Aeg-Electrolux S80368KG Handleiding

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux S80368KG Handleiding | Manualzz
S80368KG
S80408KG
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Algemene veiligheid
Dagelijks gebruik
Onderhoud en reiniging
Installatie
Onderhoud
BEDIENINGSPANEEL
Inschakelen
Uitschakelen
Temperatuurregeling
COOLMATICfunctie
Vakantiefunctie
FROSTMATICfunctie
Alarm hoge temperatuur
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
DAGELIJKS GEBRUIK
Het bewaren van ingevroren voedsel
Ontdooien
Verplaatsbare schappen
Flessenrek
MAXIBOX lade
Het plaatsen van de deurschappen
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
Normale bedrijfsgeluiden
Tips voor energiebesparing
Tips voor het koelen van vers voedsel
Nuttige tips voor het koelen
Tips voor het invriezen
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
ONDERHOUD EN REINIGING
Periodieke reiniging
Het ontdooien van de koelkast
De vriezer ontdooien
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het lampje vervangen
De deur sluiten
TECHNISCHE GEGEVENS
MONTAGE
Opstelling
Plaats
Elektrische aansluiting
Afstandsstukken achterkant
Waterpas zetten
Het verwijderen van de geleiders van de
schappen
Omkeerbaarheid van de deur
HET MILIEU
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
20
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
4
Veiligheidsinformatie
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico
op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
Veiligheidsinformatie
5
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
6
Bedieningspaneel
BEDIENINGSPANEEL
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14
15
ON/OFFschakelaar
Temperatuurregeling koelkast, + toets
Weergave temperatuur koelkast
Temperatuurregeling koelkast, - toets
COOLMATICtoets
COOLMATICcontrolelampje
Weergave koelvak
Weergave vriesvak
FROSTMATICcontrolelampje
FROSTMATIC toets
Temperatuurregeling vriezer, + toets
Weergave temperatuur vriesvak
Temperatuurregeling vriezer, - toets
Alarm reset toets
Controlelampje alarm
Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet de ON/OFF schakelaar op ON.
3. Het alarmlampje knippert tot de temperatuur bereikt is.
Het alarmsignaal klinkt.
4. Druk op de alarmresettoets om het alarm uit te schakelen.
Uitschakelen
Om het apparaat uit te schakelen:
1. Zet ON/OFF de schakelaar op OFF.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast en de vriezer kan worden ingesteld met de temperatuurknoppen. De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
Voor een juiste conservering van het voedsel moeten de volgende temperaturen worden ingesteld:
• +5 °C in de koelkast
Bedieningspaneel
7
• -18 °C in de vriezer.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Schommelingen van een paar graden rond de ingestelde temperatuur zijn normaal en zijn
geen storing van het apparaat.
COOLMATICfunctie
De COOLMATIC functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden voedsel in
de koelkast.
Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:
1. Druk op de COOLMATIC toets.
2. Het COOLMATIC display wordt ingeschakeld.
De COOLMATIC functie zorgt nu voor intensieve koeling. Een temperatuur van +2°C wordt
automatisch gekozen.
De COOLMATIC functie stopt automatisch na 6 uur.
U kunt de functie te allen tijde uitschakelen:
1. Druk op de COOLMATIC toets.
2. Het COOLMATIC display wordt uitgeschakeld.
Vakantiefunctie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode (bijv. de zomervakantie) zonder dat er vieze luchtjes ontstaan.
Het koelvak moet leeg zijn als de vakantiefunctie is ingeschakeld.
Om de functie in te schakelen:
1. houd de temperatuurregelaar ( + toets) ingedrukt tot de letter "H" (Holiday/Vakantie)
op het temperatuurdisplay verschijnt. De Holiday functie stelt de temperatuur in op ongeveer +15°C. De koelkast staat in de energiebesparende stand.
Om de functie uit te schakelen:
1. stel de gewenste temperatuur in door op de temperatuurregelaar te drukken.
FROSTMATICfunctie
De FROSTMATIC functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat
reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming.
Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:
1. Druk op de FROSTMATIC toets.
2. Het FROSTMATIC display wordt ingeschakeld.
De FROSTMATIC functie wordt na 52 uur automatisch uitgeschakeld.
U kunt de functie te allen tijde uitschakelen:
1. Druk op de FROSTMATIC toets.
2. Het FROSTMATIC display wordt uitgeschakeld.
Alarm hoge temperatuur
In het geval van een abnormale stijging van de temperatuur in de vriezer (bijv. stroomuitval) gaat het alarmlampje knipperen en klinkt er een zoemer.
Druk op de alarmresettoets om de zoemer uit te schakelen, het alarmlampje blijft knipperen.
De zoemer stopt automatisch als de temperatuur weer normaal is, het alarmlampje blijft
knipperen.
8
Het eerste gebruik
Druk op de alarmresettoets. Het alarmlampje gaat uit en tegelijkertijd wordt op het temperatuurdisplay van de vriezer gedurende ongeveer 5 seconden de hoogste temperatuur
weergegeven die in het vriesvak bereikt is.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar voren
gericht) in het voorgeplaatste schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan worden gekanteld om vooraf geopende flessen te bewaren.
Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden
geplaatst.
MAXIBOX lade
De lade is geschikt voor het bewaren van fruit en
groente.
Er zit een schotje in de lade dat in verschillende
standen gezet kan worden om aan persoonlijke
behoeftes te voldoen.
Er zit een rooster (indien aanwezig) op de bodem
van de lade om fruit en groente op afstand te
houden van eventuele vochtigheid op het oppervlak van de bodem.
Alle onderdelen in de lade kunnen verwijderd
worden om ze schoon te maken.
9
10
Nuttige aanwijzingen en tips
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u
als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats op
een andere gewenste hoogte terug.
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
De vriesmandjes hebben een limietstop om te
voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek om het mandje uit de vriezer te halen,
hem naar u toe en als het niet verder kan, verwijdert u het mandje door de voorkant naar boven te
kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het
mandje een beetje op en schuift u hem gekanteld
in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u hem terug op zijn plaats schuiven.
2
1
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dit is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dit is normaal.
Nuttige aanwijzingen en tips
11
Tips voor energiebesparing
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• de deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk
• verwijder de koelelementen niet uit de vriesmand.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
12
Onderhoud en reiniging
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Onderhoud en reiniging
13
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar
het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het
water overloopt en op het voedsel in de koelkast
gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
• trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit
• verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het
op een koele plaats
• verwijder de vriesladen
• breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv. dikke doeken of kranten.
Het ontdooien kan versneld worden door kommen
met heet water (niet kokend) in de vriezer te zetten.
• Maak het afvoerkanaal aan de onderkant van
het apparaat uit de ruststand los, duw het volgens de afbeelding naar beneden en plaats het
in de onderste vrieslade zodat u het water kunt
opvangen
• Schraap het ijs voorzichtig los als dit begint te
ontdooien. Gebruik een houten of kunststof
schraper
• Als al het ijs is gesmolten, maak het vak droog en schoon en plaats het afvoerkanaal
weer terug op zijn plek.
• Zet de koelkast aan en leg de ingevroren levensmiddelen terug.
Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste stand van de thermostaat
te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.
14
Problemen oplossen
Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen om de rijp van de verdamper te krabben, deze
zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
PROBLEMEN OPLOSSEN
LET OP!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund.
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten
op de vloer staan).
De compressor werkt
continu.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de temperatuur in de kamer.
De FROSTMATIC-functie is ingeschakeld.
Raadpleeg de ' FROSTMATICfunctie'.
De COOLMATIC-functie is ingeschakeld.
Raadpleeg de ' COOLMATIC-functie'.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat er
Zorg ervoor dat de producten de
water in de wateropvangbak kan achterwand niet raken.
stromen.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
15
Oplossing
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak boven de com- de verdamperbak.
pressor.
Er is te veel rijp en ijs.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten zijn te dicht op elkaar
geplaatst.
Berg de producten zo op dat er
een koude luchtcirculatie is.
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit
merk.
Het lampje vervangen
1. Schakel de wasautomaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact.
2. Druk het beweegbare deel in om de afdekking van het lampje te haken (1).
1
3. Haal de afdekking van het lampje (2).
4. Vervang de lamp met een lamp van hetzelfde voltage die specifiek is ontworpen
voor huishoudelijke apparaten.
5. Plaats de afdekking van het lampje terug.
6. Het apparaat aansluiten.
7. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
2
16
Technische gegevens
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
S80368KG
S80408KG
Afmeting
Hoogte
1850 mm
2010 mm
Breedte
595 mm
595 mm
Diepte
658 mm
658 mm
Tijdsduur
20 h
20 h
Voltage
230 - 240 V
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat
en op het energielabel.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Montage
17
B
A
20 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij
kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een
afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje
en de muur ten minste 100 mm bedragen om de
beste prestatie te garanderen Voor de beste prestatie dient u het apparaat echter niet onder een
afdakje te zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
100 mm
min
Plaats
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker
moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Afstandsstukken achterkant
U vindt de twee afstandhouders in het zakje met
de handleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
2
1
4
3
18
Montage
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,
het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd
zijn.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor
de schappen die het mogelijk maken de schappen
vast te zetten tijdens transport.
Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting van de pijl
(A).
2. Til het schap aan de achterkant op en duw het
naar voren tot het vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
A
B
C
Omkeerbaarheid van de deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker
uit het stopcontact is getrokken.
Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
Montage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Open de deuren. Schroef het middelste
scharnier (m2) los. Verwijder het kunststoffen tussenstuk (m1).
Verwijder de tussenstukken (m6) en verplaats ze naar de andere kant van het
scharnier (m5).
Verwijder de deuren.
Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste scharnier (m3, m4) en
monteer de pen op de andere kant.
Monteer de pen van het middelste
scharnier (m5) in het linkergat van de
onderste deur.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Verwijder, met behulp van gereedschap,
het deksel (b1). Schroef het onderste
scharnier (b2) en het tussenstuk (b3) los
en monteer ze aan de andere kant.
Zet het deksel (b1) terug op de andere
kant.
b1
b2
b3
8.
Verwijder de pluggen (1) aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze
naar de andere kant.
9.
Verwijder de handgreep. Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van
de staaf van de handgreep (h1). Schroef
de onderste beugel van de handgreep
los van de deur (h2).
Schroef de bovenste beugel van de
handgreep los van de deur (h3).
1
h1
h2
h3
19
20
Het milieu
10. Installeer de handgreep aan de andere
h4
h5
h6
kant.
Schroef de beugel van de handgreep
weer aan de deur (h4). Verdraai de beugel van de handgreep met de handgreep
en schroef deze aan de deur (h5) en de
gemonteerde beugel van de handgreep
(h6).
11. Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier (b2).
12. Breng het middelste scharnier (m2) aan in de linkeropening van de onderste deur.
13. Schroef het onderste scharnier (t1) los
en monteer het aan de andere kant.
14. Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
15. Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier (m5) en kantel beide
deuren enigszins.
16. Schroef het middelste scharnier (m2)
weer vast. Vergeet het kunststoffen tust1
senstuk (m1) niet.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast.
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet
precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend
wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice. Een deskundig monteur van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
21
22
23
210621867-A-052011
925032509
925032832
www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement