la fonction Shopping : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le
compartiment.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que
l'icône correspondante apparaisse.
Le voyant Shopping clignote.
L'indicateur du réfrigérateur affiche pendant
quelques secondes la température de consigne :
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Shopping s'affiche.
La fonction Shopping se désactive automatiquement au bout de 6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation
automatique :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce qu l'indicateur Shopping clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Shopping s'éteint.
4. La fonction Eco Mode est rétablie pour autant
qu'elle ait été précédemment sélectionnée.
Important La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
Fonction Action Freeze
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur Action Freeze clignote.
Le voyant de température du congélateur affiche le symbole pendant quelques secondes.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Action Freeze s'affiche.
Une animation est lancée.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout
de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation
automatique :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le
voyant Action Freeze clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur Action Freeze s'éteint.
4. La fonction Eco Mode est rétablie pour autant
qu'elle ait été précédemment sélectionnée.
Important La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple lors d'une
coupure de courant) est indiquée par
• le clignotement des voyants d'alarme et de température et
• le déclenchement d'une alarme sonore.
Pour réinitialiser l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L'alarme s'éteint.
3. L'indicateur de température du congélateur affiche pendant quelques secondes la température la plus élevée atteinte : puis réaffiche la
température réglée.
4. Le voyant d'alarme continue à clignoter jusqu'à
ce que les conditions normales soient restaurées.
Lorsque l'alarme est terminée, l'indicateur s'éteint.
electrolux 17
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes
avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer
l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas
abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Indicateur de température
Pour vous aider au bon réglage de votre appareil
nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la
zone la plus froide.
La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe au niveau de la clayette inférieure en verre.
Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la
zone la plus froide de votre régrigérateur.
L'espace situé directement au dessus de la clayette en verre du bac à légumes est la zone la plus
froide du compartiment réfrigérateur comme indiqué par la clayette ou l'autocollant sur la paroi de
votre appareil.
Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus
froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température "OK" apparaisse.
Si "OK" n'apparait pas, la température moyenne
de la zone est trop élevée. Réglez le dispositif de
réglage de température sur une position inférieure.
L'indication "OK" apparaissant en noir, celui-ci est
difficilement visible si l'indicateur de température
est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.
A chaque modification du dispositif de réglage de
température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder
si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez
la position du dispositif de réglage de température
que progressivement et attendez au moins 12
heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.
Important Après chargement de l'appareil de
denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou
ouverture prolongée) de la porte, il est normal que
l'inscription "OK" n'apparaisse pas dans
l'indicateur de température ; attendez au moins 12
heures avant de réajuster le dispositif de réglage
de température.
Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
(paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température
ambiante élevée, thermostat sur une position élevée, ouvertures fréquentes de la porte), ramenez
progressivement la manette du thermostat sur une
position inférieure, jusqu'à obtenir de nouveau des
périodes d'arrêt du compresseur. En effet, le dégivrage automatique de compartiment réfrigérateur ne s'effectue que si le compresseur s'arrête
par intermittence.
Thermostat à régler
Température correcte
OK
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
placez le thermostat sur la position Max pendant
2 heures environ, avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par
exemple à une panne de courant, si la panne doit
se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à
la rubrique "temps d'augmentation" dans la
section Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir cuits
(une fois refroidis).
18 electrolux
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être
décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou
à température ambiante, avant d'être utilisés, en
fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans
décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson
est plus longue.
Refroidissement de l'air
La technologie ClimaTech permet le refroidissement rapide des aliments et une température plus
homogène dans le compartiment.
Ce système permet le refroidissement rapide des
aliments et une température plus homogène dans
le compartiment.
Pour activer la fonction :
1. Activez la fonction Shopping.
2. Le voyant Shopping s'allume.
3. Faites glisser le volet vers le haut comme sur le
schéma.
Pour désactiver la fonction :
1. Faites glisser le volet vers le bas.
2. Désactivez la fonction Shopping.
3. Le voyant Shopping s'éteint.
Filtre à charbon
Votre appareil est équipé d'un filtre à charbon situé
au-dessous d'un volet sur la paroi arrière du diffuseur d'air.
Le filtre purifie l'air en éliminant les odeurs des aliments du compartiment réfrigérateur, ce qui améliore la qualité de leur conservation.
Tiroir NaturaFresh
Ce système permet le refroidissement rapide des
aliments et une température plus homogène dans
le tiroir.
Important La fonction se désactive
automatiquement au bout de quelques heures.
Mode FreshZone
Si vous n'avez pas besoin du compartiment comme NaturaFresh, les paramètres peuvent être modifiés afin qu'il serve uniquement de compartiment
à basse température.
electrolux 19
Pour activer la fonction :
1. Faites glisser le volet vers le haut comme sur le
schéma.
Pour désactiver la fonction :
1. Faites glisser le volet vers le bas.
QuickChill des boissons
Cette fonction permet le refroidissement rapide
des boissons.
Pour activer la fonction :
1. Retirez le tiroir NaturaFresh ou placez-le vers le
haut et positionnez le compartiment à boissons
devant les fentes QuickChill comme sur le
schéma.
2. Activez la fonction Shopping.
3. Le voyant Shopping s'allume.
4. Faites glisser le volet vers le haut comme sur le
schéma.
Pour désactiver la fonction :
1. Faites glisser le volet vers le bas.
2. Désactivez la fonction Shopping.
3. Le voyant Shopping s'éteint.
Important La fonction se désactive
automatiquement au bout de quelques heures.
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Il n'est pas anormal d'entendre le bruit de circulation du fluide frigorigène selon son état liquide, gazeux ou vaporeux. Ce phénomène est
normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement
aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est
normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène
est normal.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser
seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu
de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Remplacement du filtre à charbon
Lors d'un usage normal et afin de permettre un
bon fonctionnement, il est recommandé de changer le filtre à charbon tous les six mois.
Vous pouvez vous procurer ce filtre auprès de votre magasin vendeur.
Reportez-vous aus instructions fournies au chapitre "Installation du filtre à charbon".
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale.
L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du
compresseur, d'où elle s'évapore.
20 electrolux
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de
couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà
dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est
"sans givre". Cela signifie qu'il n'y a aucune formation de givre pendant son fonctionnement, ni
sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur du compartiment,
sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.
Caractéristiques techniques
ENA34933X
ENA38933X
Dimensions
Hauteur
1850 mm
2010 mm
Largeur
595 mm
595 mm
Profondeur
632 mm
632 mm
18 h
18 h
Temps de montée en
température
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température
ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Emplacement
Placez de préférence votre appareil loin d'une
source de chaleur (chauffage, cuisson aux rayons
electrolux 21
prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la
prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en
cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une
mise à la terre inexistante ou défectueuse.
Avertissement L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment. Il est donc
nécessaire que la prise murale reste accessible
une fois que l'installation est terminée.
Entretoises arrière
Le sachet avec la documentation contient
deux entretoises, qui doivent être mises en
place comme le montre l'illustration.
Dévissez les vis et insérez l'entretoise sous la tête
de la vis, puis resserrez la vis.
100 mm
min
solaires trop intenses). Veillez à ce que l'air circule
librement tout autour de l'appareil. Pour obtenir les
meilleures performances possibles, si vous souhaitez placer l'appareil sous un élément, il est indispensable de laisser un espace d'au moins 100
mm entre le dessus de l'appareil et l'élément supérieur. Théoriquement, l'appareil ne doit pas être
placé sous un élément. Calez soigneusement l'appareil en agissant sur le(s) pied(s) réglable(s).
2
1
B
20 mm
A
3
Mise à niveau
Veillez à caler soigneusement l'appareil en agissant sur les deux pieds réglables de devant.
Branchement électrique
Votre appareil ne peut être branché qu'en 230 V
monophasé. Vérifiez que le compteur électrique
peut supporter l'intensité absorbée par votre appareil compte tenu des autres appareils branchés.
Calibre des fusibles en ligne (un par phase) 10 A
en 230 V.
Important L'installation doit être réalisée
conformément aux règles de l'art, aux
prescriptions de la norme NF.C.15100 et aux
prescriptions des fournisseurs d'énergie
électrique.
Utilisez un socle de prise de courant comportant
une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme
NF.C. 15100 et aux prescriptions des fournisseurs
d'énergie électrique ; cette prise de courant doit
impérativement être accessible. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par un câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne
habilitée, par votre vendeur, ou par le fabricant.
L'appareil ne doit pas être raccordée à l'aide d'un
Retrait des supports de clayette
Votre appareil est équipé de dispositifs de retenue
qui permettent d'immobiliser les clayettes au cours
du transport.
Pour les enlever, procédez comme suit :
1. Déplacez les supports de clayette dans le sens
de la flèche (A).
22 electrolux
2. Soulevez la clayette de l'arrière et poussez-la
vers l'avant pour la dégager (B).
3. Enlevez les dispositifs de retenue (C).
Installation du filtre à charbon
Le filtre est un filtre à charbon actif qui réduit les
odeurs et évite qu'elles imprègnent les aliments et
altèrent leur arôme et saveur naturels.
Le filtre est livré dans un emballage en plastique
pour préserver et garantir sa longévité et ses caractéristiques. Le filtre doit être placé derrière le
volet d'aération avant la mise en fonction de l'appareil.
1. Ouvrez le volet.
2. Retirez le filtre du sachet en plastique.
3. Insérez le filtre dans la fente située à l'arrière du
volet.
4. Fermez le volet.
Important Le filtre doit être manipulé avec
précaution pour éviter que des résidus en sortent.
Le filtre doit être remplacé tous les six mois.
Réversibilité de la porte
Si vous souhaitez modifier le sens d'ouverture de
la porte, contactez votre service après-vente le
plus proche. Un technicien du service après-vente
procédera à la réversibilité de la porte à vos frais.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit être remis au point de
collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du
matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans
les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi
que les déchets seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services
de votre commune ou le magasin où vous avez
effectué l'achat.
electrolux 23
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt
bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens
henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for
at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet hvis du
selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet
benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i
bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar
intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt
av personer (også barn) med redusert fysisk eller
psykisk helse eller som mangler erfaring eller
kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med
apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger
kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av
stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil
apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan
lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med
magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren
eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
tildekkes.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig hushold8) Hvis lampedekselet er forutsett
•
•
•
•
•
ning, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten.
Ikke ødelegg kjølekretsen.
Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet
isobutan (R600a) som er en naturlig og meget
miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir skadet under transport og installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
Det er farlig å endre spesfiikasjonene eller endre
dette produktet på noen måte. All skade på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller
elektrisk støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, komprsesor) må skiftes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert
servicepersonale.
1. Strømledningen må ikke forlenges.
2. Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på apparatet. Et sammenklemt eller
skadet støpsel kan overopphetes og føre til
brann.
3. Pass på at du kan komme til støpselet på
apparatet.
4. Ikke trekk i strømledningen.
5. Ikke sett i støpselet hvis strømuttaket er løst.
Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
6. Du må ikke bruke apparatet uten lampedekselet. 8) innnvendig belysning.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når det
flyttes.
• Ikke fjern eller berør elementer fra fryserommet
hvis hendene er fuktige/våte, da dette kan føre
til sår eller frostskade.
• Unngå å utsette apparatet for direkte sollys over
lengre tid.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
24 electrolux
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 9)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de
har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets
produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes
trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Før du tar apparatet i bruk, må du vaske innsiden samt alt indre utstyr i lunkent vann tilsatt et
nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å
tørke nøye.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra
apparatet. Bruk en plastskrape.
• Ikke bruk hårføner eller andre varmekilder for å
fremskynde avrimingen. Kraftig varme kan skade den indre plasten, og fukt kan trenge inn i det
elektriske systemet og gjøre det strømførende.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med
jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov.
Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i
bunnen av apparatet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene for
tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er
skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld
øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte appara-
9) Hvis apparatet er FrostFree
10) Dersom apparatet er utstyrt med vanntilkopling
•
•
•
•
•
•
tet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare
på emballasjen.
Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du
tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i
kompressoren.
Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
Så sant mulig bør produktets bakside stå inn
mot en vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler
(kompressor, kondensator) og dermed pådra
seg brannskader.
Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en
radiator eller komfyr.
Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig
etter at apparatet er installert.
Skal kun koples til drikkevannsforsyning. 10)
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må
utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert
servicesenter, og det må kun brukes originale
reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller
i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med
gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling.
Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at
kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette ap, kan
paratet som er merket med symbolet
gjenvinnes.
electrolux 25
Betjeningspanel
1
2
7
3
6
4
5
1 Kjøleskapets termostatbryter
Minus-knapp
2 Kjøleskapets termostatbryter
Pluss-knapp
3 ON/OFF -knapp
OK-knapp
4 Fryserens temperaturregulator
Pluss-knapp
Tidsurregulator
5 Display
6 Fryserens temperaturregulator
Minus-knapp
Tidsurregulator
7 Mode-knapp
Slå kjøleskapet av
For å slå av kjøleskapet:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskap av-indikatoren blinker.
Det står streker på kjøleskapindikatoren.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Kjøleskap av-indikatoren vises.
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kjøleskapets temperaturindikator
Ekstra fuktighetsfunksjon
Barnesikringsfunksjon
Kjøleskap av-funksjon
Drinks Chill -funksjon
Tidsur
Fryserens temperaturindikator
Alarmindikator
Shopping-funksjon
Slå på
Gå frem som følger for å slå apparatet på:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF -knappen hvis displayet er
av.
3. Alarmsummeren kan virke etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Høy temperaturalarm".
4. Temperaturindikatorene viser den innstilte
standardtemperaturen.
For å stille inn på en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
Slå av
Gå frem som følger for å slå apparatet av:
1. Trykk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Nå slukkes displayet.
3. For å koble fra maskinen fra strømmen, ta ut
støpselet fra stikkontakten.
Display
12
10 Action Freeze -funksjon
11 Eco Mode -funksjon
12 Ferie-funksjon
Slå på kjøleskapet
For å slå på kjøleskapet:
1. Trykk på kjøleskaptemperaturregulatoren.
Eller:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskap av-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Kjøleskap av-indikatoren slukkes.
For å stille inn på en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen i kjøleskapet og fryseren kan justeres ved å trykke på termostatbryteren.
Still inn standardtemperatur:
• +5 °C i kjøleskapet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den innstilte temperaturen.
Viktig Slå av for å gjenopprette innstilt
standardtemperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et døgn.
26 electrolux
Viktig Etter strømbrudd gjenopprettes den
innstilte temperaturen.
Svingninger på noen grader rundt den innstilte
temperaturen er normalt, og betyr ikke at det er feil
på skapet.
Velg Eco Mode-funksjonen hvis du ønsker en optimal oppbevaring av maten. Se " Eco Mode-funksjon".
Eco Mode -funksjon
For optimal matlagring, velg Eco Mode-funksjon.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Det Eco Mode-indikatoren blinker.
Temperaturindikatoren viser den innstilte temperatuaren i noen sekunder:
– for kjøleskapet: +5°C
– for fryseren: -18°C
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Det Eco Mode-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Eco Mode-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Det Eco Mode-indikatoren slukkes.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en annen
innstilt temperatur.
Barnesikringsfunksjon
Velg barnesikringsfunksjonen for å låse mulig bruk
ved hjelp av knappene.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
2. Barnesikringsindikatoren blinker.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Barnesikringsindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til barnesikringsindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Barnesikringsindikatoren slukkes.
Ekstra fuktighetsfunksjon
Hvis du må øke fuktigheten i kjøleskapet, foreslår
vi at du aktiverer ekstra fuktighets-funksjonen.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ekstra fuktighet-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Ekstra fuktighet-indikatoren slukker.
Ferie-funksjon
Med denne funksjonen kan du holde kjøleskapet
lukket og tomt under en lang ferieperiode uten at
det dannes ubehagelig lukt.
Viktig Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Ferie-indikatoren blinker.
Kjøleskaptemperaturindikatoren viser den innstilte temperatuaren i noen sekunder.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ferie-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Ferie-indikatoren
blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Ferie-indikatoren slukker.
4. Det Eco Mode-funksjonen gjenopprettes hvis
den er valgt tidligere.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en annen
innstilt temperatur i kjøleskapet.
Drinks Chill -funksjon
Det Drinks Chill-funksjonen skal brukes som et sikkerhetsvarsel når du plasserer flasker i fryseseksjonen.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Det Drinks Chill-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30 minutter)
i noen sekunder.
2. Trykk på tidsurregulator-knappen for å forandre tidsurets innstilte verdi fra 1 til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Det Drinks Chill-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke.
Når nedtellingen er slutt, blinker Drinks Chill-indikatoren og det høres en alarmlyd:
1. Ta ut drikken som står i fryserommet.
2. Slå av funksjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Drinks Chill-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Det Drinks Chill-indikatoren slukkes.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når som helst.
Shopping-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet,
foreslår vi at du aktiverer Shopping-funksjonen, slik
at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du
at de matvarene som allerede befinner seg i kjøleskapet, blir oppvarmet.
For å slå på funksjonen:
electrolux 27
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Shopping-indikatoren blinker.
Kjøleskaptemperaturindikatoren viser den innstilte temperatuaren i noen sekunder.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Shopping-indikatoren vises.
Shopping-funksjonen slår seg av automatisk etter
ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den slutter automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til Shopping-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Shopping-indikatoren slukker.
4. Det Eco Mode-funksjonen gjenopprettes hvis
den er valgt tidligere.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en annen
innstilt temperatur i kjøleskapet.
Action Freeze -funksjon
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Det Action Freeze-indikatoren blinker.
Frysertemperaturindikatoren viser -symbolet
i noen sekunder.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Det Action Freeze-indikatoren vises.
En animasjon starter.
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
For å slå av funksjonen før den slutter automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til Action Freeze-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Det Action Freeze-indikatoren slukkes.
4. Det Eco Mode-funksjonen gjenopprettes hvis
den er valgt tidligere.
Viktig Funksjonen slås av ved å velge en annen
innstilt temperatur på fryseren.
Høy temperatur-alarm
En økning i temperaturen i fryseseksjonen (for eksempel på grunn av strømbrudd) vises ved:
• blinking av alarmen og frysertemperaturindikatorene
• Det høres et lydsignal.
For å nullstille alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Frysertemperaturindikatoren viser den høyest
oppnådde temperatuaren i noen sekunder. Vis
deretter igjen den innstilte temperaturen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke til normale
forhold gjenopprettes.
Når alarmen har gått tilbake, lyder alarmindikatoren.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et
nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske
lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke
nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
Daglig bruk
Viktig Dette apparatet selges i Frankrike.
Ifølge bestemmelsene der må det utstyres med en
spesialinnretning (se figur) i det nederste rommet
for å indikere den kaldeste sonen i apparatet.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en
periode der det ikke har vært i bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling
før du legger inn matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn
av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre
enn den verdien som er oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under "stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling)
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.
28 electrolux
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er
frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.
3. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
Luftkjøling
Det ClimaTech-teknologi gir muligheten for at maten avkjøles raskt og det blir en jevnere temperatur
i rommet.
Denne innretningen gjør at matvarene nedkjøles
raskere og gir en jevnere temperatur i seksjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shopping-indikatoren slukker.
Viktig Funksjonen slås av automatisk etter noen
timer.
FreshZone-modus
Hvis rommet ikke trengs som NaturaFresh, kan
innstillingene endres i rekkefølge for å bruke den
bare som lavtemperaturskuff.
Kull-luftfilter
Dette apparatet er utstyrt med et kullfilter bak en
klaff i luftventilasjonsboksens bakvegg.
Filteret renser luften fra uønsket lukt i kjøleseksjonen, noe som innebærer at oppbevaringskvaliteten er ytterligere forbedret.
NaturaFresh-skuff
Denne innretningen gjør at matvarene nedkjøles
raskere og gir en jevnere temperatur i skuffen.
For å slå på funksjonen:
1. Slå av shopping-funksjonen.
2. Shopping-indikatoren lyser.
For å slå på funksjonen:
1. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
For å slå av funksjonen:
electrolux 29
1. Skyv klaffen ned.
QuickChill med drikke
Med denne funksjonen kjøles drikken raskt ned.
For å slå på funksjonen:
1. Ta ut skuffen eller sett opp NaturaFresh-skuffen og sett flaskestativet foran QuickChill sporene som vist i figuren.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shopping-indikatoren lyser.
4. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shopping-indikatoren slukker.
Viktig Funksjonen slås av automatisk etter noen
timer.
Nyttige tips og råd
Normale lyder under drift
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når
kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet
rundt i kjølesystemet, og du hører en summe-
og pulserende lyd fra kompressoren. Dette er
normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake en plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk
fenomen. Dette er normalt.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før
du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder
kjemikalier som angriper/skader plastdelene som
er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt
vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Skifte ut kull-luftfilteret
For å oppnå best mulig ytelse skal kull-luftfilteret
skiftes to ganger i året.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive luftfiltre.
Se etter i "Installere kull-luftfilteret" for anvisninger.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang motorkom-
pressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder på baksiden av apparatet, over motorkompressoren,
hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal med jevne mellomrom for å hindre at vannet svømmer over og
drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
30 electrolux
Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en "no frost"
type. Dette betyr at det ikke danner seg rim under
bruk, hverken på de indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim skyldes en
kontinuerlig sirkulasjon av kald luft inne i seksjonen,
som drives av en vifte som reguleres automatisk.
Tekniske data
ENA34933X
ENA38933X
Dimensjoner
Høyde
1850 mm
2010 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
632 mm
632 mm
18 h
18 h
Stigetid
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet
til venstre på apparatets innside og på energietiketten.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før
apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Lokalitet
Apparatet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet. For å oppnå best ytelse når
apparatet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av apparatet og
skapet være minst 100 mm . Ideelt sett burde apparatet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av kabinettet muliggjør nøyaktig vatring.
Advarsel Det må være mulig å kople
apparatet fra strømforsyningen; støpslet skal
derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering.
100 mm
min
electrolux 31
B
20 mm
A
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre
deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i
hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er
utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en
separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom
sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver.
Fjerne hyllestopperne
Apparatet ditt er utstyrt med hyllestoppere som
gjør det mulig å låse hyllene under transport.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
1. Flytt hyllestopperne i retning mot pilen (A).
2. Løft hyllen i bakkant og skyv den forover til den
løsner (B).
3. Fjern stopperne (C).
Avstandsstykker bak
I posen med dokumentasjonen er det to avstandsstykker som skal monteres som vist på
bildet.
Løsne skruene og monter avstandsstykket under
skruehodet, stram så til skruene igjen.
2
1
3
Plan oppstilling
Pass på at apparatet står i vater. Dette kan gjøres
med to justerbare føtter på undersiden fremme.
Montering av kull-luftfilteret
Kull-luftfilteret er et aktivt kullfilter som absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den beste lukten
og aromaet for alle matvarer uten risiko for at lukten
skal smitte over på andre matvarer.
Ved levering er kullfilteret i en plastpose for å opprettholde levetiden og egenskapene. Filteret bør
plasseres bak klaffen før apparatet slås på.
1. Åpne klaffdekselet.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden av klaffen.
4. Lukk dekselet.
32 electrolux
Viktig Filteret bør håndteres forsiktig, slik at ikke
noen deler løsner fra overflaten. Filteret bør byttes
hver sjette måned.
Omhengsling av døren
Hvis du vil forandre på dørens åpningsretning, ta
kontakt med nærmeste kundeserviceavdeling.
Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret
hengsle om døren på apparatet ditt.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere informasjon
om resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
electrolux 33
Electrolux. Thinking of you.
Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma
utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que
utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou
venda, para que todos os que venham a usá-lo
estejam devidamente informados quanto à sua
utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as
precauções destas instruções de utilização, uma
vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem
experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à
utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar
que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance
das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada,
corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho
possível) e retire a porta para evitar que crianças
a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho
com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal
irá evitar que se torne numa armadilha fatal para
uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de
ventilação sem obstruções.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para
utilização doméstica.
11) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer
meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam
aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido
no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho,
certifique-se de nenhum dos componentes do
circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho
se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar
qualquer tipo de alteração neste produto.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar um
curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser substituído por um técnico certificado
ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver
solta, não introduza a ficha de alimentação.
Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da
lâmpada 11) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando
o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
34 electrolux
molhadas, pois pode causar abrasões na pele
ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz
solar directa.
• As lâmpadas 12) utilizadas neste aparelho são
lâmpadas para efeitos especiais, seleccionadas
apenas para aparelhos electrodomésticos. Não
são adequadas para iluminar uma divisão.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de
plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no
aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a
saída de ar na ventilação traseira. 13)
• Depois de descongelados, os alimentos não
devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados
de acordo com as instruções do fabricante do
alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente
cumpridas.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Se não conseguir alcançar a tomada, corte a fonte de alimentação.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo
do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro
aparelho de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor excessivo pode danificar o
interior de plástico e a humidade pode entrar no
sistema eléctrico tornando-o activo.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga
do frigorífico para presença de água descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá
acumular na parte inferior do aparelho.
12) Se a lâmpada estiver prevista
13) Se o aparelho não criar gelo
14) Se estiver prevista uma ligação hídrica
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos
parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem
danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente
o local onde o adquiriu. Nese caso, guarde a
embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir que
o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar
sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou
fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica
acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 14)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para
a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa
competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o
qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no
circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento,
especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparesão recicláveis.
lho marcados pelo símbolo
electrolux 35
Painel de controlo
1
2
7
3
6
4
5
1 Regulador da temperatura do frigorífico
Botão menos
2 Regulador da temperatura do frigorífico
Botão mais
3 Botão ON/OFF
Botão OK
4 Regulador da temperatura do congelador
Botão mais
Regulador do temporizador
5 Visor
6 Regulador da temperatura do congelador
Botão menos
Regulador do temporizador
7 Botão Mode
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ligar
Para ligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
1. Ligue a ficha do aparelho à tomada.
2. Prima o botão ON/OFF se o visor estiver desligado.
3. O alarme sonoro poderá funcionar após alguns
segundos.
Para reiniciar o alarme consulte "Alarme de
temperatura elevada".
4. Os indicadores de temperatura apresentam a
temperatura predefinida regulada.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da temperatura".
Desligar
Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
1. Prima o botão ON/OFF durante 5 segundos.
2. O visor desliga-se.
3. Para desligar o aparelho da corrente desligue
a ficha da tomada.
Visor
12
10 Função Action Freeze
11 Função Eco Mode
12 Função Férias
Indicador da temperatura do frigorífico
Função Humidade Extra
Função Bloqueio de Segurança para Crianças
Função Frigorífico Desligado
Função Drinks Chill
Temporizador
Indicador da temperatura do congelador
Indicador de alarme
Função Compras
Desligar o frigorífico
Para desligar o frigorífico:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador de Frigorífico Desligado pisca.
O indicador do frigorífico apresenta traços.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. É apresentado o indicador de Frigorífico Desligado.
Ligar o frigorífico
Para ligar o frigorífico:
1. Prima o regulador de temperatura do frigorífico.
Ou:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador de Frigorífico Desligado pisca.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador de Frigorífico Desligado apaga-se.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da temperatura".
Regulação da temperatura
A temperatura regulada do frigorífico e do congelador pode ser ajustada premindo os reguladores
de temperatura.
Temperatura predefinida regulada:
• +5 °C para o frigorífico
• -18 °C para o congelador
Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.
36 electrolux
Importante Para voltar a regular a temperatura
predefinida desligue o aparelho.
A temperatura regulada será alcançada dentro de
24 horas.
As oscilações de alguns graus relativamente à
temperatura regulada são normais e não significam que exista qualquer avaria no aparelho.
Importante Após uma falha de energia a
temperatura regulada permanece memorizada.
Para armazenamento ideal de alimentos, seleccione a função Eco Mode. Consulte " Função Eco
Mode".
Função Eco Mode
Para armazenamento ideal de alimentos, seleccione a função Eco Mode.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Eco Mode pisca.
O indicador da temperatura apresenta a temperatura regulada durante alguns segundos:
– para o frigorífico: +5 °C
– para o congelador: -18 °C
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Eco Mode é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Eco Mode
piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Eco Mode apaga-se.
Importante A função desliga-se seleccionando
uma temperatura regulada diferente.
Função Bloqueio de Segurança para
Crianças
Para bloquear qualquer possível funcionamento
utilizando os botões, seleccione a função Bloqueio
de Segurança para Crianças.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
2. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças pisca.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Bloqueio
de Segurança para Crianças piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças apaga-se.
Função Humidade Extra
Se necessitar de aumentar a humidade no frigorífico, sugerimos a activação da função Humidade
Extra.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Humidade Extra pisca.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Humidade Extra é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Humidade
Extra piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Humidade Extra desliga-se.
Função Férias
Esta função permite manter o frigorífico fechado e
vazio durante um longo período de férias sem a
formação de maus odores.
Importante O compartimento do frigorífico deve
estar vazio quando a função férias estiver ligada.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Férias pisca.
O indicador da temperatura do frigorífico apresenta a temperatura regulada durante alguns
segundos.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Férias é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador Férias piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Férias apaga-se.
4. A função Eco Mode é restabelecida caso tenha
sido previamente seleccionada.
Importante A função desliga-se seleccionando
uma temperatura regulada do frigorífico diferente.
Função Drinks Chill
A função Drinks Chill deve ser utilizada como um
aviso de segurança quando colocar garrafas no
congelador.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Drinks Chill pisca.
O Temporizador apresenta o valor definido (30
minutos) durante alguns segundos.
2. Prima o botão regulador do Temporizador para
alterar o valor definido do Temporizador de 1
para 90 minutos.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Drinks Chill é apresentado.
O Temporizador começa a piscar.
No final da contagem decrescente o indicador
Drinks Chill pisca e é emitido um alarme sonoro:
1. Remova as bebidas no interior do compartimento do congelador.
2. Desligue a função.
Para desligar a função:
electrolux 37
1. Prima o botão Mode até o indicador Drinks
Chill piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Drinks Chill apaga-se.
É possível desactivar a função a qualquer altura.
Função Compras
Se necessitar de inserir uma grande quantidade
alimentos quentes, por exemplo após fazer as
compras, sugerimos activar a função Compras
para arrefecer os produtos mais rapidamente e
para evitar aquecer os outros alimentos que já estejam no frigorífico.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Compras pisca.
O indicador da temperatura do frigorífico apresenta a temperatura regulada durante alguns
segundos.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Compras é apresentado.
A função Compras termina automaticamente
aproximadamente após 6 horas.
Para desligar a função antes do seu fim automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador Compras
piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Compras apaga-se.
4. A função Eco Mode é restabelecida caso tenha
sido previamente seleccionada.
Importante A função desliga-se seleccionando
uma temperatura regulada do frigorífico diferente.
Função Action Freeze
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.
O indicador Action Freeze pisca.
O indicador da temperatura do congelador
apresenta o símbolo durante alguns segundos.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Action Freeze é apresentado.
É iniciada uma animação.
Esta função pára automaticamente após 52 horas.
Para desligar a função antes do seu fim automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador Action
Freeze piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Action Freeze apaga-se.
4. A função Eco Mode é restabelecida caso tenha
sido previamente seleccionada.
Importante A função desliga-se seleccionando
uma temperatura regulada do congelador diferente.
Alarme de temperatura elevada
Um aumento na temperatura no compartimento
do congelador (por exemplo, devido a uma falha
de energia) é indicado por:
• a intermitência do alarme e indicadores de temperatura do congelador
• activação do alarme sonoro.
Para reiniciar o alarme:
1. Prima qualquer botão.
2. O alarme sonoro desliga-se.
3. O indicador da temperatura do frigorífico apresenta a temperatura mais elevada atingida durante alguns segundos. Em seguida, é apresentada de novo a temperatura regulada.
4. O indicador de alarme continua a piscar até o
restabelecimento das condições normais.
Quando o alarme é restabelecido o indicador de
alarme apaga-se.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe
o interior e todos os acessórios internos com água
morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro
típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Utilização diária
Importante Este aparelho é vendido na França.
De acordo com a legislação em vigor neste país,
deve ser fornecido com um dispositivo especial
(ver a figura), colocado no compartimento inferior
do frigorífico, para indicar a zona mais fria do mesmo.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
38 electrolux
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, antes de colocar os produtos no
compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições
mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver desligada
por mais tempo que aquele mostrado na tabela de
características técnicas em "tempo de reinício", os
alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados (depois de
arrefecerem).
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar
mais.
Filtro de ar de carvão
O aparelho está equipado com um filtro de carvão
atrás de uma aba na parede traseira da caixa de
distribuição do ar.
O filtro purifica o ar contra odores desagradáveis
no compartimento do frigorífico, o que significa
que a qualidade de armazenamento será ainda
melhor.
Gaveta NaturaFresh
Este dispositivo permite uma rápida refrigeração
dos alimentos e uma temperatura mais uniforme
na gaveta.
Refrigeração do ar
A tecnologia ClimaTech permite uma rápida refrigeração dos alimentos e uma temperatura mais
uniforme no compartimento.
Este dispositivo permite uma rápida refrigeração
dos alimentos e uma temperatura mais uniforme
no compartimento.
Para ligar a função:
1. Ligue a função Compras.
2. O indicador Compras acende-se.
3. Deslize a aba para cima como ilustrado na figura.
electrolux 39
Para desligar a função:
1. Deslize a aba para baixo.
2. Desligue a função Compras.
3. O indicador Compras apaga-se.
Importante A função desliga-se
automaticamente após algumas horas.
Modo FreshZone
Se o compartimento não for necessário como NaturaFresh, as definições podem ser alteradas de
forma a funcionar apenas como uma gaveta de
baixa temperatura.
Para desligar a função:
1. Deslize a aba para baixo.
QuickChill de Bebidas
Esta função permite uma refrigeração rápida de
bebidas.
Para ligar a função:
1. Remova ou coloque a gaveta NaturaFresh
mais acima e posicione o suporte para garrafas
em frente das ranhuras QuickChill, como ilustrado na figura.
2. Ligue a função Compras.
3. O indicador Compras acende-se.
4. Deslize a aba para cima como ilustrado na figura.
Para ligar a função:
1. Deslize a aba para cima como ilustrado na figura.
Para desligar a função:
1. Deslize a aba para baixo.
2. Desligue a função Compras.
3. O indicador Compras apaga-se.
Importante A função desliga-se
automaticamente após algumas horas.
40 electrolux
Sugestões e conselhos úteis
Ruídos normais de funcionamento
• Pode ouvir um ruído de borbulhação quando o
refrigerante é bombeado pelas bobinas ou tubagem. Isto está correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a ser bombeado e irá ouvir um ruído de
zumbido e um ruído pulsante proveniente do
compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica pode causar um súbito ruído
de fissuração. É natural e não um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de
efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na
sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas
exclusivamente por técnicos autorizados.
para evitar que um fluxo excessivo de água pingue
sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza
fornecido, que irá encontrar já inserido no orifício
de descarga.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta
razão é aconselhável que a estrutura exterior deste
aparelho seja limpa apenas com água morna com
um pouco de solução de limpeza adicionada.
Substituir o filtro de ar de carvão
Para obter o melhor desempenho, o filtro de ar de
carvão deve ser substituído de seis em seis meses.
Podem ser adquiridos novos filtros de ar activos
junto do representante local.
Consulte as instruções em "Instalação do filtro de
ar de carvão".
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o
compressor de motor pára, durante a utilização
normal. A água resultante da descongelação é
descarregada por um canal para um recipiente
especial, colocado na parte traseira por cima do
aparelho, sobre o compressor de motor, onde
evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de
descarga da água resultante da descongelação no
centro do canal do compartimento do frigorífico
Descongelar o congelador
O compartimento do congelador deste modelo,
por sua vez, é do tipo "no frost". Isto significa que
não há qualquer formação de gelo durante o seu
funcionamento, quer nas paredes interiores, quer
nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação contínua
de ar frio no interior do compartimento, accionado
por um ventilador controlado automaticamente.
Dados técnicos
ENA34933X
ENA38933X
Dimensões
Altura
1850 mm
2010 mm
Largura
595 mm
595 mm
Profundidade
632 mm
632 mm
18 h
18 h
Tempo de arranque
As informações técnicas encontram-se na placa
de dados no lado esquerdo interno do aparelho e
na etiqueta de energia.
electrolux 41
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de
segurança" cuidadosamente para a sua
segurança e funcionamento correcto do aparelho
antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na placa de dados do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Local
O aparelho deve ser instalado afastado de fontes
de calor, como sejam radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que
o ar pode circular livremente na traseira do aparelho. Para garantir o melhor desempenho, se o
aparelho estiver sob um armário suspenso, a distância mínima entre o topo do aparelho e o armário
é de 100 mm. No entanto, o aparelho não deve
ser colocado sob armários suspensos. O nivelamento preciso é garantido po um ou mais pés
ajustáveis na base do aparelho.
Advertência Tem de ser possível desligar o
aparelho da fonte de corrente; Assim, a ficha
tem de estar facilmente acessível após a
instalação.
Separadores traseiros
No saco com a documentação encontram-se
dois separadores que têm de ser instalados
como indicado na figura.
Desaperte os parafusos, introduza o separador
debaixo da cabeça do parafuso e volte a apertar
os parafusos.
2
1
3
Nivelamento
Quando instalar o aparelho assegure-se de que fica nivelado. Isto pode ser obtido através de dois
pés ajustáveis na base, à frente.
100 mm
min
20 mm
A
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a
frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do
cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de
alimentação doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra separada,
em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso
as precauções de segurança acima não sejam
cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
B
42 electrolux
Instalação do filtro de ar de carvão
O filtro de ar de carvão é um filtro de carvão activo
que absorve os maus odores e permite preservar
o melhor sabor e aroma para todos os alimentos,
sem o risco de contaminação de odores entre géneros alimentícios.
Aquando da entrega, o filtro de carvão está num
saco de plástico para manter a respectiva longevidade e características. O filtro deve ser colocado
atrás da aba antes de ligar o aparelho.
1. Abra a tampa da aba.
2. Remova o filtro do saco de plástico.
3. Introduza o filtro na ranhura existente na parte
posterior da tampa da aba.
4. Feche a tampa da aba.
Retirar os suportes das prateleiras
O aparelho está equipado com retentores de prateleiras que possibilitam fixá-las durante o transporte.
Para os remover, proceda do seguinte modo:
1. Desloque os suportes das prateleiras na direcção da seta (A).
2. Levante a prateleira na parte de trás e puxe-a
para a frente até a soltar (B).
3. Retire os retentores (C).
Importante O filtro deve ser manuseado com
cuidado, para que não se soltem fragmentos da
superfície. O filtro deve ser trocado a cada seis
meses.
Reversibilidade da porta
Na eventualidade de pretender alterar a direcção
da abertura da porta, contacte o Centro de Apoio
ao Cliente mais próximo. Os custos da execução
da reversibilidade das portas pelo técnico do Centro de Apoio ao Cliente serão suportados por si.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio ambiente e
para a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste
produto, contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da sua área
de residência ou o estabelecimento onde adquiriu
o produto.
electrolux 43
Electrolux. Thinking of you.
Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y
utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el
aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad.
Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo
largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las
normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para
que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos
que una persona responsable de su seguridad
les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados
de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe
de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca
del aparato como pueda) y retire la puerta para
impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta
magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo
con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de
desechar el aparato antiguo. Evitará así que se
convierta en una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de
ventilación libres de obstrucciones.
• Este aparato es para uso doméstico exclusivamente.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como
se explica en este folleto de instrucciones.
15) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de
refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su uso.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a), un gas natural con un gran nivel
de compatibilidad medioambiental, aunque inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños al circuito
de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos y fuentes de encendido cercanas
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito, incendio o descarga
eléctrica.
Advertencia Sólo el personal técnico homologado está autorizado a sustituir los
componentes eléctricos (cable de alimentación,
enchufe, compresor) del aparato.
1. El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato.
Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe
del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el
enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica
o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de
la bombilla 15) de la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento
congelador con las manos húmedas o mojadas,
ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la
luz solar directa.
44 electrolux
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la
salida de aire de la pared posterior. 16)
• Los alimentos que se descongelen no deben
volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Siga estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en
el congelador; la presión que se genera en el
recipiente podría hacerlo estallar y dañar el aparato.
• No consuma polos helados retirados directamente del aparato; podría sufrir quemaduras
causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la
toma de corriente.
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave
el interior y los accesorios internos con agua
templada y un jabón neutro para eliminar el típico olor de los productos nuevos. A continuación
seque bien.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo
del aparato. Utilice un raspador plástico.
• No utilice secadores de pelo ni otros aparatos
de calefacción para acelerar la descongelación.
El calor excesivo puede dañar el interior de plástico; además, la humedad podría penetrar en el
sistema eléctrico y hacer que se active.
• Revise regularmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie
el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua
se acumulará en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica,
siga atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
16) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free)
17) Si está prevista una conexión de agua
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado.
Informe de los posibles daños de inmediato a la
tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve
el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas
antes de conectar el aparato, para permitir que
el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire
adecuada alrededor, ya que de lo contrario se
produce recalentamiento. Para conseguir una
ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del
producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe
después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro de
agua potable. 17)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las
tareas que se requieran para ejecutar el servicio
o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y
sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales
para la capa de ozono, ni en el circuito de
refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos
urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo
con la normativa vigente, que puede solicitar a las
autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor. Los materiales de este
son reciclaaparato marcados con el símbolo
bles.
electrolux 45
Panel de mandos
1
2
7
3
6
4
5
1 Regulador de temperatura del frigorífico
Tecla menos
2 Regulador de temperatura del frigorífico
Tecla más
3 Tecla ON/OFF
Tecla OK
4 Regulador de temperatura del congelador
Tecla más
Regulador del temporizador
5 Pantalla
6 Regulador de temperatura del congelador
Tecla menos
Regulador del temporizador
7 Tecla Mode
Apagado del frigorífico
Para apagar el frigorífico:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Apagado del frigorífico parpadea.
El indicador del frigorífico muestra rayas.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Aparece el indicador Apagado del frigorífico.
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indicador de temperatura del frigorífico
Función de humedad extra
Función de bloqueo para niños
Función Apagado del frigorífico
Función Drinks Chill
Temporizador
Indicador de temperatura del congelador
Indicador de alarma
Función Compra
Encendido
Para encender el aparato:
1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Pulse la tecla ON/OFF si la pantalla está apagada.
3. Puede que oiga la señal acústica de alarma
tras unos segundos.
Para restaurar la alarma, consulte la sección
"Alarma de temperatura alta".
4. Los indicadores de temperatura muestran la
temperatura predeterminada programada.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
Apagado
Para apagar el aparato:
1. Pulse la tecla ON/OFF durante 5 segundos.
2. La pantalla se apaga.
3. Para desconectar el aparato de la corriente,
desconecte el enchufe de la toma de corriente.
Pantalla
12
10 Función Action Freeze
11 Función Eco Mode
12 Función vacaciones
Encendido del frigorífico
Para encender el frigorífico:
1. Pulse el regulador de temperatura del frigorífico.
O:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Apagado del frigorífico parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Se apaga el indicador Apagado del frigorífico.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
Regulación de la temperatura
La temperatura programada en el frigorífico y el
congelador puede ajustarse pulsando los reguladores de temperatura.
Defina la temperatura predeterminada:
• +5 °C para el frigorífico
• -18 °C para el congelador
Los indicadores de temperatura muestran la temperatura programada.
46 electrolux
Importante Para restaurar la temperatura
predeterminada seleccionada, apague el aparato.
La temperatura programada se alcanza en un plazo de 24 horas.
Puede haber fluctuaciones de algunos grados sobre la temperatura programada, pero eso no supone un fallo del aparato.
Importante Tras un corte de energía eléctrica, no
se pierde la temperatura programada.
Para una temperatura óptima de almacenamiento
de alimentos, seleccione la función Eco Mode.
Consulte la sección "Función Eco Mode".
Aparece el indicador Humedad extra.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Humedad extra.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Se apaga el indicador Humedad extra.
Función vacaciones
Esta función permite mantener el frigorífico vacío
durante periodos largos sin que se acumulen malos olores.
Importante El compartimento frigorífico debe
estar vacío mientras la función esté activada.
Función Eco Mode
Para una temperatura óptima de almacenamiento
de alimentos, seleccione la función Eco Mode.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Eco Mode parpadea.
El indicador de temperatura muestra durante
unos segundos la temperatura programada.
– para el frigorífico: +5°C
– para el congelador: -18°C
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Eco Mode.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Eco Mode.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Eco Mode se apaga.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Vacaciones parpadea.
El indicador de temperatura del frigorífico
muestra durante unos segundos la temperatura programada.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Vacaciones.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Vacaciones.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Vacaciones se apaga.
4. La función Eco Mode se restaura si se ha seleccionado previamente.
Importante Para desactivar la función, seleccione una temperatura diferente.
Función Drinks Chill
Utilice la función Drinks Chill como advertencia de
seguridad cuando coloque botellas en el compartimento congelador.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Drinks Chill parpadea.
El Temporizador muestra el valor seleccionado
(30 minutos) durante unos segundos.
2. Pulse la tecla del temporizador para ajustar el
valor entre 1 y 90 minutos.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Drinks Chill.
El Temporizador empieza a parpadear.
Al terminar la cuenta atrás, el indicador Drinks Chill
parpadea y suena la alarma:
1. Saque las bebidas del compartimiento congelador.
2. Desactive la función.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Drinks Chill.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Drinks Chill se apaga.
La función se puede desactivar en cualquier momento.
Función de bloqueo para niños
Para bloquear cualquier posible manipulación mediante las teclas, seleccione la función de bloqueo
para niños.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
2. El indicador Bloqueo para niños parpadea.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Apagado del frigorífico.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Bloqueo para niños.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Se apaga el indicador Bloqueo para niños.
Función de humedad extra
Si debe aumentar la humedad del refrigerador, le
recomendamos activar la función de humedad extra.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Humedad extra parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Importante Para desactivar la función, seleccione una temperatura diferente para el frigorífico.
electrolux 47
Función Compra
Si necesita introducir una gran cantidad de alimentos calientes, por ejemplo después de hacer
la compra, se aconseja activar esta función para
enfriarlos más rápidamente y evitar que suba la
temperatura de los que ya están almacenados.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Compra parpadea.
El indicador de temperatura del frigorífico
muestra durante unos segundos la temperatura programada.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Compra.
La función se desactiva automáticamente después de unas 6 horas.
Para desactivar la función antes del final automático:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Compra.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Compra se apaga.
4. La función Eco Mode se restaura si se ha seleccionado previamente.
Importante Para desactivar la función, seleccione una temperatura diferente para el frigorífico.
Función Action Freeze
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Action Freeze parpadea.
El indicador de temperatura del frigorífico
muestra durante unos segundos el símbolo
.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Action Freeze.
Empieza una animación.
La función se para automáticamente después de
52 horas.
Para desactivar la función antes del final automático:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Action Freeze.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Action Freeze se apaga.
4. La función Eco Mode se restaura si se ha seleccionado previamente.
Importante Para desactivar la función, seleccione una temperatura diferente para el congelador.
Alarma de temperatura alta
Un aumento de la temperatura del compartimento
congelador (por ejemplo, por un corte de energía
eléctrica) se indica mediante:
• parpadeo de los indicadores de alarma y temperatura del congelador
• señal acústica.
Para restaurar la alarma:
1. Pulse cualquier tecla.
2. La señal acústica se apaga.
3. El indicador de temperatura del congelador
muestra durante unos segundos la temperatura máxima alcanzada. Después vuelve a
mostrar la temperatura programada.
4. El indicador de alarma sigue parpadeando hasta que se recuperan las condiciones normales.
Cuando la alarma termina, el indicador de alarma
se apaga.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas
con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el
característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Uso diario
Importante este aparato está autorizado para su
venta en Francia.
En conformidad con la normativa válida en dicho
país, deberá ir provisto de un dispositivo especial
(consulte la figura) situado en el compartimiento
inferior del frigorífico para indicar la zona más fría
del mismo.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado
48 electrolux
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o
después de un periodo sin uso, déjelo en marcha
al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes
de colocar los productos en el compartimento.
Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo, por un
corte del suministro eléctrico, si la interrupción ha
sido más prolongada que el valor indicado en la
tabla de características técnicas bajo "tiempo de
elevación", los alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar (después de que
se hayan enfriado).
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en el
compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congelador;
en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
Filtro de carbón
El aparato lleva un filtro de carbón situado en el
interior de una compuerta ubicada en la parte posterior del conducto de distribución de aire.
El filtro purifica el aire, elimina los malos olores del
compartimento frigorífico y mejora la calidad de
conservación de los alimentos.
Cajón NaturaFresh
Este dispositivo permite enfriar los alimentos con
rapidez y mantener una temperatura más uniforme
dentro del cajón.
Enfriamiento por aire
La tecnología ClimaTech permite enfriar los alimentos con rapidez y mantener una temperatura
más uniforme dentro del compartimento.
Este dispositivo permite enfriar los alimentos con
más rapidez y mantener una temperatura más uniforme dentro del compartimento.
Para activar la función:
1. Active la función Compra.
2. Se enciende el indicador Compra.
3. Deslice hacia arriba la compuerta como se indica en la figura.
electrolux 49
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
2. Desactive la función Compra.
3. El indicador Compra se apaga.
Importante La función se apaga
automáticamente después de unas horas.
Modo FreshZone
Si no necesita utilizar el compartimiento como NaturaFresh, puede cambiar los ajustes para usarlo
como cajón de baja temperatura.
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
QuickChill de bebidas
Esta función permite enfriar bebidas rápidamente.
Para activar la función:
1. Retire o coloque hacia arriba el cajón NaturaFresh y coloque el estante para botellas frente
a las ranuras QuickChill como se indica en la
figura.
2. Active la función Compra.
3. Se enciende el indicador Compra.
4. Deslice hacia arriba la compuerta como se indica en la figura.
Para activar la función:
1. Deslice hacia arriba la compuerta como se indica en la figura.
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
2. Desactive la función Compra.
3. El indicador Compra se apaga.
Importante La función se apaga
automáticamente después de unas horas.
Consejos útiles
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o un burbujeo
cuando el refrigerante se bombea por el serpentín o los tubos. Esto es correcto.
• Cuando está en marcha, el compresor bombea
el refrigerante a través de todo el circuito y emite
un zumbido o un sonido intermitente. Esto es
correcto.
50 electrolux
• La dilatación térmica puede causar una serie de
crujidos repentinos. Se trata de un fenómeno físico natural y no peligroso. Esto es correcto.
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
mentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orificio
de desagüe.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de
cocina contienen químicos que pueden atacar o
dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se
recomienda que el exterior del aparato se limpie
sólo con agua templada a la que se añadirá un
poco de líquido lavavajillas.
Cambio del filtro de aire de carbón
Para garantizar un rendimiento óptimo se recomienda cambiar el filtro de carbón cada seis meses.
En la red de servicio técnico local puede adquirir
filtros de aire activo nuevos.
Consulte el apartado "Instalación del filtro de aire
de carbón" para obtener las instrucciones.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el
compresor, durante el funcionamiento normal. El
agua de la descongelación se descarga hacia un
recipiente especial situado en la parte posterior del
aparato, sobre el motor compresor, donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de
salida del agua de descongelación situado en la
mitad del canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua desborde y caiga sobre los ali-
Descongelación del congelador
El compartimento congelador de este modelo es
de tipo "no frost" y no produce escarcha. Esto significa que, durante el funcionamiento, no se forma
escarcha ni en las paredes internas del aparato ni
sobre los alimentos.
La ausencia de escarcha se debe a la continua
circulación del aire frío en el interior del compartimento impulsado por un ventilador controlado automáticamente.
Datos técnicos
ENA34933X
ENA38933X
Medidas
Altura
1850 mm
2010 mm
Anchura
595 mm
595 mm
Fondo
632 mm
632 mm
18 h
18 h
Tiempo de elevación
La información técnica se encuentra en la placa de
datos técnicos, en el lado interior izquierdo del
aparato, y en la etiqueta de energía.
Instalación
Precaución Lea atentamente la
"información de seguridad" para garantizar
electrolux 51
su propia seguridad y el correcto funcionamiento
del electrodoméstico antes de instalar el
electrodoméstico.
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del
aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Ubicación
Instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc.
Asegúrese también de que el aire puede circular
sin obstáculos por la parte trasera del armario. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se
coloca debajo de un mueble de cocina colgado de
la pared, deje una distancia mínina de 100 mm
entre la parte superior del aparato y el mueble de
pared. No obstante, lo ideal sería que el aparato
no se colocara debajo de muebles colgados de la
pared. La base del aparato cuenta con una o más
patas ajustables para garantizar su nivelado correcto.
100 mm
min
Advertencia Debe ser posible desenchufar
el aparato de la toma de corriente; por lo
tanto, el enchufe tiene que quedar accesible tras
la instalación del aparato.
20 mm
A
B
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el
voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de
datos técnicos se corresponden con el suministro
de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe
del cable de alimentación se suministra con un
contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se
toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la
CEE.
Piezas de separación traseras
En la bolsa de la documentación hay dos separadores que deben colocarse como se indica en la figura.
Afloje los tornillos, introduzca el separador por debajo la cabeza de los tornillos y vuelva a apretarlos.
2
1
3
Nivelado
Al colocar el aparato compruebe que queda nivelado. Esto se puede conseguir utilizando las dos
patas ajustables de la parte inferior delantera.
52 electrolux
Retirada de las sujeciones para estantes
El aparato va equipado con sujeciones que permiten mantener los estantes fijos durante el transporte.
Retire las sujeciones como se indica a continuación:
1. Desplace las sujeciones de los estantes en la
dirección de la flecha (A).
2. Eleve el estante desde atrás y empújelo hacia
delante hasta que quede libre (B).
3. Retire las sujeciones (C).
El filtro de carbón se suministra en una bolsa de
plástico que garantiza su duración e integridad. El
filtro se debe colocar detrás de la compuerta antes
de poner en marcha el aparato.
1. Abra la compuerta.
2. Saque el filtro de la bolsa de plástico.
3. Introduzca el filtro en la ranura que hay en el
reverso de la compuerta.
4. Cierre la compuerta.
Importante Manipule el filtro con cuidado para
que no se desprendan fragmentos de su
superficie. El filtro se debe cambiar cada seis
meses.
Instalación del filtro de carbón
El aparato cuenta con un filtro de carbón activo
que absorbe los malos olores, conserva el sabor y
el aroma de los alimentos en condiciones de mantenimiento óptimas y, evita la contaminación cruzada de olores.
Cambio del sentido de apertura de las
puertas
Para cambiar el sentido de apertura de la puerta,
póngase en contacto con el servicio posventa más
próximo. El personal del centro de servicio técnico
cambiará el sentido de apertura de las puertas con
costes a su cargo.
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede
tratar como un residuo normal del hogar. Se
deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien
al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo
producto similar al que se deshecha, bien a un
punto municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.
Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma adecuada.
Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
electrolux 53
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att
du noggrant läser igenom denna bruksanvisning,
inklusive tips och varningar, innan du installerar
och använder produkten första gången. För att
undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt
att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att
alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på person och
egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk eller
sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med
den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för
barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den
från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära
produkten som möjligt) och demontera dörrarna
så att lekande barn inte utsätts för elektriska
stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har
en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med
att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk
att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte blockeras eller
täpps igen.
• Denna produkt är endast avsedd för användning
i hemmet.
18) I förekommande fall.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror
och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder
för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i
produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte
har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den
är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att
försöka modifiera denna produkt på något sätt.
En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning,
brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut
av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka
brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter
löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att lampglaset 18) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar
den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta
inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att produkten inte exponeras för direkt
solsken under långa perioder.
54 electrolux
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på
den bakre väggen. 19)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring
från produktens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i produkten eftersom detta skapar ett tryck i
behållaren som då kan explodera och skada
produkten.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från produkten.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från
eluttaget före underhåll.
• Innan du använder produkten första gången,
rengör insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och lite neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost
från produkten. Använd en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande apparater för att påskynda avfrostningen. Hög värme kan skada plastdelarna inne
i produkten, och fukt kan tränga in i det elektriska systemet och göra det strömförande.
• Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer
vatten att samlas på produktens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den
inte har några utvändiga skador. Anslut inte pro-
19) Om produkten är frostfri
20) Om produkten har en vattenanslutning
•
•
•
•
•
•
dukten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din
återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan
kan rinna tillbaka i kompressorn.
Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt
produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna
som är relevanta för installationen.
När så är möjligt bör produktens baksida vara
vänd mot en vägg för att undvika risken för
brännskador genom kontakt med produktens
varma delar (kompressor, kondensor).
Produkten får inte placeras nära värmeelement
eller spisar.
Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 20)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att
utföra service på produkten skall utföras av en
behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av
en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser:
Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga
bestämmelser som kan erhållas från de lokala
myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denkan
na produkt som är märkta med symbolen
återvinnas.
electrolux 55
Kontrollpanel
1
2
7
3
6
4
5
1 Temperaturreglage för kyl
Minusknapp
2 Temperaturreglage för kyl
Plusknapp
3 ON/OFF -knapp
OK-knapp
4 Temperaturreglage för frys
Plusknapp
Timerreglage
5 Display
6 Temperaturreglage för frys
Minusknapp
Timerreglage
7 Mode-knapp
Stänga av kylen
Stänga av kylen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för avstängd kyl blinkar.
Kylindikatorn visar streck.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för avstängd kyl tänds.
1
10
2
3
11
4
5
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Temperaturdisplay kyl
Extra fukt-funktion
Barnlås
Kyl av
Funktionen Drinks Chill
Timer
Temperaturdisplay frys
Larmindikator
Shoppingfunktion
Slå på
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF -knappen om displayen inte
är tänd.
3. Alarmet kan ljuda efter några sekunder.
För återställning av alarmet, se "Larm vid för
hög temperatur".
4. Temperaturindikatorerna visar den inställda
standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja
en annan temperatur.
Stänga av
Gör på följande sätt för att stänga av produkten:
1. Tryck på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från strömkällan:
Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
Display
12
10 Funktionen Action Freeze
11 Funktionen Eco Mode
12 Semesterfunktion
Slå på kylen
Slå på kylen:
1. Tryck på kylens temperaturreglage.
Eller:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för avstängd kyl blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för avstängd kyl släcks.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja
en annan temperatur.
Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för kylen och frysen
kan justeras genom att man trycker på temperaturreglaget.
Ställa in standardtemperatur:
• +5 °C i kylskåpet
• –18 °C i frysen
Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.
Viktigt För att återställa den inställda
standardtemperaturen stänger du av produkten.
56 electrolux
Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för Extra fukt släcks.
Viktigt Efter ett strömavbrott sparas den inställda
temperaturen.
Semesterfunktion
Med denna funktion kan du ha kylskåpet stängt
och tomt under exempelvis en semester eller annan längre tidsperiod utan att dålig lukt bildas.
Variationer på några grader i närheten av inställd
temperatur är normalt och betyder inte att det är
fel på produkten.
För optimal förvaring av livsmedel väljer du Eco
Mode-funktionen. Se avsnittet " Eco Mode-funktionen".
Funktionen Eco Mode
För optimal förvaring av livsmedel väljer du funktionen Eco Mode.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan Eco Mode blinkar.
Temperaturindikatorn visar den inställda temperaturen i några sekunder:
– För kylen: +5 °C
– För frysen: –18 °C
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan Eco Mode tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan
Eco Mode blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan Eco Mode släcks.
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en
annan temperatur att ställa in.
Barnlås
För att låsa knapparna använder du funktionen
Barnlås.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
2. Kontrollampan för barnlåset blinkar.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för barnlåset tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för
barnlåset blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för barnlåset släcks.
Extra fukt-funktion
Om du behöver öka luftfuktigheten i kylen rekommenderar vi att du aktiverar Extra fukt-funktionen.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för Extra fukt blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för Extra fukt tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för
Extra fukt blinkar.
Viktigt Kylskåpet måste vara tomt när funktionen
aktiveras.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för semesterfunktionen blinkar.
Temperaturindikatorn för kylen visar den inställda temperaturen i några sekunder.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för semesterfunktionen tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för
semesterfunktionen blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för semesterfunktionen släcks.
4. Funktionen Eco Mode återställs om den har
valts tidigare.
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en
annan temperatur att ställa in för kylen.
Funktionen Drinks Chill
Funktionen Drinks Chill är avsedd att användas
som en säkerhetsvarning när flaskor läggs in i frysen för kylning.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan Drinks Chill blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30 minuter) i
några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan Drinks Chill tänds.
Timern börjar att blinka.
När nedräkningen är slut blinkar kontrollampan
Drinks Chill och ett alarm ljuder:
1. Ta ut dryckerna ur frysfacket.
2. Avaktivera funktionen.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan
Drinks Chill blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan Drinks Chill släcks.
Det går att avaktivera funktionen när som helst.
Shoppingfunktion
Om du behöver lägga in en större mängd varma
matvaror när du har handlat rekommenderar vi att
du aktiverar shoppingfunktionen för att kyla matvarorna snabbare och för att inte värma upp andra
matvaror i kylskåpet.
electrolux 57
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan för shoppingfunktionen blinkar.
Temperaturindikatorn för kylen visar den inställda temperaturen i några sekunder.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
Shoppingfunktionen stängs av automatiskt efter
cirka 6 timmar.
För att avaktivera funktionen innan den stängs av
automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för
shoppingfunktionen blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
4. Funktionen Eco Mode återställs om den har
valts tidigare.
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en
annan temperatur i kylen.
Funktionen Action Freeze
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande
symbol visas.
Kontrollampan Action Freeze blinkar.
Kontrollampan för frysens temperatur visar
symbolen i några sekunder.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan Action Freeze tänds.
En animering startar.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar.
För att avaktivera funktionen innan den stängs av
automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan
Action Freeze blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan Action Freeze släcks.
4. Funktionen Eco Mode återställs om den har
valts tidigare.
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en
annan temperatur i frysen.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund av ett
strömavbrott) indikeras på följande sätt:
• Kontrollamporna för alarm och frystemperatur
blinkar.
• Summern ljuder.
Återställa alarmet:
1. Tryck på valfri knapp.
2. Summern stängs av.
3. Temperaturindikatorn för frysen visar den
högsta uppnådda temperaturen i några sekunder. Därefter visas återigen den inställda temperaturen.
4. Kontrollampan för alarm fortsätter att blinka tills
de normala förhållandena har återställts.
När alarmet har återställts släcks kontrollampan för
alarm.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för
att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
Daglig användning
Viktigt Detta kylskåp säljs i Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta land måste
kylskåpet förses med en speciell anordning (se
bild) som placeras i det nedre facket för att indikera
den kallaste zonen i kylskåpet.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
58 electrolux
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan
du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen
under Temperaturökningstid, måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har
kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används,
tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på
den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen
medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i
detta fall dock lite längre tid.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera shoppingfunktionen.
2. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
3. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Luftkylning
Tekniken ClimaTech gör att maten kyls ner snabbt
och ger en jämnare temperatur.
Med denna funktion kan du snabbt kyla mat och
få en jämnare temperatur i utrymmet.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
Viktigt Funktionen stängs av automatiskt efter
några timmar.
FreshZone-läge
Om utrymmet inte behövs som NaturaFresh, kan
du ändra inställningarna så att det endast fungerar
som en låda med lägre temperatur.
Kolfilter
Din produkt är utrustad med ett kolfilter som sitter
bakom en lucka i den bakre väggen.
Filtret renar luften från oönskade lukter i kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar lagringskvaliteten.
NaturaFresh-låda
Med denna funktion kan du snabbt kyla mat och
få en jämnare temperatur i lådan.
Aktivera funktionen:
1. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
electrolux 59
2. Aktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
4. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
QuickChill av drycker
Den här funktionen möjliggör snabb nerkylning av
drycker.
Aktivera funktionen:
1. Ta bort eller flytta upp NaturaFresh-lådan och
placera flaskstället framför QuickChill-öppningen enligt bilden.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
Viktigt Funktionen stängs av automatiskt efter
några timmar.
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet
runt och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt och
ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att
produktens ytterhölje endast rengörs med varmt
vatten och ett milt diskmedel.
Byte av kolfilter
För att bibehålla bästa funktion ska kolfiltret bytas
ut en gång var sjätte månad.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din återförsäljare.
Se instruktioner i avsnittet "Montering av kolfilter".
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut
via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet
för att undvika att vattnet rinner över och droppar
ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
60 electrolux
Avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är emellertid av
"frostfri" typ. Detta innebär att det inte bildas någon
frost under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av en automatiskt
kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.
Tekniska data
ENA34933X
ENA38933X
Mått
Höjd
1850 mm
2010 mm
Bredd
595 mm
595 mm
Djup
632 mm
632 mm
18 timmar
18 timmar
Temperaturökningstid
Den tekniska informationen anges på typskylten
som sitter till vänster inne i produkten samt på
energietiketten.
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och för
att du skall kunna använda produkten på
korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet
"Säkerhetsinformation" innan du installerar
produkten.
Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Placering
Produkten bör placeras på säkert avstånd från
värmekällor såsom element, varmvattensbereda-
re, direkt solsken, etc. Se till att luften kan cirkulera
fritt runt produktens baksida. För att säkerställa
bästa prestanda om produkten placeras under en
överhängande väggenhet måste det vara minst
100 mm avstånd mellan produktens ovansida och
väggenheten. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggenheter. Produkten kan justeras in i våg med en eller flera justerbara
fötter.
Varning Det måste gå att koppla bort
produkten från elnätet. Stickkontakten måste
därför vara lätt att komma åt när produkten har
installerats.
100 mm
min
electrolux 61
B
20 mm
A
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer
med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt
är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta
en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten
till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Borttagning av hyllspärrarna
Din produkt är utrustad med hyllspärrar för att låsa
hyllorna under transport.
För att ta bort hyllspärrarna:
1. Flytta hyllspärrarna i pilens riktning (A).
2. Lyft hyllan bakifrån och tryck den framåt tills
den kommer fri (B).
3. Ta bort spärrarna (C).
Bakre distanshållare
I påsen med bruksanvisningen finns två distanshållare som skall monteras såsom figuren visar.
Lossa skruvarna, för in distanshållarna under skruvarnas huvuden och dra åt skruvarna.
2
1
3
Avvägning
Se till att produkten står i våg där den installeras.
Justera vid behov produkten med hjälp av de två
främre, justerbara fötterna.
Montering av kolfilter
Kolfiltret är ett aktivt kolfilter som absorberar dålig
lukt och bidrar till att bevara bästa smak och arom
hos alla matvaror utan risk för korskontaminering
av lukter.
Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för att
dess prestanda och egenskaper ska bevaras. Filtret ska placeras på luckans baksida innan produkten slås på.
1. Öppna luckan.
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida.
4. Stäng luckan.
62 electrolux
Viktigt Hantera filtret försiktigt så att inte små
fragment lossnar från ytan. Filtret bör bytas en
gång i halvåret.
Omhängning av dörrar
Om du vill hänga dörren åt andra hållet, kontaktar
du närmaste serviceavdelning. En servicetekniker
hänger om den mot en avgift.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
electrolux 63
www.electrolux.com
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.electrolux.dk
Vous pouvez commander des accessoires et consommables sur la boutique de notre site
internet:
www.electrolux.fr
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.electrolux.no
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.electrolux.pt
Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite
nuestro site:
www.electrolux.es
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.electrolux.se
210620846-00-032010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement