Aeg-Electrolux S75340KG2 Handleiding | Manualzz
S75340KG2
S75380KG2
Gebruiksaanwijzing
User manual
Istruzioni per l’uso
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Frigo-Congelatore
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in
staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten
verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan
kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een
eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
3
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
3
Algemene veiligheid
3
Dagelijks gebruik
4
Onderhoud en reiniging
4
Installatie
5
Onderhoud
5
BEDIENINGSPANEEL
6
Inschakelen
6
Uitschakelen
6
Temperatuurregeling
6
COOLMATICfunctie
7
Vakantiefunctie
7
FROSTMATICfunctie
7
Alarm hoge temperatuur
7
HET EERSTE GEBRUIK
8
De binnenkant schoonmaken
8
DAGELIJKS GEBRUIK
8
Het bewaren van ingevroren voedsel
8
Ontdooien
8
Verplaatsbare schappen
9
Flessenrek
9
Groentelade
9
Het plaatsen van de deurschappen
10
Luchtkoeling
10
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
11
DAGELIJKS GEBRUIK
Normale bedrijfsgeluiden
Tips voor energiebesparing
Tips voor het koelen van vers voedsel
Nuttige tips voor het koelen
Tips voor het invriezen
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
ONDERHOUD EN REINIGING
Periodieke reiniging
Het ontdooien van de koelkast
Het ontdooien van de vriezer
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het lampje vervangen
De deur sluiten
TECHNISCHE GEGEVENS
MONTAGE
Opstelling
Plaats
Elektrische aansluiting
Afstandsstukken achterkant
Waterpas zetten
Het verwijderen van de geleiders van de
schappen
Omkeerbaarheid van de deur
HET MILIEU
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
21
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
4
Veiligheidsinformatie
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als er is voorzien in een lamp
3) Als het apparaat vorstvrij is
Veiligheidsinformatie
5
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien
nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat
liggen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral
aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
6
Bedieningspaneel
BEDIENINGSPANEEL
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14
15
ON/OFFschakelaar
Temperatuurregeling koelkast, + toets
Weergave temperatuur koelkast
Temperatuurregeling koelkast, - toets
COOLMATICtoets
COOLMATICcontrolelampje
Weergave koelvak
Weergave vriesvak
FROSTMATICcontrolelampje
FROSTMATIC toets
Temperatuurregeling vriezer, + toets
Weergave temperatuur vriesvak
Temperatuurregeling vriezer, - toets
Alarm reset toets
Controlelampje alarm
Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet de ON/OFF schakelaar op ON.
3. Het alarmlampje knippert tot de temperatuur bereikt is.
Het alarmsignaal klinkt.
4. Druk op de alarmresettoets om het alarm uit te schakelen.
Uitschakelen
Om het apparaat uit te schakelen:
1. Zet ON/OFF de schakelaar op OFF.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast en de vriezer kan worden ingesteld met de
temperatuurknoppen. De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
Voor een juiste conservering van het voedsel moeten de volgende temperaturen worden
ingesteld:
• +5 °C in de koelkast
Bedieningspaneel
7
• -18 °C in de vriezer.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Schommelingen van een paar graden rond de ingestelde temperatuur zijn normaal en
zijn geen storing van het apparaat.
COOLMATICfunctie
De COOLMATIC functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden voedsel
in de koelkast.
Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:
1. Druk op de COOLMATIC toets.
2. Het COOLMATIC display wordt ingeschakeld.
De COOLMATIC functie zorgt nu voor intensieve koeling. Een temperatuur van +2°C
wordt automatisch gekozen.
De COOLMATIC functie stopt automatisch na 6 uur.
U kunt de functie te allen tijde uitschakelen:
1. Druk op de COOLMATIC toets.
2. Het COOLMATIC display wordt uitgeschakeld.
Vakantiefunctie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode (bijv. de zomervakantie) zonder dat er vieze luchtjes ontstaan.
Het koelvak moet leeg zijn als de vakantiefunctie is ingeschakeld.
Om de functie in te schakelen:
1. houd de temperatuurregelaar ( + toets) ingedrukt tot de letter "H" (Holiday/Vakantie)
op het temperatuurdisplay verschijnt. De Holiday functie stelt de temperatuur in op
ongeveer +15°C. De koelkast staat in de energiebesparende stand.
Om de functie uit te schakelen:
1. stel de gewenste temperatuur in door op de temperatuurregelaar te drukken.
FROSTMATICfunctie
De FROSTMATIC functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat
reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming.
Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:
1. Druk op de FROSTMATIC toets.
2. Het FROSTMATIC display wordt ingeschakeld.
De FROSTMATIC functie wordt na 52 uur automatisch uitgeschakeld.
U kunt de functie te allen tijde uitschakelen:
1. Druk op de FROSTMATIC toets.
2. Het FROSTMATIC display wordt uitgeschakeld.
Alarm hoge temperatuur
In het geval van een abnormale stijging van de temperatuur in de vriezer (bijv. stroomuitval) gaat het alarmlampje knipperen en klinkt er een zoemer.
Druk op de alarmresettoets om de zoemer uit te schakelen, het alarmlampje blijft knipperen.
De zoemer stopt automatisch als de temperatuur weer normaal is, het alarmlampje blijft
knipperen.
8
Het eerste gebruik
Druk op de alarmresettoets. Het alarmlampje gaat uit en tegelijkertijd wordt op het temperatuurdisplay van de vriezer gedurende ongeveer 5 seconden de hoogste temperatuur
weergegeven die in het vriesvak bereikt is.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten
in plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld,
moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of
op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar voren
gericht) in het voorgeplaatste schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan worden gekanteld om vooraf geopende flessen te bewaren.
Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden
geplaatst.
Groentelade
De lade is geschikt voor het opbergen van fruit
en groente.
Er zit een schotje in de lade dat in verschillende
standen gezet kan worden om aan persoonlijke
behoeftes te voldoen.
Er zit een rooster (indien aanwezig) op de bodem
van de lade om fruit en groente op afstand te
houden van eventuele vochtigheid op het oppervlak van de bodem.
Alle onderdelen in de lade kunnen verwijderd worden om ze schoon te maken
1
2
9
10
Dagelijks gebruik
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende
hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u
als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats op
een andere gewenste hoogte terug.
Luchtkoeling
Met de Dynamic Air Cooling (DAC)-ventilator
wordt voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur in het koelvak gelijkmatiger.
1. U kunt de ventilator inschakelen door op de
schakelaar (1) te drukken. Het groene lampje
(2) gaat aan.
Deze voorziening maakt snelle koeling van levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een gelijkmatiger temperatuur in het vak.
Schakel de ventilator in als de kamertemperatuur hoger dan 25° C is.
2
1
11
Dagelijks gebruik
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
2
2
1
1
De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek het mandje naar u toe om het uit de vriezer te halen, tot het niet
verder kan, verwijder het mandje door de voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het mandje een beetje op en schuift u het
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u het terug
op zijn plaats schuiven.
DAGELIJKS GEBRUIK
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een
zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dit is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dit is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
12
Dagelijks gebruik
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek
in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
Onderhoud en reiniging
13
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
14
Problemen oplossen
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak
geen ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
PROBLEMEN OPLOSSEN
LET OP!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund.
Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes
moeten op de vloer staan).
De compressor werkt
continu.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de temperatuur in de kamer.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
15
Oplossing
De FROSTMATIC-functie is inge- Raadpleeg de ' FROSTMATICschakeld.
functie'.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
De COOLMATIC-functie is ingeschakeld.
Raadpleeg de ' COOLMATIC-functie'.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koel- De waterafvoer is verstopt.
kast.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat er
water in de wateropvangbak
kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet
in de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
Er is te veel rijp en ijs.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten zijn te dicht op elkaar geplaatst.
Berg de producten zo op dat er
een koude luchtcirculatie is.
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen spanning
op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
Het lampje werkt niet.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor
dit merk.
16
Technische gegevens
Het lampje vervangen
LET OP!
Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
2. Verwijder de haak van de afdekking van
2
de lamp naar buiten toe.
3. Haal de afdekking van het lampje.
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
(het maximumvermogen is vermeld op
de afdekking van het lampje).
5. Installeer de afdekking van het lampje.
6. Draai de schroef van de afdekking van
het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
1
3
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de serviceafdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
S75340KG2
S75380KG2
Afmeting
Tijdsduur
Hoogte
1850 mm
2010 mm
Breedte
595 mm
595 mm
Diepte
632 mm
632 mm
18 h
18 h
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Montage
17
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
A
B
20 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij
kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een
afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje
en de muur ten minste 100 mm bedragen om de
beste prestatie te garanderen Voor de beste prestatie dient u het apparaat echter niet onder een
afdakje te zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
100 mm
min
Plaats
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker
moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
18
Montage
Afstandsstukken achterkant
In het zakje met de handleiding zitten twee
afstandhouders die gemonteerd moeten worden zoals te zien is in de afbeelding.
Draai de schroeven los, plaats het afstandsstuk
onder de kop van de schroef en draai de schroeven weer vast.
2
1
3
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat
plaatst, het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die
aan de voorkant en onderkant van het apparaat
bevestigd zijn.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor
de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten tijdens transport.
Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting van de
pijl (A).
2. Til het schap aan de achterkant op en duw
het naar voren tot het vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
A
B
C
Montage
19
Omkeerbaarheid van de deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.
Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met de
hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig vasthoudt tijdens de
werkzaamheden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Open de deur. Schroef het middelste
scharnier (m2) los. Verwijder het kunststof afstandsstuk (m1).
Verwijder de afstandshouders (m6) en
verplaats ze naar de andere kant van
het scharnier (m5).
Verwijder de deuren.
Verwijder de linker pen van het deksel
van het middelste scharnier (m3, m4)
en monteer ze op de andere kant.
Monteer de pen van het middelste
scharnier (m5) in het linker gat van de
onderste deur.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Verwijder, met behulp van een gereedschap, het deksel (b1). Schroef het onderste scharnier (b2) en het afstandsstuk (b3) los en monteer ze aan de andere kant.
Zet het deksel (b1) terug op de andere
kant.
b1
b2
b3
20
Montage
8.
Keer de vergrendelingselementen
(d2,d3) om, verplaats deze naar de andere kant van de andere deur en bevestig deze door de schroef (d4) vast te
draaien.
9. Zet de stoppers (d5,d6) terug op de andere kant van de deuren.
10. Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier (b2).
11. Breng het middelste scharnier (m2) aan
in de linker opening van de onderste
deur.
12. Schroef het onderste scharnier (t1) los
en monteer het aan de andere kant.
13. Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
14. Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier (m5) en kantel de
beide deuren enigszins.
15. Schroef het middelste scharnier (m2)
weer vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk (m1) niet.
d2
d3
d4
d6
d5
t1
16. Verwijder de pennen (h1). Verwijder de
afdekking (h2).
17. Schroef de handgrepen (h3) los en bevestig deze aan de tegenovergestelde
h3
zijde.
18. Zet de afdekking (h2) terug en de pennen (h1).
h1
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
h2
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan
de kast,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet
precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend
wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting
van de deuren op uw kosten veranderen.
Het milieu
21
HET MILIEU
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
22
Contents
Thank you for choosing one of our high-quality products.
To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we
recommend you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner
of the appliance.
We wish you much joy with your new appliance.
CONTENTS
SAFETY INFORMATION
Children and vulnerable people safety
General safety
Daily Use
Care and cleaning
Installation
Service
CONTROL PANEL
Switching on
Switching off
Temperature regulation
COOLMATIC function
Holiday function
FROSTMATIC function
High temperature alarm
FIRST USE
Cleaning the interior
DAILY USE
Storage of frozen food
Thawing
Movable shelves
Bottle rack
Vegetable Drawer
Positioning the door shelves
Air cooling
Removal of freezing baskets from the
freezer
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
30
HELPFUL HINTS AND TIPS
Normal Operating Sounds
Hints for energy saving
Hints for fresh food refrigeration
Hints for refrigeration
Hints for freezing
Hints for storage of frozen food
CARE AND CLEANING
Periodic cleaning
Defrosting of the refrigerator
Defrosting of the freezer
WHAT TO DO IF…
Replacing the lamp
Closing the door
TECHNICAL DATA
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
35
35
35
INSTALLATION
Positioning
Location
Electrical connection
Rear spacers
Levelling
Removing the shelf holders
Door reversibility
ENVIRONMENTAL CONCERNS
35
36
36
36
37
37
37
37
40
30
Subject to change without notice
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To
Safety information
23
avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing
children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
General safety
CAUTION!
Keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
24
Safety information
•
•
•
•
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover5) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps6) used in this appliance are special purpose lamps selected for household
appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.7)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean
the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought
it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the
oil to flow back in the compressor.
5) If the lamp cover is foreseen
6) If the lamp is foreseen
7) If the appliance is Frost Free
Control panel
25
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.8)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
CONTROL PANEL
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
ON/OFF switch
Fridge temperature regulator, + button
Fridge temperature indicator
Fridge temperature regulator, - button
COOLMATIC button
COOLMATIC indicator
Fridge compartment indicator
Freezer compartment indicator
FROSTMATIC indicator
FROSTMATIC button
Freezer temperature regulator, + button
8) If a water connection is foreseen
9
10
11 12 13
14
15
26
Control panel
12
13
14
15
Freezer temperature indicator
Freezer temperature regulator, - button
Alarm reset button
Alarm indicator
Switching on
1. Insert the plug into the mains socket.
2. Set ON/OFF switch to ON.
3. The alarm indicator light flashes since the temperature is reached.
The acoustic alarm sounds.
4. Press the alarm reset button to reset the alarm.
Switching off
To switch the entire appliance off:
1. Set ON/OFF switch to OFF.
2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
Temperature regulation
The set temperature of the fridge and of the freezer may be adjusted by pressing the
temperature regulator button. The temperature indicators show the set temperature.
For a correct storage of the food the following temperatures should be set:
• +5 °C in the fridge
• -18 °C in the freezer.
The set temperature will be reached within 24 hours.
Fluctuations of some degrees around set temperature are normal and does not mean any
fault in the appliance.
COOLMATIC function
The COOLMATIC function is suited for quick cooling of large quantities of goods in the
refrigerator.
To activate the function, do these steps:
1. Press the COOLMATIC button.
2. The COOLMATIC indicator switches on.
The COOLMATIC function now provides for intensive cooling. A temperature of +2°C is
automatically selected.
The COOLMATIC function is ended automatically after a period of 6 hours.
You can deactivate the function at any time:
1. Press the COOLMATIC button.
2. The COOLMATIC indicator switches off.
Holiday function
This function allows you to keep the refrigerator shut and empty during a long holiday
period (e.g. the summer holidays) without the formation of a bad smell.
The fridge compartment must be empty when the holiday function is on.
To activate the function:
First use
27
1. press continuously the temperature regulator (+ button) until the letter "H" (Holiday)
appears on the temperature indicator. The Holiday function sets the temperature approx +15°C. The refrigerator is in the energy-saving mode.
To deactivate the function:
1. set the required temperature by pressing the fridge temperature regulator.
FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time,
protects foodstuffs already stored from undesirable warming.
To activate the function, do these steps:
1. Press the FROSTMATIC button.
2. The FROSTMATIC indicator switches on.
The FROSTMATIC function is ended automatically after a period of 52 hours.
You can deactivate the function at any time:
1. Press the FROSTMATIC button.
2. The FROSTMATIC indicator switches off.
High temperature alarm
In the event of an abnormal temperature rise inside the freezer (e.g. power cut) alarm
indicator light will start to flash and a buzzer will sound.
Push the alarm reset button to stop the buzzer sound, while the alarm indicator light will
continue to flash.
The buzzer will stop automatically when the temperature has returned to normal while
the alarm indicator light will continue to flash.
Press the alarm reset button. The alarm indicator light goes out and at the same time the
freezer temperature indicator show for about 5 seconds the warmest temperature
reached in the freezer compartment.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
28
Daily use
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power
has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under
"rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and
then re-frozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be positioned as desired.
Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing front)
in the pre-positioned shelf.
If the shelf is positioned horizontally, place only
closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in order to
store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf up so it can rotate upwards
and be placed on the next higher level.
Daily use
Vegetable Drawer
The drawer is suitable for storing fruit and vegetables.
There is a separator inside the drawer that can
be placed in different positions to allow for the
subdivision best suited to personal needs.
There is a grille (if foreseen) on the bottom of
the drawer to separate the fruit and vegetables
from any humidity that may form on the bottom surface.
All parts inside the drawer can be removed for
cleaning purposes
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at
different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free, then reposition as required.
1
2
29
30
Helpful hints and tips
Air cooling
The Dynamic Air Cooling (DAC) fan let food cool
quickly and a more uniform temperature in the
compartment.
1. You can switch on the fan by pressing the
switch (1). The green light (2) comes on.
This device allows for rapid cooling of foods and
a more uniform temperature in the compartment.
2
Switch on the fan when the ambient temperature exceeds 25°C.
1
Removal of freezing baskets from the freezer
2
2
1
1
The freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling
out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket towards yourself and,
upon reaching the end point, remove the basket by tilting its front upwards.
At the time of putting it back, slightly lift the front of the basket to insert it into the
freezer. Once you are over the end points, push the baskets back in their position.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped
through the coils or tubing. This is correct.
Helpful hints and tips
31
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear
a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
32
Care and cleaning
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance
and save electricity consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
What to do if…
33
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you will
find already inserted into the drain hole.
Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This
means that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal
walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compartment, driven by an automatically controlled fan.
WHAT TO DO IF…
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
Problem
The appliance is not supported
properly.
Check if the appliance stands stable (all the four feet should be
on the floor).
The compressor operates
continually.
The Temperature regulator may
be set incorrectly.
Set a warmer temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
34
What to do if…
Problem
Possible cause
Solution
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
The FROSTMATIC function is
switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The COOLMATIC function is
switched on.
Refer to "COOLMATIC function".
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on
the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
Attach the melting water outlet
not flow in the evaporative tray to the evaporative tray.
above the compressor.
There is too much frost
and ice.
Products are not wrapped prop- Wrap the products better.
erly.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The Temperature regulator may
be set incorrectly.
The temperature in the
appliance is too high.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at
the same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the
refrigeration is too high.
There is no cold air circulation
in the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
The appliance does not
operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connecConnect the mains plug to the
ted to the mains socket correct- mains socket correctly.
ly.
The appliance has no power.
Connect a different electrical apThere is no voltage in the mains pliance to the mains socket. Consocket.
tact a qualified electrician.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
Technical data
35
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
Replacing the lamp
CAUTION!
Disconnect the plug from the mains socket.
1. Remove the screw from the lamp cover.
2. Pull outwards the hook of the lamp cover.
3. Remove the lamp cover.
4. Replace the lamp with one of the same
power (the maximum power is shown
on the light bulb cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the plug to the mains socket.
8. Open the door. Make sure that the light
comes on.
1
2
3
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
TECHNICAL DATA
S75340KG2
S75380KG2
Dimension
Rising Time
Height
1850 mm
2010 mm
Width
595 mm
595 mm
Depth
632 mm
632 mm
18 h
18 h
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.
36
Installation
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
A
B
20 mm
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc. Ensure that air can circulate freely
around the back of the cabinet. To ensure best
performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the
wall unit must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is
ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet.
100 mm
min
Location
WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance
from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Installation
Rear spacers
In the bag with the documentation, there
are two spacers which must be fitted as
shown in the figure.
Slacken the screws and insert the spacer under
the screw head, then tighten again the screws.
2
1
3
Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front.
Removing the shelf holders
Your appliance is equipped with shelf retainers
that make it possible to secure the shelves during transportation.
To remove them proceed as follows:
1. Move the shelf holders in the direction of
the arrow (A).
2. Raise the shelf from the rear and push it forward until it is freed (B).
3. Remove the retainers (C).
A
B
C
Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.
37
38
Installation
To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person
that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.
1.
2.
3.
4.
5.
Open the doors. Unscrew the middle
hinge (m2). Remove the plastic spacer
(m1).
Remove the spacer (m6) and move to
the other side of the hinge pivot (m5).
Remove the doors.
Remove the left-hand cover pin of the
middle hinge (m3,m4) and move to the
other side.
Fit the pin of the middle hinge (m5) into the left-hand hole of the lower door.
m1
m5
m3
6.
7.
m2
m6
m4
Remove using a tool the cover (b1). Unscrew the lower hinge pivot (b2) and
the spacer (b3) and place them on the
opposite side.
Re-insert the cover (b1) on the opposite side.
b1
b2
b3
Installation
Reverse the door locking elements
(d2,d3), move to the other side of the
other door and fix by screwing in the
screw (d4).
9. Re-insert the stoppers (d5,d6) on the
other side of the doors.
10. Re-insert the lower door on the lower
hinge pivot (b2).
11. Insert the middle hinge (m2) into the
left drill of the lower door.
39
8.
d2
d3
d4
d6
d5
12. Unscrew the upper hinge pivot (t1) and
place it on the opposite side.
13. Fit the upper door on the upper door
pivot.
14. Re-insert the upper door on the middle
hinge pivot (m5) slightly tilting both
doors.
15. Re-screw the middle hinge (m2). Do
not forget the plastic spacer (m1).
t1
16. Remove the cover pins (h1). Remove
the cover (h2).
17. Unscrew the handles (h3) and fix them
on the opposite side.
h3
18. Re-insert the cover (h2) and the cover
pins (h1).
Do a final check to make sure that:
h1
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
h2
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to
the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
40
Environmental concerns
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Indice
41
Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di qualità.
Per garantire il funzionamento ottimale e regolare dell'apparecchio, la preghiamo
di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni. In tal modo potrà eseguire
ogni operazione alla perfezione e con la massima efficienza. Le consigliamo
inoltre di conservare il manuale in un luogo sicuro, affinché possa consultarlo
ogni volta che ne avrà bisogno. Infine, qualora l'apparecchio cambiasse
proprietario, non dimentichi di consegnargli il presente manuale.
Le auguriamo di trarre la massima soddisfazione dal suo nuovo acquisto.
INDICE
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
42
Sicurezza dei bambini e delle persone fragili
42
Norme di sicurezza generali
42
Uso quotidiano
43
Pulizia e cura
43
Installazione
44
Assistenza tecnica
44
PANNELLO DI CONTROLLO
45
Accensione
45
Spegnimento
45
Regolazione della temperatura
45
Funzione COOLMATIC
46
Funzione Holiday
46
Funzione FROSTMATIC
46
Allarme di alta temperatura
46
PRIMO UTILIZZO
47
Pulizia dell'interno
47
UTILIZZO QUOTIDIANO
47
Conservazione dei surgelati
47
Scongelamento
47
Ripiani mobili
48
Griglia portabottiglie
48
Cassetto per verdura
48
Posizionamento delle mensole
49
Raffreddamento dell'aria
49
Rimozione dei cestelli dal vano congelatore
50
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
50
Rumori normali durante il funzionamento
50
Consigli per il risparmio energetico
50
Consigli per la refrigerazione di cibi freschi
50
Consigli per la refrigerazione
51
Consigli per il congelamento
51
Consigli per la conservazione dei surgelati
51
PULIZIA E CURA
52
Pulizia periodica
52
Sbrinamento del vano frigorifero
52
Sbrinamento del vano congelatore
53
COSA FARE SE…
53
Sostituzione della lampadina
55
Chiusura della porta
55
DATI TECNICI
55
INSTALLAZIONE
Posizionamento
Posizione
Collegamento elettrico
Distanziatori posteriori
Livellamento
Rimozione dei fermi dei ripiani
Reversibilità delle porte
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
56
56
56
56
57
57
57
58
60
Con riserva di modifiche
42
Informazioni per la sicurezza
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del
primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che
utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza.
Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di
vendita o trasloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso
e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti
istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali
omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone fragili
• Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno
che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro
sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di
collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per evitare che i bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello,
va a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si
deve rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per
evitare che diventi una trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
ATTENZIONE
Accertarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite.
• L'apparecchiatura è progettata per la conservazione domestica di alimenti e/o bevande
nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del
frigorifero, salvo quelle approvate per tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei
componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:
– Evitare fiamme libere e scintille
Informazioni per la sicurezza
43
– Aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un
danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
AVVERTENZA
Tutti i componenti elettrici (cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato.
•
•
•
•
1. Non collegare prolunghe al cavo di alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare
la spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il collegamento potrebbe provocare scosse elettriche o creare un rischio di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere messo in funzione senza il coprilampada interno9) della luce interna.
Questa apparecchiatura è pesante. Prestare attenzione quando occorre spostarla.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con le mani
bagnate o umide; il contatto potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Lampadine10) utilizzate in questa apparecchiatura sono lampadine speciali selezionate
per essere usate unicamente negli elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione degli ambienti.
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
• Non collocare gli alimenti direttamente contro l'uscita dell'aria nella parete posteriore.
11)
• Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la conservazione degli alimenti del produttore
dell'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano
pressione sul recipiente che può esplodere danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature da gelo se consumati immediatamente dopo
averli tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la brina dall'apparecchio. Usare un raschietto di plastica.
9) Per le apparecchiature che prevedono il coprilampada
10) Nel caso in cui la lampadina sia prevista
11) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost
44
Informazioni per la sicurezza
• Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se
necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in
cui è stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si
può surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete
per evitare di toccare le parti calde o di rimanervi impigliati (compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la presa rimanga accessibile.
• Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile.12)
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da
elettricisti qualificati o da personale competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono nel
circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella
parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati su questo apparecchio
contrassegnati dal simbolo sono riciclabili.
12) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica
Pannello di controllo
45
PANNELLO DI CONTROLLO
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14
15
Interruttore ON/OFF
Tasto di regolazione della temperatura del frigorifero, tasto +
Indicatore di temperatura del frigorifero
Tasto di regolazione della temperatura del frigorifero, tasto Tasto COOLMATIC
Indicatore COOLMATIC
Indicatore del vano frigorifero
Indicatore del vano congelatore
Indicatore FROSTMATIC
Tasto FROSTMATIC
Tasto di regolazione della temperatura del congelatore, tasto +
Indicatore di temperatura del congelatore
Tasto di regolazione della temperatura del congelatore, tasto Tasto di azzeramento allarme
Indicatore di allarme
Accensione
1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Portare l'interruttore ON/OFF in posizione ON.
3. L'indicatore di allarme lampeggia finché non viene raggiunta la temperatura richiesta.
Il cicalino emette un segnale acustico.
4. Per interrompere le indicazioni di allarme, premere l'apposito tasto di azzeramento.
Spegnimento
Per spegnere l'intero apparecchio:
1. Portare l'interruttore ON/OFF in posizione OFF.
2. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
Regolazione della temperatura
È possibile regolare la temperatura impostata del frigorifero e del congelatore, premendo
i tasti di regolazione della temperatura. Gli indicatori della temperatura visualizzano la
temperatura impostata.
Per una corretta conservazione degli alimenti si dovrebbero impostare le temperature seguenti:
46
Pannello di controllo
• +5 °C nel frigorifero
• -18 °C nel congelatore.
La temperatura impostata verrà raggiunta entro 24 ore.
Le variazioni di alcuni gradi in più o in meno rispetto alla temperatura impostata sono
normali e non indicano un malfunzionamento del dispositivo.
Funzione COOLMATIC
La funzione COOLMATIC è indicata per il raffreddamento rapido di grandi quantità di alimenti nel frigorifero.
Per attivare la funzione, procedere nel modo seguente:
1. Premere il tasto COOLMATIC.
2. L'indicatore COOLMATIC si accende.
La funzione COOLMATIC ora fornisce un raffreddamento intensivo. Viene automaticamente selezionata una temperatura di +2°C.
La funzione COOLMATIC si disattiva automaticamente dopo un periodo di 6 ore.
Per disattivare la funzione in qualsiasi momento:
1. Premere il tasto COOLMATIC.
2. L'indicatore COOLMATIC si spegne.
Funzione Holiday
Questa funzione consente di mantenere il frigorifero chiuso e vuoto durante un periodo
di vacanza (per es. durante le vacanze estive) senza che si formino odori sgradevoli.
Il vano frigorifero deve essere vuoto quando si attiva la funzione Holiday.
Per attivare la funzione:
1. premere più volte il tasto di regolazione della temperatura (tasto +) finché compare
la lettera "H" (Holiday). La funzione Holiday imposta la temperatura a circa +15°C. Il
frigorifero è in modalità di risparmio energetico.
Per disattivare la funzione:
1. impostare la temperatura richiesta premendo il regolatore di temperatura del frigorifero.
Funzione FROSTMATIC
La funzione FROSTMATIC accelera il congelamento degli alimenti freschi e, allo stesso tempo, impedisce l'aumento della temperatura degli alimenti già surgelati.
Per attivare la funzione, procedere nel modo seguente:
1. Premere il tasto FROSTMATIC.
2. L'indicatore FROSTMATIC si accende.
La funzione FROSTMATIC si disattiva automaticamente dopo 52 ore.
Per disattivare la funzione in qualsiasi momento:
1. Premere il tasto FROSTMATIC.
2. L'indicatore FROSTMATIC si spegne.
Allarme di alta temperatura
In caso di aumento anomalo della temperatura all'interno del congelatore (ad es. a causa
di un'interruzione di corrente), l'indicatore di allarme inizia a lampeggiare e viene emesso
un segnale acustico.
Primo utilizzo
47
Premendo il tasto di azzeramento dell'allarme è possibile interrompere il segnale acustico, mentre l'indicatore luminoso continuerà a lampeggiare.
L'allarme acustico si interrompe automaticamente quando la temperatura torna al valore
normale, mentre l'indicatore luminoso continua a lampeggiare.
Premere il tasto di azzeramento dell'allarme. L'indicatore di allarme luminoso si spegne e,
allo stesso tempo, l'indicatore di temperatura del congelatore mostra per 5 secondi la temperatura più alta raggiunta dal vano congelatore.
PRIMO UTILIZZO
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni
con acqua tiepida e un po' di sapone neutro in modo a togliere il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che danneggiano le finiture.
UTILIZZO QUOTIDIANO
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura
per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
Se si verifica un'interruzione della corrente elettrica di durata superiore al "tempo di salita" indicato nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente o cucinato immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigorifero o a temperatura ambiente, in funzione del tempo disponibile per questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere cucinati ancora congelati, direttamente dal congelatore: in questo caso la cottura durerà più a lungo.
48
Utilizzo quotidiano
Ripiani mobili
Le guide presenti sulle pareti del frigorifero permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.
Griglia portabottiglie
Disporre le bottiglie (con l'apertura in avanti) sull'apposito ripiano.
Se il ripiano è in posizione orizzontale, utilizzarlo
solo per le bottiglie chiuse.
Questo ripiano può essere inclinato per consentire l'appoggio di bottiglie già aperte. Tirare il ripiano e ruotarlo verso l'alto in modo da appoggiarlo al livello superiore.
Cassetto per verdura
Questo cassetto è particolarmente adatto per la
conservazione di frutta e verdura.
Il separatore interno può essere collocato in varie posizioni per favorire una suddivisione ottimale degli alimenti.
La griglia posta sul fondo del cassetto (se presente) separa la frutta e la verdura dagli eventuali
depositi di umidità.
Tutti i componenti interni del cassetto possono
essere rimossi per facilitare le operazioni di pulizia
1
2
Utilizzo quotidiano
Posizionamento delle mensole
Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, le mensole della porta possono essere posizionate ad altezze differenti.
Per regolare l'altezza delle mensole, procedere come segue:
Tirare delicatamente il ripiano nella direzione indicata dalle frecce fino a sganciarlo,
poi riposizionarlo dove necessario.
Raffreddamento dell'aria
La ventola del sistema Dynamic Air Cooling
(DAC) produce un raffreddamento degli alimenti
più veloce e una temperatura più uniforme nello
scomparto.
1. Per accendere la ventola, premere l'interruttore (1). La spia verde (2) si accende.
Questo dispositivo consente un raffreddamento
rapido degli alimenti e mantiene più uniforme la
temperatura all'interno dello scomparto.
Accendere la ventola quando la temperatura ambiente è superiore a 25°C.
2
1
49
50
Consigli e suggerimenti utili
Rimozione dei cestelli dal vano congelatore
2
2
1
1
I cestelli del vano congelatore sono provvisti di un fermo che ne impedisce la caduta o
la rimozione accidentale. Per estrarre un cestello dal vano congelatore, tirarlo in avanti
e, al raggiungimento del fermo, inclinare verso l'alto la parte anteriore.
Per reinserire il cestello, sollevarlo leggermente sul lato anteriore e introdurlo nel vano
congelatore. Una volta superato il fermo, spingere il cestello nella posizione originaria.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il funzionamento
• Quando il refrigerante viene pompato attraverso le bobine o le tubazioni si può sentire
un fievole gorgoglio e un borbottio. Non si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore è in funzione, viene pompato il refrigerante e si può sentire un
ronzio e un rumore pulsante dal compressore. Non si tratta di un'anomalia.
• La dilatazione termica potrebbe provocare uno schiocco improvviso. È un fenomeno
naturale, non pericoloso. Non si tratta di un'anomalia.
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il termostato è impostato su una regolazione
alta e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in continuo causando la formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su una regolazione più bassa per consentire lo scongelamento automatico risparmiando così energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso
Consigli e suggerimenti utili
51
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste condizioni solo per uno o due giorni al massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su
qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite accuratamente e collocate nell'apposito/i cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti in contenitori ermetici speciali o avvolti in
pellicole di alluminio o sacchetti di politene per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale, ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla targhetta;
• il processo di congelamento dura 24 ore. In questo periodo non aggiungere altro cibo
da congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni per consentire un congelamento rapido e completo e per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o in politene e verificare che i pacchetti siano
ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già congelato,
per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo
di conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore,
possono causare ustioni da congelamento della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire
a tenere traccia del tempo di conservazione;
Consigli per la conservazione dei surgelati
Per ottenere i migliori risultati con questo apparecchio:
• accertare che i cibi congelati commercialmente siano adeguatamente conservati dal
rivenditore;
• fare in modo che i cibi congelati siano trasferiti dal negozio al congelatore nel più breve tempo possibile;
• non aprire la porta frequentemente o lasciarla aperta più del tempo strettamente necessario.
• Una volta scongelato, il cibo si deteriora rapidamente e non può essere ricongelato.
• Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore.
52
Pulizia e cura
PULIZIA E CURA
ATTENZIONE
Staccare la spina dell'apparecchio prima di eseguire lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e
la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e un po' di sapone neutro.
• controllare regolarmente le guarnizioni della porta e verificare che siano pulite e prive
di residui.
• risciacquare e asciugare accuratamente.
Non tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive, prodotti per la pulizia con una forte profumazione o cere lucidanti per pulire l'interno, in quanto danneggiano la superficie e lasciano
un odore forte.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro con una spazzola o un aspirapolvere. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchio riducendo i consumi elettrici.
Non danneggiare il sistema di raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/
danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo con acqua calda con un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Sbrinamento del vano frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchio, sopra il motocompressore, dove evapora.
Cosa fare se…
53
È importante pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, situato al centro
del canale sulla parete posteriore, per evitare che
l'acqua fuoriesca sugli alimenti. Usare l'apposito
utensile già inserito nel foro di scarico.
Sbrinamento del vano congelatore
Il vano congelatore in questo modello è di tipo "no frost", cioè non forma ghiaccio sulle
pareti interne e sugli alimenti durante il funzionamento.
L'assenza di ghiaccio è dovuta alla circolazione continua di aria fredda prodotta all'interno del vano da una ventola azionata automaticamente.
COSA FARE SE…
ATTENZIONE
Prima della ricerca guasti, estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchio è rumoroso.
L'apparecchio non è appoggiato in modo corretto.
Controllare che l'apparecchio sia
appoggiato in modo stabile (tutti
i piedini devono essere a contatto con il pavimento).
Il compressore rimane
sempre in funzione.
Il regolatore di temperatura
Impostare una temperatura supenon è impostato correttamente. riore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La porta viene aperta troppo fre- Limitare il più possibile il tempo
quentemente.
di apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
54
Cosa fare se…
Problema
Possibile causa
Soluzione
La temperatura ambiente è
troppo alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
La funzione FROSTMATIC è accesa.
Fare riferimento a "Funzione
FROSTMATIC".
La funzione COOLMATIC è acce- Fare riferimento a "Funzione
sa.
COOLMATIC".
Scorre acqua sul pannel- Durante lo sbrinamento autolo posteriore del frigori- matico, la brina che si forma
sul pannello posteriore si sciofero.
glie.
Non si tratta di un'anomalia.
Scorre acqua all'interno
del frigorifero.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Gli alimenti impediscono all'ac- Evitare di disporre gli alimenti diqua di scorrere nell'apposito col- rettamente contro la parete polettore.
steriore.
Scorre acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non vie- Collegare lo scarico dell'acqua di
ne scaricata nella bacinella di
sbrinamento alla bacinella di evaevaporazione posta sopra il
porazione.
compressore.
Lo strato di brina è trop- Gli alimenti non sono avvolti
correttamente.
po spesso.
La porta non è chiusa correttamente.
Avvolgere correttamente gli alimenti.
Vedere "Chiusura della porta".
Il regolatore di temperatura
Impostare una temperatura supenon è impostato correttamente. riore.
La temperatura all'interno dell'apparecchio è
troppo alta.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti alimenti insieme.
Introdurre gli alimenti poco alla
volta.
La temperatura nel vano
frigorifero è troppo alta.
L'aria fredda non circola corret- Adottare le misure necessarie
tamente all'interno dell'appaper garantire una corretta circorecchio.
lazione dell'aria fredda.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
I surgelati sono troppo vicini
tra loro.
Disporre i surgelati in modo da
consentire una corretta circolazione dell'aria fredda.
L'apparecchio non funziona.
L'apparecchio è spento.
Accendere l'apparecchio.
Dati tecnici
Problema
Possibile causa
55
Soluzione
La spina non è inserita corretta- Inserire correttamente la spina
mente nella presa.
nella presa.
La lampadina non si accende.
L'apparecchio non riceve corrente. Non arriva tensione alla
presa elettrica.
Collegare alla presa un altro apparecchio elettrico. Rivolgersi a
un elettricista qualificato.
La lampadina è in modalità
stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
Se il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino.
Sostituzione della lampadina
ATTENZIONE
Estrarre la spina dalla presa di corrente.
1. Rimuovere la vite dal coprilampada.
2. Tirare il gancio del coprilampada verso
l'esterno.
3. Rimuovere il coprilampada.
4. Sostituire la lampadina con una di uguale potenza (la potenza massima è indicata sul coprilampada).
5. Installare il coprilampada.
6. Serrare la vite del coprilampada.
7. Inserire la spina nella presa.
8. Aprire la porta. Controllare che la lampadina si accenda.
1
2
3
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il Centro di
assistenza locale.
DATI TECNICI
S75340KG2
S75380KG2
Dimensioni
Tempo di salita
Altezza
1850 mm
2010 mm
Larghezza
595 mm
595 mm
Profondità
632 mm
632 mm
18 h
18 h
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello applicata sul lato sinistro interno
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei valori energetici.
56
Installazione
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA
Leggere con attenzione le "Informazioni per la sicurezza" per la vostra sicurezza e per il
corretto funzionamento dell'apparecchio prima di procedere all'installazione.
Posizionamento
Installare questo apparecchio in un punto in cui la temperatura ambiente corrisponda
alla classe climatica indicata sulla sua targhetta:
Classe climatica
Temperatura ambiente
SN
da + 10°C a + 32°C
N
da + 16°C a + 32°C
ST
da + 16°C a + 38°C
T
da + 16°C a + 43°C
A
B
20 mm
L'apparecchio deve essere installato lontano da
fonti di calore (termosifoni, boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare che sul lato posteriore sia
garantita un'adeguata circolazione dell'aria. Per
ottenere prestazioni ottimali, se l'apparecchio è
installato al di sotto di un pensile, si raccomanda
di mantenere una distanza minima tra quest'ultimo e lo spigolo superiore dell'apparecchio di almeno 100 mm . Se possibile, tuttavia, evitare di
installare l'apparecchio sotto un pensile. Per consentire un perfetto livellamento dell'apparecchio
sono provvisti uno o più piedini regolabili.
100 mm
min
Posizione
AVVERTENZA
Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica; eseguire perciò l'installazione facendo sì che la spina rimanga facilmente
accessibile.
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata
di un contatto a tale scopo. Se la presa della rete elettrica domestica non è collegata a
massa, collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità alle norme relative
alla corrente, consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
Installazione
Distanziatori posteriori
Nel sacchetto della documentazione sono inclusi due distanziatori, da installare come mostrato nella figura.
Allentare le viti, inserire il distanziatore sotto la
testa delle viti e stringerle nuovamente.
2
1
3
Livellamento
L'apparecchio deve trovarsi perfettamente in piano. Per correggere gli eventuali dislivelli è possibile regolare in altezza i due piedini anteriori.
Rimozione dei fermi dei ripiani
L'apparecchiatura è equipaggiata con fermi dei
ripiani che permettono di assicurarli durante il
trasporto.
Per rimuoverli, procedere come segue:
1. Spostare i fermi dei ripiani in direzione della
freccia (A).
2. Sollevare il ripiano dalla parte posteriore e
spingerlo in avanti fino a liberarlo (B).
3. Rimuovere i fermi (C).
A
B
C
57
58
Installazione
Reversibilità delle porte
AVVERTENZA
Prima di eseguire le operazioni descritte, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla
presa.
Per eseguire le seguenti operazioni, si raccomanda di farsi aiutare da un'altra persona
che tenga ben ferme le porte dell'apparecchio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aprire la porta. Svitare la cerniera centrale (m2). Rimuovere il distanziatore in
plastica (m1).
Rimuovere il distanziatore (m6) e trasferirlo sull'altro lato del perno della cerniera (m5).
Rimuovere la porta inferiore.
Rimuovere il perno di sinistra della copertura della cerniera centrale (m3,
m4) e trasferirlo sull'altro lato.
Inserire il perno della cerniera centrale
(m5) nel foro di sinistra della porta inferiore.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Rimuovere la copertura (b1) usando un
utensile adatto. Svitare il perno della
cerniera inferiore (b2) e il distanziatore
(b3) e applicarli sul lato opposto.
Reinserire la copertura (b1) sul lato opposto.
b1
b2
b3
Installazione
Invertire gli elementi di aggancio delle
porte (d2,d3), spostarli sul lato opposto
dell'altra porta e fissare la vite (d4).
9. Reinserire i fermi (d5,d6) sul lato opposto delle porte.
10. Reinserire la porta inferiore sul perno
(b2) della cerniera inferiore.
11. Inserire la cerniera centrale (m2) nel foro sinistro della porta inferiore.
59
8.
d2
d3
d4
d6
d5
12. Svitare il perno della cerniera superiore
(t1) e fissarlo sul lato opposto.
13. Inserire la porta superiore nel perno della cerniera superiore.
14. Reinserire la porta superiore sul perno
della cerniera centrale (m5) inclinando
leggermente le due porte.
15. Riavvitare la cerniera centrale (m2).
Non dimenticare il distanziatore di plastica (m1).
t1
16. Rimuovere i tappini di copertura (h1).
Togliere la copertura (h2).
17. Svitare le maniglie (h3) e fissarle sul lato opposto.
h3
18. Reinserire la copertura (h2) e i tappini
di copertura (h1).
Effettuare un controllo finale per verificare
h1
che:
• Tutte le viti siano serrate.
h2
• La guarnizione magnetica aderisca all'apparecchio.
• La porta si apra e si chiuda correttamente.
Se la temperatura ambiente è bassa (ad esempio in inverno), è possibile che la guarnizione non aderisca perfettamente. In tal caso, attendere che aderisca naturalmente.
Per chi preferisca non eseguire direttamente le operazioni sopra descritte, rivolgersi al
servizio post-vendita più vicino. L'intervento di inversione delle porte eseguito dai tecnici
del servizio post-vendita sarà a carico dell'utente.
60
Considerazioni ambientali
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare
da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul
riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
61
62
63
210620323-D-272010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement