Aeg-Electrolux S80368KG Handleiding

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux S80368KG Handleiding | Manualzz

S80368KG

S80408KG

Gebruiksaanwijzing Koel-vriescombinatie

2 Inhoud

Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit.

Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.

Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.

INHOUD

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Algemene veiligheid

Dagelijks gebruik

Onderhoud en reiniging

Installatie

Onderhoud

BEDIENINGSPANEEL

Inschakelen

Uitschakelen

Temperatuurweergave

Temperatuurregeling

COOLMATICfunctie

Vakantiefunctie

FROSTMATICfunctie

Alarm hoge temperatuur

HET EERSTE GEBRUIK

De binnenkant schoonmaken

3

8

8

DAGELIJKS GEBRUIK 8

Het bewaren van ingevroren voedsel 8

Ontdooien

Verplaatsbare schappen

Flessenrek

Groentelade

Het plaatsen van de deurschappen 10

Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen

9

9

9

10

11

3

3

4

4

5

5

6

7

7

8

8

6

6

6

7

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

11

Normale bedrijfsgeluiden

Tips voor energiebesparing

Tips voor het koelen van vers voedsel 11

Nuttige tips voor het koelen

Tips voor het invriezen

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

11

11

11

12

12

ONDERHOUD EN REINIGING

13

Periodieke reiniging

Het ontdooien van de koelkast

De vriezer ontdooien

13

13

14

PROBLEMEN OPLOSSEN 15

Het lampje vervangen

De deur sluiten

16

17

TECHNISCHE GEGEVENS 17

MONTAGE

17

Opstelling

Plaats

Elektrische aansluiting

Afstandsstukken achterkant

Waterpas zetten

Het verwijderen van de geleiders van de schappen

Omkeerbaarheid van de deur

17

18

18

18

19

19

19

HET MILIEU

21

Wijzigingen voorbehouden

Veiligheidsinformatie 3

VEILIGHEIDSINFORMATIE

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

LET OP!

Houd de ventilatie openingen altijd vrij van obstructies.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

4 Veiligheidsinformatie

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 1)

voor de binnenverlichting.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• Gloeilampjes 2)

gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien

2) Het lampje

3) Als het apparaat vorstvrij is

Veiligheidsinformatie 5

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

4) Indien er een wateraansluiting voorzien is

6 Bedieningspaneel

BEDIENINGSPANEEL

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ON/OFFschakelaar

2 Temperatuurregeling koelkast, + toets

3 Weergave temperatuur koelkast

4 Temperatuurregeling koelkast, toets

5 COOLMATICtoets

6 COOLMATICcontrolelampje

7 Weergave koelvak

8 Weergave vriesvak

9 FROSTMATICcontrolelampje

10 FROSTMATIC toets

11 Temperatuurregeling vriezer, + toets

12 Weergave temperatuur vriesvak

13 Temperatuurregeling vriezer, toets

14 Alarm reset toets

15 Controlelampje alarm

9 10 11 12

Inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Zet de ON/OFF schakelaar op ON.

3. Het alarmlampje knippert tot de temperatuur bereikt is.

Het alarmsignaal klinkt.

4. Druk op de alarmresettoets om het alarm uit te schakelen.

Uitschakelen

Om het apparaat uit te schakelen:

1. zet ON/OFF de schakelaar op OFF.

2. Trek de stekker uit het stopcontact.

13 14 15

Temperatuurweergave

De weergave van de temperatuur geeft de volgende informatie:

• Tijdens normale werking wordt de huidige temperatuur binnen in de koelkast (ACTUELE temperatuur) weergegeven.

• Voor de vriezer wordt de hoogste temperatuur (ACTUELE temperatuur) weergegeven. Als de vriezer helemaal vol is, is de warmste zone normaal gesproken boven in de voorkant

Bedieningspaneel 7 van de vriezer. Afhankelijk van hoe dit gebied gevuld is, is de temperatuur op andere plaatsen in de vriezer lager.

• Als de temperatuur wordt aangepast, gaat de momenteel voor de koelkast ingestelde temperatuur op het display knipperen (GEWENSTE temperatuur).

Wanneer u de temperatuurinstelling verandert, moet u ongeveer 24 uur wachten tot de temperatuur gestabiliseerd is.

Als zich een storing in het apparaat voordoet, verschijnt op het temperatuurdisplay:

• een vierkant of een letter op het temperatuurdisplay van de koelkast bij een storing in de koelkast

• een vierkant of een letter op het temperatuurdisplay van de vriezer bij een storing in de vriezer.

Temperatuurregeling

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

1. Stel de gewenste temperatuur in door op de temperatuurregelaar te drukken. Het temperatuurdisplay geeft onmiddellijk de gewijzigde instelling weer (GEWENSTE temperatuur) en het temperatuurdisplay knippert.

2. Telkens wanneer u op de temperatuurregelaar drukt, wordt de GEWENSTE temperatuur aangepast met 1 °C. De GEWENSTE temperatuur moet binnen 24 uur bereikt worden.

3. Als de vereiste temperatuur is ingesteld, zal na een korte periode (ong. 5 sec.) het temperatuurdisplay weer de huidige ACTUELE temperatuur binnen de koelkast weergeven. Het display verandert van knipperende naar continue verlichting.

Voor een juiste conservering van het voedsel moeten de volgende temperaturen worden ingesteld:

• +5 °C in de koelkast

• 18 °C in de vriezer.

Als de instelling is gewijzigd, start de compressor niet meteen als op dat moment automatisch ontdooien plaatsvindt. Aangezien de conserveringstemperatuur binnen in de koelkast snel wordt bereikt, kunt u meteen na het inschakelen voedsel in de koelkast leggen.

COOLMATICfunctie

De COOLMATIC functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden voedsel in de koelkast.

Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:

1. Druk op de COOLMATIC toets.

2. Het COOLMATIC display wordt ingeschakeld.

De COOLMATIC functie zorgt nu voor intensieve koeling. Een GEWENSTE temperatuur van

+2°C wordt automatisch gekozen.

De COOLMATIC functie stopt automatisch na 6 uur.

U kunt de functie te allen tijde uitschakelen:

1. Druk op de COOLMATIC toets.

2. Het COOLMATIC display wordt uitgeschakeld.

Vakantiefunctie

Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode (bijv. de zomervakantie) zonder dat er vieze luchtjes ontstaan.

8 Het eerste gebruik

Het koelvak moet leeg zijn als de vakantiefunctie is ingeschakeld.

Om de functie in te schakelen:

1. houd de temperatuurregelaar ( + toets) ingedrukt tot de letter "H" (Holiday/Vakantie) op het temperatuurdisplay verschijnt. De Holiday functie stelt de temperatuur in op ongeveer +15°C. De koelkast staat in de energiebesparende stand.

Om de functie uit te schakelen:

1. stel de gewenste temperatuur in door op de temperatuurregelaar te drukken.

FROSTMATICfunctie

De FROSTMATIC functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming.

Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:

1. Druk op de FROSTMATIC toets.

2. Het FROSTMATIC display wordt ingeschakeld.

De FROSTMATIC functie wordt na 52 uur automatisch uitgeschakeld.

U kunt de functie te allen tijde uitschakelen:

1. Druk op de FROSTMATIC toets.

2. Het FROSTMATIC display wordt uitgeschakeld.

Alarm hoge temperatuur

In het geval van een abnormale stijging van de temperatuur in de vriezer (bijv. stroomuitval) gaat het alarmlampje knipperen en klinkt er een zoemer.

Druk op de alarmresettoets om de zoemer uit te schakelen, het alarmlampje blijft knipperen.

De zoemer stopt automatisch als de temperatuur weer normaal is, het alarmlampje blijft knipperen.

Druk op de alarmresettoets. Het alarmlampje gaat uit en tegelijkertijd wordt op het temperatuurdisplay van de vriezer gedurende ongeveer 5 seconden de hoogste temperatuur weergegeven die in het vriesvak bereikt is.

HET EERSTE GEBRUIK

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.

DAGELIJKS GEBRUIK

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.

Dagelijks gebruik 9

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Flessenrek

Plaats de flessen (met de openingen naar voren gericht) in het voorgeplaatste schap.

Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet.

Dit schap voor een flessenhouder kan worden gekanteld om vooraf geopende flessen te bewaren.

Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden geplaatst.

10 Dagelijks gebruik

Groentelade

De lade is geschikt voor het opbergen van fruit en groente.

Er zit een schotje in de lade dat in verschillende standen gezet kan worden om aan persoonlijke behoeftes te voldoen.

Er zit een rooster (indien aanwezig) op de bodem van de lade om fruit en groente op afstand te houden van eventuele vochtigheid op het oppervlak van de bodem.

Alle onderdelen in de lade kunnen verwijderd worden om ze schoon te maken

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug.

2

1

Nuttige aanwijzingen en tips 11

Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen

De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek om het mandje uit de vriezer te halen, hem naar u toe en als het niet verder kan, verwijdert u het mandje door de voorkant naar boven te kantelen.

Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het mandje een beetje op en schuift u hem gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u hem terug op zijn plaats schuiven.

2

1

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dit is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dit is normaal.

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

12 Nuttige aanwijzingen en tips

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.

• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

Onderhoud en reiniging 13

ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

14 Onderhoud en reiniging

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

De vriezer ontdooien

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3 5 mm bereikt heeft.

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:

• trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit

• verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats

• verwijder de vriesladen

• breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv. dikke doeken of kranten.

Het ontdooien kan versneld worden door kommen met heet water (niet kokend) in de vriezer te zetten.

• Maak het afvoerkanaal aan de onderkant van het apparaat uit de ruststand los, duw het volgens de afbeelding naar beneden en plaats het in de onderste vrieslade zodat u het water kunt opvangen

• Schraap het ijs voorzichtig los als dit begint te ontdooien. Gebruik een houten of kunststof schraper

• Als al het ijs is gesmolten, maak het vak droog en schoon en plaats het afvoerkanaal weer terug op zijn plek.

• Zet de koelkast aan en leg de ingevroren levensmiddelen terug.

Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste stand van de thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.

Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.

Problemen oplossen 15

PROBLEMEN OPLOSSEN

LET OP!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Het apparaat maakt lawaai.

De compressor werkt continu.

Probleem Mogelijke oorzaak

Het apparaat wordt niet goed ondersteund.

Oplossing

Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan).

Stel een hogere temperatuur in.

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De deur is te vaak geopend.

Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.

De temperatuur van het product is te hoog.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

De kamertemperatuur is te hoog.

De FROSTMATIC functie is ingeschakeld.

Verlaag de temperatuur in de kamer.

Raadpleeg de ' FROSTMATIC functie'.

De COOLMATIC functie is ingeschakeld.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Raadpleeg de ' COOLMATIC functie'.

Dit is normaal.

Reinig de waterafvoer.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

Er is te veel rijp en ijs.

Producten verhinderen dat er water in de wateropvangbak kan stromen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

De producten zijn niet op de juiste wijze verpakt.

Pak de producten beter in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

Stel een hogere temperatuur in.

16 Problemen oplossen

Probleem

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Mogelijke oorzaak

De deur is niet goed gesloten.

Oplossing

Zie 'De deur sluiten'.

De temperatuur van het product is te hoog.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Berg minder producten tegelijk op.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in het vriesvak is te hoog.

Het apparaat werkt niet.

Het apparaat is uitgeschakeld.

Schakel het apparaat in.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Het lampje werkt niet.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.

Producten zijn te dicht op elkaar geplaatst.

Het apparaat krijgt geen stroom.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Het lampje staat in stand

Het lampje is stuk.

by.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.

Berg de producten zo op dat er een koude luchtcirculatie is.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.

Het lampje vervangen

LET OP!

Trek de stekker uit het stopcontact.

1. Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.

2. Verwijder de haak van de afdekking van de lamp naar buiten toe.

3. Haal de afdekking van het lampje.

4. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen

(het maximumvermogen is vermeld op

2 de afdekking van het lampje).

5. Installeer de afdekking van het lampje.

6. Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.

7. Steek de stekker in het stopcontact.

8. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

3

1

Technische gegevens 17

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service afdeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting

Hoogte

Breedte

Diepte

S80368KG

1850 mm

595 mm

632 mm

S80408KG

2010 mm

595 mm

632 mm

Tijdsduur 20 h 20 h

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse Omgevingstemperatuur

SN

N

ST

T

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

18 Montage

Plaats

Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje en de muur ten minste 100 mm bedragen om de beste prestatie te garanderen Voor de beste prestatie dient u het apparaat echter niet onder een afdakje te zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.

A

B

WAARSCHUWING!

Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Afstandsstukken achterkant

In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden zoals te zien is in de afbeelding.

Draai de schroeven los, plaats het afstandsstuk onder de kop van de schroef en draai de schroeven weer vast.

1

2

3

Montage 19

Waterpas zetten

Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst, het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.

Het verwijderen van de geleiders van de schappen

Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten tijdens transport.

Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk:

1. Trek de schaphouders in de richting van de pijl

(A).

2. Til het schap aan de achterkant op en duw het naar voren tot het vrij komt (B).

3. Verwijder de borgklemmen (C).

A

C

B

Omkeerbaarheid van de deur

WAARSCHUWING!

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.

20 Montage

1. Open de deuren. Schroef het middelste scharnier (m2) los. Verwijder het kunststoffen tussenstuk (m1).

2. Verwijder de tussenstukken (m6) en verplaats ze naar de andere kant van het scharnier (m5).

3. Verwijder de deuren.

4. Verwijder de linkerpen van het deksel van het middelste scharnier (m3, m4) en monteer de pen op de andere kant.

5. Monteer de pen van het middelste scharnier (m5) in het linkergat van de onderste deur.

6. Verwijder, met behulp van gereedschap, het deksel (b1). Schroef het onderste scharnier (b2) en het tussenstuk (b3) los en monteer ze aan de andere kant.

7. Zet het deksel (b1) terug op de andere kant.

m1 m2 m5 m6 m3 m4 b1

8. Verwijder de pluggen (1) aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze naar de andere kant.

1 b3 b2

9. Verwijder de handgreep. Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van de staaf van de handgreep (h1). Schroef de onderste beugel van de handgreep los van de deur (h2).

Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van de deur (h3).

h1 h2 h3

Het milieu 21

10. Installeer de handgreep aan de andere kant.

h4 h5 h6

Schroef de beugel van de handgreep weer aan de deur (h4). Verdraai de beugel van de handgreep met de handgreep en schroef deze aan de deur (h5) en de gemonteerde beugel van de handgreep

(h6).

11. Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier (b2).

12. Breng het middelste scharnier (m2) aan in de linkeropening van de onderste deur.

13. Schroef het onderste scharnier (t1) los en monteer het aan de andere kant.

14. Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.

15. Plaats de bovenste deur weer op het middelste scharnier (m5) en kantel beide deuren enigszins.

16. Schroef het middelste scharnier (m2) weer vast. Vergeet het kunststoffen tussenstuk (m1) niet.

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: t1

• alle schroeven zijn aangedraaid.

• de magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast.

• de deur goed open en dicht gaat.

Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.

Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een deskundig monteur van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.

HET MILIEU

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

22

23

www.aeg

-

electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement