Aeg-Electrolux S83409CTM0 Handleiding

Aeg-Electrolux S83409CTM0 Handleiding
S83400CTM0
S83409CTM0
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
GEBRUIKSAANWIJZING
BENUTZERINFORMATION
2
25
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
7
12
12
15
17
18
20
20
24
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Veiligheidsinformatie
5
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico
op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
6
Veiligheidsinformatie
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Service
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Verwijder het afdekplaatje van de LED-verlichting niet. Neem contact op met de dichtstbijzijnde After Sales Service om het LED-lichtbord indien nodig te vervangen.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
Bedieningspaneel
7
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Apparaat ON/OFF -toets
2 Toets om de temperatuur van de koelkast lager te zetten
3 Toets om de temperatuur van de koelkast hoger te zetten
4 Mode-toets
5 OK -toets
6 Toets om de temperatuur van de vriezer lager te zetten
7 Toets om de temperatuur van de vriezer hoger te zetten
8 Display
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid
door de Mode -toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
Display
1
2
3
4
Off COOL
MATIC
5
6
7
FROST
MATIC
min
12
1
2
3
4
5
6
7
11 10 9
Weergave koelvak
Temperatuur- en timerindicator van de koelkast
Indicator als de koelkast uit is
COOLMATIC -functie
Vakantiefunctie
FROSTMATIC -functie
Indicatie vriezertemperatuur
8
8
Bedieningspaneel
8
9
10
11
12
Indicatie vriesvak
Alarmlampje
Kinderslotfunctie
Minute Minder -functie
Dynamic Air-functie
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -toets van het apparaat als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.
4. If "dEMo" verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Zie
'Problemen oplossen'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 5 seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
De koelkast uitschakelen
Voor uitschakeling van de koelkast:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De indicator als de koelkast uit is en de indicator van het koelkastvak knipperen.
Het temperatuurlampje van de koelkast toont streepjes.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Koelkast uit wordt getoond.
De koelkast inschakelen
Voor inschakeling van de koelkast:
1. Druk op de temperatuurknop van de koelkast.
Of:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Koelkast uit knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Koelkast uit gaat uit.
Zie 'Temperatuuregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Bedieningspaneel
9
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast en de vriezer kan worden ingesteld met de temperatuurknoppen.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Schommelingen van een paar graden rond de ingestelde temperatuur zijn normaal en zijn
geen storing van het apparaat.
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
Minute Minder-functie
DeMinute Minder -functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje knippert.
De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de knop Koeltemperatuur om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -indicatielampje wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Koeltemperatuur kouder en de knop Koeltemperatuur warmer te drukken.
Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
10
Bedieningspaneel
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.
Alarm bij open deur
Als de koelkastdeur enkele minuten heeft opengestaan klinkt er een akoestisch alarm. De
alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het akoestische alarm
uitgeschakeld.
COOLMATIC-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen,
in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de COOLMATIC-functie in te schakelen om deze
producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het COOLMATIC indicatielampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het COOLMATIC -indicatielampje wordt weergegeven.
De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het COOLMATIC-lampje gaat uit.
Bedieningspaneel
11
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
Vakantiefunctie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.
Als de vakantiefunctie actief is, moet het koelvak leeg zijn.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Vakantie knippert.
De temperatuurweergave van de koelkast toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Vakantie wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Vakantie knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Vakantie gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
DYNAMICAIR-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De DYNAMICAIR -lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
De DYNAMICAIR -indicatielampje wordt weergegeven.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de toets Mode totdat DYNAMICAIR -lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. De DYNAMICAIR -indicatielampje gaat uit.
Als de functie automatisch wordt geactiveerd, dan wordt de DYNAMICAIR -indicatie niet
getoond (zie "Dagelijks gebruik").
De activering van de DYNAMICAIR -functie verhoogt het elektriciteitsverbruik.
FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC indicatielampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het FROSTMATIC -indicatielampje wordt weergegeven.
12
Het eerste gebruik
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in de FROSTMATIC-lade.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Dagelijks gebruik
DYNAMICAIR
Het koelvak is voorzien van een apparaat dat
snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en een
gelijkmatigere temperatuur in het vak.
Het apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat
de deur is geopend of als de omgevingstemperatuur hoog is.
Stelt u in staat om het apparaat handmatig in te
schakelen indien nodig (zie 'DYNAMICAIR -functie').
Het DYNAMICAIR -apparaat stopt als de deur
open is en start onmiddellijk opnieuw nadat de
deur is gesloten.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar voren
gericht) in het voorgeplaatste schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan worden gekanteld om vooraf geopende flessen te bewaren.
Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden
geplaatst.
13
14
Dagelijks gebruik
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u
als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats op
een andere gewenste hoogte terug.
FRESHBOX lade
De lade is geschikt voor het bewaren van vers
voedsel zoals vis, vlees, schelp- en schaaldieren,
omdat de temperatuur in dit vak lager is dan in de
rest van de koelkast.
MAXIBOX lade
De lade is geschikt voor het bewaren van fruit en
groente.
Er zit een schotje in de lade dat in verschillende
standen gezet kan worden om aan persoonlijke
behoeftes te voldoen.
Er zit een rooster (indien aanwezig) op de bodem
van de lade om fruit en groente op afstand te
houden van eventuele vochtigheid op het oppervlak van de bodem.
Alle onderdelen in de lade kunnen verwijderd
worden om ze schoon te maken.
15
Nuttige aanwijzingen en tips
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
2
2
1
1
De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven
of vallen. Trek het mandje naar u toe om het uit de vriezer te halen, tot het niet verder
kan, verwijder het mandje door de voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het mandje een beetje op en schuift u het gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u het terug op
zijn plaats schuiven.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dit is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dit is normaal.
Tips voor energiebesparing
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• de deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk
• verwijder de koelelementen niet uit de vriesmand.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
16
Nuttige aanwijzingen en tips
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
Onderhoud en reiniging
17
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar
het verdampt.
18
Problemen oplossen
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het
water overloopt en op het voedsel in de koelkast
gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen
ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude
lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
PROBLEMEN OPLOSSEN
LET OP!
Voordat u problemen oplost, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact.
Alleen een gekwalificeerd elektrotechnicus of een bevoegd persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn.
Tijdens een normale gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten
op de vloer staan).
De compressor werkt continu.
De thermostaatknop staat misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
19
Oplossing
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Verlaag de omgevingstemperatuur.
De functie FROSTMATIC is ingeschakeld
Raadpleeg " FROSTMATIC functie"
De functie COOLMATIC is ingeschakeld
Raadpleeg " COOLMATIC functie"
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in de wateropvangbak kan
stromen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak boven de com- de verdamperbak.
pressor.
Er is te veel rijp en ijs.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur in de koelkast is
te laag.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig
is.
De temperatuur in de vrie- Producten zijn te dicht op elkaar
zer is te hoog.
geplaatst.
Berg de producten zo op dat er
een koude luchtcirculatie is.
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
20
Technische gegevens
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in stand-by.
"dEMo" verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in de demon- Houd de knop OK ongeveer 10 sestratiestand.
conden ingedrukt tot er een lang
zoemgeluid klinkt en het display
even uit gaat: het apparaat gaat
weer werken.
Sluit en open de deur.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit
merk.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
Tijdsduur
18 uur
Spanning
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat
en op het energielabel.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Montage
Klimaatklasse
21
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
B
A
20 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij
kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een
afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje
en de muur ten minste 100 mm bedragen om de
beste prestatie te garanderen Voor de beste prestatie dient u het apparaat echter niet onder een
afdakje te zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
100 mm
min
Plaats
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker
moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Afstandsstukken achterkant
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden
zoals te zien is in de afbeelding.
Draai de schroeven los, plaats het afstandsstuk
onder de kop van de schroef en draai de schroeven weer vast.
2
1
3
22
Montage
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,
het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd
zijn.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor
de schappen die het mogelijk maken de schappen
vast te zetten tijdens transport.
Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting van de pijl
(A).
2. Til het schap aan de achterkant op en duw het
naar voren tot het vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
A
B
C
Omkeerbaarheid van de deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker
uit het stopcontact is getrokken.
Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
Montage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Open de deuren. Schroef het middelste
scharnier (m2) los. Verwijder het kunststoffen tussenstuk (m1).
Verwijder de tussenstukken (m6) en verplaats ze naar de andere kant van het
scharnier (m5).
Verwijder de deuren.
Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste scharnier (m3, m4) en
monteer de pen op de andere kant.
Monteer de pen van het middelste
scharnier (m5) in het linkergat van de
onderste deur.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Verwijder, met behulp van gereedschap,
het deksel (b1). Schroef het onderste
scharnier (b2) en het tussenstuk (b3) los
en monteer ze aan de andere kant.
Zet het deksel (b1) terug op de andere
kant.
b1
b2
b3
8.
Verwijder de pluggen (1) aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze
naar de andere kant.
9.
Verwijder de handgreep. Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van
de staaf van de handgreep (h1). Schroef
de onderste beugel van de handgreep
los van de deur (h2).
Schroef de bovenste beugel van de
handgreep los van de deur (h3).
1
h1
h2
h3
23
24
Het milieu
10. Installeer de handgreep aan de andere
h4
h5
h6
kant.
Schroef de beugel van de handgreep
weer aan de deur (h4). Verdraai de beugel van de handgreep met de handgreep
en schroef deze aan de deur (h5) en de
gemonteerde beugel van de handgreep
(h6).
11. Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier (b2).
12. Breng het middelste scharnier (m2) aan in de linkeropening van de onderste deur.
13. Schroef het onderste scharnier (t1) los
en monteer het aan de andere kant.
14. Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
15. Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier (m5) en kantel beide
deuren enigszins.
16. Schroef het middelste scharnier (m2)
t1
weer vast. Vergeet het kunststoffen tussenstuk (m1) niet.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast.
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet
precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend
wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice. Een deskundig monteur van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
25
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg-electrolux.com/shop
26
Inhalt
INHALT
27
30
35
35
38
40
41
43
44
48
Sicherheitshinweise
Bedienfeld
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Gerät aufstellen
Hinweise zum Umweltschutz
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
27
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel
(so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät
nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT!
Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben
wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
28
Sicherheitshinweise
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defektes
Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen
führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht
oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung5), der Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel6) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 7)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
5) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
6) Falls Lampe vorhanden.
7) Wenn das Gerät mit dem Frost-Free-System ausgestattet ist.
Sicherheitshinweise
29
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser
auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen,
damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 8)
Wartung
• Elektrische Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Entfernen Sie nicht die LED-Abdeckung. Wenden Sie sich, falls notwendig, zum Austausch der LED-Platine an Ihren Kundendienst.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
8) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
30
Bedienfeld
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses
Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.
BEDIENFELD
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Taste ON/OFF
2 Taste zur Verringerung der Kühlraumtemperatur
3 Taste zur Erhöhung der Kühlraumtemperatur
4 Taste Mode
5 Taste OK
6 Taste zur Verringerung der Gefrierraumtemperatur
7 Taste zur Erhöhung der Gefrierraumtemperatur
8 Display
Der voreingestellte Tastenton lässt sich durch gleichzeitiges Drücken der Taste Mode und
der Taste zur Verringerung der Temperatur für mehrere Sekunden auf einen lauten Ton einstellen. Diese Änderung kann wieder rückgängig gemacht werden.
Display
1
2
3
4
Off COOL
MATIC
5
6
7
FROST
MATIC
min
12
1
2
3
4
5
6
7
8
11 10 9
Anzeige „Kühlraum“
Anzeige „Kühlraumtemperatur und Timer“
Anzeige „Kühlraum ausgeschaltet“
COOLMATIC -Funktion
Urlaubsmodus
FROSTMATIC -Funktion
Anzeige „Gefrierraumtemperatur“
Anzeige „Gefrierraum“
8
Bedienfeld
9
10
11
12
31
Alarmanzeige
Kindersicherung
Minute Minder -Funktion
Dynamic Air-Funktion
Einschalten des Geräts
Zum Einschalten des Geräts:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF , wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Nach ein paar Sekunden ertönt möglicherweise ein akustisches Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
4. Wenn "dEMo" auf dem Display angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Demo-Modus.
Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
5. Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
Ausschalten
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF 5 Sekunden gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen.
Ausschalten des Kühlschranks
Zum Ausschalten des Kühlschranks:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeigen „Kühlraum ausgeschaltet“ und „Kühlraum“ blinken.
Die Anzeige „Kühlraumtemperatur“ zeigt Striche an.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kühlraum ausgeschaltet“ leuchtet.
Einschalten des Kühlschranks
Zum Einschalten des Kühlschranks:
1. Drücken Sie den Temperaturregler des Kühlgeräts.
Oder
1. Drücken Sie die Taste Mode bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige „Kühlschrank aus“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kühlschrank aus“ erlischt.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
32
Bedienfeld
Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühl- und Gefrierraums lässt sich durch Drücken des jeweiligen Temperaturreglers einstellen.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
• +5 °C für den Kühlschrank
• -18 °C für den Gefrierschrank
Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellten Temperaturen an.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
Schwankungen von einigen Graden um die eingestellte Temperatur sind normal und kein
Gerätefehler.
Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur gespeichert.
Minute Minder-Funktion
Mit der Funktion Minute Minder lässt sich ein Alarmton einstellen, der zu der gewünschten
Zeit ertönt. Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine gewisse Zeit abkühlen
muss oder Sie die Flaschen, die Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige Minute Minder blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Temperatureinstelltaste des Kühlraums, um den eingestellten Wert des
Timers auf 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige Minute Minder leuchtet.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die Anzeige Minute Minder und es ertönt ein Alarmsignal:
1. Entnehmen Sie die Getränke aus dem Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit der Taste OK aus.
Diese Funktion kann während des Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige Minute Minder blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige Minute Minder erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns geändert werden, indem Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Kühlraumtemperatur drücken.
Funktion Kindersicherung
Wählen Sie die Kindersicherung, um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Bedienfeld
33
2. Die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Kindersicherung“ leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierfach (zum Beispiel nach einem Stromausfall) wird wie
folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und Temperaturanzeige des Gefrierschranks.
• Durch das Ertönen eines Summers.
Zurücksetzen des Alarms:
1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
2. Der Summer wird abgeschaltet.
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierschranks zeigt die höchste erreichte Temperatur ein
paar Sekunden lang an. Danach zeigt sie wieder die eingestellte Temperatur an.
4. Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind.
Danach erlischt die Alarmanzeige.
Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Signalton, wenn die Kühlraumtür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm
„Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Alarmanzeige
• akustisches Signal
Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm ausgeschaltet.
COOLMATIC-Funktion
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen
möchten, empfehlen wir die Aktivierung der Funktion COOLMATIC, um die Produkte schneller zu kühlen und zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige COOLMATIC leuchtet.
Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige COOLMATIC erlischt.
34
Bedienfeld
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für den Kühlraum ausgeschaltet.
Urlaubsmodus
Mit dieser Funktion können Sie den Kühlschrank über längere Zeit mit geschlossener Tür
leer stehen lassen, ohne dass sich ein unangenehmer Geruch entwickelt.
Der Kühlraum muss leer sein, wenn Sie den Urlaubsmodus nutzen wollen.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.
Die Temperaturanzeige des Kühlschranks zeigt die eingestellte Temperatur an.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Urlaubsmodus“ leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Urlaubsmodus“ erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für den Kühlraum ausgeschaltet.
Funktion DYNAMICAIR
Zum Einschalten der Funktion:
1. Die Taste Mode drücken, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige DYNAMICAIR blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige DYNAMICAIR leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige DYNAMICAIR blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige DYNAMICAIR erlischt.
Wird die Funktion automatisch aktiviert, erscheint die DYNAMICAIR -Anzeige nicht (siehe
„Täglicher Gebrauch“).
Die Aktivierung der DYNAMICAIR -Funktion erhöht den Energieverbrauch.
FROSTMATIC-Funktion
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Erste Inbetriebnahme
35
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige FROSTMATIC erlischt.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in den FROSTMATIC
Korb.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt wird.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen,
bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
36
Täglicher Gebrauch
DYNAMICAIR
Der Kühlraum ist mit einer Funktion ausgestattet,
die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und
eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum
sorgt.
Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion selbsttätig
ein (z.B. zur raschen Wiederherstellung der Kühlschranktemperatur, nachdem die Tür geöffnet
wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist).
Hier können Sie die Vorrichtung bei Bedarf manuell einschalten (siehe Abschnitt „ Funktion DYNAMICAIR “).
Die DYNAMICAIR Vorrichtung schaltet sich ab,
wenn die Tür geöffnet wird und schaltet sich wieder ein, sobald die Tür geschlossen wird.
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl
von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen
bieten.
Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung
befindet.
Sie können die Neigung des Flaschenhalters nach
oben verstellen, damit dort auch bereits geöffnete
Flaschen gelagert werden können. Ziehen Sie dazu
den Flaschenhalter nach oben und lassen Sie ihn in die nächste Stellung einrasten.
Täglicher Gebrauch
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen
Sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie folgt
vor:
Ziehen Sie den Einsatz langsam in Richtung
der Pfeile soweit heraus, bis er ganz aus der
Führung ist, und setzen Sie ihn dann nach
Wunsch wieder ein.
FRESHBOX Schublade
Die Schublade ist zur Aufbewahrung von frischen
Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Meeresfrüchten geeignet, da die Temperatur hier niedriger ist,
als im restlichen Kühlraum.
MAXIBOX Schublade
Die Schublade eignet sich zur Aufbewahrung von
Obst und Gemüse.
Die Schubladentrennwand lässt sich in verschiedenen Positionen verstellen, so dass die entstehenden Fächer den verschiedenen Bedürfnissen
angepasst werden können.
Am Boden der Schublade befindet sich ein Gitter
(je nach Ausstattung), um Obst und Gemüse vor
Feuchtigkeit zu schützen, die sich auf dem Boden
bilden kann.
Alle Einzelteile in der Schublade können zur Reinigung entfernt werden.
37
38
Praktische Tipps und Hinweise
Entnahme von Gefrierkörben aus dem Gefrierschrank
2
2
1
1
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der die versehentliche Entnahme
oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich her, bis er den Anschlag erreicht, und kippen den Korb
mit der Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück in das Gerät legen möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht an und setzen ihn in das Gefriergerät ein. Sobald Sie über den
Anschlag hinweg sind, drücken Sie den Gefrierkorb wieder in seine ursprüngliche Position.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel
durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
Energiespartipps
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Nehmen Sie die Kälteakkus nicht aus dem Gefrierkorb.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
Praktische Tipps und Hinweise
39
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn
diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
40
Reinigung und Pflege
• Prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums
beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur
mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Was tun, wenn …
41
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in
einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es während des
Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.
WAS TUN, WENN …
VORSICHT!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Eine Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden wurden
nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle
Unebenheiten der Standfläche
korrekt ausgeglichen wurden, so
dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
42
Was tun, wenn …
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die FROSTMATIC SchnellgefrierFunktion ist eingeschaltet.
Siehe hierzu „FROSTMATIC-Funktion“.
Die COOLMATIC SchnellgefrierFunktion ist eingeschaltet.
Siehe hierzu „COOLMATIC-Funktion“.
Wasser fließt an der Rück- Beim automatischen Abtauen
wand des Kühlschranks hi- fließt das abgetaute Wasser an
nunter.
der Rückwand des Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht
in die Verdampferschale über
dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Das Gefriergut ist nicht korrekt
verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel
besser.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur im Kühlraum ist
zu niedrig.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal ein.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht
zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur im Kühlraum ist zu hoch.
Technische Daten
Problem
43
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die Lebensmittel liegen zu dicht
aneinander.
Lagern Sie die Lebensmittel so,
dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.
Das Gerät funktioniert
nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht richtig
in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät
an dieser Steckdose funktioniert.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
"dEMo" erscheint im Display.
Das Gerät befindet sich im Demo-Modus.
Halten Sie die OK-Taste ca. 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer
Signalton ertönt und das Display
eine kurze Zeit ausgeschaltet
wird. Das Gerät arbeitet wieder
normal.
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn die genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg führen.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Ausfalldauer
18 h
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typschild innen links im Gerät sowie
auf der Energieplakette.
44
Gerät aufstellen
GERÄT AUFSTELLEN
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
A
B
20 mm
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem
Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die Luft
muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einer überhängenden
Wand installliert wird, muss der Mindestabstand
zwischen der Geräteoberseite und der Wand mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die
Aufstellung des Gerätes unter einer überhängenden Wand nach Möglichkeit vermieden werden.
Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Gerätes
kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße
am Sockel des Gerätes erfolgen.
100 mm
min
Standort
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen; nach der Installation muss die Steckdose daher zugänglich bleiben.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Gerät aufstellen
45
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Distanzstücke hinten
In der Dokumententasche befinden sich zwei
Distanzstücke, die wie in der Abbildung gezeigt
angebracht werden müssen.
Lockern Sie dazu die Schrauben etwas und passen
Sie die Distanzstücke unter den Schraubenköpfen
ein. Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder
fest.
2
1
3
Ausrichten
Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
Entfernen der Ablagenhalter
Das Gerät ist mit Ablagenhaltern ausgestattet, die
zum Sichern der Ablagen während des Transports
dienen.
Entfernen Sie diese Halter wie folgt:
1. Schieben Sie die Ablagenhalter in Pfeilrichtung (A).
2. Heben Sie die Ablage hinten an und drücken
Sie sie nach vorn, bis sie sich herausnehmen
lässt (B).
3. Entfernen Sie die Halter (C).
A
B
C
46
Gerät aufstellen
Wechsel des Türanschlags
WARNUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu
ziehen.
Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Öffnen Sie die Türen. Lösen Sie das mittlere Scharnier (m2). Entfernen Sie das
Kunststoff-Distanzstück (m1).
Entfernen Sie das Distanzstück (m6) und
befestigen Sie es an der anderen Seite
des Scharnierhaltestifts (m5).
Entfernen Sie die Türen.
Entfernen Sie den linken Stift des mittleren Scharniers (m3, m4) und befestigen Sie ihn an der anderen Seite.
Befestigen Sie den Stift des mittleren
Scharniers (m5) in der linken Bohrung
der unteren Tür.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Entfernen Sie die Abdeckung (b1) mit einem geeigneten Werkzeug. Lösen Sie
den Haltestift (b2) des unteren Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück
(b3) und montieren Sie es an der gegenüberliegenden Seite.
Bringen Sie die Abdeckung (b1) auf der
anderen Seite wieder an.
b1
b2
b3
Gerät aufstellen
8.
Entfernen Sie die Stöpsel (1) an der
Oberseite beider Türen und befestigen
Sie diese an der anderen Seite.
9.
Bauen Sie den Griff ab. Schrauben Sie
die obere Griffhalterung von der Griffstange ab (h1). Schrauben Sie die untere
Griffhalterung von der Tür ab (h2).
Lösen Sie die Schrauben der oberen
Griffhalterung von der Tür (h3).
47
1
h1
h2
h3
10. Montieren Sie den Türgriff an der geh4
h5
h6
genüberliegenden Seite.
Schrauben Sie die Griffhalterung wieder
an der Tür an (h4). Drehen Sie die Griffhalterung mit dem Griff um und schrauben Sie beides an der Tür (h5) und der
befestigten Griffhalterung (h6) an.
11. Hängen Sie untere Tür wieder in den
Haltestift des unteren Scharniers (b2) ein.
12. Setzen Sie das mittlere Scharnier (m2) in die linke Bohrung der unteren Tür ein.
13. Lösen Sie den Haltestift des oberen
Scharniers (t1) und montieren Sie ihn an
der gegenüberliegenden Seite.
14. Hängen Sie die obere Tür in den Haltestift des oberen Scharniers ein.
15. Hängen Sie die obere Tür wieder in den
Haltestift des mittleren Scharniers (m5)
ein. Dabei beide Türen leicht neigen.
t1
16. Schrauben Sie das mittlere Scharnier
(m2) fest. Vergessen Sie das KunststoffDistanzstück (m1) nicht.
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen fest am Gerät befestigt ist.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter) kann es sein, dass die Türdichtung
nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche Anpassung der
Dichtung.
48
Hinweise zum Umweltschutz
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten
nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre
Kosten umbauen.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
49
50
51
www.aeg-electrolux.com/shop
210621335-A-482010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement