Electrolux | ENA34935X | Basic Guide | Aeg-Electrolux S83400CTM0 Basic Guide

návod k použití
návod na používanie
navodila za uporabo
Chladnička s mrazničkou
Chladnička s mrazničkou
Hladilnik z zamrzovalnikom
ENA34935X
2 electrolux
Tento Rychlý návod k použití obsahuje všechny základní informace o novém produktu a dobře se
používá. Společnost Electrolux by chtěla snížit spotřebu papíru na návody k použití přibližně o 30 % a
ušetřit tak každý rok 12 000 stromů. Rychlý návod k použití je jedním z mnoha příspěvků Electroluxu
životnímu prostředí. Může se zdát, že je to málo, ale právě z malých činů vznikají velké věci.
Úplný návod k použití najdete na stránkách www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím
pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a
upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a
nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které
budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho
provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče
i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo
prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození
způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí
nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co
nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým proudem, nebo
se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší spotřebič
s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích
nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve
spotřebiči zavřít jako ve smrtelně nebezpečné
pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
Pozor Udržujte větrací otvory volně
průchodné.
• Spotřebič je určen výlučně k domácímu použití.
• Tento spotřebič je určen k uchování potravin a
nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v
návodu k použití.
1) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky
2) Pokud je spotřebič vybaven osvětlením
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové strojky),
než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a) je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče; je to zemní plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním
prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte
na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený plamen a všechny zdroje ohně
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná
úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo
úraz elektrickým proudem.
Upozornění Jakýkoli elektrický díl (napájecí
kabel, zástrčka, kompresor) smí vyměnit pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
•
•
•
•
1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče.
Stlačená nebo poškozená zástrčka se může
přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře
přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo požár.
6. Spotřebič nesmí být spuštěn bez krytu žárovky 1) vnitřního osvětlení.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože
byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
Žárovky 2) použité v tomto spotřebiči jsou určené pouze pro použití v domácích spotřebičích.
electrolux 3
Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny,
protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v
zadní stěně. 3)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí
znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle
pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování
potravin je nutné přísně dodržovat.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje
s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu,
a mohou dokonce vybuchnout a poškodit
spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky,
hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
• Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek
a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, a pak
vše důkladně utřete do sucha.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte vysoušeče vlasů ani jiné tepelné spotřebiče. Příliš vysoká
teplota může poškodit plastový vnitřek spotřebiče, do elektrického systému by mohla proniknout vlhkost a mohl by probíjet.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor
na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, vyčistěte
ho. Jestliže je otvor ucpaný, voda se hromadí na
dně spotřebiče.
Instalace
Důležité U elektrického připojení se pečlivě řiďte
pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.
3) Pokud je spotřebič beznámrazový
4) Pokud je spotřebič vybaven vodovodní přípojkou
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte
ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič koupili. V
tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby olej
mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace
vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní
stranou ke stěně, aby byly jeho horké části
nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů
nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
• Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 4)
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na
autorizované servisní středisko, které smí použít
výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou
poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím
okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je
nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které
získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození
chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče
jsou recyklovatelné.
označené symbolem
4 electrolux
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
7
3
6
4
5
1 Regulátor teploty chladničky
Tlačítko „mínus“
2 Regulátor teploty chladničky
Tlačítko „plus“
3 Tlačítko ON/OFF
Tlačítko OK
4 Regulátor teploty mrazničky
Tlačítko „plus“
Regulátor času
5 Displej
6 Regulátor teploty mrazničky
Tlačítko „mínus“
Regulátor času
7 Tlačítko Mode
Přednastavený zvuk tlačítek lze na hlasitější
změnit současným stisknutím tlačítka Mode
7 a tlačítka „mínus“ 6 na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
Displej
1
11
9
12
10
2
8
4
3
7
5
6
1
2
3
4
5
6
Ukazatel teploty chladničky
Funkce dětské pojistky
Funkce Vypnutí chladničky
Funkce Drinks Chill
Časovač
Ukazatel teploty mrazničky
7
8
9
10
11
12
Ukazatel výstrahy
Funkce Nákup
Funkce Action Freeze
Funkce Eco Mode
Funkce Dovolená
Funkce FreeStore
Zapnutí spotřebiče
Spotřebič se zapíná následujícím postupem:
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF , pokud je displej
vypnutý.
3. Po několika sekundách by se mohl spustit zvukový signál výstrahy.
Reset zvukové výstrahy viz část „Výstraha vysoké teploty“.
4. Ukazatele teploty ukazují nastavenou výchozí
teplotu.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
Vypnutí spotřebiče
Spotřebič se vypíná následujícím postupem:
1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu
pěti sekund.
2. Displej se vypne.
3. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.
Vypnutí chladničky
Chladničku vypnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
Bliká ukazatel Vypnutí chladničky.
Ukazatel chladničky zobrazuje čárky.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Zobrazí se ukazatel funkce Vypnutí chladničky.
Zapnutí chladničky
Chladničku zapnete následovně:
1. Stiskněte regulátor teploty chladničky.
Nebo:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
Bliká ukazatel Vypnutí chladničky.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce Vypnutí chladničky zhasne.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
Regulace teploty
Nastavenou teplotu chladničky nebo mrazničky
můžete upravit pomocí regulátorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +5 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou teplotu.
electrolux 5
Důležité Nastavenou výchozí teplotu obnovíte
vypnutím spotřebiče.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin.
Určité kolísání kolem nastavené teploty je normální
a nepředstavuje žádnou poruchu spotřebiče.
Důležité Nastavená teplota zůstane uložena i při
výpadku proudu.
Pro optimální skladování potravin zvolte funkci Eco
Mode. Viz část „ Funkce Eco Mode“.
Funkce Eco Mode
Pro optimální skladování potravin zvolte funkci Eco
Mode.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
Bliká ukazatel Eco Mode.
Ukazatel teploty na pár sekund zobrazuje nastavenou teplotu:
– pro chladničku: +5 °C
– pro mrazničku: -18 °C
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Eco Mode.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat
ukazatel Eco Mode.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel Eco Mode zhasne.
Důležité Tato funkce se vypne zvolením jiné nastavené teploty.
Funkce dětské pojistky
Pokud chcete zablokovat ovládání pomocí tlačítek, zvolte funkci dětské pojistky.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
2. Ukazatel funkce dětské pojistky začne blikat.
3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské pojistky.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Stiskněte Mode, dokud ukazatel funkce dětské
pojistky nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce dětské pojistky se přestane
zobrazovat.
Funkce Dovolená
Tato funkce umožňuje ponechat prázdnou chladničku zavřenou po dobu dlouhé dovolené, aniž by
došlo ke vzniku nepříjemných pachů.
Důležité Chladicí oddíl musí být při zapnutí funkce
Dovolená prázdný.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
Ukazatel funkce Dovolená začne blikat.
Ukazatel teploty chladničky na pár sekund zobrazuje nastavenou teplotu.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce Dovolená.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ukazatel funkce Dovolená nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce Dovolená se přestane zobrazovat.
4. Pokud byla předtím zvolena funkce Eco Mode,
pak se tato funkce obnoví.
Důležité Tato funkce se vypne při nastavení jiné
teploty chladničky.
Funkce FreeStore
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
Bliká ukazatel FreeStore.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel FreeStore.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat
ukazatel FreeStore.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel FreeStore zhasne.
Důležité Pokud je funkce zapnuta automaticky,
ukazatel FreeStore se nezobrazuje (viz „Denní
používání“).
Aktivace funkce FreeStore zvyšuje spotřebu energie.
Funkce Drinks Chill
Funkce Drinks Chill se používá jako bezpečnostní
varování při vložení lahví do oddílu mrazničky.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
Bliká ukazatel Drinks Chill.
Časovač po dobu několika sekund ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím tlačítka regulace časovače upravte
nastavenou hodnotu v rozsahu od 1 do 90 minut.
3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Drinks Chill.
Časovač začne blikat.
Po skončení odpočítávání začne blikat kontrolka
funkce Drinks Chill a zazní zvukový signál:
1. Vyjměte nápoje z mrazničky.
2. Vypněte funkci.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat
ukazatel Drinks Chill.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel Drinks Chill zhasne.
6 electrolux
Funkci je možné kdykoli vypnout.
Funkce Nákup
Potřebujete-li uložit velké množství nechlazených
potravin, například po nákupu, doporučujeme zapnout funkci Nákup, aby se potraviny rychleji
zchladily a nezahřály další potraviny, které již v
chladničce jsou.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
Bliká ukazatel Nákup.
Ukazatel teploty chladničky na pár sekund zobrazuje nastavenou teplotu.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce Nákup.
Funkce Nákup se automaticky vypne asi za 6 hodin.
Tuto funkci vypnete před jejím automatickým vypnutím následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ukazatel funkce Nákup nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce Nákup se přestane zobrazovat.
4. Pokud byla předtím zvolena funkce Eco Mode,
pak se tato funkce obnoví.
Důležité Tato funkce se vypne při nastavení jiné
teploty chladničky.
Funkce Action Freeze
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví
příslušná ikona.
Bliká ukazatel Action Freeze.
Ukazatel teploty mrazničky zobrazí na několik
sekund symbol .
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Action Freeze.
Spustí se animace.
Funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Tuto funkci vypnete před jejím automatickým vypnutím následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat
ukazatel Action Freeze.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel Action Freeze zhasne.
4. Pokud byla předtím zvolena funkce Eco Mode,
pak se tato funkce obnoví.
Důležité Tato funkce se vypne při nastavení jiné
teploty mrazničky.
Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazničce (například z důvodu
výpadku proudu) je signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty mrazničky
• zvukovým signálem.
Resetování výstrahy:
1. Stiskněte libovolné tlačítko.
2. Zvukový signál se vypne.
3. Ukazatel teploty mrazničky na několik sekund
zobrazí nejvyšší dosaženou teplotu. Poté opět
zobrazuje nastavenou teplotu.
4. Ukazatel výstrahy bude stále blikat, dokud nedojde k obnovení normálních provozních podmínek.
Pokud podmínky výstrahy pominou, ukazatel výstrahy se přestane zobrazovat.
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a
všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše
důkladně utřete do sucha.
Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vložením
potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.
Důležité V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené
potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení).
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je
možné před použitím rozmrazit v chladničce nebo
při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené,
přímo z mrazničky: čas přípravy bude ale v tomto
případě delší.
FreeStore
Chladicí oddíl je vybaven zařízením, které umožňuje rychlé chlazení potravin a stejnoměrnou teplotu
v oddílu.
electrolux 7
Toto zařízení se v případě potřeby aktivuje samo,
například pro rychlé obnovení teploty po otevření
dveří nebo v případě vysoké okolní teploty.
Umožňuje zapnout spotřebič v případě potřeby
ručně (viz „ funkce FreeStore“).
Důležité Zařízení FreeStore se vypne při otevření
dveří a znovu se spustí ihned po jejich zavření.
Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
Zásuvka je určena pro uložení ovoce a zeleniny.
Zavřené větrací štěrbiny:
přirozená vlhkost potravin v zásuvkách na ovoce a
zeleninu se uchová po delší dobu.
Otevřené větrací štěrbiny:
dochází k větší cirkulaci vzduchu a tedy snížení
vlhkosti vzduchu v zásuvkách na ovoce a zeleninu.
Zásuvka FreshZone
Zásuvka FreshZone je vhodná k uchovávání čerstvých potravin jako ryb, masa a mořských plodů,
protože je zde nižší teplota než ve zbývající části
chladničky.
Na dně zásuvky je mřížka (podle modelu), která
chrání ovoce i zeleninu před vlhkostí, jež se může
tvořit na dně zásuvky.
Všechny součásti zásuvky můžete vyjmout a vyčistit.
Je zde zařízení se štěrbinami (nastavitelné posuvnou páčkou), které umožňují regulaci vlhkosti v zásuvce na zeleninu.
JAK POUŽÍVAT DÁVKOVAČ PITNÉ VODY S FILTRAČNÍ VLOŽKOU
BRITA MAXTRA
Jednotka vodního filtru BRITA
Vnitřní součásti:
8 electrolux
3
6
Plocha na odkapávání vody
Uvedení dávkovače vody do provozu
1. Odstraňte všechny lepicí pásky a další ochranné prvky ze sestavy zásobníku na vodu.
2. Vyčistěte jednotlivé části podle popisu v "Čištění dávkovače vody", abyste odstranili všechny případné nečistoty.
3
5
Čištění dávkovače vody
1. Uvolněte dvě zarážky po stranách zásobníku
jako na obrázku:
– vyjměte vložku BRITA MAXTRA z jednotky
vodního filtru
– stiskněte zarážky uprostřed a posuňte je
nahoru.
– posuňte zarážku ve směru hlavního zásobníku.
2. Posuňte zásobník nahoru ve směru ventilu.
3. Sundejte víčko a nálevku.
2
1
4
1 Zásobník na vodu
2 Nálevka
3 Víko zásobníku
4 Ventil + těsnění
5 Včetně filtru BRITA MAXTRA
6 BRITA Memo – elektronická signalizace výměny filtru
A
Vnější součásti:
1
2
3
1
Dávkovač
2
Páčka na vodu
electrolux 9
4. Vyšroubujte ventil směrem doleva (dávejte pozor, abyste neztratili těsnění ventilu, protože je
nezbytně nutné ke správnému fungování dávkovače ).
5. Víko zásobníku, ventil a těsnění omyjte roztokem teplé vody s neutrálním saponátem.
Opláchněte ho a během čištění ostatních částí
ho vložte do dveřního otvoru (aby z chladničky
neunikal chladný vzduch).
6. Omyjte zásobník a nálevku v myčce nádobí
nebo teplou vodou s neutrálním saponátem.
7. Po vyčištění jednotlivých částí zásobníku vytáhněte ventil ze dveří chladničky a sestavte
zásobník v opačném pořadí (4;3;2;1), než jste
ho rozkládali (pozor na správné umístění těsnění ventilu ).
8. Sestavený zásobník zasaďte do dveří ve směru podél ventilu.
9. Zablokujte zarážky v opačném pořadí, než jste
je uvolňovali.
10. Vložku BRITA MAXTRA vložte opět do nálevky.
Pak pečlivě vyčistěte vnitřek zásobníku vody
vlhkým hadříkem a vytřete ho do sucha.
Dejte vložku do zásobníku a zatlačte dolů, až pevně zapadne na své místo.
Vložka by měla zůstat na svém místě, i když nálevku otočíte vzhůru nohama.
Jak používat filtrační vložku BRITA MAXTRA
Krok 1: Příprava filtru
Při přípravě filtrační vložky BRITA odstraňte prosím
ochranný obal (poznámka: vložka a vnitřní obal se
mohou zdát vlhké, ale je to jen kondenzace).
Ponořte vložku do studené vody a jemně s ní
zatřeste, aby se odstranily veškeré vzduchové bubliny. Filtr je nyní připraven k použití.
Novou vložku Maxtra není třeba předem namáčet,
jak to vyžadují jiné vodní filtrační vložky.
Krok 3: Propláchněte filtr
2x
Krok 2: Vložte do zásobníku vody
Sejměte víko zásobníku. Před vložením vložky odstraňte nálevku a důkladně ji očistěte opláchnutím
a vytřením do sucha.
3x=ok
Vyndejte nálevku z jednotky vodního filtru BRITA,
naplňte ji pod vodovodem studenou vodu a nechte
ji profiltrovat.
První dvě náplně vody vylijte do dřezu. Tyto dva
první objemy vody slouží k propláchnutí filtrační
vložky.
Pak dejte nálevku zpět do jednotky vodního filtru
BRITA.
10 electrolux
Vraťte víko zpět na džbán a zatlačte ho opatrně
směrem dolů, aby správně zapadl na své místo.
Krok 4: Naplňte zásobník na vodu
Chcete-li naplnit zásobník studenou vodou,
otevřete horní víko, vezměte džbánek vody z vodovodu a nalijte ji skrz kryt do zásobníku jako na
obrázku (víko použijte při každém doplnění vody).
Důležité Aby se voda při otvírání a zavírání dveří
chladničky nerozlila, nenaplňujte zásobník úplně,
ale ponechte nahoře trochu volného místa.
Pokud jste nevypotřebovali všechnu přefiltrovanou
vodu během 1-2 dnů, vylijte vodu zbývající ve vodním filtru BRITA, a pak ho naplňte čerstvou vodou.
Nechte vodu přefiltrovat a opakujte "Krok 4" podle
potřeby, dokud není jednotka vodního filtru BRITA
plná.
Vyjmutí vložky za kruhový držáček
Po čtyřech týdnech vložku vyměňte takto: vytáhněte starou vložku za kruhový držáček nahoře na
vložce z nálevky a pak opakujte kroky 1 až 3 popsané výše.
Ukazatel BRITA Memo
K maximálnímu výkonu filtru a dobré chuti vody je
důležité pravidelně vložku BRITA vyměňovat. BRITA doporučuje, abyste vložku v jednotce BRITA v
chladničce měnili každé čtyři týdny.
Ukazatel BRITA Memo vám automaticky
připomene, kdy máte vložku vyměnit.
START
%
100
75
50
25
Jedinečný ukazatel BRITA Memo měří doporučenou dobu používání vložky.
Ukazatel Memo se snadno používá a automaticky
vám připomíná, kdy je třeba vložku vyměnit.
Ukazatel BRITA Memo je umístěný na víku zásobníku na vodu. Jeho použití je velmi jednoduché.
Zapněte displej Memo
Ke spuštění Memo prosím stiskněte spouštěcí tlačítko na víku a podržte ho, až se na displeji objeví
všechny čtyři čárky a dvakrát po sobě zablikají.
Nyní je ukazatel Memo nastavený.
electrolux 11
START
START
%
100
75
50
25
Kontrola funkčnosti
Blikající tečka v dolní pravém rohu Mema signalizuje, že Memo funguje.
%
100
75
50
25
Změny displeje
START
%
100
75
50
25
12 electrolux
Každý týden zmizí jedna čárka; tím se znázorňuje
zbývající životnost vložky. Po čtyřech týdnech zmizí všechny čtyři čárky. Displej bez čárek a blikající
šipka signalizují, že je nutné vložku vyměnit.
Vložte novou vložku podle pokynů a uveďte Memo
opět do provozu jak je popsáno výše.
START
%
100
75
50
25
Jakmile je na displeji jen jedna čárka, zkontrolujte,
zda máte novou filtrační vložku BRITA MAXTRA po
ruce.
Důležité Memo je určeno jen k používání s
filtračními vložkami BRITA.
BRITA Memo: elektronický ukazatel výměny vložky
má životnost asi 5 let. Na konci životnosti ukazatele
Memo si uvědomte, že se jedná o elektronické
zařízení a zajistěte jeho likvidaci v souladu se všemi
platným ustanoveními a předpisy.
Chcete-li vybitý ukazatel Memo odstranit, vložte
šroubovák do zářezu vedle ukazatele a vytlačte ho
ven.
Uvědomte si prosím, že ukazatel Memo se smí odstranit pouze z důvodu jeho likvidace.
Důležité informace
• Otvor ventilu ve dveřích chladničky musí být při
běžném provozu spotřebiče uzavřený vodním
ventilem.
• Používejte jen pitnou vodu. Použití jakéhokoli jiného druhu nápoje může v zanechat usazeniny,
příchuť nebo pach v zásobníku i kohoutku.
• Když teče voda ze zásobníku, můžete zaslechnout různé zvuky způsobené pronikáním
vzduchu.
• V případě, že voda dobře neteče, stiskněte páčku ještě jednou. Přidržte sklenici chvíli pod dávkovačem, aby všechna voda vytekla do sklenice.
• Nepoužívejte sycené nápoje, např. nealkoholické nápoje. Tyto nápoje by z důvodu tlaku plynu
mohly unikat.
• Nezapomínejte, že voda je potravina. Spotřebujte ji proto do jednoho nebo dvou dnů.
• Pokud nebudete jednotku vodního filtru BRITA
po delší dobu používat (např. během dovolené),
doporučujeme, abyste vylili veškerou vodu ze
systému a nechali vložku uvnitř zásobníku filtru.
Před opětným použitím systému vložku vyndejte
a opakujte kroky 1 až 4 z "Jak používat filtrační
vložku BRITA MAXTRA".
• Jednotka vodního filtru BRITA je zkonstruována
jen pro vodu z vodovodu upravovanou v městských vodárnách (poznámka: tato voda se neustále kontroluje, aby odpovídala předpisům pro
pitnou vodu), nebo s vodou ze soukromých
zdrojů, které byly řádně otestovány jako zdroje
pitné vody.
Jestliže příslušné úřady vydají pokyn, že se voda
musí převařovat, voda filtrovaná v jednotce BRITA se také musí převářet. Po skončení pokynu
pro převáření vody se celý filtrační systém musí
vyčistit a vložit nová vložka.
Další informace o používání filtračních vložek BRITA a ukazateli Memo lze najít v informačním průvodci BRITA.
Nové filtrační vložky BRITA a ukazatel Memo
můžete zakoupit prostřednictvím servisní sítě
Electrolux nebo BRITA.
electrolux 13
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení. Nejde o závadu.
• Když je kompresor spuštěný a čerpá se chladící
médium, může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o
závadu.
• Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o přirozený a neškodný jev. Nejde o
závadu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického
napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto
provádět pouze autorizovaný pracovník.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza automaticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu při
každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí
nástroj, který najdete již zasunutý do odtokového
otvoru.
Rozmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznámrazového
typu "no frost". To znamená, že se v zapnutém
spotřebiči nevytváří námraza ani na vnitřních stěnách, ani na potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace chladného vzduchu uvnitř oddílu automaticky řízeným ventilátorem.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ENA34935X
ENA34935W
ENA38935W
ENA38935X
Rozměry
Výška
1850 mm
2010 mm
Šířka
595 mm
595 mm
Hloubka
648 mm
648 mm
18 h
18 h
Skladovací čas při poruše
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
14 electrolux
INSTALACE
Pozor Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní
informace" ještě před instalací k zajištění
bezpečnosti a správného provozu spotřebiče.
Umístění
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická
třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Umístění
Spotřebič musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch
může volně cirkulovat kolem zadní části spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěný pod závěsnými
skříňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu nutná minimální vzdálenost mezi horní částí spotřebiče a závěsnými skříňkami alespoň
100 mm. Pokud je to ale možné, spotřebič pod
závěsné skříňky nestavte. Správné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více seřiditelných nožiček na
spodku spotřebiče.
Zadní rozpěrky
V sáčku s dokumentací jsou dvě rozpěrky,
které musí být namontovány podle obrázku.
Povolte šrouby a vložte rozpěrky pod hlavy šroubů,
pak znovu dotáhněte šrouby.
2
1
3
Vyrovnání
Po umístění spotřebiče zkontrolujte, zda stojí rovně. Můžete ho vyrovnat seřízením dvou dolních
předních nožiček.
100 mm
min
Upozornění Spotřebič musí být odpojitelný
od elektrické sítě, proto musí být zástrčka i
po instalaci dobře přístupná.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že
napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena
příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte
spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě
nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.
B
20 mm
A
Odstranění držáků polic
Spotřebič je vybaven držáky polic, kterými je možné police bezpečně zajistit během přepravy.
electrolux 15
Chcete-li je odstranit, postupujte takto:
1. Posuňte držáky polic ve směru šipky (A).
2. Nadzdvihněte polici zezadu a pak ji zatlačte
dopředu, až se uvolní (B).
3. Odstraňte zarážky (C).
Změna směru otvírání dveří
Pokud chcete změnit směr otvírání dveří, obraťte
se na nejbližší zastoupení poprodejního servisu.
Odborník z poprodejního servisu provede změnu
směru otevírání dveří na vaše náklady.
POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává,
že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je
nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
16 electrolux
Tento rýchly návod na použitie obsahuje všetky základné fakty o vašom novom výrobku a ľahko sa
používa. Spoločnosť Electrolux chce o 30 % znížiť spotrebu papiera na výrobu návodov na použitie, čo
pomôže zachrániť 12 000 stromov ročne. Rýchly návod na použitie je jedným z mnohých krokov
spoločnosti Electrolux na ochranu životného prostredia. Možno je to len malý krok, ale aj zdanlivou
maličkosťou môžete dosiahnuť mnoho.
Podrobný návod na použitie možno nájsť na www.electrolux.com.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie
správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane tipov a upozornení.
Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným
chybám a úrazom zaručilo, že všetci užívatelia tohto spotrebiča budú podrobne oboznámení s jeho
obsluhou a s bezpečnostnými pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachádzali pri
spotrebiči, aj po presťahovaní alebo predaji inej
osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na ochranu zdravia, života a majetku, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami, ani pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak
nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o
bezpečnom používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí riziko zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku spotrebiča z elektrickej zásuvky, odrežte pripojovací
kábel (podľa možnosti čo najbližšie k spotrebiču)
a demontujte dvierka, aby deti pri hre nemohol
zasiahnuť elektrický prúd a aby sa nemohli zatvoriť vnútri spotrebiča.
• Ak má tento spotrebič s magnetickými tesneniami dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou starého
spotrebiča poškoďte zatvárací mechanizmus
tak, aby bol nefunkčný. Predídete tak uviaznutiu
hrajúcich sa detí v spotrebiči.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pozor Vetracie otvory nezakrývajte a
udržiavajte ich bez prekážok.
• Spotrebič je určený výhradne na používanie v
domácnosti.
5) Ak sa má používať kryt lampy
• Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a
nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vysvetľuje
v návode na použitie.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepoužívajte
žiadne mechanické zariadenia ani umelé prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte iné
elektrické spotrebiče (ako sú výrobníky zmrzliny), ak nie sú schválené na tento účel výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou
so životným prostredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávajte
pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so zápalnými zdrojmi
– dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti
alebo akokoľvek meniť tento spotrebič. Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Varovanie Akýkoľvek elektrický komponent
(sieťový kábel, zástrčka, kompresor) smie vymieňať výhradne autorizovaný servisný pracovník
alebo kvalifikovaný servisný technik.
1. Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
2. Presvedčte sa, že napájací kábel za spotrebičom nie je stlačený ani poškodený. Pritlačená alebo poškodená sieťová zástrčka sa
môže prehriať a spôsobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prístup
k zásuvke elektrickej siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zástrčku
nezapájajte. Hrozí riziko zásahu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba kryt
lampy 5) vnútorného osvetlenia.
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
• Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziaceho
priestoru nič nevyberajte ani sa ničoho nedotý-
electrolux 17
kajte, pretože môže dôjsť k odretiu kože na rukách alebo k omrzlinám.
• Zabráňte dlhodobému vystaveniu spotrebiča
priamemu slnečnému svetlu.
• Žiarovky 6) Žiarovky použité v tomto spotrebiči
sú špeciálne žiarovky určené iba na použitie v
domácich spotrebičoch. Nie sú vhodné ako
osvetlenie izieb v domácnosti.
Každodenné používanie
• Neklaďte horúce hrnce na plastové diely spotrebiča.
• Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodovať.
• Potraviny neklaďte priamo na vzduchový otvor
na zadnej stene. 7)
• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú
znova zmrazovať.
• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade
s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
• Odporúčania výrobcu spotrebiča na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiavať.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené ani
šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká tlak,
ktorý môže spôsobiť ich explóziu a tá spôsobí
poškodenie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popáleniny, ak
sa konzumuje priamo po vybratí zo spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete.
• Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho
vnútro a všetky diely vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového spotrebiča, a
potom všetky povrchy dôkladne utrite dosucha.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré
predmety. Používajte plastovú škrabku.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte sušič
na vlasy ani iné ohrievacie prístroje. Nadmerné
teplo by mohlo poškodiť plastový interiér a do
elektrického systému by mohla vniknúť voda, čo
by spôsobilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
• Pravidelne kontrolujte odtokový kanálik na rozmrazenú vodu z chladiaceho priestoru. Podľa
potreby ho vyčistite. Ak je odtokový kanálik upchatý, voda sa bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
6) Ak sa používa žiarovka
7) Ak je spotrebič beznámrazový
8) Ak je potrebné pripojenie k prívodu vody.
Inštalácia
Dôležité upozornenie Pri elektrickom zapájaní
starostlivo dodržiavajte pokyny uvedené v
príslušných odsekoch.
• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia. Spotrebič nepripájajte, ak je
poškodený. Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste, kde ste si spotrebič zakúpili. V
takomto prípade si odložte obal.
• Pred zapojením spotrebiča počkajte najmenej
štyri hodiny, aby olej mohol stiecť späť do kompresora.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, v opačnom prípade hrozí prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočné vetranie,
riaďte sa pokynmi na inštaláciu.
• Výrobok treba vždy podľa možnosti umiestňovať k stene, aby sa predišlo dotyku alebo zachyteniu horúcich dielov (kompresor, kondenzátor) a možným popáleninám.
• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
• Spotrebič pripájajte výhradne k zdroju pitnej vody. 8)
Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách
spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár
alebo zaškolená osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko. Musia sa používať výhradne originálne náhradné dielce.
Ochrana životného prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotrebiča neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s komunálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia obsahuje horľavé plyny:
spotrebič sa musí likvidovať v súlade s platnými
predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú
miestne orgány. Dávajte pozor, aby sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane
blízko výmenníka tepla. Materiály použité v tomto
sú recyklovaspotrebiči označené symbolom
teľné.
18 electrolux
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
7
3
6
4
5
1 Regulátor teploty chladničky
Tlačidlo Mínus
2 Regulátor teploty chladničky
Tlačidlo Plus
3 Tlačidlo ON/OFF
Tlačidlo OK
4 Regulátor teploty mrazničky
Tlačidlo Plus
Regulátor časomera
5 Displej
6 Regulátor teploty mrazničky
Tlačidlo Mínus
Regulátor časomera
7 Tlačidlo Mode
Prednastavený zvuk tlačidla môžete zmeniť na
hlasnejší súčasným stlačením tlačidla Mode
7 a tlačidla Mínus 6 na niekoľko sekúnd.
Vykonané zmeny môžete vrátiť späť.
Displej
1
11
9
12
10
2
8
4
3
7
5
6
1
2
3
4
5
6
Indikátor teploty v chladničke
Funkcia detskej poistky
Funkcia vypnutia chladničky
Funkcia Drinks Chill
Časomer
Indikátor teploty v mrazničke
7
8
9
10
11
12
Indikátor alarmu
Funkcia nákupu
Funkcia Action Freeze
Funkcia Eco Mode
Funkcia Dovolenka
Funkcia FreeStore
Zapnutie
Ak chcete zapnúť spotrebič, vykonajte nasledujúce kroky:
1. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky elektrickej siete.
2. Stlačte tlačidlo ON/OFF , ak je displej vypnutý.
3. O niekoľko sekúnd sa môže spustiť bzučiak
alarmu.
Ak chcete zrušiť alarm, pozrite si časť „Alarm
pri zvýšení vnútornej teploty“.
4. Indikátory teploty zobrazujú nastavenú predvolenú teplotu.
Ak chcete vybrať inú nastavenú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
Vypnutie
Ak chcete vypnúť spotrebič, vykonajte nasledujúce kroky:
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF na 5 sekúnd.
2. Displej sa vypne.
3. Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej siete,
odpojte zástrčku spotrebiča zo sieťovej zásuvky.
Vypnutie chladničky
Vypnutie chladničky:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať indikátor vypnutia chladničky.
Indikátor chladničky zobrazuje pomlčky.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Zobrazí sa indikátor vypnutia chladničky.
Zapnutie chladničky
Ako zapnúť chladničku:
1. Stlačte regulátor teploty chladničky.
Alebo:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať indikátor vypnutia chladničky.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor vypnutia chladničky sa vypne.
Ak chcete vybrať inú nastavenú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
Regulácia teploty
Stlačením tlačidiel regulácie teploty môžete upraviť
nastavenú teplotu chladničky a mrazničky.
Nastavte predvolenú teplotu:
• + 5 °C v chladničke
• - 18 °C v mrazničke
Indikátory teploty zobrazujú nastavenú teplotu.
electrolux 19
Dôležité upozornenie Predvolenú teplotu
obnovíte vypnutím spotrebiča.
Nastavená teplota sa dosiahne do 24 hodín.
Výkyvy nastavenej teploty o niekoľko stupňov sú
normálne a nepredstavujú chybu spotrebiča
Dôležité upozornenie Po výpadku elektrického
prúdu zostane nastavená teplota uložená.
Pre optimálne uskladnenie potravín zvoľte funkciu
Eco Mode. Pozrite si časť „ Funkcia Eco Mode“.
Funkcia Eco Mode
Pre optimálne uskladnenie potravín zvoľte funkciu
Eco Mode.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať indikátor Eco Mode.
Indikátor teploty na niekoľko sekúnd zobrazí
nastavenú teplotu:
– v chladničke: + 5 °C
– v mrazničke: - 18 °C
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Rozsvieti sa indikátor Eco Mode.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor Eco Mode.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor Eco Mode sa vypne.
Dôležité upozornenie Funkcia sa vypína aj zvolením inej nastavenej teploty.
Funkcia Detská poistka
Túto funkciu vyberte, ak chcete zablokovať tlačidlá
– po ich stlačení sa nespustí žiadna funkcia.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí príslušná ikona.
2. Indikátor detskej poistky bliká.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zobrazí sa indikátor detskej poistky.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor Detská poistka.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor detskej poistky sa vypne.
Funkcia Dovolenka
Táto funkcia vám umožní počas dlhého dovolenkového obdobia nechať chladničku zatvorenú a
prázdnu bez toho, aby sa tvoril nepríjemný zápach.
Dôležité upozornenie Keď je zapnutá funkcia
Dovolenka, chladiaci priestor musí zostať prázdny.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Indikátor Dovolenka bliká.
Indikátor teploty chladničky na niekoľko sekúnd zobrazí nastavenú teplotu.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zobrazí sa indikátor Dovolenka.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor Dovolenka.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor Dovolenka sa vypne.
4. Funkcia Eco Mode sa obnoví, ak bola predtým
nastavená.
Dôležité upozornenie Funkcia sa vypína aj zvolením inej nastavenej teploty v chladničke.
Funkcia FreeStore
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobrazí
príslušná ikona.
Indikátor FreeStore začne blikať.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zobrazí sa indikátor FreeStore.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor FreeStore.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor FreeStore zhasne.
Dôležité upozornenie Ak sa funkcia aktivuje
automaticky, indikátor FreeStore sa nezobrazí
(pozrite časť „Každodenné používanie“).
Aktiváciou funkcie FreeStore sa zvýši spotreba
energie.
Funkcia Drinks Chill
Funkcia Drinks Chill slúži ako bezpečnostné varovanie pri vložení fliaš do mraziaceho priestoru.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať indikátor Drinks Chill.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stlačením ovládacieho tlačidla časovača zmeníte nastavenú hodnotu časovača od 1 do 90
minút.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zobrazí sa indikátor Drinks Chill.
Indikátor časovača začne blikať.
Na konci odpočítavania Drinks Chill indikátor začne zblikať a zaznie zvukový alarm:
1. Vyberte nápoje uložené v mraziacom priestore.
2. Vypnite funkciu.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor Drinks Chill.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor Drinks Chill sa vypne.
Funkciu možno kedykoľvek zrušiť.
20 electrolux
Funkcia nákupu
Ak potrebujete vložiť do spotrebiča veľké množstvo nevychladených potravín, napríklad po nákupe, odporúčame vám zapnúť funkciu nákupu, prostredníctvom ktorej sa potraviny vychladia rýchlejšie a predíde sa ohriatiu ostatných potravín, ktoré
už boli uložené v chladničke.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Indikátor nákupu bliká.
Indikátor teploty chladničky na niekoľko sekúnd zobrazí nastavenú teplotu.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zobrazí sa indikátor nákupu.
Funkcia nákupu sa automaticky vypne približne po
6 hodinách.
Vypnutie funkcie pred jej automatickým vypnutím:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor nákupu.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor nákupu sa vypne.
4. Funkcia Eco Mode sa obnoví, ak bola predtým
nastavená.
Dôležité upozornenie Funkcia sa vypína aj zvolením inej nastavenej teploty v chladničke.
Funkcia Action Freeze
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať indikátor Action Freeze.
Indikátor teploty mrazničky zobrazí na niekoľko
sekúnd symbol .
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zobrazí sa indikátor Action Freeze.
Spustí sa animácia.
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.
Vypnutie funkcie pred jej automatickým vypnutím:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor Action Freeze.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor Action Freeze sa vypne.
4. Funkcia Eco Mode sa obnoví, ak bola predtým
nastavená.
Dôležité upozornenie Funkcia sa vypína aj nastavením inej nastavenej teploty mrazničky.
Alarm pri zvýšení vnútornej teploty
Zvýšenie teploty v mrazničke (napríklad v dôsledku
poruchy) indikuje:
• blikajúci indikátor alarmu a indikátor teploty v
mrazničke,
• bzučanie bzučiaka.
Zrušenie alarmu:
1. Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2. Bzučiak sa vypne.
3. Indikátor teploty mrazničky na niekoľko sekúnd
zobrazí najvyššiu dosiahnutú teplotu. Potom
znovu zobrazí nastavenú teplotu.
4. Indikátor alarmu bude naďalej blikať, kým sa
neobnovia normálne podmienky.
Keď sa alarm vypne, vypne sa aj indikátor alarmu.
PRVÉ POUŽITIE
Čistenie interiéru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro
a všetky jeho diely vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spotrebiča a potom
všetky povrchy dôkladne osušte.
Dôležité upozornenie Nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po určitom
čase mimo prevádzky nechajte spotrebič pred vložením potravín bežať najmenej 2 hodiny s najvyššími nastaveniami.
Dôležité upozornenie V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola dlhšia ako údaj
uvedený v technických údajoch pod položkou
"akumulačná doba", treba rozmrazené potraviny
čo najskôr spotrebovať alebo uvariť a až potom
znova zmraziť (po ochladení).
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa pred
použitím môžu rozmrazovať v chladiacom priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času,
ktorý máme k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť aj keď sú ešte
zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto prípade
varenie potrvá dlhšie.
FreeStore
Chladiaci priestor je vybavený zariadením, ktoré
umožňuje rýchle chladenie potravín a rovnomernú
teplotu v chladničke.
electrolux 21
Na reguláciu vlhkosti v zásuvke na zeleninu slúži
zariadenie s otvormi (nastaviteľné pomocou posuvnej páčky).
Toto zariadenie sa samo aktivuje podľa potreby,
napríklad na rýchlu obnovu teploty po otvorení
dvierok alebo pri vysokej okolitej teplote.
Umožňuje manuálne zapnutie zariadenia podľa
potreby (pozrite si časť „ Funkcia FreeStore“).
Dôležité upozornenie Zariadenie FreeStore sa
zastaví pri otvorení dvierok a reštartuje sa ihneď po
ich zatvorení.
Zásuvka na zeleninu s ovládaním vlhkosti
Zásuvka je vhodná na skladovanie ovocia a zeleniny.
Keď sú zatvorené vetracie štrbiny:
prirodzená vlhkosť potravín v priehradke na ovocie
a zeleninu sa dlhšie uchová.
Keď sú vetracie štrbiny otvorené:
cirkuluje viac vzduchu, čo spôsobuje zníženie obsahu vlhkosti vzduchu v priehradkách na ovocie a
zeleninu.
Zásuvka FreshZone
Zásuvka FreshZone je vhodná na skladovanie čerstvých potravín ako ryby, mäso a morské plody,
pretože teplota v nej je nižšia ako v ostatných častiach chladničky.
Na dne zásuvky je mriežka (podľa typu chladničky),
ktorá slúži na oddelenie ovocia a zeleniny od vlhkosti, ktorá by sa mohla tvoriť na jej dne.
Všetky vnútorné časti zásuvky sa dajú vybrať a vyčistiť.
AKO POUŽÍVAŤ ZÁSOBNÍK NA VODU S FILTROVACOU VLOŽKOU
BRITA MAXTRA
Filtrovacia jednotka na vodu BRITA
Vnútorné časti:
22 electrolux
3
6
Odkvapkávacia miska na vodu
Prvé úkony pri používaní dávkovača vody
1. Zo zásobníka odstráňte všetky lepiace pásky a
ostatné ochranné prostriedky
2. jednotlivé časti umyte podľa postupu v kapitole
"Čistenie dávkovača na vodu", aby ste odstránili prípadné zvyšky.
3
5
Čistenie dávkovača vody
1. Odblokujte dve poistné západky na bokoch
zásobníka, postupujte podľa obrázkov:
– Vyberte vložku BRITA MAXTRA z filtrovacej
jednotky na vodu.
– zatlačte poistné západky v strede a posuňte
ich hore
– posuňte poistnú západku smerom k zásobníku v strede.
2. Zásobník potlačte pozdĺž smeru ventilu.
3. Odmontujte kryt a nálevku.
2
1
4
1 Zásobník na vodu
2 Nálevka
3 Viečko zásobníka
4 Ventil + tesnenie
5 Vrátane filtra BRITA MAXTRA
6 BRITA Memo - elektronický indikátor výmeny
vložky
A
Vonkajšie časti:
1
2
3
1
Dávkovač
2
Páčka na vodu
electrolux 23
4. Odskrutkujte ventil smerom vľavo (dávajte mimoriadny pozor, aby ste nestratili ventil tesnenia, pretože je nevyhnutný na správnu činnosť
spotrebiča).
5. Viečko zásobníka, ventil a tesnenie umyte teplou vodou s prídavkom neutrálneho mydla.
Opláchnite ich a počas čistenia ostatných častí ich vložte do otvoru vo dverách (aby ste zabránili úniku studeného vzduchu z chladničky).
6. Zásobník a nálevku umyte v umývačke riadu
alebo v teplej vode s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku a opláchnite ich.
7. Potom, čo ste umyli časti zásobníka, vyvráťte
ventil z dverí chladničky na svoje miesto a zásobník zmontujte, pričom vykonajte úkony v
opačnom poradí (4; 3; 2; 1) ako pri rozložení
(dávajte pozor na umiestnenie tesnenia ventilu).
8. Zložený zásobník vložte do dverí pozdĺž smeru
ventilu.
9. Zablokujte poistné západky v opačnom poradí
úkonov, ako pri ich odblokovaní.
10. Znova zasuňte vložku BRITA MAXTRA do nálevky.
Odstráňte viečko zásobníka. Pred vložením vložky
vyberte nálevku a starostlivo ju vyčistite opláchnutím a utretím dosucha.
Potom starostlivo vyčistite vnútro zásobníka na vodu vlhkou handrou a dokonale ho utrite dosucha.
Vložte vložku do filtračného zásobníka a zatlačte
dolu, aby pevne zapadla na miesto.
Ak nálevku obrátite hore dnom, vložka by mala
ostať na mieste.
Ako používať filtrovaciu vložku BRITA
MAXTRA
Krok 1: Príprava vložky
Pri príprave vložky filtra BRITA odstráňte ochranný
obal (poznámka: vložka a vnútorný obal sa môžu
zdať vlhké, je to jednoducho dôsledok kondenzácie).
Ponorte vložku do studenej vody a jemne ňou potraste, aby sa odstránili všetky vzduchové bublinky. Filter je teraz pripravený na použitie.
Na rozdiel od niektorých iných vodných filtrovacích
vložiek, novú vložku Maxtra nemusíte vopred namáčať.
Krok 3: Prepláchnite vložku
2x
3x=ok
Vyberte nálevku vodnej filtrovacej jednotky BRITA,
naplňte ju teplou vodou z vodovodného kohútika
a nechajte vodu prefiltrovať.
Krok 2: Vložte do zásobníka na vodu
24 electrolux
Prvé dve náplne vylejte do umývadla. Tieto prvé
dve náplne slúžia na prepláchnutie filtrovacej vložky.
Potom vložte nálevku späť do filtrovacej jednotky
na vodu BRITA.
Umiestnite viečko späť na nádobu a opatrne ho
zatlačte, aby sa správne upevnilo na svojom mieste.
Krok 4: Doplňte vodu do zásobníka na vodu
Aby ste naplnili zásobník studenou vodou, jednoducho otvorte vrchné viečko, zoberte džbán vody
napustenej z vodovodného kohútika a vodu nalejte
do zásobníka cez viečko, ako je zobrazené na obrázku (viečko používajte vždy, keď chcete vodu
dopĺňať).
Dôležité upozornenie Aby sa vylúčilo riziko
rozliatia vody pri zatváraní a otváraní dverí
chladničky, odporúčame vám nenaplniť zásobník
na vodu úplne, ale nechať v ňom trocha vzduchu.
Ak ste nespotrebovali všetku vodu zo zásobníka
vody počas 1-2 dní, vylejte všetku vodu z vodného
filtra BRITA a zásobník znova naplňte.
krúžok na vytiahnutie umiestnený na vrchu vložky
a potom zopakujte horeuvedené kroky 1 - 3.
BRITA Memo
Aby ste dosiahli maximálnu výkonnosť filtra a optimálnu chuť vody, je dôležité, aby ste vložku BRITA vymieňali pravidelne. BRITA odporúča vymieňať vložku BRITA v jednotke chladničky každé štyri
týždne.
BRITA Memo vám automaticky pripomenie,
kedy treba vložku vymeniť.
START
%
100
75
50
25
Nechajte vodu prefiltrovať a zopakujte KROK 4
podľa potreby, aby sa filtrovacia jednotka na vodu
BRITA naplnila.
Vložku vyberte za kruhovú vyťahovaciu
rukoväť
Aby ste po štyroch týždňoch mohli vložku vymeniť,
na vybratie vložky z nálevky jednoducho použite
Jedinečná BRITA Memo odpočítava odporúčanú
dobu používania vložky.
Memo sa používa jednoducho a automaticky vám
pripomenie, kedy treba vložku vymeniť.
BRITA Memo sa nachádza na viečku zásobníka na
vodu. Úkon je skutočne jednoduchý.
Zapnutie Memo displeja
Aby ste zapli Memo, stlačte a podržte tlačidlo vypínača na viečku, na displeji sa zobrazia štyri prúžky a dvakrát zablikajú. Memo je teraz nastavená.
electrolux 25
START
START
%
100
75
50
25
Kontrolka činnosti
Blikajúca bodka v spodnom pravom rohu Memo
znamená, že Memo je v činnosti.
%
100
75
50
25
Zmeny na displeji
START
%
100
75
50
25
26 electrolux
Každý týždeň z displeja zmizne jeden prúžok, čím
sa zobrazuje životnosť vložky. Po štyroch týždňoch zmiznú všetky štyri prúžky. Toto a blikajúca
šípka znamenajú, že vložku treba vymeniť.
Vložte novú vložku podľa pokynov a znovu aktivujte Memo podľa horeuvedeného postupu.
START
%
100
75
50
25
Keď sa zobrazuje iba jeden prúžok, mali by ste
skontrolovať, či máte k dispozícii novú filtrovaciu
vložku BRITA MAXTRA.
Dôležité upozornenie Memo je určená výhradne
na používanie s filtrovacími vložkami BRITA.
BRITA Memo: elektronický indikátor výmeny vložky má životnosť približne 5 rokov. Po skončení životnosti "MEMO" nezabudnite, že ide o elektronické zariadenie. Preto "MEMO" likvidujte v súlade
s platnými normami a predpismi.
Na vybratie opotrebovaného indikátora "MEMO"
vsuňte do zárezu vedľa "MEMO" skrutkovač a indikátor vypáčte.
Nezabudnite, že "MEMO" by ste nemali vyberať z
iného dôvodu ako z dôvodu jeho likvidácie.
Dôležité upozornenie
• Počas normálnej činnosti spotrebiča musí byť
otvor na ventil v dverách chladničky zatvorený
vodným ventilom.
• Používajte iba pitnú vodu. Používanie iných druhov nápojov môže na zásobníku a na kohútiku
zanechávať zvyšky, cudziu chuť alebo pach.
• Je možné, že budete počuť zvuk spôsobený
vniknutím vzduchu, keď zo zásobníka odchádza
voda.
• Ak voda nevyteká správne, stlačte páčku dávkovača ešte raz. Pohár podržte ešte chvíľu pod
kohútikom, aby ste sa ubezpečili, že všetka voda sa zachytí v pohári.
• Nepoužívajte sýtené nápoje, ako malinovky. Nápoj môže uniknúť následkom tlaku plynu.
• Nezabudnite, že voda je potravina. Prosím,
skonzumujte filtrovanú vodu do jedného až
dvoch dní.
• Ak by ste filtrovaciu jednotku na vodu BRITA nepoužívali dlhší čas (napr. počas dovolenky), odporúčame vám vyliať zvyšnú vodu zo zásobníka
a nechať vložku vnútri filtrovacieho zásobníka.
Pred opätovným používaním systému vložku vyberte a zopakujte kroky 1 až 4 podľa kapitoly
Ako používať filtrovaciu vložku na vodu BRITA
MAXTRA.
• Filtrovacia jednotka na vodu BRITA je určená len
na používanie s vodárensky upravovanou vodou
(poznámka: táto voda sa pravidelne kontroluje v
súlade s normami pre bezpečnosť pitnej vody)
alebo vodou zo súkromného napájania, ktorá
bola skontrolovaná a vyhovuje požiadavkam na
bezpečnosť pitnej vody.
V prípade, že príslušné orgány nariadia, že vodu
treba prevárať, bude treba prevariť aj filtrovanú
vodu z jednotky BRITA. Po zrušení nariadenia o
preváraní vody bude treba vyčistiť celý systém a
vložiť novú vložku.
Podrobnejšie informácie o používaní filtrovacích
vložiek BRITA a 'Memo' nájdete v informačnej príručke BRITA.
Nové filtračné vložky BRITA a Memo si možno zakúpiť prostredníctvom siete zákazníckych služieb spoločnosti Electrolux alebo BRITA.
electrolux 27
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Normálne zvuky pri prevádzke
• Počas prečerpávania chladiva cez stočené rúrky
alebo potrubia počuť žblnkotanie alebo prebublávanie. Je to normálne.
• Kým je kompresor v prevádzke, prečerpáva sa
chladivo a z kompresora počuť vírivý alebo impulzný zvuk. Je to normálne.
• Tepelná dilatácia môže spôsobovať neočakávané praskavé zvuky. Ide o prirodzený, neškodný
fyzikálny jav. Je to normálne.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Pozor Pred akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a plnenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza automaticky
odstraňuje z výparníka chladiaceho priestoru pri
každom zastavení motora kompresora. Odmrazená voda steká cez žliabok do osobitnej nádoby na
zadnej stene spotrebiča, nad motorom kompresora, z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby sa vypúšťací otvor v strednej časti
chladiaceho priestoru pravidelne čistil, aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na potraviny vnútri chladničky. Používajte dodávanú špeciálnu čistiacu pomôcku, ktorú nájdete už vloženú
vo vypúšťacom otvore.
Odmrazovanie mrazničky
Na druhej strane, mraziaci priestor tohto modelu je
"beznámrazového" typu. Znamená to, že sa tu počas prevádzky netvorí námraza, a to ani na vnútorných stenách ani na potravinách.
Absencia námrazy sa dosahuje vďaka nepretržitému obehu studeného vzduchu v tomto priestore,
ktorý je poháňaný ventilátorom s automatickou reguláciou.
28 electrolux
TECHNICKÉ ÚDAJE
ENA34935X
ENA34935W
ENA38935W
ENA38935X
Rozmery
Výška
1850 mm
2010 mm
Šírka
595 mm
595 mm
Hĺbka
648 mm
648 mm
18 h
18 h
Akumulačná doba
Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej ľavej strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
Pozor Aby bola zaručená bezpečná a
správna činnosť spotrebiča, pred jeho
inštaláciou si pozorne prečítajte "bezpečnostné
pokyny".
Výber miesta
Tento spotrebič nainštalujte vmieste, kde okolitá
teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na
typovom štítku spotrebiča:
Okolitá teplota
A
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Umiestnenie
Spotrebič by nemal byť umiestnený v blízkosti
zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače vody,
umiestnenie na priamom slnečnom svetle atď.
Skontrolujte, či okolo a za spotrebičom môže voľne prúdiť vzduch. Ak je spotrebič umiestnený pod
visiacou skrinkou upevnenou na stene, na zabezpečenie správnej účinnosti nechajte medzi vrchnou časťou spotrebiča a skrinkou medzeru aspoň
100 mm . Najlepšie by bolo spotrebič neumiestňovať pod visiace skrinky. Vodorovnú polohu spotrebiča zabezpečte jednou alebo viacerými nastaviteľnými nožičkami v základni spotrebiča.
Varovanie Spotrebič sa bude musieť dať
odpojiť od elektrickej siete; zásuvka preto
bude musieť byť po inštalácii prístupná.
B
20 mm
Klimatická
trieda
100 mm
min
INŠTALÁCIA
Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú
napätiu vašej domácej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elektrický
kábel je na tento účel vybavený príslušným kontaktom. Ak domáca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam. ES.
Zadné vymedzovacie vložky
Vo vrecku s dokumentáciou sú dve rozperné
vložky, ktoré sa musia namontovať ako na
obrázku.
Povoľte skrutky a vložte vymedzovaciu vložku pod
hlavičku skrutky, potom skrutky opäť utiahnite.
electrolux 29
2
1
Vyberanie držiakov poličiek
Váš spotrebič je vybavený držiakmi poličiek, ktoré
zaisťujú police počas prepravy.
Pri ich vyberaní postupujte takto:
1. Presuňte držiaky police v smere šípky (A).
2. Policu nadvihnite v zadnej časti a potlačte ju
vpred, kým sa neuvoľní (B).
3. Vyberte úchytky (C).
3
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
Pri inštalácii spotrebiča zabezpečte jeho vyrovnanie do vodorovnej polohy. Dosiahnete to dvoma
nastaviteľnými nožičkami na spodnej prednej strane.
Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
Ak chcete zmeniť smer otvárania dverí, obráťte sa
na najbližšieho servisného technika. Zmenu smeru
otvárania dverí vykoná technik za poplatok.
OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste znamená, že
s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s
komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného
zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri
kúpe nového výrobku, ak táto predajňa
uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený
a zneškodnený environmentálne vhodným
spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.envidom.sk.
30 electrolux
Hitra navodila za uporabo so enostavna za uporabo in vsebujejo vse osnovne informacije o vašem novem
izdelku. Podjetje Electrolux želi zmanjšati porabo papirja za navodila za uporabo za okoli 30%, kar
predstavlja 12.000 manj podrtih dreves na leto. Hitra navodila za uporabo so eden izmed mnogih
korakov, ki jih podjetje Electrolux izvaja za ohranjanje okolja. To je samo majhen korak, vendar lahko tudi
z drobnimi stvarmi veliko pripomorete.
Celotna navodila za uporabo so na voljo na spletnem naslovu: www.electrolux.com
VARNOSTNA NAVODILA
Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika natančno
preberite navodila za uporabo, vključno z nasveti
in opozorili. S tem zagotovite varno in pravilno uporabo. V izogib nepotrebnim napakam in nesrečam
poskrbite, da bodo vsi uporabniki hladilnika podrobno seznanjeni z njegovim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Navodila shranite in poskrbite,
da ob selitvi ali prodaji ostanejo s hladilnikom. Tako
zagotovite, da so vsi kasnejši uporabniki ustrezno
seznanjeni z načinom uporabe in varnim delovanjem.
Zaradi varnosti uporabnikov in opreme izvedite
varnostne ukrepe, opisane v navodilih za uporabo.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, do katerih
pride ob neizvedenih ukrepih.
Varnost otrok in občutljivih oseb
• Hladilnika naj ne uporabljajo osebe (vključno z
otroci) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkušnjami
in znanjem, razen v primeru, ko je oseba, ki je
odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor
oz. jih natančno seznanila z uporabo hladilnika.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite
igranje s hladilnikom.
• Embalažo odstranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.
• Ko odstranjujete rabljen hladilnik, izvlecite vtič iz
omrežne vtičnice, odrežite priključni kabel (čim
bližje hladilniku) in odstranite vrata. Tako preprečite, da bi bili otroci izpostavljeni nevarnosti
udara električnega toka ali bi se zaprli v hladilnik.
• Če ste s tem hladilnikom zamenjali starejši model, ki ima namesto magnetnega tesnjenja vrat
uporabljeno zaskočno (patentno) ključavnico na
vratih, pred odstranjevanjem rabljenega hladilnika pokvarite ključavnico (da ne bo več možno
zaklepanje). Na ta način preprečite, da rabljen
hladilnik postane smrtno nevarna past.
Splošna varnost
Previdnost! Prezračevalne odprtine pustite
neovirane.
• Zamrzovalna skrinja je namenjena izključno za
uporabo v gospodinjstvu.
• Skrinja je namenjena shranjevanju živil in/ali pijač
v običajnem gospodinjstvu v skladu z navodili za
uporabo.
9) Če je predviden pokrov luči
10) Če je predvidena luč
• Ne uporabljajte mehanskih ali nenaravnih sredstev za hitrejše odtaljevanje.
• Znotraj hladilnih naprav ne uporabljajte drugih
električnih naprav (kot so npr. stroji za izdelavo
sladoleda), če jih proizvajalec ni odobril za ta namen.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• V hladilnem krogotoku zamrzovalne skrinje je
hladilno sredstvo izobutan (R600a), to je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske neoporečnosti,
ki ni lahko gorljiv.
Med transportom in namestitvijo zamrzovalne
skrinje zagotovite, da se noben hladilni krogotok
ne poškoduje.
V primeru poškodbe hladilnega krogotoka:
– se izogibajte odprtemu ognju in virom vžiga
– temeljito prezračite prostor, v katerem je nameščena zamrzovalna skrinja
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali samega izdelka je nevarno. Poškodbe kabla lahko
povzročijo kratek stik, požar in/ali električni udar.
Opozorilo! Vse električne dele (električni kabel, vtič, kompresor) vam mora zamenjati pooblaščen zastopnik ali kvalificiran serviser.
•
•
•
•
1. Električnega kabla ni dovoljeno podaljševati.
2. Zagotovite, da z zadnjim delom naprave ne
stisnete ali poškodujete vtiča. Stisnjen ali poškodovan vtič se lahko pregreje in povzroči
požar.
3. Zagotovite, da imate dostop do električnega
vtiča naprave.
4. Električnega priključnega kabla ne vlecite.
5. Če je vtičnica za električni vtič zrahljana, vanjo ne vstavljajte vtiča. Lahko pride do električnega udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez pokrova
luči. 9) notranje osvetljave.
Stroj je težak. Bodite previdni, ko ga premikate.
Ne odstranite ali se dotikajte elementov v predalih zamrzovalnika, če imate mokre/vlažne roke,
ker lahko pride do odrgnin ali ozeblin na koži.
Naprava ne sme biti dlje časa izpostavljena neposrednemu soncu.
Žarnice 10) v tej napravi so posebne vrste žarnic,
namenjene le uporabi v gospodinjskih aparatih.
Niso primerne za osvetlitev prostora.
electrolux 31
Vsakodnevna uporaba
• Na plastične dele zamrzovalne skrinje ne postavljajte vročih posod.
• V zamrzovalni skrinji ne hranite vnetljivih plinov in
tekočin, ker lahko eksplodirajo.
• Živil ne postavljajte neposredno ob izstop zraka
na zadnji steni. 11)
• Odtajanih zamrznjenih živil ni dovoljeno ponovno
zamrzniti.
• Embalirana zamrznjena živila shranjujte v skladu
z navodili proizvajalca živil.
• Natančno upoštevajte priporočila proizvajalca
zamrzovalne skrinje za shranjevanje živil.
• Pijač z ogljikovo kislino ali penečih pijač ne shranjujte v zamrzovalniku, ker nastane pritisk na
posodo, ki lahko eksplodira in povzroči poškodbo zamrzovalne skrinje.
• Ledene lizike lahko povzročijo ozebline, če jih
zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika.
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred izvajanjem vzdrževalnih del izklopite napravo in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Če nimate
dostopa do omrežne vtičnice, prekinite napajalno napetost.
• Pred prvo uporabo naprave očistite notranjost in
vso notranjo opremo. Za čiščenje uporabite
mlačno vodo z nevtralnim milom, da odstranite
tipičen vonj po novem izdelku. Napravo nato
obrišite do suhega.
• Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti.
• Za odstranjevanje ivja iz naprave ne uporabljajte
ostrih predmetov. Uporabite plastično strgalo.
• Nikoli ne pospešujte taljenja ledu s sušilnikom za
lase ali z drugo ogrevalno napravo. Pretirana vročina lahko poškoduje plastično notranjo oblogo, vlaga pa lahko prodre v električni sistem in
povzroči kratek stik.
• Redno preverjajte odtok odtaljene vode iz hladilnika. Če je potrebno, očistite odtok. Če je odtok zamašen, se voda zbira na dnu naprave.
Namestitev
Pomembno! Za priključitev na električno
napetost dosledno upoštevajte navodila v
posebnih točkah.
11) Pri zamrzovalni skrinji s sistemom Frost Free
12) Če je predvidena priključitev na vodo
• Odstranite embalažo in preverite hladilnik glede
morebitnih poškodb. Če je hladilnik poškodovan, ga ne priključite. Morebitne poškodbe takoj
sporočite v trgovino, kjer ste hladilnik kupili. V
tem primeru obdržite embalažo.
• Priporočamo, da pred priključitvijo hladilnika počakate najmanj štiri ure, da olje steče nazaj v
kompresor.
• Okoli hladilnika mora biti zagotovljeno ustrezno
kroženje zraka, da ne pride do pregrevanja. Za
dosego zadostnega zračenja upoštevajte navodila za pravilno namestitev.
• Če je le možno, naj bo zadnja stran hladilnika
obrnjena proti steni, da je preprečeno dotikanje
vročih delov (kompresorja, kondenzatorja) in posledičnih opeklin.
• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg radiatorjev
ali štedilnikov.
• Električni vtič mora biti dostopen tudi po namestitvi hladilnika.
• Hladilnik lahko priključite samo na dovod pitne
vode. 12)
Servis
• Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora izvesti usposobljen električar ali
strokovno usposobljena oseba.
• Izdelek lahko servisira samo pooblaščen serviser, ki mora uporabljati samo originalne nadomestne dele
Varstvo okolja
Hladilnik ne vsebuje plinov, ki bi lahko poškodovali ozonsko plast - niti v hladilnem krogotoku, niti v izolacijskih materialih. Hladilnika ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izolacijska pena vsebuje vnetljive pline: hladilnik odstranite v skladu z veljavnimi
predpisi, ki jih dobite na ustreznem občinskem
uradu. Izogibajte se poškodbam hladilne enote,
predvsem na zadnji strani poleg toplotnega izmenjevalnika. Materiali, ki so uporabljeni pri tej napravi
, se lahko reciklirajo.
in so označeni s simbolom
32 electrolux
UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
2
7
3
6
4
5
1 Temperaturni regulator hladilnika
Tipka minus
2 Temperaturni regulator hladilnika
Tipka plus
3 Tipka ON/OFF
Tipka OK
4 Temperaturni regulator zamrzovalnika
Tipka plus
Regulator časovnika
5 Prikazovalnik
6 Temperaturni regulator zamrzovalnika
Tipka minus
Regulator časovnika
7 Tipka Mode
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk lahko
povečate, če hkrati za nekaj sekund pritisnete
tipko Mode 7 in tipko minus
lahko razveljavite.
6
. Spremembo
Prikazovalnik
1
11
9
12
10
2
8
4
3
7
5
6
1
2
3
4
5
6
Prikazovalnik temperature v hladilniku
Funkcija varovala za otroke
Funkcija za izklop hladilnika
Funkcija Drinks Chill
Programska ura
Prikazovalnik temperature v zamrzovalniku
7
8
9
10
11
12
Indikator alarma
Funkcija nakupovanja
Funkcija Action Freeze
Funkcija Eco Mode
Funkcija nastavitve med dopustom
Funkcija FreeStore
Vklop
Za vklop naprave izvedite naslednje korake:
1. Vključite vtič v vtičnico.
2. Pritisnite tipko ON/OFF , če je prikazovalnik izklopljen.
3. Po nekaj sekundah se lahko vklopi brenčalo
alarma.
Za ponastavitev alarma glejte "Alarm visoke
temperature".
4. Indikatorji temperature kažejo nastavljeno privzeto temperaturo.
Da izberete drugo temperaturo, glejte "Nastavitev
temperature".
Izklop
Za izklop naprave izvedite naslednje korake:
1. Pritisnite tipko ON/OFF za 5 sekund.
2. Prikazovalnik se izključi.
3. Za izklop naprave iz napajanja izvlecite vtič iz
vtičnice.
Izklop hladilnika
Za izklop hladilnika:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler se ne pojavi ustrezna ikona.
Indikator za izklop hladilnika utripa.
Indikator hladilnika kaže pomišljaje.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
3. Prikaže se indikator za izklop hladilnika.
Vklop hladilnika
Za vklop hladilnika:
1. Pritisnite temperaturni regulator hladilnika.
ali:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler se ne pojavi ustrezna ikona.
Indikator za izklop hladilnika utripa.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
3. Izklopi se indikator za izklop hladilnika.
Da izberete drugo temperaturo, glejte "Nastavitev
temperature".
Regulacija temperature
Nastavljeno temperaturo hladilnika in zamrzovalnika lahko spremenite s pritiskanjem temperaturnih
regulatorjev.
Nastavite privzeto temperaturo:
• +5 °C za hladilnik
• -18 °C za zamrzovalnik
Indikatorji temperature kažejo nastavljeno temperaturo.
electrolux 33
Pomembno! Za ponastavitev nastavljene privzete
temperature izklopite napravo.
Nastavljena temperatura bo dosežena v 24 urah.
Nihanja za nekaj stopinj od nastavljene temperature so normalna in ne pomenijo napake v delovanju naprave.
Pomembno! Po izpadu električnega toka ostane
nastavljena temperatura shranjena.
Za optimalno shranjevanje hrane izberite funkcijo
Eco Mode. Glejte » Funkcija Eco Mode«.
Funkcija Eco Mode
Za optimalno shranjevanje hrane izberite funkcijo
Eco Mode.
Za vklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler se ne pojavi ustrezna ikona.
Utripa indikator Eco Mode.
Indikator temperature nekaj sekund kaže nastavljeno temperaturo:
– za hladilnik: +5 °C
– za zamrzovalnik: -18 °C
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
Prikazan je indikator Eco Mode.
Za izklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode dokler dokler ne
začne utripati indikator Eco Mode.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
3. Indikator Eco Mode se izklopi.
Pomembno! Funkcija se izklopi z izbiro druge
nastavljene temperature.
Funkcija Varovalo za otroke
Če želite zakleniti tipke hladilnika, izberite funkcijo
Varovalo za otroke.
Za vklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler se ne pojavi ustrezna ikona.
2. Indikator Varovalo za otroke utripa.
3. Pritisnite tipko OK za potrditev.
Prikazan je indikator varovala za otroke.
Za izklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler utripa indikator Varovalo za otroke.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
3. Indikator Varovalo za otroke se izklopi.
Funkcija Počitnice
Ta funkcija vam omogoča, da med vašimi počitnicami ostane hladilnik zaprt in prazen, brez da bi se
razvile neprijetne vonjave.
Pomembno! Pri vklopljeni funkciji Počitnice mora
biti hladilnik prazen.
Za vklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler se ne pojavi ustrezna ikona.
Indikator Počitnice utripa.
Indikator temperature hladilnika nekaj sekund
prikazuje nastavljeno temperaturo.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
Prikazan je indikator Počitnice.
Za izklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler utripa indikator Počitnice.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
3. Indikator Počitnice se izklopi.
4. Funkcija Eco Mode se ponastavi, če je bila prej
izbrana.
Pomembno! Funkcija izklopite tako, da izberete
drugo nastavljeno temperaturo hladilnika.
Funkcija FreeStore
Vklop funkcije:
1. Gumb Mode pritiskajte, dokler se ne prikaže
ustrezna ikona.
Indikator FreeStore utripa.
2. Pritisnite gumb OK za potrditev.
Prikazan je indikator FreeStore.
Izklop funkcije:
1. Pritiskajte gumb Mode, dokler utripa indikator
FreeStore.
2. Pritisnite gumb OK za potrditev.
3. Indikator FreeStore ugasne.
Pomembno! Če se funkcija vklopi samodejno,
indikator FreeStore ni prikazan
(glejte »Vsakodnevna uporaba«).
Če vklopite funkcijo FreeStore, se poveča poraba
električne energije.
Funkcija Drinks Chill
Funkcija Drinks Chill se uporablja kot varnostno
opozorilo, kadar imate v zamrzovalniku steklenice.
Za vklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler se ne pojavi ustrezna ikona.
Indikator Drinks Chill utripa.
Časovnik nekaj sekund kaže nastavljeno vrednost (30 minut).
2. Pritisnite tipko Regulator časovnika, da nastavite časovnik od 1 do 90 minut.
3. Pritisnite tipko OK za potrditev.
Indikator Drinks Chill je prikazan.
Časovnik prične utripati.
Ob koncu odštevanja indikator Drinks Chill utripa
in zasliši se zvočni signal:
1. Odstranite pijačo, ki je v zamrzovalniku.
2. Izklopite funkcijo.
Za izklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler ne prične
utripati Drinks Chill.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
3. Indikator Drinks Chill se izklopi.
Funkcijo je možno kadarkoli izključiti.
34 electrolux
Funkcija Nakupovanje
Če želite dati v hladilnik večjo količino tople hrane,
na primer po nakupu, predlagamo, da vklopite
funkcijo Nakupovanje, da hitreje ohladite izdelke in
se s tem izognete ogrevanju ostale hrane v hladilniku.
Za vklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler se ne pojavi ustrezna ikona.
Indikator Nakupovanje utripa.
Indikator temperature hladilnika nekaj sekund
kaže nastavljeno temperaturo.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
Prikazan je indikator Nakupovanje.
Po približno 6 urah se funkcija Nakupovanje samodejno izklopi.
Za izklop funkcije pred njenim samodejnim izklopom:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler utripa indikator Nakupovanje.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
3. Indikator Nakupovanje se izklopi.
4. Funkcija Eco Mode se ponastavi, če je bila prej
izbrana.
Pomembno! Funkcija izklopite tako, da izberete
drugo nastavljeno temperaturo hladilnika.
Funkcija Action Freeze
Za vklop funkcije:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler se ne pojavi zadevna ikona.
Indikator Action Freeze utripa.
Indikator temperature zamrzovalnika nekaj sekund prikazuje simbol .
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
Indikator Action Freeze je prikazan.
Zažene se animacija.
Ta funkcija se samodejno ustavi po 52 urah.
Za izklop funkcije pred njenim samodejnim izklopom:
1. Držite pritisnjeno tipko Mode, dokler indikator
utripaAction Freeze.
2. Pritisnite tipko OK za potrditev.
3. Indikator Action Freeze se izklopi.
4. Funkcija Eco Mode se ponastavi, če je bila prej
izbrana.
Pomembno! Funkcija se izklopi z izbiro druge
nastavljene temperature zamrzovalnika
Alarm visoke temperature
Povišanje temperature v zamrzovalniku (na primer
zaradi prekinitve napajanja) je prikazano z:
• utripanjem indikatorjev alarma in temperature
zamrzovalnika;
• z brenčalom.
Za ponastavitev alarma:
1. Pritisnite poljubno tipko.
2. Brenčalo se izklopi.
3. Indikator temperature zamrzovalnika nekaj sekund prikazuje najvišjo doseženo temperaturo.
Nato ponovno pokaže nastavljeno temperaturo.
4. Indikator alarma utripa, dokler ponovno ne nastopijo normalni pogoji.
Ko se alarm povrne, se indikator alarma izklopi.
PRVA UPORABA
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo hladilnika očistite notranjost in
vso notranjo opremo. Za čiščenje uporabite mlačno vodo z nevtralnim milom, da odstranite tipičen
vonj po novem izdelku. Hladilnik nato obrišite do
suhega.
Pomembno! Ne uporabljajte detergentov ali grobih praškov, ker lahko poškodujete premaz.
VSAKODNEVNA UPORABA
Shranjevanje zamrznjenih živil
Pri prvem zagonu oz. pri zagonu po daljšem obdobju neuporabe pustite prazen hladilnik delovati
najmanj 2 uri pri najvišje nastavljeni temperaturi.
Pomembno! Če pride po nesreči do odtaljevanja,
npr. zaradi izpada elektrike, in je bil izpad daljši od
časovne vrednosti, ki je v tehničnih karakteristikah
navedena kot "čas dviganja", odmrznjena živila čim
prej porabite ali pa jih skuhajte in nato ponovno
zamrznite (po ohladitvi).
Odtaljevanje
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena živila se pred
uporabo lahko odtajajo v hladilniku ali pri sobni
temperaturi, odvisno od časa, ki ga imate na voljo
za ta postopek.
Manjše kose lahko skuhate tudi zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika: kuhanje bo v tem primeru trajalo dalj časa.
FreeStore
Predal hladilnika je opremljen z napravo, ki omogoča hitro hlajenje hrane in bolj enakomerno temperaturo v predalu.
electrolux 35
Za uravnavanje vlage v predalu za zelenjavo je na
voljo mehanizem z odprtinami (nastavlja se s pomočjo drsnega vzvoda).
Ta naprava se po potrebi vklopi samodejno, na
primer za hitro obnovitev temperature, ko odprete
vrata ali pri visoki okoljski temperaturi.
Omogoča vam ročen vklop naprave po potrebi
(glejte » Funkcija FreeStore«).
Pomembno! Naprava FreeStore se zaustavi, ko
so vrata odprta, in se znova ponovno zažene, ko
jih zaprete.
Predal za zelenjavo z nadzorom vlage
Predal je primeren za shranjevanje sadja in zelenjave.
Ko so prezračevalne odprtine zaprte:
se naravna vlaga hrane v predelkih za sadje in zelenjavo ohrani dlje časa.
Ko so prezračevalne odprtine odprte:
večje kroženje zraka povzroči nižjo stopnjo vlage v
zraku v predelkih za sadje in zelenjavo.
FreshZone predal
Ikona FreshZone predal je primeren za shranjevanje sveže hrane, kot so ribe, meso in morski sadeži,
ker je temperatura v njem nižja kot v preostalem
hladilniku.
Na dnu predala je rešetka (če je predvidena), ki sadje in zelenjavo ločuje od vlage, ki nastane na površini dna.
Iz predala lahko v primeru čiščenja odstranite vse
dele
KAKO UPORABLJATE VODOMAT Z BRITA MAXTRA FILTER
VLOŽKOM
BRITA - enota za filtriranje vode
Notranji sestavni deli:
36 electrolux
3
6
Prestrezalo vodnih kapljic
Prvi koraki pri uporabi vodomata
1. S posode za vodo odstranite vse trakove in
druge dele zaščite
2. Za odstranitev morebitnih ostankov očistite sestavne dele po postopku, ki je opisan v poglavju "Postopek čiščenja vodomata".
3
5
Postopek čiščenja vodomata
1. Sprostite obe zapori na stranicah posode za
vodo, kot je prikazano na slikah:
– Iz enote za filtriranje vode vzemite BRITA
MAXTRA filter vložek.
– Pritisnite na zapori v sredini in ga dvignite.
– Zaporo pomaknite v smeri osrednje posode.
2. Posodo potisnite navzgor, v smeri ventila.
3. Odstranite pokrov in lijak.
2
1
4
1 Posoda za vodo
2 Lijak
3 Pokrov posode
4 Ventil + tesnilo
5 Vključno s filtrom BRITA MAXTRA
6 BRITA Memo - elektronski indikator zamenjave vložka
Zunanji sestavni deli:
1
2
3
1
Dozirnik
2
Ročica za vodo
A
electrolux 37
4. Ventil odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca
(pazite, da ne sprostite tesnila ventila, saj je to
potrebno za pravilno delovanje naprave).
5. Pokrov posode, ventil in tesnilo očistite z mlačno vodo in nevtralnim milom. Dele splaknite in
jih med čiščenjem ostalih sestavnih delov postavite v odprtino v vratih (tako preprečite odtekanje hladnega zraka iz hladilnika).
6. Posodo in lijak očistite v pomivalnem stroju ali
z mlačno vodo in nevtralnim milom ter ju nato
splaknite.
7. Po čiščenju sestavnih delov posode ponovno
namestite ventil iz vrat hladilnika ter posodo
sestavite v obratnem vrstnem redu (4; 3; 2; 1)
razstavljanja (bodite pozorni na pravilen položaj tesnila ventila).
8. Sestavljeno posodo namestite na vrata v smeri
ventila.
9. Zapori blokirajte v obratnem vrstnem redu
sprostitve.
10. V lijak ponovno vstavite BRITA MAXTRA vložek.
Odprite pokrov posode. Preden vstavite vložek,
odstranite lijak, ga dobro izperite in do suhega obrišite.
Z vlažno krpo temeljito očistite notranjost posode
za vodo in jo do suhega obrišite.
Vložek vstavite v filtrirno posodo in ga potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
Vložek mora ostati na svojem mestu tudi, če posodo obrnete navzdol.
Kako uporabljate BRITA MAXTRA filter
vložek
Korak 1: Priprava vložka
Za pripravo BRITA filter vložka najprej odstranite
zaščitni ovoj (opomba: na vložku in znotraj ovoja
se lahko pojavi vlaga - to je preprosto kondenziranje).
Vložek potopite v hladno vodo in ga nežno pretresite, da odstranite morebitne zračne mehurčke.
Filter je zdaj pripravljen za uporabo.
Za razliko od nekaterih drugih, novega Maxtra vložka pred uporabo ni potrebno namakati.
Korak 3: Spiranje vložka
2x
Korak 2: Vstavljanje v posodo za vodo
3x=ok
Lijak vzemite iz BRITA enote za filtriranje vode, jo
napolnite s hladno vodo iz vodovoda in počakajte,
da se prefiltrira.
Prvi dve polnjenji zlijte v pomivalno korito. Prvi dve
polnjenji se uporabljata za izpiranje filter vložka.
38 electrolux
Zatem lijak ponovno vstavite v BRITA enoto za filtriranje vode.
Pokrov namestite na posodo in ga previdno pritisnite navzdol, da pravilno sede na svoje mesto.
Korak 4: Ponovno polnjenje posode za vodo
Posodo napolnite s hladno vodo tako, da enostavno odprete zgornji pokrovček in v posodo skozi
pokrov zlijete vrč vode, kot je to prikazano na sliki
(zgornji pokrovček uporabite vedno, ko želite v posodo naliti vodo).
Pomembno! V izogib nevarnosti razlitja vode med
zapiranjem in odpiranjem vrat hladilnika
priporočamo, da posode za vodo ne napolnite
povsem do vrha, temveč na vrhu pustite nekaj
praznega prostora.
Če v 1-2 dneh ne uporabite vse filtrirane vode iz
posode za vodo, pred ponovnim polnjenjem odstranite preostalo vodo iz BRITA enote za filtriranje
vode.
BRITA Memo
Za optimalno delovanje filtra in najboljši okus vode
je pomembna redna zamenjava BRITA vložka. Podjetje BRITA priporoča, da vsake štiri tedne zamenjate vložek v BRITA enoti vašega hladilnika.
BRITA Memo vas samodejno opozarja, ko je
vložek potrebno zamenjati.
START
%
100
75
50
25
Počakajte, da se voda prefiltrira in "4. korak" ponovite tolikokrat, kot želite, dokler ni BRITA enota
za filtriranje vode napolnjena.
Odstranjevanje vložka s potegom za obroč
ročaja
Vložek zamenjate po štirih tednih uporabe tako, da
ga s potegom za obroč ročaja na vrhu vložka izvlečete iz lijaka. Potem ponovite zgornje korake 1
- 3.
Originalni BRITA Memo meri priporočeni čas uporabe vašega vložka.
Uporaba Mema je enostavna. Memo vas spomni,
kdaj je potrebno zamenjati vložek.
BRITA Memo se nahaja na pokrovu posode za vodo. Uporaba je povsem enostavna.
Zagon prikaza funkcije Memo
Memo vklopite tako, da pritisnete in zadržite tipko
za vklop na pokrovu, dokler se na prikazovalniku
ne pojavijo vse štiri črtice in dvakrat utripnejo. Memo je s tem nastavljen.
electrolux 39
START
START
%
100
75
50
25
Nadzor delovanja
Utripajoča pika v spodnjem desnem kotu Mema
označuje, da je Memo vklopljen.
%
100
75
50
25
Sprememba prikaza
START
%
100
75
50
25
40 electrolux
Vsak teden izgine ena črtica, ostale kažejo preostalo življenjsko dobo vložka. Po štirih tednih izginejo vse štiri črtice. To poleg utripajoče puščice
pomeni, da je potrebno vložek zamenjati.
V skladu z navodili vstavite nov vložek in ponovno
vklopite Memo, kot je to opisano zgoraj.
START
%
100
75
50
25
Ko je prikazana samo še ena črtica, preverite, če
imate na zalogi nov BRITA MAXTRA filter vložek.
Pomembno! Memo je predviden samo za
uporabo z BRITA filter vložki.
BRITA Memo: življenjska doba elektronskega indikatorja za menjavo vložka je približno 5 let. Ob izteku življenjske dobe upoštevajte, da je Memo
elektronska naprava, ki jo je potrebno odstraniti v
skladu z vsemi ustreznimi zakoni in predpisi.
Izpraznjen Memo indikator odstranite tako, da
vstavite izvijač v zarezo ob enoti in jo potisnete ven.
Upoštevajte, da Memo lahko odstranite samo z
namenom odstranjevanja med odpadke.
Pomembne informacije
• Med rednim delovanjem naprave mora biti odprtina za iztok v vratih hladilnika zaprta z ventilom
za vodo.
• Uporabljajte samo pitno vodo. Uporaba kakršnekoli druge pijače lahko pusti v posodi za vodo
in v ventilu ostanke, okus ali vonj.
• Pri iztekanju vode iz posode lahko slišite zvok, ki
ga povzroča zrak, ki vstopa v posodo.
• Če voda ne izteka dobro, ponovno pritisnite na
prožilno ročico. Kozarec z vodo podržite pod iztokom toliko časa, da vanj izteče vsa voda.
• Ne uporabljajte za gazirane brezalkoholne pijače. Tekočina lahko izteka zaradi pritiska plina.
• Ne pozabite, da je voda živilo. Prefiltrirano vodo
porabite v enem ali dveh dneh.
• Če BRITA enote za filtriranje vode daljše obdobje
ne boste uporabljali (npr. med dopustom), vam
priporočamo, da iz sistema iztočite vso vodo in
pustite vložek v filtrirni posodi.
Pred ponovno uporabo sistema izvlecite vložek
in ponovite korake 1 - 4 iz poglavja "Kako uporabljate BRITA MAXTRA filter vložek".
• BRITA enota za filtriranje vode je predvidena samo za čiščenje vode iz lokalnega vodovoda
(opomba: ta voda je pod stalnim nadzorom in je
primerna za pitje v skladu s predpisi) ali vode iz
zasebnih izvirov, ki je preizkušeno varna za pitje.
Če ustrezen organ izda navodilo, da je vodo iz
vodovoda potrebno pred uporabo prekuhati,
prekuhajte tudi vodo, s katero polnite BRITA
enoto za filtriranje. Ko je navodilo za prekuhavanje preklicano, obvezno očistite celoten sistem
za filtriranje vode in vstavite nov vložek.
Dodatne informacije o uporabi BRITA filter vložkov
in enote Memo so na voljo v BRITA informativnem
vodniku.
Nove BRITA filter vložke in Memo indikatorje
lahko kupite v servisni mreži podjetja Electrolux oz. BRITA.
electrolux 41
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
Zvoki pri normalnem delovanju
• Med črpanjem hladilnega sredstva skozi tuljave
in cevi se lahko sliši rahlo klokotanje ali šumenje.
To je normalno in pravilno.
• Ko je kompresor vključen, se prečrpava hladilno
sredstvo, iz kompresorja pa se lahko sliši bren-
čanje ali utripajoč šum. To je normalno in pravilno.
• Temperaturni raztezki lahko povzročijo nenaden
pok. To je naraven in ne nevaren fizikalni pojav.
To je normalno in pravilno.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Previdnost! Pred vzdrževalnimi deli izklopite
hladilnik iz omrežne napetosti.
Hladilnik vsebuje ogljikovodike v hladilni enoti;
vzdrževalna dela in ponovno polnjenje lahko
izvajajo samo pooblaščeni tehniki.
Odtaljevanje hladilnika
Ivje se med običajno uporabo samodejno odstrani
iz izparilnika v hladilniku ob vsaki zaustavitvi kompresorskega motorja. Odtaljena voda teče skozi
odprtino v posebno posodo na hrbtni strani hladilnika nad kompresorskim motorjem, kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za izpust
odtaljene vode na sredini kanala hladilnika, da preprečite preveliko količino vode in kapljanje na živila
v notranjosti. Za čiščenje uporabite poseben priložen pripomoček, ki je vstavljen v odprtini za izpust.
Odtaljevanje zamrzovalnika
Zamrzovalnik ima pri tem modelu uporabljeno tehnologijo "No frost". To pomeni, da se v zamrzovalniku med delovanjem ne nabira ivje - niti na notranjih stenah, niti na živilih.
To je doseženo z neprekinjenim kroženjem hladnega zraka v notranjosti. Zrak poganja samodejno
krmiljen ventilator.
42 electrolux
TEHNIČNI PODATKI
ENA34935X
ENA34935W
ENA38935W
ENA38935X
Dimenzije
Višina
1850 mm
2010 mm
Širina
595 mm
595 mm
Globina
648 mm
648 mm
18 ur
18 ur
Čas dviganja
Tehnični podatki so zapisani na napisni ploščici na
notranji levi strani hladilnika ter na energijski nalepki.
Previdnost! Pred namestitvijo hladilnika
natančno preberite "varnostna navodila" za
vašo varnost in pravilno delovanje hladilnika.
Namestitev
Hladilnik namestite na mesto, kjer temperatura
prostora ustreza klimatskemu razredu na napisni
ploščici hladilnika:
Temperatura okolice
SN
+10 °C do +32 °C
N
+16 °C do +32 °C
ST
+16 °C do +38 °C
T
+16 °C do +43 °C
Mesto namestitve
Hladilnik namestite na zadostno razdaljo od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci za vodo, neposredno sončno obsevanje itd. Omogočite neovirano
kroženje zraka na hrbtni strani hladilnika. Za čim
boljše delovanje v primeru namestitve hladilnika
pod previsno steno je potrebno med zgornjim delom hladilnika in steno zagotoviti najmanjšo razdaljo 100 mm. Še bolje pa je, če hladilnika ne namestite pod previsne dele stene. Točno namestitev v
vodoraven položaj zagotovite s pomočjo ene ali
več nastavljivih nog na podnožju hladilnika.
Opozorilo! Zagotovljena mora biti možnost
odklopa hladilnika iz električnega omrežja; po
namestitvi hladilnika mora biti omogočen
enostaven dostop do omrežnega vtiča.
A
B
20 mm
Klimatski razred
100 mm
min
NAMESTITEV
Priključitev na električno napetost
Pred priključitvijo se prepričajte, da sta napetost in
frekvenca na napisni ploščici enaki kot sta omrežna napetost in frekvenca na mestu priključitve.
Hladilnik mora biti ozemljen. V ta namen je na napajalnem kablu nameščen varnostni omrežni vtič.
Če omrežna vtičnica ni ozemljena, priključite hladilnik na ločeno ozemljitveno točko v skladu s trenutno veljavnimi predpisi. Posvetujte se z usposobljenim električarjem.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih opozoril.
Hladilnik je izdelan v skladu z naslednjimi smernicami EGS.
Zadnja distančnika
V vrečki z dokumentacijo sta dva distančnika,
ki ju je treba namestiti, kot je prikazano na
sliki.
Popustite vijaka ter pod glavi vijakov vstavite distančnika. Vijaka nato ponovno pritrdite.
electrolux 43
2
1
Odstranjevanje držal za police
Naprava ima držala za police, ki omogočajo pritrditev polic med transportom.
Postopek za odstranitev držal:
1. Držala za police premaknite v smeri puščice
(A).
2. Dvignite zadnji del police in jo potisnite naprej,
da se sprosti (B).
3. Odstranite držala (C).
3
Namestitev v vodoraven položaj
Hladilnik namestite v vodoraven položaj. Vodoraven položaj nastavite z dvema nastavljivima nogama na sprednjem delu.
Menjava strani odpiranja vrat
Če želite zamenjati smer odpiranja vrat, stopite v
stik z najbližjim pooblaščenim servisnim centrom.
Usposobljen serviser bo na vaše stroške zamenjal
stran odpiranja vrat.
SKRB ZA OKOLJE
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, Izdelek
odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za predelavo
električne in elektronske opreme. S pravilnim
načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreViti morebitne negativne posledice in vplive
na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v
primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za
podrobnejše informacije o odstranjevanju in
predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
www.electrolux.com/shop
210621157-00-042010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising