HUSQVARNA-ELECTROLUX QRT4230W, QRT4630W, QRT4630X, QRT4230X User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QRT4230W, QRT4630W, QRT4630X, QRT4230X User manual
QRT4230W
QRT4230X
QRT4630W
QRT4630X
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
2
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert
sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en
eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
INDHOLD
OM SIKKERHED
Sikkerhed for børn og udsatte personer
Generelt om sikkerhed
Daglig brug
Vedligeholdelse og rengøring
Installation
Service
BETJENINGSPANEL
Display
Sådan tændes apparatet
Sådan slukkes apparatet
Slukning af køleskabet
Tændning af køleskabet
Indstilling af temperatur
Minute Minder-funktion
Børnesikring
Alarm for høj temperatur
Alarm for åben dør
COOLMATIC-funktion
Feriefunktion
DYNAMICAIR-funktionen
FROSTMATIC-funktion
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
DAGLIG BRUG
Opbevaring af frosne madvarer
Optøning
DYNAMICAIR
Flytbare hylder
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
Flaskehylde
Isætning af hylder i dør
MAXIBOX-skuffe
Udtagning af fryserens frysekurve
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Normale driftslyde
Energisparetips
Råd om køling af friske madvarer
Råd om køling
Råd om frysning
Tips om opbevaring af frostvarer
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Regelmæssig rengøring
Afrimning af køleskabet
Afrimning af fryseren
HVIS NOGET GÅR GALT
Lukke døren
TEKNISKE DATA
INSTALLATION
Opstilling
Placering
Elektrisk tilslutning
Afstandsstykker, bagpå
Nivellering
Udtagning af hyldestop
Vending af dør
SKÅN MILJØET
11
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
17
17
17
17
18
18
19
19
20
20
22
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
3
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger
med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på
apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig
inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig
husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj
biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
4
Om sikkerhed
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller
brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på1) den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer 2)I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
•
•
•
•
•
•
Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)
Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.
Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen,
så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
•
•
•
•
Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
1) Hvis skabet er forsynet med lampedæksel
2) Hvis pæren er aktuel.
3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen.
Betjeningspanel
5
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).4)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret
el-installatør.
• Fjern ikke LED-lampens dæksel. Kontakt Electrolux Hvidevareservice A/S for at udskifte
LED-lampepladen, hvis det er nødvendigt.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold
til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.
BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
Apparatets ON/OFF -knap
Knap til sænkning af køleskabets temperatur
Knap til øgning af køleskabets temperatur
Mode-knap
OK -knap
Knap til sænkning af temperatur i fryser
4) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
6
7
8
6
Betjeningspanel
7 Knap til øgning af temperatur i fryser
8 Visning
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på knappen Mode og
knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
Display
1
2
3
4
Off COOL
MATIC
5
6
7
FROST
MATIC
min
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11 10 9
8
Indikator, køleafdeling
Indikator for køleskabets temperatur og timer-indikator
Indikator for slukket køleskab
COOLMATIC -funktion
Feriefunktion
FROSTMATIC -funktion
Fryser-temperaturindikator
Indikator, fryseafdeling
Alarmindikator
Børnesikring
Minute Minder -funktion
Dynamic Air-funktion
Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF -knap, hvis displayet er slukket.
3. Alarmsummeren kan gå i gang efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj temperatur" for at nulstille alarmen.
4. Hvis displayet viser "dEMo", er apparatet i demo-tilstand. Se under "Når der opstår fejl".
5. Temperaturindikatoren viser den indstillede standardtemperatur.
Se under "Temperaturindstilling" for at ændre temperaturen.
Sådan slukkes apparatet
Gør følgende for at slukke for apparatet:
1. Tryk på apparatets ON/OFF-knap i 5 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
Slukning af køleskabet
Slukke køleskabet:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Betjeningspanel
2.
3.
7
Indikator for slukket køleskab og indikatoren for køleskabet blinker.
Indikatoren for køleskabets temperatur viser tankestreger.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for køleskab slukket vises.
Tændning af køleskabet
Tænde køleskabet:
1. Tryk på køleskabs-temperaturvælgeren.
Eller:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det modsvarende ikon vises.
Indikatoren for Køleskab slukket blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for køleskab slukket slukkes.
Se "Temperaturindstilling" for at vælge en anden temperaturindstilling.
Indstilling af temperatur
Køleskabets og fryserens temperatur kan indstilles ved at trykke på temperaturvælgerne.
Indstil standardtemperaturen:
• +5 °C i køleskabet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den indstillede temperatur.
Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer.
Det er normalt, at der forekommer svingninger på nogle grader omkring den indstillede
temperatur, og det betyder ikke, at der er noget galt med apparatet.
Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.
Minute Minder-funktion
Minute Minder -funktionen benyttes til at indstille en lydalarm til den ønskede tid. Det er
nyttigt f. eks. når en opskrift kræver, at en blanding køles af i en vis tid, eller hvis du har
brug for en påmindelse om ikke at glemme, de flasker, du har lagt i fryseren til hurtig afkøling.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Minute Minder -kontrollampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Køleskabstemeratur-vælgeren for at ændre timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Minute Minder -kontrollampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Minute Minder -indikatoren, og der høres en lydalarm:
1. Fjern drikkevarer fra fryseren.
2. Tryk på OK -knappen for at slukke for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil Minute Minder -kontrollampen blinker.
8
Betjeningspanel
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Minute Minder -kontrollampen slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under nedtællingen og også ved afslutningen ved at trykke
på Køleskabstemperaturvælgeren for afkøling og opvarmning.
Børnesikring
Slå børnesikringen til for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
2. Indikatoren for børnesikringen blinker.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode, indtil indikatoren for børnesikringen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Indikatoren for børnesikringen slukkes.
Alarm for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på grund af strømsvigt) vises ved at:
• blinker alarm- og frysertemperaturindikatorerne
• alarmen lyder.
Sådan nulstilles alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Summeren afbrydes.
3. Fryserens temperaturindikator viser den højeste opnåede temperatur i få sekunder. Derefter vises den indstillede temperatur igen.
4. Alarmindikatoren fortsætter med at blinke, indtil de normale forhold er genoprettet.
Når alarmen er ophørt, slukkes alarmindikatoren.
Alarm for åben dør
En alarm lyder hvis køleskabsdøren står åben i få minutter. Døralarmen bliver vist ved:
• blinkende alarmindikator
• lydalarm
Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmen.
COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder varme madvarer i køleskabet, f.eks. efter
indkøb, anbefales det at aktivere COOLMATIC-funktionen for at køle varerne hurtigere ned
og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
COOLMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
COOLMATIC-kontrollampen vises.
COOLMATIC-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil COOLMATIC-kontrollampen blinker.
Betjeningspanel
2.
3.
9
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
COOLMATIC-kontrollampen slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.
Feriefunktion
Funktionen giver mulighed for at holde køleskabets dør lukket i en længere periode, hvor
skabet er tømt, uden at der dannes dårlig lugt.
Kølerummet skal være tomt med tændt feriefunktion.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Indikatoren for feriefunktionen blinker.
Køleskabets temperaturindikator viser den indstillede temperatur.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren for feriefunktionen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil indikatoren for feriefunktionen blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for feriefunktionen slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.
DYNAMICAIR-funktionen
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
DYNAMICAIR -kontrollampen blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
DYNAMICAIR -kontrollampen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil DYNAMICAIR -kontrollampen blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. DYNAMICAIR -kontrollampen slukkes.
Hvis funktionen aktiveres automatisk, vises DYNAMICAIR -kontrollampen ikke (se "Daglig
brug").
Aktiveringen af DYNAMICAIR -funktionen øger energiforbruget.
FROSTMATIC-funktion
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
FROSTMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FROSTMATIC-kontrollampen vises.
10
Ibrugtagning
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil FROSTMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. FROSTMATIC-kontrollampen slukkes.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i FROSTMATIC-rummet.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur på fryseren.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det
køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen
har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske specifikationer,
skal madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller
ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges
tilberedningstiden.
Daglig brug
DYNAMICAIR
Køleskabet er udstyret med en funktion, der afkøler maden hurtigt og giver mere ensartet temperatur i skabet.
Funktionen aktiveres automatisk efter behov,
f.eks. for hurtigt at opnå den ønskede temperatur,
efter at døren er blevet åbnet, eller hvis omgivelsestemperaturen er høj.
Du kan slå funktionen til manuelt efter behov (se
under "DYNAMICAIR -funktionen").
DYNAMICAIR slås fra, når døren er åben, og slås
automatisk til igen, når døren lukkes.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
Flaskehylde
Sæt flaskehylden på plads, og sæt flaskerne i (med
åbningerne fremad).
Hvis hylden placeres vandret, skal flaskerne være
lukket.
Denne flaskehylde kan sættes på skrå, så den kan
bruges til flasker, der har været åbnet. Det gøres
ved at trække op i hylden, så forenden kan drejes
opad og lægges på den næste skinne.
11
12
Daglig brug
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig
størrelse.
De indstilles på følgende måde:
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den
slipper. Sæt den på det ønskede sted.
MAXIBOX-skuffe
Skuffen egner sig til opbevaring af frugt og grønt.
Skuffen har en skillevæg, der kan sættes i forskellige stillinger, så skuffen kan opdeles efter behag.
Nogle modeller har en rist i bunden af skuffen, der
adskiller frugt og grønt fra den fugt, der evt. kan
samle sig i bunden.
Alle dele indvendigt i skuffen kan fjernes i forbindelse med rengøring
Udtagning af fryserens frysekurve
2
2
1
1
Nyttige oplysninger og råd
13
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan glide ud ved et uheld eller falde ned. Hvis en
kurv skal tages ud af fryseren, trækker du den mod dig selv, og når du har nået endestoppet, vipper du forenden af kurven opad, til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt op i kurvens forende, mens du sætter den
ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven skubbes på plads.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem
spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
Energisparetips
Sådan holder maden sig bedst:
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra frysekurven.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte;
14
Vedligeholdelse og rengøring
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt
optø netop den mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i
dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens
holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller
støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig
kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Hvis noget går galt
15
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet
ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Brug den medfølgende special-flaskerenser, der
sidder i afløbshullet ved leveringen.
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim,
når den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender
kold luft rundt i rummet.
HVIS NOGET GÅR GALT
BEMÆRK
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre
den fejlfinding, der ikke er i denne håndbog.
Der er visse lyde under normal brug (kompressor, cirkulation af kølemiddel).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Se efter, om apparatet står stabilt
(alle fire fødder skal hvile på gulvet).
Kompressoren kører hele
tiden.
Termostatknappen står muligvis
forkert.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
16
Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Funktionen FROSTMATIC er aktiveret.
Se under "FROSTMATIC-funktion".
Funktionen COOLMATIC er aktiveret.
Se under "COOLMATIC-funktion".
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen un- Det er korrekt.
der den automatiske afrimningsproces.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandudløbet.
Madvarerne forhindrer vandet i
at løbe ned i vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør
ved bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra Tilslut smeltevandsudløbet til forafløbet og ned i beholderen over dampningsbakken.
kompressoren.
Der er for meget rim og
is.
Madvarerne er ikke pakket godt
nok ind.
Pak madvarerne bedre ind.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Temperaturen i køleskabet er for
lav.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køleafdelingen er for høj.
Der cirkulerer ikke kold luft i køleskabet.
Kontroller, at der cirkulerer kold
luft i køleskabet.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Madvarerne ligger for tæt på hi- Læg madvarerne, så den kolde
nanden.
luft kan cirkulere.
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret
installatør.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Tekniske data
Fejl
Pæren lyser ikke.
Mulig årsag
Pæren er i standby.
17
Løsning
Luk og åbn døren.
"dEMo" bliver vist på dis- Apparatet står i demotilstand.
playet.
Hold OK-knappen nede i 10 sekunder, eftersom der lyder en
lang advarsel, og displayet slukker
et kort øjeblik: apparatet begynder at fungere regelmæssigt.
Kontakt nærmeste mærkeværksted, hvis ovenstående råd ikke løser problemet.
Lukke døren
1.
2.
3.
Rengør dørpakningerne.
Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
TEKNISKE DATA
QRT4230W QRT4230X
QRT4630W QRT4630X
Mål
Højde
1850 mm
2010 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
658 mm
658 mm
Temperaturstigningstid
18 h
18 h
Spænding
230 - 240 V
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt
af energimærket.
INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker,
og sikre at det bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse
på apparatets typeskilt:
18
Installation
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
ADVARSEL
Det skal være muligt at koble apparatet fra lysnettet; Der skal derfor være let adgang til stikket efter installationen.
A
B
20 mm
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg
for, at luften kan cirkulere frit omkring kabinettets
bagside. Hvis apparatet skal stå under et overskab,
skal der mindst være 100 mm mellem apparatets
topplade og overskabets underside. Så fungerer
apparatet optimalt . Ideelt bør skabet dog ikke
placeres under overskabe. Apparatet kan sættes
præcis i vater med en eller flere af de justerbare
fødder i bunden af kabinettet.
100 mm
min
Placering
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
Installation
Afstandsstykker, bagpå
De to afstandsstykker findes i posen med dokumentation.
Fremgangsmåde når du monterer afstandsstykkerne:
1. Løsn skruen.
2. Sæt afstandsstykket fast under skruen.
3. Drej afstandsstykket til den højre position.
4. Stram skruerne igen.
2
1
4
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i
vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden,
under apparatets forkant.
3
19
20
Installation
Udtagning af hyldestop
Apparatet er forsynet med hyldestop, så hylderne
kan låses fast under transport.
De fjernes på følgende måde:
1. Flyt hyldestoppene i retning af pil (A).
2. Løft bagenden af hylden op, og tryk den
fremad, til den er fri (B).
3. Fjern stoppene (C).
A
B
C
Vending af dør
ADVARSEL
Inden der udføres nogen form for arbejde på skabet, skal stikket altid tages ud af kontakten.
Under de følgende operationer anbefales det, at få en hjælper til at holde godt fast i skabets døre, mens arbejdet udføres.
1.
2.
3.
4.
5.
Åbn dørene. Skru det midterste hængsel
(m2) af. Fjern afstandsstykket (m1).
Fjern afstandsstykket (m6), og sæt det
på den anden side af hængseltappen
(m5).
Tag dørene af.
Fjern venstre pal i dækslet på midterste
hængsel (m3,m4), og flyt den over på
modsatte side.
Sæt tappen til midterste hængsel (m5) i
det venstre hul i nederste dør.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Installation
6.
7.
Brug værktøj til at fjerne dækslet (b1).
Skru nederste hængseltap (b2) og afstandsstykket (b3) af, og placer dem i
modsatte side.
Sæt dækslet (b1) på plads i modsatte side.
b1
b2
b3
8.
Fjern propperne (1) på oversiden af begge døre, og flyt dem over på den anden
side.
9.
Tag håndtaget af. Skru grebets øverste
beslag af stangen (h1). Skru grebets nederste beslag af døren (h2)
Skru grebets øverste beslag af døren
(h3).
10. Monter grebet på den modsatte side.
Skru grebets beslag på døren (h4). Drej
grebet sammen med beslaget, og skru
dem på døren (h5) og det allerede monterede beslag til grebet (h6).
11. Sæt nederste dør på nederste hængseltap (b2).
12. Sæt det midterste hængsel (m2) i det
venstre hul i nederste dør.
1
h1
h2
h3
h4
h5
h6
21
22
Skån miljøet
13. Skru den øverste hængseltap (t1) af, og
monter den på den modsatte side.
14. Sæt øverste dør på øverste hængseltap.
15. Sæt øverste dør på midterste hængseltap (m5), idet begge døre holdes lidt på
skrå.
16. Skru midterste hængsel (m2) fast. Husk
plastafstandsstykket (m1).
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
t1
• Alle skruer er strammet.
• Den magnetiske pakning slutter tæt til kabinettet.
• Døren åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs. om
vinteren). Hvis dette er tilfældet, skal du lade pakningen tilpasse sig selv.
Kontakt Electrolux A/S, hvis du ikke selv vil vende døren. Electrolux A/S vil skifte dørens åbningsretning for din regning.
SKÅN MILJØET
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
23
210621960-A-122011
925033749
925033750
925033847
925033848
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement