ZANUSSI ZRB636W Handleiding

ZANUSSI ZRB636W Handleiding
NL
FI
PT
SE
TR
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohje
Manual de instruções
Bruksanvisning
Kullanma Kılavuzu
Koelkast-Vriezer
Jääkaappipakastin
Combinado
Kyl / Frys
Buzdolabı
ZRB629W
ZRB634W
ZRB634S
ZRB636W
2
13
24
35
46
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen
veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
2
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 2)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Als u het stopcontact niet kunt bereiken, onderbreek
dan de stroomtoevoer.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als
de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het
apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
3
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat
uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Verplaatsbare schappen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur
in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand instellen.
Het plaatsen van de deurschappen
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste
vak.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur
op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en
plaats op een andere gewenste hoogte terug.
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen
dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek het mandje
naar u toe om het uit de vriezer te halen, tot het niet verder
kan, verwijder het mandje door de voorkant naar boven te
kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het mandje een
beetje op en schuift u het gekanteld in de vriezer. Zodra
het mandje over de eindpunten heen is, kunt u het terug
op zijn plaats schuiven.
5
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dit is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dit is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dit is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt
noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op de hoogste instelling staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, draait u de thermostaatknop naar een lagere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als
het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
6
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te
maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het
snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg
ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al
ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste
warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke;
zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te
vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient
u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant
aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de
schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
• trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit
• Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een
paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats
• Verwijder de vriesladen
• Breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv. dikke
doeken of kranten.
Het ontdooien kan versneld worden door kommen met
heet water (niet kokend) in de vriezer te zetten.
• Maak het afvoerkanaal aan de onderkant van het apparaat uit de ruststand los, duw het volgens de afbeelding en plaats het in de onderste vrieslade zodat u het
water kunt opvangen
• Schraap het ijs voorzichtig los als dit begint te dooien.
Gebruik een houten of kunststof schraper
• Als al het ijs is gesmolten, maak het vak droog en
schoon en plaats het afvoerkanaal weer terug op zijn
plek.
7
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen
om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of
kunstmatige middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
• Zet de koelkast aan en leg de ingevroren levensmiddelen terug.
Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste
stand van de thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.
Problemen oplossen
Let op! Voordat u storingen opspoort, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Belangrijk! Bij de werking van het apparaat zijn bepaalde
geluiden te horen die heel normaal zijn (compressor- en
circulatiegeluid). Dit betekent niet dat er sprake is van een
defect of een probleem, maar een normale werking van
het apparaat.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat wordt niet correct onder- Controleer of het apparaat stabiel staat
steund.
(alle vier de pootjes moeten op de vloer
staan).
De compressor werkt continu.
De temperatuurregelaar is niet correct Stel een warmere temperatuur in.
ingesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant Tijdens het automatische ontdooipro- Dit is juist.
van de koelkast.
ces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om
in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
Er loopt water over de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
Er is te veel rijp en ijs.
De producten zijn niet correct verpakt. Verpak de producten beter.
8
Probleem
Mogelijke oorzaak
De deur is niet goed gesloten.
Oplossing
Raadpleeg "De deur sluiten".
De temperatuurregelaar is niet correct Stel een hogere temperatuur in.
ingesteld.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuurregelaar is niet correct Stel een hogere temperatuur in.
te laag.
ingesteld.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuurregelaar is niet correct Stel een lagere temperatuur in.
te hoog.
ingesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in de koelkast is Er is geen koude luchtcirculatie in het Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
te hoog.
apparaat.
in het apparaat is.
De temperatuur in het vriesvak is Producten liggen te dicht op elkaar.
te hoog.
Berg de producten zodanig op dat er
koude lucht kan circuleren.
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact. Neem contact op
met een gekwalificeerde elektricien.
Het lampje is stuk.
Raadpleeg "Het lampje vervangen".
Het lampje brandt niet.
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na
uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met een onderhoudsdienst.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de
schroef van de afdekking van het
lampje.
2. Trek de haak van de
afdekking van de
lamp naar buiten.
3. Haal de afdekking
van het lampje.
1
2
3
4. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje
met hetzelfde vermogen (het maximumvermogen is
vermeld op de afdekking van het lampje).
5. Installeer de afdekking van het lampje.
6. Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
9
Technische gegevens
ZRB629W
ZRB634W ZRB634S
ZRB636W
Afmetingen
Hoogte
1540 mm
1750 mm
1850 mm
Breedte
595 mm
595 mm
595 mm
Diepte
632 mm
632 mm
632 mm
20 h
20 h
20 h
Tijdsduur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder
een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje
en de muur ten minste 100 mm bedragen om de beste
prestatie te garanderen . Voor de beste prestatie kunt u
het apparaat beter niet onder een afdakje zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
10
min.100 mm
Opstelling
Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn het apparaat
van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de
stekker moet daarom na installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
A
20 mm
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
B
Afstandsstukken achterkant en waterpas zetten
2
1
3
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden
zoals te zien is in de afbeelding.
Draai de schroeven los,
plaats het afstandsstuk
onder de kop van de
schroef en draai de
schroeven weer vast.
Zorg er voor dat, wanneer
u het apparaat plaatst, het
waterpas staat. Deze stand
kan bereikt worden met de
twee afstelbare voetjes die
aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
Waarschuwing! Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de
stekker uit het stopcontact is getrokken.
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten
tijdens transport.
Om deze te verwijderen
gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting van
de pijl (A).
2. Til het schap aan de
achterkant op en duw
het naar voren tot het
vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
11
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Open de deur. Schroef
het middelste scharnier
(m2) los. Verwijder het
kunststof afstandsstuk
(m1).
• Verwijder de afstandsstukken (m6) en verplaats ze naar de andere
kant van het scharnier
(m5).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linker pen
van het deksel van het
middelste scharnier
(m3, m4) en monteer het
op de andere kant.
• Monteer de pen van het
middelste scharnier
(m5) in het linker gat van
de onderste deur.
• Schroef het onderste
• Verwijder de pluggen
scharnier (b1) los.
(1) aan de bovenzijde
van beide deuren en ver• Verwijder de linker penplaats deze naar de annen van het deksel (b4)
dere kant.
en verplaats ze naar de
andere kant.
• Zet de onderste deur terug op het onderste
• Schroef het onderste
scharnier (b2).
scharnier (b1) vast op de
andere kant.
• Breng het middelste
scharnier (m2) aan in de
• Schroef het onderste
linker opening van de
scharnier (b2) en het afonderste deur.
standsstuk (b3) los en
monteer ze aan de andere kant.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de randen van de deuren parallel lopen met de zijkant
van het apparaat,
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
• Schroef het onderste
scharnier los en monteer het aan de andere
kant.
• Bevestig de bovenste
deur op het bovenste
scharnier.
• Plaats de bovenste deur
weer op het middelste
scharnier (m5) en kantel
de beide deuren enigszins.
• Schroef het middelste
scharnier (m2) weer
vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk (m1)
niet.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze gaat
passen of versnel dit proces door het betreffende onderdeel op te warmen met een gewone haardroger.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
12
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
15
15
15
16
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17
18
20
21
22
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se
kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai
henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke
pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman
läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos
entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko
jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen
kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai
muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta)
jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan
hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse
vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
13
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt
tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus 4) on irrotettu.
• Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava
varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai
märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa,
sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 5)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun
ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia
juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
4) Mikäli varusteena
5) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä
14
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos
pistorasia ei ole ulottuvilla, katkaise virransyöttö päävirtakytkimestä.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä
kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä
seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin
osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 6)
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja
jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon O.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi kääntämällä
lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Tärkeää Jos ympäristön lämpötila on korkea tai jos
jääkaappi on hyvin täynnä, ja lämpötila on säädetty hyvin
kylmäksi, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
takaseinään muodostuu huurretta. Tässä tapauksessa
lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus vähenee.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki
kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyy-
pillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta,
sillä ne vahingoittavat pintoja.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakasteiden säilyttäminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista kääntämällä lämpötilan säätimen korkeampaan, maksimilämpötilan asetukseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Tällöin jääkaappiosaston lämpötila voi laskea
alle 0 °C:n. Jos näin käy, palauta pakastimen lämpötilan
säädin korkeamman lämpötilan asetukseen.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään
kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Laita pakastettavat elintarvikkeet ylimpään osastoon.
15
Sulatus
Pakastuslaatikoiden poistaminen pakastimesta
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai
huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Pakastuslaatikoissa on pysäytin, joka estää laatikoiden
irtoamisen ja putoamisen vahingossa. Kun haluat poistaa
laatikon kokonaan pakastimesta, vedä laatikkoa itseäsi
päin pysäyttimeen saakka ja ota laatikko sen jälkeen pois
kallistamalla sen etuosaa ylöspäin.
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla kevyesti
sen etuosasta siten, että laatikko menee pakastimen sisään. Kun laatikko on mennyt pysäyttimien ohi, työnnä se
paikalleen.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on
kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten,
että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
Vedä lokeroa varovasti
nuolen suuntaan, kunnes
se irtoaa kiinnikkeestään.
Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä
jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa
kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu
hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää
ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
16
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä on
normaalia.
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on
säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä,
kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti,
kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti niiden ympärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita
mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä
niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna
alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä
säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä;
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia;
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja
elintarvikkeita;
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti
ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain
tarvitsemasi määrän;
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti;
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea
jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse;
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset;
Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa;
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja;
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin,
jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty
oikein;
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen;
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti, eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
17
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä
olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta,
voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa
sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet
vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin (musta
ritilä) ja kompressori harjalla tai pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä
syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se
haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden
tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä
puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä, joka on
kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
3-5 mm.
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin
aloitat vianmäärityksen.
18
Huurteen poistaminen:
• Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite pois toiminnasta.
• Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
• Poista pakastimen vetolaatikot.
• Laita laatikoiden ympärille eristävää materiaalia, esimerkiksi huopa tai sanomalehtiä.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla kuumaa vettä (ei kiehuvaa) sisältäviä astioita pakastimen sisään.
• Irrota tyhjennyskanava säilytysasennosta, työnnä se
laitteen sisään kuvan mukaisesti ja laita tyhjennysaukon alle astia sulatusveden keräämiseksi.
• Kun jää alkaa sulaa, raaputa se varovasti irti. Käytä
puista tai muovista kaavinta.
• Kun kaikki jää on sulanut, puhdista sisäpinnat ja pyyhi
ne kuiviksi ja laita tyhjennyskanava sen jälkeen takaisin
säilytyspaikkaansa.
• Kytke pakastin toimintaan ja laita pakasteet takaisin
kaappiin.
Laitteen on suositeltavaa antaa toimia termostaattikytkimen suurimmassa asetuksessa muutaman tunnin ajan,
jotta riittävä säilytyslämpötila saavutetaan mahdollisimman pian.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metalliesineitä
huurteen poistamisessa haihduttimesta, sillä tämä voi
vahingoittaa sitä. Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla keinotekoisilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää
niiden turvallista säilytysaikaa.
Sellaiset vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu
tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Häiriö
Tärkeää Laitteen toimintaan kuuluu tiettyjä ääniä
(kompressorin ja kierrätyksen ääni). Tämä ei merkitse
vikaa, vaan se kuuluu normaaliin toimintaan.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite on äänekäs.
Laite ei ole kunnolla tuettu.
Tarkasta, että laite seisoo vakaasti (kaikki neljä jalkaa ovat lattialla).
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötilan säädin on mahdollisesti
säädetty väärin.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin on
tarpeen.
Ruokatuotteen lämpötila on liian korkea.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan, ennen kuin laitat ne
kaappiin.
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää Automaattisen sulatuksen aikana tapitkin.
kaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa
vedenkeruukaukaloon.
takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompressorin
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihyläpuolella olevaan haihdutusastiaan. dutusastiaan.
Huurretta ja jäätä muodostuu
runsaasti.
Elintarvikkeita ei ole pakattu kunnolla. Pakkaa tuotteet paremmin.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Lämpötilan säädin on mahdollisesti
säädetty väärin.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila on liian alhai- Lämpötilan säädin on mahdollisesti
nen.
säädetty väärin.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila on liian korkea.
Lämpötilan säädin on mahdollisesti
säädetty väärin.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ruokatuotteen lämpötila on liian korkea.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan, ennen kuin laitat ne
kaappiin.
Jääkaappiin on laitettu paljon ruokia
samalla kertaa.
Laita jääkaappiin vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Jääkaapin lämpötila on liian kor- Laitteen kylmän ilman kierto ei toimi.
kea.
Tarkista kylmän ilman kierto.
19
Häiriö
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pakastimen lämpötila on liian
korkea.
Tuotteet ovat liian lähellä toisiaan.
Järjestä tuotteet siten, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
Laite ei toimi.
Virta on kytketty pois laitteesta.
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistora- Kiinnitä pistoke kunnolla pistorasiaan.
siassa.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pistorasiassa Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin
ei ole jännitettä.
toinen sähkölaite. Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään
toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Irrota lampun suojuksen ruuvi.
2. Vedä lampun suo1
juksen koukkua
2
ulospäin.
3. Poista lampun suo3
jus.
4. Vaihda lampun tilalle uusi samatehoinen lamppu (maksimiteho on
merkitty lampun kantaan).
Lue ohjeet kohdasta Lampun vaihtaminen.
5.
6.
7.
8.
Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta Asennus.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
ZRB629W
ZRB634W ZRB634S
ZRB636W
Mitat
Käyttöönottoaika
Korkeus
1540 mm
1750 mm
1850 mm
Leveys
595 mm
595 mm
595 mm
Syvyys
632 mm
632 mm
632 mm
20 h
20 h
20 h
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle
puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
20
Asennus
Huomio Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman
turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Takaosan välikappaleet ja tasapainotus
Sijoittaminen
2
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa
laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
1
3
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
T
+16 °C – 43 °C
Sijoituspaikka
Laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin
alapuolelle, laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee
olla vähintään 100 mm parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin välttää sijoittamasta laitetta keittiökaapin alapuolelle. Laite
voidaan säätää tarkasti vaakatasoon sen pohjassa olevan
yhden tai useamman säätöjalan avulla.
min.100 mm
Varoitus! Laite on tarvittaessa voitava kytkeä irti
verkkovirrasta, minkä vuoksi pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.
20 mm
A
Käyttöohjeen pussissa on
kaksi välikappaletta, jotka
on kiinnitettävä laitteeseen kuvan mukaisesti.
Löysää ruuvit ja aseta välikappale ruuvin kannan
alle. Kiristä lopuksi ruuvit.
Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista, että se on
vaakatasossa. Voit säätää
laitteen vaakatasoon laitteen pohjassa, etupuolella
olevilla säätöjaloilla.
Hyllyjen kiinnikkeiden irrottaminen
Hyllyt on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi kiinnikkeillä, jotka
estävät niiden liikkumisen ja vaurioitumisen.
Irrota kiinnikkeet seuraavasti:
1. Siirrä kiinnikkeitä
nuolen (A) suuntaan.
2. Nosta hyllyä takaosasta ja vedä eteenpäin, kunnes se vapautuu (B).
3. Poista kiinnikkeet
(C).
Sähköliitäntä
B
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli
edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
21
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Varoitus! Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin
aloitat mitään toimenpiteitä.
Tärkeää Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan toinen
henkilö, joka pitelee laitteen ovia tukevasti toimenpiteiden
aikana.
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Avaa ovet. Ruuvaa keskimmäinen sarana (m2)
irti. Poista muovinen välilevy (m1).
• Irrota välikappale (m6)
js siirrä se saranatapin
(m5) toiselle puolelle.
• Irrota ovet.
• Irrota keskimmäisen saranan vasemmanpuoleisen suojuksen tappi
(m3,m4) ja siirrä toiselle
puolelle.
• Kiinnitä keskimmäisen
saranan (m5) tappi alaoven vasemmanpuoleiseen reikään.
• Ruuvaa irti alasarana
• Irrota kummakin oven
(b1).
yläosassa olevat tulpat
(1) ja siirrä ne toiselle
• Irrota vasemmanpuoleipuolelle.
sen suojuksen tapit (b4)
ja siirrä ne toiselle puo- • Työnnä alaovi alasaralelle.
nan tappiin (b2).
• Ruuvaa alasarana (b1) • Työnnä keskisarana
kiinni vastakkaiselle
(m2) alaoven vasempuolelle.
manpuoleiseen reikään.
• Ruuvaa alasaranan tappi
(b2) ja välilevy (b3) irti
ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.
Tarkista lopuksi seuraavat asiat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Ovien reunat ovat laitteen reunojen suuntaiset.
• Magneettitiiviste on tarttunut tiukasti kaappiin.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim. talvella),
tiiviste ei mahdollisesti tartu hyvin. Odota tässä tapauk-
• Kierrä yläsaranan tappi
auki ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.
• Aseta yläovi yläoven saranaan.
• Työnnä yläovi keskisaranan tappiin (m5) kallistaen kevyesti kumpaakin ovea.
• Ruuvaa keskisarana
(m2) takaisin paikalleen.
Muista kiinnittää myös
muovinen välilevy (m1).
sessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään, tai voit nopeuttaa
tarttumista kuumentamalla osaa tavallisella hiustenkuivaajalla.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse,
voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven kätisyyden korvausta vastaan.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
22
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
23
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
26
26
27
28
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29
30
32
32
34
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde
estas instruções e certifique-se de que elas acompanham
o aparelho em caso de transferência ou venda, para que
todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por
omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte
o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e
retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
24
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação sem
obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/
ou bebidas numa casa normal, como explicado neste
manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este
fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito
refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos
no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo
de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou
danificada pela parte traseira do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer
e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta,
não introduza a ficha de alimentação. Existe um
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada 7) iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois
pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico
do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 8)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a
ficha da tomada. Se não conseguir alcançar a tomada,
corte a fonte de alimentação.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do
frigorífico para presença de água descongelada. Se
necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício
estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior
do aparelho.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos.
Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de
danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu.
Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes
de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse
ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do
aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as
instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar
virada para uma parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
7) Se a tampa da lâmpada tiver
8) Se o aparelho não criar gelo
25
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 9)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a assistência da máquina devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• Este aparelho deve ser reparado por um Centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças originais.
rante como nos materiais de isolamento. O aparelho não
deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o
aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas
aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais.
Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente
na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrige-
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros
do relógio para uma definição média.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura
para a posição "O".
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo
em conta que a temperatura dentro do aparelho depende
da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Importante Se a temperatura ambiente for alta ou se o
aparelho estiver completamente cheio e estiver definido
para as temperaturas mais baixas, pode funcionar
continuamente causando a formação de gelo na parede
de fundo. Neste caso, o selector tem de estar definido para
uma temperatura mais elevada para permitir
descongelação automática e, por isso, consumo de
energia reduzido.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna
e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um
produto novo, de seguida seque minuciosamente.
9) Se estiver prevista uma ligação hídrica
26
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois
estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
Prateleiras móveis
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo
prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos não é necessário alterar
a definição média.
No entanto, para uma operação de congelação mais rápida, rode o regulador de temperatura para definições
superiores para obter a frescura máxima.
As paredes do frigorífico
estão equipadas com uma
série de guias de modo a
que as prateleiras possam
ser posicionadas como
quiser.
Importante Nesta condição, a temperatura do
compartimento do congelador pode descer abaixo dos
0°C. Se isto ocorrer reinicie o regulador de temperatura
para uma definição mais quente.
Posicionar as prateleiras da porta
Coloque os alimentos frescos a serem congelados no
compartimento superior.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no
mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado
na tabela de características técnicas em "tempo de
reinício", os alimentos descongelados têm de ser
consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente
e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico
ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados
ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
Para permitir o armazenamento de embalagens de
alimentos de vários tamanhos, as prateleiras da
porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar, de seguida, reposicione como quiser.
Remover os cestos de congelação do congelador
Os cestos de congelação têm um batente limitador para
evitar a sua remoção acidental ou queda. Quando necessitar de o retirar do congelador, puxe o cesto para si e, ao
atingir o batente, incline a frente para cima para retirar o
cesto.
Para voltar a colocá-lo, levante ligeiramente a frente do
cesto para o introduzir no congelador. Assim que passar
pelos batentes, empurre os cestos para a sua posição.
27
Sugestões e conselhos úteis
Ruídos de funcionamento normais
• Pode ouvir um ruído de gargarejo e borbulhação fraco
quando o refrigerante é bombeado através das bobinas
ou da tubagem. Isto está correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante é
bombeado e ouvirá um zumbido e um ruído pulsante
do compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica pode causar um ruído de fissuração
repentino. É um fenómeno físico natural e não perigoso. Isto está correcto.
• Quando o compressor ligar ou desligar, ouvirá um
"clique" ténue do regulador de temperatura. Isto está
correcto.
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais
tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de
temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo
no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador
de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no
consumo de electricidade.
Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se
tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos): embrulhe em sacos de politeno e
coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um
dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc...: estes devem
estar cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
28
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos
e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha
de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo
de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser
armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação,
eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• o processo de congelação demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação
durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e
extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para
permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• não permita que os alimentos frescos e descongelados
entrem em contacto com os alimentos já congelados,
evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo
de armazenamento dos alimentos;
• a água congela, se for consumida imediatamente após
a remoção do compartimento do congelador, pode
possivelmente causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada
embalagem individual para permitir que saiba o tempo
de armazenamento;
Conselhos para o armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certificar-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo
vendedor;
• ter a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo
mais curto possível;
• não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais
tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados.
• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e
sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do
compartimento do frigorífico sempre que o compressor
de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para
um recipiente especial, colocado na parte traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de descarga
da água resultante da descongelação no centro do canal
do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo
excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o
agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido
no orifício de descarga.
Importante Não puxe, desloque nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de
limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o
interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um
odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor no
fundo do aparelho com uma escova ou um aspirador. Esta
operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.
Importante Tenha cuidado para não danificar o sistema
de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos
usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que
a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de
alimentação.
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas
prateleiras do congelador e em redor do compartimento
superior.
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5 mm.
Para remover o gelo, execute estes passos:
• retire a ficha da tomada ou desligue o aparelho
• retire os alimentos armazenados, envolva-os em várias
páginas de jornal e coloque-os num local frio
• retire as gavetas do congelador
• coloque material isolante à volta das gavetas, p. ex.
cobertores ou jornais.
29
Pode acelerar a descongelação colocando tigelas com
água quente (não a ferver) no congelador.
• Solte o canal de drenagem da posição de repouso,
puxe-o de acordo com a ilustração e coloque-o no
fundo do congelador onde a água pode acumular
• raspe com cuidado o gelo quando começar a descongelar. Use um raspador de madeira ou de plástico
• quando o gelo tiver derretido todo, limpe e seque o
congelador e volte a colocar o canal de drenagem no
respectivo local.
• ligue o aparelho e volte a colocar os alimentos congelados.
Recomenda-se deixar o aparelho a funcionar durante algumas horas na posição mais alta do termóstato para que
a temperatura de armazenamento adequada seja atingida
o mais rápido possível.
Importante Nunca utilize ferramentas de metal
pontiagudas para raspar o gelo do evaporador, pois pode
danificá-lo. Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles recomendados pelo
fabricante. Um aumento de temperatura das embalagens
de alimentos congelados, durante a descongelação, pode
encurtar a vida útil de armazenamento.
O que fazer se…
Cuidado Antes da resolução de problemas, retire a
ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no
manual só deve ser efectuada por um electricista
qualificado ou uma pessoa competente.
Problema
Importante O aparelho funciona de forma descontinuada,
assim, a paragem do compressor não significa que esteja
sem corrente. É por este motivo que não pode tocar nas
partes eléctricas do aparelho antes de desligar da
corrente.
Possível causa
Solução
O aparelho faz barulho.
O aparelho não está apoiado correctamente.
Verifique se o aparelho está estável (os
quatro pés devem estar no chão).
O compressor funciona continuamente.
O regulador da temperatura pode estar Defina uma temperatura mais elevada.
mal definido.
A porta não está fechada correctamen- Consulte "Fechar a porta".
te.
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes
de o guardar.
A temperatura ambiente está muito al- Diminua a temperatura ambiente.
ta.
A água escorre na placa traseira
do frigorífico.
30
Durante o processo de descongelação Isto está correcto.
automático, o gelo é descongelado na
placa traseira.
Problema
Possível causa
Solução
A água escorre para o frigorífico. A saída de água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Os produtos evitam que a água escorra Certifique-se de que os produtos não
para o colector de água.
tocam na placa traseira.
A água escorre para o chão.
A saída de água descongelada não es- Engate a saída de água descongelada no
corre para o tabuleiro de evaporação tabuleiro de evaporação.
acima do compressor.
Existe demasiado gelo.
Os produtos não estão embalados
correctamente.
Embale os produtos correctamente.
A porta não está fechada correctamen- Consulte "Fechar a porta".
te.
O regulador da temperatura pode estar Defina uma temperatura mais elevada.
mal definido.
A temperatura no aparelho está
demasiado baixa.
O regulador da temperatura pode estar Defina uma temperatura mais elevada.
mal definido.
A temperatura no aparelho está
demasiado alta.
O regulador da temperatura pode estar Defina uma temperatura mais baixa.
mal definido.
A porta não está fechada correctamen- Consulte "Fechar a porta".
te.
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes
de o guardar.
Muitos produtos armazenados ao
mesmo tempo.
Armazene menos produtos ao mesmo
tempo.
A temperatura no frigorífico está Não existe circulação de ar frio no
demasiado alta.
aparelho.
Certifique-se de que existe circulação
de ar frio no aparelho.
A temperatura no congelador es- Os produtos estão demasiado perto
tá demasiado alta.
uns dos outros.
Armazene os produtos de forma a haver
circulação de ar frio.
O aparelho não funciona.
Ligue o aparelho.
O aparelho está desligado.
A ficha não está correctamente inseri- Ligue a ficha do aparelho correctamente
da na tomada.
à tomada de alimentação.
O aparelho não tem alimentação. Não Ligue um aparelho eléctrico diferente à
existe tensão na tomada.
tomada. Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está defeituosa.
Se o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente depois de ter efectuado as verificações acima mencionadas, contacte o Centro de pós-venda.
Consulte "Substituir a lâmpada".
Substituir a lâmpada
Cuidado Desligue a ficha da tomada eléctrica.
31
1. Retire o parafuso da
tampa da lâmpada.
2. Puxe para fora do
1
gancho da tampa
2
da lâmpada.
3. Retire a tampa da
3
lâmpada.
4. Substitua a lâmpada por uma com a mesma potência (a potência máxima está indicada na cobertura da lâmpada).
5. Instale a tampa da lâmpada.
6. Aperte o parafuso na tampa da lâmpada.
7. Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.
8. Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada se
acende.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.
Dados técnicos
ZRB629W
ZRB634W ZRB634S
ZRB636W
Dimensões
Altura
1540 mm
1750 mm
1850 mm
Largura
595 mm
595 mm
595 mm
Profundidade
632 mm
632 mm
632 mm
20 h
20 h
20 h
Tempo de arranque
As informações técnicas encontram-se na placa de dados
no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de
energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de segurança"
cuidadosamente para a sua segurança e
funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura
ambiente que corresponde à classe climática indicada na
placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
32
Local
O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor,
como sejam radiadores, termoacumuladores, luz solar
directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente na traseira do aparelho. Para garantir o melhor
desempenho, se o aparelho estiver sob um armário de
parede suspenso, a distância mínima entre o topo do armário e o armário de parede deverá ser de, no mínimo,
100 mm. No entanto, o aparelho não deve ser colocado
sob armários suspensos. O nivelamento preciso é garantido por um ou mais pés ajustáveis na base do aparelho.
Advertência Tem de ser possível desligar o
aparelho da fonte de corrente; Assim, a ficha tem de
estar facilmente acessível após a instalação.
min.100 mm
Ligação eléctrica
B
20 mm
A
Espaçadores traseiros e nivelamento
2
Reversibilidade da porta
1
Advertência Antes de executar qualquer operação
retire a ficha da tomada.
3
No saco com a documentação encontram-se dois
espaçadores que têm de
ser instalados como indicado na figura.
Desaperte os parafusos,
introduza o espaçador debaixo da cabeça do parafuso e volte a apertar os
parafusos.
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de
alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este
objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação
à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Quando instalar o aparelho assegure-se de que fica nivelado. Isto pode ser
obtido através de dois pés
ajustáveis na base, à frente.
Importante Recomendamos que execute as seguintes
operações com outra pessoa, que irá segurar as portas
do aparelho durante as operações.
Retirar os suportes das prateleiras
O aparelho está equipado com retentores de prateleiras
que possibilitam fixá-las durante o transporte.
Para os remover, proceda
do seguinte modo:
1. Desloque os suportes
das prateleiras na direcção da seta (A).
2. Levante a prateleira
na parte de trás e puxe-a para a frente até
a soltar (B).
3. Retire os retentores
(C).
33
m1 m2
1
m5
m3 m4
• Abra as portas. Desaparafuse a dobradiça do
meio (m2). Retire o espaçador de plástico
(m1).
• Retire o espaçador (m6)
e coloque no lado oposto ao perno da dobradiça
(m5).
• Retire as portas.
• Retire os pinos de cobertura à esquerda da
dobradiça central
(m3,m4) e coloque no
lado oposto.
• Coloque o pino da dobradiça central (m5) no
orifício à esquerda da
porta inferior.
• Desaparafuse a dobra- • Retire os tampões (1) no
diça inferior (b1).
lado superior de ambas
as portas e coloque-os
• Retire os pinos de cono lado oposto.
bertura à esquerda (b4)
e coloque no lado opos- • Volte a colocar a porta
to.
inferior no pino (b2) da
dobradiça inferior.
• Volte a aparafusar a dobradiça inferior (b1) no • Insira a dobradiça cenlado oposto.
tral (m2) na abertura da
esquerda da porta infe• Desaparafuse o pino
rior.
(b2) da dobradiça inferior e o espaçador (b3) e
coloque-os no lado
oposto.
Faça uma verificação final para se certificar de que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• Os limites das portas correm paralelos ao limite da
parede lateral do aparelho.
• A junta magnética está colada ao aparelho.
• A porta abre e fecha correctamente.
Se a temperatura ambiente for fria (por ex. no Inverno),
pode acontecer que a junta não adira perfeitamente ao
• Desaparafuse o pino da
dobradiça superior e coloque-o no lado oposto.
• Coloque a porta superior no pino superior.
• Volte a colocar a porta
superior na dobradiça
central (m5) inclinando
ligeiramente as duas
portas.
• Volte a aparafusar a dobradiça central (m2).
Não se esqueça do espaçador de plástico
(m1).
aparelho. Neste caso, aguarde até que a junta adira naturalmente ou acelere o processo aquecendo a parte afectada com um secador de cabelo convencional.
Caso não queira executar as operações acima mencionadas, contacte o Centro de Apoio ao Cliente mais perto.
Os custos da execução da reversibilidade das portas pelo
técnico do Centro de Apoio ao Cliente serão suportados
por si.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
34
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
När maskinen används första gången _ _ _ _ _ _ _
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
35
37
37
37
38
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om maskinen inte fungerar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39
41
42
43
45
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda
kylen/frysen på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant
läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen
första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder kylen/frysen har god
kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
kylen/frysen om den flyttas eller säljs, så att alla som använder kylen/frysen får korrekt säkerhetsinformation och
information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar
inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas av personer
(även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder kylen/frysen
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att
bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska dörrtätningar,
skall ersätta en äldre kyl/frys som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren
obrukbar innan du kasserar den gamla kylen/frysen.
Då finns det ingen risk att kylen/frysen blir en dödsfälla
för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras eller täpps igen.
• Kylen/frysen är avsedd för förvaring av matvaror och
drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i kylen/
frysen, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel.
Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas
under transport och installation av kylen/frysen.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande
källor
– ventilera noga rummet där kylen/frysen står
35
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endats bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av
kylens/frysens baksida. En skadad stickkontakt
kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när kylen/frysen har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Kylen/frysen får inte användas utan att lampglaset
10) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna kyl/frys är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i
dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan
leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att kylen/frysen inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i kylen/frysen.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i kylen/
frysen eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen. 11)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från kylens/frysens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då
kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras
direkt från frysen.
10) I förekommande fall.
11) Om kylen/frysen är frostfri.
12) Om frysboxen har en vattenanslutning
36
Skötsel och rengöring
• Stäng av kylen/frysen och koppla loss den från eluttaget före underhåll. Slå ifrån med huvudströmbrytaren
om du inte kommer åt eluttaget.
• Rengör inte kylen/frysen med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
kylen/frysen. Använd i stället en plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet kylens/frysens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om
tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas
på kylens/frysens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp kylen/frysen och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte kylen/frysen om
den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart
eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så
fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter kylen/frysen så att oljan kan rinna
tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt kylen/
frysen, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig
ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör kylens/frysens baksida vara vänd
mot en vägg för att undvika risken för brännskador
genom kontakt med kylens/frysens varma delar (kompressor, kondensor).
• Kylen/frysen får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation
av frysboxen.
• Frysboxen får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 12)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra
service på kylen/frysen skall utföras av en behörig
elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får
användas.
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
skada ozonlagret. Kylen/frysen får inte kasseras tillsam-
mans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: kylen/frysen skall
därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan
erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada
kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna kyl/frys som är märkta med symbolen kan
återvinnas.
Användning
Sätta på kylen/frysen
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av kylen/frysen
För att stänga av kylen/frysen, vrid temperaturreglaget till
"O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera kylen/frysen:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för
att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna
för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till
att temperaturen inne i kylen/frysen beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• kylens/frysens placering.
Viktigt Om kylen/frysen är inställd på en låg temperatur,
och omgivningstemperatuen är hög eller kylen/frysen är
full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt
och medföra att frost bildas på den bakre väggen. I detta
fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre
temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och
därigenom också sänka energiförbrukningen.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder kyl-frysen första gången, rengör dess
insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutralt handdiskmedel för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan
noga.
Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar kyl-frysens ytfinish.
Daglig användning
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och
långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat behöver inte den medelhöga
inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget vridas till en högre inställning för att erhålla en högre kyleffekt.
Viktigt I detta läge kan temperaturen i kylskåpsutrymmet
sjunka under 0 °C. Ställ i så fall in temperaturreglaget på
en varmare inställning.
Placera den färska maten som skall frysas in i det övre
facket.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge,
låt frysen stå på i minst två timmar innan du lägger in
några matvaror.
37
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid
ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under "Stigtid", måste
den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i
kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan
de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
Urtagning av fryslådor från frysen
Fryslådorna har stopp som förhindrar att lådorna av misstag dras ut helt eller faller ut. För att ta ut en fryslåda ur
frysen, dra lådan mot dig tills du når stoppet och avlägsna
sedan lådan genom att vinkla den främre delen uppåt.
För att sätta tillbaka lådan, lyft upp den främre delen något
för att föra in lådan i dess spår. När lådan har passerat
förbi stoppen, skjut in hela lådan på plats.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är
försedda med ett antal
skenor så att hyllorna kan
placeras enligt önskemål.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar i olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
Dra försiktigt hyllan i pilarnas riktning tills hyllan
är lös och placera den sedan i önskat läge.
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud
när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
38
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och
det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt
knäppande ljud. Detta är ett naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett svagt "klick"
höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen
längre tid än absolut nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och kylen/
frysen är full med matvaror, kan kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på
evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en
stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två
dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och
kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i
den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda,
lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller
plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen
i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte
förvaras i kylskåpet.
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24
timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat
som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög
kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och
fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka
ut och tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan
infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i
den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt
förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket,
orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på
varje separat förpackning så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja kylens/frysens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så
snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen
längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får
inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av
matvarans tillverkare.
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda
infrysningsfunktionen på bästa sätt:
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
39
Kylenheten i denna kyl/frys innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av
en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem
rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att skada
rörledningarna och kablarna inne i kylen/frysen.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver,
parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för
att rengöra kylen/frysen invändigt eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på
kylens/frysens baksida med en borste eller dammsugare.
Detta förbättrar kylens/frysens prestanda och bidrar till en
lägre energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i kylen/frysen. Vi rekommenderar därför att kylens/frysens ytterhölje
endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut kylen/frysen till eluttaget igen efter rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från avdunstaren i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en
särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på
produktens baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
40
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt
det övre facket.
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3-5
mm.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
• Stäng av produkten eller koppla loss den från eluttaget.
• Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera lager
med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
• Plocka ut fryslådorna.
• Linda in lådorna i isolerande material, t.ex. filtar eller
tidningspapper.
Avfrostningen kan påskyndas genom att ställa skålar med
hett vatten (ej kokande) i frysen.
• Lossa tömningskanalen från dess viloläge. Tryck in
den såsom figuren visar och placera den i den nedre
fryslådan där vattnet kan samlas upp.
• Skrapa försiktigt av isen när den börjar att tina. Använd
en trä- eller plastskrapa för detta.
• När all is har smält, rengör insidan och torka torrt och
sätt tillbaka tömningskanalen på plats.
• Sätt på frysen och lägg in de frysta matvarorna.
Vi rekommenderar att du låter produkten stå i några timmar med temperaturvredet i maximalt läge så att tillräcklig
förvaringstemperatur nås så snabbt som möjligt.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa
av frost från avdunstaren eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En temperaturstigning
hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan
förvaras utan säkerhetsrisk.
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Koppla från kyl-frysen från eluttaget
innan felsökning utförs.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person
får utföra felsökning som inte beskrivs i denna
bruksanvisning.
Problem
Kylen/frysen bullrar.
Viktigt Kylen/frysen avger vissa ljud under drift
(kompressor och cirkulation). Detta är normalt och
innebär inte att något är fel.
Möjlig orsak
Kylen/frysen står ostadigt.
Kompressorn arbetar hela tiden. Temperaturreglaget kan vara felaktigt
inställt.
Åtgärd
Kontrollera att alla fyra fötterna har kontakt med golvet.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre tid än
nödvändigt.
Matvarans temperatur är för hög.
Låt matvarans temperatur sjunka till
rumstemperatur före förvaring.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på kylskåpets bakre Under den automatiska avfrostningsplatta.
processen tinar frost på den bakre
plattan.
Detta är normalt.
Vatten rinner in i kylskåpet.
Rengör vattenutloppet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Matvaror hindrar vattnet från att rinna Se till att inga matvaror har kontakt med
till vattenuppsamlaren.
den bakre plattan.
Vatten flyter på botten.
Smältvattnet rinner inte genom utlop- Anslut smältvattenutloppet till avdunstpet till avdunstningsbrickan ovanför ningsbrickan.
kompressorn.
Det har bildats för mycket frost
och is.
Matvaror är inte ordentligt inslagna.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Temperaturreglaget kan vara felaktigt
inställt.
Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen i kylen/frysen är
för låg.
Temperaturreglaget kan vara felaktigt
inställt.
Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen i kylen/frysen är
för hög.
Temperaturreglaget kan vara felaktigt
inställt.
Ställ in en lägre temperatur.
41
Problem
Möjlig orsak
Temperaturen i kylskåpet är för
hög.
Åtgärd
Dörren är inte stängd ordentligt.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Matvarans temperatur är för hög.
Låt matvarans temperatur sjunka till
rumstemperatur före förvaring.
Många matvaror förvaras samtidigt.
Förvara färre matvaror samtidigt.
Det cirkulerar ingen kalluft i kylen/fry- Se till att kalluft cirkulerar i kylen/frysen.
sen.
Temperaturen i frysen är för hög. Matvaror är placerade för nära varand- Placera matvarorna så att kalluft kan cirra.
kulera.
Kylen/frysen fungerar inte.
Kylen/frysen är avstängd.
Sätt på kylen/frysen.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i
eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Kylen/frysen får ingen ström. Eluttaget Anslut en annan elektrisk apparat till
är strömlöst.
eluttaget för att kontrollera. Kontakta en
behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av glödlampan".
Kontakta vår serviceavdelning om kyl-frysen fortfarande
inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.
Byte av glödlampan
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen från eluttaget.
1. Lossa skruven från
lampglaset.
2. Dra lampglasets
hake utåt.
3. Avlägsna lampglaset.
4. Byt ut den gamla
glödlampan mot en
5.
6.
7.
8.
ny lampa med samma effekt (max. effekt anges på
lampglaset).
Sätt tillbaka lampglaset på plats.
Dra fast lampglaset med skruven.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Öppna dörren. Kontrollera att belysningen tänds.
Stängning av dörren
1
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår
lokala serviceavdelning.
2
3
Tekniska data
ZRB629W
ZRB634W ZRB634S
ZRB636W
Mått
Stigtid
Höjd
1540 mm
1750 mm
1850 mm
Bredd
595 mm
595 mm
595 mm
Djup
632 mm
632 mm
632 mm
20 h
20 h
20 h
Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i kylskåpet samt på energietiketten.
42
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda kylen/frysen på korrekt sätt, läs
noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du
installerar kylen/frysen.
Bakre distanshållare och avvägning
2
Placering
Installera frysen på en plats där omgivningstemperaturen
motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Placering
Produkten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor
såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt produktens baksida.
För att säkerställa bästa prestanda om produkten placeras
under en överhängande väggenhet måste det vara minst
100 mm avstånd mellan produktens ovansida och väggenheten. Produkten bör dock helst inte placeras under
överhängande väggenheter. Produkten kan justeras in i
våg med en eller flera justerbara fötter.
min.100 mm
Varning Det måste gå att koppla bort produkten från
elnätet. Stickkontakten måste därför vara lätt att
komma åt när produkten har installerats.
20 mm
3
Omgivningstemperatur
SN
A
1
I påsen med bruksanvisningen finns två distanshållare som skall monteras såsom visas i figuren.
Lossa på skruvarna, för in
distanshållarna under
skruvarnas huvuden och
dra åt skruvarna.
Se till att produkten står i
våg där den installeras.
Justera vid behov produkten med de två främre, justerbara fötterna.
Borttagning av hyllspärrarna
Ditt kylskåp är utrustat med hyllspärrar för att låsa hyllorna
under transport.
För att ta bort hyllspärrarna:
1. Flytta hyllspärrarna i
pilens riktning (A).
2. Lyft hyllan bakifrån
och tryck den framåt
tills den kommer fri
(B).
3. Ta bort spärrarna (C).
Elektrisk anslutning
B
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden
som anges på typskylten.
Kylen/frysen måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är
försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta kylen/frysen till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
43
Denna kyl/frys uppfyller kraven enligt EG-direktiven för
CE-märkning.
Omhängning av dörrar
Viktigt Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med
att hålla ett fast grepp om dörrarna under arbetets gång.
Varning Koppla loss produkten från eluttaget innan
du påbörjar arbetet.
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Öppna dörrarna. Skruva
loss det mellersta gångjärnet (m2). Avlägsna
distanshållaren av plast
(m1).
• Avlägsna distanshållaren (m6) och flytta den
till andra sidan av gångjärnsupphängningen
(m5).
• Avlägsna dörrarna.
• Avlägsna den vänstra
kåpsprinten från det
mellersta gångjärnet
(m3, m4) och flytta den
till andra sidan.
• Sätt det mellersta gångjärnets (m5) sprint i det
vänstra hålet på den
nedre dörren.
• Skruva loss det nedre
• Avlägsna pluggarna (1)
gångjärnet (b1).
ovanpå båda dörrarna
och flytta dem till andra
• Avlägsna de vänstra
sidan.
kåpsprintarna (b4) och
flytta dem till andra si- • Haka fast den nedre dördan.
ren på den nedre gångjärnsupphängningen
• Skruva fast det nedre
(b2).
gångjärnet (b1) på motsatta sidan.
• Sätt i det mellersta
gångjärnets (m2) i det
• Skruva loss den nedre
vänstra hålet på den
gångjärnsupphängnedre dörren.
ningen (b2) och distanshållaren (b3) och
placera dem på motsatta
sidan.
Kontrollera slutligen att:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Dörrkanterna löper parallellt med produktens kanter.
• Magnettätningen sitter fast ordentligt.
• Dörrarna öppnar och stänger ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen
44
• Avlägsna den övre
gångjärnsupphängningen och placera den
på motsatta sidan.
• Haka fast den övre dörren på den övre gångjärnsupphängningen.
• Luta dörrarna något och
haka fast den övre dörren på den mellersta
gångjärnsupphängningen (m5).
• Skruva fast det mellersta
gångjärnet (m2). Glöm
inte plastdistansen
(m1).
har anpassat sig på naturlig väg eller påskynda processen
genom att värma upp aktuell del med en vanlig hårtork.
Om du inte vill hänga om dörrarna själv kan du kontakta
Electrolux Service. En servicetekniker hänger om dem mot
en avgift.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
45
İçindekiler
Güvenlik Bilgileri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Çalıştırma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
İlk Kullanım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Günlük Kullanım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yararlı İpuçları Ve Bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _
46
48
49
49
50
Bakım Ve Temizlik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Servisi Aramadan Önce _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teknik Veriler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montaj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Çevreyle ilgili bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
51
52
55
55
57
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik Bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı
için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullan‐
madan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuç‐
ları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere,
dikkatle okuyun. Gereksiz hatalardan ve ka‐
zalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm
kişilerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik
özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması önem‐
lidir. Bu kılavuzu saklayın ve cihaz başka bir
yere taşındığında veya satıldığında berabe‐
rinde verin, böylece cihazı kullanacak diğer
kişilerin de cihazın kullanımı ve güvenlik için
yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi
olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zarar‐
lardan sorumlu olmadığından, kendi can ve
mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatların‐
daki uyarıları dikkate alın.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin
güvenliği
• Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gö‐
zetim güvenliklerinden sorumlu kişi tara‐
fından sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal
veya zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (ço‐
cuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi ol‐
mayanlarca kullanılmamalıdır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamayacakla‐
rından emin olunması için gözetim altında
tutulmalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun. Boğulma riski söz konusudur.
• Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oy‐
nayan çocukları elektrik çarpmaması ve ci‐
hazda kilitli kalmamaları için fişini prizden
çekin, elektrik kablosunu kesin (mümkün
olduğunca cihaza yakın kısmından) ve ka‐
pağını çıkartın.
46
• Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu ci‐
haz, kapısında veya kapağında yaylı bir ki‐
lit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın
yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çı‐
karmadan önce kilit mekanizmasını kulla‐
nılmaz hale getirin. Bu şekilde, çocukların
cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine za‐
rar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
Dikkat Havalandırma açıklıklarını,
tıkanmasını önleyerek temiz halde
tutun.
• Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklan‐
dığı gibi bir evde kullanılan yiyecek ve/ve‐
ya içecekleri muhafaza etmek amacıyla
üretilmiştir.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak için me‐
kanik bir cihaz veya başka bir yapay yön‐
tem kullanmayın.
• Üretici firma tarafından onaylanmadığı sü‐
rece, diğer elektrikli cihazları (dondurma
yapma makineleri gibi) soğutucu cihazla‐
rın içinde kullanmayın.
• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle ol‐
dukça dost doğal bir gaz olan ve bununla
birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu izobü‐
tan (R600a) bulunmaktadır.
Cihazın nakliyesi ve montajı süresince,
soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin
hasar görmediğinden emin olun.
Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
– açık ateş ve ateşleme kaynaklarını uzak
tutun
– cihazın yerleştirildiği odayı iyice hava‐
landırın
• Bu ürünün özelliklerini değiştirmek veya
ürünü herhangi bir şekilde modifiye etmek
tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar,
bir kısadevreye ve/veya elektrik çarpması‐
na neden olabilir.
Uyarı Herhangi elektrikli bir parça (elek‐
trik kablosu, fiş, kompresör) sertifikalı bir
servis yetkilisi veya kalifiye bir servis perso‐
neli tarafından değiştirilmelidir.
1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkı‐
şıp ezilmediğinden emin olun. Sıkışıp
ezilmiş veya hasar görmüş bir elektrik
fişi aşırı ısınabilir ve bir yangına neden
olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğiniz‐
den emin olun.
4. Elektrik kablosunu çekmeyin.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi tak‐
mayın. Elektrik çarpması veya yangın
riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının
kapağı 13) olmadan çalıştırmayın.
• Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunma‐
lıdır.
• Eğer elleriniz nemli/ıslak ise, dondurucu‐
dan bir şey çıkartmayın veya dokunmayın.
Aksi halde cildiniz tahriş olabilir veya don‐
ma/soğuk yanığına neden olabilir.
• Cihazın uzun süre güneş ışığına maruz
kalmasını önleyin.
Günlük Kullanım
• Sıcak kapları cihazın içindeki plastik par‐
çaların üzerine koymayın.
• Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayın,
çünkü bunlar patlayabilir.
• Gıda ürünlerini doğrudan arka paneldeki
hava çıkışına dayamayın. 14)
• Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten
sonra tekrar dondurulmamalıdır.
• Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda
üreticisinin talimatlarına göre muhafaza
edin.
• Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine tü‐
müyle uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakın.
• Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecek‐
ler koymayın, çünkü bu sıvılar bulundukları
kabın içinde basınç oluşturur ve patlayarak
cihazın hasar görmesine neden olabilirler.
• Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarıldığı
anda hemen tüketilirse, don yanıklarına
neden olabilir.
Bakım ve temizlik
• Bakım işleminden önce, cihazı kapatın ve
elektrik fişini prizden çekin. Eğer elektrik
prizine erişemiyorsanız, elektrik besleme‐
sini kesin.
• Cihazı metal nesneler kullanarak temizle‐
meyin.
• Cihazın buzunu temizlemek için keskin ci‐
simler kullanmayın. Plastik bir raspa kulla‐
nın.
• Buzdolabındaki tahliye kısmında donmuş
su olup olmadığını düzenli olarak kontrol
edin. Gerekirse tahliye kısmını temizleyin.
Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su cihazın alt
kısmında toplanacaktır.
Montaj
Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili
paragraflarda verilen talimatlara uyun.
13) Eğer lamba kapağı varsa
14) Eğer cihaz No-Frost ise
47
• Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar olup
olmadığını kontrol edin. Eğer hasar varsa
cihazın fişini prize takmayın. Olası hasar‐
ları derhal satın aldığınız yere bildirin. Böy‐
le bir durumda ambalajı atmayın.
• Yağın geri kompresöre akmasını sağla‐
mak için, cihazın fişini takmadan önce en
az iki saat beklemeniz önerilir.
• Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı ol‐
malıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Ye‐
terli havalandırma sağlamak için, montajla
ilgili talimatlara uyun.
• Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak
parçalarına (kompresör, yoğuşturucu) do‐
kunulmasını engellemek amacıyla cihazın
arka kısmı mümkünse bir duvara yaslan‐
malıdır.
• Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının
yakınına yerleştirilmemelidir.
• Cihaz monte edildikten sonra elektrik pri‐
zinin erişilebilir konumda kaldığından emin
olun.
• Sadece içilebilir kalitedeki su kaynaklarına
bağlayın. 15)
Servis
• Cihazın servisi için elektrikle ilgili her türlü
iş, kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
• Bu ürünün servis işlemleri bir yetkili servis
tarafından yapılmalı ve sadece orijinal ye‐
dek parçalar kullanılmalıdır.
Çevre Koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve ya‐
lıtım malzemelerinde ozon tabakasına
zarar veren gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kent‐
sel atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır.
Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerir: cihaz, ye‐
rel yetkili makamlarınızdan bilgi edinebile‐
ceğiniz yürürlükteki kanunlara uygun olarak
elden çıkartılmalıdır. Soğutma ünitesine,
özellikle ısı eşanjörü yakınındaki kısma zarar
gelmesini önleyin. Bu cihazda kullanılan ve
simgesiyle işaretli olan malzemeler geri
dönüşümlüdür.
Çalıştırma
Açma
Fişi prize takın.
Isı ayar düğmesini saat yönünde çevirerek
bir orta ayara getirin.
Kapatma
Cihazı kapatmak için, ısı ayar düğmesini "O"
konumuna getirin.
Sıcaklık ayarlaması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri ya‐
pın:
• Asgari soğukluk elde etmek için ısı ayar
düğmesini düşük ayarlara getirin.
• Azami soğukluk elde etmek için ısı ayar
düğmesini yüksek ayarlara getirin.
Orta düzeyde bir ayar, genelde en uy‐
gun olanıdır.
15) Eğer bir su bağlantısı varsa
48
Ancak tam ayar, cihazın içindeki sıcaklığın
aşağıdaki unsurlara bağlı olduğu dikkate alı‐
narak seçilmelidir:
• Oda sıcaklığı
• Cihaz kapısını açma sıklığı
• Cihaza konan yiyecek miktarı
• Cihazın yeri.
Önemli Eğer ortam sıcaklığı yüksekse veya
cihaz tam dolu ise ve cihaz en düşük
sıcaklığa ayarlanmışsa, cihaz devamlı
çalışabilir ve bunun neticesinde arka
duvarında buz oluşabilir. Böyle bir durumda,
otomatik buz çözme işleminin devreye
girmesini sağlamak ve enerji tüketimini
azaltmak için ayar düğmesi daha yüksek bir
sıcaklığa getirilmelidir.
İlk Kullanım
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürü‐
nün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek için
cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık
su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayın ve
daha sonra iyice kurulayın.
Önemli Deterjan veya aşındırıcı toz temizlik
ürünleri kullanmayın, bunlar cihazın kapla‐
masına zarar verir.
Günlük Kullanım
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin don‐
durulması, dondurulmuş ve derin dondurul‐
muş yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için
uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, orta ayarın
değiştirilmesi gerekmez.
Ancak daha hızlı bir dondurma işlemi için,
maksimum soğukluk elde etmek amacıyla ısı
ayar düğmesini yüksek ayarlara getirin.
Önemli Bu durumda, soğutucu bölmesi
sıcaklığı 0°C'nin altına düşebilir. Böyle bir
durumla karşılaşırsanız, sıcaklık ayar
düğmesini daha sıcak bir ayara getirin.
Dondurulacak olan taze yiyeceği en üst böl‐
meye yerleştirin.
sinde veya oda sıcaklığında (bu işlem için
gereken süreye bağlı olarak) buzu eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıldığı
anda donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böy‐
le bir durumda pişirme işlemi daha uzun sü‐
recektir.
Portatif raflar
Buzdolabının yan
panellerinde, rafları
istediğiniz gibi yer‐
leştirmenize olanak
veren bir dizi ray bu‐
lunmaktadır.
Donmuş yiyeceklerin muhafazası
Kapı raflarının konumlandırılması
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir
süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecek‐
leri dondurucuya yerleştirmeden önce cihazı
en az 2 saat en soğuk ayarda çalışmaya bı‐
rakın.
Farklı ebatlardaki yi‐
yecek paketlerini
yerleştirebilmek için,
kapak rafları farklı
yüksekliklere ayar‐
lanabilir.
Önemli Örneğin bir elektrik kesintisi
yüzünden istenmeden buz çözülürse, eğer
elektrik kesintisi, teknik özellikler bölümünde
"başlatma süresi" kısmında belirtilen
süreden daha uzun sürerse, buzu çözülen
yiyecek hemen tüketilmeli, veya derhal
pişirilerek yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
Buz eritme
Raf yerinden çıkın‐
caya kadar okların
yönünde kademe
kademe çekin, daha
sonra istediğiniz şe‐
kilde konumlandırın.
Derin dondurulmuş veya normal donmuş gı‐
dalar kullanılmadan önce, soğutucu bölme‐
49
Dondurucu sepetlerinin dondurucudan
çıkartılması
diğinizde, sepetleri yerlerine bastırarak otur‐
tunuz.
Dondurucu sepetlerin kazara yerlerinden
çıkmasını veya düşmelerini önleyen durdur‐
ma noktası vardır. Dondurucudan çıkarırken
sepeti kendinize doğru çekin ve sonuna ka‐
dar çektikten sonra, ön kısmını yukarı kaldı‐
rarak sepeti çıkartın.
Sepeti yerine geri takarken, dondurucudaki
yerine oturtmak için ön kısmını hafifçe kaldı‐
rınız. Durdurma noktalarının üstüne gel‐
Yararlı İpuçları Ve Bilgiler
Normal çalışma sesleri
• Soğutucu, bobinler veya borular üzerinden
pompalanırken, hafif bir çalkalanma ve fo‐
kurdama sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir.
• Kompresör çalışırken soğutucu pompa‐
lanmaktadır ve bu işlem sırasında kom‐
presörden bir fan çalışma sesi ile bir titre‐
şim gürültüsü işitebilirsiniz. Bu normaldir.
• Termik genleşme, ani bir çatlama sesi işit‐
menize neden olabilir. Bu gayet doğaldır
ve tehlikeli bir fiziksel olay değildir. Bu nor‐
maldir.
• Kompresör çalışmaya geçerken veya du‐
rurken, ısı ayarlayıcı mekanizmadan gelen
hafif bir "klik" sesi işitebilirsiniz. Bu normal‐
dir.
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
• Cihazın kapısını çok sık açmayın veya ge‐
rektiğinden daha uzun süre açık bırakma‐
yın.
• Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, Isı Ayar
Düğmesi yüksek bir ayardadır ve cihaz
tam doludur, kompresör devamlı çalışabilir
ve bu da buharlaştırıcı devresinde karlan‐
maya veya buzlanmaya neden olabilir.
Böyle bir durumda, otomatik buz çözme iş‐
leminin devreye girerek elektrik tüketimin‐
den tasarruf sağlanması için Isı Ayar
düğmesini daha düşük bir ayara getirin.
Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili
tavsiyeler
En iyi performansı elde etmek için:
50
• Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları
buzdolabına koymayın
• Yiyecekleri kapatın veya sarın (özellikle
keskin bir kokusu varsa)
• yiyecekleri, etrafında hava rahatça dola‐
şacak şekilde yerleştirin
Soğutma tavsiyeleri
Faydalı tavsiyeler:
Et (her türlü): polietilen torbalara koyun ve
sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yer‐
leştirin.
Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir
veya iki gün muhafaza edin.
Hazır pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vb:
Bunlar, ağzı kapalı olmak suretiyle herhangi
bir rafa yerleştirilebilir.
Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlenmeli
ve temin edilmiş özel çekmecelere yerleşti‐
rilmelidir.
Tereyağı ve peynir: Bunlar, içine havanın
mümkün olduğunca girmemesi için özel hava
geçirmeyen kaplara konulmalı veya alümin‐
yum folyoya sarılmalı ya da polietilen torba‐
lara konulmalıdır.
Süt şişeleri: Bunlar, ağızları kapaklı şekilde
kapıdaki şişe raflarına yerleştirilmelidir.
Muzlar, patatesler, soğanlar ve sarımsaklar
(paketli değilse), buzdolabına konulmamalı‐
dır.
Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı
olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda veril‐
mektedir:
• 24 saat içinde dondurulabilecek maksi‐
mum yiyecek miktarı. veri etiketinde belir‐
tilmektedir;
• dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir yi‐
yecek konulmamalıdır;
• sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlen‐
miş yiyecekleri dondurun;
• hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eri‐
dikten sonra sadece tüketilecek miktarda
tüketilebilmesini sağlamak için yiyecekleri
küçük porsiyonlara bölün;
• yiyecekleri alüminyum folyoya veya polie‐
tilene sarın ve bu yaptığınız paketin hava
geçirmez olduğundan emin olun;
• cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini
önlemek için taze veya donmamış yiye‐
ceklerin önceden donmuş yiyeceklere te‐
mas etmesine izin vermeyin;
• yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre
daha iyi ve daha uzun süre muhafaza edi‐
lir; tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü kısal‐
tır;
• eğer su buzları dondurucu bölmesinden
çıkarıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte
soğuk yanıklarına neden olabilir;
• yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol
edebilmek amacıyla, her bir yiyecek pake‐
tinin üzerine dondurucuya konulma tarihini
yazmanız tavsiye edilir;
Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla
ilgili tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek
için, aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:
• piyasada donmuş halde satılan yiyecekle‐
rin satıcı tarafından uygun şekilde muha‐
faza edilmiş olduğundan emin olun;
• donmuş yiyeceklerin, yiyecek mağazasın‐
dan dondurucunuza mümkün olan en kısa
sürede aktarılmasını sağlayın;
• cihazın kapısını çok sık açmayın veya ke‐
sinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
• Buz çözme işlemi uygulandığında, yiye‐
cekler çabuk çözülür ve tekrar dondurula‐
maz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza sü‐
relerini aşmayın.
Bakım Ve Temizlik
Dikkat Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın fişini prizden
çekin.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidro‐
karbonlar içermektedir; dolayısıyla ba‐
kım ve şarj işlemleri sadece yetkili teknisyen‐
ler tarafından yapılmalıdır.
Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
• Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su
ve biraz nötr sabun kullanarak temizleyin.
• Temiz ve kirden arınmış kalmalarını sağla‐
mak için kapı contalarını düzenli olarak
kontrol edip silerek temizleyin.
• İyice durulayın ve kurulayın.
Önemli Kabinin içerisindeki boruları ve/veya
kabloları çekmeyin, oynatmayın veya zarar
vermeyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla
deterjanlar, aşındırıcı toz temizlik ürünleri,
yüksek derecede kokulu deterjan veya cilalar
kullanmayın, aksi halde yüzey zarar görebilir
ve güçlü kötü bir koku oluşabilir.
Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (si‐
yah ızgara) ve kompresörü bir fırça veya bir
vakumlu temizlik cihazı ile temizleyin. Bu iş‐
lem, cihazın performansını artırır ve elektrik
tüketimini azaltır.
Önemli Soğutma sistemine zarar
vermemeye dikkat edin.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu
cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar
51
verici kimyasal maddeler içermektedir. Bu
yüzden, cihazın dış kasasını sadece içine bi‐
raz deterjan eklenmiş ılık su ile temizlemenizi
tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar takın.
Buzdolabının buzunun çözülmesi
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı devresin‐
deki buzlar, normal çalışma esnasında motor
kompresörü her durduğunda otomatik olarak
giderilir. Buz çözme suyu bir kanal vasıtasıy‐
la motor kompresörü üzerinden geçerek bu‐
harlaştırıldığı yer olan cihazın arka tarafın‐
daki özel bir kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için, soğutucu
bölmesi kanalının ortasındaki buz çözme su‐
yu tahliye deliğinin periyodik olarak temizlen‐
mesi önemlidir. Tahliye deliğine takılı halde
bulunan özel temizleyiciyi kullanınız.
Dondurucunun buzunun çözülmesi
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin etra‐
fında her zaman belirli bir miktarda buz (kar‐
lanma) olur.
Bu buzun/karın kalınlığı 3-5 mm'ye ulaştığın‐
da dondurucunun buzunu eritin.
Buzu çıkartmak için, aşağıdaki işlemleri uy‐
gulayın:
• Cihazın fişini prizden çekin veya cihazı ka‐
patın
• Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın, birkaç
kat gazete kağıdına sarın ve serin bir yere
koyun
• dondurucunun çekmecelerini çıkarın
• çekmeceler etrafına izole edici malzeme
yerleştirin, örn. battaniye veya gazete
kağıdı.
Buz çözme işlemi, dondurucunun içerisine içi
sıcak su dolu (kaynar durumda olmayan)
kaplar yerleştirilerek hızlandırılabilir.
• Drenaj kanalını bekleme konumundan
gevşetin, resimde gösterildiği üzere içeri
doğru itin ve dondurucunun, suyun toplan‐
dığı alt çekmecesine yerleştirin.
• erimeye başladığında buzları dikkatle ka‐
zıyarak çıkarın. Ahşap veya plastik bir spa‐
tula kullanın.
• Tüm buz eridiğinde, dolabı temizleyin ve
silerek kurutun, sonra drenaj kanalını yeri‐
ne geri takın.
• dolabı çalıştırın ve dondurulmuş yiyecek‐
leri geri yerleştirin.
Cihazın birkaç saat boyunca termostat kon‐
trol düğmesi en yüksek konumunda iken ça‐
lıştırılması önerilir, böylece cihaz yeterli mu‐
hafaza ısısına mümkün olan en kısa sürede
ulaşır.
Önemli Buharlaştırıcıdaki buz / kar
oluşumlarını asla metal nesnelerle
kazımayın, aksi halde buharlaştırıcıya zarar
verebilirsiniz. Eritme sürecini hızlandırmak
için üretici tarafından önerilenin dışında
mekanik bir alet veya başka suni bir yöntem
kullanmayın. Buz çözme esnasında donmuş
yiyecek paketlerinin sıcaklığının artması,
bunların güvenli muhafaza ömrünü
kısaltabilir.
Servisi Aramadan Önce
Dikkat Sorunun kaynağını bulmaya
çalışmadan önce, cihazın fişini prizden
çekin.
52
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis
işlemi sadece kalifiye bir elektrikçi veya
uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Önemli Cihaz çalışırken bazı sesler çıkarıyor
(kompresör ve dolaşım sesi). Bu bir arıza
değil, cihazın normal çalışma şeklidir.
Sorun
Olası neden
Çözüm
Cihaz gürültüler çıkarı‐
yor.
Cihaz doğru bir şekilde des‐
teklenmemektedir.
Cihazın sabit durup durma‐
dığını kontrol edin (dört
ayağının dördü de zemine ba‐
sıyor olmalıdır).
Kompresör devamlı çalı‐
şıyor.
Sıcaklık ayarı yanlış yapılmış
olabilir.
Daha yüksek bir sıcaklık ayar‐
layın.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümü‐
ne bakın.
Kapı çok sık açılmıştır.
Kapıyı gerektiğinden daha
uzun süre açık bırakmayın.
İçindeki yiyeceklerin sıcaklığı
çok yüksektir.
Yiyecekleri koymadan önce sı‐
caklığının oda sıcaklığına düş‐
mesini bekleyin.
Oda sıcaklığı çok yüksektir.
Oda sıcaklığını düşürün.
Buzdolabının arka pane‐
linden su akıyor.
Otomatik buz çözme işlemi
Bu normaldir.
esnasında, buzlar arka panel‐
de erir.
Buzdolabının içine su akı‐ Su çıkışı tıkanmıştır.
yor.
Su çıkışını temizleyin.
Cihazın içindeki yiyecekler
Cihazın içindeki yiyecek ve
suyun su toplayıcısına akma‐ kapların, arka panele temas et‐
sını engelliyordur.
mediğinden emin olun.
Zemine su akıyor.
Erime suyu, kompresörün üs‐ Buharlaşma tablasına, erime
tündeki buharlaşma tablasına suyu çıkışını takın.
akmıyordur.
Çok fazla karlanma ve
buz var.
Yiyecekler düzgün bir şekilde Yiyecekleri daha iyi paketleyin.
paketlenmemiştir.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümü‐
ne bakın.
Sıcaklık ayarı yanlış yapılmış
olabilir.
Daha yüksek bir sıcaklık ayar‐
layın.
Cihazın içindeki sıcaklık
çok düşük.
Sıcaklık ayarı yanlış yapılmış
olabilir.
Daha yüksek bir sıcaklık ayar‐
layın.
Cihazın içindeki sıcaklık
çok yüksek.
Sıcaklık ayarı yanlış yapılmış
olabilir.
Daha düşük bir sıcaklık ayarla‐
yın.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümü‐
ne bakın.
53
Sorun
Olası neden
Çözüm
İçindeki yiyeceklerin sıcaklığı
çok yüksektir.
Yiyecekleri koymadan önce sı‐
caklığının oda sıcaklığına düş‐
mesini bekleyin.
Cihaza aynı anda birçok yiye‐ Aynı anda daha az yiyecek ko‐
cek konulmuştur.
yun.
Buzdolabının içindeki sı‐
caklık çok yüksek.
Cihazda soğuk hava devridai‐ Cihazda soğuk hava devridai‐
mi yoktur.
mi olduğundan emin olun.
Dondurucunun sıcaklığı
çok yüksek.
Yiyecekler birbirine çok yakın‐ Yiyecekleri, soğuk hava devri‐
dır.
daimine izin verecek şekilde
yerleştirin.
Cihaz çalışmıyor.
Cihazın elektriği kapalıdır.
Cihazı açın.
Cihazın fişi prize doğru bir şe‐ Fişi prize doğru bir şekilde ta‐
kilde takılı değildir.
kın.
Lamba çalışmıyor.
Cihaza elektrik gelmiyordur.
Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir elektrikli cihazı
takın. Kalifiye bir elektrikçi
çağırın.
Lamba arızalıdır.
"Lambanın değiştirilmesi" bölü‐
müne bakın.
Eğer yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra
cihazınız hala düzgün çalışmıyorsa, yetkili
servisinize başvurun.
Lambanın değiştirilmesi
Dikkat Fişini prizden çekin.
1. Lamba ka‐
pağının vidası‐
nı sökün.
2. Lamba ka‐
pağının kanca‐
sını dışarı
doğru çekin.
3. Lamba ka‐
pağını çıkarın.
54
1
2
3
4. Lambayı aynı güçte bir başka lamba ile
değiştirin (maksimum güç, lamba ampul
kapağında gösterilmektedir).
5. Lamba kapağını takın.
6. Lamba kapağının vidasını sıkın.
7. Fişi prize takın.
8. Kapıyı açın. Lambanın yandığından emin
olun.
Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj" bö‐
lümüne bakın.
3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını değiş‐
tirin. Yetkili servisle temasa geçin.
Teknik Veriler
ZRB629W
ZRB634W
ZRB634S
ZRB636W
Boyutlar
Yükseklik
1540 mm
1750 mm
1850 mm
Genişlik
595 mm
595 mm
595 mm
Uzunluk
632 mm
632 mm
632 mm
20 h
20 h
20 h
Başlatma süresi
Teknik bilgiler, cihazın iç sol tarafındaki bilgi
etiketinde ve enerji etiketinde belirtilmekte‐
dir.
Montaj
Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi eti‐
ketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olduğu
bir yere monte ediniz:
İklim sı‐
nıfı
Ortam sıcaklığı
SN
+10°C ile + 32°C arası
N
+16°C ile + 32°C arası
ST
+16°C ile + 38°C arası
T
+16°C ile + 43°C arası
Uyarı Cihazın fişini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalıdır;
dolayısıyla fiş, cihaz kurulumundan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
min.100 mm
Konumlandırma
ya daha fazlası kullanılarak doğru düzlem‐
sellik elde edilir.
A
B
20 mm
Dikkat Güvenliğiniz ve cihazın doğru
çalışması için, cihazı monte etmeden
önce "Güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun.
Yer
Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan gü‐
neş ışığı gibi ısı kaynaklarından yeterince
uzağa monte edilmelidir. Havanın, dolabın
arka tarafında rahatça devirdaim yapabil‐
diğinden emin olun. Cihaz asılı bir duvar üni‐
tesinin altına yerleştirildiyse, en iyi sonucu
almak için dolabın üstü ile duvar ünitesi ara‐
sındaki minimum mesafe en az 100 mm ol‐
malıdır. Bununla birlikte ideal olarak cihaz,
asma tavanlar altına yerleştirilmemelidir. Do‐
labın altındaki ayarlanabilir ayakların biri ve‐
55
Arka tamponlar ve düzlemselleştirme
2
1
3
Belgelerin içinde bu‐
lunduğu torbada,
şekilde gösterildiği
gibi takılması gere‐
ken iki aralayıcı tam‐
pon bulunmaktadır.
Vidaları gevşetin ve
tamponları vida ba‐
şının altına takın,
sonra vidaları yeni‐
den sıkıştırın.
Cihazı yerleştirirken
düz durmasını
sağlayın. Bu, ön-alt
kısımdaki iki ayarla‐
nabilir ayakla ger‐
çekleştirilebilir.
Raf tutucuların çıkartılması
Cihazınız, nakliye esnasında rafların sabit
durmasını sağlayan raf tutucular ile donatıl‐
mıştır.
Bunları çıkarmak
için:
1. Raf tutucularını
ok (A) yönünde
kaydırın.
2. Rafı arka tarafın‐
dan kaldırın ve
serbest kalana
kadar öne doğru
(B) itin.
3. Tutucuları (C) çı‐
karın.
56
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi eti‐
ketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin
evinizin elektrik beslemesi ile aynı olduğun‐
dan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun
fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile do‐
natılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak
ve bir uzman teknisyene danışarak cihazı ay‐
rı bir toprak hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik ön‐
lemlerine uyulmaması halinde sorumluluk
kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi
Uyarı Herhangi bir işlem yapmadan
önce, cihazın fişini prizden çekin.
Önemli Aşağıdaki işlemleri yaparken,
cihazın kapılarını sağlam şekilde tutacak bir
kişi ile birlikte çalışmanızı öneririz.
m1 m2
1
m5
m3 m4
• Kapıları açın. Orta
menteşeyi sökün
(m2). Plastik arala‐
yıcıyı çıkarın (m1).
• Aralayıcıyı (m6) çı‐
karınız ve menteşe
piminin (m5) diğer
tarafına takınız.
• Kapıları çıkarın.
• Orta menteşenin
sol kapak pimini
(m3,m4) çıkarın ve
karşı tarafa alın.
• Orta menteşenin
pimini (m5) alt ka‐
pının sol deliğine
takın.
• Alt menteşeyi sö‐ • Her iki kapının üst
kün (m2).
kısımlarındaki priz‐
leri (1) çıkarın ve
• Sol kapak pimlerini
diğer tarafa alın.
(b4) çıkarın ve
diğer tarafa alın.
• Alt kapıyı, alt men‐
teşe pimi (b2) üze‐
• Alt menteşeyi (b1)
rine tekrar takın.
karşı tarafta yeni‐
den vidalayın.
• Orta menteşeyi
(m2) alt kapının sol
• Alt menteşe pimini
deliğine yerleştirin.
(b2) sökün, tam‐
ponları (b3) çıkarın
ve karşı tarafa ta‐
kın.
Aşağıdaki hususlardan emin olmak için son
bir kontrol yapın:
• Tüm vidalar sıkılmıştır.
• Kapı kenarları, cihazın yan kenarına para‐
leldir.
• Mıknatıslı conta, kabine yapışıktır.
• Kapı düzgün şekilde açılmakta ve kapan‐
maktadır.
Eğer ortam sıcaklığı soğuk ise (kış mevsimi
gibi), conta kabine tam olarak oturmayabilir.
• Üst menteşe pimi‐
ni gevşetin ve karşı
tarafa yerleştirin.
• Üst kapıyı, üst kapı
menteşesine sabit‐
leyin.
• Üst kapıyı, her iki
kapıyı hafifçe me‐
yillendirerek orta
menteşe pimi (m5)
üzerine yeniden
takın.
• Orta menteşeyi ye‐
niden sıkın (m2).
Plastik tamponu
unutmayın (m1).
Bu durumda contaların doğal olarak oturma‐
sını bekleyin veya ilgili kısmı sıradan bir saç
kurutucu makinesi ile ısıtarak bu süreci hız‐
landırın.
Yukarıda belirtilen işlemleri kendiniz yapmak
istemiyorsanız, size en yakın Yetkili Servise
başvurun. Yetkili Servis uzmanı, masrafı size
ait olmak üzere kapı açılma yönünü değiştir‐
me işlemini yapacaktır.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden
edinebilirsiniz.
57
58
59
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.zanussi.pt
www.zanussi.com.tr
www.zanussi.com
210620356-00-042009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op: www.zanussi.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement