Aeg S83400CTM0 Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
76 Pages

advertisement

Aeg S83400CTM0 Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz

S83400CTM0

S83409CTM0

EL

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ

PT

COMBINADO

ES

FRIGORÍFICO-CONGELADOR

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

2

27

51

2

ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της

AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση

για πολλά χρόνια , με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα

κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που

ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές . Σας

παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε

τις οδηγίες , ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή

χρήση της συσκευής σας .

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της AEG, θα βρείτε όλα όσα

χρειάζεστε για να διατηρείτε όλες σας τις συσκευές AEG

σε άψογη εμφάνιση και άριστη λειτουργική κατάσταση . Με ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων σχεδιασμένων και

κατασκευασμένων με τα υψηλά πρότυπα που αναμένετε ,

από ειδικά μαγειρικά σκεύη μέχρι καλάθια για πιατικά ,

από σχάρες μπουκαλιών μέχρι καλαίσθητους σάκους για

τα άπλυτα …

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.aeg.com/shop

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Περιεχόμενα 3

4 Πληροφορίες ασφαλείας

7 Πίνακας χειριστηρίων

12 Πρώτη χρήση

12 Καθημερινή χρήση

15 Χρήσιμες συμβουλές

17 Φροντίδα και καθάρισμα

18 Τι να κάνετε αν ...

21 Τεχνικά χαρακτηριστικά

21 Εγκατάσταση

25 Περιβαλλοντικά θέματα

Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε

αυτό το εγχειρίδιο χρήσης :

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την

ασφάλειά σας και πληροφορίες σχετικά με

την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή .

Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση

4 Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση , πριν την εγκατάσταση και

την πρώτη χρήση της συσκευής , διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη , συμπερι -

λαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του . Για την αποφυγή περιττών

λαθών και ατυχημάτων , είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμο -

ποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της .

Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή

πωληθεί , έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι

σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την ασφάλεια .

Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας , φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των οδηγιών

χρήσης επειδή ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν από πα -

ραλείψεις .

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ( συμπεριλαμβανομένων των παι -

διών ) με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης ,

εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .

Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή .

• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά . Υπάρχει κίνδυνος ασφυ -

ξίας .

• Εάν απορρίψετε τη συσκευή , βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα , κόψ -

τε το καλώδιο σύνδεσης ( όσο μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή ) και αφαιρέστε την πόρτα

για να την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης μέσα στη συσκευή παιδιών που παί -

ζουν .

• Εάν η συσκευή , η οποία διαθέτει μαγνητικά λάστιχα πόρτας , θα αντικαταστήσει μια πα -

λαιότερη συσκευή με μάνδαλο στην πόρτα ή το καπάκι , μην παραλείψετε να καταστρέψε -

τε το μάνδαλο προτού απορρίψετε την παλαιά συσκευή . Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέ -

ψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε θανάσιμη παγίδα για παιδιά .

Γενική ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή .

• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη τροφίμων ή / και αναψυκτικών σε ένα συνηθισμένο

νοικοκυριό , όπως εξηγείται στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών .

• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της δια -

δικασίας ξεπαγώματος .

• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές ( όπως παγωτομηχανές ) στο εσωτερικό

ψυκτικών συσκευών , εκτός αν είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από τον κατασκευα -

στή .

• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού .

Πληροφορίες ασφαλείας 5

• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού της συ -

σκευής , είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας , το

οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο .

Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής , βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά

σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού υγρού .

Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού :

– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης

– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή

• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυτού του

προϊόντος είναι επικίνδυνη . Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά , μπορεί να προ -

κληθεί βραχυκύκλωμα , πυρκαγιά ή / και ηλεκτροπληξία .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή κινδύνων , η αντικατάσταση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ( καλώδιο τροφο -

δοσίας , φις , συμπιεστής ) πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή από καταρ -

τισμένο προσωπικό σέρβις .

1.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται .

2.

Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να μην υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας στο πίσω μέ -

ρος της συσκευής . Εάν το φις του καλωδίου τροφοδοσίας συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά ,

ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά .

3.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας της συσκευής .

4.

Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας .

5.

Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή , μην εισαγάγετε το φις . Υπάρχει κίνδυνος ηλεκ -

τροπληξίας ή πρόκλησης πυρκαγιάς .

6.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα

1)

ρικού φωτισμού .

εσωτε -

• Η συσκευή αυτή είναι βαριά . Πρέπει να προσέχετε κατά τη μεταφορά της .

• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια σας

είναι νωπά / βρεγμένα , καθότι μπορεί να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρυοπαγήμα -

τα .

• Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως .

Οι λαμπτήρες

2)

που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή είναι ειδικοί λαμπτήρες που έχουν επιλεγεί για χρήση μόνο σε οικιακές συσκευές . Δεν είναι κατάλληλοι για φωτισμό

οικιακών χώρων .

Καθημερινή χρήση

• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα πλαστικά μέρη της συσκευής .

• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν .

Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας πάνω στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα .

3)

• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται και πάλι αφού αποψυχθούν .

1) Εάν προβλέπεται κάλυμμα λαμπτήρα .

2) Εάν προβλέπεται λαμπτήρας .

3) Αν η συσκευή δεν συγκεντρώνει πάγο .

6 Πληροφορίες ασφαλείας

• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του

κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρόφιμα .

• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των παρασκευαστών της

συσκευής . Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες .

• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση στο δο -

χείο , το οποίο μπορεί να εκραγεί , προκαλώντας ζημιές στη συσκευή .

• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν κα -

ταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή .

Φροντίδα και καθαρισμός

• Πριν από τη συντήρηση , απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδο -

σίας από την πρίζα .

• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα .

• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή . Χρη -

σιμοποιείτε πλαστική ξύστρα .

• Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για νερό απόψυξης . Εάν χρειαστεί , κα -

θαρίστε την αποστράγγιση . Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη , θα συσσωρεύεται νερό

στο κάτω μέρος της συσκευής .

Εγκατάσταση

Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στις αντί -

στοιχες παραγράφους .

• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν έχει υποστεί ζημιές . Μη συνδέετε τη συσκευή

εάν έχει υποστεί ζημιά . Αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέρος όπου αγοράσα -

τε τη συσκευή . Σε αυτή την περίπτωση , φυλάξτε τη συσκευασία .

• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή , ώστε

το έλαιο να επιστρέψει και πάλι στο συμπιεστή .

• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή . Διαφορετικά

θα προκληθεί υπερθέρμανση . Για την επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας αέρα ακολουθή -

στε τις σχετικές οδηγίες της εγκατάστασης .

• Όποτε είναι δυνατό , η πλάτη της συσκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε τοίχο για την

αποφυγή επαφής ή πιασίματος με ζεστά μέρη ( συμπιεστής , συμπυκνωτής ) και της πιθα -

νότητας εγκαύματος .

• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους .

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση

της συσκευής .

Συνδέετε μόνο με παροχή πόσιμου νερού .

4)

Σέρβις

• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής πρέπει να εκτε -

λούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο .

• Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της λυχνίας LED. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο

Σέρβις για την αντικατάσταση της πλακέτας της λυχνίας LED, εάν χρειαστεί .

4) Εάν προβλέπεται σύνδεση νερού .

Πίνακας χειριστηρίων 7

• Το προϊόν αυτό πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις και να

χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά .

Προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο στρώμα

του όζοντος , είτε στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της . Η συσκευή δε θα

πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα . Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλε -

κτα αέρια : Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

που θα λάβετε από τις τοπικές αρχές . Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονά -

δα , ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας . Τα υλικά που χρησιμοποιού -

νται σε αυτή τη συσκευή και σημειώνονται με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα .

ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ

Οθόνη

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Κουμπί ON/OFF συσκευής

2 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ψυγείου

3 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυγείου

4 Κουμπί Mode

5 Κουμπί OK

6 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας καταψύκτη

7 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας καταψύκτη

8 Οθόνη

Μπορείτε να αλλάξετε τον προκαθορισμένο ήχο των κουμπιών σε έναν πιο ηχηρό , πατώ -

ντας μαζί το Κουμπί Mode και το Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας για μερικά δευτερόλεπτα .

Η αλλαγή είναι αναστρέψιμη .

1 2 3 4 5 6 7

Off COOL min

12 11 10 9 8

1 Ένδειξη θαλάμου ψυγείου

2 Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου και ένδειξη χρονοδιακόπτη

3 Ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου

4 Λειτουργία COOLMATIC

5 Λειτουργία διακοπών

8 Πίνακας χειριστηρίων

6 Λειτουργία FROSTMATIC

7 Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη

8 Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη

9 Ένδειξη συναγερμού

10 Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά

11 Λειτουργία Minute Minder

12 Λειτουργία Dynamic Air

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή , ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

1.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα .

2.

Πιέστε το κουμπί ON/OFF της συσκευής , εάν η οθόνη είναι σβηστή .

3.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα , μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ο ηχητικός συναγερμός .

Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγαση του συναγερμού , ανατρέξτε στην ενότητα « Συν -

αγερμός υψηλής θερμοκρασίας ».

4.

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "dEMo" στην οθόνη , η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση επί -

δειξης . Ανατρέξτε στην ενότητα « Τι να κάνετε αν ...».

5.

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την προεπιλεγμένη θερμοκρασία .

Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία , ανατρέξτε στην ενότητα « Ρύθμιση θερμοκρα -

σίας ».

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή , ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

1.

Πιέστε το κουμπί ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα .

2.

Η οθόνη σβήνει .

3.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα , αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από

την πρίζα .

Απενεργοποίηση του ψυγείου

Για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο .

Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου και η ένδειξη θαλάμου ψυγείου αναβοσβήνουν .

Στην ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου εμφανίζονται παύλες .

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

3.

Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου .

Ενεργοποίηση του ψυγείου

Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο :

1.

Πιέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας ψυγείου .

Ή :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο .

Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου .

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

Πίνακας χειριστηρίων 9

3.

Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου σβήνει .

Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία , ανατρέξτε στην ενότητα « Ρύθμιση θερμοκρα -

σίας ».

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η καθορισμένη θερμοκρασία του ψυγείου και του καταψύκτη μπορούν να τροποποιηθούν

πιέζοντας τους ρυθμιστές θερμοκρασίας .

Καθορισμός προεπιλεγμένης θερμοκρασίας :

• +5°C για το ψυγείο

• -18°C για τον καταψύκτη

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την καθορισμένη θερμοκρασία .

Η καθορισμένη θερμοκρασία θα επιτευχθεί εντός 24 ωρών .

Η διακύμανση ορισμένων βαθμών γύρω από την καθορισμένη από εσάς θερμοκρασία είναι

φυσιολογική και δεν υποδηλώνει κάποια βλάβη της συσκευής .

Η καθορισμένη θερμοκρασία παραμένει αποθηκευμένη ακόμα και μετά από διακοπή ρεύμα -

τος .

Λειτουργία Minute Minder

Η λειτουργία Minute Minder μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση

ενός ηχητικού συναγερμού σε επιθυμητό χρόνο , κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο , για πα -

ράδειγμα , όταν μια συνταγή απαιτεί την ψύξη ενός μίγματος για ορισμένο χρονικό διάστημα , ή όταν απαιτείται υπενθύμιση για μπουκάλια που βρίσκονται στην κατάψυξη για γρήγορη

ψύξη .

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο .

Αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder .

Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο καθορισμένος χρόνος (30 λεπτά ) για λίγα δευτερόλε -

πτα .

2.

Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου για να αλλάξετε τον καθορισμένο χρόνο του

χρονοδιακόπτη από 1 έως 90 λεπτά .

3.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

Εμφανίζεται η ένδειξη Minute Minder .

Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβοσβήνει (min).

Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης , αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης :

1.

Αφαιρέστε κάποια μπουκάλια που μπορεί να βρίσκονται στο θάλαμο του καταψύκτη .

2.

Πιέστε το κουμπί OK για να διακόψετε τον ήχο και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία .

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αντί -

στροφης μέτρησης :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder .

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

3.

Η ένδειξη Minute Minder σβήνει .

10 Πίνακας χειριστηρίων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης , καθώς και στο

τέλος , πιέζοντας το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ψυγείου ή το κουμπί αύξησης θερμοκρα -

σίας ψυγείου .

Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά

Για να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε να αποφευχθεί η ακούσια ενεργοποίησή τους , επιλέξτε

τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά .

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο .

2.

Αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά .

3.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά .

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος ασφα -

λείας για παιδιά .

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

3.

Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά σβήνει .

Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας

Τυχόν αύξηση στη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης ( π .

χ . λόγω προηγούμενης διακο -

πής ρεύματος ) υποδηλώνεται από τα εξής :

• αναβοσβήνουν οι ενδείξεις συναγερμού και θερμοκρασίας καταψύκτη

• ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός .

Για τη σίγαση του συναγερμού :

1.

Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί .

2.

Ο ηχητικός συναγερμός απενεργοποιείται .

3.

Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα τη μέγιστη θερ -

μοκρασία που επιτεύχθηκε . Στη συνέχεια , εμφανίζεται ξανά η καθορισμένη θερμοκρα -

σία .

4.

Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να αναβοσβήνει , έως ότου επανέλθουν οι φυσιολογικές

συνθήκες .

Μετά τη σίγαση του συναγερμού , η ένδειξη συναγερμού απενεργοποιείται .

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας

Αν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για μερικά λεπτά , ακούγεται ένας ηχητικός συν -

αγερμός . Ο συναγερμός ανοιχτής πόρτας υποδεικνύεται από τα εξής :

• ένδειξη συναγερμού που αναβοσβήνει

• ηχητικός βομβητής

Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κανονικής λειτουργίας ( δηλ . όταν κλείσει η πόρτα ), ο

συναγερμός απενεργοποιείται .

Λειτουργία COOLMATIC

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων , για παρά -

δειγμα μετά από επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ , συστήνεται η ενεργοποίηση της λειτουργίας

Πίνακας χειριστηρίων 11

COOLMATIC για την πιο γρήγορη ψύχρανση των προϊόντων και την αποφυγή θέρμανσης

των άλλων τροφίμων τα οποία βρίσκονται ήδη στο ψυγείο .

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο .

Αναβοσβήνει η ένδειξη COOLMATIC.

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

Εμφανίζεται η ένδειξη COOLMATIC.

Η λειτουργία COOLMATIC απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6 ώρες .

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν από την αυτόματη διακοπή της :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη COOLMATIC.

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

3.

Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει .

Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας διαφορετική θερμοκρασία για το ψυγείο .

Λειτουργία διακοπών

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να διατηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν απουσιάζετε

σε διακοπές για μεγάλο διάστημα , χωρίς να σχηματίζονται δυσάρεστες οσμές .

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διακοπών , ο θάλαμος του ψυγείου πρέπει να είναι άδειος .

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο .

Αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών .

Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία .

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

Εμφανίζεται η ένδειξη διακοπών .

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών .

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

3.

Η ένδειξη διακοπών σβήνει .

Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας διαφορετική θερμοκρασία για το ψυγείο .

Λειτουργία DYNAMICAIR

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο .

Αναβοσβήνει η ένδειξη DYNAMICAIR .

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

Εμφανίζεται η ένδειξη DYNAMICAIR .

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη DYNAMICAIR .

12 Πρώτη χρήση

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

3.

Η ένδειξη DYNAMICAIR σβήνει .

Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί αυτόματα , η ένδειξη DYNAMICAIR δεν εμφανίζεται ( ανα -

τρέξτε στην ενότητα « Καθημερινή χρήση »).

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας DYNAMICAIR αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας .

Λειτουργία FROSTMATIC

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο .

Αναβοσβήνει η ένδειξη FROSTMATIC.

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

Εμφανίζεται η ένδειξη FROSTMATIC.

Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα μετά από 52 ώρες .

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν από την αυτόματη διακοπή της :

1.

Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη FROSTMATIC.

2.

Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση .

3.

Η ένδειξη FROSTMATIC σβήνει .

Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη στο καλάθι FROSTMATIC.

Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας μια διαφορετική ρύθμιση θερμοκρασίας για τον

καταψύκτη .

ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ

Καθάρισμα του εσωτερικού

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά , πλύντε το εσωτερικό και όλα τα

εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την τυ -

πική μυρωδιά των καινούριων προϊόντων και στη συνέχεια στεγνώστε καλά .

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν , διότι καταστρέφουν το φινίρι -

σμα .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια περίοδο μη λειτουργίας , προτού τοποθετήσε -

τε τα προϊόντα στο θάλαμο , η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες σε

υψηλότερες ρυθμίσεις .

Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης , για παράδειγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ,

εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισσότερο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα

τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα " χρόνος ανόδου ", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει

να καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν

και πάλι ( μετά την ψύξη ).

Καθημερινή χρήση 13

Ξεπάγωμα

Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης , πριν τη χρήση τους , μπορούν να ξεπαγώνονται στο

θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρασία δωματίου , ανάλογα το διαθέσιμο χρόνο ξεπαγώματος .

Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα , απευθείας από τον

καταψύκτη : σε αυτή την περίπτωση , το μαγείρεμα διαρκεί περισσότερο .

DYNAMICAIR

Ο θάλαμος του ψυγείου διαθέτει μια διάταξη που

επιτρέπει την ταχεία ψύξη των τροφίμων και την

πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στο

εσωτερικό του .

Αυτή η διάταξη ενεργοποιείται αυτόματα όταν

χρειάζεται , π .

χ . για γρήγορη ανάκτηση της θερμο -

κρασίας μετά από άνοιγμα της πόρτας ή όταν η

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή .

Όταν απαιτείται , μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη

διάταξη και χειροκίνητα ( ανατρέξτε στην ενότητα

« Λειτουργία DYNAMICAIR »).

Η διάταξη DYNAMICAIR απενεργοποιείται όταν

είναι ανοιχτή η πόρτα και επανεκκινείται αμέσως

με το κλείσιμο της πόρτας .

Μετακινούμενα ράφια

Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδιασμένα με

μια σειρά αυλακώσεων ώστε να είναι δυνατή η

κατ ' επιλογή τοποθέτηση των ραφιών .

14 Καθημερινή χρήση

Σχάρα μπουκαλιών

Τοποθετήστε τα μπουκάλια ( με το άνοιγμα προς

τα εμπρός ) στο ήδη τοποθετημένο ράφι .

Αν το ράφι είναι τοποθετημένο οριζόντια , τοποθε -

τήστε μόνο κλειστά μπουκάλια .

Το ράφι με τη σχάρα μπουκαλιών μπορεί να πάρει

κλίση για την αποθήκευση ανοιγμένων μπουκα -

λιών . Για να κάνετε κάτι τέτοιο τραβήξτε τη σχάρα

μπουκαλιών προς τα εμπρός μέχρι να μπορεί να

περιστραφεί και να τοποθετηθεί στο αμέσως υψη -

λότερο επίπεδο .

Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας

Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συσκευα -

σιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών , τα ράφια

της πόρτας μπορούν να τοποθετούνται σε

διαφορετικό ύψος .

Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προσαρ -

μογές , κάντε τα εξής :

Τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς την κατεύ -

θυνση των βελών μέχρι να απελευθερωθεί

και στη συνέχεια τοποθετήστε το και πάλι όπως θέλετε .

Συρτάρι FRESHBOX

Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την αποθήκευση

φρέσκων τροφίμων όπως ψάρι , κρέας και θαλασ -

σινά , αφού η θερμοκρασία σε αυτό το συρτάρι εί -

ναι χαμηλότερη από ό , τι στο υπόλοιπο ψυγείο .

Χρήσιμες συμβουλές 15

Συρτάρι MAXIBOX

Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την αποθήκευση

φρούτων και λαχανικών .

Στο εσωτερικό του συρταριού υπάρχει ένα διαχω -

ριστικό που μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες

θέσεις , ώστε να διαιρεί το χώρο του συρταριού

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες .

Στο κάτω μέρος του συρταριού υπάρχει μια γρίλια

( αν προβλέπεται ), η οποία απομονώνει τα φρούτα

και τα λαχανικά από την υγρασία που ενδέχεται να

σχηματιστεί στον πάτο .

Όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του συρταριού μπορούν να αφαιρεθούν για καθάρισμα

Αφαίρεση των καλαθιών κατάψυξής από τον καταψύκτη

2

2

1

1

Τα καλάθια κατάψυξης διαθέτουν αναστολέα για να μην αφαιρούνται ή να πέφτουν έξω

κατά λάθος . Όταν θέλετε να τα αφαιρέσετε από την κατάψυξη , τραβήξτε το καλάθι προς το

μέρος σας και , μόλις φτάσει στο τελικό σημείο , σηκώστε το μπροστινό μέρος του καλαθιού

προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε .

Όταν θέλετε να το τοποθετήσετε ξανά στην κατάψυξη , σηκώστε λίγο το μπροστινό μέρος

του καλαθιού για να το εισάγετε στον καταψύκτη . Μόλις ξεπεράσετε τα τελικά σημεία ,

σπρώξτε τα καλάθια ξανά στη θέση τους .

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας

• Μπορεί να ακούσετε ήπιους ήχους μουρμουρητών ή φυσαλίδων όταν το ψυκτικό αντλεί -

ται μέσω των πηνίων ή σωληνώσεων . Αυτό είναι φυσιολογικό .

• Όταν ο συμπιεστής είναι ενεργοποιημένος , το ψυκτικό αντλείται κυκλικά και ακούγεται ένας ήχος στροβιλισμού ή ένας παλλόμενος θόρυβο από το συμπιεστή . Αυτό είναι φυσιο -

λογικό .

16 Χρήσιμες συμβουλές

• Η θερμική διαστολή μπορεί να προκαλέσει ένα ξαφνικό οξύ κρότο . Είναι ένα φυσικό , μη

επικίνδυνο φαινόμενο . Αυτό είναι φυσιολογικό .

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα :

• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό , τι εί -

ναι απολύτως απαραίτητο

• μην αφαιρείτε τις παγοκύστες από το καλάθι κατάψυξης .

Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων

Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα :

• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται

• μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα , ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα

• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω

τους

Συμβουλές ψύξης

Χρήσιμες συμβουλές :

Κρέας ( όλοι οι τύποι ) τυλίξτε σε πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι

επάνω από το συρτάρι των λαχανικών .

Για λόγους ασφαλείας , αποθηκεύστε με αυτό τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέρες το πολύ .

Μαγειρεμένα τρόφιμα , κρύα πιάτα , κλπ : αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να το -

ποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι .

Φρούτα και λαχανικά : αυτά θα πρέπει να πλένονται καλά και να τοποθετούνται στο ( α ) ειδι -

κό ( ά ) συρτάρι ( α ) που παρέχεται ( ονται ).

Βούτυρο και τυρί : αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγο -

νται με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο

τον αέρα .

Μπουκάλια γάλακτος : αυτά θα πρέπει να είναι ταπωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται

στη σχάρα μπουκαλιών στην πόρτα .

Οι μπανάνες , οι πατάτες , τα κρεμμύδια και το σκόρδο , εάν δεν είναι συσκευασμένα , πρέπει

να διατηρούνται στο ψυγείο .

Συμβουλές κατάψυξης

Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης , ακολου -

θούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές :

• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες . αναγράφεται στην

πινακίδα τεχνικών στοιχείων ;

• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες . Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δε θα

πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για κατάψυξη ;

• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας , φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα ;

• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης

κατάψυξή του και το μεταγενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαιτούμενης ποσότητας ;

• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι οι συ -

σκευασίες είναι αεροστεγείς ;

Φροντίδα και καθάρισμα 17

• μην αφήνετε φρέσκα , μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμέ -

να τρόφιμα , ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων ;

• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά ;

το αλάτι μειώνει τη δυνατή διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων ;

• οι γρανίτες , εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη , μπορούν

να προκαλέσουν στο δέρμα εγκαύματα από πάγο ;

• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να μπο -

ρείτε να συνάγετε το χρόνο αποθήκευσης ;

Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση από αυτή τη συσκευή , θα πρέπει :

• να είστε σίγουροι ότι οι συνθήκες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς ;

• να εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων από το κα -

τάστημα αγοράς τους στον καταψύκτη ;

• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο από ότι είναι

απολύτως απαραίτητο .

• Μετά το ξεπάγωμα , τα τρόφιμα χαλάνε γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν και

πάλι .

• Μην υπερβαίνετε τους χρόνους αποθήκευσης που υποδεικνύονται από τους παρασκευα -

στές των τροφίμων .

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα .

Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα της ; Οι εργασίες συντήρη -

σης και επαναφόρτισης θα πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδο -

τημένους τεχνικούς .

Τακτικό καθάρισμα

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά :

• Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό σαπούνι .

• Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας και σκουπίστε τα για να εξασφαλίσετε ότι είναι

καθαρά και δεν φέρουν ακαθαρσίες .

• Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά .

Μην τραβάτε , μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε σωλήνες ή / και καλώδια που βρίσκονται στο

εσωτερικό του θαλάμου .

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά , σκόνες που χαράζουν , καθαριστικά με πολύ άρω -

μα ή γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε το εσωτερικό , διότι αυτά τα υλικά φθείρουν την επι -

φάνεια και αφήνουν έντονη οσμή .

18 Τι να κάνετε αν ...

Καθαρίστε το συμπυκνωτή ( μαύρη γρίλια ) και το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής

με μια βούρτσα . Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την απόδοση της συσκευής και εξοικονομεί κα -

τανάλωση ρεύματος .

Προσέχετε ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα .

Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να προ -

σβάλλουν / καταστρέψουν τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή . Για το

λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μόνο με χλιαρό

νερό αφού προσθέσετε και λίγο υγρό για τα πιάτα .

Μετά τον καθαρισμό , συνδέστε ξανά τον εξοπλισμό στην κεντρική παροχή .

Απόψυξη του ψυγείου

Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε φορά που

σταματά ο συμπιεστής κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης . Το νερό από τον

πάγο αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συ -

σκευής , επάνω από το συμπιεστή κινητήρα , όπου κι εξατμίζεται .

Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή

αποστράγγισης του νερού από τον πάγο στη μέση

του καναλιού του θαλάμου ψύξης ώστε να απο -

τρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα

τρόφιμα στο εσωτερικό του . Χρησιμοποιείτε τον ει -

δικό καθαριστήρα που παρέχεται , τον οποίο θα

βρείτε ήδη τοποθετημένο μέσα στην οπή απο -

στράγγισης .

Απόψυξη της κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης αυτού του μοντέλου , είναι "no frost". Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει

συσσώρευση πάγου όταν λειτουργεί , ούτε στα εσωτερικά τοιχώματα ούτε στα τρόφιμα .

Η απουσία του πάγου οφείλεται στη συνεχή κυκλοφορία κρύου αέρα στο εσωτερικό του θα -

λάμου , η οποία παράγεται από έναν αυτόματα ελεγχόμενο ανεμιστήρα .

ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ

...

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων , αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρί -

ζα .

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει

να διεξάγεται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο .

Τι να κάνετε αν ...

19

Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης ( συμπιεστής , κυκλοφορία

ψυκτικού ).

Ο

Πρόβλημα

συμπιεστής

συνεχώς .

λειτουργεί

αιτία

Η συσκευή κάνει θόρυβο .

Η συσκευή δεν στηρίζεται σω -

στά .

Πιθανή Αντιμετώπιση

Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι στα -

θερή ( και τα τέσσερα πόδια πρέ -

πει να είναι σε επαφή με το δάπε -

δο ).

Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρα -

σία .

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας μπο -

ρεί να μην είναι σωστά ρυθμι -

σμένος .

Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά .

Ανατρέξτε στην ενότητα « Κλείσιμο

της πόρτας ».

Η πόρτα ανοίγεται πολύ συχνά .

Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή

περισσότερο από ότι είναι απολύ -

τως απαραίτητο .

Η θερμοκρασία των προϊόντων

είναι πολύ υψηλή .

Αφήστε τη

προϊόντων

θερμοκρασία

να μειωθεί σε

των

θερμο

κρασία δωματίου πριν από την

αποθήκευση .

-

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος

είναι πολύ υψηλή .

Η λειτουργία FROSTMATIC εί -

ναι ενεργοποιημένη .

Η λειτουργία COOLMATIC είναι

ενεργοποιημένη .

Μειώστε

βάλλοντος

Ανατρέξτε

γία

Ανατρέξτε

γία

τη

FROSTMATIC».

.

θερμοκρασία

στην

στην

ενότητα

ενότητα

COOLMATIC».

«

«

περι -

Λειτουρ

Λειτουρ -

-

Υπάρχει ροή νερού στην

πίσω πλάκα του ψυγείου .

Κατά τη διάρκεια της αυτόματης

διαδικασίας απόψυξης , ο πάγος

αποψύχεται στην πίσω πλάκα .

Αυτό είναι φυσιολογικό .

Η έξοδος νερού είναι φραγμένη .

Καθαρίστε την έξοδο νερού .

Υπάρχει ροή νερού στο

εσωτερικό του ψυγείου .

Υπάρχει

δάπεδο

Υπάρχει

γος .

.

ροή νερού στο

υπερβολικός πά -

Υπάρχουν προϊόντα που εμπο -

δίζουν τη ροή του νερού στο

συλλέκτη νερού .

Η έξοδος του νερού απόψυξης

δεν ρέει στο δίσκο εξάτμισης

που βρίσκεται επάνω από το

συμπιεστή .

Βεβαιωθείτε έρχονται

πλάκα .

Συνδέστε

σε

απόψυξης

επαφή

την ότι

στο

τα έξοδο

προϊόντα

με

δίσκο

την

του

δεν

πίσω

νερού

εξάτμισης .

Τα προϊόντα δεν είναι συσκευα -

σμένα σωστά .

Συσκευάστε καλύτερα τα προϊό -

ντα .

Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά .

Ανατρέξτε στην ενότητα « Κλείσιμο

της πόρτας ».

Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι

πολύ χαμηλή .

Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρα -

σία .

20 Τι να κάνετε αν ...

Πρόβλημα

Η θερμοκρασία στη συ -

σκευή είναι πολύ υψηλή .

Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά .

Ανατρέξτε στην ενότητα « Κλείσιμο

της πόρτας ».

Η θερμοκρασία των προϊόντων

είναι πολύ υψηλή .

Αφήστε τη θερμοκρασία των

προϊόντων να μειωθεί σε θερμο -

κρασία δωματίου πριν από την

αποθήκευση .

Πολλά προϊόντα αποθηκεύονται

ταυτόχρονα .

Δεν υπάρχει καθόλου κυκλοφο -

ρία κρύου αέρα στη συσκευή .

Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα

ταυτόχρονα .

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφο -

ρία κρύου αέρα στη συσκευή .

Η θερμοκρασία στο θάλα -

μο ψύξης είναι πολύ υψη -

λή .

Η θερμοκρασία στον κα -

ταψύκτη είναι πολύ υψη -

λή .

Η συσκευή δεν λειτουρ -

γεί .

Τα προϊόντα είναι τοποθετημένα

πολύ κοντά μεταξύ τους .

Αποθηκεύστε τα προϊόντα κατά

τρόπον που να επιτρέπει την κυ -

κλοφορία κρύου αέρα .

Ενεργοποιήστε τη συσκευή .

Η συσκευή είναι απενεργοποιη -

μένη .

Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά

στην πρίζα .

Η συσκευή δεν έχει ισχύ . Δεν

υπάρχει τροφοδοσία τάσης

προς την πρίζα .

Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε κατά -

σταση αναμονής .

Η συσκευή βρίσκεται σε κατά -

σταση επίδειξης .

Συνδέστε σωστά το φις στην πρί -

ζα .

Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συ -

σκευή στην πρίζα . Επικοινωνήστε

με επαγγελματία ηλεκτρολόγο .

Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα .

Ο λαμπτήρας δεν λειτουρ -

γεί .

"dEMo" εμφανίζεται στην

οθόνη .

Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί OK

για περίπου 10 δευτερόλεπτα

από τη στιγμή που θα αρχίσει να

ηχεί ένας παρατεταμένος ήχος

βομβητή και απενεργοποιηθεί η

οθόνη για ένα μικρό χρονικό διά -

στημα : η συσκευή αρχίζει να λει -

τουργεί κανονικά .

Εάν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί , επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις .

Κλείσιμο της πόρτας

1.

Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας .

2.

Εάν χρειαστεί , προσαρμόστε την πόρτα . Ανατρέξτε στο " Εγκατάσταση ".

3.

Εάν χρειαστεί , αντικαταστήστε τα ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας .

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις .

Τεχνικά χαρακτηριστικά 21

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαστάσεις

Χρόνος ανόδου

Τάση

Συχνότητα

Ύψος

Πλάτος

Βάθος

1850 χιλιοστά

595 χιλιοστά

658 χιλιοστά

18 ω

230 - 240 V

50 Hz

Τα τεχνικά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στην εσωτερική αριστερή

πλευρά της συσκευής και στην ετικέτα ενέργειας .

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν την εγκατάσταση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις " Πληροφορίες ασφάλειας " για

την ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία της συσκευής .

Τοποθέτηση

Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί

στην κλιματική κατηγορία που υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής :

Κλιματική κατηγορία

SN +10°C έως + 32°C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

N

ST

T

+16°C έως + 32°C

+16°C έως + 38°C

+16°C έως + 43°C

22 Εγκατάσταση

Θέση

Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται μακριά από

πηγές θερμότητας , όπως σώματα καλοριφέρ , λέ -

βητες , απευθείας ηλιακό φως , κλπ . Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο

πίσω μέρος του θαλάμου . Για να εξασφαλίσετε τη

βέλτιστη απόδοση , αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί

κάτω από ένα κρεμαστό ντουλάπι , η ελάχιστη

απόσταση μεταξύ του επάνω μέρους της καμπί -

νας και του ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλάχι -

στον 100 χιλιοστά . Ιδανικά , ωστόσο , η συσκευή δε

θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από κρεμαστά

ντουλάπια . Η ακριβής οριζοντίωση εξασφαλίζεται

από ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πέλματα στη

βάση της καμπίνας .

A

B

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα . Επομένως , η πρόσβα -

ση στο φις πρέπει να είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση .

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από τη σύνδεση , επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πι -

νακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας .

Η συσκευή πρέπει να γειώνεται . Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή γι '

αυτό το σκοπό . Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη , συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη

γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς , αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία

ηλεκτρολόγο .

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας , ο κατασκευαστής δε

φέρει καμία ευθύνη .

Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Οδηγίες της . ΕΟΚ .

Πίσω αποστάτες

Οι δύο αποστάτες βρίσκονται στη συσκευασία με

το έντυπο υλικό .

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα , για να τοπο -

θετήσετε τους αποστάτες :

1.

Χαλαρώστε τη βίδα .

2.

Τοποθετήστε τον αποστάτη κάτω από τη βίδα .

3.

Στρέψτε τον αποστάτη στη σωστή θέση .

4.

Σφίξτε ξανά τη βίδα .

2

1

4

3

Οριζοντίωση

Όταν τοποθετείτε τη συσκευή , βεβαιωθείτε πως εί -

ναι επίπεδη . Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο

ρυθμιζόμενα πόδια , μπροστά στο κάτω μέρος .

Εγκατάσταση 23

Αφαίρεση ασφαλειών ραφιών

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ασφάλειες

ραφιών που επιτρέπουν την ασφάλιση των ρα -

φιών κατά τη μεταφορά .

Για να τις αφαιρέσετε , κάντε τα εξής :

1.

Μετακινήστε τις ασφάλειες ραφιών προς την

κατεύθυνση του βέλους (A).

2.

Ανυψώστε το ράφι από το πίσω μέρος και

ωθήστε το προς τα εμπρός μέχρι να απελευ -

θερωθεί (B).

3.

Αφαιρέστε τις ασφάλειες (C).

A

C

B

Δυνατότητα αντιστροφής της πόρτας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια , αποσυνδέστε το φις από την πρίζα .

Για να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες , συνιστάται να έχετε τη βοήθεια ενός ακό -

μη ατόμου το οποίο θα συγκρατεί καλά τις πόρτες της συσκευής κατά τη διάρκεια αυτών

των ενεργειών .

24 Εγκατάσταση

1.

Ανοίξτε τις πόρτες . Ξεβιδώστε το μεσαίο

μεντεσέ (m2). Αφαιρέστε τον πλαστικό

αποστάτη (m1).

2.

Αφαιρέστε τον αποστάτη (m6) και τοπο -

θετήστε τον στην άλλη πλευρά του άξο -

να του μεντεσέ (m5).

3.

Αφαιρέστε τις πόρτες .

4.

Αφαιρέστε τον αριστερό πείρο καλύμμα -

τος του μεσαίου μεντεσέ (m3,m4) και το -

ποθετήστε τον στην άλλη πλευρά .

5.

Περάστε τον πείρο του μεσαίου μεντεσέ

(m5) στην αριστερή οπή της κάτω πόρ -

τας .

6.

Αφαιρέστε το κάλυμμα με τη βοήθεια ερ -

γαλείου (b1). Ξεβιδώστε τον άξονα (b2)

και τον αποστάτη (b3) του κάτω μεντεσέ

και τοποθετήστε τα στην αντίθετη πλευ -

ρά .

7.

Εισαγάγετε ξανά το κάλυμμα (b1) στην

αντίθετη πλευρά .

8.

Αφαιρέστε τις τάπες (1) στην άνω πλευ -

ρά και από τις δύο πόρτες και τοποθετή -

στε τις στην άλλη πλευρά .

m1 m2 m5 m6 m3 m4 b1

1 b3 b2

9.

Αφαιρέστε τη λαβή . Ξεβιδώστε το επάνω

στήριγμα της λαβής από τη ράβδο της

λαβής (h1). Ξεβιδώστε το κάτω στήριγμα

της λαβής από την πόρτα (h2).

Ξεβιδώστε το επάνω στήριγμα της λα -

βής από την πόρτα (h3).

h1 h2 h3

Περιβαλλοντικά θέματα 25

10.

Τοποθετήστε τη λαβή στην αντίθετη

πλευρά .

h4 h5 h6

Βιδώστε ξανά το στήριγμα της λαβής

στην πόρτα (h4). Στρέψτε το στήριγμα

της λαβής με τη λαβή και βιδώστε τα

στην πόρτα (h5) και το τοποθετημένο

στήριγμα της λαβής (h6).

11.

Τοποθετήστε ξανά την κάτω πόρτα πά -

νω στον άξονα του κάτω μεντεσέ (b2).

12.

Εισαγάγετε τον μεσαίο μεντεσέ (m2) στην αριστερή οπή της κάτω πόρτας .

13.

Ξεβιδώστε τον άξονα του επάνω μεντε -

σέ (t1) και τοποθετήστε τον στην απένα -

ντι πλευρά .

14.

Τοποθετήστε την επάνω πόρτα στον άξονα του επάνω μεντεσέ .

15.

Τοποθετήστε ξανά την επάνω πόρτα

στον άξονα του μεσαίου μεντεσέ (m5) δί -

νοντας ελαφρά κλίση και στις δύο πόρ -

τες .

16.

Βιδώστε ξανά τον μεσαίο μεντεσέ (m2).

Μην ξεχάσετε τον πλαστικό αποστάτη

(m1).

Κάντε έναν τελικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι :

• Όλες οι βίδες είναι σφιγμένες .

t1

• Το μαγνητικό λάστιχο είναι προσκολλημένο στο θάλαμο .

• Η πόρτα ανοίγει και κλείνει σωστά .

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή ( δηλ . το χειμώνα ), το λάστιχο μπορεί να

μην εφαρμόζει απόλυτα στο θάλαμο . Στην περίπτωση αυτή , περιμένετε μέχρι το λάστιχο να

εφαρμόσει με φυσικό τρόπο .

Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε εσείς οι ίδιοι τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω ,

επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις . Ο τεχνικός του Κέντρου Σέρβις θα αντιστρέψει τις πόρ -

τες με δικά σας έξοδα .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ

Το σύ µ βολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ

εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρρι µµ α . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται

στο κατάλληλο ση µ είο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισ µ ού . Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά , συ µ βάλλετε στην

αποτροπή ενδεχό µ ενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ,

οι οποίες θα µ πορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισ µ ό απόρριψης

του προϊόντος αυτού . Για λεπτο µ ερέστερες πληροφορίες σχετικά µ ε την ανακύκλωση του

προϊόντος αυτού , επικοινωνήστε µ ε το δη µ αρχείο της περιοχής σας , την τοπική σας

26 Περιβαλλοντικά θέματα

υπηρεσία αποκο µ ιδής οικιακών απορρι µµ άτων ή µ ε το κατάστη µ α όπου αγοράσατε το

προϊόν .

27

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS

Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita para manter os seus aparelhos AEG imaculados e a funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama de acessórios projectados e concebidos de acordo com os padrões de elevada qualidade que esperaria, de utensílios de cozinha especializados a cestos de talheres, de suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...

Visite a loja online em www.aeg.com/shop

28 Índice

ÍNDICE

29 Informações de segurança

32 Painel de controlo

37 Primeira utilização

37 Utilização diária

40 Sugestões e conselhos úteis

42 Manutenção e limpeza

43 O que fazer se…

45 Dados técnicos

45 Instalaç ă o

50 Preocupações ambientais

Os símbolos que se seguem são utilizados no presente manual:

Informações importantes relativas à segurança de pessoas e à prevenção de danos a aparelhos.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Informações de segurança 29

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as caracte rísticas de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo este jam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.

Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capaci dades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, ex cepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.

• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.

• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais ve lho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne nu ma armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

ADVERTÊNCIA

Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura integrada, sem obstruções.

• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.

• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.

• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.

• Não danifique o circuito refrigerante.

• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamá vel.

Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos compo nentes do circuito refrigerante está danificado.

30 Informações de segurança

Se o circuito refrigerante se danificar:

– evite chamas livres e fontes de ignição

– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra

• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

ADVERTÊNCIA

A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico quali ficado, para evitar perigo.

1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.

2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incên dio.

3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.

4. Não puxe o cabo de alimentação.

5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.

6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada

5)

de iluminação interior.

• Esta máquina é pesada. Tenha cuidado quando a deslocar.

• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.

• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

• Lâmpadas

6) utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.

Utilização diária

• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.

• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.

• Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira.

7)

• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.

• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.

• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estrita mente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.

• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no re cipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.

• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imedia tamente depois de retirados do aparelho.

5) Se estiver prevista uma tampa de lâmpada.

6) Se as lâmpadas estiverem previstas.

7) Se o aparelho for Frost Free.

Informações de segurança 31

Limpeza e manutenção

• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

• Não limpe o aparelho com objectos de metal.

• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.

• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.

Instalação

Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos específicos.

• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver dani ficado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso, guarde a embalagem.

• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.

• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provo car sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções rele vantes para a instalação.

• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.

• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.

• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.

• Ligue apenas a uma fonte de água potável.

8)

Assistência Técnica

• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.

• Não remova a cobertura da luz LED. Contacte o serviço pós-venda mais próximo para a substituição da placa de luz LED, caso esta seja necessária.

• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um centro de assistência autoriza do, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado junta mente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autori dades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo

são recicláveis.

8) Se estiver prevista uma ligação hídrica

32 Painel de controlo

PAINEL DE CONTROLO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Botão ON/OFF do aparelho

2 Botão de diminuição da temperatura do frigorífico

3 Botão de aumento da temperatura do frigorífico

4 Botão Mode

5 Botão OK

6 Botão de diminuição da temperatura do congelador

7 Botão de aumento da temperatura do congelador

8 Visor

É possível alterar o som predefinido de botões para outro mais facilmente audível premindo simultaneamente o botão Mode e o botão de diminuição da temperatura durante alguns segundos. A alteração é reversível.

Visor

1 2 3 4 5

Off COOL min

6 7

12 11 10 9 8

1 Indicador do compartimento do frigorífico

2 Indicador do temporizador e indicador de temperatura do frigorífico

3 Indicador de frigorífico desligado

4 Função COOLMATIC

5 Função Férias

6 Função FROSTMATIC

7 Indicador de temperatura do congelador

8 Indicador do compartimento do congelador

9 Indicador de alarme

10 Função Bloqueio de Segurança para Crianças

11 Função Minute Minder

12 Função Dynamic Air

Ligar

Para ligar o aparelho, efectue os passos seguintes:

1. Ligue a ficha do aparelho à tomada.

Painel de controlo 33

2. Prima o botão ON/OFF se o visor estiver desligado.

3. O alarme sonoro poderá funcionar após alguns segundos.

Para reiniciar o alarme consulte "Alarme de temperatura elevada".

4. Se o visor indicar "dEMo", o aparelho está em modo de demonstração. Consulte "O que fazer se...".

5. Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura predefinida regulada.

Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da temperatu ra".

Desligar

Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:

1. Prima o botão ON/OFF do aparelho durante 5 segundos.

2. O visor desliga-se.

3. Para desligar o aparelho da corrente, desligue a ficha de alimentação eléctrica da toma da.

Desligar o frigorífico

Para desligar o frigorífico:

1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.

O indicador de frigorífico desligado e o indicador do compartimento do frigorífico pis cam.

O indicador de temperatura do frigorífico apresenta travessões.

2. Prima o botão OK para confirmar.

3. É apresentado o indicador de frigorífico desligado.

Ligar o frigorífico

Para ligar o frigorífico:

1. Prima o regulador de temperatura do frigorífico.

Ou:

1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.

O indicador de Frigorífico Desligado pisca.

2. Prima o botão OK para confirmar.

3. O indicador de Frigorífico Desligado apaga-se.

Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da temperatu ra".

Regulação da temperatura

A temperatura regulada do frigorífico e do congelador pode ser ajustada premindo os regu ladores de temperatura.

Temperatura predefinida regulada:

• +5 °C para o frigorífico

• -18 °C para o congelador

Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.

A temperatura definida será alcançada dentro de 24 horas.

34 Painel de controlo

As oscilações de alguns graus relativamente à temperatura regulada são normais e não sig nificam que exista qualquer avaria no aparelho.

Após uma falha de energia, a temperatura regulada permanece memorizada.

Função Minute Minder

A função Minute Minder destina-se a ser utilizada para regular um alarme acústico para uma hora escolhida, sendo útil, por exemplo, quando uma receita requer o arrefecimento de uma mistura durante um determinado período de tempo ou quando é necessário um aviso para não se esquecer das garrafas colocadas no congelador para arrefecimento rápido.

Para ligar a função:

1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.

O indicador Minute Minder fica intermitente.

O Temporizador apresenta o valor definido (30 minutos) durante alguns segundos.

2. Prima o botão de Temperatura do Frigorífico para alterar o valor definido do Temporiza dor de 1 para 90 minutos.

3. Prima o botão OK para confirmar.

O indicador Minute Minder é apresentado.

O Temporizador começa a piscar (min).

No final da contagem decrescente, o indicador Minute Minder fica intermitente e é emitido um alarme sonoro:

1. Retire quaisquer bebidas do interior do compartimento do congelador.

2. Prima o botão OK para desligar o som e terminar a função.

É possível desactivar a função a qualquer altura, durante a contagem decrescente:

1. Prima o botão Mode até o indicador Minute Minder ficar intermitente.

2. Prima o botão OK para confirmar.

3. O indicador Minute Minder apaga-se.

É possível alterar a hora durante a contagem decrescente e no final, premindo o botão de

Diminuição da Temperatura do Frigorífico e o botão de Aumento da Temperatura do Frigo rífico.

Função Bloqueio de Segurança para Crianças

Para evitar o funcionamento não intencional dos botões, seleccione a função Bloqueio de

Segurança para Crianças.

Para ligar a função:

1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.

2. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças pisca.

3. Prima o botão OK para confirmar.

O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças é apresentado.

Para desligar a função:

1. Prima o botão Mode até o indicador Bloqueio de Segurança para Crianças piscar.

2. Prima o botão OK para confirmar.

3. O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças apaga-se.

Painel de controlo 35

Alarme de temperatura elevada

Um aumento da temperatura no compartimento do congelador (por exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado por:

• intermitência do alarme e indicadores de temperatura do congelador

• activação do alarme sonoro.

Para reiniciar o alarme:

1. Prima qualquer botão.

2. O alarme sonoro desliga-se.

3. O indicador de temperatura do frigorífico apresenta a temperatura mais elevada atingi da durante alguns segundos. Em seguida, apresenta novamente a temperatura regula da.

4. O indicador de alarme continua a piscar até o restabelecimento das condições normais.

Quando o alarme é restabelecido o indicador de alarme apaga-se.

Alarme de porta aberta

Ouve-se um alarme acústico se a porta do frigorífico permanecer aberta durante alguns mi nutos. As condições do alarme de porta aberta são indicadas por:

• indicador de Alarme intermitente

• alarme acústico

Quando as condições normais são restabelecidas (porta fechada), o alarme pára.

Função COOLMATIC

Se necessitar de inserir uma grande quantidade de alimentos quentes, por exemplo, após fazer as compras, sugerimos que active a função COOLMATIC para arrefecer os produtos mais rapidamente e para evitar aquecer os outros alimentos que já estejam no frigorífico.

Para ligar a função:

1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.

O indicador COOLMATIC fica intermitente.

2. Prima o botão OK para confirmar.

O indicador COOLMATIC é apresentado.

A função COOLMATIC termina automaticamente aproximadamente após 6 horas.

Para desligar a função antes do seu fim automático:

1. Prima o botão Mode até o indicador COOLMATIC ficar intermitente.

2. Prima o botão OK para confirmar.

3. O indicador COOLMATIC apaga-se.

A função desliga-se seleccionando uma temperatura regulada do frigorífico diferente.

Função Férias

Esta função permite manter o frigorífico fechado e vazio durante um longo período de féri as sem a formação de maus odores.

O compartimento do frigorífico deve estar vazio quando a função férias estiver ligada.

36 Painel de controlo

Para ligar a função:

1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.

O indicador Férias pisca.

O indicador da temperatura do frigorífico apresenta a temperatura regulada.

2. Prima o botão OK para confirmar.

O indicador Férias é apresentado.

Para desligar a função:

1. Prima o botão Mode até o indicador Férias piscar.

2. Prima o botão OK para confirmar.

3. O indicador Férias apaga-se.

A função desliga-se seleccionando uma temperatura regulada do frigorífico diferente.

Função DYNAMICAIR

Para ligar a função:

1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.

O indicador DYNAMICAIR fica intermitente.

2. Prima o botão OK para confirmar.

O indicador DYNAMICAIR é apresentado.

Para desligar a função:

1. Prima o botão Mode até o indicador DYNAMICAIR ficar intermitente.

2. Prima o botão OK para confirmar.

3. O indicador DYNAMICAIR apaga-se.

Se a função for activada automaticamente, o indicador DYNAMICAIR não será apresentado

(consulte "Utilização diária").

A activação da função DYNAMICAIR aumenta o consumo de energia.

Função FROSTMATIC

Para ligar a função:

1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente.

O indicador FROSTMATIC fica intermitente.

2. Prima o botão OK para confirmar.

O indicador FROSTMATIC é apresentado.

Esta função pára automaticamente após 52 horas.

Para desligar a função antes do seu fim automático:

1. Prima o botão Mode até o indicador FROSTMATIC ficar intermitente.

2. Prima o botão OK para confirmar.

3. O indicador FROSTMATIC apaga-se.

Coloque os alimentos frescos a congelar no cesto FROSTMATIC.

A função desliga-se seleccionando uma temperatura regulada do congelador diferente.

Primeira utilização 37

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.

Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Armazenamento de alimentos congelados

Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os pro dutos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.

Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a ali mentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de característi cas técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos ra pidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arre fecerem).

Descongelação

Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no comparti mento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para es ta operação.

Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.

DYNAMICAIR

O compartimento do frigorífico está equipado com um dispositivo que permite a refrigeração rápida dos alimentos e uma temperatura mais uniforme.

Este dispositivo activa-se automaticamente quan do necessário, por exemplo para uma recuperação rápida da temperatura após a abertura de porta ou quando a temperatura ambiente é demasiado elevada.

Permite-lhe ligar o dispositivo manualmente quando necessário (consulte "Função DYNAMICA -

IR ").

O dispositivo DYNAMICAIR pára quando a porta é aberta e reinicia de imediato após o fecho da por ta.

38 Utilização diária

Prateleiras móveis

As paredes do frigorífico estão equipadas com uma série de guias de modo a que as prateleiras possam ser posicionadas como quiser.

Prateleira de garrafas

Coloque as garrafas (com a abertura voltada para a frente) na prateleira pré-posicionada.

Se a prateleira estiver posicionada horizontalmen te, coloque apenas garrafas fechadas.

Esta prateleira de suporte de garrafas pode ser in clinada de forma a armazenar garrafas já abertas.

Para obter este resultado, puxe a prateleira para cima de forma que possa rodar para cima e ser colocada no nível acima.

Posicionar as prateleiras da porta

Para permitir o armazenamento de embala gens de alimentos de vários tamanhos, as prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.

Para fazer estes ajustes, proceda do seguinte modo: puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar, de seguida, reposicio ne como quiser.

Utilização diária 39

Gaveta FRESHBOX

A gaveta é adequada para guardar alimentos fres cos como peixe, carne e marisco, porque a tempe ratura é mais baixa aqui do que no resto do frigo rífico.

Gaveta MAXIBOX

A gaveta é adequada para armazenar fruta e ve getais.

No interior da gaveta existe um separador que po de ser colocado em diferentes posições, de forma a permitir a subdivisão ideal para as necessidades pessoais.

Existe uma grelha (se prevista) no fundo da gave ta, destinada a separar a fruta e os vegetais de qualquer humidade que se possa formar na super fície do fundo.

Todas as componentes existentes no interior da gaveta podem ser removidas para efeitos de limpeza

40 Sugestões e conselhos úteis

Remover os cestos de congelação do congelador

2

2

1

1

Os cestos de congelação têm um batente limitador para evitar a sua remoção acidental ou queda. Quando necessitar de o retirar do congelador, puxe o cesto para si e, ao atingir o batente, incline a frente para cima para retirar o cesto.

Para voltar a colocá-lo, levante ligeiramente a frente do cesto para o introduzir no conge lador. Assim que passar pelos batentes, empurre os cestos para a respectiva posição.

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

Ruídos normais de funcionamento

• Pode ouvir um ruído de borbulhação quando o refrigerante é bombeado pelas bobinas ou tubagem. Isto está correcto.

• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a ser bombeado e irá ouvir um ruí do de zumbido e um ruído pulsante proveniente do compressor. Isto está correcto.

• A dilatação térmica pode causar um súbito ruído de fissuração. É natural e não um fenó meno físico perigoso. Isto está correcto.

Conselhos para poupar energia

Para obter o melhor desempenho:

• não abra a porta muitas vezes nem a deixe aberta mais tempo do que o absolutamente necessário

• não remova os acumuladores de frio do cesto do congelador.

Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos

Para obter o melhor desempenho:

• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico

• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte

• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor

Sugestões e conselhos úteis 41

Conselhos para a refrigeração

Conselhos úteis:

Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira de vidro aci ma da gaveta de vegetais.

Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia ou dois no máximo.

Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.

Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.

Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou em brulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.

Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.

Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.

Conselhos para a congelação

Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:

• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;

• O processo de congelamento demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimen tos para congelação durante este período;

• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;

• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e com pletamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade necessária;

• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as emba lagens são herméticas;

• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os ali mentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congela dos;

• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;

• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;

• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para per mitir que saiba o tempo de armazenamento.

Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:

• certificar-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados ade quadamente pelo vendedor;

• ter a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o con gelador no tempo mais curto possível;

• não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.

42 Manutenção e limpeza

• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados.

• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

CUIDADO

Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Limpeza periódica

O equipamento tem de ser limpo regularmente:

• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.

• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.

• lave e seque minuciosamente.

Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.

Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.

Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor que está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar consumo de electricidade.

Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.

Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/ danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.

Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.

Descongelar o frigorífico

O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sem pre que o compressor de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da des congelação é descarregada por um canal para um recipiente especial, colocado na parte traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.

É importante limpar periodicamente o orifício de descarga da água resultante da descongelação no centro do canal do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo excessivo de água pin gue sobre os alimentos. Utilize o agente de limpe za fornecido, que irá encontrar já inserido no ori fício de descarga.

O que fazer se… 43

Descongelar o congelador

O compartimento do congelador deste modelo, por sua vez, é do tipo "no frost". Isto signifi ca que não há qualquer formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes interiores, quer nos alimentos.

A ausência de gelo deve-se à circulação contínua de ar frio no interior do compartimento, accionado por um ventilador controlado automaticamente.

O QUE FAZER SE…

CUIDADO

Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.

A resolução de problemas que não se encontram neste manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.

Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).

Problema

O aparelho faz barulho.

O compressor funciona continuamente.

Causa possível

O aparelho não está apoiado correctamente.

O regulador da Temperatura po de estar mal definido.

A porta não está fechada cor rectamente.

A porta foi aberta demasiadas vezes.

A temperatura do produto está demasiado elevada.

Solución

Verifique se o aparelho está está vel (os quatro pés devem estar no chão).

Defina uma temperatura mais quente.

Consulte a secção "Fechar a por ta".

Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.

Deixe que a temperatura do pro duto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.

44 O que fazer se…

Problema

A água escorre na placa traseira do frigorífico.

Causa possível

A temperatura ambiente está demasiado elevada.

A função FROSTMATIC está liga da.

A função COOLMATIC está liga da.

Solución

Reduza a temperatura ambiente.

Consulte "Função FROSTMATIC".

Consulte "Função COOLMATIC".

Durante o processo de descon gelação automática, o gelo é descongelado na placa traseira.

Isto é normal.

A saída de água está obstruída.

Limpe a saída de água.

A água escorre para o frigorífico.

A água escorre para o chão.

Existe demasiado gelo.

A temperatura no aparelho está demasiado alta.

Os produtos evitam que a água escorra para o colector de água.

A saída de água descongelada não escorre para o tabuleiro de evaporação acima do compres sor.

Os produtos não estão embala dos correctamente.

A porta não está fechada cor rectamente.

A temperatura no frigorífico es tá demasiado baixa.

A porta não está fechada cor rectamente.

A temperatura do produto está demasiado elevada.

A temperatura no frigorífico está demasiado alta.

Guardou demasiados produtos ao mesmo tempo.

Não há circulação de ar frio no aparelho.

A temperatura no congelador está demasiado elevada.

Os produtos estão demasiado perto uns dos outros.

O aparelho não funciona.

O aparelho está desligado.

A ficha de alimentação eléctrica não está correctamente inserida na tomada.

Certifique-se de que os produtos não entram em contacto com a placa traseira.

Encaixe a saída de água descon gelada no tabuleiro de evapora

ção.

-

-

Embale os produtos correctamen te.

Consulte a secção "Fechar a por ta".

Defina uma temperatura mais elevada.

Consulte a secção "Fechar a por ta".

Deixe que a temperatura do pro duto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.

Guarde menos produtos ao mes mo tempo.

Certifique-se de que existe circu lação de ar frio no aparelho.

haver circulação de ar frio.

-

-

Armazene os produtos de forma a

Ligue a máquina.

Ligue a ficha de alimentação eléctrica correctamente à toma da.

Dados técnicos 45

Problema Causa possível

O aparelho não tem alimenta -

ção. Não existe tensão na toma da.

A lâmpada não funciona.

A lâmpada está no modo de es pera.

"dEMo" aparece no visor.

O aparelho está no modo de de monstração.

Solución

Ligue um aparelho eléctrico dife rente à tomada. Contacte um electricista qualificado.

Feche e abra a porta.

Mantenha o botão OK premido durante aproximadamente 10 se gundos a partir do momento em que ouvir um sinal sonoro longo e o visor se apagar por um breve momento: o aparelho começa a funcionar normalmente.

Se estes conselhos não resultarem, contacte o serviço de assistência da marca mais próxi mo.

Fechar a porta

1. Limpe as juntas da porta.

2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".

3. Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistên cia.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões

Tempo de arranque

Voltagem

Frequência

Altura

Largura

Profundidade

1850 mm

595 mm

658 mm

18 h

230 - 240 V

50 Hz

As informações técnicas encontram-se na placa de dados no lado esquerdo interno do apa relho e na etiqueta de energia.

INSTALAÇ

Ă

O

ADVERTÊNCIA

Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.

46 Instalaç ă o

Posicionamento

Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na placa de dados do aparelho:

Classe climática Temperatura ambiente

SN +10 °C a + 32 °C

N

ST

T

+16 °C a + 32 °C

+16 °C a + 38 °C

+16 °C a + 43 °C

Local

O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor, como sejam radiadores, termoacumula dores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente na traseira do apare lho. Para garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver sob um armário de parede sus penso, a distância mínima entre o topo do armá rio e o armário de parede deverá ser de, no míni mo, 100 mm. No entanto, o aparelho não deve ser colocado sob armários suspensos. O nivelamento preciso é garantido por um ou mais pés ajustáveis na base do aparelho.

A

B

ADVERTÊNCIA

Tem de ser possível desligar o aparelho da fonte de corrente; Assim, a ficha tem de estar facilmente acessível após a instalação.

Ligação eléctrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.

O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não esti ver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.

O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.

Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.

Instalaç ă o 47

Separadores traseiros

Pode encontrar os dois espaçadores no saco da documentação.

Execute estes passos para instalar os espaçadores:

1. Liberte o parafuso.

2. Encaixe o espaçador debaixo do parafuso.

3. Rode o espaçador para a posição correcta.

4. Volte a apertar os parafusos.

2

4

3

1

Nivelamento

Quando instalar o aparelho assegure-se de que fi ca nivelado. Isto pode ser obtido através de dois pés ajustáveis na base, à frente.

48 Instalaç ă o

Retirar os suportes das prateleiras

O aparelho está equipado com retentores de pra teleiras que possibilitam fixá-las durante o trans porte.

Para os remover, proceda do seguinte modo:

1. Desloque os suportes das prateleiras na direc -

ção da seta (A).

2. Levante a prateleira na parte de trás e puxe-a para a frente até a soltar (B).

3. Retire os retentores (C).

A

C

B

Reversibilidade da porta

ADVERTÊNCIA

Antes de executar qualquer operação retire a ficha da tomada.

Recomendamos que execute as seguintes operações com outra pessoa, que irá segurar as portas do aparelho durante as operações.

1.

Abra a porta. Desaparafuse a dobradiça do meio (m2). Retire o espaçador de plástico (m1).

2.

Retire o espaçador (m6) e mova-o para o outro lado da cavilha da dobradiça

(m5).

3.

Retire as portas.

4.

Retire os pinos de coberta à esquerda da dobradiça central (m3,m4) e coloque no lado oposto.

5.

Coloque o pino da dobradiça central

(m5) no orifício à esquerda da porta in ferior.

m1 m5 m3 m2 m6 m4

6.

7.

Retire a cobertura (b1) com a ajuda de uma ferramenta. Desaparafuse o pino

(b2) da dobradiça inferior e o espaçador

(b3) e coloque-os no lado oposto.

Volte a inserir a cobertura (b1) no lado oposto.

8.

Retire os tampões (1) no lado superior de ambas as portas e coloque-os no lado oposto.

Instalaç ă o 49 b1

1 b3 b2

9.

Retire a pega. Desaparafuse o suporte da pega superior da haste da pega (h1).

Desaparafuse o suporte da pega inferior da porta (h2).

Desaparafuse o suporte da pega superior da porta (h3).

10. Instale a pega no lado oposto.

Aparafuse novamente o suporte da pega na porta (h4). Rode o suporte da pega com a pega e aparafuse-os à porta (h5) e ao suporte da pega instalado (h6).

11. Volte a colocar a porta inferior no pino

(b2) da dobradiça inferior.

12. Insira a dobradiça central (m2) na aber tura da esquerda da porta inferior.

h1 h4 h2 h5 h3 h6

50 Preocupações ambientais

13. Desaparafuse o pino da dobradiça supe rior (t1) e coloque-o no lado oposto.

14. Coloque a porta superior no pino superi or.

15. Volte a colocar a porta superior na do bradiça central (m5) inclinando ligeira mente as duas portas.

16. Volte a aparafusar a dobradiça central

(m2). Não se esqueça do espaçador de plástico (m1).

Faça uma verificação final para se certificar de que:

• Todos os parafusos estão apertados.

t1

• A junta magnética está colada ao aparelho.

• A porta abre e fecha correctamente.

Se a temperatura ambiente for fria (por ex. no Inverno), pode acontecer que a junta não adira perfeitamente ao aparelho. Nesse caso, aguarde o encaixe natural do vedante.

Caso não queira executar as operações acima mencionadas, contacte o Centro de Apoio ao

Cliente mais perto. Os custos da execução da reversibilidade das portas pelo técnico do Cen tro de Apoio ao Cliente serão suportados por si.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

51

PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de accesorios diseñados y fabricados conforme a los elevados estándares de calidad característicos de la marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos de cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado de prendas delicadas...

Visite la tienda web en www.aeg.com/shop

52 Índice de materias

ÍNDICE DE MATERIAS

53 Información sobre seguridad

56 Panel de mandos

61 Primer uso

61 Uso diario

64 Consejos útiles

66 Mantenimiento y limpieza

67 Qué hacer si…

69 Datos técnicos

70 Instalación

74 Aspectos medioambientales

En este manual de usuario se utilizan los símbolos siguientes:

Datos importantes referentes a su seguridad personal e información sobre la manera de evitar que el aparato sufra daños.

Datos y recomendaciones generales

Información medioambiental

Salvo modificaciones

Información sobre seguridad 53

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de insta larlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los con sejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las caracte rísticas de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.

Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en estas ins trucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omisiones.

Seguridad de niños y personas vulnerables

• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.

No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.

• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.

• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la toma, corte el cable de conexión

(tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.

• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.

Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA

Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.

• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este folleto de instrucciones.

• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de des congelación.

• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.

• No dañe el circuito del refrigerante.

• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.

Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.

54 Información sobre seguridad

Si el circuito de refrigeración se daña:

– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido

– ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato

• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en modo alguno. Cual quier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.

1. El cable de alimentación no se debe prolongar.

2. Compruebe que la parte posterior del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un en chufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.

3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.

4. No tire del cable de alimentación.

5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléc trica o incendio.

6. No debe utilizar el aparato sin la tapa de la bombilla 9)

para la iluminación interior.

• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.

• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.

• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

• Las bombillas

10)

que se utilizan en este aparato son especiales, y se han seleccionado ex clusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.

Uso diario

• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.

• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.

• No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.

11)

• Los alimentos que se descongelen no deben volver a congelarse.

• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya envasados, siguiendo las instruc ciones del fabricante.

• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato sobre el almacenamiento. Consulte las instrucciones correspondientes.

• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador, ya que se genera presión en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.

• Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir que maduras causadas por el hielo.

9) Si está previsto el uso de la tapa de la bombilla.

10) Si está previsto el uso de bombilla.

11) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).

Información sobre seguridad 55

Cuidado y limpieza

• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.

• No limpie el aparato con objetos metálicos.

• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un raspador plástico.

• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es nece sario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base del aparato.

Instalación

Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos co rrespondientes.

• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.

• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese al compresor.

• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instruc ciones correspondientes a la instalación.

• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, pa ra evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.

• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.

• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.

• Realice la conexión sólo con el suministro de agua potable. 12)

Asistencia

• Las tareas de servicio o mantenimiento del aparato deben dejarse en manos de un elec tricista homologado.

• No retire la tapa del LED. Si es necesario sustituir el panel de luces LED, póngase en con tacto con el centro de servicio técnico más cercano.

• El producto debe ser reparado por un técnico de servicio autorizado, y sólo con piezas de recambio originales.

Protección del medio ambiente

Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de re frigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los resi duos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor.

Los materiales de este aparato marcados con el símbolo son reciclables.

12) Si está prevista una conexión de agua.

56 Panel de mandos

PANEL DE MANDOS

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tecla ON/OFF del aparato

2 Tecla de enfriamiento de temperatura del frigorífico

3 Tecla de calentamiento de temperatura del frigorífico

4 Tecla Mode

5 Tecla OK

6 Tecla de enfriamiento de temperatura del congelador

7 Tecla de calentamiento de temperatura del congelador

8 Pantalla

Se puede cambiar el sonido predefinido de las teclas a otro más alto manteniendo pulsadas al mismo tiempo la tecla Mode y la tecla de enfriamiento de temperatura durante algunos segundos. El cambio es reversible.

Pantalla

1 2 3 4 5 6 7

Off COOL min

12 11 10 9 8

1 Indicador del compartimento frigorífico

2 Indicador de temperatura del frigorífico e indicador del temporizador

3 Indicador de apagado del frigorífico

4 Función COOLMATIC

5 Función Vacaciones

6 Función FROSTMATIC

7 Indicador de temperatura del congelador

8 Indicador del compartimento congelador

9 Indicador de alarma

10 Función de bloqueo de seguridad para niños

11 Función Minute Minder

12 Función Dynamic Air

Encendido

Para encender el aparato:

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

Panel de mandos 57

2. Pulse la tecla ON/OFF del aparato si la pantalla está apagada.

3. Puede que oiga la señal acústica de alarma tras unos segundos.

Para restaurar la alarma, consulte la sección "Alarma de temperatura alta".

4. Si "dEMo" aparece en la pantalla, el aparato está en el modo de demostración. Consulte la sección "Qué hacer si..."

5. Los indicadores de temperatura muestran la temperatura predeterminada programada.

Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".

Apagado

Para apagar el aparato:

1. Pulse la tecla ON/OFF del aparato durante 5 segundos.

2. La pantalla se apaga.

3. Para desconectar el aparato de la corriente, desconecte el enchufe de la toma de co rriente.

Apagado del frigorífico

Para apagar el frigorífico:

1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

Parpadean el indicador de apagado del frigorífico y el indicador del compartimento fri gorífico.

El indicador de temperatura del frigorífico muestra guiones.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

3. Aparece el indicador Apagado del frigorífico.

Encendido del frigorífico

Para encender el frigorífico:

1. Pulse el regulador de temperatura del frigorífico.

O:

1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador Apagado del frigorífico parpadea.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

3. Se apaga el indicador Apagado del frigorífico.

Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".

Regulación de la temperatura

La temperatura programada en el frigorífico y el congelador puede ajustarse pulsando los reguladores de temperatura.

Ajuste de la temperatura predeterminada:

• +5°C para el frigorífico

• -18°C para el congelador

Los indicadores de temperatura muestran la temperatura programada.

La temperatura programada se alcanza en un plazo de 24 horas.

Puede haber fluctuaciones de algunos grados sobre la temperatura programada, pero eso no supone un fallo del aparato.

58 Panel de mandos

Después de un corte del suministro eléctrico, la temperatura ajustada se guarda.

Función Minute Minder

La función Minute Minder se utiliza para ajustar una alarma acústica a la hora deseada y es

útil, por ejemplo, para recetas que precisan el enfriamiento de una mezcla durante un tiem po determinado, o cuando se necesita un recordatorio para no olvidar que se han colocado botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente.

Para activar la función:

1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador Minute Minder parpadea.

El temporizador muestra el tiempo programado (30 minutos) durante unos segundos.

2. Pulse la tecla de temperatura del frigorífico para cambiar el valor del temporizador en tre 1 y 90 minutos.

3. Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador Minute Minder .

El Temporizador empieza a parpadear (min).

Al terminar la cuenta atrás, el indicador Minute Minder parpadea y suena la alarma:

1. Saque todas las bebidas del compartimento congelador.

2. Pulse la tecla OK para apagar el sonido y desactivar la función.

La función se puede desactivar en cualquier momento durante la cuenta atrás:

1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Minute Minder .

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

3. El indicador Minute Minder se apaga.

El tiempo puede modificarse durante la cuenta atrás y al finalizar, pulsando las teclas de enfriamiento o calentamiento de temperatura del frigorífico.

Función Seguro contra la manipulación por niños

Para bloquear los botones y evitar manipulaciones involuntarias, seleccione la función de seguro para niños.

Para encender el horno:

1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

2. El indicador de bloqueo para niños parpadea.

3. Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador de bloqueo para niños.

Para apagar la función:

1. Pulse la tecla Mode hasta que el bloqueo para niños parpadee.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

3. El indicador de bloqueo para niños se apaga.

Alarma de temperatura alta

Un aumento de la temperatura del compartimento congelador (por ejemplo, por falta de energía eléctrica) se indicará mediante:

Panel de mandos 59

• indicadores de temperatura del congelador y alarma intermitentes

• emisión de una señal acústica.

Para reiniciar la alarma:

1. Pulse cualquier tecla.

2. El avisador acústico se apaga.

3. El indicador de temperatura del congelador muestra la temperatura más alta alcanzada durante unos segundos. A continuación vuelve a mostrar la temperatura programada.

4. El indicador de alarma sigue parpadeando hasta que se restablecen las condiciones nor males.

Cuando la alarma vuelve, el indicador se apaga.

Alarma de puerta abierta

Si la puerta del frigorífico se queda abierta durante unos minutos, sonará una señal acústi ca. Los indicadores de puerta abierta son los siguientes:

• indicador de alarma intermitente

• señal acústica

Una vez restablecidas las condiciones normales (puerta cerrada), la alarma acústica se de tendrá.

Función COOLMATIC

Si necesita introducir una gran cantidad de alimentos calientes, por ejemplo, después de haber hecho la compra, se aconseja activar la función COOLMATIC para enfriarlos más rápi damente y evitar que suba la temperatura de los que ya se guardan en el frigorífico.

Para activar la función:

1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador COOLMATIC parpadea.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador COOLMATIC.

La función COOLMATIC se desactiva automáticamente después de unas 6 horas.

Para apagar la función antes de que termine automáticamente:

1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador COOLMATIC.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

3. El indicador COOLMATIC se apaga.

La función se apaga seleccionando una temperatura programada diferente.

Función Vacaciones

Esta función permite mantener el frigorífico vacío y cerrado durante periodos largos de tiempo sin que se formen malos olores.

El compartimento del frigorífico debe estar vacío mientras la función esté activada.

Para activar la función:

1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

60 Panel de mandos

El indicador Vacaciones parpadea.

El indicador de temperatura del frigorífico muestra la temperatura programada.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador Vacaciones.

Para desactivar la función:

1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Vacaciones.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

3. El indicador Vacaciones se apaga.

La función se apaga seleccionando una temperatura programada diferente.

Función DYNAMICAIR

Para activar la función:

1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador DYNAMICAIR parpadea.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador DYNAMICAIR .

Para desactivar la función:

1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador DYNAMICAIR .

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

3. El indicador DYNAMICAIR se apaga.

Si la función se activa automáticamente, el indicador DYNAMICAIR no se muestra (consulte la sección "Uso diario").

La activación de la función DYNAMICAIR incrementa el consumo de energía.

Función FROSTMATIC

Para activar la función:

1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador FROSTMATIC parpadea.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador FROSTMATIC.

La función se detiene automáticamente después de 52 horas.

Para apagar la función antes de que termine automáticamente:

1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador FROSTMATIC.

2. Pulse la tecla OK para confirmar.

3. El indicador FROSTMATIC se apaga.

Coloque los alimentos para congelar en el cesto FROSTMATIC.

La función se apaga seleccionando una temperatura programada diferente para el congela dor.

Primer uso 61

PRIMER USO

Limpieza de las partes internas

Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.

No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado

USO DIARIO

Almacenamiento de alimentos congelados

Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.

En caso de producirse una descongelación accidental, por ejemplo, por un corte del sumi nistro eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el valor indicado en la tabla de características técnicas bajo "tiempo de elevación", los alimentos descongelados deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato y volverlos a congelar (después de que se hayan enfriado).

Descongelación

Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.

Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congela dor; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.

DYNAMICAIR

El compartimento frigorífico cuenta con un dis positivo que permite enfriar los alimentos con más rapidez y mantener una temperatura más uniforme dentro del compartimento.

El dispositivo se activa por sí solo cuando es nece sario, por ejemplo, para recuperar rápidamente la temperatura después de abrir la puerta o cuando la temperatura ambiente sea elevada.

Permite encender el dispositivo manualmente cuando sea necesario (consulte la sección "Fun ción DYNAMICAIR ").

El dispositivo DYNAMICAIR se detiene cuando la puerta está abierta y se reinicia inmediatamente después de cerrar la puerta.

62 Uso diario

Estantes móviles

Las paredes del frigorífico cuentan con guías para colocar los estantes del modo que se prefiera.

Estante botellero

Coloque las botellas (con la parte del tapón hacia fuera) en el estante botellero provisto al efecto.

Si coloca el botellero en posición horizontal, úselo sólo para botellas cerradas.

El estante botellero puede inclinarse para guardar botellas previamente abiertas. Para inclinarlo, tire del estante hacia arriba de forma que pueda girar lo y colocarlo en el nivel más alto siguiente.

Colocación de los estantes de la puerta

Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas.

Para realizar esos ajustes proceda de la ma nera siguiente:

Eleve paulatinamente el estante en la direc ción de las flechas hasta retirarlo del soporte y colóquelo en la posición que desee.

Uso diario 63

Cajón FRESHBOX

El cajón alcanza la temperatura más baja del com partimento frigorífico y es idóneo para almacenar alimentos frescos como pescado, carne y marisco.

Cajón MAXIBOX

Este cajón es adecuado para guardar frutas y ver duras.

Dentro del cajón hay un separador que se puede colocar en diferentes posiciones para dividir el es pacio según las necesidades personales.

El fondo del cajón incorpora una rejilla (si el apa rato va equipado con ella) que permite mantener las frutas y verduras separadas de cualquier hu medad que se pueda formar en la superficie infe rior.

Todas las piezas del interior del cajón se pueden retirar para su limpieza.

64 Consejos útiles

Extracción de los cestos de congelados del congelador

2

2

1

1

Los cestos de congelados llevan un tope para impedir que se salgan de las guías o se cai gan. Para extraer un cesto del congelador, tire de él hacia fuera y, cuando llegue al tope, retírelo tirando suavemente de su parte delantera.

Para volver a colocarlo en su lugar, levante ligeramente la parte delantera del cesto e in sértelo en el congelador. Cuando haya superado los topes, empuje los cestos hasta el fon do.

CONSEJOS ÚTILES

Sonidos de funcionamiento normal

• Es posible que oiga un gorgoteo o un burbujeo cuando el refrigerante se bombea por el serpentín o los tubos. Esto es correcto.

• Cuando está en marcha, el compresor bombea el refrigerante a través de todo el circuito y emite un zumbido o un sonido intermitente. Esto es correcto.

• La dilatación térmica puede causar una serie de crujidos repentinos. Se trata de un fenó meno físico natural y no peligroso. Esto es correcto.

Consejos para ahorrar energía

Para obtener los mejores resultados:

• no abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente necesa rio.

• no saque los acumuladores de frío del cesto de congelación.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener los mejores resultados:

• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;

• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;

• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.

Consejos útiles 65

Consejos para la refrigeración

Consejos útiles:

Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, so bre el cajón de las verduras.

Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante uno o dos días, como máximo.

Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y puede colocarlos en cualquiera de los estantes.

Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales suminis trados a tal efecto.

Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.

Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el estante para botellas de la puerta.

Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben guar darse en el frigorífico.

Consejos sobre la congelación

Estos consejos son importantes para poder aprovechar al máximo el proceso de congela ción:

• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;

• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante ese periodo no deben añadirse otros alimentos para congelación;

• congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;

• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera rápida y total, así como para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;

• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envolto rios quedan herméticamente cerrados;

• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el aumento de temperatura de los segundos;

• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de alma cenamiento de los alimentos;

• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congela dor, puede provocar quemaduras por congelación en la piel;

• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.

Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados

Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:

• Comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados.

• Pocurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador en el menor tiempo posible.

• Eitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario.

66 Mantenimiento y limpieza

• Una vez descongelados, los alimentos se deterioran con rapidez y no pueden congelarse otra vez.

• No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el manteni miento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.

Limpieza periódica

El equipo debe limpiarse de manera habitual:

• Limpie el interior y los accesorios con agua templada y un jabón neutro.

• Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta para mantenerlas limpias y sin res tos.

• Aclare y seque a fondo.

No mueva, dañe ni tire de los conductos o cables del interior del armario.

No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.

Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de la parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.

Tenga cuidado para no dañar el sistema de refrigeración.

Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavaji llas.

Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.

Descongelación del frigorífico

La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se de tiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se des carga hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor, donde se evapora.

Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación situado en la mitad del canal del compartimento frigorífico pa ra evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orifi cio de desagüe.

Qué hacer si… 67

Descongelación del congelador

El compartimento congelador de este modelo es de tipo "no frost" y no produce escarcha.

Esto significa que, durante el funcionamiento, no se forma escarcha ni en las paredes inter nas del aparato ni sobre los alimentos.

La ausencia de escarcha se debe a la continua circulación del aire frío en el interior del compartimento impulsado por un ventilador controlado automáticamente.

QUÉ HACER SI…

PRECAUCIÓN

Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier reparación.

Las medidas de resolución de problemas que no se indican en este manual deben dejarse en manos de un electricista o profesional cualificado y competente.

Se oyen sonidos durante el funcionamiento normal (compresor, circulación de refrigerante).

Problema

El aparato hace ruido.

El compresor funciona continuamente.

Causa posible

El aparato no está bien apoyado en el suelo.

Solución

Compruebe que los soportes del aparato descansan sobre una su perficie estable (las cuatro patas deben estar bien apoyadas en el suelo).

Seleccione una temperatura más alta.

Puede que el ajuste del regula dor de temperatura sea inco rrecto.

La puerta no está bien cerrada.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

La puerta se ha abierto con ex cesiva frecuencia.

No mantenga abierta la puerta más tiempo del necesario.

68 Qué hacer si…

Problema Causa posible

La temperatura de los alimentos es demasiado alta.

Solución

Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la tempe ratura ambiente antes de guar darlos.

La temperatura ambiente es de masiado alta.

La función FROSTMATIC se acti va.

Reduzca la temperatura ambien te.

Consulte la sección "Función

FROSTMATIC".

La función COOLMATIC se activa. Consulte la sección "Función

COOLMATIC".

-

El agua fluye por la placa posterior del frigorífico.

El aparato no funciona.

Durante el proceso de descon gelación automática, el hielo se descongela en la placa posterior.

El aparato está apagado.

Esto es normal.

El agua fluye al interior del frigorífico.

El agua fluye hacia el suelo.

Se han guardado muchos ali mentos al mismo tiempo.

gelación a la bandeja de evapora

Hay demasiada escarcha.

Los productos no están bien en vueltos.

La puerta no está bien cerrada.

Envuelva mejor los productos.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

La temperatura del aparato es demasiado alta.

La salida de agua está obstruida. Limpie la salida de agua.

Los alimentos impiden que el agua fluya al colector.

El agua de la descongelación no fluye hacia la bandeja de evapo ración situada sobre el compre sor.

La temperatura del frigorífico es demasiado baja.

Seleccione una temperatura más alta.

La puerta no está bien cerrada.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

La temperatura de los alimentos es demasiado alta.

Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la pla ca posterior.

Fije la salida de agua de descon ción.

Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la tempe ratura ambiente antes de guar darlos.

-

-

Guarde menos productos al mis mo tiempo.

-

La temperatura del frigorífico es demasiado alta.

La temperatura del congelador es demasiado alta.

No hay circulación de aire frío en el aparato.

Los alimentos están demasiado juntos.

Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.

Disponga los alimentos de modo que el aire frío pueda circular en tre ellos.

Encienda el aparato.

-

Datos técnicos 69

Problema Causa posible

El aparato no está correctamen te enchufado a la toma de co rriente.

El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay tensión en la toma de corriente.

La bombilla no funciona.

La bombilla está en espera.

"dEMo" aparece en la pantalla.

El aparato está en modo de de mostración.

-

Solución

Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.

Enchufe un aparato eléctrico di ferente a la toma de corriente.

Llame a un electricista cualifica do.

Cierre y abra la puerta.

Mantenga pulsada aproximada mente 10 s la tecla OK pues se es cucha un largo sonido del zumba dor y la pantalla se apaga breve mente: el aparato empieza a fun cionar con normalidad.

Si los consejos anteriores no ofrecen resultados, llame al centro de servicio técnico más cercano.

Cierre de la puerta

1. Limpie las juntas de la puerta.

2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".

3. Si es necesario, cambie las juntas de puerta defectuosas. Contacte al Centro de servicio técnico.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

Tiempo de elevación

Tensión

Frecuencia

Altura

Anchura

Fondo

1850 mm

595 mm

658 mm

18 h

230 - 240 V

50 Hz

La información técnica se encuentra en la placa de datos técnicos en el lado interior iz quierdo del aparato y en la etiqueta de energía.

70 Instalación

INSTALACIÓN

ADVERTENCIA

Lea atentamente la "Información sobre seguridad" para garantizar su propia seguridad y el correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.

Colocación

Instale el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:

Clase climática Temperatura ambiente

SN

N

ST

T

+10°C a + 32°C

+16°C a + 32°C

+16°C a + 38°C

+16°C a + 43°C

Ubicación

Instale el aparato alejado de fuentes de calor, co mo radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Ase gúrese también de que el aire puede circular sin obstáculos por la parte trasera del armario. Para garantizar un rendimiento óptimo cuando el apa rato se coloca debajo de un mueble de cocina col gado en la pared, deje una distancia mínima de

100 mm entre la parte superior del aparato y el mueble de pared. No obstante, lo ideal sería que el aparato no fuera debajo de ningún mueble colga do en la pared. La base del aparato está provista de una o varias patas ajustables que permiten ni velarlo de forma correcta.

A

B

ADVERTENCIA

Puede que en algún momento sea necesario desenchufar el aparato de la toma de corrien te; por lo tanto, el enchufe debe quedar accesible tras la instalación del aparato.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.

El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.

El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.

Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.

Instalación 71

Piezas de separación traseras

Encontrará los dos separadores en la bolsa con la documentación.

Siga estos pasos para colocar los separadores:

1. Afloje el tornillo.

2. Encaje el separador debajo del tornillo.

3. Gire el separador a la posición adecuada.

4. Apriete de nuevo los tornillos.

2

4

3

1

Nivelado

Al colocar el aparato, compruebe que queda nive lado. Esto se puede conseguir utilizando las dos patas ajustables de la parte inferior delantera.

72 Instalación

Extracción de las sujeciones de estante

El aparato está equipado con sujeciones que per miten asegurar los estantes durante el transporte.

Para extraerlas proceda de la manera siguiente:

1. Desplace las sujeciones de estante en la direc ción de la flecha (A).

2. Eleve el estante desde atrás y empújelo hacia delante hasta que quede libre (B).

3. Retire las sujeciones (C).

A

C

B

Cambio del sentido de apertura de la puerta

ADVERTENCIA

Desenchufe siempre el electrodoméstico antes de llevar a cabo cualquier operación.

Los procedimientos que se indican a continuación requieren la ayuda de otra persona que sujete bien las puertas del aparato durante todo el proceso.

1.

Abra las puertas. Desatornille la bisagra intermedia (m2). Retire el separador de plástico (m1).

2.

Extraiga el separador (m6) y colóquelo en el otro lado del pivote de la bisagra

(m5).

3.

Retire las puertas.

4.

Extraiga el pasador de la tapa izquierda de la bisagra intermedia (m3, m4) y co lóquelo en el otro lado.

5.

Introduzca el pasador de la bisagra in termedia (m5) en el orificio izquierdo de la puerta inferior.

m1 m5 m3 m2 m6 m4

6.

Utilice una herramienta para retirar la cubierta (b1). Desatornille el pivote de la bisagra inferior (b2) y el separador (b3), y colóquelos en el lado contrario.

7.

Vuelva a introducir la cubierta (b1) en el lado contrario.

8.

Retire los tacos (1) de la parte superior de ambas puertas y colóquelos en el otro lado.

Instalación 73 b1

1 b3 b2

9.

Retire la manilla. Desatornille la abraza dera de la manilla superior de la varilla

(h1). Desatornille la abrazadera de la manilla inferior de la puerta (h2).

Desatornille la abrazadera de la manilla superior de la puerta (h3).

h1 h2 h3

10. Instale la manilla en el lado contrario.

h4 h5 h6

Vuelva a atornillar la abrazadera de la manilla en la puerta (h4). Gire la abraza dera de la manilla con la manilla y ator níllelas a la puerta (h5) y a la abrazadera de la manilla montada (h6).

11. Vuelva a colocar la puerta inferior en el pivote de la bisagra inferior (b2).

12. Inserte la bisagra intermedia (m2) en el orificio izquierdo de la puerta inferior.

74 Aspectos medioambientales

13. Desatornille el pivote de la bisagra supe rior (t1) y colóquelo en el lado contrario.

14. Encaje la puerta superior en el pivote de la puerta superior.

15. Vuelva a colocar la puerta superior en el pivote de la bisagra intermedia (m5) e incline ligeramente las dos puertas.

16. Vuelva a atornillar la bisagra intermedia

(m2). No olvide colocar el separador de plástico (m1).

Finalmente, compruebe que: t1

• Todos los tornillos están apretados.

• La junta magnética se adhiere al mueble.

• La puerta abre y cierra correctamente.

Es posible que la junta no encaje a la perfección en el mueble si la temperatura ambiente es baja (es decir, en invierno). En tal caso, espere hasta que la junta se fije al mueble de forma natural.

Si prefiere no realizar los procedimientos anteriores, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más próximo. El personal del centro de servicio técnico cambiará el sentido de apertura de las puertas con costes a su cargo.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.

75

www.aeg.com/shop 210621909-A-062011

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement