Progress | PKU0841 | User manual | Progress PKU0841 Brugermanual

brugsanvisning
istruzioni per l’uso
bruksanvisning
manual de instrucciones
Køleskab
Frigorifero
Kjøleskap
Frigorífico
PKU0841
2 progress
INDHOLD
Om sikkerhed
Betjening
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
2
4
4
4
5
Vedligeholdelse og rengøring
6
Hvis noget går galt
8
Tekniske data
10
Installation
10
Skån miljøet
10
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er
fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det
bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger
apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først
har instrueret dem eller har kontrolleret,
at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget:
Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det.
Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de
er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport
og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør for at undgå
fare.
1. Netledningen må ikke forlænges.
progress 3
•
•
•
•
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er
let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet ikke sidder på1)
den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer 2)I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus')
i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
1) Hvis skabet er forsynet med lampedæksel
2) Hvis pæren er aktuel.
3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen.
4) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der
vand i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen
for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).4)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
4 progress
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i
henhold til gældende bestemmelser.
Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De
materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanvendes.
med symbolet
BETJENING
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er
høj eller skabet er helt fyldt, og
termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der
dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
højere temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
Vigtigt I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
progress 5
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Nederste og øverste hylde i døren kan nemt
tages af, når skabet skal rengøres grundigt.
Vigtigt dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette land skal
køleskabets nederste afdeling være forsynet med en særlig enhed (se tegningen),
der viser den koldeste zone i denne.
Isætning af hylder i dør
Modellen er udstyret med en variabel opbevaringskasse, som er placeret under et hylderum i døren og kan skubbes til side.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes
gennem spiralerne eller rørene. Det er
normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren.
Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt
fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker
kan der høres et svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim
eller is på fordamperen. Hvis det sker,
sættes knappen på en lavere indstilling,
så den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
6 progress
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især
hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle
hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller
polyætylenposer, så luften holdes bedst
muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver
ikke at lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
skab, skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger
• Skyl, og tør grundigt af.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Rengør de indvendige flader og tilbehørsdele med varmt vand tilsat soda (5 ml til
0,5 liter vand)
Tag ventilationsristen i apparatets sokkel af
en gang om året, og støvsug luftkanalerne.
progress 7
Det øger apparatets ydeevne og sparer
strøm.
Bemærk Undgå at beskadige
kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand (F) sidder under
salatskufferne. Det skal jævnlig renses, så
vandet ikke løber over og drypper ned på
maden i skabet. Brug den medfølgende
special-flaskerenser (P), der sidder i afløbshullet ved leveringen.
P
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
3. Åbn døren.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendig.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne indstilling i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
Advarsel Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fordamperen. Det kan beskadige den.
Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen, medmindre de
er anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget
under afrimningen, kan det forkorte
deres holdbarhed.
Rengøring af luftkanaler
1. Fjern soklen (1) og derefter ventilationsristen (2);
2. Rens ventilationsristen.
3. Træk forsigtigt luftledepladen (3) ud, og
se efter, at der ikke er efterladt vand fra
afrimningen.
4. Støvsug apparatets nederste del.
F
3
2
1
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim rundt om
øverste afdeling.
Vigtigt Fryseren skal afrimes, når laget af
rim er 3-5 mm tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
8 progress
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.
Vigtigt Hvis der skal være tændt for
skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en
autoriseret installatør eller anden fagmand.
Fejl
Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Mulig årsag
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Ingen strøm til apparatet. Der er
ingen strøm på stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat i den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget.
Se "Udskiftning af pære".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
For høj temperatur i madvarer.
Lad madvaren køle ned til stuetemperatur, før den sættes i skabet.
For høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Under automatisk afrimning
smelter rim på bagpladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet.
Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke kan løbe ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Der er for meget vand i luftdeflektoren.
Rengør luftdeflektoren.
Temperaturen i skabet er
for lav.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se "Lukning af døren".
progress 9
Fejl
Mulig årsag
Løsning
For høj temperatur i madvarer.
Lad madvaren køle ned til stuetemperatur, før den sættes i skabet.
For store mængder mad lagt i
på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køleafdelingen er for høj.
Der er ingen cirkulation af kold
luft i apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af
kold luft i apparatet.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Madvarerne ligger for tæt på hinanden.
Læg madvarerne, så den kolde
luft kan cirkulere.
Der dannes for meget
rim.
Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se "Lukning af døren".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Udskiftning af pære
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Fjern skruen i lampedækslet.
3. Fjern lampedækslet (se ill.).
4. Udskift den brugte pære med en, der
har samme effekt, og som er specielt
beregnet til husholdningsapparater
(maks. styrke fremgår af lampedækslet).
5. Monter lampedækslet.
6. Stram skruen i lampedækslet.
7. Sæt stikket i stikkontakten.
8. Åbn døren. Se efter, at lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
10 progress
TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Temperaturstigningstid
13 t
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg,
samt af energimærket.
INSTALLATION
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres
for at forebygge ulykker, og sikre at det
bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på
et tørt, ventileret sted (garage eller kælder),
men fungerer bedst, hvis det står et sted,
hvor omgivelsernes temperatur svarer til
den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til + 32°C
ST
+16 °C til + 38°C
T
+16 °C til + 43 °C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
SKÅN MILJØET
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
progress 11
INDICE
Informazioni per la sicurezza
Uso dell'apparecchio
Primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
11
13
13
14
15
Pulizia e cura
16
Cosa fare se…
18
Dati tecnici
20
Installazione
20
Considerazioni ambientali
20
Con riserva di modifiche
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione e
del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le
avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è
importante garantire che tutte le persone
che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il
funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in
caso di vendita o trasloco, in modo che
chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle presenti istruzioni per l'utente, il produttore non
è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
fragili
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei
responsabili della loro sicurezza, oppure
sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori
della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile
all'apparecchio) e smontare lo sportello
per evitare che i bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi
dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più vecchio
avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali
chiusure prima di eliminare l'apparecchio
sostituito, per evitare che diventi una
trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
Avvertenza!
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da
incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la
conservazione domestica di alimenti e/o
bevande nelle modalità descritte nelle
presenti istruzioni.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri
mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno
del frigorifero, salvo quelle approvate per
tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas
naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
In caso di danneggiamento del circuito
refrigerante:
– Evitare fiamme libere e scintille
– Aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
12 progress
• È pericoloso cambiare le specifiche o
modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o
scosse elettriche.
Avvertenza! Tutti i componenti elettrici
(cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da
un tecnico certificato o da personale
d'assistenza qualificato al fine di evitare
di correre rischi.
•
•
•
•
1. Non collegare prolunghe al cavo di
alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o
danneggiare la spina, causandone il
surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve
trovarsi in una posizione accessibile.
4. Non tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il
collegamento potrebbe provocare
scosse elettriche o creare un rischio
di incendio.
6. Non accendere l’apparecchiatura se
non è installato il coprilampada5) della luce interna.
Quest'apparecchiatura è pesante. Prestare attenzione quando occorre spostarla.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti
riposti nel vano congelatore con le mani
bagnate o umide; il contatto potrebbe
provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Lampadine6) utilizzate in questa apparecchiatura solo lampadine speciali, selezionate per essere usate unicamente negli
elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione degli ambienti.
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili
nell'apparecchio, perché potrebbero
esplodere.
5) Se previsto nel modello.
6) Se è prevista la luce.
7) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost.
• Non collocare gli alimenti direttamente
contro l'uscita dell'aria nella parete posteriore. 7)
• Gli alimenti congelati non devono essere
ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore
dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la
conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative
istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché
creano pressione sul recipiente che può
esplodere danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature
da gelo se consumati immediatamente
dopo averli tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere
la brina dall'apparecchio. Usare un raschietto di plastica.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico
dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero.
Se necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Importante Per il collegamento elettrico,
seguire attentamente le istruzioni dei
paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi
che non presenti danni. Non collegare
l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al
negozio in cui è stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due ore
prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere
progress 13
•
•
•
•
una ventilazione sufficiente seguire le
istruzioni di installazione.
Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una
parete per evitare di toccare le parti calde
o di rimanervi impigliati (compressore,
condensatore), evitando così possibili
scottature.
L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile. 8)
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura
devono essere eseguiti esclusivamente
da elettricisti qualificati o da personale
competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas
che potrebbero danneggiare lo strato
di ozono nel circuito refrigerante o nei
materiali isolanti. L'apparecchio non
deve essere smaltito assieme ai rifiuti
urbani e alla spazzatura. La schiuma
dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va
eseguito secondo le prescrizioni vigenti
da richiedere alle autorità locali. Evitare
di danneggiare il gruppo refrigerante,
specialmente nella parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali
usati su questo apparecchio contrassono riciclabili.
segnati dal simbolo
USO DELL'APPARECCHIO
Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il termostato in senso orario fino a
una regolazione media.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "O".
Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe essere scelta tenendo a mente che la temperatura all'interno dell'apparecchio dipende
da:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di cibo conservato
• posizione dell'apparecchio.
Regolazione della temperatura
La temperatura è regolata automaticamente.
Per utilizzare l'apparecchio, procedere come segue:
• ruotare il termostato verso una regolazione bassa per un raffreddamento minimo.
• ruotare il termostato verso una regolazione alta per un raffreddamento massimo.
Importante Se la temperatura ambiente è
elevata o l'apparecchio è a pieno carico ed
è regolato su temperature minime, può
funzionare in continuo causando la
formazione di brina sulla parete posteriore.
In questo caso la manopola deve essere
regolata su una temperatura per consentire
lo sbrinamento automatico riducendo così il
consumo di energia.
Una regolazione media è in genere la
più adatta.
PRIMO UTILIZZO
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di sapone
neutro in modo a togliere il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
8) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica.
14 progress
Importante Non usare detergenti corrosivi
o polveri abrasive che danneggiano le finiture.
UTILIZZO QUOTIDIANO
Congelazione dei cibi freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e surgelati.
Per congelare cibi freschi non è necessario
cambiare la regolazione media.
Tuttavia, per un'operazione di congelamento più rapida, ruotare il termostato verso
una regolazione più alta per ottenere il massimo raffreddamento.
Importante In questa condizione la
temperatura del vano frigorifero può
scendere sotto 0°C. In questo caso
riportare il termostato verso una regolazione
più calda.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
Importante Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di durata superiore al
"tempo di salita" indicato nella tabella dei
dati tecnici, il cibo scongelato deve essere
consumato rapidamente o cucinato
immediatamente e quindi ricongelato (dopo
il raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati
possono essere scongelati nel vano frigorifero o a temperatura ambiente, in funzione
del tempo disponibile per questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere
cucinati ancora congelati, direttamente dal
congelatore: in questo caso la cottura durerà più a lungo.
Ripiani mobili
Le pareti del frigorifero sono equipaggiate
con una serie di guide che permettono di
collocare i ripiani nella posizione desiderata.
Posizionamento dei ripiani della porta
Il modello è dotato di un contenitore variabile per la conservazione, applicato sotto un
ripiano della porta, che è possibile far scorrere lateralmente.
Per una pulizia più accurata, i ripiani superiore ed inferiore della porta possono essere
rimossi e riposizionati con facilità
Importante questa apparecchiatura viene
venduta in Francia.
Per rispettare la normativa vigente in questo
paese, essa deve essere dotata di un particolare dispositivo, posto nella parte bassa
della cella frigo (vedi figura) per segnalare la
zona piu' fredda del vano.
progress 15
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il
funzionamento
• Quando il refrigerante viene pompato attraverso le bobine o le tubazioni si può
sentire un fievole gorgoglio e un borbottio. Non si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore è in funzione, viene pompato il refrigerante e si può sentire
un ronzio e un rumore pulsante dal compressore. Non si tratta di un'anomalia.
• La dilatazione termica potrebbe provocare uno schiocco improvviso. È un fenomeno naturale, non pericoloso. Non si
tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore si accende o si
spegne, si sente un lieve scatto del regolatore della temperatura. Non si tratta di
un'anomalia.
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non
lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il
termostato è impostato su una regolazione alta e l'apparecchio è a pieno carico, il
compressore può funzionare in continuo
causando la formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su una regolazione più
bassa per consentire lo scongelamento
automatico risparmiando così energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi
freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare
se emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di
politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste condizioni solo per uno o due giorni al
massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero
essere coperti e possono essere collocati
su qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite
accuratamente e collocate nell'apposito/i
cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti
in contenitori ermetici speciali o avvolti in
pellicole di alluminio o sacchetti di politene
per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate
e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale,
ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla
targhetta;
• il processo di congelamento dura 24 ore.
In questo periodo non aggiungere altro
cibo da congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima
qualità e accuratamente puliti;
16 progress
• preparare il cibo in piccole porzioni per
consentire un congelamento rapido e
completo e per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o
in politene e verificare che i pacchetti siano ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già congelato, per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a
lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, possono causare ustioni da congelamento della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a tenere traccia del tempo di conservazione;
Consigli per la conservazione dei
surgelati
Per ottenere i migliori risultati con questo
apparecchio:
• accertare che i cibi congelati commercialmente siano adeguatamente conservati
dal rivenditore;
• fare in modo che i cibi congelati siano
trasferiti dal negozio al congelatore nel
più breve tempo possibile;
• non aprire la porta frequentemente o lasciarla aperta più del tempo strettamente
necessario.
• Una volta scongelato, il cibo si deteriora
rapidamente e non può essere ricongelato.
• Non superare il periodo di conservazione
indicato dal produttore.
PULIZIA E CURA
Attenzione Staccare la spina
dell'apparecchio prima di eseguire
lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da
tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente:
• pulire l'interno dell'apparecchiatura e gli
accessori con acqua tiepida e bicarbonato di soda (5 ml in 0,5 litri d'acqua)
• ispezionare regolarmente le guarnizioni
della porta ed eliminare con un panno
umido lo sporco e i residui
• risciacquare e asciugare accuratamente.
Importante Evitare di tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
Per la pulizia dell'interno, non usare detergenti, polveri abrasive, prodotti con forti
profumazioni o cere lucidanti, che potrebbero danneggiare la superficie e lasciare un
odore intenso.
Una volta l'anno, rimuovere la griglia di ventilazione alla base dell'apparecchiatura e
pulire i condotti dell'aria con un aspirapolvere. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendo anche i consumi di energia.
Attenzione Evitare di danneggiare il
sistema refrigerante.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/danneggiare la plastica impiegata in
questo apparecchio. Per questo motivo si
raccomanda di pulire l'involucro esterno
dell'apparecchio solo con acqua calda con
un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Sbrinamento del vano frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del
vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento
giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchiatura, sopra il motocompressore, dove
evapora.
progress 17
È importante pulire periodicamente il foro di
scarico dell'acqua di sbrinamento (F), situato sotto il cassetto della verdura, per evitare
che l'acqua fuoriesca gocciolando sugli alimenti. Usare l'apposito utensile (P) già inserito nel foro di scarico.
P
F
elettrici o altri mezzi artificiali non
raccomandati dal produttore allo scopo
di accelerare il processo di
sbrinamento. Un innalzamento della
temperatura dei surgelati durante lo
sbrinamento può ridurre la loro durata
di conservazione.
Pulizia dei condotti dell'aria
1. Togliere prima la fascia di copertura (1)
e poi la griglia di ventilazione (2);
2. Pulire la griglia di ventilazione.
3. Tirare con attenzione il deflettore dell'aria per estrarlo (3), controllando che
non sia rimasta acqua dallo sbrinamento.
4. Pulire la parte inferiore dell'apparecchiatura con un aspirapolvere.
Sbrinamento del congelatore
È normale che intorno allo scomparto
superiore si formi, con il tempo, uno
strato di brina.
3
2
1
Importante Quando tale strato raggiunge
uno spessore di ca. 3-5 mm, il vano
congelatore deve essere sbrinato.
Procedere come segue:
1. Spegnere l'apparecchio.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in alcuni strati di carta di giornale e riporli in un
luogo fresco.
3. Aprire la porta.
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno.
5. Accendere l'apparecchio.
6. Impostare il regolatore di temperatura
al livello di massimo raffreddamento e
lasciare in funzione l'apparecchio per
due o tre ore.
7. Reintrodurre nel congelatore gli alimenti
precedentemente rimossi.
Avvertenza! Per rimuovere la brina
dall'evaporatore, non usare utensili
metallici appuntiti che possano
danneggiarlo. Non usare dispositivi
Periodi di inutilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per
un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete
elettrica
2. estrarre tutti gli alimenti
3. Sbrinare e pulire l'apparecchiatura e
tutti gli accessori
4. Lasciare le porte aperte per evitare la
formazione di odori sgradevoli.
Importante Se l'apparecchiatura rimane
accesa, farla controllare periodicamente per
evitare che gli alimenti si deteriorino in caso
di interruzione della corrente elettrica.
18 progress
COSA FARE SE…
Avvertenza! Prima della ricerca guasti,
estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono
essere eseguite esclusivamente da
elettricisti qualificati o da personale
competente.
Problema
L'apparecchio non funziona. La lampadina non
si accende.
Importante Durante l'uso, alcuni rumori di
funzionamento (come quelli del
compressore o del circuito refrigerante)
sono da considerarsi normali.
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchio.
La spina non è inserita correttamente nella presa di alimentazione.
Inserire correttamente la spina
nella presa di alimentazione.
L'apparecchio non riceve corrente. Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura
elettrica.
Rivolgersi a un elettricista qualificato.
La lampadina è in modalità
stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampadina è difettosa.
Fare riferimento alla sezione "Sostituzione della lampadina".
La temperatura non è impostata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Fare riferimento alla sezione
"Chiusura della porta".
La porta viene aperta troppo frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo di
apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di conservare gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura
ambiente.
La temperatura ambiente è troppo alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
Sul pannello posteriore
del frigorifero scorre acqua.
Durante lo sbrinamento automatico, la brina che si forma sul
pannello posteriore si scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
All'interno del frigorifero
scorre acqua.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono all'acqua di scorrere nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti a diretto contatto con il pannello posteriore.
Sul pavimento scorre acqua.
Nel deflettore dell'aria è presente
troppa aria.
Pulire il deflettore dell’aria.
La temperatura all'interno dell'apparecchio è
troppo bassa.
Il regolatore della temperatura
non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La lampadina non si accende.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
progress 19
Problema
La temperatura all'interno dell'apparecchio è
troppo alta.
Possibile causa
Soluzione
Il regolatore della temperatura
non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
La porta non è chiuso correttamente.
Fare riferimento alla sezione
"Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di conservare gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura
ambiente.
Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti poco alla
volta.
La temperatura nel vano
frigorifero è troppo alta.
L'aria fredda non circola correttamente all'interno dell'apparecchio.
Adottare le misure necessarie per
garantire una corretta circolazione
dell'aria fredda.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
I prodotti sono troppo vicini tra
loro.
Disporre i prodotti in modo da
consentire una corretta circolazione dell'aria fredda.
Si forma troppa brina.
Gli alimenti non sono avvolti correttamente.
Avvolgere correttamente gli alimenti.
La porta non è chiuso correttamente.
Fare riferimento alla sezione
"Chiusura della porta".
Il regolatore della temperatura
non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
Sostituzione della lampada
1. Staccare la spina dalla presa.
2. Rimuovere la vite dalla copertura della
lampada.
3. Rimuovere la copertura della lampada
(vedere l'illustrazione).
4. Sostituire la lampada usata con una
nuova con la stessa potenza e studiata
in modo specifico per gli elettrodomestici. (la potenza massima è indicata
sulla copertura della lampada).
5. Installare la copertura della lampada.
6. Serrare la vite della copertura della lampada.
7. Collegare la spina alla presa.
8. Aprire la porta. Accertare che la lampada si accenda.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
della porta difettose. Contattare il Centro di assistenza locale.
20 progress
DATI TECNICI
Nicchia di incasso
Altezza
815 mm
Larghezza
596 mm
Profondità
550 mm
Tempo di risalita
13 h
Tensione
230-240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
del modello, applicata sul lato sinistro inter-
no dell'apparecchiatura, e sull'etichetta dei
valori energetici.
INSTALLAZIONE
Leggere con attenzione le "Informazioni
per la sicurezza" per la vostra sicurezza
e per il corretto funzionamento
dell'apparecchio prima di procedere
all'installazione.
Luogo d'installazione
Questa apparecchiatura può essere installata in un luogo asciutto e ben ventilato (garage o una cantina); tuttavia, per ottenere
prestazioni ottimali è consigliabile installarlo
in un luogo la cui temperatura ambiente
corrisponda alla classe climatica indicata
sulla targhetta del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a 32°C
N
da +16°C a 32°C
ST
da +16°C a 38°C
T
da +16°C a 43°C
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete
elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazione è
dotata di un contatto a tale scopo. Se la
presa della rete elettrica domestica non è
collegata a massa, collegare l'apparecchio
ad una massa separata in conformità alle
norme relative alla corrente, consultando un
elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Provvedendo a smaltire questo
prodotto in modo appropriato, si
contribuisce a evitare potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute, che potrebbero derivare da uno
smaltimento inadeguato del prodotto. Per
informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
progress 21
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Bruk
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
21
23
23
23
24
Stell og rengjøring
25
Hva må gjøres, hvis...
27
Tekniske data
29
Montering
29
Miljøhensyn
29
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler
før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og
ulykker er det viktig at du sørger for at alle
som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som
er forårsaket av at instruksjonene ikke er
blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av apparatet
av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og
fjern døren for å forhindre at lekende barn
kan få elektrisk støt eller kan lukke seg
selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før du
kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig
husholdning, slik som beskrevet i denne
bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som
likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir
skadet under transport og installasjon av
skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
endre dette produktet på noen måte. All
skade på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
22 progress
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor)
må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.
•
•
•
•
1. Strømledningen må ikke forlenges.
2. Pass på at støpselet ikke klemmes
eller skades bak på produktet. Et
sammenklemt eller skadet støpsel
kan overopphetes og medføre brann.
3. Pass på at du kan komme til produktets støpsel.
4. Ikke trekk i strømledningen.
5. Ikke sett i støpselet hvis kontakten er
løs. Det er fare for elektrisk støt eller
brann.
6. Dette produktet må ikke brukes uten
lampedeksel9) til innvendig belysning.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når det flyttes.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, for
dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
Unngå å utsette produktet for direkte sollys over lengre tid.
Lyspærer10) som brukes i dette produktet er spesialpærer beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til
rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen.11)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan
skade apparatet.
9) Hvis lampedekselet skal brukes
10) Hvis produktet er utstyrt med lys
11) Hvis apparatet er frostfritt (Frost Free).
12) Hvis produktet er utstyrt med vanntilkobling.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert,
vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene
for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der
du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet
overopphetes. Følg instruksjonene som
gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå
inn mot en vegg, slik at det unngås at
man kan berøre eller komme i kontakt
med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må bare kobles til drikkevannsforsyning.
12)
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette ap-
progress 23
paratet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sam-
men med alminnelig husholdningsavfall.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet
, kan
som er merket med symbolet
gjenvinnes.
BRUK
Slå på
Sett støpselet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å
slå apparatet av.
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå større kjøleeffekt.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i apparatet avhenger av følgende når du
velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Viktig Dersom romtemperaturen er høy
eller det oppbevares store mengder
matvarer og apparatet er innstilt på laveste
temperatur, vil apparatet muligens gå
kontinuerlig. Dermed kan det danne seg rim
på bakveggen. I så fall må bryteren stilles
på en høyere temperatur, slik at den
automatiske avrimingsfunksjonen aktiveres
og energiforbruket dermed reduseres.
FØRSTE GANGS BRUK
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for
å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade overflaten.
DAGLIG BRUK
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og
dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre middelsinnstillingen for å fryse inn ferske matvarer.
Men for at innfrysingsprosessen skal gå raskere, kan du dreie termostatbryteren på en
høyere innstilling for å oppnå maksimal kjøling.
Viktig I denne tilstanden kan temperaturen
i kjøleseksjonen falle til under 0°C. Dersom
dette skjer, kan du sette termostatbryteren
tilbake til en varmere innstilling.
24 progress
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn
matvarer.
Plassere dørhyllene
Modellen er utstyrt med en regulerbar oppbevaringsboks som er festet under en av
dørhyllene og som kan skyves sidelengs.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lengre enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under "stigetid", må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling)
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall
tar tilberedningen lengre tid.
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.
Ved grundig rengjøring kan den øvre og
nedre hyllen i døren lett tas ut og settes på
plass igjen
Viktig Dette apparatet selges i Frankrike.
Ifølge bestemmelsene der må det utstyres
med en spesialinnretning (se figur) i det nederste rommet for å indikere den kaldeste
sonen i apparatet.
NYTTIGE TIPS OG RÅD
Normale driftslyder
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom
spolekretsen eller rørledningene. Dette er
normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du hører
en summe- og pulserende lyd fra kompressoren. Dette er normalt.
progress 25
• Den termiske utvidingen kan forårsake en
plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke
farlig fysisk fenomen. Dette er normalt.
• Når kompressoren slås på eller slås av,
hører du et lavt "klikk" fra termostaten.
Dette er normalt.
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen
lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og
apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det
dannes rim eller is på fordamperen. Hvis
dette skjer, dreies termostatbryteren til en
lavere innstilling, slik at apparatet avrimes
automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som
helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å
holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket og
bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er godt
innpakket.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne
perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• Påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken.
• Påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid.
• Døren må ikke åpnes for ofte, og ikke stå
åpen lenger enn nødvendig.
• Når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
Obs Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du starter enhver
rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og
26 progress
påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehør med mildt
såpevann.
• Kontroller dørpakningene regelmessig,
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Én gang hvert år bør du ta av ventilasjonsristen i bunnen av apparatet og rengjøre luftekanalene med støvsuger. Dette gjør at
apparatets ytelse blir bedre, og du sparer
strøm.
Obs Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt
litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper. Smeltevannet
ledes ut gjennom et avløpsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre avløpshullet (F), som
sitter under grønnsaksskuffene, for smeltevann med jevne mellomrom for å hindre at
vannet renner over og drypper ned på maten i skapet. Bruk spesialrenseren (P) som
følger med og som allerede er satt inn i avløpshullet.
P
F
Avriming av fryseren
Det vil alltid danne seg en viss mengde
rim på frysehyllene og i området øverst
i seksjonen.
Viktig Avrim fryseren når rimlaget er blitt
ca. 3-5 mm tykt.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå apparatet av.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og plasser dem
på et kaldt sted.
3. Åpne døren.
4. Tørk innsiden av apparatet grundig når
avrimingen er ferdig.
5. Slå apparatet på.
6. Still termostatbryteren på maksimal kjøling, og la apparatet gå i to eller tre timer med denne innstillingen.
7. Legg matvarene inn i seksjonen igjen.
Advarsel Du må aldri bruke skarpe
metallredskaper for å skrape rim av
fordamperen, for den kan bli skadet.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsenten har
anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen
raskere. Dersom temperaturen stiger i
de frosne matvarepakkene under
avrimingsprosessen, kan sikker
oppbevaringstid bli kortere.
Rengjøre luftkanalene
1. Ta av sokkelen (1) og deretter ventilasjonsgitteret (2);
2. Rengjøre ventilasjonsgitteret.
progress 27
3. Trekk luftfordeleren (3) forsiktig ut og
kontroller at det ikke er igjen noe vann
fra avrimingen.
4. Rengjør den nederste delen av produktet med støvsuger.
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere
tid tas følgende forholdsregler:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten
2. fjern alle matvarer
3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret
4. la døren/dørene stå åpen for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.
Viktig Dersom du lar apparatet være i drift,
bør du be noen om å kontrollere det fra tid
til annen for å unngå at matevarene blir
ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
3
2
1
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Advarsel Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen må kun
utbedres av autorisert elektriker eller
godkjent serviceverksted.
Problem
Produktet virker ikke.
Lampen virker ikke.
Lampen lyser ikke.
Kompressoren arbeider
hele tiden.
Viktig Produktet lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av
kjølevæske).
Mulig årsak
Løsning
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i
stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten.
Produktet får ikke strøm. Det er
ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk produkt til
stikkontakten for å sjekke om den
er strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er ikke riktig innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn
nødvendig.
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem inn.
28 progress
Problem
Mulig årsak
Løsning
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
Det renner vann på bakveggen inne i kjøleskapet.
Rimet på bakveggen tiner under
den automatiske avrimingen.
Dette er normalt.
Det renner vann inn i kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Innholdet i skapet hindrer at vannet renner ned i oppsamlingsbeholderen.
Kontroller at innholdet i skapet ikke berører bakveggen.
Det renner vann ut på
gulvet.
Det er for mye vann i luftfordeleren.
Rengjør luftfordeleren.
Temperaturen i produktet er for lav.
Termostaten er ikke riktig innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Temperaturen i produktet er for høy.
Termostaten er ikke riktig innstilt.
Still inn på en lavere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem inn.
Det er lagt inn for mye mat på en
gang.
Legg inn færre matvarer samtidig.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Det sirkulerer ikke kald luft i produktet.
Pass på at den kalde luften kan
sirkulere i produktet.
Temperaturen i fryseren
er for høy.
Matvarene ligger for tett inntil
hverandre.
Plasser matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere.
Det er for mye rim.
Maten er ikke skikkelig innpakket.
Pakk inn maten skikkelig.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Termostaten er ikke riktig innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Skifte lyspære
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Skru skruen ut av lampedekselet.
3. Fjern lampedekselet (se figur).
4. Bytt ut den brukte pæren med en ny
pære med samme effekt beregnet spesielt for husholdningsapparater. (maks.
styrke er angitt på lampedekselet).
5. Sett lampedekselet på igjen.
6. Stram skruen på lampedekselet.
7. Sett støpselet inn i stikkontakten.
8. Åpne døren. Påse at lampen tennes.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
progress 29
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
"Montering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt kundeservice.
TEKNISKE DATA
Nisjens mål
Høyde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Stigetid
13 t
Nominell spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet
og på energietiketten.
MONTERING
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Plassering
Dette skapet kan også plasseres i et tørt,
godt ventilert rom innendørs (garasje eller
en kjeller), men for optimal effekt bør det
plasseres på et sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer
med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiver.
MILJØHENSYN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
30 progress
ÍNDICE DE MATERIAS
Información sobre seguridad
Funcionamiento
Primer uso
Uso diario
Consejos útiles
30
32
32
33
34
Mantenimiento y limpieza
35
Qué hacer si…
37
Datos técnicos
39
Instalación
39
Aspectos medioambientales
39
Salvo modificaciones
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de
instalarlo y utilizarlo por primera vez lea
atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para
evitar errores y accidentes, es importante
que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su
funcionamiento y de las características de
seguridad. Conserve estas instrucciones y
no olvide mantenerlas junto al aparato en
caso de su desplazamiento o venta para
que quienes lo utilicen a lo largo de su vida
útil dispongan siempre de la información
adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga
las normas de seguridad indicadas en estas
instrucciones, ya que el fabricante no se
hace responsable de daños provocados
por omisiones.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado
para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o
mental, o con experiencia y conocimiento
insuficientes, a menos que una persona
responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el
electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los
niños al jugar puedan sufrir descargas
eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de muelle
(pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que
se convierta en una trampa mortal para
niños.
Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.
• El aparato está diseñado para conservar
los alimentos y bebidas de una vivienda
normal, como se explica en este folleto
de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso
de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas para hacer helados) dentro de
los aparatos de refrigeración, a menos
que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata de
un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es
inflamable.
Durante el transporte y la instalación del
aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
progress 31
• Es peligroso alterar las especificaciones o
modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un
incendio o una descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un técnico
autorizado o personal de reparaciones
profesional a fin de evitar riesgos.
•
•
•
•
1. El cable de alimentación no se debe
prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un
incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de
descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la tapa
de la bombilla13) para la iluminación
interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir
abrasión de la piel o quemaduras por
congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas14) que se utilizan en este
aparato son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en
aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre
las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en
el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.
15)
13) Si está previsto el uso de la tapa de la bombilla.
14) Si está previsto el uso de bombilla.
15) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).
• Los alimentos que se descongelen no
deben volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se
adquieren ya envasados, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato
sobre el almacenamiento. Consulte las
instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con
gas en el congelador, ya que se genera
presión en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados
directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el
enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el
hielo del aparato. Utilice un raspador
plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe
del agua descongelada del frigorífico. Si
es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará
en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión
eléctrica, siga atentamente las
instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que
no tiene daños. No conecte el aparato si
está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo
adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos
horas antes de conectar el aparato, para
permitir que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que de lo
contrario se produce recalentamiento.
32 progress
•
•
•
•
Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a
la instalación.
Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una
pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y
se produzcan quemaduras.
El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
Asegúrese de que es posible acceder al
enchufe después de instalar el electrodoméstico.
Realice la conexión sólo con el suministro
de agua potable. 16)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este
electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el
circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe
desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de
refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor.
Los materiales de este aparato marcason reciclables.
dos con el símbolo
FUNCIONAMIENTO
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha, a un ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse
teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Importante Si la temperatura ambiente es
elevada o el aparato está totalmente lleno y
se ha ajustado a las temperaturas más
bajas, puede mantenerse en marcha de
manera continua provocando la formación
de escarcha en la pared posterior. En tal
caso, el mando debe colocarse a
temperatura más elevada para permitir la
descongelación automática y reducir así el
consumo energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
PRIMER USO
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes
internas con agua tibia y jabón neutro, a fin
de eliminar el característico olor de nuevo y
secarlas luego cuidadosamente.
16) Si está prevista una conexión de agua.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado
progress 33
USO DIARIO
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado
para la congelación de alimentos frescos y
para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación
más rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste más alto para obtener el frío
máximo.
Importante En esa situación, la
temperatura del compartimento frigorífico
puede descender por debajo de 0 °C. En
ese caso, sitúe el regulador de temperatura
en un ajuste menos frío.
Almacenamiento de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por primera
vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante 2 horas con
un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.
Colocación de los estantes de la puerta
El modelo están equipado con una caja de
almacenamiento variable deslizable lateralmente situada bajo un compartimiento de
estante de puerta.
Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo,
por un corte del suministro eléctrico, si la
interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características
técnicas bajo "tiempo de elevación", los
alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar (después
de que se hayan enfriado).
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento frigorífico o a
temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas
congeladas, tomadas directamente del
congelador; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
guías para colocar los estantes del modo
que se prefiera.
Para una limpieza más a fondo, los estantes superior e inferior de la puerta pueden
desmontarse y colocarse fácilmente.
Importante este aparato está autorizado
para su venta en Francia.
En conformidad con la normativa válida en
dicho país, deberá ir provisto de un dispositivo especial (consulte la figura) situado en
el compartimiento inferior del frigorífico para
indicar la zona más fría del mismo.
34 progress
CONSEJOS ÚTILES
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante circula a través del circuito de refrigeración o tuberías. Esto es correcto.
• Cuando el compresor está en marcha, el
refrigerante es bombeado a través de todo el circuito y el compresor emite un
zumbido o un sonido intermitente. Esto
es correcto.
• La dilatación térmica puede provocar un
repentino crujido. Es un fenómeno físico
natural que no representa riesgo alguno.
Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura emite
un chasquido débil. Esto es correcto.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente
necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la
temperatura del aparato se ha ajustado
en los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de
manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de
temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en el consumo eléctrico.
Consejos para la refrigeración de
alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de
plástico y colóquela en el estante de vidrio,
sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese
modo durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los
debe cubrir y puede colocarlos en cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales
suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos
en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se
colocarán en el estante para botellas de la
puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los
ajos, si no están empaquetados, no deben
guardarse en el frigorífico.
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder
aprovechar al máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24
horas. Durante ese periodo no deben
añadirse otros alimentos para congelación;
progress 35
• congele sólo productos alimenticios de
máxima calidad, frescos y perfectamente
limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera
rápida y total, así como para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor
que los grasos; la sal reduce el tiempo de
almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente
después de retirarlo del compartimento
congelador, puede provocar quemaduras
por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para contro-
lar el tiempo que permanecen almacenados.
Consejos para el almacenamiento de
alimentos congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
• Comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados.
• Pocurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el
menor tiempo posible.
• Eitar la apertura frecuente de la puerta o
dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario.
• Una vez descongelados, los alimentos se
deterioran con rapidez y no pueden congelarse otra vez.
• No supere el tiempo de almacenamiento
indicado por el fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Precaución Antes de realizar tareas
de mantenimiento, desenchufe el
aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración; por tanto, el
mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• limpie el interior y los accesorios con
agua templada y bicarbonato de sodio (5
ml en 0,5 litros de agua)
• revise periódicamente las juntas de la
puerta y límpielas para mantenerlas limpias y sin restos
• aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos,
productos de limpieza perfumados ni cera
para limpiar el interior, ya que dañarán la
superficie y dejarán un fuerte olor.
Una vez al año extraiga la rejilla de ventilación de la base del aparato y limpie los
conductos de aire con una aspiradora. Esta
operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Precaución Tenga cuidado para no
dañar el sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que
pueden atacar o dañar los plásticos del
aparato. Por tal razón, se recomienda que
el exterior del aparato se limpie sólo con
agua templada a la que se añadirá un poco
de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar
el aparato a la toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez que
se detiene el motor compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de descon-
36 progress
gelación se descarga hacia un recipiente
especial situado en la parte posterior del
aparato, sobre el motor compresor, donde
se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida (F) del agua de descongelación situado debajo de los cajones para legumbres a fin de evitar que el agua se desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado (P), que hallará ya colocado en el orificio
de desagüe.
P
F
7. Vuelva a introducir los alimentos que
retiró previamente.
Advertencia No utilice herramientas
metálicas afiladas para raspar la
escarcha del evaporador, ya que
podría dañarlo. No utilice dispositivos
mecánicos ni medios artificiales para
acelerar el proceso de descongelación,
excepto los recomendados por el
fabricante. La elevación de la
temperatura de los paquetes de
alimentos congelados, durante la
descongelación, puede acortar su
tiempo de almacenamiento.
Limpieza de los conductos de aire
1. Extraiga el zócalo (1) y, a continuación,
la rejilla de ventilación (2);
2. Limpie la rejilla de ventilación.
3. Saque el deflector de aire (3) con cuidado, comprobando que no queda
agua de la descongelación.
4. Limpie la parte inferior del aparato con
una aspiradora.
Descongelación del congelador
Junto al compartimento superior suele
formarse siempre cierta cantidad de
escarcha.
Importante Descongele el congelador sólo
cuando la capa de escarcha alcance un
grosor de unos 3 a 5 mm.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio fresco.
3. Abra la puerta.
4. Cuando la descongelación haya terminado, seque a fondo el interior del aparato.
5. Encienda el aparato.
6. Ajuste el regulador de temperatura para
obtener el máximo frío y haga funcionar
el aparato durante dos o tres horas con
dicho ajuste.
3
2
1
Periodos sin funcionamiento
Si no va a utilizar el aparato durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. desconecte el aparato de la red eléctrica
2. extraiga todos los alimentos
3. descongele y limpie el aparato y todos
sus accesorios
progress 37
4. deje las puertas entreabiertas para evitar la formación de olores desagradables.
inspeccione de vez en cuando para evitar
que los alimentos se echen a perder en
caso de un corte de energía.
Importante Si lo va a mantener en
marcha, solicite a alguien que lo
QUÉ HACER SI…
Advertencia Desenchufe el aparato
antes de realizar cualquier reparación.
Las reparaciones que no figuran en este manual sólo pueden ser llevadas a
cabo por un técnico profesional homologado.
Problema
El aparato no funciona.
La bombilla no funciona
Importante Durante el funcionamiento
normal del aparato suelen producirse
ciertos ruidos (compresor, circulación del
refrigerante).
Causa probable
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está bien enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente
a la toma de corriente.
El aparato no recibe corriente.
No hay tensión en la toma de
corriente.
Enchufe otro aparato eléctrico a
la toma de corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en el modo "en
espera".
Cierre y abra la puerta.
La bombilla está defectuosa.
Consulte "Sustitución de la bombilla".
La temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva frecuencia.
No mantenga la puerta abierta
más tiempo del necesario.
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la parte
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación automática, el hielo se
descongela en la placa posterior.
Esto es normal.
El agua fluye al interior
del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que el
agua fluya al colector de agua.
Asegúrese de que los alimentos
no entran en contacto con la placa posterior.
Hay demasiada agua en el deflector de aire.
Limpie el deflector.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona
de forma continuada.
Gotea agua al suelo.
38 progress
Problema
Causa probable
Solución
La temperatura del aparato es muy baja.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
La temperatura del aparato es demasiado alta.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
Se han guardado muchos productos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al mismo tiempo.
La temperatura del frigorífico es demasiado alta.
No hay circulación de aire frío en
el aparato.
Compruebe que el aire frío puede
circular libremente en el aparato.
La temperatura del congelador es demasiado alta.
Los alimentos están demasiado
juntos.
Guarde los productos de forma
que el aire frío pueda circular.
Hay demasiado hielo.
Los alimentos no están envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la
puerta".
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta.
Cambio de la bombilla
1. Desconecte el enchufe de la toma de
red.
2. Extraiga el tornillo de la cubierta de la
bombilla.
3. Extraiga la cubierta de la bombilla (consulte la ilustración).
4. Cambie la bombilla usada por otra de
la misma potencia y diseñada específicamente para aparatos domésticos (la
potencia máxima se indica en la tapa
de la bombilla).
5. Instale la cubierta de la bombilla.
6. Apriete el tornillo de la cubierta de la
bombilla.
7. Conecte el enchufe a la toma de red.
8. Abra la puerta. Compruebe que la
bombilla se enciende.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas de
puerta defectuosas. Contacte al Centro
de servicio técnico.
progress 39
DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
815 mm
Ancho
596 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
13 h
Tensión
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de características, situada en el lado
interior izquierdo del aparato, y en la etiqueta de consumo energético.
INSTALACIÓN
Lea atentamente la "Información sobre
seguridad" para garantizar su propia
seguridad y el correcto funcionamiento
del electrodoméstico antes de instalar
el electrodoméstico.
Colocación
Este aparato también se puede instalar en
un lugar seco y bien ventilado (garaje o sótano), aunque para un funcionamiento óptimo se recomienda instalar el aparato en un
punto en el que la temperatura ambiente se
corresponda con la clase climática indicada
en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe
que el voltaje y la frecuencia que aparecen
en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma
de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad
si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas
de la CEE.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo
que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto
no se puede tratar como un residuo normal
del hogar. Se deberá entregar, sin coste
para el poseedor, bien al distribuidor, en el
acto de la compra de un nuevo producto
similar al que se deshecha, bien a un punto
municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma
adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el
Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
www.progress-hausgeraete.de
211621485-A-182011
Download PDF

advertising