IKEA | LFC223/92 | User manual | IKEA LFC223/92 Brugermanual

LAGAN
FC223/92
DK
NO
FI
SE
DANSK
4
NORSK
17
SUOMI
30
SVENSKA
44
DANSK
4
Indhold
Om sikkerhed
Betjening
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
4
6
7
7
9
10
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
IKEA-GARANTI
11
13
13
14
14
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips
og advarsler), før apparatet installeres og
tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt
fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig
for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne,
eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har
ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de
kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der
er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud
af kontakten, klip netledningen af (så tæt
på apparatet som muligt) og fjern døren,
så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås
med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg
for at ødelægge fjederlåsen på det gamle
apparat, inden du kasserer det. Det sikrer,
at det ikke kan blive en dødsfælde for et
barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må
ikke blokeres.
• Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
• Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og
installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
DANSK
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret installatør.
•
•
•
•
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive
overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let at
komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk
stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet ikke sidder på 1) den
indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af apparatet.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte skabet for direkte sollys
i længere tid.
Pærer 2)I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til andet
formål.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis apparatet er forsynet med indvendig belysning
3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
5
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige
apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet,
og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand
i bunden af apparatet.
Opstilling
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i det pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til Serviceafdelingen
(se under "Service"). Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for
at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
DANSK
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer
eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af Serviceafdelingen, og der må kun bruges originale reservedele. Du finder en liste over
servicenumrene under Serviceoplysninger.
6
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffald
og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder
brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser.
Nærmere oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af
varmeveksleren. De materialer i apparatet,
, kan gender er mærket med symbolet
vanvendes.
Betjening
Tænde
I reglen er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet
afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimal køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er
høj eller skabet er helt fyldt, og
termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der
dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en højere
temperatur, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
DANSK
7
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af
nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Daglig brug
Tilbehørsdele
Æggebakke
x1
Dette apparat sælges
i Frankrig.
I henhold til gældende
lov i dette land skal
køleskabets nederste
afdeling være forsynet
med en særlig enhed
(se tegningen), der viser den koldeste zone
i denne.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge
har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Isterningbakke
x1
Isskraber
x1
Vigtigt
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan
sættes i forskellig høj2
de, så der er plads til
madvarer af forskellig
størrelse.
De indstilles på føl1
gende måde: Træk
gradvis hylden opad,
til den er fri (1). Tag
den ud ved at trykke
den indad (2), og sæt den så det ønskede
sted.
DANSK
8
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan
glide ud ved et uheld
eller falde ned.
Hvis en kurv skal tages ud af fryseren,
1
trækker du den mod
dig selv (1), og når du
2
har nået endestoppet,
vipper du forenden af
kurven opad (2), til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt
op i kurvens forende, mens du sætter den ind
i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan
kurven skubbes på plads.
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
Vigtigt I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i øverste rum.
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal for
opbevaringstid gælder.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal
det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår
de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Isterningbakker
Apparatet har en isterningbakke.
1. Fyld vand i bakken.
2. Sæt bakken i frostafdelingen
Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at løsne
bakken fra frostrummet.
Freezing Calender (frysekalender)
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
DANSK
9
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes
knappen på en lavere indstilling, så den
automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke
i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind, især
hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Råd om køling
• Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
• Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
• Frugt og grønt: Bør renses grundigt og
lægges i skuffen.
• Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst
muligt ude.
• Mælkekartoner: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
• Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver
ikke at lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle tips til, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind.
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også
hurtigt optø netop den mængde, du skal
bruge.
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger
i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed.
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab
skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været
været korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst
muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
DANSK
10
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter;
Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
Advarsel Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste
eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne
og sparer strøm.
Vigtigt Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat
lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren
standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned
i en særlig beholder
bag på apparatet
(over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses,
så vandet ikke løber over og drypper ned på
maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved
leveringen.
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Vigtigt Fryseren skal afrimes, når laget af rim
er 3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
3. Tag skufferne ud af fryseren.
4. Afrimningen går hurtigere, hvis der sættes
skåle med varmt vand (men ikke kogende) i fryseren.
5. Løsn
afløbsstudsen i bunden af apparatet fra hvilestillingen, tryk
den ind som
vist på tegningen, og sæt en
skål under afløbet til at opsamle vandet.
DANSK
11
6. Skrab forsigtigt isen af, når den begynder
at tø op. Brug den medfølgende plastikskraber.
7. Når al isen er smeltet, rengøres skabet og
tørres af, hvorefter afløbsstudsen sættes
på plads.
8. Tænd for apparatet.
9. Læg madvarerne på plads i rummene.
Vigtigt Lad apparatet køre nogle timer ved
den højeste indstilling, så det hurtigst muligt
er nede på den rette
opbevaringstemperatur.
Advarsel Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fordamperen. Det kan beskadige den. Brug
ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, med mindre de er anbefalet af
producenten. Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget under afrimningen, kan
det forkorte deres holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim, hvis det er relevant
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad alle døre stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Hvis noget går galt
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning
må kun afhjælpes af en autoriseret installatør
eller anden fagmand.
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke fast.
Se efter, om apparatet står stabilt (alle benene skal hvile på
gulvet).
Apparatet virker ikke. Der er slukket for apparatet.
Pæren lyser ikke.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kon- Sæt stikket helt ind i kontakten.
takten.
Ingen strøm til apparatet. Der Prøv at tilslutte et andet el-aper ingen strøm på stikkontak- paratet i den pågældende stikten.
kontakt.
Kontakt en aut. installatør.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren
hele tiden.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pære".
kører Temperaturen er ikke rigtigt Vælg en højere temperatur.
indstillet.
Døren er ikke rigtigt lukket.
Se under "Lukke døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt.
DANSK
Problem
12
Mulig årsag
Løsning
For høj temperatur i madva- Lad madvaren køle ned til stuerer.
temperatur, før den sættes i
skabet.
For høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad Under automatisk afrimning Det er helt normalt.
bagpladen i køleskabet. smelter rim på bagpladen.
Der løber vand ind i kø- Afløbet til afrimningsvand er Rens afløbet.
leskabet.
tilstoppet.
Madvarer blokerer, så vandet Sørg for, at madvarerne ikke
ikke kan løbe ned i vandbe- rører bagpladen.
holderen.
Der løber vand ud af Afrimningsvandet løber ikke Sæt afløbet til afrimningsvand
skabet.
fra afløbet og ned i beholde- på fordamperbeholderen.
ren oven over kompressoren.
Temperaturen i appara- Termostatknappen står ikke Vælg en højere/lavere tempetet er for lav/høj.
rigtigt.
ratur.
Hvis apparatet stadig ikke virker som det
skal, når du har undersøgt ovenstående:
Kontakt Serviceafdelingen. Den finder du på
listen bagest i brugsanvisningen.
Udskiftning af pæren
Bemærk Tag stikket ud af kontakten.
1.
2. Fjern lampedækslet.
3. Udskift lampen med en, der har samme
effekt, og som er specielt beregnet til husholdningsapparater (den maksimale effekt er angivet på lampeglasset).
4. Monter lampedækslet.
5. Sæt stikket i stikkontakten.
6. Åbn døren. Kontroller, at lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
under monteringsanvisningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt Serviceafdelingen.
1
2
Træk krogen på lampedækslet udad.
DANSK
13
Tekniske data
Mål
Højde
1750 mm
Bredde
595 mm
Dybde
648 mm
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i
skabet, på venstre
væg, samt af energimærket.
Rumfang (netto)
Køleskab
223 liter
Fryser
92 liter
Afrimningssystem
Køleskab
auto
Fryser
manual
Antal stjerner
Temperaturstigningstid
20 timer
Indfrysningskapacitet
4 kg/døgn
Energiforbrug
0,929 kWh/døgn
Støjniveau
40 dB (A)
Energiklasse
A
Installation
Bemærk Læs afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt,
før apparatet installeres for at forebygge
ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Vigtigt Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
Placering
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet
placeres i god afstand fra varmekilder som
radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for,
at luften kan cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
Placering
Apparatet kan også opstilles indendørs på et
tørt, ventileret sted (garage eller kælder),
men fungerer bedst, hvis det står et sted,
hvor omgivelsernes temperatur svarer til den
klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
DANSK
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes
apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
14
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til at
forebygge eventuelle negative påvirkninger
af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballagematerialer
kan
Materialer mærket med symbolet
genanvendes. Aflever emballagen i den rigtige container på kommunens genbrugsstation.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet
af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN, og
alle produkter, der er købt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et
net af autoriserede servicepartnere.
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under
overskriften “Hvad omfatter garantien ikke?”
I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden
særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er
omfattet af garantien. På disse betingelser
gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF)
og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.
DANSK
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger
produktet og afgør efter eget skøn, om det er
omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses
for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter
efter eget valg enten reparere det defekte
produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler
for afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion,
rust, korrosion eller vandskade, herunder
men ikke udelukkende skader, der skyldes
for meget kalk i vandforsyningen, skader,
der skyldes unormale forhold i det miljø,
hvori produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
• Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og
lampeskærme, skærme, greb, kabinetter
og dele af kabinetter. Med mindre det kan
bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
15
• Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele.
• Reparationer, der skyldes installation, der
er defekt eller ikke i overensstemmelse
med specifikationen.
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
• Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten.
Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af
denne garanti.
• Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som
fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede
servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere
ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse produktet
til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et
andet EU-land.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer,
hvis:
DANSK
• produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det
land, hvor garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation af
IKEA-produktet i det særlige IKEA-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger
vedrørende:
– den generelle installation af IKEA-køkkener;
– tilslutning til elektricitet samt til vand og
gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEAproduktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i
denne brochure, før du kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du
har brug for vores service
16
Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede
kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.
Vigtigt For at give dig en hurtigere service
anbefaler vi, at du anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i denne
manual. Se altid de numre, der er anført i
brochuren for netop det produkt, du har brug
for assistance til. Før du kontakter os, skal du
sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret
kode), modelbetegnelse, produktnummer og
serienummer for det produkt, du har brug for
assistance til.
Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at produktet er
omfattet af garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder IKEAs
varebetegnelse og nummer (8-cifret kode)
på hver af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEA-forretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser
apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.
NORSK
17
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Bruk
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
Stell og rengjøring
17
19
20
20
22
23
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
IKEA GARANTI
24
26
26
27
27
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før
du installerer og bruker apparatet for første
gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som
skal bruke dette apparatet er fortrolige med
hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle
brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er
forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt
fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller
instruksjon om bruken av apparatet av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet
ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så
nær inntil apparatet som mulig) og fjern
døren for å forhindre at lekende barn kan
få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne
i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at
du ødelegger smekklåsen før du kasserer
det gamle apparatet. Dette forhindrer at
det gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene
ikke tildekkes.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i
vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig
husholdning, slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks.
iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat,
dersom ikke dette utstyret er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
NORSK
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men
som likevel er brennbar.
• Pass på at ingen deler av kjølekretsen til
apparatet blir skadet under transport og
installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
foreta noen form for endringer på apparatet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller
elektrisk støt.
Advarsel Samtlige elektriske
komponenter (strømkabel, støpsel,
kompressor) må kun skiftes av sertifisert
servicetekniker eller kvalifisert
servicepersonell.
1. Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem
eller kommer i skade på baksiden av
apparatet. Et støpsel som ligger i klem
eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at apparatets hovedstøpsel er
tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du
ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann.
6. Dette apparatet må ikke brukes uten
lampedeksel 4) på den innvendinge
lampen.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når
du flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, for dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
• Utsett ikke apparatet for direkte sollys over
lengre tid.
4) Hvis det skal være deksel over lampen
5) Hvis produktet er utstyrt med lys
6) Hvis apparatet er FrostFree
18
• Lyspærer 5)som brukes i dette produktet er
spesialpærer beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 6)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre
til at den eksploderer, som igjen kan skade
apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim
fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet
ved behov. Hvis avløpet er blokkert, vil
vannet samle seg i bunnen av apparatet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i gjeldende
avsnitt for tilkopling til strømnettet.
NORSK
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke
er skadet. Ikke kople til et skadet apparat.
Meld øyeblikkelig fra hos kundeservice om
eventuelle skader (se etter i "Service"). I så
fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet
overopphetes. Følg instruksjonene som
gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå
inn mot en vegg, slik at det unngås at man
kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og
dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av
en radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet til forsyningsnettet er
tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
19
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller
i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal
ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i
nærheten av varmeveksleren. Materialene i
dette apparatet som er merket med symbolet
, kan gjenvinnes.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enheten
skal gjøres av en faglært elektriker eller
kvalifisert person.
• Dette produktet skal kun repareres av kundeservice, og det må kun brukes originale
reservedeler. Servicenumrene er opplistet i
serviceinformasjonen.
Bruk
Slå på
Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å
slå apparatet av.
Sett støpslet i stikkontakten.
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå minimal kjøling,
• drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå maksimal kjøling.
NORSK
20
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne
i apparatet avhenger av følgende når du
velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Viktig Dersom romtemperaturen er høy eller
det opbevares store mengder matvarer og
apparatet er innstilt på laveste temperatur,
vil apparatet muligens gå kontinuerlig, og
dermed kan det danne seg rim på
bakveggen. I så fall må bryteren stilles på en
høyere temperatur, slik at den automatiske
avriminsfunksjonen aktiveres og dermed
reduserer energiforbruket.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det
innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne
den typiske lukten i flunkende nye apparater.
Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade finishen.
Daglig bruk
Tilbehøret
Isskrape
Eggbrett
x1
x1
Isbrett
x1
Viktig
Dette produktet selges
i Frankrike.
I samsvar med forskriftene i dette landet
må det leveres med
en spesialenhet (se figur) plassert i kjøleskapets nedre seksjon
som skal vise den kaldeste sonen.
NORSK
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet
er utstyrt med en rekke riller, slik at hyllene
kan plasseres etter
ønske.
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
2
oppbevaring av matvarebeholdere
av
forskjellig størrelse.
Gå frem som følger
1
for å justere høyden
på hyllene: trekk hyllen forsiktig oppover
til den frigjøres (1),
fjern den ved å skyve mot innsiden (2), sett
den så på igjen slik du vil ha den.
Fjerne frysekurver fra fryseren
Frysekurvene er utstyrt
med en stoppesikring
som forhindrer at de
kan falle ut eller fjernes utilsiktet.
Når du vil fjerne kur1
ven fra fryseren, trekk
den mot deg (1) og,
2
når kurven når stoppepunktet, fjern den
ved å vippe fronten oppover (2).
Når du vil sette kurven på plass igjen, løftes
kurven litt opp i fronten for å sette den inn i
fryseren. Når kurven er over stoppepunktet,
skyver du den tilbake i posisjon.
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske
matvarer og for å oppbevare frossen og
dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre middelsinnstillingen for å fryse inn ferske matvarer.
21
Men for at innfrysingsprosessen skal gå raskere, kan du dreie termostatbryteren på en
høyere innstilling for å oppnå maksimal kjøling.
Viktig I denne tilstanden kan temperaturen i
kjøleseksjonen falle til under 0°C. Dersom
dette skjer, kan du sette termostatbryteren
tilbake til en varmere innstilling.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses
øverst i seksjonen.
Frysekalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder
for de ulike matvaretypene. Om det er den
øvre eller nedre angitte verdien som gjelder,
avhenger av matvarenes kvalitet og behandling før innfrysing.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i bruk,
må du la apparatet stå på i minst 2 timer på
høyeste innstilling før du legger inn matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lengre enn den verdien som er oppført
i tabellen over tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte maten brukes opp så
raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig
og så fryses inn igjen (etter avkjøling)
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
NORSK
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar
tilberedningen lengre tid.
Isterningproduksjon
Dette apparatet er utstyrt med et brett for
produksjon av isterninger.
22
1. Fyll brettet med vann.
2. Sett brettet inn i fryseseksjonen
Viktig Ikke bruk gjenstander av metall for å
fjerne brettet fra fryseren.
Nyttige tips og råd
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen
lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og
apparatet er fullt av mat, vil kompressoren
gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette
skjer, dreies termostatbryteren til en lavere
innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• ikke oppbevar varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Tips til kjøling
• Kjøtt (alle typer) : pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsakskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i en, maks. to
dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken som
helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i skuffen.
• Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å
holde luft borte så godt som mulig.
• Melk: Melkebeholderne bør være lukket
og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
• Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er godt
innpakket.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:
• Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er spesifisert på typeplaten.
• Innfrysingen tar ca. 24 timer. Det bør ikke
legges flere matvarer som skal fryses inn i
fryseren i denne perioden.
• Velg kun ferske matvarer av høy kvalitet,
og rens dem godt.
• Pakk matvarene i små porsjoner, slik at de
innfryses raskt og helt til kjernen og slik at
det senere blir enklere å tine kun den
mengden som du vil bruke.
• Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast
og sørg for at pakkene er lufttette.
• Ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse.
• Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid.
• Saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke med
innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med i oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• forsikre deg om at frosne matvarer har
vært oppbevart på riktig måte i butikken,
• forsikre deg om at frosne matvarer fraktes
fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid.
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen
lenger enn absolutt nødvendig.
NORSK
• Når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen.
23
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten
før du starter enhver rengjøring av
apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten; vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Advarsel Tilbehøret og delene til
apparatet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkernt
vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig og
vask dem rene for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk
blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang motorkompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør
og ned i en beholder
på baksiden av apparatet, over motorkompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal med
jevne mellomrom for å hindre at vannet
svømmer over og drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser.
Den sitter allerede i dreneringshullet.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater
sterk lukt.
Avriming av fryseren
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim
på frysehyllene og i området øverst i seksjonen.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av apparatet med en
børste eller en støvsuger. Dette gjør at apparatets ytelse blir bedre, og du sparer ennergi.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå av apparatet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i
flere lag avispapir og plasser dem på et
kaldt sted.
3. Fjern skuffene i fryseren.
4. Du kan påskynde avrimingen ved å plassere boller med varmt vann (ikke kokende) inn i fryseren.
Viktig Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor
anbefaler vi at utsiden av dette apparatet
kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Viktig Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca.
3-5 mm tykt.
NORSK
24
5. Løsne avløpskanalen
fra
holderen nederst i apparatet, skyv den i
samsvar med
illustrasjonene
og sett en bolle
under utløpet
for å samle
opp vannet.
6. Skrap rimet forsiktig av når det begynner
å tine. Bruk vedlagte isskrape av plast.
7. Når all isen er smeltet, rengjør kabinettet
og tørk godt, sett deretter avløpskanalen
tilbake på plass.
8. Slå apparatet på.
9. Legg maten inn i seksjonene igjen.
Viktig La apparatet gå på høyeste effekt i
noen timer, slik at det kan nå tilstrekkelig
oppbevaringstemperatur så raskt som mulig.
fordamperen, for den kan bli skadet. Ikke
bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr
som ikke produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen raskere. Dersom
temperaturen stiger i de frosne
matvarepakkene under avrimingsprosessen,
kan sikker oppbevaringstid bli kortere.
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere
tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim, etter modell
4. Rengjør apparatet og alt tilbehøret.
5. La alle dørene stå litt åpne for å unngå at
det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør du
be noen om å kontrollere det fra tid til annen
for å unngå at matevarene blir ødelagt ved
et eventuelt strømbrudd.
Advarsel Du må aldri bruke skarpe
metallredskaper for å skrape rim av
Hva må gjøres, hvis...
Obs Før feilsøking skal støpselet trekkes
ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i
denne bruksanvisningen, skal kun utbedres
av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Problem
Viktig Apparatet lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyinten- Apparatet står ikke stødig.
sivt.
Kontroller at apparatet er plassert stabilt (alle føttene skal være på gulvet).
Apparatet virker ikke. Apparatet er slått av.
Lampen lyser ikke.
Slå apparatet på.
Støpselet er ikke satt ordentlig Sett støpselet skikkelig inn i stiki stikkontakten.
kontakten.
Apparatet får ikke strøm. Stik- Kople et annet elektrisk appakontakten er ikke spenningsfø- rat til stikkontakten.
rende.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se etter i "Skifte lyspære".
Kompressoren arbeider Temperaturen er ikke korrekt Still inn en høyere temperatur.
uavbrutt.
innstilt.
NORSK
Problem
25
Mulig årsak
Løsning
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se etter i "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger
enn nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den
inn i apparatet.
Romtemperaturen er for høy.
Reduser romtemperaturen.
Det renner vann på bak- Under den automatiske avri- Dette er normalt.
veggen av kjøleskapet.
mingsprosessen tiner rimet på
bakveggen.
Det renner vann inn i Vannavløpet er tilstoppet.
kjøleskapet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at vannet Pass på at ingen matvarer befår samle seg i vannoppsam- rører bakveggen.
lingsbeholderen.
Det renner vann ned i Smeltevannets utløp fører ikke Fest smeltevannsrøret til forbunnen.
ned i fordamperbrettet over damperbrettet.
kompressoren.
Temperaturen i appara- Termostatbryteren er ikke inn- Still inn en lavere/høyere temtet er for høy/for lav.
stilt korrekt.
peratur.
Dersom apparatet ditt fremdeles ikke virker
etter kontrollene nevnt ovenfor, ta kontakt
med nærmeste kundeservice. Du finner listen
bakerst i denne bruksanvisningen.
Skifte lyspære
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten.
NORSK
26
1.
Trekk kroken på lampedekselet utover.
2. Fjern lampedekselet.
3. Skift ut lyspæren med en pære med samme effekt og som er spesielt beregnet på
husholdningsapparater (maks. styrke er
angitt på lampedekselet).
4. Sett på lampedekselet igjen.
5. Sett støpslet i stikkontakten.
6. Åpne døren. Kontroller at lyset tennes.
1
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt kundeservice.
2
Tekniske data
Mål
Høyde
1750 mm
Bredde
595 mm
Dybde
648 mm
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på
apparatets innside og
på energietiketten.
Volum (netto)
Kjøleskap
223 liter
Fryser
92 liter
Avrimingssystem
Kjøleskap
auto
Fryser
manual
Stjerneklasse
Stigetid
20 timer
Innfrysingskapasitet
4 kg/24t
Energiforbruk
0,929 kWt/24t
Støynivå
40 dB (A)
Energiklasse
A
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon"
nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og
for informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Viktig Se etter i monteringsanvisningene for
installasjon.
NORSK
27
Lokalitet
For å sikre best mulig effekt, installer apparatet et godt stykke borte fra varmekilder, som
radiatorer, boilere, direkte sollys osv. Pass på
at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av
kabinettet.
Plassering
Dette produktet kan plasseres i et tørt, godt
ventilert rom innendørs (også garasje eller
kjeller), men for optimal ytelse bør det plasseres på et sted der omgivelsestemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er angitt på typeskiltet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til 32°C
ST
+16°C til 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpselet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med.
EU-direktiver.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der
du anskaffet det.
Emballasjemateriale
kan resirMaterialene som er merket med
kuleres. Kast emballasjen i en passende beholder for resirkulering.
IKEA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos
IKEA, med mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2)
år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet av
garantitiden, forlengers ikke garantiperioden
for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.
NORSK
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften ”Det
som ikke dekkes av denne garantien” I garantiperioden dekker garantien kostnadene
forbundet med å reparere eventuelle feil,
dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står
tilgjengelig og kan repareres uten ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller
materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/
EG) og relevante lokale forskrifter gjelder.
Utskiftete deler skal bli IKEA sin eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget
skjønn om det dekkes av denne garantien.
Dersom problemet er funnet å være dekket
av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør
eller autorisert servicepartner i sitt egent servicenettverk etter eget skjønn, enten reparere
det defekte produktet eller erstatte det med
det samme eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade som
følge av at bruksanvisningen ikke ble fulgt,
feil installering eller tilkobling til feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller vannskade, inkludert, men ikke begrenset til,
skade som følge av for høyt kalkinnhold i
vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på
bruken av apparatet, inkludert riper og
eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller
fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.
28
• Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger,
lamper og lampedeksler, skjermer, knotter,
kabinett eller deler av kabinett. Med mindre det ikke kan bevises at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller
dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som
kan oppstå under transporten. Dersom
imidlertid IKEA leverer dette produktet til
kundens leveringsadresse, vil eventuell
skade som kan oppstå under denne transporten være dekket av denne garantien.
• Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis imidlertid en serviceyter fra IKEA eller dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i samsvar med vilkårene i
denne garantien, vil serviceyteren eller
hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.
NORSK
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter
som dekker, eller overgår, de lokale juridiske
krav som kan variere fra land til land. Garantien vil på ingen måte gi dårligere betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen
krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil utføres
innenfor rammen til garantibetingelsene som
gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre
servicearbeid innenfor garantirammen er bare tilstede dersom:
• apparatet samsvarer med, og er installert i
samsvar med de tekniske spesifikasjonene
som gjelder for landet garantikravet er
fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er installert i
samsvar med de monteringsanvisningen
og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA. Serviceavdelingen
kan ikke forklare:
– den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
– tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel),
vann eller gass da dette må utføres av
en autorisert servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.
29
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg på
best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.
Slik når du oss dersom du trenger service
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale telefonnumre.
Viktig For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke
telefonnumrene som står oppført bakerst i
denne håndboken. Referer alltid til numrene
oppført i heftet til det aktuelle apparatet du
trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du
forsikre deg at du har for hånden IKEAS
apparatnummer (8-sifret nummer) for
apparatet som du trenger hjelp med.
Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for at
garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn og
nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat
du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du kontakte callsenteret for den nærmeste IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen til apparatet grundig før du kontakter
oss.
SUOMI
30
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Käyttö
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Hoito ja puhdistus
30
32
33
33
35
36
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
37
39
40
40
41
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot
sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta
osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla
tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista
käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden
(eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo
ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen
vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin
poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi
lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen
ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä
tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten
laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä tähän
tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin
tulenarka.
• Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
SUOMI
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on
sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon
ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto,
pistoke, kompressori) vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
•
•
•
•
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke
on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus 7) on irrotettu.
Laite on painava ja sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi
aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tämän laitteen hehkulamput8)ovat erityisiä
lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
7) Mikäli varusteena
8) Mikäli laitteessa on lamppu
9) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
31
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 9)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai
poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja,
jos ne nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta,
kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko
tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa,
vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita
mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle (katso kohta Kuluttajaneuvonta). Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
SUOMI
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Huolto
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Kuluttajaneuvonnan puhelinnumerot on
mainittu kohdassa Kuluttajaneuvonta.
32
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta
jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symmerkityt materiaalit ovat kierrätetbolilla
täviä.
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa
säädetään
kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Tärkeää Jos ympäristön lämpötila on korkea
tai jos jääkaappi on hyvin täynnä, ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi,
kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
takaseinään muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin kannattaa
kääntää korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus vähenee.
SUOMI
33
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen ennen
käyttöönottoa
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella
poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Varusteet
Kananmunalokero
x1
Tämä laite on
myynnissä Ranskassa.
Maan
määräysten
mukaisesti jääkaapin
alimpaan osastoon tulee kiinnittää erikoisväline (katso kuva), joka ilmaisee jääkaapin
kylmimmän lämpötilan
alueen.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on
kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa
halutulle tasolle.
Jääpala-astia
x1
Jääkaavin
x1
Tärkeää
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
2
siten, että erikokoiset
pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus
1
säädetään
seuraavasti: Työnnä lokeroa
varovasti
ylöspäin,
kunnes se vapautuu
(1). Irrota lokero paikaltaan työntämällä sitä
sisäänpäin (2) ja aseta sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
SUOMI
34
Pakastuslaatikoiden poistaminen
pakastimesta
Pakastuslaatikoissa on
pysäytin, joka estää
laatikoiden irtoamisen
ja putoamisen vahingossa.
Kun haluat poistaa
1
laatikon
kokonaan
pakastimesta,
vedä
2
laatikkoa itseäsi päin
(1)
pysäyttimeen
saakka ja ota laatikko sen jälkeen pois kallistamalla sen etuosaa ylöspäin (2).
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla kevyesti sen etuosasta siten, että
laatikko menee pakastimen sisään. Kun laatikko on mennyt pysäyttimien ohi, työnnä se
paikalleen.
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista kääntämällä lämpötilan säätimen korkeampaan,
maksimilämpötilan asetukseen.
Tärkeää Tällöin jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C:n. Jos näin käy, palauta
pakastimen lämpötilan säädin korkeamman
lämpötilan asetukseen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet ylimpään
osastoon.
Pakastuskalenteri
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko
vaihteluvälin alempaa vai ylempää arvoa
riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä
ennen pakastamista.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai
pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan
suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on
ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi,
jonka jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi jääkuutioastia.
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastinosastoon.
Tärkeää Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
SUOMI
35
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi
käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen
muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä
tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden
ympärillä.
Säilytysohjeita
• Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
• Peitä kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne.
kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä jääkaapin vetolaatikossa.
• Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa
tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
• Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on joitakin ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit
myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi
määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet
on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
SUOMI
36
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Varoitus! Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta,
voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä
tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat
lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla tai pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa
käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä
huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi
valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei
tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä, joka
on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja laitteen yläosaan
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Tärkeää Sulata pakastin, kun
huurrekerroksen paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet,
kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita
viileään paikkaan.
3. Poista pakastimen vetolaatikot.
4. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla kuumaa vettä (ei kiehuvaa) sisältäviä astioita
pakastimen sisään.
5. Irrota tyhjennyskanava säilytysasennostaan laitteen
alaosasta,
työnnä se laitteen sisään kuvan mukaisesti
ja laita astia
tyhjennysaukon
alle sulatusveden keräämiseksi.
6. Kun jää alkaa sulaa, raaputa se varovasti
irti. Käytä apuna laitteen mukana toimitettua muovikaavinta.
SUOMI
37
7. Kun kaikki jää on sulanut, puhdista sisäpinnat ja pyyhi ne kuiviksi ja laita tyhjennyskanava sen jälkeen takaisin säilytyspaikkaansa.
8. Kytke virta laitteeseen.
9. Laita pakasteet takaisin osastoihin.
Tärkeää Anna laitteen toimia korkeimmilla
asetuksilla muutaman tunnin ajan, jotta se
jäähtyy oikeaan säilytyslämpötilaan
mahdollisimman pian.
Varoitus! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
haihduttimesta, sillä tämä voi vahingoittaa
sitä. Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla keinotekoisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää
niiden turvallista säilytysaikaa.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata tarvittaessa.
4. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
5. Jätä kaikki ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Ongelma
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on Laitetta ei ole tuettu kunnolla Tarkista, että laite on tukevasti
kova.
paikalleen.
paikallaan (kaikki jalat koskevat lattiaan).
Laite ei toimi. Valo ei sy- Virta on katkaistu laitteesta.
ty.
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
pistorasiassa.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pis- Kokeile kytkemällä pistorasiaan
torasiassa ei ole jännitettä.
jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta Lampun
vaihtaminen.
Kompressori käy jatku- Lämpötilaa ei ole säädetty oi- Säädä lämpötila korkeammakvasti.
kein.
si.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
SUOMI
Ongelma
38
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen lämpötila on liian Anna lämpötilan laskea huokorkea.
neen lämpötilaan ennen kuin
laitat ruoat jääkaappiin.
Huoneen lämpötila on liian Alenna huoneen lämpötilaa.
korkea.
Vettä valuu jääkaapin Automaattisen sulatuksen ai- Tämä on normaalia.
takaseinää pitkin.
kana
takaseinässä
oleva
huurre sulaa.
Vettä valuu jääkaapin Veden tyhjennysaukko on tu- Puhdista veden tyhjennysaukko.
sisälle.
kossa.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivalumisen vedenkeruukauka- vät kosketa takaseinään.
loon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompres- Kiinnitä sulatusveden poistosorin yläpuolella olevaan putki haihdutusastiaan.
haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on Lämpötilan säädintä ei ole Säädä lämpötila korkeammakliian alhainen/korkea.
asetettu oikein.
si/alhaisemmaksi.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten
jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Voit pyytää lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen yhteystiedot
kuluttujaneuvonnasta, jonka puhelinnumero
löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
Lampun vaihtaminen
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta.
SUOMI
39
1.
2. Poista lampun suojus.
3. Vaihda lamppu saman tehoiseen lamppuun, joka on tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin. (maksimiteho on merkitty lampun suojaan).
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Avaa luukku. Tarkista, että valo syttyy.
1
2
Vedä lampun suojuksen koukkua ulospäin.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus
1750 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
648 mm
Tilavuus (netto)
Jääkaappi
223 litraa
Pakastin
92 litraa
Sulatusjärjestelmä
Jääkaappi
auto
Pakastin
manual
Pakastustehon tähtimerkintä
Käyttöönottoaika
20 tuntia
Pakastusteho
4 kg/24 h
Energiankulutus
0,929 kWh/24 h
Äänitaso
40 dB (A)
Energialuokka
A
Tekniset tiedot on
merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
SUOMI
40
Asennus
Huomio Lue huolellisesti
turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja
laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi ennen kuin aloitat laitteen
asennuksen.
Tärkeää Lue asennusohjeet.
Sijoituspaikka
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden tai boilereiden
tms. lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta
parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
määritettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
T
+16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite
kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita
ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
, ovat kierMateriaalit, joissa on symboli
rätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin
materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.
SUOMI
41
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai
uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin
kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim.
korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro
99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alainen.
Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike
oman harkintaansa perustuen joko korjaa
viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen
reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan
lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon
liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet
vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt,
kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei
näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita
kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen,
IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos
taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
SUOMI
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun
kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-maassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan
uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun
rajoissa on olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on
asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti.
42
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto ei anna
seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja:
– IKEA-keittiön yleinen asennus,
– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesija kaasuliitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja
teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten
pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.
Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa
mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan
laitteen numero. Ennen kuin soitat meille, ota
esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi
laitteesta.
SUOMI
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysy-
43
myksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän
puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet
kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.
SVENSKA
44
Innehåll
Säkerhetsinformation
Användning
När maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
Underhåll och rengöring
44
46
47
47
49
50
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
51
53
54
54
55
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda kylen/frysen på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen första gången. För att undvika
onödiga misstag och olyckor är det viktigt att
alla som använder kylen/frysen har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se
till att den följer med kylen/frysen om den
flyttas eller säljs, så att alla som använder
kylen/frysen får korrekt säkerhetsinformation
och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person
och egendom är det viktigt att du läser och
följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har
följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt
fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en
person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder
kylen/frysen för att säkerställa att de inte
leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen som möjligt) och
demontera dörrarna så att lekande barn
inte utsätts för elektriska stötar eller löper
risk att bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre kyl/
frys som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla
kylen/frysen. Då finns det ingen risk att kylen/frysen blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte blockeras
eller täpps igen.
• Denna kyl/frys är endast avsedd för användning i hemmet.
• Kylen/frysen är avsedd för förvaring av
matvaror och drycker i ett normalt hushåll
enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i kylen/frysen, t.ex. en glassmaskin,
såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som
köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
• Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation
av kylen/frysen.
SVENSKA
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och
antändande källor
– ventilera noga rummet där kylen/frysen
står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna produkt
på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endats
bytas ut av en certifierad serviceagent eller
annan kvalificerad servicepersonal.
•
•
•
•
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller
skadas av kylens/frysens baksida. En
skadad stickkontakt kan överhettas och
orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när
kylen/frysen har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller
brand föreligger.
6. Kylen/frysen får inte användas utan att
lampglaset 10) sitter på plats över den
inre belysningen.
Denna kyl/frys är tung. Var försiktig när du
flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och
ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
Se till att kylen/frysen inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna11) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkten. De
lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i kylen/
frysen.
10) I förekommande fall.
11) Om produkten har en lampa
12) Om kylen/frysen är frostfri.
45
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i kylen/frysen eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. 12)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens
anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från kylens/frysens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera
och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av kylen/frysen och koppla loss den
från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte kylen/frysen med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från kylen/frysen. Använd i stället
en plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet kylens/frysens
tömning av avfrostat vatten. Rengör vid
behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas
på kylens/frysens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp kylen/frysen och kontrollera att
den inte har några utvändiga skador. Anslut inte kylen/frysen om den är skadad på
något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare (se "Service") och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra
timmar innan du nätansluter kylen/frysen
så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
SVENSKA
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas
runt kylen/frysen, annars överhettas den.
För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör kylens/frysens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika
risken för brännskador genom kontakt med
kylens/frysens varma delar (kompressor,
kondensor).
• Kylen/frysen får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när kylen/frysen har installerats.
46
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Kylen/frysen får
inte kasseras tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: kylen/frysen skall
därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt
på baksidan nära kondensorn. Material i
denna kyl/frys som är märkta med symbolen
kan återvinnas.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs
för att utföra service på kylen/frysen skall
utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och
endast originaldelar får användas. Servicenumren anges i serviceinformationen.
Användning
Sätta på kylen/frysen
Gör på följande sätt för att reglera kylen/frysen:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av kylen/frysen
För att stänga av kylen/frysen, vrid temperaturreglaget till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i kylen/frysen beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• kylens/frysens placering
SVENSKA
47
Viktigt Om kylen/frysen är inställd på en låg
temperatur, och omgivningstemperaturen är
hög eller kylen/frysen är full med matvaror,
kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost bildas på den bakre
väggen. I detta fall måste
temperaturreglaget ställas in på en högre
temperatur för att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder kylen/frysen första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan
noga.
Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel
eller skurpulver eftersom sådana produkter
skadar kylens/frysens ytfinish.
Daglig användning
Tillbehör
Isskrapa
Äggbricka
x1
x1
Isbricka
x1
Viktigt
Denna produkt säljs i
Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta
land måste kylskåpet
förses med en speciell
anordning (se bild)
som placeras i det
nedre facket för att indikera den kallaste
zonen i kylskåpet.
SVENSKA
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är
försedda med ett antal löpskenor så att
hyllorna kan placeras
enligt dina önskemål.
48
För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget vridas till en högre inställning för
att erhålla en högre kyleffekt.
Viktigt I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka under 0 °C. Ställ i
så fall in temperaturreglaget på en varmare
inställning.
Placera den färska maten som skall frysas in i
det övre facket.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara
matförpackningar
i
2
olika storlekar kan
dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.
Justera hyllorna på
1
följande sätt: dra försiktigt hyllan uppåt
tills den kommer fri (1),
avlägsna hyllan genom att trycka den inåt (2) och placera den
sedan i önskad position.
Urtagning av fryslådor från frysen
Fryslådorna har stopp
som förhindrar att lådorna av misstag dras
ut helt eller faller ut.
För att ta ut en fryslåda ur frysen, dra lå1
dan mot dig (1) tills du
når stoppet och av2
lägsna sedan lådan
genom att vinkla den
främre delen uppåt (2).
För att sätta tillbaka lådan, lyft upp den
främre delen något för att föra in lådan i
dess spår. När lådan har passerat förbi stoppen, skjut in hela lådan på plats.
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk
mat och långvarig förvaring av fryst och
djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat behöver inte den
medelhöga inställningen ändras.
Fryskalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för
de olika typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror på
matvarans kvalitet och behandling före infrysningen.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar innan du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid som anges
i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur
beroende på den tid som står till förfogande
för upptiningen.
SVENSKA
Småbitar kan till och med tillagas direkt från
frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.
Tillverkning av isbitar
Denna kyl/frys är utrustad med en bricka för
tillverkning av isbitar.
49
1. Fyll brickan med vatten.
2. Placera brickan i frysfacket.
Viktigt Använd inga metallinstrument för att
plocka ut brickan ur frysen.
Råd och tips
Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte
stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög, och
temperaturreglaget är inställt på en hög
temperatur och kylen/frysen är full med
matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas
på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in
temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande
vätskor i kylskåpet.
• täck över eller förpacka maten, särskilt om
den har en stark smak.
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den.
Tips om kylning
• Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
• Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri hylla.
• Frukt och grönsaker: dessa produkter bör
rengöras noga och placeras i lådan.
• Smör och ost: dessa produkter bör läggas i
särskilda, lufttäta behållare eller förpackas
i aluminiumfolie eller plastpåsar för att
evakuera så mycket luft som möjligt.
• Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
• Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
Tips om infrysning
Här följer några tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Sedan
kan du dessutom plocka ut och tina endast
den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta
maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från
frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning så
att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja kylens/
frysens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt.
SVENSKA
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte
stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
50
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan du utför någon form
av underhåll.
Kylenheten i denna kyl/frys innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Varning Tillbehören och andra delar av
kylen/frysen är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i
kylen/frysen.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra kylen/frysen invändigt eftersom sådana produkter
skadar ytfinishen och efterlämnar en stark
lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på kylens/frysens baksida med en
borste eller dammsugare. Detta förbättrar
kylens/frysens prestanda och bidrar till en
lägre energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i kylen/frysen. Vi rekommenderar därför att kylens/frysens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt
diskmedel.
Anslut kylen/frysen till eluttaget igen efter
rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
normal användning.
Det avfrostade vattnet
töms ut via en ränna i
en särskild behållare
som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpets baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av
kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet
rinner över och droppar ned på matvarorna.
Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.
Viktigt Avfrosta frysen när frostlagret når en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
1. Stäng av kylen/frysen.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg dem
på en sval plats.
3. Plocka ut fryslådorna.
SVENSKA
51
4. Avfrostningen kan påskyndas genom att
ställa skålar med hett vatten (ej kokande)
i frysen.
5. Lossa
tömningskanalen
från dess viloläge
längst
ned. Tryck in
den såsom figuren visar och
ställ en skål under
utloppet
där vattnet kan
samlas upp.
6. Skrapa försiktigt av isen när den börjar
att tina. Använd medöljande plastskrapa.
7. När all is har smält, rengör insidan och
torka torrt och sätt tillbaka tömningskanalen på plats.
8. Sätt på kylen/frysen.
9. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare
plockade ut.
Viktigt Låt kylen/frysen stå i några timmar
med de högsta inställningarna så att
tillräcklig förvaringstemperatur nås så snabbt
som möjligt.
Varning Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa av frost från
evaporatorn eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda
upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de
kan förvaras utan säkerhetsrisk.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om kylen/frysen inte skall användas under en längre tidsperiod:
1. Koppla loss kylen/frysen från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta, om tillämpligt.
4. Rengör kylen/frysen och alla tillbehör.
5. Låt dörrarna stå på glänt så att inte dålig
lukt bildas.
Om kylen/frysen lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att inte matvarorna
i den förstörs i händelse av strömavbrott.
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan felsökning utförs.
Endast en behörig elektriker eller annan
kompetent person får utföra felsökning som
inte beskrivs i denna bruksanvisning.
Viktigt Kylen/frysen avger vissa ljud under
normal användning (kompressor, cirkulation
av köldmedel).
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kylen/frysen bullrar.
Kylen/frysen står ostadigt.
Kontrollera att kylen/frysen står
stadigt (alla fötterna skall ha
kontakt med golvet).
Kylen/frysen fungerar Kylen/frysen är avstängd.
inte. Belysningen fungerar inte.
Sätt på kylen/frysen.
Stickkontakten sitter inte or- Sätt i stickkontakten ordentligt i
dentligt i eluttaget.
eluttaget.
SVENSKA
52
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kylen/frysen får ingen ström. Anslut en annan elektrisk appaEluttaget är strömlöst.
rat till eluttaget för att kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
Belysningen
inte.
Kompressorn
hela tiden.
fungerar Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av glödlampan".
arbetar Temperaturen är felaktigt in- Ställ in en högre temperatur.
ställd.
Dörren är inte stängd ordent- Se avsnittet "Stängning av dörligt.
ren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre tid än nödvändigt.
Matvarans temperatur är för Låt matvarans temperatur sjunhög.
ka till rumstemperatur före förvaring.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på kylskå- Under den automatiska av- Detta är normalt.
pets baksida.
frostningen tinar frost på baksidan.
Vatten rinner in i kylskå- Vattenutloppet är igentäppt.
pet.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från Kontrollera att inga matvaror
att rinna till vattenuppsamla- har kontakt med den bakre
ren.
väggen.
Vatten rinner på golvet.
Smältvattnet rinner inte ge- Anslut smältvattenutloppet till
nom utloppet till avdunst- avdunstningsbrickan.
ningsbrickan ovanför kompressorn.
Temperaturen i kylen/ Temperaturreglaget är felak- Ställ in en högre/lägre tempefrysen är för låg/hög.
tigt inställt.
ratur.
Kontakta vår serviceavdelning om kylen/frysen fortfarande inte fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller. Du finner en lista i
slutet på denna bruksanvisning.
Byte av lampan
Försiktighet Koppla bort produkten från
eluttaget.
SVENSKA
53
1.
2. Avlägsna lampglaset.
3. Byt lampan mot en med samma effekt
och som är specialtillverkad för dessa
produkter. (max. effekt anges på lampglaset).
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Öppna luckan. Kontrollera att belysningen tänds.
1
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta kundtjänst.
2
Dra lampglasets hake utåt.
Tekniska data
Mått
Höjd
1750 mm
Bredd
595 mm
Djup
648 mm
Volym (netto)
Kylskåp
223 liter
Frys
92 liter
Avfrostningssystem
Kylskåp
auto
Frys
manual
Stjärnmärkning
Temperaturökningstid
20 timmar
Fryskapacitet
4 kg/24 timmar
Energiförbrukning
0,929 kWh/24
timmar
Bullernivå
40 dB (A)
Energiklass
A
Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till
vänster inne i kylskåpet samt på energietiketten.
SVENSKA
54
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och
för att du skall kunna använda kylen/
frysen på korrekt sätt, läs noga igenom
avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du
installerar kylen/frysen.
Viktigt Se monteringsanvisningarna för
installationen.
Placering
För att säkerställa bästa prestanda, installera
kylen/frysen på säkert avstånd från värmekällor såsom element, varmvattensberedare,
direkt solsken, etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt kylens/frysens baksida.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare),
men för bästa funktion bör den installeras i
ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till 32 °C
N
+16 °C till +32 °C
ST
+16 °C till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med kylens/frysens märkdata som
anges på typskylten.
Kylen/frysen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för
att ansluta kylen/frysen till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder
inte har följts.
Denna kyl/frys uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
kan återMaterial märkta med symbolen
vinnas. Kassera förpackningsmaterialet i
lämpliga behållare för återvinning.
SVENSKA
55
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida inte
produkten är benämnd LAGAN: för dessa
produkter gäller garantin i två (2) år. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden
för produkten eller för de nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA
före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos
IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks
inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda
felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att felet
är relaterat till bristfällig konstruktion eller
materialfel som täcks av garantin. På dessa
villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma,
efter eget gottfinnande, huruvida problemet
täcks av denna garanti. Om problemet täcks
av garantin kommer IKEAs serviceleverantör,
eller dess auktoriserade servicepartner att,
efter eget gottfinnande, antingen reparera
den defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning,
felaktig installation eller genom anslutning
till felaktig nätspänning, skada orsakad av
kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive men
ej begränsat till skada orsakad av för
mycket kalk i vattentillförseln eller skada
orsakad av onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och
lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar som
inte påverkar den normala användningen
av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller
diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tilloppsoch tömningsslangar, tätningar, lampor
och lampglas, displayer, rattar, höljen och
delar av höljen, såvida inte sådana skador
kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket inte
hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer
som utförts med annat än originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till
någon annan adress, ansvarar inte IKEA
för eventuella skador som uppstår under
transporten. Om emellertid IKEA levererar
produkten till kundens leveransadress
täcker garantin eventuella skador som
uppstår under denna leverans.
SVENSKA
• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid
en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete
som utförts av en kvalificerad specialist som
använt våra originaldelar för att anpassa
produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala
juridiska krav, vilka varierar från land till
land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och förs
till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren
som gäller i det nya landet. En skyldighet att
utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna
som gäller i landet där anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för
att:
1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel. Servicen
omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:
– IKEAs övergripande köksinstallation,
56
– anslutningar till elnätet (om produkten
levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel
eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för
IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna handbok
för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.
Viktigt För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du använder
det specifika telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd alltid
telefonnumret i den handbok som avser
produkten du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga koden) till hands
för aktuell produkt.
Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och
krävs för att garantin skall gälla. Observera
att försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod)
för varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som inte
relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi
rekommenderar att du noga läser igenom
produktdokumentationen innan du kontaktar
oss.
57
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
0700 10 218
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Deutschland
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Italia
Κυπρος
Magyarország
Nederland
Norge
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
0212121224
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
0207 85 1000
Kotimaan puhelun hinta
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
United Kingdom
58
59
210621405-A-412010
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-380099-2
Download PDF

advertising