Zanussi | ZRB934XL | User manual | ZANUSSI ZRB934XL Handleiding

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Réfrigérateur/congélateur
Kühl - Gefrierschrank
ZRB934XL
ZRB934PW
ZRB936XL
ZRB936PW
ZRB940XL
ZRB940PW
2
14
24
36
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg
ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient
u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
2
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij
van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit
doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt
of beschadigd wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet
aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid
beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in
het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen
van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot
het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles
die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon.
Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem
van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen
de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.
Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te
zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Het lampje
3) Als het apparaat vorstvrij is
3
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat
het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door
een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar.
De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclebaar.
voorzien zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen
het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of
als het apparaat volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het
apparaat continu werken waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Verplaatsbare schappen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om
de maximale koude te kunnen verkrijgen.
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als
dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand
instellen.
Het plaatsen van de deurschappen
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste vak.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat
het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen totdat het los komt en
installeer dit op een andere gewenste hoogte.
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek het
mandje naar u toe om het uit de vriezer te halen, tot het
niet verder kan, verwijder het mandje door de voorkant
naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het mandje een
beetje op en schuift u het gekanteld in de vriezer. Zodra
het mandje over de eindpunten heen is, kunt u het terug
op zijn plaats schuiven.
5
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is
normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen
in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als
het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op
het glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
6
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te
maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het
snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en
zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het
al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te
vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen,
dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen
zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan
dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling
dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gotje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het
voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn
en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders,
erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te
maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en
een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor
op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de
schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
• trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit
• Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een
paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats
• Verwijder de vriesladen
• Breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv. dikke
doeken of kranten.
Het ontdooien kan versneld worden door kommen met
heet water (niet kokend) in de vriezer te zetten.
• Maak het afvoerkanaal aan de onderkant van het apparaat uit de ruststand los, duw het volgens de afbeelding en plaats het in de onderste vrieslade zodat u
het water kunt opvangen
• Schraap het ijs voorzichtig los als dit begint te dooien. Gebruik een houten of kunststof schraper
• Als al het ijs is gesmolten, maak het vak droog en
schoon en plaats het afvoerkanaal weer terug op zijn
plek.
7
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen
om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische
of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
• Zet de koelkast aan en leg de ingevroren levensmiddelen terug.
Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste
stand van de thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.
Problemen oplossen
Let op! Voordat u storingen opspoort, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Belangrijk! Bij de werking van het apparaat zijn
bepaalde geluiden te horen die heel normaal zijn
(compressor- en circulatiegeluid). Dit betekent niet dat
er sprake is van een defect of een probleem, maar een
normale werking van het apparaat.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat wordt niet goed ondersteund.
Controleer of het apparaat stabiel staat
(alle vier de voetjes moeten op de
vloer staan).
De compressor werkt continu.
De thermostaatknop staat misschien
niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooipro- Dit is normaal.
ces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om
in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
Er loopt water over de vloer.
8
Probleem
Er is te veel rijp en ijs.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De producten zijn niet op de juiste wij- Pak de producten beter in.
ze verpakt.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop staat misschien
niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat
is te laag.
De thermostaatknop staat misschien
niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat
is te hoog.
De thermostaatknop staat misschien
niet goed.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in de koelkast is Er is geen koude luchtcirculatie in
te hoog.
het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het vriesvak
is te hoog.
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat er
koude lucht kan circuleren.
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact. Neem contact op
met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
Het lampje werkt niet.
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na
uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met een onderhoudsdienst.
6. Het apparaat aansluiten.
7. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
Het lampje vervangen
1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact
2. Druk het beweegbare deel in om de afdekking van
het lampje (1) los te haken.
3. Verwijder de afdekking van het lampje (2).
4. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje
met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten.
5. Plaats de afdekking van het lampje terug.
1
2
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
9
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
ZRB934XL
ZRB934PW
ZRB936XL
ZRB936PW
ZRB940XL
ZRB940PW
Afmetingen
Hoogte
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Breedte
595 mm
595 mm
595 mm
Diepte
648 mm
648 mm
648 mm
20 h
20 h
20 h
Tijdsduur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Omgevingstemperatuur
A
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de
minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje en de muur ten minste 100 mm bedragen om de
beste prestatie te garanderen . Voor de beste prestatie
kunt u het apparaat beter niet onder een afdakje zetten.
10
Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te
koppelen; de stekker moet daarom na installatie
gemakkelijk toegankelijk zijn.
20 mm
Klimaatklasse
De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat
garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
min.100 mm
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
B
Afstandsstukken achterkant en waterpas zetten
2
1
3
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandsstukken die gemonteerd moeten worden
zoals te zien is in de afbeelding.
Draai de schroeven los,
plaats het afstandsstuk
onder de kop van de
schroef en draai de
schroeven weer vast.
Zorg er voor dat, wanneer
u het apparaat plaatst, het
waterpas staat. Deze
stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare
voetjes die aan de voorkant en onderkant van het
apparaat bevestigd zijn.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten
tijdens transport.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich
als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
Waarschuwing! Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de
stekker uit het stopcontact is getrokken.
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
Om deze te verwijderen
gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting
van de pijl (A).
2. Til het schap aan de
achterkant op en duw
het naar voren tot het
vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
11
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Open de deur. Schroef
het middelste scharnier
(m2) los. Verwijder het
kunststof afstandsstuk
(m1).
• Verwijder de afstandsstukken (m6) en verplaats ze naar de andere kant van het scharnier (m5).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linker pen
van het deksel van het
middelste scharnier
(m3, m4) en monteer
het op de andere kant.
• Monteer de pen van het
middelste scharnier
(m5) in het linker gat
van de onderste deur.
• Schroef het onderste
• Verwijder de pluggen
scharnier (b1) los.
(1) aan de bovenzijde
van beide deuren en ver• Verwijder de linker penplaats deze naar de annen van het deksel (b4)
dere kant.
en verplaats ze naar de
andere kant.
• Zet de onderste deur terug op het onderste
• Schroef het onderste
scharnier (b2).
scharnier (b1) vast op
de andere kant.
• Breng het middelste
scharnier (m2) aan in
• Schroef het onderste
de linker opening van
scharnier (b2) en het afde onderste deur.
standsstuk (b3) los en
monteer ze aan de andere kant.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de randen van de deuren parallel lopen met de zijkant van het apparaat,
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast
• Schroef het onderste
scharnier los en monteer het aan de andere
kant.
• Bevestig de bovenste
deur op het bovenste
scharnier.
• Plaats de bovenste deur
weer op het middelste
scharnier (m5) en kantel de beide deuren
enigszins.
• Schroef het middelste
scharnier (m2) weer
vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk (m1)
niet.
past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke
wijze gaat passen of versnel dit proces door het betreffende onderdeel op te warmen met een gewone haardroger.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
12
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
13
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
16
16
17
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
19
21
21
23
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct
use, before installing and first using the appliance, read
this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it
is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions
of these user's instructions as the manufacturer is not
responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out
of the socket, cut the connection cable (as close to
the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to
close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to
replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the old appliance.
This will prevent it from becoming a death trap for a
child.
14
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/
or beverages in a normal household as explained in
this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the
refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify
this product in any way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed
or damaged by the back of the appliance. A
squashed or damaged power plug may overheat
and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug
of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert
the power plug. There is a risk of electric shock
or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover5) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
• Bulb lamps6) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against the air
outlet on the rear wall.7)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the
drain is blocked, water will collect in the bottom of
the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant
to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm
parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
• The appliance must not be located close to radiators
or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.8)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of
the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
5) If the lamp cover is foreseen
6) If the lamp is foreseen
7) If the appliance is Frost Free
8) If a water connection is foreseen
15
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which
could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall
not be discarded together with the urban refuse and rub-
bish. The insulation foam contains flammable gases:
the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear
near the heat exchanger. The materials used on this apare recyclable.
pliance marked by the symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
A medium setting is generally the most suitable.
Temperature regulation
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must
be set to a higher temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy consumption.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water
and some neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders,
as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
Place the fresh food to be frozen on the top compartment.
The freezer compartment is suitable for freezing fresh
food and storing frozen and deep-frozen food for a long
time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the
medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
Storage of frozen food
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop below 0°C. If this
occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.
16
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been
off for longer than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
Thawing
Removal of freezing baskets from the freezer
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
The freezing baskets have a limit stop to prevent their
accidental removal or falling out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket towards yourself
and, upon reaching the end point, remove the basket by
tilting its front upwards.
At the time of putting it back, slightly lift the front of the
basket to insert it into the freezer. Once you are over the
end points, push the baskets back in their position.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
Positioning the door shelves
To permit storage of food
packages of various
sizes, the door shelves
can be placed at different
heights.
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows until it comes free,
then reposition as required.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off,
you will hear a faint "click" of the temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this
happens, set the Temperature Regulator toward warm17
er settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a
strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on
the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly
cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed,
must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here
are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in
24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food
to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned,
foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible
subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and
make sure that the packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food
which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones;
salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal
from the freezer compartment, can possibly cause
the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each
individual pack to enable you to keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you
should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs
were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the
foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot
be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the
food manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying
out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
18
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/
or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to clean
the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the
appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains
supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at
the back of the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water
drain hole in the middle of the refrigerator compartment
channel to prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside. Use the special cleaner provided,
which you will find already inserted into the drain hole.
To remove the frost, follow the instructions below:
• pull out the plug from the wall socket or switch off
the appliance
• remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place
• remove the freezer drawers
• put insulating material around the drawers, e.g. blankets or newspapers.
Defrosting can be accelerated by placing bowls with hot
water (not boiling) inside the freezer.
• Loosen the drainage channel from its resting position, push it in according to the illustration and place
it in the bottom freezer drawer where water can collect
• carefully scrape off the ice when it starts to thaw. Use
a wood or a plastic scraper
• when all the ice has melted, clean and wipe the cabinet dry, then put the drainage channel back in place.
• switch on the cabinet and replace the frozen foodstuff.
It is recommended to operate the appliance at the highest position of the thermostatic control for some hours
so that it can reach the sufficient storing temperature as
soon as possible.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the freezer
shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
Important! Never use sharp metal tools to scrape off
frost from the evaporator as you could damage it. Do
not use a mechanical device or any artificial means to
speed up the thawing process other than those
recommended by the manufacturer. A temperature rise
of the frozen food packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
What to do if…
Caution! Before troubleshooting, disconnect the
power supply.
Only a qualified electrician or competent person must
do the troubleshooting that is not in this manual.
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
19
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
Problem
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands stable
(all the four feet should be on the floor).
The compressor operates continually.
The Temperature regulator may be
set incorrectly.
Set a warmer temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease
to room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting proc- This is correct.
ess, frost defrosts on the rear plate.
Water flows into the refrigerator. The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into the water collector.
Make sure that products do not touch
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not
flow in the evaporative tray above the
compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
There is too much frost and ice.
Products are not wrapped properly.
Wrap the products better.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The Temperature regulator may be
set incorrectly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance is too low.
The Temperature regulator may be
set incorrectly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance is too high.
The Temperature regulator may be
set incorrectly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease
to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same time.
The temperature in the refrigera- There is no cold air circulation in the
tion is too high.
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the freezer is Products are too near to each other.
too high.
Store products so that there is cold air
circulation.
The appliance does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to
the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the mains
socket correctly.
20
Problem
Possible cause
Solution
The appliance has no power. There is Connect a different electrical appliance
no voltage in the mains socket.
to the mains socket. Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the After Sales Centre.
Replacing the lamp
1.
2.
3.
4.
Disconnect the appliance.
Push the movable part to unhook the lamp cover (1).
Remove the lamp cover (2).
Replace the lamp with one of the same power and
specifically designed for domestic appliances only.
5. Install the lamp cover.
6. Connect the appliance.
7. Open the door. Make sure that the lamp comes on.
2
1
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
ZRB934XL
ZRB934PW
ZRB936XL
ZRB936PW
ZRB940XL
ZRB940PW
Dimension
Rising Time
Height
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Width
595 mm
595 mm
595 mm
Depth
648 mm
648 mm
648 mm
20 h
20 h
20 h
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of the
appliance before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on
the rating plate of the appliance:
21
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Location
The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Ensure that air can circulate freely around the back
of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the
minimum distance between the top of the cabinet and
the wall unit must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one
or more adjustable feet at the base of the cabinet.
min.100 mm
Warning! It must be possible to disconnect the
appliance from the mains power supply; the plug
must therefore be easily accessible after installation.
20 mm
Rear spacers and levelling
2
1
3
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved by two adjustable
feet at the bottom in front.
Removing the shelf holders
Your appliance is equipped with shelf retainers that
make it possible to secure the shelves during transportation.
To remove them proceed
as follows:
1. Move the shelf holders in the direction of
the arrow (A).
2. Raise the shelf from
the rear and push it
forward until it is
freed (B).
3. Remove the retainers
(C).
Electrical connection
B
A
In the bag with the documentation, there are two
spacers which must be fitted as shown in the figure.
Slacken the screws and insert the spacer under the
screw head, then tighten
again the screws.
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not earthed, connect
the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
Warning! Before carrying out any operations,
remove the plug from the power socket.
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
keep a firm hold on the doors of the appliance during
the operations.
22
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Open the doors. Unscrew the middle hinge
(m2). Remove the plastic spacer (m1).
• Remove the spacer
(m6) and move to the
other side of the hinge
pivot (m5).
• Remove the doors.
• Remove the left-hand
cover pin of the middle
hinge (m3,m4) and
move to the other side.
• Fit the pin of the middle
hinge (m5) into the lefthand hole of the lower
door.
• Unscrew the lower
• Remove the plugs (1)
• Unscrew the upper
hinge (b1)
on the upper side of
hinge pivot and place it
both doors and move
on the opposite side.
• Remove the left-hand
them
to
the
other
side.
cover pins (b4) and
• Fit the upper door on
move to the other side. • Re-insert the lower
the upper door pivot.
door
on
the
lower
hinge
• Re-screw the lower
• Re-insert the upper
pivot (b2).
hinge (b1) on the oppodoor on the middle
site side.
• Insert the middle hinge
hinge pivot (m5) slight(m2) into the left drill of
ly tilting both doors.
• Unscrew the lower
the lower door.
hinge pivot (b2) and
• Re-screw the middle
the spacer (b3) and
hinge (m2). Do not forplace them on the oppoget the plastic spacer
site side.
(m1).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The edges of the doors run parallel to the side edge
of the appliance.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry
out the reversibility of the doors at your cost.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the
product.
23
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
26
26
27
28
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _
29
30
32
32
34
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte
de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris
les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et
ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec
l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau
propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez
et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la
porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques.
S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à
ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'évi24
ter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans
la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants
sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil
afin de ne pas endommager des parties du circuit de
refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un
cordon d'alimentation endommagé peut être la cause
de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges
électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent
être remplacés par un technicien d’entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un
prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et
provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une
fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement lorsque l'appareil est tiré de
son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent. 9) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Ampoules 10) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage
avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent
pas à l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 11)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez
les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil
hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de
l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché,
l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures
avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer
une ventilation suffisante, respectez les instructions
de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
9) Si le diffuseur est prévu
10) Si l'ampoule est prévue
11) Si l'appareil est sans givre
25
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires
trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 12)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par
un Service après-vente autorisé, exclusivement avec
des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi
à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets
urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux
règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbosont recyclables.
le
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte
du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de
froid maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce
cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur
la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour
éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à permettre un
dégivrage automatique et, par conséquent, des
économies de courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
12) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
26
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à
récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Clayettes amovibles
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler
des denrées fraîches et conserver les aliments surgelés
ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler les denrées fraîches, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le
bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières pour
que les clayettes puissent
être placées en fonction
des besoins.
Important Dans ce cas, la température du compartiment
réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se
produit, repositionnez le bouton du thermostat sur un
réglage plus chaud.
Emplacement des balconnets de la porte
Placez les denrées fraîches à congeler dans le compartiment supérieur.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez
le thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par
exemple à une panne de courant, si la panne doit se
prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la
rubrique "temps d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez les aliments
décongelés le plus rapidement possible ou recongelezles après les avoir cuits (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.
En fonction de la taille
des paquets d'aliments
conservés, les balconnets
de la porte peuvent être
positionnés à différentes
hauteurs.
Tirez progressivement le
balconnet dans le sens
des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le
selon les besoins.
Retrait des paniers de congélation du congélateur
Les paniers de congélation sont équipés d'un arrêt afin
d'empêcher leur retrait accidentel ou chute. Pour retirer
le panier du congélateur, tirez-le vers vous et en atteignant l'arrêt, retirez-le en inclinant la partie avant vers le
haut.
Pour le remettre, relevez légèrement l'avant du panier et
insérez-le dans le congélateur. Une fois que vous avez
dépassé les butées d'arrêt, poussez les paniers dans la
bonne position.
27
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain,
léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que
le compresseur fonctionne en régime continu, d'où
un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir
des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies
d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre audessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans
le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
28
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans
des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez
congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance
de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus
longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les
bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez
la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits
surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et
congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et
ne la laisser ouverte que le temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyezles en les essuyant pour éviter toute accumulation de
déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques
ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de
façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur
situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système
de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques
qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du com-
presseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice
d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les
clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
• débranchez la prise de courant ou mettez l'appareil à
l'arrêt
• sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal et conservezles dans un endroit frais
• enlevez les paniers de congélation
• enveloppez les denrées surgelées et congelées dans
plusieurs feuilles de papier journal, ou mieux, dans
des emballages isothermes. Conservez-les dans un
endroit frais.
Pour accélérer le dégivrage, placez un récipient d'eau
chaude (non bouillante) dans le congélateur.
29
• Sortez la gouttière d'évacuation et placez-la comme
indiqué. Placez au-dessous le tiroir de congélation inférieur dans lequel s'écoulera l'eau de dégivrage.
• Grattez avec précaution la couche de givre lorsqu'elle
commence à se décongeler. Utilisez une spatule en
plastique
• Lorsque toute la glace a fondu, nettoyez et essuyez
l'appareil, et remettez le canal de drainage en place.
• Le dégivrage terminé, rebranchez l'appareil, remettezle en service et replacez les aliments congelés à l'intérieur.
Il est recommandé de placer le thermostat de l'appareil
sur la position Max pendant quelques heures pour que
la température de stockage suffisante puisse être atteinte le plus rapidement possible.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout
autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la
couche de givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez aucun autre
dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui
sont recommandés par le fabricant pour accélérer le
dégivrage de votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées, pendant la
décongélation, peut réduire leur durée de conservation.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Attention Avant d'essayer de résoudre un
quelconque problème, débranchez l'appareil.
Tout problème non mentionné dans le présent manuel,
doit être exclusivement confié à un électricien qualifié
ou une personne compétente.
Anomalie
Important Le fonctionnement de l'appareil produit
certains bruits (compresseur et système réfrigérant).
Ces bruits sont normaux.
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas bien appuyé.
Vérifiez la stabilité de l'appareil (les
quatre pieds doivent reposer par terre).
Le compresseur fonctionne en
continu.
Le bouton du thermostat n'est peutêtre pas bien réglé.
Choisissez une température plus élevée.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop éle- Laissez la température du produit revée.
joindre la température ambiante avant
de le stocker.
La température ambiante est trop éle- Abaissez la température de la pièce.
vée.
De l'eau coule sur la plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur la plaque arrière.
De l'eau coule dans le réfrigéra- L'orifice d'écoulement de l'eau est
teur.
obstrué.
30
Ce phénomène est normal.
Nettoyez l'orifice.
Anomalie
Cause possible
Solution
Des produits empêchent que l'eau
coule dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne coule pas
dans le plateau d'évaporation situé
au dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au plateau d'évaporation.
Il y a trop de givre.
Les produits ne sont pas bien enveloppés.
Enveloppez mieux les produits.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
Le bouton du thermostat n'est peutêtre pas bien réglé.
Choisissez une température plus élevée.
La température de l'appareil est
trop basse.
Le bouton du thermostat n'est peutêtre pas bien réglé.
Choisissez une température plus élevée.
La température de l'appareil est
trop élevée.
Le bouton du thermostat n'est peutêtre pas bien réglé.
Choisissez une température plus basse.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La température du produit est trop éle- Laissez la température du produit revée.
joindre la température ambiante avant
de le stocker.
Trop de produits ont été introduits en- Introduisez moins de produits en mêsemble.
me temps.
La température du réfrigérateur
est trop élevée.
Il n'y a aucune circulation d'air froid
dans l'appareil.
Assurez-vous qu'il y ait une circulation
d'air froid dans l'appareil.
La température du congélateur
est trop élevée.
Les produits sont trop près les uns
des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise.
Branchez correctement la fiche sur la
prise.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
sur la prise. Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
L'ampoule ne fonctionne pas.
En cas d'anomalie de fonctionnement et si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire,
contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.
Remplacement de l'ampoule
1. Débranchez l'appareil.
2. Poussez la pièce amovible pour décrocher le diffuseur (1).
31
3. Enlevez le diffuseur (2).
4. Remplacez l'ampoule par une ampoule de même
puissance spécifiquement conçue pour les appareils ménagers.
5. Installez le diffuseur.
6. Branchez l'appareil.
7. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
1
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
2
Caractéristiques techniques
ZRB934XL
ZRB934PW
ZRB936XL
ZRB936PW
ZRB940XL
ZRB940PW
Dimensions
Augmentation du
temps
Hauteur
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Largeur
595 mm
595 mm
595 mm
Profondeur
648 mm
648 mm
648 mm
20 h
20 h
20 h
Les données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil
et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
Emplacement
N
+16 à + 32 °C
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil :
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Emplacement
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute
source de chaleur telle que les radiateurs, chauffe-eau,
32
lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un
rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'armoire et
l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si
possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments
suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de
plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire.
min.100 mm
Avertissement L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment ; il est donc nécessaire
que la prise murale reste accessible après l'installation.
Pour les enlever, procédez comme suit :
1. Déplacez les supports de clayette
dans le sens de la flèche (A).
2. Soulevez la clayette
de l'arrière et poussez-la vers l'avant
pour la dégager (B).
3. Enlevez les dispositifs de retenue (C).
Branchement électrique
B
20 mm
A
Entretoises arrière et mise à niveau
2
1
3
Le sachet avec la documentation contient deux
entretoises, qui doivent
être mises en place comme le montre l'illustration.
Dévissez les vis et insérez l'entretoise sous la tête de la vis, puis resserrez les vis.
Lorsque vous installez
l'appareil, veillez à le placer de niveau. Servezvous des deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil.
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et
la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre.
Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre conformément
aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité susmentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Réversibilité de la porte
Avertissement Avant toute opération, débranchez
la prise d'alimentation électrique.
Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est
conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes de l'appareil pendant les
opérations.
Retrait des supports de clayette
Votre appareil est équipé de dispositifs de retenue qui
permettent d'immobiliser les clayettes au cours du transport.
33
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Ouvrez les portes. Dévissez la charnière centrale (m2). Déposez l'entretoise en plastique
(m1).
• Retirez les entretoises
(m6) et placez-les de
l'autre côté des gonds
de charnière (m5).
• Enlevez les portes.
• Retirez la goupille du cache gauche de la charnière centrale (m3, m4)
et placez-la de l'autre
côté.
• Insérez la goupille de la
charnière centrale (m5)
dans le trou gauche de
la porte inférieure.
• Dévissez la charnière in- • Enlevez les caches (1) • Dévissez le gond de la
férieure (b1)
situés sur l'arête supéricharnière supérieure et
eure des deux portes et
placez-le sur le côté op• Retirez les goupilles du
placez-les
sur
le
côté
posé.
cache gauche (b4) et
opposé.
placez-les de l'autre cô• Installez la porte supérité.
• Replacez la porte inféeure sur le gond supéririeure sur le gond de la
eur.
• Revissez la charnière incharnière inférieure
férieure (b1) sur le côté
• Replacez la porte supé(b2).
opposé.
rieure sur le gond de la
•
Insérez
la charnière cencharnière centrale (m5)
• Dévissez le gond de la
trale
(m2)
dans
le
trou
en inclinant légèrement
charnière inférieure
gauche de la porte inféles deux portes.
(b2) et l'entretoise (b3)
rieure.
et placez-les du côté op• Revissez la charnière
posé.
centrale (m2). N'oubliez pas l'entretoise en
plastique (m1).
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• Les bords des portes sont parallèles au côté de l'appareil.
• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le S.A.V. le plus
proche. Un technicien du S.A.V. inversera le sens d'ouverture de la porte à vos frais.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme déchet
ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à
cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
34
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et
notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront
traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services de
votre commune ou le magasin où vous avez effectué
l'achat.
35
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
38
38
39
40
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
42
44
45
47
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch
des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes
dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und
deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter
Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des
Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
36
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche)
an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie
den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen
immer frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt
bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf
des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung
des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am
Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst
oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung13), der Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen
oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel 14) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 15)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den
Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in
den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät
ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das
Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das
Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern
oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung. 16)
13) Falls Lampenabdeckung vorhanden
14) Falls Lampe vorhanden
15) No-Frost-Geräte
37
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur
an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen
und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das
Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der
Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit
markiert sind, können recycelt werden.
dem Symbol
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf
eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes
von verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie
den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem
neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
16) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
38
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen
Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen
Sie den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
Positionierung der Türeinsätze
Legen Sie die einzufrierenden frischen Lebensmittel in
das obere Fach.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme
oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle
mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe
"Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem
Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor
der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden
Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut
werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar
direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall
dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Die Türeinsätze können
in verschiedener Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen Sie das Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und nach in
Pfeilrichtung, bis es sich
herausheben lässt und
setzen Sie es dann in die
neue Position ein.
Entnahme von Gefrierkörben aus dem
Gefrierschrank
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet,
der die versehentliche Entnahme oder ein Herausfallen
verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich her,
bis er den Anschlag erreicht, und kippen den Korb mit
der Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen
lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück in das Gerät legen möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs
leicht an und setzen ihn in das Gefriergerät ein. Sobald
Sie über die Endpunkte hinweg sind, drücken Sie den
Gefrierkorb wieder in seine ursprüngliche Position.
39
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
Hinweise für die Kühlung
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage
über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw.
in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets
mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese
sind dafür speziell verpackt.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu
Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank
• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen
• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie
Luft frei zirkulieren kann
40
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb
von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf
dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein,
damit diese schnell und vollständig gefrieren und
Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie
gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten
stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen
Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus
dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen
gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in
Ihren Gefrierschrank zu bringen;
• öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und
eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt
werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder
Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und
den Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer
Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert
sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht
zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen
können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das
Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an
die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer
des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite
des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung
des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
41
ginnt. Verwenden Sie einen Schaber aus Holz oder
Kunststoff.
• Wischen Sie das Gerät aus, wenn das Eis komplett
abgetaut ist. Trocknen Sie es dann gründlich aus
und setzen Sie den Ablaufkanal wieder an seine ursprüngliche Stelle.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des
oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht
eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
• ziehen Sie zur Unterbrechung der Stromversorgung
den Netzstecker aus der Wandsteckdose
• verpacken Sie das gesamte Gefriergut in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort
• nehmen Sie die Gefrierschubladen heraus
• wickeln Sie die Gefrierschubladen in wärmeisolierendes Material wie z. B. Decken oder Zeitungen ein
Stellen Sie Schalen mit heißem Wasser (das nicht kochen darf) in das Gerät, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Lösen Sie den Ablaufkanal unten im Gerät aus seiner
Halterung und drücken Sie ihn wie in der Abbildung
ersichtlich nach innen. Stellen Sie eine Schüssel unter den Auslass, um das Wasser aufzufangen.
• Die Eisschicht kann vorsichtig mit dem beigefügten
Eiskratzer entfernt werden, wenn sie anzutauen be-
• Setzen Sie die Schubladen mit den Lebensmitteln wieder ein und schalten Sie den Gefrierschrank ein.
Es wird empfohlen, das Gerät jetzt einige Stunden lang
mit der höchsten Einstellung des Temperaturregler laufen zu lassen, damit es die erforderliche Lagertemperatur schnellstmöglich erreicht.
Wichtig! Entfernen Sie Reif und Eis vom Verdampfer
bitte niemals mit scharfen Gegenständen, da dieser
dadurch beschädigt werden könnte. Benutzen Sie keine
mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu
ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des
Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
Was tun, wenn …
Vorsicht! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer
kompetenten Person durchgeführt werden.
Störung
Das Gerät ist zu laut.
42
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und kreisende
Geräusche). Dies ist normal und kein Grund zur
Beunruhigung.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist nicht korrekt abgestützt. Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht (alle vier Füße müssen fest auf dem Boden stehen).
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Kompressor arbeitet ständig. Der Temperaturregler kann falsch ein- Stellen Sie eine wärmere Temperatur
gestellt sein.
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Produkttemperatur ist zu hoch.
Lassen Sie die Produkttemperatur auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie
die Produkte einlagern.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt auf die hintere Plat- Beim automatischen Abtauen
te des Kühlschranks.
schmilzt der Frost auf der hinteren
Platte.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Reinigen Sie den Wasserabflusskanal.
Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
Die eingelegten Produkte verhindern, Stellen Sie sicher, dass die Produkte
dass das Wasser zum Kollektor fließt. nicht die hintere Platte berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an
die Verdampferschale über dem Kom- der Verdampferschale.
pressor.
Zu hohe Reif- und Eisbildung.
Das Gefriergut ist nicht korrekt verpackt.
Verpacken Sie die Produkte besser.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Der Temperaturregler kann falsch ein- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
gestellt sein.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Der Temperaturregler kann falsch ein- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
gestellt sein.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Der Temperaturregler kann falsch ein- Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
gestellt sein.
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Produkttemperatur ist zu hoch.
Lassen Sie die Produkttemperatur auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie
die Produkte einlagern.
Es wurden gleichzeitig zu viele Produkte zum Eingefrieren eingelegt.
Legen Sie gleichzeitig weniger Produkte zum Eingefrieren ein.
Die Temperatur im Kühlschrank
ist zu hoch.
Es zirkuliert keine Kaltluft im Innern
des Gerätes.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkuliert.
Die Temperatur im Gefrierschrank ist zu hoch.
Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkuliert und die Produkte dies
nicht verhindern.
43
Störung
Mögliche Ursache
Das Gerät funktioniert nicht.
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht richtig in
die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es Versuchen Sie bitte, ob ein anderes Geliegt keine Spannung an der Netzrät an dieser Steckdose funktioniert.
steckdose an.
Kontaktieren Sie einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Ersetzen der Lampe".
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Ihr Gerät nach dem Durchführen der oben genannten Überprüfungen noch immer nicht korrekt arbeitet.
Austauschen der Lampe
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drücken Sie das bewegliche Teil, um die Lampenabdeckung auszuhängen (1).
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (2).
4. Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit der gleichen
Leistung, die für Haushaltsgeräte geeignet sein
muss.
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
6. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
7. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
2
1
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu
"Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
ZRB934XL
ZRB934PW
ZRB936XL
ZRB936PW
ZRB940XL
ZRB940PW
Abmessungen
Ausfalldauer
Höhe
1750 mm
1850 mm
2010 mm
Breite
595 mm
595 mm
595 mm
Tiefe
648 mm
648 mm
648 mm
20 h
20 h
20 h
Die technischen Informationen befinden sich auf dem
Typschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
44
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie
selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des
Geräts zu gewährleisten.
Hintere Distanzstücke und Ausrichtung
2
1
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einer überhängenden Wand installliert wird, muss der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und der Wand mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Gerätes unter einer überhängenden Wand
nach Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Gerätes kann mit Hilfe eines
oder mehrerer Schraubfüße am Sockel des Gerätes erfolgen.
min.100 mm
Warnung! Es muss möglich sein, das Gerät vom
Netz zu trennen; nach der Installation muss die
Steckdose daher zugänglich bleiben.
20 mm
A
B
3
In der Dokumententasche
befinden sich zwei Distanzstücke, die wie in der
Abbildung gezeigt angebracht werden müssen.
Lockern Sie dazu die
Schrauben etwas und passen Sie die Distanzstücke
unter den Schraubenköpfen ein. Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder fest.
Bei der Aufstellung des
Geräts ist dieses waagerecht auszurichten. Dies
lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
Entfernen der Ablagenhalter
Das Gerät ist mit Ablagenhaltern ausgestattet, die zum
Sichern der Ablagen während des Transports dienen.
Entfernen Sie diese Halter
wie folgt:
1. Schieben Sie die Ablagenhalter in Pfeilrichtung (A).
2. Heben Sie die Ablage
hinten an und drücken Sie sie nach
vorn, bis sie sich herausnehmen lässt (B).
3. Entfernen Sie die Halter (C).
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
45
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen
qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wechsel des Türanschlags
Warnung! Vor dem Durchführen von Arbeiten am
Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose
zu ziehen.
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten
müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
m1 m2
1
m5 m6
m3
m4
• Öffnen Sie die Tür. Das
mittlere Scharnier (m2)
lösen. Das KunststoffDistanzstück (m1) entfernen.
• Das Distanzstück (m6)
entfernen und an der anderen Seite des Scharnierhaltestifts (m5) befestigen.
• Die Türen entfernen.
• Den linken Stift der mittleren Abdeckung (m3,
m4) entfernen und an
der anderen Seite befestigen.
• Den Stift der mittleren
Abdeckung (m5) in der
linken Bohrung der unteren Tür befestigen.
• Das untere Scharnier
• Entfernen Sie die Stöp(b1) abschrauben.
sel (1) an der Oberseite
beider Türen und befes• Die Stifte der linken Abtigen Sie diese an der
deckung (b4) entfernen
anderen Seite.
und an der anderen Seite befestigen.
• Die untere Tür wieder
in den Haltestift des un• Das untere Scharnier
teren Scharniers (b2)
(b1) an der anderen Seieinhängen.
te wieder anschrauben.
•
Das
mittlere Scharnier
• Den Haltestift (b2) des
(m2)
in die linke Bohunteren Scharniers lörung der unteren Tür
sen, das Distanzstück
einsetzen.
(b3) entfernen und an
der gegenüberliegenden Seite montieren.
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• die Türkanten parallel zum Seitenrand des Gerätes
laufen.
• Der magnetische Dichtungsstreifen fest am Gerät befestigt ist.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
46
• Den Haltestift des oberen Scharniers lösen
und an der gegenüberliegenden Seite montieren.
• Die obere Tür in den
Haltestift des oberen
Scharniers einhängen.
• Die obere Tür wieder in
den Haltestift des mittleren Scharniers (m5)
einhängen; dabei beide
Türen leicht neigen.
• Das mittlere Scharnier
(m2) festschrauben.
Das Kunststoff-Distanzstück (m1) nicht vergessen.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter)
kann es sein, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche
Anpassung der Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie
die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer
Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
47
210620549-01-062010
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising