IKEA | FSF98 | User manual | IKEA FSF98 Brugermanual

FROSTIG
SF98
DK
NO
FI
SE
DANSK
4
NORSK
16
SUOMI
29
SVENSKA
42
DANSK
4
Indhold
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
4
6
6
7
8
9
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
IKEA-GARANTI
9
11
12
12
13
13
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det
vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet,
hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først har
instrueret dem eller har kontrolleret, at de
kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern
døren, så børn ikke kan få elektrisk stød
eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på
det gamle apparat, inden du kasserer
det. Det sikrer, at det ikke kan blive en
dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
• Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i
denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre
de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
• Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport
og installation af apparatet.
DANSK
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det
på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller
elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret installatør.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let
at komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk
stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet ikke sidder på 1)
den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af apparatet.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i længere tid.
Pærer 2)I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis pæren er aktuel
3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
5
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for maskinen, og tag stikket ud af
kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
Opstilling
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i det pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til Serviceafdelingen
(se under "Service"). Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det
overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en væg,
så man ikke kan komme til at røre eller
hænge fast i varme dele (kompressor,
kondensator), med risiko for at brænde
sig.
DANSK
6
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds
eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal
bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden
ved siden af varmeveksleren. De materialer
i apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af Serviceafdelingen, og der må kun bruges
originale reservedele. Du finder en liste
over servicenumrene under Serviceoplysninger.
Produktbeskrivelse
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, inden
du tager apparatet i brug.
1
6
2
3
1 Skuffe (til opbevaring af frosne fødevarer og nedfrysning af friske produkter)
2 Skuffe (til opbevaring af frosne fødevarer og nedfrysning af friske produkter)
3 Skuffe (kun til opbevaring)
4 Skuffe (kun til opbevaring)
5 Betjeningspanel
6 Typeskilt
4
5
Betjeningspanel
1
2
3
4
5
DANSK
1
2
3
4
Kontrollampe
Termostatknap
Lampe for lynindfrysning
Knap til lynindfrysning
Knap til nulstilling af lydalarm
5 Alarmlampe
Sådan tændes apparatet
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
3. Kontrollampen tændes, og der høres
kun en lyd i 2 sekunder, som angiver, at
apparatet er tilført strøm.
4. Alarmen blinker og lydalarmen aktiveres for at angive, at temperaturen indvendigt i apparatet er for høj.
5. Tryk på lynindfrysningsknappen for at
slukke for lydalarmen.
6. Tryk igen på lynindfrysningsknappen,
og lynindfrysningslampen tændes. Fryseren begynder at virke.
Sådan slukkes apparatet
1. Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O", og der udsendes en lyd i kun 2 sekunder.
2. Kontrollampen slukkes.
Indstilling af temperatur
Temperaturen i fryseren reguleres med termostatknappen nederst på kabinettet.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
7
Normalt er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor ofte døren åbnes
• Mængden af mad
• Apparatets placering
Lynindfrysning
Du aktiverer lynindfrysningen ved at trykke
på knappen for lynindfrysning.
Lampen for lynindfrysning tænder.
Funktionen kan slås fra når som helst ved at
trykke på lynindfrysningsknappen.
Lampen for lynindfrysning slukker.
Alarm ved for høj temperatur
Hvis temperaturen indvendigt i køleskabet
er steget til et punkt, hvor en sikker opbevaring af den dybfrosne mad ikke længere
kan sikres (f. eks. på grund af et strømsvigt),
blinker alarmen, og der lyder en lydalarm.
1. Sluk for advarselstonen ved at trykke
på lynindfrysningsknappen.
Lynindfrysningslampen lyser.
Alarmlampen blinker indtil den krævede temperatur er nået igen.
2. Lynindfrysningsknappen kan slippes, så
snart advarselslampen er slukket.
Lynindfrysningslampen slukkes.
Når fryseren først er blevet tændt, blinker alarmlampen indtil temperaturen
er faldet til et sikkert niveau for opbevaringen af den dybfrosne mad.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DANSK
8
Daglig brug
Tilbehør
Når indfrysningen er slut efter 24 timer,
vendes der tilbage til den ønskede temperatur (se under "Temperaturindstilling").
Fryserblok
Freezing Calender (frysekalender)
x1
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Isterningbakke
x1
Isskraber
x1
Nedfrysning af friske madvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til opbevaring af frosne
og dybfrosne madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer startes
Fast Freeze -funktionen mindst 24 før madvarerne lægges i fryseren.
Læg de madvarer, der skal nedfryses, i de
to øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen
indvendig i skabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer. I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal nedfryses.
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste
tal for opbevaringstid gælder.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Kuldeakkumulatorer
Der anvendes en kuldeakkumulator i fryseren. Dette øger længden af den tid, maden
kan holde sig i tilfælde af strømafbrydelse
eller driftsforstyrrelse.
DANSK
Isterningbakker
Apparatet har en isterningbakke.
1. Fyld vand i bakken.
2. Sæt bakken i frostafdelingen
9
Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at
løsne bakken fra frostrummet.
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Indstil ikke en koldere temperatur end
nødvendigt.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation, og luft ud ved apparatets bund og
på dets bagside. Luftspalterne må aldrig
tildækkes.
• Sæt ikke varm mad i apparatet. Lad først
maden køle af.
Råd om frysning
Her er nogle tips til, hvordan du udnytter
fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind.
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge.
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed.
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
skab skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter; Service og påfyldning må derfor kun
udføres af en autoriseret tekniker.
Advarsel Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og frie for belægninger.
• Skyl, og tør grundigt af.
DANSK
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver,
stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig rengøring af
skabet. Det skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Udluftningsristen ved soklen skal tages af
en gang om året, og luftkanalerne skal rengøres med støvsuger. Det øger apparatets
ydeevne og sparer strøm.
10
Advarsel Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fryseren. Det kan beskadige den. Brug ikke
mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre det er anbefalet af
producenten. Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget under afrimningen,
kan det forkorte deres holdbarhed.
Rengøring af luftkanalerne
Vigtigt Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i
apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt
vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
3
2
1
Afrimning af fryseren
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste
afdeling.
Vigtigt Fryseren skal afrimes, når laget af
rim er 3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Slukning af apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
3. Lad døren stå åben.
4. Fjern de tre store skuffer.
5. Afrimningen går hurtigere, hvis der sættes skåle med varmt vand (men ikke kogende) i fryseren.
6. Når afrimningen er færdig, skal du fjerne det vand, der er blevet opsamlet i
den lille skuffe, og tørre indersiden
grundigt.
7. Tænd for apparatet.
8. Skru termostatknappen til en middelindstilling, og lad apparatet være
tændt i mindst to timer i tilstanden "Lynindfrysning".
9. Læg madvarerne på plads igen.
1.
2.
3.
4.
Fjern plinten (1) og derefter ventilationsristen (2).
Rengør ventilationsristen (2).
Træk luftdeflektoren (3) ud.
Rengør den nederste del af apparatet
med en støvsuger.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim, hvis det er relevant
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad alle døre stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden
ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
DANSK
11
Hvis noget går galt
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den fejlfinding, der ikke er i denne
håndbog.
Vigtigt Der er visse lyde under normal brug
(kompressor, cirkulation af kølemiddel).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet er ikke korrekt installeret.
Se efter, om apparatet står
stabilt (alle benene skal hvile
på gulvet).
Apparatet virker ikke.
Kontrollampen blinker
ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i
stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Kontrollampen blinker.
Apparatet virker ikke, som
det skal.
Kontakt en autoriseret installatør.
Advarselslampen blinker.
Temperaturen i fryseren er
for høj.
Se under "Alarm ved for høj
temperatur"
Lydalarmen lyder.
Temperaturen i fryseren er
for høj.
Se under "Alarm ved for høj
temperatur"
Kompressoren kører
hele tiden.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er for høj rumtemperatur. Sænk rumtemperaturen.
Lynindfrysningsfunktionen er
slået til.
Temperaturen i fryseren Temperaturen er ikke indstiler for lav/høj.
let korrekt.
Se under "Lynindfrysningsfunktionen".
Vælg en højere/lavere temperatur.
DANSK
12
Hvis apparatet stadig ikke virker som det
skal, når du har undersøgt ovenstående:
Kontakt Serviceafdelingen. Den finder du
på listen bagest i brugsanvisningen.
2.
3.
Juster døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under monteringsanvisningerne.
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt Serviceafdelingen.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
Tekniske data
Mål
Højde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Rumfang (netto)
98 liter
Afrimningssystem
manuel
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig
i skabet, på venstre
væg, samt af energimærket.
Antal stjerner
Temperaturstigningstid
29 timer
Indfrysningskapacitet
18 kg/døgn
Strømforbrug
0,542 kWh/
døgn
Støjniveau
38 dB (A)
Energiklasse
A+
Installation
Bemærk Læs afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt,
før apparatet installeres for at forebygge
ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Vigtigt Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
Placering
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet placeres i god afstand fra varmekilder
som radiatorer, kedler, direkte sollys osv.
Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring
kabinettets bagside.
Placering
Apparatet kan også opstilles indendørs på
et tørt, ventileret sted (garage eller kælder),
men fungerer bedst, hvis det står et sted,
hvor omgivelsernes temperatur svarer til
den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
DANSK
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
13
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal
i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse
af dette produkt.
Emballagematerialer
kan
Materialer mærket med symbolet
genanvendes. Aflever emballagen i den
rigtige container på kommunens genbrugsstation.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den
originale kvittering kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN,
og alle produkter, der er købt hos IKEA før
1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller
et net af autoriserede servicepartnere.
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften “Hvad omfatter garantien
ikke?” I garantiperioden dækkes udgifterne
til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele,
arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at
produktet er tilgængeligt for reparation
uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen
vedrører produktions- eller materialefejl,
der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr.
99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.
DANSK
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om
det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen
anses for omfattet af garantien, vil IKEAs
serviceudbyder eller dennes autoriserede
servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere
det defekte produkt eller udskifte det med
det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode
på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader der
skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der
skyldes for meget kalk i vandforsyningen,
skader, der skyldes unormale forhold i
det miljø, hvori produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
• Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller
rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og
lampeskærme, skærme, greb, kabinetter
og dele af kabinetter. Med mindre det
kan bevises, at sådanne skader skyldes
produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er
anvendt uoriginale dele.
14
• Reparationer, der skyldes installation, der
er defekt eller ikke i overensstemmelse
med specifikationen.
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
• Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden
adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for
de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være
dækket af denne garanti.
• Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti,
vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det
reparerede apparat eller om nødvendigt
installere ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i
et andet EU-land.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der
eksisterer kun en forpligtelse til at udføre
servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det
land, hvor garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;
DANSK
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation
af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende:
– den generelle installation af IKEAkøkkener;
– tilslutning til elektricitet samt til vand
og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen
i denne brochure, før du kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service
15
Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede
kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.
Vigtigt For at give dig en hurtigere service
anbefaler vi, at du anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i denne
manual. Se altid de numre, der er anført i
brochuren for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du kontakter os,
skal du sørge for at have IKEAs
varenummer (8-cifret kode),
modelbetegnelse, produktnummer og
serienummer for det produkt, du har brug
for assistance til.
Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at produktet er
omfattet af garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder IKEAs
varebetegnelse og nummer (8-cifret kode)
på hver af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
NORSK
16
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
16
18
19
20
20
21
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
IKEA GARANTI
22
23
24
25
26
26
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler
før du installerer og bruker apparatet for
første gang. For å unngå unødvendige feil
og ulykker er det viktig at du sørger for at
alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner
til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som
er forårsaket av at instruksjonene ikke er
blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av apparatet
av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig)
og fjern døren for å forhindre at lekende
barn kan få elektrisk støt eller kan lukke
seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før du
kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri
for hindringer.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i
vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring
av matvarer og/eller drikkevarer i en
vanlig husholdning, slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks.
iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat,
dersom ikke dette utstyret er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
NORSK
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass,
men som likevel er brennbar.
• Pass på at ingen deler av kjølekretsen til
apparatet blir skadet under transport og
installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på apparatet. Hvis strømkabelen blir skadet,
kan dette forårsake kortslutning, brann
og/eller elektrisk støt.
Advarsel Samtlige elektriske
komponenter (strømkabel, støpsel,
kompressor) må kun skiftes av sertifisert
servicetekniker eller kvalifisert
servicepersonell.
1.
Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem
eller kommer i skade på baksiden av
apparatet. Et støpsel som ligger i
klem eller som kommer i skade kan
bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at apparatets hovedstøpsel
er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må
du ikke sette støpselet inn i den. Det
er fare for strømstøt eller brann.
6. Dette apparatet må ikke brukes uten
lampedeksel 4) på den innvendinge
lampen.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, for
dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
• Utsett ikke apparatet for direkte sollys
over lengre tid.
4) Hvis det skal være deksel over lampen
5) Hvis produktet er utstyrt med lys
6) Hvis apparatet er FrostFree
17
• Lyspærer 5)som brukes i dette produktet
er spesialpærer beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til
rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 6)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre
til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Stell og rengjøring
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring
av produktet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim
fra produktet. Bruk en plastskrape.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i gjeldende
avsnitt for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra hos kundeservice om eventuelle skader (se etter i
"Service"). I så fall må du ta vare på emballasjen.
NORSK
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen
kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene
som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå
inn mot en vegg, slik at det unngås at
man kan berøre eller komme i kontakt
med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet til forsyningsnettet er
tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
18
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med alminnelig
husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal
avfallsbehandles i samsvar med gjeldende
bestemmelser om avfallsbehandling. Disse
får du hos kommunen der du bor. Unngå at
kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket
, kan gjenvinnes.
med symbolet
Service
• Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enheten
skal gjøres av en faglært elektriker eller
kvalifisert person.
• Dette produktet skal kun repareres av
kundeservice, og det må kun brukes originale reservedeler. Servicenumrene er
opplistet i serviceinformasjonen.
Produktbeskrivelse
Les bruksanvisningen nøye før du bruker
produktet.
1
6
2
3
5
4
NORSK
19
1 Skuff (til oppbevaring av frossen mat og
innfrysing av ferske matvarer)
2 Skuff (til oppbevaring av frossen mat og
innfrysing av ferske matvarer)
3
4
5
6
Skuff (bare til oppbevaring)
Skuff (bare til oppbevaring)
Betjeningspanel
Typeskilt
Betjeningspanel
1
2
1
2
3
4
Kontrollampe
Termostatbryter
Hurtigfryslampe
Hurtigfrysbryter
Bryter for tilbakestilling av lydalarm
5 Alarmlampe
Slå på
1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
3. Kontrollampen tennes og du hører et
lydsignal i to sekunder, som angir at
produktet er på.
4. Alarmlampen blinker, og lydalarmen
aktiveres for å angi at temperaturen inne i produktet er for høy.
5. Trykk på hurtigfrysbryteren, og lydalarmen stanser.
6. Trykk på hurtigfrysbryteren igjen, og
hurtigfryslampen tennes. Fryseren begynner å gå.
Slå av
1. Du slår av produktet ved å dreie termostatbryteren til "O". Du hører et lydsignal i bare to sekunder.
2. Kontrollampen slokker.
Regulere temperaturen
Temperaturen inne i produktet styres av termostaten nederst på skapet.
3
4
5
Slik betjener du produktet:
• Drei termostatbryteren til en lavere innstilling for å oppnå minste kuldeeffekt.
• Drei termostatbryteren til en høyere innstilling for å oppnå største kuldeeffekt.
Vanligvis er middels innstilling mest
passende.
Når du velger innstilling, bør du imidlertid
huske at temperaturen inne i produktet avhenger av:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• hvor mye mat som oppbevares
• produktets plassering.
Hurtigfrysfunksjon
Du kan aktivere hurtigfrysfunksjonen ved å
trykke på hurtigfrysbryteren.
Hurtigfryslampen tennes.
Funksjonen kan når som helst deaktiveres
ved å trykke på hurtigfrysbryteren.
Hurtigfryslampen slokker.
Alarm ved for høy temperatur
Hvis temperaturen inne i fryseren har steget
så mye at det ikke lenger er forsvarlig å
oppbevare frossen mat der (for eksempel
på grunn av strømbrudd), blinker alarmlampen og det høres en alarm.
1. Slå av lydalarmen ved å trykke på hurtigfrysbryteren.
NORSK
2.
20
Hurtigfryslampen lyser.
Alarmlampen blinker til den nødvendige temperaturen igjen er nådd.
Hurtigfrysbryteren kan slås av straks
alarmlampen slokker.
Hurtigfryslampen slokker.
Når fryseren slås på for første gang,
blinker alarmlampen helt til temperaturen har sunket til et nivå hvor det er forsvarlig å oppbevare frossen mat.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for
å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade finishen.
Daglig bruk
Tilbehør
Fryseelement
x1
Isbitbeholder
x1
Isskrape
Innfrysing av ferske matvarer
Fryserommet egner seg til innfrysing av ferske matvarer og oppbevaring av frossen og
dypfryst mat over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må Fast
Freeze -funksjonen aktiveres minst 24 timer
før varene som skal fryses inn legges i fryserommet.
Legg de ferske matvarene som skal fryses, i
de to øverste rommene.
Maksimal mengde mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
Innfrysingsprosessen tar 24 timer: I løpet av
denne perioden må du ikke legge inn flere
matvarer som skal fryses.
Etter 24 timer, når fryseprosessen er ferdig,
går du tilbake til ønsket temperatur igjen
(se "Regulere temperaturen").
Frysekalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
x1
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
NORSK
Tallene angir oppbevaringstider i måneder
for de ulike matvaretypene. Om det er den
øvre eller nedre angitte verdien som gjelder, avhenger av matvarenes kvalitet og
behandling før innfrysing.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn
matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lenger enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under "stigetid", må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling).
21
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: i så fall
tar tilberedningen lengre tid.
Fryseelementer
Det følger med et fryseelement som forlenger matens holdbarhetstid i tilfelle strømbrudd eller andre feil.
Isterningproduksjon
Dette apparatet er utstyrt med et brett for
produksjon av isterninger.
1. Fyll brettet med vann.
2. Sett brettet inn i fryseseksjonen
Viktig Ikke bruk gjenstander av metall for å
fjerne brettet fra fryseren.
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
Nyttige tips og råd
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Ikke still temperaturen lavere enn nødvendig.
• Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon og avtrekk nederst på produktet samt på bakveggen. Ikke tildekk lufteåpningene.
• Ikke legg varm mat inn i produktet. La
først maten få avkjøle seg.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er spesifisert på typeplaten.
• Innfrysingen tar ca. 24 timer. Det bør ikke
legges flere matvarer som skal fryses inn i
fryseren i denne perioden.
• Velg kun ferske matvarer av høy kvalitet,
og rens dem godt.
• Pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden som du vil bruke.
• Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette.
• Ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse.
• Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid.
• Saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden.
NORSK
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med i oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• forsikre deg om at frosne matvarer har
vært oppbevart på riktig måte i butikken,
• forsikre deg om at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme
på kortest mulig tid.
22
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten
før du starter enhver rengjøring av
apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten; vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Advarsel Tilbehøret og delene til
apparatet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
Inventaret må rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og inventaret med lunkernt vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig og
vask dem for å sikre at de er rene og fri
for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
rør og/eller kabler inne i skapet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler til rengjøring inne i skapet. Dette skader overflaten og etterlater
sterk lukt.
Ta av ventilasjonsristen nederst på produktet en gang i året og rengjør luftkanalene
med støvsuger. Dette forbedrer produktets
ytelse og reduserer energiforbruket.
Viktig Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av fryseren
Det vil alltid dannes en viss mengde
rim på frysehyllene og rundt det øverste rommet.
Viktig Rim av fryseren når rimlaget har blitt
ca. 3-5 mm tykt.
Slik fjerner du rimet:
1. Slå av produktet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem på
et kaldt sted.
3. La døren stå åpen.
4. Ta ut de tre store skuffene.
5. Du kan påskynde avrimingen ved å
plassere kjeler med varmt vann (ikke
kokende) inne i fryseren.
6. Når avrimingen er ferdig, fjerner du
vannet som har samlet seg i den lille
skuffen nederst og tørker innsiden av
fryseren grundig.
7. Slå på produktet.
8. Drei termostatbryteren til middels innstilling og la produktet gå i minst to timer i hurtigfrysmodus.
9. Legg matvarene tilbake i rommet.
NORSK
23
Advarsel Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim av
fordamperen, da det kan skade den. Ikke
bruk mekaniske innretninger eller andre
metoder til å påskynde avrimingen enn de
som er anbefalt av produsenten. En
temperaturstigning i pakkene med frossen
mat under avriming kan redusere matens
holdbarhetstid.
Rengjøre luftkanalene
3
1.
2
2.
3.
4.
Rengjør ventilasjonsristen (2).
Trekk ut luftfordeleren (3).
Rengjør den nederste delen av produktet med støvsuger.
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere
tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim, etter modell
4. Rengjør apparatet og alt tilbehøret.
5. La alle dørene stå litt åpne for å unngå
at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør
du be noen om å kontrollere det fra tid til
annen for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
1
Ta av sokkelen (1) og deretter ventilasjonsristen (2).
Hva må gjøres, hvis...
Obs Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i
denne bruksanvisningen må kun utbedres
av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
Viktig Produktet lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet støyer.
Produktet er ikke riktig installert.
Kontroller at produktet står
stødig (alle føttene skal være
på gulvet).
Produktet fungerer ikke. Kontrollampen blinker ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
NORSK
24
Feil
Mulig årsak
Løsning
Støpselet sitter ikke skikkelig i
stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i
stikkontakten.
Produktet har ikke strøm. Det
er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk apparat til stikkontakten for å sjekke
om den er strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Kontrollampen blinker.
Produktet virker ikke som det
skal.
Kontakt en autorisert elektriker.
Alarmlampen blinker.
Temperaturen i fryseren er
for høy.
Se "Alarm ved unormal temperatur".
Lydalarmen går
Temperaturen i fryseren er
for høy.
Se "Alarm ved unormal temperatur".
Kompressoren arbeider
hele tiden.
Temperaturen er ikke riktig
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte. Ikke la døren stå åpen lenger
enn nødvendig.
Matvarene har for høy temperatur.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den
inn.
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
Hurtigfrysfunksjonen er slått
på.
Se "Hurtigfrysfunksjon".
Temperaturen i fryseren Termostaten er ikke riktig inn- Still inn en lavere/høyere temer for høy/lav.
stilt.
peratur.
Hvis produktet fremdeles ikke virker etter
kontrollene ovenfor, må du kontakte nærmeste kundeservice. Du finner listen bakerst
i denne bruksanvisningen.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
Tekniske data
Mål
Høyde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
2.
3.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i
monteringsanvisningen.
Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt kundeservice.
NORSK
25
Volum (netto)
98 Liter
Avrimingssystem
manuell
Stjerneklasse
Tid for temperaturøkning
29 timer
Innfrysingskapasitet
18 kg/24 t
Energiforbruk
0,542 kWh/24 t
Støynivå
38 dB (A)
Energiklasse
A+
Den tekniske informasjonen finner du
på typeskiltet til venstre på apparatets
innside og på energietiketten.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon"
nøyaktig for din egen sikkerhets skyld
og for informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Viktig Se etter i monteringsanvisningene for
installasjon.
Lokalitet
For å sikre best mulig effekt, installer apparatet et godt stykke borte fra varmekilder,
som radiatorer, boilere, direkte sollys osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Dette produktet kan plasseres i et tørt, godt
ventilert rom innendørs (også garasje eller
kjeller), men for optimal ytelse bør det plasseres på et sted der omgivelsestemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er
angitt på typeskiltet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til 32°C
ST
+16°C til 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer
med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpselet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med. EU-direktiver.
NORSK
26
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Emballasjemateriale
kan reMaterialene som er merket med
sirkuleres. Kast emballasjen i en passende
beholder for resirkulering.
IKEA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos
IKEA, med mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2)
år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet
av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften
”Det som ikke dekkes av denne garantien” I
garantiperioden dekker garantien kostnadene forbundet med å reparere eventuelle
feil, dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og
reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten
ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget
skjønn om det dekkes av denne garantien.
Dersom problemet er funnet å være dekket
av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør
eller autorisert servicepartner i sitt egent
servicenettverk etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte
det med det samme eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
NORSK
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke ble
fulgt, feil installering eller tilkobling til feil
spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke begrenset
til, skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på
bruken av apparatet, inkludert riper og
eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller
fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.
• Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger,
lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett eller deler av kabinett. Med
mindre det ikke kan bevises at slik skade
skyldes fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller
dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse,
er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade
som kan oppstå under transporten. Dersom imidlertid IKEA leverer dette produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuell skade som kan oppstå under denne
transporten være dekket av denne garantien.
27
• Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i samsvar
med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter som dekker, eller overgår, de lokale juridiske krav som kan variere fra land til land.
Garantien vil på ingen måte gi dårligere
betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil utføres innenfor rammen til garantibetingelsene
som gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen
er bare tilstede dersom:
• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som gjelder for landet garantikravet
er fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de monteringsanvisningen
og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA. Serviceavdelingen
kan ikke forklare:
NORSK
– den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
– tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel),
vann eller gass da dette må utføres
av en autorisert servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.
Slik når du oss dersom du trenger service
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale telefonnumre.
28
Viktig For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke
telefonnumrene som står oppført bakerst i
denne håndboken. Referer alltid til numrene
oppført i heftet til det aktuelle apparatet du
trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du
forsikre deg at du har for hånden IKEAS
apparatnummer (8-sifret nummer) for
apparatet som du trenger hjelp med.
Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for
at garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du kontakte callsenteret for den nærmeste IKEAbutikken. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen til apparatet grundig før du kontakter oss.
SUOMI
29
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
29
31
32
33
33
34
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
35
36
38
38
39
39
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä,
jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai
luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen
liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille
aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen
kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä
tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä,
elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä
tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
SUOMI
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
• Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto,
pistoke, kompressori) vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
1.
2.
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan
laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua
ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus 7) on irrotettu.
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi
aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
7) Mikäli varusteena
8) Mikäli laitteessa on lamppu
9) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
30
• Hehkulamput 8) ovat erityisiä lamppua,
joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne
eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 9)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia
tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se
voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Hoito ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta,
kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja
ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle (katso kohta Kuluttajaneuvonta). Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
SUOMI
31
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy
ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta
jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symmerkityt materiaalit ovat kierräbolilla
tettäviä.
Huolto
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua. Kuluttajaneuvonnan puhelinnumerot
on mainittu kohdassa Kuluttajaneuvonta.
Laitteen kuvaus
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
1
6
2
3
5
4
1 Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen ja
tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen)
2 Laatikko (pakasteiden säilyttämiseen ja
tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen)
3 Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyttämiseen)
4 Laatikko (vain elintarvikkeiden säilyttämiseen)
5 Käyttöpaneeli
6 Arvokilpi
SUOMI
32
Käyttöpaneeli
1
2
3
1
2
3
4
Merkkivalo
Lämpötilan säädin
Pikapakastuksen merkkivalo
Pikapakastuksen kytkin
Hälytysmerkkiäänen kuittauspainike
5 Hälytysmerkkivalo
Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
3. Merkkivalo syttyy ja äänimerkki kuuluu
2 sekunnin ajan ilmoittaen laitteen
käynnistymisestä.
4. Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja hälytysmerkkiääni kuuluu ilmoittaen laitteen
liian korkeasta sisälämpötilasta.
5. Paina pikapakastuksen kytkintä ja hälytysmerkkiääni deaktivoituu.
6. Paina pikapakastuksen kytkintä uudelleen ja pikapakastuksen merkkivalo syttyy. Pakastin käynnistyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
1. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon "O" ja
äänimerkki kuuluu 2 sekunnin ajan.
2. Merkkivalo sammuu.
Lämpötilan säätäminen
Laitteen lämpötilaa säädetään laitteen
alaosassa sijaitsevalla lämpötilan säätimellä.
4
5
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Pikapakastustoiminto
Pikapakastus käynnistetään painamalla pikapakastuksen kytkintä.
Pikapakastuksen merkkivalo syttyy.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa painamalla pikapakastuksen kytkintä.
Pikapakastuksen merkkivalo sammuu.
Lämpötilahälytys
Jos pakastimen lämpötila on noussut tasolle, jossa ei voida enää taata pakasteiden
turvallisia säilytysolosuhteita (esim. sähkökatkoksen vuoksi), hälytysmerkkivalo vilkkuu
ja hälytysmerkkiääni kuuluu.
1. Deaktivoi hälytysmerkkiääni painamalla pikapakastuksen kytkintä.
Pikapakastuksen merkkivalo syttyy.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes vaadittu lämpötila on saavutettu.
2. Pikapakastuksen kytkin voidaan vapauttaa, kun hälytysmerkkivalo sammuu.
SUOMI
33
Pikapakastuksen merkkivalo sammuu.
Kun pakastin kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa, hälytysmerkkivalo
vilkkuu, kunnes lämpötila on laskenut pakasteiden säilytyksen kannalta turvalliselle
tasolle.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen ennen
käyttöönottoa
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella
poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai
hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat
pintoja.
Päivittäinen käyttö
Varusteet
Pakastinosa
x1
Jääpala-astia
x1
Jääkaavin
x1
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi Fast
Freeze -toiminto vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet kahteen
yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin
kuluttua, palauta lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan (katso kohta "Lämpötilan
säätäminen").
SUOMI
34
Pakastuskalenteri
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko vaihteluvälin alempaa vai ylempää arvoa riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna.
Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Kylmävaraajat
Pakastimessa on kylmävaraaja. Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen
pitempään kylmänä pidentäen näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi jääkuutioastia.
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastinosastoon.
Tärkeää Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Älä aseta lämpötilaa vaadittua arvoa alhaisemmaksi.
• Varmista, että laitteen alaosassa ja takaosassa on riittävä ilmankierto ja ilmanpoisto. Älä koskaan peitä tuuletusaukkoja.
• Älä aseta elintarvikkeita jääkaappiin
lämpimänä. Anna ruoan ensin jäähtyä.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on joitakin ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
SUOMI
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
35
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa
suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Varoitus! Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja/tai
kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai
kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja
ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Poista laitteen alaosassa oleva ilmanvaihtosäleikkö ja puhdista tuuletuskanavat imurilla kerran vuodessa. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää
energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
Pakastimen sulattaminen
ta.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurret-
Tärkeää Sulata pakastin, kun
huurrekerroksen paksuus on noin 3-5 mm.
Huurteen poistaminen:
1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen
ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä ovi auki.
4. Poista kolme suurta laatikkoa.
5. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
kuumaa vettä (ei kiehuvaa) sisältäviä
astioita pakastimen sisään.
6. Kun sulatus on suoritettu, poista pieneen alalaatikkoon kertynyt vesi ja kuivaa sisätila huolellisesti.
7. Kytke laitteeseen virta.
8. Käännä termostaatti keskisuureen asetukseen ja anna laitteen käydä vähintään kahden tunnin ajan pikapakastustilassa.
SUOMI
9.
36
Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Varoitus! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
höyrystimestä, sillä tämä voi vahingoittaa
sitä. Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
Tuuletuskanavien puhdistaminen
3
1.
2
2.
3.
4.
Puhdista ilmanvaihtosäleikkö (2).
Vedä ilmansuuntain (3) kokonaan ulos.
Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata tarvittaessa.
4. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
5. Jätä kaikki ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
1
Poista jalusta (1) ja sitten ilmanvaihtosäleikkö (2).
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat
laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on
kova.
Laitetta ei ole asennettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti
paikallaan (kaikki jalat koskevat lattiaan).
Laite ei toimi lainkaan.
Merkkivalo ei vilku.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
SUOMI
Ongelma
37
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pis- Kokeile kytkemällä pistorasitorasiaan ei tule jännitettä.
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Merkkivalo vilkkuu.
Laite ei toimi kunnolla.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Pakastimen lämpötila on liian Lue ohjeet kohdasta "Korkean
korkea.
lämpötilan hälytys".
Merkkiääni kuuluu.
Pakastimen lämpötila on liian Lue ohjeet kohdasta "Korkean
korkea.
lämpötilan hälytys".
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin asetat ne laitteeseen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
Pikapakastustoiminto on kytketty.
Katso kohta "Pikapakastustoiminto".
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Pakastimen lämpötila
on liian alhainen tai
korkea.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten
jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Voit pyytää lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen yhteystiedot kuluttujaneuvonnasta, jonka puhelinnumero löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2.
3.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
38
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus
815 mm
Leveys
596 mm
Syvyys
550 mm
Tilavuus (netto)
98 litraa
Sulatusjärjestelmä
manuaalinen
Tekniset tiedot on
merkitty laitteen sisälle, vasemmalle
puolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
Pakastustehon tähtimerkintä
Käyttöönottoaika
29 tuntia
Pakastusteho
18 kg/24 h
Energiankulutus
0,542 kWh/24 h
Äänitaso
38 dB(A)
Energialuokka
A+
Asennus
Huomio Lue huolellisesti
turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi
ja laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi ennen kuin aloitat laitteen
asennuksen.
Tärkeää Lue asennusohjeet.
Sijoituspaikka
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin),
mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa
ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
T
+16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
SUOMI
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
39
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
, ovat kierMateriaalit, joissa on symboli
rätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin
materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä
takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset,
esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että
laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja
että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden
ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät
IKEA:n omistukseen.
SUOMI
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko
korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään
jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot,
ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot
mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus,
epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja
ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset,
näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden
osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa
valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
40
• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista
kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen
asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät
takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun
kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus
takuun rajoissa on olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on
asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu
niiden mukaisesti.
SUOMI
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun
IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto
ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä
tietoja:
– IKEA-keittiön yleinen asennus,
– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
41
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.
Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa
mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan
laitteen numero. Ennen kuin soitat meille,
ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan
takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on
mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero
(8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.
SVENSKA
42
Innehåll
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
När maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
42
44
45
46
46
47
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
48
49
51
51
52
52
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda kylen/frysen på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder kylen/frysen har
god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning
och se till att den följer med kylen/frysen
om den flyttas eller säljs, så att alla som använder kylen/frysen får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser
och följer säkerhetsföreskrifterna i denna
bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte
för skador orsakade av att föreskrifterna
inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt
fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap,
om de inte instrueras och övervakas av
en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder kylen/frysen för att säkerställa att de
inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen som möjligt)
och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller
löper risk att bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre kyl/
frys som har en fjäderbelastad spärr i
dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den
gamla kylen/frysen. Då finns det ingen
risk att kylen/frysen blir en dödsfälla för
barn.
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Denna kyl/frys är endast avsedd för användning i hemmet.
• Kylen/frysen är avsedd för förvaring av
matvaror och drycker i ett normalt hushåll
enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i kylen/frysen, t.ex. en glassmaskin,
såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
SVENSKA
• Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av kylen/frysen.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och
antändande källor
– ventilera noga rummet där kylen/frysen står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna produkt
på något sätt. En skadad nätkabel kan
orsaka kortslutning, brand och/eller
elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex.
nätkabel, stickkontakt, kompressor) får
endats bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad
servicepersonal.
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av kylens/frysens baksida.
En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig
när kylen/frysen har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Kylen/frysen får inte användas utan
att lampglaset 10) sitter på plats över
den inre belysningen.
Denna kyl/frys är tung. Var försiktig när
du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket,
och ta inte i dem, med våta eller fuktiga
händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
Se till att kylen/frysen inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna11) som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkten. De
lämpar sig inte som rumsbelysning.
10) I förekommande fall.
11) Om produkten har en lampa
12) Om kylen/frysen är frostfri.
43
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i kylen/frysen.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i kylen/frysen eftersom de kan
explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. 12)
• Fryst mat får inte frysas om när den har
tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från kylens/frysens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera
och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
Underhåll och rengöring
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en
plastskrapa.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp kylen/frysen och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador.
Anslut inte kylen/frysen om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare (se "Service") och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter kylen/
frysen så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
SVENSKA
44
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt kylen/frysen, annars överhettas
den. För att erhålla tillräcklig ventilation,
följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör kylens/frysens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med kylens/frysens varma delar
(kompressor, kondensor).
• Kylen/frysen får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när
kylen/frysen har installerats.
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon
gas som kan skada ozonlagret. Kylen/frysen får inte kasseras tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet
innehåller brandfarliga gaser: kylen/frysen
skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala
myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn.
Material i denna kyl/frys som är märkta
kan återvinnas.
med symbolen
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på kylen/frysen skall utföras av en behörig elektriker
eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad
och endast originaldelar får användas.
Servicenumren anges i serviceinformationen.
Produktbeskrivning
Läs bruksanvisningen noga innan produkten används.
1
6
2
3
5
4
1 Låda (för förvaring av frusen mat och
infrysning av färska produkter)
2 Låda (för förvaring av frusen mat och
infrysning av färska produkter)
3 Låda (enbart för förvaring)
4 Låda (enbart för förvaring)
5 Kontrollpanel
6 Typskylt
SVENSKA
45
Kontrollpanel
1
2
1
2
3
4
Nätindikering
Temperaturreglage
Kontrollampa för Snabbinfrysning
Knapp för snabbinfrysning
Knapp för återställning av larm
5 Larmindikering
Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till en
medelhög inställning.
3. Nätindikeringen tänds och en ljudsignal
avges i 2 sekunder för att indikera att
produkten är strömförsörjd.
4. Larmindikeringen blinkar och larmsignalen aktiveras för att indikera att temperaturen i produkten är för hög.
5. Tryck på snabbinfrysningsknappen så
avaktiveras larmsignalen.
6. Tryck en gång till på snabbinfrysningsknappen så tänds kontrollampan för
snabbinfrysning. Frysen aktiveras.
Stänga av
1. För att stänga av produkten vrids temperaturreglaget till "O"-läget och en
ljudsignal hörs i bara 2 sek.
2. Nätindikatorn slocknar.
Temperaturreglering
Temperaturen inuti produkten kontrolleras
av temperaturreglaget som sitter nertill på
skåpet.
3
4
5
Gör följande för att använda produkten:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i
produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering.
Funktionen för snabbinfrysning
Du kan aktivera snabbinfrysningsfunktionen
genom att trycka på snabbinfrysningsknappen.
Kontrollampan för snabbinfrysning tänds.
Du kan när som helst stänga av funktionen
genom att trycka på snabbinfrysningsknappen.
Snabbinfrysningslampan släcks.
Temperaturlarm
Om temperaturen i frysen har stigit så
mycket att säker förvaring av frysta livsmedel inte längre är säkerställd (till exempel
på grund av ett strömavbrott) blinkar larmindikeringen och larmet ljuder.
1. Stäng av larmet genom att trycka på
snabbinfrysningsknappen.
Snabbinfrysningsknappen tänds.
Larmindikeringen blinkar tills önskad
temperatur uppnåtts igen.
SVENSKA
2.
46
Snabbinfrysningsknappen kan slås ifrån
så snart larmindikeringen slocknar.
Snabbinfrysningsknappen släcks.
När frysen slås på för första gången
blinkar larmindikeringen tills temperaturen sjunkit till en nivå som är säker för förvaring av frysta livsmedel.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder kylen/frysen första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den
typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar kylens/frysens ytfinish.
Daglig användning
Tillbehör
Frysblock
x1
Isbricka
x1
Isskrapa
Infrysning av färska livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
Fast Freeze -funktionen minst 24 timmar innan livsmedlet som skall frysas placeras i
frysfacket.
Placera de färska livsmedlen som skall frysas i de två övre facken.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten, som
sitter på produktens insida.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under denna period.
När infrysningen är klar efter 24 timmar,
återgå till önskad temperatur (se avsnittet
"Temperaturreglering").
Fryskalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
x1
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
SVENSKA
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror
på matvarans kvalitet och behandling före
infrysningen.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt kylen/frysen stå på i
minst två timmar med en hög inställning innan du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under
"Temperaturökningstid", måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
47
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
Kylackumulatorer
En kall ackumulator medföljer i frysen. Den
förlänger tiden som mat kan förvaras om
det blir strömavbrott eller haveri.
Tillverkning av isbitar
Denna kyl/frys är utrustad med en bricka
för tillverkning av isbitar.
1. Fyll brickan med vatten.
2. Placera brickan i frysfacket.
Viktigt Använd inga metallinstrument för att
plocka ut brickan ur frysen.
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur
beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Råd och tips
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
• Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation
och luftutsläpp vid produktens bas och
vid produktens bakvägg. Täck aldrig för
ventilationsöppningar.
• Ställ inte in varm mat i produkten. Låt
varm mat kallna först.
Tips om infrysning
Här följer några tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina
endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta
maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
SVENSKA
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja kylens/
frysens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
48
• Transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan du utför någon
form av underhåll.
Kylenheten i denna kyl/frys innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför
endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Varning Tillbehören och andra delar
av kylen/frysen är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i
produkten.
Använd aldrig starka rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en
stark lukt.
Ta en gång om året bort ventilationsgallret
i botten på produkten och dammsug luftkanalerna rena. Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i kylen/frysen. Vi rekommenderar därför att kylens/frysens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett
milt diskmedel.
Anslut kylen/frysen till eluttaget igen efter
rengöringen.
Avfrostning av frysen
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.
Viktigt Frosta av frysen när frostlagret har
en tjocklek på cirka 3–5 mm.
Gör enligt följande för att avlägsna frosten:
1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg
dem på en sval plats.
3. Låt frysdörren stå öppen.
4. Ta ut de tre stora lådorna.
5. Avfrostningen kan påskyndas genom
att ställa skålar med hett vatten (ej kokande) i frysen.
SVENSKA
6.
7.
8.
9.
49
När avfrostningen är klar tas vattnet
som samlats upp i bottenlådan bort och
torka av insidan ordentligt.
Slå på produkten.
Ställ termostatreglaget på medelhög
inställning och kör produkten i minst två
timmar på snabbinfrysningsläget.
Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.
Varning Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa av frost
från evaporatorn, eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda
avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturökning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som
de kan förvaras utan säkerhetsrisk.
2.
3.
4.
Rengör ventilationsgallret (2).
Dra ut luftriktaren (3).
Rengör den nedre delen av produkten
med en dammsugare.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om kylen/
frysen inte skall användas under en längre
tidsperiod:
1. Koppla loss kylen/frysen från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta, om tillämpligt.
4. Rengör kylen/frysen och alla tillbehör.
5. Låt dörrarna stå på glänt så att inte
dålig lukt bildas.
Om kylen/frysen lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.
Rengöra luftkanalerna
3
1.
2
1
Ta bort sockeln (1), sedan ventilationsgallret (2).
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Ta ur stickkontakten från
eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan
kompetent person får utföra felsökning som
inte beskrivs i denna bruksanvisning.
Viktigt Vissa ljud hörs under normal
användning (kompressor, cirkulation av
köldmedel).
SVENSKA
50
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten har inte installerats korrekt.
Kontrollera att produkten står
stadigt (alla fötterna skall ha
kontakt med golvet).
Produkten fungerar
inte. Nätindikatorn blinkar inte.
Produkten har stängts av.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Produkten får ingen ström.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget.
Kontakta en behörig elektriker.
Nätindikatorn blinkar.
Produkten fungerar inte korrekt.
Kontakta en behörig elektriker.
Larmindikeringen blinkar.
Temperaturen i frysen är för
hög.
Se avsnittet "Larm för övertemperatur"
Larmsignalen ljuder
Temperaturen i frysen är för
hög.
Se avsnittet "Larm för övertemperatur"
Kompressorn går oavbrutet.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
Snabbinfrysningsfunktionen
är aktiverad.
Se avsnittet "Funktionen Snabbinfrysning".
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Temperaturen i frysen
är för låg/hög.
Kontakta vår serviceavdelning om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller. Du finner en lista i
slutet på denna bruksanvisning.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2.
3.
Justera dörren vid behov. Se monteringsanvisningarna.
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta kundtjänst.
SVENSKA
51
Tekniska data
Mått
Höjd
815 mm
Bredd
596 mm
Djup
550 mm
Volym (netto)
98 Liter
Avfrostningssystem
Manuellt
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter
till vänster inne i kylskåpet samt på
energietiketten.
Stjärnmärkning
Temperaturökningstid
29 timmar
Infrysningskapacitet
18 kg/24 timmar
Energiförbrukning
0,542 kWh/24
timmar
Bullernivå
38 dB (A)
Energiklass
A+
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och
för att du skall kunna använda kylen/
frysen på korrekt sätt, läs noga igenom
avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du
installerar kylen/frysen.
Viktigt Se monteringsanvisningarna för
installationen.
Placering
För att säkerställa bästa prestanda, installera kylen/frysen på säkert avstånd från
värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luften
kan cirkulera fritt runt kylens/frysens baksida.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med
klimatklassen som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till +32 °C
N
+16 °C till +32 °C
ST
+16 °C till +38 °C
T
+16 °C till +43 °C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med kylens/frysens märkdata som
anges på typskylten.
SVENSKA
Kylen/frysen måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för
detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta kylen/frysen till en
separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
52
Denna kyl/frys uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
kan
Material märkta med symbolen
återvinnas. Kassera förpackningsmaterialet
i lämpliga behållare för återvinning.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA
före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes
hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet
"Vad täcks inte av denna garanti?". Under
garantiperioden skall kostnaderna täckas
för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten
är tillgänglig för reparation utan speciella
utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks
av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer
(Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir
IKEAs egendom.
SVENSKA
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada
orsakad av kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada
orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och
färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller
diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av
produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan
auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
53
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till
någon annan adress, ansvarar inte IKEA
för eventuella skador som uppstår under
transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress
täcker garantin eventuella skador som
uppstår under denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten
enligt villkoren i denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist
som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till
land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En
skyldighet att utföra service inom ramen för
garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket
framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna
och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
SVENSKA
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar /
beskrivningar som relaterar till:
– IKEAs övergripande köksinstallation,
– anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar
måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
54
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.
Viktigt För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du använder
det specifika telefonnummer som listas i
slutet av denna handbok. Använd alltid
telefonnumret i den handbok som avser
produkten du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga koden) till
hands för aktuell produkt.
Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och
krävs för att garantin skall gälla. Observera
att försäljningskvittot också anger IKEA:s
produktnamn och artikelnummer (8-siffrig
kod) för varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
55
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
0700 10 218
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Deutschland
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Italia
Κυπρος
Magyarország
Nederland
Norge
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
0212121224
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
0207 85 1000
Kotimaan puhelun hinta
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
United Kingdom
211621419-A-102011
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-499752-2
Download PDF

advertising