ZANUSSI ZRB636W Basic Guide

ZANUSSI ZRB636W Basic Guide
NL
FI
PT
SV
TR
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohje
Manual de instruções
Bruksanvisning
Kullanma Kılavuzu
Koel-vriescombinatie
Jääkaappipakastin
Combinado
Kyl-Frys
Buzdolabı
ZRB629W
ZRB634W
ZRB634S
ZRB636W
ZRB640W
ZRB940X
2
10
17
25
32
Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik. Electrolux wil
het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30% beperken, daarmee sparen we elk
jaar 12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve van het
milieu. Het lijkt misschien weinig, maar door iets te doen, doen we uiteindelijk veel.
Een complete handleiding kunt u vinden op www.electrolux.com
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen
veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
2
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet laten werken zonder afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Als u het stopcontact niet kunt bereiken, onderbreek
dan de stroomtoevoer.
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met
lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door
binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom
komen staan.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als
de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het
apparaat liggen.
Dagelijks gebruik
Installatie
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 2)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel.
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
3
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het ap-
paraat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat
uit te schakelen.
Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur
in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand instellen.
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste
vak.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur
op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Versvak (extra koel)
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Het Versvak is geschikt voor het bewaren van vers voedsel
zoals vis, vlees, schelp- en schaaldieren, omdat de temperatuur in dit vak lager is dan in de rest van de koelkast.
Het bevindt zich in het onderste gedeelte van de koelkast,
direct boven de groentenlade.
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is
normaal.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de
schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
• trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit
• Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een
paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats
• Verwijder de vriesladen
• Breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv. dikke
doeken of kranten.
Het ontdooien kan versneld worden door kommen met
heet water (niet kokend) in de vriezer te zetten.
• Maak het afvoerkanaal aan de onderkant van het apparaat uit de ruststand los, duw het volgens de afbeelding en plaats het in de onderste vrieslade zodat u het
water kunt opvangen
• Schraap het ijs voorzichtig los als dit begint te dooien.
Gebruik een houten of kunststof schraper
• Als al het ijs is gesmolten, maak het vak droog en
schoon en plaats het afvoerkanaal weer terug op zijn
plek.
5
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen
om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of
kunstmatige middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
• Zet de koelkast aan en leg de ingevroren levensmiddelen terug.
Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste
stand van de thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.
Technische gegevens
ZRB629W
ZRB634W
ZRB634S
ZRB636W
ZRB640W
ZRB940X
Afmeting
Tijdsduur
Hoogte
1540 mm
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Breedte
595 mm
595 mm
595 mm
595 mm
Diepte
632 mm
632 mm
632 mm
632 mm
20 u
20 u
20 u
20 u
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
Opstelling
N
+16°C tot + 32°C
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder
een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje
en de muur ten minste 100 mm bedragen om de beste
6
prestatie te garanderen . Voor de beste prestatie kunt u
het apparaat beter niet onder een afdakje zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
min.100 mm
Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn het apparaat
van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de
stekker moet daarom na installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
B
20 mm
A
Om deze te verwijderen
gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting van
de pijl (A).
2. Til het schap aan de
achterkant op en duw
het naar voren tot het
vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
Afstandsstukken achterkant en waterpas zetten
2
1
3
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden
zoals te zien is in de afbeelding.
Draai de schroeven los,
plaats het afstandsstuk
onder de kop van de
schroef en draai de
schroeven weer vast.
Zorg er voor dat, wanneer
u het apparaat plaatst, het
waterpas staat. Deze stand
kan bereikt worden met de
twee afstelbare voetjes die
aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
Waarschuwing! Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de
stekker uit het stopcontact is getrokken.
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten
tijdens transport.
7
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Open de deur. Schroef
het middelste scharnier
(m2) los. Verwijder het
kunststof afstandsstuk
(m1).
• Verwijder de afstandsstukken (m6) en verplaats ze naar de andere
kant van het scharnier
(m5).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linker pen
van het deksel van het
middelste scharnier
(m3, m4) en monteer het
op de andere kant.
• Monteer de pen van het
middelste scharnier
(m5) in het linker gat van
de onderste deur.
• Schroef het onderste
• Verwijder de pluggen
scharnier (b1) los.
(1) aan de bovenzijde
van beide deuren en ver• Verwijder de linker penplaats deze naar de annen van het deksel (b4)
dere kant.
en verplaats ze naar de
andere kant.
• Zet de onderste deur terug op het onderste
• Schroef het onderste
scharnier (b2).
scharnier (b1) vast op de
andere kant.
• Breng het middelste
scharnier (m2) aan in de
• Schroef het onderste
linker opening van de
scharnier (b2) en het afonderste deur.
standsstuk (b3) los en
monteer ze aan de andere kant.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de randen van de deuren parallel lopen met de zijkant
van het apparaat,
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
• Schroef het onderste
scharnier los en monteer het aan de andere
kant.
• Bevestig de bovenste
deur op het bovenste
scharnier.
• Plaats de bovenste deur
weer op het middelste
scharnier (m5) en kantel
de beide deuren enigszins.
• Schroef het middelste
scharnier (m2) weer
vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk (m1)
niet.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze gaat
passen of versnel dit proces door het betreffende onderdeel op te warmen met een gewone haardroger.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
8
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmaterialen
De materialen die voorzien zijn van het symbool kunnen gerecycled worden. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
9
Tämä helppokäyttöinen pikaopas sisältää kaikki uuden laitteesi perustiedot. Electrolux haluaa vähentää käyttöohjeisiin
liittyvää paperin kulutusta noin 30 %, mikä auttaa säästämään vuosittain 12 000 puuta. Pikaoppaat ovat eräs niistä
monista keinoista, joiden avulla Electrolux suojelee ympäristöä. Tämä yksittäinen teko voi tuntua pieneltä, mutta pienistä
puroista muodostuu suuri joki.
Täydellinen käyttöohje löytyy osoitteesta www.electrolux.com.
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se
kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai
henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke
pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman
läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos
entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko
jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
10
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen
kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai
muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta)
jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan
hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse
vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt
tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin
ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa
pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus 4) on irrotettu.
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava
varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai
märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa,
sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 5)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun
ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia
juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos
pistorasia ei ole ulottuvilla, katkaise virransyöttö päävirtakytkimestä.
• Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta lämmityslaitetta sulatuksen nopeuttamiseen. Liiallinen kuumuus voi vahingoittaa muovisia sisäpintoja ja kosteutta voi päästä sähköjärjestelmään.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä
kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä
seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin
osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
4) Mikäli varusteena
5) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
11
• Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 6)
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
täpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja
jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytös-
Käyttö
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon O.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi kääntämällä
lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskimääräinen asetus on yleensä sopivin.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Päivittäinen käyttö
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista kääntämällä lämpötilan säätimen korkeampaan, maksimilämpötilan asetukseen.
Tärkeää Tällöin jääkaappiosaston lämpötila voi laskea
alle 0 °C:n. Jos näin käy, palauta pakastimen lämpötilan
säädin korkeamman lämpötilan asetukseen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet ylimpään osastoon.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä
12
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään
kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai
huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Kylmäsäilytys
Kylmäsäilytyslokero soveltuu tuoreen kalan, lihan ja äyriäisten säilyttämiseen, sillä lokeron lämpötila on alhai-
sempi kuin muualla jääkaapissa. Kylmäsäilytyslokero sijaitsee jääkaapin alaosassa, vihanneslaatikon yläpuolella.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä
jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa
kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu
hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää
ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä on
normaalia.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se
haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden
tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä
puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä, joka on
kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Pakastimen sulattaminen
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
• Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite pois toiminnasta.
• Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
• Poista pakastimen vetolaatikot.
• Laita laatikoiden ympärille eristävää materiaalia, esimerkiksi huopa tai sanomalehtiä.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla kuumaa vettä (ei kiehuvaa) sisältäviä astioita pakastimen sisään.
• Irrota tyhjennyskanava säilytysasennosta, työnnä se
laitteen sisään kuvan mukaisesti ja laita tyhjennysaukon alle astia sulatusveden keräämiseksi.
• Kun jää alkaa sulaa, raaputa se varovasti irti. Käytä
puista tai muovista kaavinta.
• Kun kaikki jää on sulanut, puhdista sisäpinnat ja pyyhi
ne kuiviksi ja laita tyhjennyskanava sen jälkeen takaisin
säilytyspaikkaansa.
• Kytke pakastin toimintaan ja laita pakasteet takaisin
kaappiin.
Laitteen on suositeltavaa antaa toimia termostaattikytkimen suurimmassa asetuksessa muutaman tunnin ajan,
jotta riittävä säilytyslämpötila saavutetaan mahdollisimman pian.
13
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä metalliesineitä
huurteen poistamisessa haihduttimesta, sillä tämä voi
vahingoittaa sitä. Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla keinotekoisilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää
niiden turvallista säilytysaikaa.
Tekniset tiedot
ZRB629W
ZRB634W
ZRB634S
ZRB636W
ZRB640W
ZRB940X
Mitat
Korkeus
1540 mm
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Leveys
595 mm
595 mm
595 mm
595 mm
Syvyys
632 mm
632 mm
632 mm
632 mm
20 h
20 h
20 h
20 h
Lämmönnousuaika
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle
puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
Asennus
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa
laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
T
+16 °C – 43 °C
Sijoituspaikka
Laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin
alapuolelle, laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee
olla vähintään 100 mm parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin välttää sijoittamasta laitetta keittiökaapin alapuolelle. Laite
14
Varoitus! Laite on tarvittaessa voitava kytkeä irti
verkkovirrasta, minkä vuoksi pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.
min.100 mm
Sijoittaminen
voidaan säätää tarkasti vaakatasoon sen pohjassa olevan
yhden tai useamman säätöjalan avulla.
A
20 mm
Huomio Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman
turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
B
Takaosan välikappaleet ja tasapainotus
2
1
3
Käyttöohjeen pussissa on
kaksi välikappaletta, jotka
on kiinnitettävä laitteeseen kuvan mukaisesti.
Löysää ruuvit ja aseta välikappale ruuvin kannan
alle. Kiristä lopuksi ruuvit.
Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista, että se on
vaakatasossa. Voit säätää
laitteen vaakatasoon laitteen pohjassa, etupuolella
olevilla säätöjaloilla.
Hyllyjen kiinnikkeiden irrottaminen
Hyllyt on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi kiinnikkeillä, jotka
estävät niiden liikkumisen ja vaurioitumisen.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli
edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Varoitus! Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin
aloitat mitään toimenpiteitä.
Tärkeää Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan toinen
henkilö, joka pitelee laitteen ovia tukevasti toimenpiteiden
aikana.
Irrota kiinnikkeet seuraavasti:
1. Siirrä kiinnikkeitä
nuolen (A) suuntaan.
2. Nosta hyllyä takaosasta ja vedä eteenpäin, kunnes se vapautuu (B).
3. Poista kiinnikkeet
(C).
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
15
• Avaa ovet. Ruuvaa keskimmäinen sarana (m2)
irti. Poista muovinen välilevy (m1).
• Irrota välikappale (m6)
js siirrä se saranatapin
(m5) toiselle puolelle.
• Irrota ovet.
• Irrota keskimmäisen saranan vasemmanpuoleisen suojuksen tappi
(m3,m4) ja siirrä toiselle
puolelle.
• Kiinnitä keskimmäisen
saranan (m5) tappi alaoven vasemmanpuoleiseen reikään.
• Ruuvaa irti alasarana
• Irrota kummakin oven
(b1).
yläosassa olevat tulpat
(1) ja siirrä ne toiselle
• Irrota vasemmanpuoleipuolelle.
sen suojuksen tapit (b4)
ja siirrä ne toiselle puo- • Työnnä alaovi alasaralelle.
nan tappiin (b2).
• Ruuvaa alasarana (b1) • Työnnä keskisarana
kiinni vastakkaiselle
(m2) alaoven vasempuolelle.
manpuoleiseen reikään.
• Ruuvaa alasaranan tappi
(b2) ja välilevy (b3) irti
ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.
Tarkista lopuksi seuraavat asiat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Ovien reunat ovat laitteen reunojen suuntaiset.
• Magneettitiiviste on tarttunut tiukasti kaappiin.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim. talvella),
tiiviste ei mahdollisesti tartu hyvin. Odota tässä tapauk-
• Kierrä yläsaranan tappi
auki ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.
• Aseta yläovi yläoven saranaan.
• Työnnä yläovi keskisaranan tappiin (m5) kallistaen kevyesti kumpaakin ovea.
• Ruuvaa keskisarana
(m2) takaisin paikalleen.
Muista kiinnittää myös
muovinen välilevy (m1).
sessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään, tai voit nopeuttaa
tarttumista kuumentamalla osaa tavallisella hiustenkuivaajalla.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse,
voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven kätisyyden korvausta vastaan.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
16
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Materiaalit, joissa on symboli , ovat kierrätettäviä. Vie
pakkausmateriaalit kullekin materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.
Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples de utilizar. A
Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador em 30%, o que ajudará
a poupar 12.000 árvores todos os anos. O Manual de Utilizador Rápido é um dos muitos passos dados pela Electrolux
para preservar o ambiente. Poderá ser um pequeno passo, mas fazendo pouco consegue-se alcançar muito.
Encontrará um Manual do Utilizador completo em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde
estas instruções e certifique-se de que elas acompanham
o aparelho em caso de transferência ou venda, para que
todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por
omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte
o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e
retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para utilização doméstica.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/
ou bebidas numa casa normal, como explicado neste
manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este
fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito
refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação sem
obstruções.
17
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos
no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo
de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou
danificada pela parte traseira do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer
e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta,
não introduza a ficha de alimentação. Existe um
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada 7) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois
pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico
do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 8)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas.
7) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
8) Se o aparelho não criar gelo
18
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a
ficha da tomada. Se não conseguir alcançar a tomada,
corte a fonte de alimentação.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico
de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro aparelho
de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor
excessivo pode danificar o interior de plástico e a humidade pode entrar no sistema eléctrico tornando-o
activo.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do
frigorífico para presença de água descongelada. Se
necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício
estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior
do aparelho.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos.
Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de
danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu.
Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes
de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse
ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do
aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as
instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar
virada para uma parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 9)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a assistência da máquina devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• Este aparelho deve ser reparado por um Centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não
deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o
aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas
aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais.
Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente
na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros
do relógio para uma definição média.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura
para a posição "O".
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo
prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos não é necessário alterar
a definição média.
No entanto, para uma operação de congelação mais rápida, rode o regulador de temperatura para definições
superiores para obter a frescura máxima.
Importante Nesta condição, a temperatura do
compartimento do congelador pode descer abaixo dos
0°C. Se isto ocorrer reinicie o regulador de temperatura
para uma definição mais quente.
Coloque os alimentos frescos a serem congelados no
compartimento superior.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no
mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado
na tabela de características técnicas em "tempo de
reinício", os alimentos descongelados têm de ser
consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente
e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).
9) Se estiver prevista uma ligação hídrica
19
Descongelação
Baixa temperatura
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico
ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados
ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
A gaveta de baixa temperatura é adequada para guardar
alimentos frescos como peixe, carne, marisco, pois a
temperatura é mais baixa do que no resto do frigorífico.
Está colocada na parte inferior do frigorífico, directamente
por cima da gaveta dos vegetais.
Sugestões e conselhos úteis
Sons de funcionamento normais
• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue quando
o refrigerante estiver a ser bombeado através das bobinas ou tubagens. Isto está correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está
a ser bombeado e ouvirá um som surdo e um ruído
pulsante proveniente do compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica poderá provocar um ruído repentino de estilhaçar. É natural e não constitui um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto.
• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá um "clique" ténue no regulador da temperatura. Isto está correcto.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do
compartimento do frigorífico sempre que o compressor
de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para
um recipiente especial, colocado na parte traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de descarga
da água resultante da descongelação no centro do canal
do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo
excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o
agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido
no orifício de descarga.
20
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas
prateleiras do congelador e em redor do compartimento
superior.
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5 mm.
Para remover o gelo, execute estes passos:
• retire a ficha da tomada ou desligue o aparelho
• retire os alimentos armazenados, envolva-os em várias
páginas de jornal e coloque-os num local frio
• retire as gavetas do congelador
• coloque material isolante à volta das gavetas, p. ex.
cobertores ou jornais.
Pode acelerar a descongelação colocando tigelas com
água quente (não a ferver) no congelador.
• Solte o canal de drenagem da posição de repouso,
puxe-o de acordo com a ilustração e coloque-o no
fundo do congelador onde a água pode acumular
• raspe com cuidado o gelo quando começar a descongelar. Use um raspador de madeira ou de plástico
• quando o gelo tiver derretido todo, limpe e seque o
congelador e volte a colocar o canal de drenagem no
respectivo local.
• ligue o aparelho e volte a colocar os alimentos congelados.
Recomenda-se deixar o aparelho a funcionar durante algumas horas na posição mais alta do termóstato para que
a temperatura de armazenamento adequada seja atingida
o mais rápido possível.
Importante Nunca utilize ferramentas de metal
pontiagudas para raspar o gelo do evaporador, pois pode
danificá-lo. Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles recomendados pelo
fabricante. Um aumento de temperatura das embalagens
de alimentos congelados, durante a descongelação, pode
encurtar a vida útil de armazenamento.
Dados técnicos
ZRB629W
ZRB634W
ZRB634S
ZRB636W
ZRB640W
ZRB940X
Dimensões
Tempo de reinício
Altura
1540 mm
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Largura
595 mm
595 mm
595 mm
595 mm
Profundidade
632 mm
632 mm
632 mm
632 mm
20 h
20 h
20 h
20 h
As informações técnicas encontram-se na placa de dados
no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de
energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de segurança"
cuidadosamente para a sua segurança e
funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura
ambiente que corresponde à classe climática indicada na
placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
21
Local
Retirar os suportes das prateleiras
O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor,
como sejam radiadores, termoacumuladores, luz solar
directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente na traseira do aparelho. Para garantir o melhor
desempenho, se o aparelho estiver sob um armário de
parede suspenso, a distância mínima entre o topo do armário e o armário de parede deverá ser de, no mínimo,
100 mm. No entanto, o aparelho não deve ser colocado
sob armários suspensos. O nivelamento preciso é garantido por um ou mais pés ajustáveis na base do aparelho.
O aparelho está equipado com retentores de prateleiras
que possibilitam fixá-las durante o transporte.
Advertência Tem de ser possível desligar o
aparelho da fonte de corrente; Assim, a ficha tem de
estar facilmente acessível após a instalação.
min.100 mm
Ligação eléctrica
B
20 mm
A
Espaçadores traseiros e nivelamento
2
3
No saco com a documentação encontram-se dois
espaçadores que têm de
ser instalados como indicado na figura.
Desaperte os parafusos,
introduza o espaçador debaixo da cabeça do parafuso e volte a apertar os
parafusos.
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de
alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este
objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação
à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Reversibilidade da porta
1
22
Para os remover, proceda
do seguinte modo:
1. Desloque os suportes
das prateleiras na direcção da seta (A).
2. Levante a prateleira
na parte de trás e puxe-a para a frente até
a soltar (B).
3. Retire os retentores
(C).
Advertência Antes de executar qualquer operação
retire a ficha da tomada.
Quando instalar o aparelho assegure-se de que fica nivelado. Isto pode ser
obtido através de dois pés
ajustáveis na base, à frente.
Importante Recomendamos que execute as seguintes
operações com outra pessoa, que irá segurar as portas
do aparelho durante as operações.
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Abra a porta. Desaparafuse a dobradiça do
meio (m2). Retire o espaçador de plástico
(m1).
• Retire o espaçador (m6)
e mova-o para o outro
lado da cavilha da dobradiça (m5).
• Retire as portas.
• Retire os pinos de coberta à esquerda da dobradiça central (m3,m4)
e coloque no lado oposto.
• Coloque o pino da dobradiça central (m5) no
orifício à esquerda da
porta inferior.
• Desaparafuse a dobra- • Retire os tampões (1) no
diça inferior (b1)
lado superior de ambas
as portas e coloque-os
• Retire os pinos de cono lado oposto.
bertura à esquerda (b4)
e coloque no lado opos- • Volte a colocar a porta
to.
inferior no pino (b2) da
dobradiça inferior.
• Volte a aparafusar a dobradiça inferior (b1) no • Insira a dobradiça cenlado oposto.
tral (m2) na abertura da
esquerda da porta infe• Desaparafuse o pino
rior.
(b2) da dobradiça inferior e o espaçador (b3) e
coloque-os no lado
oposto.
Faça uma verificação final para se certificar de que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• Os limites das portas correm paralelos ao limite da
parede lateral do aparelho.
• A junta magnética está colada ao aparelho.
• A porta abre e fecha correctamente.
Se a temperatura ambiente for fria (por ex. no Inverno),
pode acontecer que a junta não adira perfeitamente ao
• Desaparafuse o pino da
dobradiça superior e coloque-o no lado oposto.
• Coloque a porta superior no pino superior.
• Volte a colocar a porta
superior na dobradiça
central (m5) inclinando
ligeiramente as duas
portas.
• Volte a aparafusar a dobradiça central (m2).
Não se esqueça do espaçador de plástico
(m1).
aparelho. Neste caso, aguarde até que a junta adira naturalmente ou acelere o processo aquecendo a parte afectada com um secador de cabelo convencional.
Caso não queira executar as operações acima mencionadas, contacte o Centro de Apoio ao Cliente mais perto.
Os custos da execução da reversibilidade das portas pelo
técnico do Centro de Apoio ao Cliente serão suportados
por si.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
23
Materiais de embalagem
Os materiais com o símbolo são recicláveis. Coloque
a embalagem num recipiente de recolha adequado para a
reciclar.
24
Denna snabbguide innehåller alla basfakta om din nya produkt och är enkel att använda. Electrolux har som målsättning
att minska företagets förbrukning av papper till bruksanvisningar med cirka 30 %, vilket kommer att rädda 12.000 träd
varje år. Snabbguiden är en av många åtgärder som Electrolux vidtar för att värna om miljön. Det må vara ett litet steg,
men genom att bidra med lite åstadkommer vi mycket.
En komplett bruksanvisning är tillgänglig på www.electrolux.com
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda
produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant
läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder produkten
första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god
kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och
information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar
inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten
för att säkerställa att de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från
eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten
som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att
bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar,
skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren
obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för
barn.
• Denna frysbox är endast avsedd för användning i hemmet.
• Frysboxen är avsedd för förvaring av matvaror och
drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i frysboxen, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts
för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel.
Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas
under transport och installation av frysboxen.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande
källor
– ventilera noga rummet där frysboxen står
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras eller täpps igen.
25
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal.
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av
frysboxens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när frysboxen
har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst.
Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Frysboxen får inte användas utan att lampglaset
10) sitter på plats över den inre belysningen.
• Denna frysbox är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i
dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan
leda till hudsår eller frost/frysskador.
• Se till att frysboxen inte exponeras för direkt solsken
under långa perioder.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i frysboxen.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i frysboxen
eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den
bakre väggen. 11)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från frysboxens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i
frysboxen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren
som då kan explodera och skada frysboxen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras
direkt från frysboxen.
10) I förekommande fall.
11) Om frysboxen är frostfri
26
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget
före underhåll. Slå ifrån med huvudströmbrytaren om
du inte kommer åt eluttaget.
• Innan du använder produkten första gången, rengör
insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och lite neutral såpa för att ta bort den typiska lukten
hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från
produkten. Använd en plastskrapa.
• Använd aldrig en hårtork eller andra elektriska produkter för att påskynda avfrostningen. För hög värme
kan skada plastdelarna inne i produkten, och fukt kan
tränga in i det elektriska systemet och göra det strömförande.
• Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat
vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på
produktens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har
några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den
är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall
förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst två timmar innan
du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka
i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig
ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd
mot en vägg för att undvika risken för brännskador
genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller
spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation
av produkten.
• Produktenfår endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 12)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra
service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får
användas.
skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför
kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material
kan
i denna produkt som är märkta med symbolen
återvinnas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen
eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
Användning
Sätta på kylen/frysen
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av kylen/frysen
För att stänga av kylen/frysen, vrid temperaturreglaget till
"O"-läget.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• Vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för
att erhålla låga kylnivåer.
• Vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna
för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Daglig användning
Infrysning av färsk mat
Förvaring av fryst mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och
långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat behöver inte den medelhöga
inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget vridas till en högre inställning för att erhålla en högre kyleffekt.
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge,
låt frysen stå på i minst två timmar innan du lägger in
några matvaror.
Viktigt I detta läge kan temperaturen i kylskåpsutrymmet
sjunka under 0 °C. Ställ i så fall in temperaturreglaget på
en varmare inställning.
Placera den färska maten som skall frysas in i det övre
facket.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid
ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under "Stigtid", måste
den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i
kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan
de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
12) Om produkten har en vattenanslutning
27
Kallförvaring
Kallutrymmet är lämplig för förvaring av färska livsmedel
som fisk, kött, skaldjur eftersom temperaturen här är lägre
än övriga delen av kylen. Det sitter i kylens nedre del,
direkt över grönsakslådan.
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud
när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och
det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt
knäppande ljud. Detta är ett naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett svagt "klick"
höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget
innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av
en auktoriserad servicetekniker.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från avdunstaren i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en
särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på
produktens baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt
det övre facket.
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3-5
mm.
Utför följande steg för att avlägsna frosten:
28
• Stäng av produkten eller koppla loss den från eluttaget.
• Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera lager
med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
• Plocka ut fryslådorna.
• Linda in lådorna i isolerande material, t.ex. filtar eller
tidningspapper.
Avfrostningen kan påskyndas genom att ställa skålar med
hett vatten (ej kokande) i frysen.
• Lossa tömningskanalen från dess viloläge. Tryck in
den såsom figuren visar och placera den i den nedre
fryslådan där vattnet kan samlas upp.
• Skrapa försiktigt av isen när den börjar att tina. Använd
en trä- eller plastskrapa för detta.
• När all is har smält, rengör insidan och torka torrt och
sätt tillbaka tömningskanalen på plats.
• Sätt på frysen och lägg in de frysta matvarorna.
Vi rekommenderar att du låter produkten stå i några timmar med temperaturvredet i maximalt läge så att tillräcklig
förvaringstemperatur nås så snabbt som möjligt.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa
av frost från avdunstaren eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att
påskynda upptiningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En temperaturstigning
hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan
förvaras utan säkerhetsrisk.
Tekniska data
ZRB629W
ZRB634W
ZRB634S
ZRB636W
ZRB640W
ZRB940X
Mått
Höjd
1540 mm
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Bredd
595 mm
595 mm
595 mm
595 mm
Djup
632 mm
632 mm
632 mm
632 mm
20 h
20 h
20 h
20 h
Temperaturökningstid
Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i skåpet samt på energietiketten.
Installation
Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Omgivningstemperatur
Varning Det måste gå att koppla bort produkten från
elnätet. Stickkontakten måste därför vara lätt att
komma åt när produkten har installerats.
A
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
B
20 mm
Klimatklass
överhängande väggenheter. Produkten kan justeras in i
våg med en eller flera justerbara fötter.
min.100 mm
Försiktighet För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs
noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du
installerar produkten.
Placering
Produkten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor
såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt produktens baksida.
För att säkerställa bästa prestanda om produkten placeras
under en överhängande väggenhet måste det vara minst
100 mm avstånd mellan produktens ovansida och väggenheten. Produkten bör dock helst inte placeras under
29
Bakre distanshållare och avvägning
2
1
3
I påsen med bruksanvisningen finns två distanshållare som skall monteras såsom visas i figuren.
Lossa på skruvarna, för in
distanshållarna under
skruvarnas huvuden och
dra åt skruvarna.
Se till att produkten står i
våg där den installeras.
Justera vid behov produkten med de två främre, justerbara fötterna.
Borttagning av hyllspärrarna
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med produktens
märkdata som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för
CE-märkning.
Omhängning av dörrar
Varning Koppla loss produkten från eluttaget innan
du påbörjar arbetet.
Viktigt Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med
att hålla ett fast grepp om dörrarna under arbetets gång.
Ditt kylskåp är utrustat med hyllspärrar för att låsa hyllorna
under transport.
För att ta bort hyllspärrarna:
1. Flytta hyllspärrarna i
pilens riktning (A).
2. Lyft hyllan bakifrån
och tryck den framåt
tills den kommer fri
(B).
3. Ta bort spärrarna (C).
m1 m2
1
m5 m6
m3
30
m4
• Öppna dörrarna. Skruva
loss det mellersta gångjärnet (m2). Avlägsna
distanshållaren av plast
(m1).
• Avlägsna distanshållaren (m6) och flytta den
till andra sidan av gångjärnsupphängningen
(m5).
• Avlägsna dörrarna.
• Avlägsna den vänstra
kåpsprinten från det
mellersta gångjärnet
(m3, m4) och flytta den
till andra sidan.
• Sätt det mellersta gångjärnets (m5) sprint i det
vänstra hålet på den
nedre dörren.
• Skruva loss det nedre
• Avlägsna pluggarna (1)
gångjärnet (b1).
ovanpå båda dörrarna
och flytta dem till andra
• Avlägsna de vänstra
sidan.
kåpsprintarna (b4) och
flytta dem till andra si- • Haka fast den nedre dördan.
ren på den nedre gångjärnsupphängningen
• Skruva fast det nedre
(b2).
gångjärnet (b1) på motsatta sidan.
• Sätt i det mellersta
gångjärnets (m2) i det
• Skruva loss den nedre
vänstra hålet på den
gångjärnsupphängnedre dörren.
ningen (b2) och distanshållaren (b3) och
placera dem på motsatta
sidan.
Kontrollera slutligen att:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Dörrkanterna löper parallellt med produktens kanter.
• Magnettätningen sitter fast ordentligt.
• Dörrarna öppnar och stänger ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen
• Avlägsna den övre
gångjärnsupphängningen och placera den
på motsatta sidan.
• Haka fast den övre dörren på den övre gångjärnsupphängningen.
• Luta dörrarna något och
haka fast den övre dörren på den mellersta
gångjärnsupphängningen (m5).
• Skruva fast det mellersta
gångjärnet (m2). Glöm
inte plastdistansen
(m1).
har anpassat sig på naturlig väg eller påskynda processen
genom att värma upp aktuell del med en vanlig hårtork.
Om du inte vill hänga om dörrarna själv kan du kontakta
Electrolux Service. En servicetekniker hänger om dem mot
en avgift.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Material märkta med symbolen
kan återvinnas. Kassera förpackningsmaterialet i lämpliga behållare för återvinning.
31
Bu Hızlı başlangıç kılavuzu, yeni ürününüzle ilgili tüm temel bilgileri içermekte olup kullanımı
kolaydır. Electrolux, kullanıcı kılavuzlarına harcanan kağıt tüketimini %30 oranında azaltmayı
amaçlamaktadır ki bu da yılda 12,000 ağacın korunması anlamına gelmektedir. Bu Hızlı
başlangıç kılavuzu, çevre açısından Electrolux’ün aldığı birçok önlemden bir tanesidir. Küçük
bir adım olabilir, ancak küçük adımlarla büyük işler başarılabilir.
Kullanma kılavuzunun tamamına www.electrolux.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Güvenlik Bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı
için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullan‐
madan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuç‐
ları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere,
dikkatle okuyun. Gereksiz hatalardan ve ka‐
zalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm
kişilerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik
özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması önem‐
lidir. Bu kılavuzu saklayın ve cihaz başka bir
yere taşındığında veya satıldığında berabe‐
rinde verin, böylece cihazı kullanacak diğer
kişilerin de cihazın kullanımı ve güvenlik için
yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi
olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zarar‐
lardan sorumlu olmadığından, kendi can ve
mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatların‐
daki uyarıları dikkate alın.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin
güvenliği
• Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gö‐
zetim güvenliklerinden sorumlu kişi tara‐
fından sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal
veya zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (ço‐
cuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi ol‐
mayanlarca kullanılmamalıdır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamayacakla‐
rından emin olunması için gözetim altında
tutulmalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun. Boğulma riski söz konusudur.
• Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oy‐
nayan çocukları elektrik çarpmaması ve ci‐
hazda kilitli kalmamaları için fişini prizden
çekin, elektrik kablosunu kesin (mümkün
olduğunca cihaza yakın kısmından) ve ka‐
pağını çıkartın.
32
• Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu ci‐
haz, kapısında veya kapağında yaylı bir ki‐
lit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın
yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çı‐
karmadan önce kilit mekanizmasını kulla‐
nılmaz hale getirin. Bu şekilde, çocukların
cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine za‐
rar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
Dikkat Havalandırma menfezlerini,
tıkanmasını önleyerek temiz halde
tutunuz.
• Cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlan‐
mıştır.
• Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklan‐
dığı gibi bir evde kullanılan yiyecek ve/ve‐
ya içecekleri muhafaza etmek amacıyla
üretilmiştir.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak için me‐
kanik bir aygıt veya başka suni bir yöntem
kullanmayınız.
• Üretici firma tarafından onaylanmadığı sü‐
rece, diğer elektrikli cihazları (dondurma
yapma makineleri gibi) soğutucu cihazla‐
rın içinde kullanmayınız.
• Soğutucu devresine zarar vermeyiniz.
• Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle ol‐
dukça dost doğal bir gaz olan ve bununla
birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu izobü‐
tan (R600a) bulunmaktadır.
Cihazın nakliyesi ve montajı süresince,
soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin
hasar görmediğinden emin olunuz.
Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
– çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını
uzak tutunuz,
– cihazın yerleştirildiği odayı iyice hava‐
landırınız.
• Bu ürünün özelliklerini değiştirmek veya
ürünü herhangi bir şekilde modifiye etmek
tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar
bir kısa-devreye ve/veya elektrik çarpma‐
sına neden olabilir.
Uyarı Herhangi elektrikli bir parça (elek‐
trik kablosu, fiş, kompresör), sertifikalı
bir servis yetkilisi veya kalifiye bir servis per‐
soneli tarafından değiştirilmelidir.
1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkı‐
şıp ezilmediğinden emin olunuz. Sıkı‐
şıp ezilmiş veya hasar görmüş bir elek‐
trik fişi aşırı ısınabilir ve bir yangına ne‐
den olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğiniz‐
den emin olunuz.
4. Elektrik kablosunu çekmeyiniz.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi tak‐
mayınız. Elektrik çarpması veya yan‐
gın riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının
kapağı 13) olmadan çalıştırmayınız.
• Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunma‐
lıdır.
• Eğer elleriniz nemli/ıslak ise, dondurucu‐
dan bir şey çıkartmayınız veya dokunma‐
yınız aksi halde cildiniz tahriş olabilir veya
donma/soğuk yanığına neden olabilir.
• Cihazın uzun süre güneş ışığına maruz
kalmasını önleyiniz.
Günlük kullanım
• Sıcak kapları cihazın içindeki plastik par‐
çaların üzerine koymayınız.
• Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayınız,
çünkü bunlar patlayabilir.
• Gıda ürünlerini direk olarak arka paneldeki
hava çıkışına dayamayınız. 14)
• Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten
sonra tekrar dondurulmamalıdır.
• Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda
üreticisinin talimatlarına göre muhafaza
ediniz.
• Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine
harfiyen riayet edilmelidir.
• Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecek‐
ler koymayınız, çünkü bu sıvılar bulunduk‐
ları kabın içinde basınç oluşturur ve sonuç
olarak patlayıp cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
• Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarılır çı‐
karılmaz direk tüketilirse, don yanıklarına
neden olabilir.
Bakım ve temizlik
• Bakım işleminden önce, cihazı kapatınız
ve elektrik fişini prizden çekiniz. Eğer elek‐
trik prizine erişemiyorsanız, elektrik besle‐
mesini kesiniz.
• Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek
için cihazın iç kısmını ve dahili aksesuar‐
larını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak
yıkayınız ve daha sonra iyice kurulayınız.
• Cihazı metal nesneler kullanarak temizle‐
meyiniz.
• Cihazın buzunu temizlemek için keskin
nesneler kullanmayınız. Plastik bir raspa
kullanınız.
• Buz çözme işlemini hızlandırmak için bir
saç kurutma makinesi veya diğer ısıtıcı ci‐
hazları asla kullanmayınız. Aşırı ısı plastik
iç kısma zarar verebilir ve nem elektrik sis‐
temine girerek kaçağa neden olabilir.
13) Eğer lamba kapağı varsa.
14) Eğer cihaz No-Frost ise.
33
• Buzdolabındaki tahliye kısmında donmuş
su olup olmadığını düzenli olarak kontrol
ediniz. Gerekirse tahliye kısmını temizleyi‐
niz. Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su cihazın
alt kısmında toplanacaktır.
Montaj
Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili
paragraflarda verilen talimatlara uyun.
• Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar olup
olmadığını kontrol edin. Eğer hasar varsa
cihazın fişini prize takmayın. Olası hasar‐
ları derhal satın aldığınız yere bildirin. Böy‐
le bir durumda ambalajı atmayın.
• Yağın geri kompresöre akmasını sağla‐
mak için, cihazın fişini takmadan önce en
az iki saat beklemeniz önerilir.
• Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı ol‐
malıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Ye‐
terli havalandırma sağlamak için, montajla
ilgili talimatlara uyun.
• Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak
parçalarına (kompresör, yoğuşturucu) do‐
kunulmasını engellemek amacıyla cihazın
arka kısmı mümkünse bir duvara yaslan‐
malıdır.
• Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının
yakınına yerleştirilmemelidir.
• Cihaz monte edildikten sonra elektrik pri‐
zinin erişilebilir konumda kaldığından emin
olun.
• Sadece içilebilir kalitedeki su kaynaklarına
bağlayın. 15)
Servis
• Cihazın servisi için elektrikle ilgili her türlü
iş, kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
• Bu ürünün servis işlemleri bir yetkili servis
tarafından yapılmalı ve sadece orijinal ye‐
dek parçalar kullanılmalıdır.
Çevre Koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve ya‐
lıtım malzemelerinde ozon tabakasına
zarar veren gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kent‐
sel atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır.
Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerir: cihaz, ye‐
rel yetkili makamlarınızdan bilgi edinebile‐
ceğiniz yürürlükteki kanunlara uygun olarak
elden çıkartılmalıdır. Soğutma ünitesine,
özellikle ısı eşanjörü yakınındaki kısma zarar
gelmesini önleyin. Bu cihazda kullanılan ve
simgesiyle işaretli olan malzemeler geri
dönüşümlüdür.
Çalıştırma
Açma
Fişi prize takın.
Isı ayar düğmesini saat yönünde çevirerek
bir orta ayara getirin.
Kapatma
Cihazı kapatmak için, ısı ayar düğmesini "O"
konumuna getirin.
Sıcaklık ayarlaması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
15) Eğer bir su bağlantısı varsa
34
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri ya‐
pınız:
• Minimum soğukluk elde etmek için ısı ayar
düğmesini düşük ayarlara getiriniz.
• Maksimum soğukluk elde etmek için ısı
ayar düğmesini yüksek ayarlara getiriniz.
Bir orta seviye ayarı genelde en uygun
olanıdır.
Günlük Kullanım
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin don‐
durulması, dondurulmuş ve derin dondurul‐
muş yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için
uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, orta ayarın
değiştirilmesi gerekmez.
Ancak daha hızlı bir dondurma işlemi için,
maksimum soğukluk elde etmek amacıyla ısı
ayar düğmesini yüksek ayarlara getirin.
Önemli Bu durumda, soğutucu bölmesi
sıcaklığı 0°C'nin altına düşebilir. Böyle bir
durumla karşılaşırsanız, sıcaklık ayar
düğmesini daha sıcak bir ayara getirin.
Dondurulacak olan taze yiyeceği en üst böl‐
meye yerleştirin.
Donmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir
süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecek‐
leri dondurucuya yerleştirmeden önce cihazı
en az 2 saat en soğuk ayarda çalışmaya bı‐
rakın.
elektrik kesintisi, teknik özellikler bölümünde
"başlatma süresi" kısmında belirtilen
süreden daha uzun sürerse, buzu çözülen
yiyecek hemen tüketilmeli, veya derhal
pişirilerek yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
Buz eritme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş gı‐
dalar kullanılmadan önce, soğutucu bölme‐
sinde veya oda sıcaklığında (bu işlem için
gereken süreye bağlı olarak) buzu eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıldığı
anda donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böy‐
le bir durumda pişirme işlemi daha uzun sü‐
recektir.
Düşük sıcaklık bölmesi
Düşük sıcaklık bölmesi, içindeki sıcaklık buz‐
dolabının diğer bölümlerine göre daha düşük
olduğu için balık, et, deniz ürünleri gibi taze
gıdaların muhafazası için uygundur. Buzdo‐
labının alt kısmında, sebze çekmecesinin he‐
men üstündedir.
Önemli Örneğin bir elektrik kesintisi
yüzünden istenmeden buz çözülürse, eğer
Yararlı İpuçları Ve Bilgiler
Normal çalışma sesleri
• Soğutucu, bobinler veya borular üzerinden
pompalanırken, hafif bir çalkalanma ve fo‐
kurdama sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir.
• Kompresör çalışırken soğutucu pompa‐
lanmaktadır ve bu işlem sırasında kom‐
presörden bir fan çalışma sesi ile bir titre‐
şim gürültüsü işitebilirsiniz. Bu normaldir.
• Termik genleşme, ani bir çatlama sesi işit‐
menize neden olabilir. Bu gayet doğaldır
ve tehlikeli bir fiziksel olay değildir. Bu nor‐
maldir.
• Kompresör çalışmaya geçerken veya du‐
rurken, ısı ayarlayıcı mekanizmadan gelen
hafif bir "klik" sesi işitebilirsiniz. Bu normal‐
dir.
Bakım Ve Temizlik
Dikkat Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın fişini prizden
çekin.
kım ve şarj işlemleri sadece yetkili teknisyen‐
ler tarafından yapılmalıdır.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidro‐
karbonlar içermektedir; dolayısıyla ba‐
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı devresin‐
deki buzlar, normal çalışma esnasında motor
Buzdolabının buzunun çözülmesi
35
kompresörü her durduğunda otomatik olarak
giderilir. Buz çözme suyu bir kanal vasıtasıy‐
la motor kompresörü üzerinden geçerek bu‐
harlaştırıldığı yer olan cihazın arka tarafın‐
daki özel bir kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için, soğutucu
bölmesi kanalının ortasındaki buz çözme su‐
yu tahliye deliğinin periyodik olarak temizlen‐
mesi önemlidir. Tahliye deliğine takılı halde
bulunan özel temizleyiciyi kullanınız.
Dondurucunun buzunun çözülmesi
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin etra‐
fında her zaman belirli bir miktarda buz (kar‐
lanma) olur.
Bu buzun/karın kalınlığı 3-5 mm'ye ulaştığın‐
da dondurucunun buzunu eritin.
Buzu çıkartmak için, aşağıdaki işlemleri uy‐
gulayın:
• Cihazın fişini prizden çekin veya cihazı ka‐
patın
• Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın, birkaç
kat gazete kağıdına sarın ve serin bir yere
koyun
• dondurucunun çekmecelerini çıkarın
• çekmeceler etrafına izole edici malzeme
yerleştirin, örn. battaniye veya gazete
kağıdı.
Buz çözme işlemi, dondurucunun içerisine içi
sıcak su dolu (kaynar durumda olmayan)
kaplar yerleştirilerek hızlandırılabilir.
36
• Drenaj kanalını bekleme konumundan
gevşetin, resimde gösterildiği üzere içeri
doğru itin ve dondurucunun, suyun toplan‐
dığı alt çekmecesine yerleştirin.
• erimeye başladığında buzları dikkatle ka‐
zıyarak çıkarın. Ahşap veya plastik bir spa‐
tula kullanın.
• Tüm buz eridiğinde, dolabı temizleyin ve
silerek kurutun, sonra drenaj kanalını yeri‐
ne geri takın.
• dolabı çalıştırın ve dondurulmuş yiyecek‐
leri geri yerleştirin.
Cihazın birkaç saat boyunca termostat kon‐
trol düğmesi en yüksek konumunda iken ça‐
lıştırılması önerilir, böylece cihaz yeterli mu‐
hafaza ısısına mümkün olan en kısa sürede
ulaşır.
Önemli Buharlaştırıcıdaki buz / kar
oluşumlarını asla metal nesnelerle
kazımayın, aksi halde buharlaştırıcıya zarar
verebilirsiniz. Eritme sürecini hızlandırmak
için üretici tarafından önerilenin dışında
mekanik bir alet veya başka suni bir yöntem
kullanmayın. Buz çözme esnasında donmuş
yiyecek paketlerinin sıcaklığının artması,
bunların güvenli muhafaza ömrünü
kısaltabilir.
Teknik Veriler
ZRB629W
ZRB634W
ZRB634S
ZRB636W
ZRB640W
ZRB940X
Boyut
Yüksek‐
lik
1540 mm.
1750 mm.
1850 mm.
2010 mm.
Geniţlik
595 mm.
595 mm.
595 mm.
595 mm.
Derinlik
632 mm.
632 mm.
632 mm.
632 mm.
20 sa.
20 sa.
20 sa.
20 sa.
Baţlatma sü‐
resi
Teknik bilgiler, cihazýn iç sol tarafýndaki bilgi
etiketinde ve enerji etiketinde belirtilmekte‐
dir.
Montaj
labın altındaki ayarlanabilir ayakların biri ve‐
ya daha fazlası kullanılarak doğru düzlem‐
sellik elde edilir.
Konumlandırma
Uyarı Cihazın fişini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalıdır;
dolayısıyla fiş, cihaz kurulumundan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
İklim sı‐
nıfı
Ortam sıcaklığı
SN
+10°C ile + 32°C arası
N
+16°C ile + 32°C arası
ST
+16°C ile + 38°C arası
T
+16°C ile + 43°C arası
A
B
20 mm
Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi eti‐
ketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olduğu
bir yere monte ediniz:
min.100 mm
Dikkat Güvenliğiniz ve cihazın doğru
çalışması için, cihazı monte etmeden
önce "Güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun.
Yer
Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan gü‐
neş ışığı gibi ısı kaynaklarından yeterince
uzağa monte edilmelidir. Havanın, dolabın
arka tarafında rahatça devirdaim yapabil‐
diğinden emin olun. Cihaz asılı bir duvar üni‐
tesinin altına yerleştirildiyse, en iyi sonucu
almak için dolabın üstü ile duvar ünitesi ara‐
sındaki minimum mesafe en az 100 mm ol‐
malıdır. Bununla birlikte ideal olarak cihaz,
asma tavanlar altına yerleştirilmemelidir. Do‐
37
Arka tamponlar ve düzlemselleştirme
2
1
3
Belgelerin içinde bu‐
lunduğu torbada,
şekilde gösterildiği
gibi takılması gere‐
ken iki aralayıcı tam‐
pon bulunmaktadır.
Vidaları gevşetin ve
tamponları vida ba‐
şının altına takın,
sonra vidaları yeni‐
den sıkıştırın.
Cihazı yerleştirirken
düz durmasını
sağlayın. Bu, ön-alt
kısımdaki iki ayarla‐
nabilir ayakla ger‐
çekleştirilebilir.
Raf tutucuların çıkartılması
Cihazınız, nakliye esnasında rafların sabit
durmasını sağlayan raf tutucular ile donatıl‐
mıştır.
Bunları çıkarmak
için:
1. Raf tutucularını
ok (A) yönünde
kaydırın.
2. Rafı arka tarafın‐
dan kaldırın ve
serbest kalana
kadar öne doğru
(B) itin.
3. Tutucuları (C) çı‐
karın.
38
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi eti‐
ketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin
evinizin elektrik beslemesi ile aynı olduğun‐
dan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun
fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile do‐
natılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak
ve bir uzman teknisyene danışarak cihazı ay‐
rı bir toprak hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik ön‐
lemlerine uyulmaması halinde sorumluluk
kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi
Uyarı Herhangi bir işlem yapmadan
önce, cihazın fişini prizden çekin.
Önemli Aşağıdaki işlemleri yaparken,
cihazın kapılarını sağlam şekilde tutacak bir
kişi ile birlikte çalışmanızı öneririz.
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Kapıları açın. Orta
menteşeyi sökün
(m2). Plastik arala‐
yıcıyı çıkarın (m1).
• Aralayıcıyı (m6) çı‐
karınız ve menteşe
piminin (m5) diğer
tarafına takınız.
• Kapıları çıkarın.
• Orta menteşenin
sol kapak pimini
(m3,m4) çıkarın ve
karşı tarafa alın.
• Orta menteşenin
pimini (m5) alt ka‐
pının sol deliğine
takın.
• Alt menteşeyi sö‐ • Her iki kapının üst
kün (b1).
kısımlarındaki priz‐
leri (1) çıkarın ve
• Sol kapak pimlerini
diğer tarafa alın.
(b4) çıkarın ve
diğer tarafa alın.
• Alt kapıyı, alt men‐
teşe pimi (b2) üze‐
• Alt menteşeyi (b1)
rine tekrar takın.
karşı tarafta yeni‐
den vidalayın.
• Orta menteşeyi
(m2) alt kapının sol
• Alt menteşe pimini
deliğine yerleştirin.
(b2) sökün, tam‐
ponları (b3) çıkarın
ve karşı tarafa ta‐
kın.
Aşağıdaki hususlardan emin olmak için son
bir kontrol yapın:
• Tüm vidalar sıkılmıştır.
• Kapı kenarları, cihazın yan kenarına para‐
leldir.
• Mıknatıslı conta, kabine yapışıktır.
• Kapı düzgün şekilde açılmakta ve kapan‐
maktadır.
Eğer ortam sıcaklığı soğuk ise (kış mevsimi
gibi), conta kabine tam olarak oturmayabilir.
• Üst menteşe pimi‐
ni gevşetin ve karşı
tarafa yerleştirin.
• Üst kapıyı, üst kapı
menteşesine sabit‐
leyin.
• Üst kapıyı, her iki
kapıyı hafifçe me‐
yillendirerek orta
menteşe pimi (m5)
üzerine yeniden
takın.
• Orta menteşeyi ye‐
niden sıkın (m2).
Plastik tamponu
unutmayın (m1).
Bu durumda contaların doğal olarak oturma‐
sını bekleyin veya ilgili kısmı sıradan bir saç
kurutucu makinesi ile ısıtarak bu süreci hız‐
landırın.
Yukarıda belirtilen işlemleri kendiniz yapmak
istemiyorsanız, size en yakın Yetkili Servise
başvurun. Yetkili Servis uzmanı, masrafı size
ait olmak üzere kapı açılma yönünü değiştir‐
me işlemini yapacaktır.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden
edinebilirsiniz.
39
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ambalaj malzemeleri
sembolüyle işaretli malzemeler geri dö‐
nüşümlüdür. Ambalaj malzemelerini, geri dö‐
40
nüştürülmek üzere uygun bir toplama kon‐
teynırına atınız.
41
42
43
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.zanussi.pt
www.zanussi.com.tr
www.zanussi.com
210620509-00-042009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op: www.zanussi.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement