Aeg-Electrolux S83800CTW0 Handleiding

Add to My manuals
52 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux S83800CTW0 Handleiding | Manualzz
S83800CTW0
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
FR RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
2
25
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
7
12
12
15
17
18
20
20
24
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Veiligheidsinformatie
5
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico
op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
6
Veiligheidsinformatie
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Service
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Verwijder het afdekplaatje van de LED-verlichting niet. Neem contact op met de dichtstbijzijnde After Sales Service om het LED-lichtbord indien nodig te vervangen.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
Bedieningspaneel
7
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Apparaat ON/OFF -toets
2 Toets om de temperatuur van de koelkast lager te zetten
3 Toets om de temperatuur van de koelkast hoger te zetten
4 Mode-toets
5 OK -toets
6 Toets om de temperatuur van de vriezer lager te zetten
7 Toets om de temperatuur van de vriezer hoger te zetten
8 Display
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid
door de Mode -toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
Display
1
2
3
4
Off COOL
MATIC
5
6
7
FROST
MATIC
min
12
1
2
3
4
5
6
7
11 10 9
Weergave koelvak
Temperatuur- en timerindicator van de koelkast
Indicator als de koelkast uit is
COOLMATIC -functie
Vakantiefunctie
FROSTMATIC -functie
Indicatie vriezertemperatuur
8
8
Bedieningspaneel
8
9
10
11
12
Indicatie vriesvak
Alarmlampje
Kinderslotfunctie
Minute Minder -functie
Dynamic Air-functie
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -toets van het apparaat als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.
4. If "dEMo" verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Zie
'Problemen oplossen'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 5 seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
De koelkast uitschakelen
Voor uitschakeling van de koelkast:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De indicator als de koelkast uit is en de indicator van het koelkastvak knipperen.
Het temperatuurlampje van de koelkast toont streepjes.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Koelkast uit wordt getoond.
De koelkast inschakelen
Voor inschakeling van de koelkast:
1. Druk op de temperatuurknop van de koelkast.
Of:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Koelkast uit knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Koelkast uit gaat uit.
Zie 'Temperatuuregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Bedieningspaneel
9
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast en de vriezer kan worden ingesteld met de temperatuurknoppen.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Schommelingen van een paar graden rond de ingestelde temperatuur zijn normaal en zijn
geen storing van het apparaat.
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
Minute Minder-functie
DeMinute Minder -functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje knippert.
De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de knop Koeltemperatuur om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -indicatielampje wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Koeltemperatuur kouder en de knop Koeltemperatuur warmer te drukken.
Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
10
Bedieningspaneel
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.
Alarm bij open deur
Als de koelkastdeur enkele minuten heeft opengestaan klinkt er een akoestisch alarm. De
alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het akoestische alarm
uitgeschakeld.
COOLMATIC-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen,
in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de COOLMATIC-functie in te schakelen om deze
producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het COOLMATIC indicatielampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het COOLMATIC -indicatielampje wordt weergegeven.
De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het COOLMATIC-lampje gaat uit.
Bedieningspaneel
11
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
Vakantiefunctie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.
Als de vakantiefunctie actief is, moet het koelvak leeg zijn.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Vakantie knippert.
De temperatuurweergave van de koelkast toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Vakantie wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Vakantie knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Vakantie gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
DYNAMICAIR-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De DYNAMICAIR -lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
De DYNAMICAIR -indicatielampje wordt weergegeven.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de toets Mode totdat DYNAMICAIR -lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. De DYNAMICAIR -indicatielampje gaat uit.
Als de functie automatisch wordt geactiveerd, dan wordt de DYNAMICAIR -indicatie niet
getoond (zie "Dagelijks gebruik").
De activering van de DYNAMICAIR -functie verhoogt het elektriciteitsverbruik.
FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC indicatielampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het FROSTMATIC -indicatielampje wordt weergegeven.
12
Het eerste gebruik
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in de FROSTMATIC-lade.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Dit toestel wordt verkocht in Frankrijk.
In overeenstemming met de richtlijnen die gelden
in dit land, moet dit apparaat worden geleverd
met een speciaal onderdeel (zie afbeelding). Dit
onderdeel is geplaatst in de onderste lade van de
koelkast om de koudste zone aan te geven.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Dagelijks gebruik
DYNAMICAIR
Het koelvak is voorzien van een apparaat dat
snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en een
gelijkmatigere temperatuur in het vak.
Het apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat
de deur is geopend of als de omgevingstemperatuur hoog is.
Stelt u in staat om het apparaat handmatig in te
schakelen indien nodig (zie 'DYNAMICAIR -functie').
Het DYNAMICAIR -apparaat stopt als de deur
open is en start onmiddellijk opnieuw nadat de
deur is gesloten.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar voren
gericht) in het voorgeplaatste schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan worden gekanteld om vooraf geopende flessen te bewaren.
Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden
geplaatst.
13
14
Dagelijks gebruik
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u
als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats op
een andere gewenste hoogte terug.
FRESHBOX lade
De lade is geschikt voor het bewaren van vers
voedsel zoals vis, vlees, schelp- en schaaldieren,
omdat de temperatuur in dit vak lager is dan in de
rest van de koelkast.
MAXIBOX lade
De lade is geschikt voor het bewaren van fruit en
groente.
Er zit een schotje in de lade dat in verschillende
standen gezet kan worden om aan persoonlijke
behoeftes te voldoen.
Er zit een rooster (indien aanwezig) op de bodem
van de lade om fruit en groente op afstand te
houden van eventuele vochtigheid op het oppervlak van de bodem.
Alle onderdelen in de lade kunnen verwijderd
worden om ze schoon te maken.
15
Nuttige aanwijzingen en tips
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
2
2
1
1
De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven
of vallen. Trek het mandje naar u toe om het uit de vriezer te halen, tot het niet verder
kan, verwijder het mandje door de voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het mandje een beetje op en schuift u het gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u het terug op
zijn plaats schuiven.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dit is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dit is normaal.
Tips voor energiebesparing
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• de deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk
• verwijder de koelelementen niet uit de vriesmand.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
16
Nuttige aanwijzingen en tips
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
Onderhoud en reiniging
17
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar
het verdampt.
18
Problemen oplossen
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het
water overloopt en op het voedsel in de koelkast
gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen
ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude
lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
PROBLEMEN OPLOSSEN
LET OP!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund.
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten
op de vloer staan).
De compressor werkt continu.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
19
Oplossing
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de temperatuur in de kamer.
De FROSTMATIC-functie is ingeschakeld.
Raadpleeg de ' FROSTMATICfunctie'.
De COOLMATIC-functie is ingeschakeld.
Raadpleeg de ' COOLMATIC-functie'.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat er
Zorg ervoor dat de producten de
water in de wateropvangbak kan achterwand niet raken.
stromen.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak boven de com- de verdamperbak.
pressor.
Er is te veel rijp en ijs.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten zijn te dicht op elkaar
geplaatst.
Berg de producten zo op dat er
een koude luchtcirculatie is.
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
20
Technische gegevens
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit
merk.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte
2010 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
Tijdsduur
20 uur
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz.
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat
en op het energielabel.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Montage
21
B
A
20 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij
kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een
afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje
en de muur ten minste 100 mm bedragen om de
beste prestatie te garanderen Voor de beste prestatie dient u het apparaat echter niet onder een
afdakje te zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
100 mm
min
Plaats
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker
moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Afstandsstukken achterkant
U vindt de twee afstandhouders in het zakje met
de handleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
2
1
4
3
22
Montage
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,
het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd
zijn.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor
de schappen die het mogelijk maken de schappen
vast te zetten tijdens transport.
Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting van de pijl
(A).
2. Til het schap aan de achterkant op en duw het
naar voren tot het vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
A
B
C
Omkeerbaarheid van de deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker
uit het stopcontact is getrokken.
Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
Montage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Open de deuren. Schroef het middelste
scharnier (m2) los. Verwijder het kunststoffen tussenstuk (m1).
Verwijder de tussenstukken (m6) en verplaats ze naar de andere kant van het
scharnier (m5).
Verwijder de deuren.
Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste scharnier (m3, m4) en
monteer de pen op de andere kant.
Monteer de pen van het middelste
scharnier (m5) in het linkergat van de
onderste deur.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Verwijder, met behulp van gereedschap,
het deksel (b1). Schroef het onderste
scharnier (b2) en het tussenstuk (b3) los
en monteer ze aan de andere kant.
Zet het deksel (b1) terug op de andere
kant.
b1
b2
b3
8.
Verwijder de pluggen (1) aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze
naar de andere kant.
9.
Verwijder de handgreep. Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van
de staaf van de handgreep (h1). Schroef
de onderste beugel van de handgreep
los van de deur (h2).
Schroef de bovenste beugel van de
handgreep los van de deur (h3).
1
h1
h2
h3
23
24
Het milieu
10. Installeer de handgreep aan de andere
h4
h5
h6
kant.
Schroef de beugel van de handgreep
weer aan de deur (h4). Verdraai de beugel van de handgreep met de handgreep
en schroef deze aan de deur (h5) en de
gemonteerde beugel van de handgreep
(h6).
11. Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier (b2).
12. Breng het middelste scharnier (m2) aan in de linkeropening van de onderste deur.
13. Schroef het onderste scharnier (t1) los
en monteer het aan de andere kant.
14. Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
15. Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier (m5) en kantel beide
deuren enigszins.
16. Schroef het middelste scharnier (m2)
t1
weer vast. Vergeet het kunststoffen tussenstuk (m1) niet.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast.
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet
precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend
wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice. Een deskundig monteur van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
25
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne
trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.
Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice
afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires
conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus
élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux
range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge
délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
26
Sommaire
SOMMAIRE
27
32
37
37
41
43
44
Consignes de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
46 Caractéristiques techniques
46 Installation
51 En matière de sauvegarde de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
27
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne
qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser
avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité
figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets
pour une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute
utilisation de votre appareil.
ATTENTION
Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celui-ci, et pour
empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de portée
des enfants.
ATTENTION
Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements
(eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
ATTENTION
Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts
que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.
ATTENTION
Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur
est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.
ATTENTION
Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au
changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.
ATTENTION
Afin d'empêcher des risques d'explosion ou d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
28
Consignes de sécurité
ATTENTION
Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors
d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la
mise au rebut de l'appareil.
ATTENTION
Respectez la chaîne de froid dès l'acquisition d'un aliment jusqu'à sa consommation pour
exclure le risque d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de
votre appareil.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation
de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
ATTENTION
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d’aliments et/ou de boissons dans
le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel
pour accélérer le processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel
offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins
inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Consignes de sécurité
29
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé
peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement
du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
•
•
•
•
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple
ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement lorsque l'appareil
est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise
murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent5)
pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Ampoules6) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à
un usage avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à l'éclairage des pièces
d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 7)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et
endommager ainsi l'appareil.
5) Si le diffuseur est prévu.
6) Si l'ampoule est prévue.
7) Si l'appareil est sans givre.
30
Consignes de sécurité
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Stockage des denrées dans les réfrigérateurs et règles d'hygiène
La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles, sensibles en
particulier au non-respect de la chaîne de froid 8)rend nécessaire une meilleure maîtrise de
la température de transport et de stockage de ces produits.
A la maison, le bon usage du réfrigérateur et le respect de règles d'hygiène rigoureuses contribuent de façon significative et efficace à l'amélioration de la conservation des aliments.
Conservation des aliments / Maîtrise des températures
Stockez les aliments selon leur nature dans la zone appropriée:
• Zone tempérée:Boissons, œufs, beurre, sauces industrielles et préparées, fromages à pâtes cuites, fruits et légumes frais.
• Zone fraîche:Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages frais.
• Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades
composées, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à
tarte, pizza / quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de
consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale
à +4°C.
L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à prévenir une mauvaise conservation des aliments:
• Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent
mutuellement.
• Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation
du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et
après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.
• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper sans
les avoir bien nettoyés au préalable).
• Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple :
soupe).
• Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause , ne pas la laisser
ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
• Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.
Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus
froide, est correcte et le cas échéant, d'ajuster le dispositif de réglage de température en
conséquence comme indiqué (page Utilisation)
Mesure de la températureLa mesure de la température dans une zone (sur une clayette,
par exemple) peut se faire au moyen d'un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d'eau (verre). Pour avoir une représentation fidèle de la réalité, lisez la température sans manipulation des commandes ni ouverture de porte.
Respect des règles d'hygiène
• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien
doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée
8) Chaîne de froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son
conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur
Consignes de sécurité
31
de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
• Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur
(par exemple suremballages des packs de yaourts).
• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier
pour les conseils d'entretien.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la
prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en
plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas
de l'appareil.
Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages
constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou
rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 9)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien ou par une personne qualifiée.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente, exclusivement avec des pièces d'origine.
9) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
32
Bandeau de commande
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Bouton ON/OFF de l'appareil
2 Dispositif de réglage de température du réfrigérateur (plus de froid)
3 Dispositif de réglage de température du réfrigérateur (moins de froid)
4 Bouton Mode
5 Bouton OK
6 Dispositif de réglage de température du compartiment congélateur (plus de froid)
7 Dispositif de réglage de température du compartiment congélateur (moins de froid)
8 Indicateur
Pour augmenter le volume défini lors de l'activation ou désactivation de boutons, appuyez
simultanément sur le bouton Mode et le bouton de réglage de température (plus de froid)
pendant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.
Affichage
1
2
3
4
Off COOL
MATIC
5
6
7
FROST
MATIC
min
12
11 10 9
8
1 Voyant du compartiment réfrigérateur
2 Indicateur de température du réfrigérateur et indicateur de minuterie
3 Indicateur de mise à l'arrêt du réfrigérateur
Bandeau de commande
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33
Fonction COOLMATIC
Fonction Vacances
Fonction FROSTMATIC
Affichage de la température du compartiment congélateur
Voyant du compartiment congélateur
Voyant d'alarme
Fonction Sécurité enfants
Fonction Minute Minder
Fonction Dynamic Air
Mise en fonctionnement
Pour mettre en fonctionnement l'appareil, procédez comme suit :
1. Branchez électriquement l'appareil.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme de température ».
4. Si "dEMo" s'affiche, l'appareil est en mode démonstration. Reportez-vous au chapitre
« En cas d'anomalie de fonctionnement ».
5. Les voyants du thermostat indiquent la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température de consigne différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme suit :
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.
Mise à l'arrêt du compartiment réfrigérateur
Pour mettre à l'arrêt le réfrigérateur :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur de mise à l'arrêt du réfrigérateur clignote.
L'indicateur de température du réfrigérateur affiche des tirets.
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
3. Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur est allumé.
Mise en fonctionnement du réfrigérateur
Pour mettre en fonctionnement le réfrigérateur :
1. Appuyez sur le dispositif de réglage de température du réfrigérateur.
Ou :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
34
Bandeau de commande
3. Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur s'éteint.
Pour sélectionner une température de consigne différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Réglage de la température
La température de consigne du réfrigérateur et du congélateur peuvent être réglées en appuyant sur les dispositifs de réglage de température.
Réglage de la température par défaut :
• + 5 °C dans le compartiment réfrigérateur
• -18 °C dans le compartiment congélateur
Les affichages de température indiquent la température programmée.
La température programmée sera atteinte en 24 heures.
Des variations de quelques degrés par rapport à la température programmée sont normales
et ne signifient aucun dysfonctionnement de l'appareil.
Après une coupure de courant, la température programmée reste activée.
Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder est à utiliser pour le réglage d'une alarme sonore à une heure
désirée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pendant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine, ou lorsque l'on refroidit des
bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur Minute Minder clignote.
La minuterie affiche pendant quelques secondes la valeur de consigne (30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de la température du compartiment réfrigérateur
pour modifier la valeur de consigne (1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
La minuterie se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, l'indicateur Minute Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le compartiment congélateur.
2. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur Minute Minder s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure à tout moment, pendant et à la fin du décompte en appuyant simultanément sur la touche de réglage pour obtenir plus de froid et sur la touche
de réglage pour obtenir moins de froid.
Bandeau de commande
35
Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la
fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple à
cause d'une coupure de courant) est indiquée par :
• Le clignotement de l'alarme et des voyants de température du congélateur
• Le déclenchement d'une alarme sonore.
Pour réinitier l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L’alarme sonore s’éteint.
3. Le voyant de température du congélateur affiche la température maximum régnant
dans le compartiment durant quelques secondes. Puis il affiche à nouveau la température programmée.
4. Le voyant alarme continue de clignoter jusqu'à ce que les conditions normales de fonctionnement soient rétablies.
Une fois l'alarme rétablie, le voyant alarme s'éteint.
Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les
conditions d'alarme porte ouverte sont signalées par :
• Un voyant d'alarme clignotant
• un signal sonore
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
Fonction COOLMATIC
Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple
après avoir fait vos courses, nous vous suggérons d'activer la fonction COOLMATIC : elle
permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées
déjà stockées dans le réfrigérateur.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur COOLMATIC clignote.
36
Bandeau de commande
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur COOLMATIC s'affiche.
La fonction COOLMATIC se désactive automatiquement au bout d'environ 6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur COOLMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
Fonction Vacances
Cette fonction vous permet de garder le compartiment réfrigérateur vide et fermé pendant
une longue période (p.ex. les vacances d'été), sans formation de mauvaises odeurs.
Avant d'activer la fonction Vacances, le compartiment réfrigérateur doit être vide.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.
Le voyant Vacances clignote.
Le voyant du thermostat du réfrigérateur indique la température programmée.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Vacances apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Vacances clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Vacances s'éteint.
La fonction s'éteint en choisissant une température différente pour le réfrigérateur.
Fonction DYNAMICAIR
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
Le voyant DYNAMICAIR clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
Le voyant DYNAMICAIR s'affiche.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu’à ce que le voyant DYNAMICAIR clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant DYNAMICAIR s'éteint.
Si la fonction est activée de manière automatique, le voyant DYNAMICAIR n'est pas visible
(reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne »).
L'activation de la fonction DYNAMICAIR augmente la consommation d'énergie.
Première utilisation
37
Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le panier FROSTMATIC.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer
la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Indicateur de température
Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un
indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.
La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe au niveau de la clayette inférieure en verre.
Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la
zone la plus froide de votre réfrigérateur.
L'espace situé directement au dessus de la clayette en verre du bac à légumes est la zone la plus
froide du compartiment réfrigérateur comme indiqué par la clayette ou l'autocollant sur la paroi
de votre appareil.
38
Utilisation quotidienne
Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la
plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de
température "OK" apparaisse.
Si "OK" n'apparait pas, la température moyenne de
la zone est trop élevée. Réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure.
L'indication "OK" apparaissant en noir, celui-ci est
difficilement visible si l'indicateur de température
est mal éclairé. La bonne lecture de celui-ci est facilitée s'il est correctement éclairé.
A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de
la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement
et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une
éventuelle modification.
OK
Après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription "OK" n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le dispositif de réglage de température.
Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, thermostat sur une
position élevée, ouvertures fréquentes de la porte), ramenez progressivement la manette du
thermostat sur une position inférieure, jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du
compresseur. En effet, le dégivrage automatique de compartiment réfrigérateur ne s'effectue que si le compresseur s'arrête par intermittence.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se
prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps d'augmentation" dans la
section Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour
cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la
cuisson est plus longue.
Utilisation quotidienne
DYNAMICAIR
Le compartiment réfrigérateur est équipé d'un
dispositif qui permet le refroidissement rapide des
aliments et qui maintient une température plus
homogène dans le compartiment.
Ce dispositif s'active automatiquement en cas de
besoin, par exemple pour rafraîchir rapidement le
réfrigérateur lorsque la porte est restée ouverte
ou si la température ambiante est élevée.
Vous permet de mettre manuellement le dispositif
en fonctionnement si nécessaire (reportez-vous
au chapitre « FonctionDYNAMICAIR »).
DYNAMICAIR se met à l'arrêt si la porte est ouverte et redémarre sitôt la porte refermée.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières pour que les clayettes puissent
être placées en fonction des besoins.
Porte-bouteilles
Placez les bouteilles (ouverture vers l'avant) dans
le compartiment prévu à cet effet.
Si le compartiment est positionné dans le sens horizontal, n'y placer que des bouteilles fermées.
Ce porte-bouteilles peut être incliné afin de pouvoir y ranger des bouteilles déjà ouvertes. Pour ce
faire, tirez le compartiment vers le haut afin qu'il
puisse tourner vers le haut et être placé sur le niveau supérieur.
39
40
Utilisation quotidienne
Emplacement des balconnets de la porte
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte
peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les
selon les besoins.
Tiroir FRESHBOX
Le tiroir est adapté à la conservation des denrées
fraîches et hautement périssables (poissons, viandes, fruits de mer), car la température y est inférieure à celle des autres zones du réfrigérateur.
Tiroir MAXIBOX
Ce bac est adapté pour la conservation de fruits et
légumes.
Il possède une cloison qui, selon vos besoins, permet de séparer les aliments.
Selon le modèle, une grille permet de préserver les
fruits et légumes de toute humidité pouvant s'accumuler au fond du bac.
Tous les éléments du bac sont amovibles pour faciliter le nettoyage.
41
Conseils utiles
Retrait des paniers de congélation du congélateur
2
2
1
1
Les paniers de congélation sont équipés d'un arrêt afin d'empêcher leur retrait accidentel
ou leur chute. Pour retirer le panier du compartiment congélateur, tirez-le vers vous et,
lorsque vous atteignez le point d'arrêt, retirez-le en inclinant la partie avant vers le haut.
Pour le remettre, relevez légèrement l'avant du panier et insérez-le dans le congélateur.
Dès que vous avez dépassé les points d'arrêt, poussez les paniers dans la bonne position.
CONSEILS UTILES
Bruits de fonctionnement normaux
• Il n'est pas anormal d'entendre le bruit de circulation du fluide frigorigène selon son état
liquide, gazeux ou vaporeux. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un
phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.
• N'enlevez pas les accumulateurs de froid du panier de congélation.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
42
Conseils utiles
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux
bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont
pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laisser ouverte que le temps
nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
Entretien et nettoyage
43
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur
de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où
elle s'évapore.
44
En cas d'anomalie de fonctionnement
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il n'y a aucune
formation de givre pendant son fonctionnement, ni sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur du compartiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
ATTENTION
Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans la présente notice, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.
Problème
L'appareil est bruyant.
Cause possible
L'appareil n'est pas stable.
Le compresseur fonctionne Le dispositif de réglage de temen permanence.
pérature n'est pas correctement
réglé.
Solution
Vérifiez la stabilité de l'appareil
(les quatre pieds doivent être en
contact avec le sol).
Modifiez le dispositif de réglage
de température pour obtenir
moins de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause possible
45
Solution
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
placer dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
La fonction FROSTMATIC est activée.
Reportez-vous au paragraphe «
Fonction FROSTMATIC ».
La fonction COOLMATIC est acti- Reportez-vous au paragraphe «
vée.
Fonction COOLMATIC ».
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des denrées empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule
pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau
au plateau d'évaporation.
Il y a trop de givre et de
glace.
Les produits ne sont pas correctement emballés.
Emballez mieux les produits.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du dispositif
de réglage de température pour
obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été placés
simultanément dans l'appareil.
Placez moins de produits en même temps dans l'appareil.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
élevée.
La température du comL'air froid ne circule pas dans
partiment réfrigérateur est l'appareil.
trop élevée.
Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Rangez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
46
Caractéristiques techniques
Problème
L'appareil ne fonctionne
pas.
Cause possible
Solution
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche d'alimentation n'est pas
correctement branchée dans la
prise de courant.
Branchez correctement la fiche
d'alimentation dans la prise de
courant.
Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil élecreil. La prise de courant n'est pas trique sur la prise de courant. Faialimentée.
tes appel à un électricien qualifié.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service
après-vente de votre magasin vendeur.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension
Hauteur
2010 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Autonomie de fonctionnement
20 h
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche
à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.
Installation
47
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
A
B
20 mm
L'appareil doit être installé à bonne distance de
toute source de chaleur telle que les radiateurs,
chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si
l'appareil est installé sous un élément suspendu, la
distance entre le haut de l'armoire et l'élément
suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments
suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un
ou de plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire.
100 mm
min
Emplacement
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est donc nécessaire que la prise murale reste accessible après l'installation.
Branchement électrique
Votre appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé. Vérifiez que le compteur électrique peut supporter l'intensité absorbée par votre appareil compte tenu des autres appareils branchés. Calibre des fusibles en ligne (un par phase) 10 A en 230 V.
L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions de la
norme NF.C.15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique.
Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être
obligatoirement raccordée conformément à la norme NF.C. 15100 et aux prescriptions des
fournisseurs d'énergie électrique ; cette prise de courant doit impérativement être accessible. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée, par
votre vendeur, ou par le fabricant. L'appareil ne doit pas être raccordée à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que
la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués
par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.
48
Installation
Entretoises arrière
Vous trouverez les deux filtres dans le sac avec la
documentation.
Pour installer les filtres, procédez comme suit :
1. Desserrez la vis.
2. Insérez le filtre sous la vis.
3. Tournez le filtre dans la bonne position.
4. Resserrez les vis.
2
1
4
Mise à niveau
Lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous
qu'il soit positionné de façon plane. Servez-vous
des deux pieds réglables se trouvant à l'avant de
l'appareil.
3
Installation
49
Retrait des supports de clayette
Votre appareil est équipé de dispositifs de retenue
qui permettent d'immobiliser les clayettes au
cours du transport.
Pour les enlever, procédez comme suit :
1. Déplacez les supports de clayette dans le sens
de la flèche (A).
2. Soulevez la clayette de l'arrière et poussez-la
vers l'avant pour la dégager (B).
3. Enlevez les dispositifs de retenue (C).
A
B
C
Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT
Avant toute opération, débranchez la fiche de la prise de courant.
Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire aider par une autre personne pour maintenir fermement les portes de l'appareil lors de toute manipulation de l'appareil.
1.
2.
3.
4.
5.
Ouvrez les portes. Dévissez la charnière
du milieu (m2). Déposez l'entretoise en
plastique (m1).
Retirez les entretoises (m6) et placez-les
de l’autre côté des gonds de charnière
(m5).
Enlevez les portes.
Retirez la goupille du cache gauche de
la charnière centrale (m3, m4) et placezla de l’autre côté.
Insérez la goupille de la charnière centrale (m5) dans le trou gauche de la porte inférieure.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
50
Installation
6.
7.
Retirez le cache (b1) à l’aide d'un outil.
Dévissez le gond de la charnière inférieure (b2) et l'entretoise (b3) et placezles du côté opposé.
Réinsérez le cache (b1) du côté opposé.
b1
b2
b3
8.
Enlevez les caches (1) situés sur l'arête
supérieure des deux portes et placez-les
sur le côté opposé.
9.
Retirez la poignée. Dévissez le support
supérieur de la tige de la poignée (h1).
Dévissez le support inférieur de la poignée de la porte (h2).
Dévissez le support supérieur de la poignée de la porte (h3).
1
h1
h2
h3
10. Installez la poignée sur le côté opposé.
h4
h5
h6
Revissez le support de la poignée sur la
porte (h4). Tournez le support de la poignée avec la poignée et vissez l'ensemble sur la porte (h5) et sur le support installé (h6).
11. Replacez la porte inférieure sur le gond
de la charnière inférieure (b2).
12. Insérez la charnière centrale (m2) dans le trou gauche de la porte inférieure.
En matière de sauvegarde de l'environnement
51
13. Dévissez le gond de la charnière supérieure (t1) et placez-le sur le côté opposé.
14. Installez la porte supérieure sur le gond
supérieur.
15. Replacez la porte supérieure sur le gond
de la charnière centrale (m5) en inclinant légèrement les deux portes.
16. Revissez la charnière centrale (m2).
t1
N’oubliez pas l’entretoise en plastique
(m1).
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer
que :
• Toutes les vis sont serrées.
• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère
pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez
votre service après-vente. Un technicien du service après-vente procédera à la réversibilité
de la porte à vos frais.
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
www.aeg.com/shop
210621332-A-012011

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement