De Dietrich | DFF910JE | User manual | De Dietrich DFF910JE Handleiding

De Dietrich DFF910JE Handleiding
NL
EN
FR
DE
PT
ES
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTIONS FOR USE
GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCOES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DFF910JE
Vriezer
Freezer
Congélateur
Gefriergerät
Congelador
Congelador
LES NOUVEAUX OBJETS DE VALEUR
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Handige aanwijzingen en tips
2
4
5
5
6
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
6
8
9
9
10
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen
is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig
bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
zodat iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok
krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit
instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
3
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van
het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor)
mogen uitsluitend vervangen worden
door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dit kan gevaar
opleveren van een elektrische schok of
brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje 1)
voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als
u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak
ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 2)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van
voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen aan
het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken
als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke
beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi
in dat geval de verpakking niet weg.
4
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te
voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen
worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar
is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum
en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die u bij de
lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de
koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
Bedieningspaneel
1
2
1
2
3
4
Controlelampje
Thermostaatknop
Lampje Snelvriezen
Snelvriesschakelaar
Resetschakelaar akoestisch alarm
5 Alarmlampje
Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
3. Als het apparaat wordt ingeschakeld gaat
het controlelampje branden en krijgt u 2
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
3
4
5
seconden lang een geluidssignaal te horen.
4. Als de temperatuur in het apparaat te
hoog is gaat het alarmlampje knipperen
en krijgt u een alarmsignaal te horen.
5. Als u op de snelvriesschakelaar drukt
wordt het akoestische alarmsignaal uitgeschakeld.
6. Als u nogmaals op de snelvriesschakelaar drukt gaat het lampje Snelvriezen
branden. De vriezer wordt ingeschakeld.
Uitschakelen
1. Om het apparaat uit te schakelen, dient u
de thermostaatknop op de stand "O" te
5
zetten en krijgt u 2 seconden lang een
geluidssignaal te horen.
2. Het controlelampje gaat uit.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop, die zich aan
de onderkant van het apparaat bevindt.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• zet de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• zet de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel dat bewaard
wordt
• de plaats van het apparaat.
Functie Snelvriezen
U kunt de functie Snelvriezen activeren door
de snelvriesschakelaar in te drukken.
Het lampje Snelvriezen gaat branden.
Het is mogelijk om de functie te allen tijde te
deactiveren door de snelvriesschakelaar in te
drukken.
Het lampje Snelvriezen gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Als de temperatuur in de vriezer een punt
heeft bereikt waarbij een veilige opslag van
de voeding niet langer kan worden gegarandeerd (bijvoorbeeld door een stroomuitval),
gaat het alarmlampje knipperen en krijgt u
een alarmsignaal te horen.
1. U kunt het alarmsignaal uitschakelen
door de snelvriesschakelaar in te drukken.
Het lampje Snelvriezen gaat branden.
Het alarmlampje blijft knipperen totdat de
vereiste temperatuur weer is bereikt.
2. De snelvriesschakelaar kan worden losgelaten als het alarmlampje niet meer
brand.
Het lampje Snelvriezen gaat uit.
Als de vriezer de eerste keer wordt ingeschakeld, krijgt u een alarmsignaal te
horen totdat de temperatuur is gedaald
tot een veilig niveau voor de opslag van
uw ingevroren voedsel.
Alarm deur open
Als de deur langer dan 60 seconden heeft
open gestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Als de normale omstandigheden hersteld zijn
(deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
U kunt altijd de resetschakelaar akoestisch
alarm indrukken om het akoestisch alarm te
deactiveren.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog
daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u
de Fast Freeze functie minimaal 24 uur voordat u deze in het vriesvak legt.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in
de twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje , een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.
6
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is voltooid, de vereiste temperatuur weer instellen
(zie "Temperatuurregeling").
is uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel, kan
voordat het wordt gebruikt, ontdooid worden
op kamertemperatuur.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer
Handige aanwijzingen en tips
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:
• reinig de binnenkant en de accessoires
met warm water en zuiveringszout of soda
(5 ml op 0,5 liter water)
7
• controleer regelmatig de deurafdichtingen
en veeg ze schoon, om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en er geen vuilresten meer zijn achtergebleven
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant te reinigen, aangezien deze
het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Steek de stekker in het stopcontact en zet de
thermostaatknop op de middelste stand. Nadat het apparaat minstens 2 uur heeft gelopen in de stand "Snelvriezen", dient u het
verwijderde voedsel weer in de vakken te
plaatsen.
De luchtkanalen schoonmaken
1. Verwijder de plint (1), daarna het ventilatierooster (2);
2. Het ventilatierooster schoonmaken.
3. Trek de luchtstroomrichter (3) naar buiten.
4. Maak de onderkant van het apparaat met
een stofzuiger schoon.
Een keer per jaar dient u het ventilatorrooster
aan de onderkant van het apparaat te verwijderen en de luchtkanalen uit te zuigen met
een stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en stroomverbruik besparen.
Let op! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm heeft bereikt.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Zet de thermostaatknop op de stand "0"
en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en
leg het op een koele plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Verwijder de drie grote laden.
5. Na afloop van het ontdooien dient u het
water dat zich verzameld heeft in de onderste kleine lade te verwijderen en de
binnenkant droog te vegen.
3
2
1
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. trek de stekker uit het stopcontact
2. haal al het voedsel eruit
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en
maak alles schoon
4. laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
8
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
opspoort, moet u eerst de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden verricht door een gekwalificeerd
technicus of deskundig persoon.
Probleem
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het controlelampje knippert.
Het apparaat werkt niet goed.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het alarmlampje knippert.
De temperatuur in het vriesvak is
te hoog.
Raadpleeg "Alarm hoge temperatuur"
Het akoestische alarmsignaal klinkt
De temperatuur in het vriesvak is
te hoog.
Raadpleeg "Alarm hoge temperatuur"
De deur staat open.
Sluit de deur.
Het apparaat werkt niet.
Het controlelampje knippert niet.
De compressor werkt
continu.
De temperatuur in de vriezer is te laag.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
De functie Snelvriezen is ingeschakeld.
Zie "functie Snelvriezen".
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De functie Snelvriezen is ingeschakeld.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Zie "functie Snelvriezen".
De temperatuur is niet goed inge- Stel een lagere temperatuur in.
steld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
Er zijn veel producten tegelijk op- Sla minder producten tegelijk op.
geslagen.
9
Probleem
Er is te veel rijp.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Het voedsel is niet goed verpakt.
Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen
Hoogte
815 mm
Breedte
596 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
29 uur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig
door, alvorens het apparaat te
installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
10
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
11
Contents
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful Hints and Tips
11
13
14
14
14
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
15
16
18
18
18
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents,
it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its
operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be
properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you
can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to
close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid,
be sure to make that spring lock unusable
before you discard the old appliance. This
will prevent it from becoming a death trap
for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction
booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level of
environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
12
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit,
fire and/or electric shock.
cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service agent or
qualified service personnel.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover4) of interior
lighting.
• This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
• Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.5)
• Frozen food must not be re-frozen once it
has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
4) If the lamp cover is foreseen
5) If the appliance is Frost Free
6) If a water connection is foreseen
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible
damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation
follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.6)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine
spare parts must be used.
13
shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near
the heat exchanger. The materials used
on this appliance marked by the symbol
are recyclable.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in
either its refrigerant circuit or insulation
materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse
and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance
Control panel
1
2
1
2
3
4
Pilot light
Temperature regulator
Fast Freeze light
Fast Freeze switch
Acoustic alarm reset switch
5 Alarm light
Switching on
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
3. The Pilot light will light up and a sound is
on only for 2 sec. indicating that the appliance is powered.
4. The Alarm light will blink and the sound
signal alarm will get on, indicating that the
temperature inside the appliance is too
high.
5. Push the Fast Freeze switch and the
sound signal alarm will get off.
6. Push the Fast Freeze switch once again
and the Fast Freeze light will light up. The
freezer will start to operate.
Switching off
1. To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position and
a sound is on only for 2 sec.
2. The pilot light will switch off.
3
4
5
Temperature regulation
The temperature within the appliance is controlled by the Temperature regulator situated
at the bottom of the cabinet.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside
the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Fast Freeze function
You can activate the Fast Freeze function by
pressing the Fast Freeze switch.
The Fast Freeze light will light up.
It is possible to deactivate the function at any
time by pressing Fast Freeze switch.
The Fast Freeze light will switch off.
14
Excessive temperature alarm
If the temperature inside the freezer has risen
to a point where the safe storage of frozen
food is no longer ensured (for example due
to an power failure) the Alarm light will blink
and an acoustic alarm will sound.
1. Switch off the warning tone by pressing
the Fast Freeze switch.
The Fast Freeze light illuminates.
The Alarm light blinks until the required
temperature has been reached again.
2. The Fast Freeze switch can be released
as soon as the Alarm light is off.
The Fast Freeze light goes out.
When the freezer is first switched on, the
Alarm light blinks until the temperature
has dropped to a safe level for the storage of frozen food.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound when the door
is left open for more than 60 seconds.
When normal conditions are restored (door
closed), the acoustic alarm will stop.
In any case, press the Acoustic alarm reset
switch to deactivate the acoustic alarm.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap
so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast Freeze
function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the two
top compartments.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the rating
plate , a label located on the inside of the
appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during
this period do not add other food to be frozen.
After 24 hours, when the freezing process is
completed, return to the required temperature (see "Temperature regulation").
partment let the appliance run at least 2
hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly or
cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed at room temperature.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the com-
Helpful Hints and Tips
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
15
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added
during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only
the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
warm water and bicarbonate of soda (5 ml
to 0,5 liter of water)
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Once a year remove the ventilation grill at the
base of the appliance and clean the air channels with a vacuum cleaner. This operation
will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Caution! Take care of not to damage
the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on
the freezer shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, follow the instructions
below:
1. Turn the Temperature regulator to the "0"
setting and disconnect the mains plug
from the mains socket.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a
cool place.
3. Leave the door open.
4. Remove the three large drawers.
16
5. When defrosting is completed, remove
the water that has collected in the small
bottom drawer and dry the interior thoroughly.
Insert the plug into the wall socket and turn
the thermostat control to a medium setting.
After let the appliance run for at least two
hours in the "Fast Freeze" mode, replace the
previously removed food into the compartments.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity
supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and all
accessories
4. leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.
Cleaning the air channels
1. Remove the plinth (1), then the ventilation
grille (2);
2. Clean the ventilation grille.
3. Pull the air deflector out (3).
4. Clean the lower part of the appliance with
a vacuum cleaner.
Important! If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a while to
prevent the food inside from spoiling in case
of a power failure.
3
2
1
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that
is not in this manual.
Problem
The appliance does not
operate. The Pilot light
does not flash.
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
17
Problem
Possible cause
Solution
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The Pilot light flashes.
The appliance is not working
properly.
Contact a qualified electrician.
The Alarm light flashes.
The temperature in the freezer is
too high.
Refer to "Excessive Temperature
Alarm"
The acoustic alarm
sounds
The temperature in the freezer is
too high.
Refer to "Excessive Temperature
Alarm"
The door is left open.
Close the door.
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
The Fast Freeze function is
switched on.
Refer to "Fast Freeze function".
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The Fast Freeze function is
switched on.
Refer to" Fast Freeze function".
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is cold
air circulation.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The compressor operates
continually.
The temperature in the
freezer is too low.
The temperature in the
freezer is too high.
There is too much frost.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
18
Technical data
Dimension
Height
815 mm
Width
596 mm
Depth
550 mm
Rising Time
29 h
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
19
Sommaire
Consignes de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils
Entretien et nettoyage
19
21
22
22
23
23
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
En matière de sauvegarde de
l'environnement
25
26
26
27
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien
son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à
une autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction
d'une personne responsable qui puisse
leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques
d'électrocution. Démontez la porte pour
éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d'aliments et/ou de boissons
dans le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques
ou autres moyens artificiels pour accélérer
le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont
homologués pour cet usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
20
• Le circuit de refroidissement de l'appareil
contient de l'isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources
d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être
la cause de courts-circuits, d'incendies et/
ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un technicien d'entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la
prise secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est
desserrée, ne la branchez pas sur la
prise murale. Risque d'électrocution
ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 7) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors
de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions
ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.
7) Si le diffuseur est prévu
8) Si l'appareil est sans givre
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. 8)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant de
l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des
brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant tout entretien, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez
pas accès à la prise, coupez le courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. N'employez pour
cela qu'une spatule en plastique.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil
s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
21
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. 9)
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables
disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans
cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.
Bandeau de commande
1
2
1
2
3
4
Voyant
Dispositif de réglage de température
Voyant de congélation rapide
Touche Fast Freeze (congélation rapide)
Touche Arrêt Alarme sonore
5 Voyant Alarme
Mise en fonctionnement
1. Branchez l'appareil sur une prise murale.
2. Tournez le dispositif de réglage de température dans le sens des aiguilles d'une
montre sur une position moyenne.
3. Le voyant s'allume et un signal sonore
retentit pendant 2 secondes seulement
indiquant que l'appareil est sous tension.
9) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
3
4
5
4. Le voyant Alarme clignote et une alarme
sonore se déclenche, indiquant que la
température régnant à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.
5. Appuyez sur la touche Fast Freeze pour
désactiver l'alarme.
6. En appuyant de nouveau sur la touche
Fast Freeze, le voyant correspondant
s'allume. Le compartiment congélateur
se met en fonctionnement.
Mise à l'arrêt
1. Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
dispositif de réglage de température sur
la position "O". Un signal sonore retentit
pendant 2 s seulement.
22
2. Le voyant s'éteint.
Le voyant de congélation rapide s'éteint.
Réglage de la température
La température régnant à l'intérieur de l'appareil est commandée par un dispositif de
réglage de la température situé dans le bas
de l'appareil.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le dispositif de réglage de température vers le bas pour obtenir un réglage
de froid minimum.
• tournez le dispositif de réglage de température vers le haut pour obtenir un réglage
de froid maximum.
Alarme température excessive
Le voyant Alarme clignote et un signal sonore
retentit lorsque la température s'élève anormalement à l'intérieur du compartiment congélateur, ne garantissant plus ainsi la bonne
conservation des aliments congelés (p.ex. à
cause d'une panne de courant).
1. Pour désactiver le signal sonore, appuyez
sur la touche Fast Freeze.
Le voyant de congélation rapide s'allume.
Le voyant Alarme clignote jusqu'à ce que
la température appropriée soit atteinte de
nouveau.
2. Relâchez la touche Fast Freeze dès que
le voyant Alarme s'éteint.
Le voyant de congélation rapide s'éteint.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Fonction Fast Freeze (congélation
Rapide)
Pour activer la fonction Fast Freeze, appuyez
sur la touche Fast Freeze.
Le voyant correspondant s'allume.
Il est possible de désactiver la fonction à
n'importe quel moment en appuyant sur la
touche Fast Freeze.
Lorsque le compartiment congélateur
est mis en fonctionnement pour la première fois, le voyant Alarme clignote jusqu'à ce que la température soit suffisamment basse pour garantir la bonne
conservation des aliments congelés.
Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la porte
est restée ouverte pendant plus de 60 secondes.
Au rétablissement des conditions normales
(porte fermée), l'alarme sonore s'arrête.
Appuyez sur la touche Arrêt Alarme pour
mettre à l'arrêt l'alarme sonore.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse
pour supprimer l'odeur caractéristique du
"neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant
longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez la
fonction Fast Freeze 24 heures avant d'introduire les denrées fraîches.
Placez les denrées fraîches à congeler dans
les deux compartiments supérieurs.
La quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est spécifiée
sur la plaque signalétique , petite étiquette
située à l'intérieur de l'appareil.
Le temps de congélation est de 24 heures :
aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
23
Au bout de 24 heures, une fois le processus
de congélation terminé, revenez à la température requise (voir "Réglage de la température").
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de courant, si
la panne doit se prolonger plus longtemps
qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent
être décongelés à température ambiante.
Les petites pièces peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : dans ce cas,
la cuisson est plus longue.
Conseils
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit
être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température
de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés
au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être
recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires à l'aide d'une éponge humidifiée
d'eau savonneuse
24
• vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponge avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer
et laisser de fortes odeurs.
Retirez la grille de ventilation située dans le
bas de l'appareil, une fois par an, et nettoyez
les conduites d'air à l'aide d'un aspirateur.
Cette opération améliore les performances
de l'appareil et permet des économies
d'énergie.
5. Le dégivrage terminé, épongez l'eau qui
s'est écoulée dans le petit panier du bas
et séchez bien l'intérieur.
Branchez l'appareil sur une prise murale et
tournez la manette du thermostat sur une
position moyenne. Attendez au moins deux
heures de fonctionnement en mode Fast
Freeze, avant de replacer à nouveau les produits surgelés ou congelés dans les compartiments.
Nettoyage des conduits d'aération
1. Enlevez la plinthe (1), puis démontez la
grille de ventilation (2).
2. Nettoyez la grille de ventilation.
3. Tirez le bac récupérateur (3).
4. Nettoyez la partie inférieure de l'appareil
à l'aide d'un aspirateur.
Attention Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon
liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du compartiment
congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du compartiment congélateur et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le compartiment congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est
d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Tournez le dispositif de réglage de température sur la position "0" et débranchez
l'appareil.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Enlevez les trois grands paniers de congélation.
3
2
1
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. débranchez l'appareil
2. retirez tous les aliments
3. dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les
accessoires
4. laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de vider
l'appareil, faites vérifier régulièrement son
bon fonctionnement pour éviter la
détérioration des aliments en cas de panne
de courant.
25
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans la présente notice, doit être
exclusivement confiée à un électricien
qualifié ou à une personne compétente.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne
pas. Le voyant ne clignote
pas.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, circuit de
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
L'appareil est à l'arrêt.
Remède
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement
Branchez correctement la fiche sur
branchée sur la prise de courant. la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil électrique sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
Le voyant clignote.
L'appareil ne fonctionne pas cor- Faites appel à un électricien qualirectement.
fié.
Le voyant Alarme clignote.
La température du compartiment Consultez le paragraphe "Alarme
congélateur est trop élevée.
température excessive"
L'alarme sonore retentit
La température du compartiment Consultez le paragraphe "Alarme
congélateur est trop élevée.
température excessive"
La porte est restée ouverte.
Le compresseur fonctionne en permanence.
Fermez la porte.
La température n'est pas correc- Sélectionnez une température plus
tement réglée.
élevée.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de la porte ".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Réduisez la température ambiante.
La fonction Fast Freeze est activée.
Consultez le paragraphe "Fonction
Fast Freeze (congélation rapide)".
La température n'est pas correc- Sélectionnez une température plus
La température du compartiment congélateur est tement réglée.
élevée.
trop basse.
La fonction Fast Freeze est activée.
Consultez le paragraphe "Fonction
Fast Freeze (congélation rapide)".
La température du comLa température n'est pas correc- Sélectionnez une température plus
partiment congélateur est tement réglée.
basse.
trop élevée.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de la porte ".
26
Anomalie
Il y a trop de givre.
Cause possible
Remède
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Stockez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Enveloppez les aliments correctement.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de la porte ".
La température n'est pas correc- Sélectionnez une température plus
tement réglée.
élevée.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez
le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
815 mm
Largeur
596 mm
Profondeur
550 mm
Autonomie de fonctionnement
Les informations techniques se trouvent sur
la plaque signalétique sur la paroi intérieure
29 h
gauche de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant
27
murale n'est pas mise à la terre, branchez
l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant
conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
28
Inhalt
Sicherheitshinweise
Bedienblende
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Hilfreiche Hinweise und Tipps
28
30
31
32
32
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Gerät aufstellen
Hinweise zum Umweltschutz
33
34
36
36
36
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und
Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen,
die das Gerät benutzen, mit der Bedienung
und den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur
unter Aufsicht oder nach ausreichender
Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das
Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät)
ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag
geschützt sind und sich nicht in dem Gerät
einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf
dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen
des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen
müssen immer frei von Hindernissen
sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in
den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten,
wenn solche Geräte nicht ausdrücklich
vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht
zu beschädigen.
29
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches
und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– den Raum, in dem das Gerät installiert
ist, gut lüften
• Änderungen der Spezifikationen und am
Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur
vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
gequetscht oder beschädigt wird. Ein
gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen
Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung, 10) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies
zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
10) wenn eine Abdeckung der
11) No-Frost-Geräte
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass auf der Rückwand. 11)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden.
Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen
kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen
wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Falls Sie nicht an
die Steckdose kommen, unterbrechen Sie
die Stromversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden.
Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb,
wenn es beschädigt ist. Melden Sie die
Schäden umgehend dem Händler, bei
dem Sie es erworben haben. Bewahren
Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
30
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich
für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator)
möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei
zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit
einer Trinkwasserzuleitung. 12)
von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie
stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie
normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase:
das Gerät muss gemäß den geltenden
Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des
Wärmetauschers. Die Materialien, die
bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt werden.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur
Bedienblende
1
2
1 Kontrolllampe
2 Temperaturregler
3 Superfrost-Kontrolllampe (Schnellgefrieren)
4 Superfrost-Schalter (Schnellgefrierschaltung)
Löschtaste für den Alarmton
5 Alarmleuchte
Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
12) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
3
4
5
3. Die Kontrolllampe leuchtet auf und 2 Sekunden lang ertönt ein Signalton, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit
ist.
4. Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, blinkt der Alarm, und
der Signalton ertönt dauerhaft.
5. Drücken Sie den Superfrost-Schalter
(Schnellgefrierschalter), und der Signalton verstummt.
6. Drücken Sie dann den Schnellgefrierschalter erneut, und die Superfrost-Kontrolllampe leuchtet auf. Das Gefriergerät
beginnt zu arbeiten.
31
Ausschalten des Geräts
1. Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
"O"; es ertönt etwa 2 Sekunden lang ein
Signalton.
2. Die Kontrolllampe schaltet sich aus.
Temperaturregelung
Die Temperatur im Gerät wird vom Temperaturregler geregelt, der sich unten am Gefriergerät befindet.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal
mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur
im Innern des Gerätes von verschiedenen
Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren)
Durch Drücken des Superfrost-Schnellgefrierschalters können Sie die SuperfrostSchnellgefrierfunktion aktivieren.
Die Superfrost-Kontrolllampe leuchtet auf.
Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken
des Superfrost-Schnellgefrierschalters ausgeschaltet werden.
Die Superfrost-Kontrolllampe erlischt.
Temperaturwarnung (Temperatur zu
hoch)
Wenn die Temperatur im Gefriergerät so weit
ansteigt, dass die sichere Lagerung des Gefrierguts nicht mehr gewährleistet ist (zum
Beispiel durch einen Stromausfall), dann
blinkt die Warnleuchte und ein Alarmton ist
zu hören.
1. Der Alarmton kann durch Drücken des
Superfrost-Schnellgefrierschalters ausgeschaltet werden.
Die Superfrost-Kontrolllampe leuchtet
auf.
Die Warnleuchte blinkt, bis die erforderliche Temperatur wieder erreicht ist.
2. Sobald die Warnleuchte erlischt, kann
der Superfrost-Schnellgefrierschalter losgelassen werden.
Die Superfrost-Kontrolllampe erlischt.
Beim ersten Einschalten des Gefriergeräts blinkt die Warnleuchte, bis eine sichere Temperatur für die Lagerung des
Gefrierguts erreicht ist.
Tür-offen-Alarm
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür länger
als 60 Sekunden offen steht.
Sobald der Normalbetrieb wiederhergestellt
(und die Tür geschlossen) ist, verstummt der
Signalton.
Drücken Sie in jedem Fall die Löschtaste für
den Alarmton, um diesen auszuschalten.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am
besten durch Auswaschen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die
Oberfläche beschädigt wird.
32
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die Fast Freeze -Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum hineinlegen.
Legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel in
die obersten beiden Fächer.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die
in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist
auf dem Typschild angegeben; eine Plakette befindet sich im Innern des Gerätes.
Der Gefriervorgang dauert mindestens 24
Stunden: legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierschrank.
Bringen Sie das Gerät nach 24 Stunden nach
dem Abschluss des Gefriervorgangs wieder
auf die erforderliche Temperatur (siehe hierzu
"Temperaturregelung").
Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei
Stunden lang auf den höheren Einstellungen
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu
einem ungewollten Abtauen, dann müssen
die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach
dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt
aus dem Gefriergerät entnommen und anschließend sofort gekocht werden: in diesem
Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas
länger.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das
Hilfreiche Hinweise und Tipps
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in
das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel von
sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die
Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie
•
•
•
•
oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel
verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut
bekommen, da dieses sonst antauen
kann;
weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln
im Gefrierfach;
werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet,
können Sie zu Frostbrand auf der Haut
führen;
Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit
zu haben.
33
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel
erworbenen gefrorenen Lebensmittel
sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen;
• öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten
werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher
nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Die gesamte Ausstattung muss regelmäßig
gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit warmem Wasser und Bikarbonat (5 ml auf 0,5 Liter Wasser)
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen
in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von
Verunreinigungen sind
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig
ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Geräts und achten
Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder
zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Entfernen Sie einmal im Jahr das Belüftungsgitter am Gerätesockel und entfernen Sie die
Staubansammlungen der Belüftungskanäle
mit einem Staubsauger. Dadurch verbessert
sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Vorsicht! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Gefriergeräts
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im
Innern des oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf die
Einstellung "0" und ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Netzsteckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern Sie
es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Nehmen Sie die drei großen Schubladen
heraus.
5. Ist alles vollständig abgetaut, entfernen
Sie das Wasser, das sich in der kleineren
unteren Schublade gesammelt hat, und
trocknen Sie das Innere gründlich ab.
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und drehen Sie den Temperaturregler auf eine mittlere Einstellung. Lassen
Sie das Gerät jetzt mindestens zwei Stunden
34
lang im Superfrost-Schnellgefriermodus laufen, bevor Sie das zuvor entnommene Gefriergut wieder in das Gerät legen.
Reinigen der Luftkanäle
1. Entfernen Sie die Sockelblende (1) und
anschließend das Belüftungsgitter (2).
2. Reinigen Sie das Belüftungsgitter.
3. Ziehen Sie den Luftabweiser (3) heraus.
4. Reinigen Sie den unteren Geräteteil mit
einem Staubsauger.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen
Sie folgendermaßen vorgehen:
1. trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
2. entnehmen Sie alle Lebensmittel
3. tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den
Innenraum und das gesamte Zubehör
4. lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im
Innern des Geräts verdirbt.
3
2
1
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der
Fehlersuche immer den Netzstecker aus
der Steckdose.
Maßnahmen zur Störungsbehebung,
die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben sind, dürfen
nur von einem qualifizierten Elektriker
Störung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Kontrolllampe
leuchtet nicht.
oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Das Gerät ist abgeschaltet.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht rich- Stecken Sie den Netzstecker richtig in der Steckdose.
tig in die Steckdose.
Die Kontrolllampe blinkt.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Das Gerät arbeitet nicht korrekt.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
35
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Alarmleuchte blinkt.
Die Temperatur im Gefrierraum ist
zu hoch.
Siehe hierzu den Abschnitt "Temperaturwarnung (Temperatur zu
hoch)"
Es ertönt ein Alarmsignal
Die Temperatur im Gefrierraum ist
zu hoch.
Siehe hierzu den Abschnitt "Temperaturwarnung (Temperatur zu
hoch)"
Die Tür ist noch offen.
Die Tür schließen.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die Schnellgefrierfunktion ist eingeschaltet.
Siehe hierzu "Superfrost-Schnellgefrierfunktion".
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Schnellgefrierfunktion ist eingeschaltet.
Siehe hierzu "Superfrost-Schnellgefrierfunktion".
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal ein.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu niedrig.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Es bildet sich zu viel Reif
oder Eis.
Die Lebensmittel sind nicht richtig Verpacken Sie die Lebensmittel
verpackt.
richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu "Gerät aufstellen".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Kontaktieren Sie den
Kundendienst.
36
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
815 mm
Breite
596 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
29 h
Die technischen Informationen befinden sich
auf dem Typschild innen links im Gerät sowie
auf der Energieplakette.
Gerät aufstellen
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts
durch, um Gefahren für Sie selbst zu
vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf
dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß
den geltenden Vorschriften erden und fragen
Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
37
Índice
Informações de segurança
Painel de controlo
Primeira utilização
Utilização diária
Sugestões e dicas úteis
37
39
40
40
41
Manutenção e limpeza
O que fazer se…
Dados técnicos
Instalação
Preocupações ambientais
42
43
44
44
45
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir
uma utilização correcta, antes de instalar e
usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo
as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam
o aparelho conheçam o seu funcionamento
e as características de segurança. Guarde
estas instruções e certifique-se de que elas
acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que
venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização
do aparelho por uma pessoa responsável
pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do
alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto
do aparelho possível) e retire a porta para
evitar que crianças a brincar sofram cho-
ques eléctricos ou se fechem dentro do
aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta
magnéticos for substituir um aparelho
mais velho com fecho de mola (lingueta)
na porta ou tampa, certifique-se de que o
fecho de mola está desactivado antes de
eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que
se torne numa armadilha fatal para uma
criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de
ventilação sem obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar
alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais
como máquinas de fazer gelados) dentro
dos aparelhos de refrigeração, a não ser
que sejam aprovados para este fim pelo
fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
38
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho,
um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto,
inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de nenhum dos
componentes do circuito refrigerante está
danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou
efectuar qualquer tipo de alteração neste
produto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente
eléctrico (cabo de alimentação, ficha,
compressor) tem de ser substituído por
um técnico certificado ou um técnico
qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo
de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está
esmagada ou danificada pela parte
traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação
estiver solta, não introduza a ficha de
alimentação. Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a
tampa da lâmpada 13) iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado
quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com
as mãos molhadas, pois pode causar
abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho
à luz solar directa.
13) Se a tampa da lâmpada tiver
14) Se o aparelho não criar gelo
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes
de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis
no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira. 14)
• Depois de descongelados, os alimentos
não devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento
dos fabricantes do aparelho devem ser
estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro
do congelador, uma vez que cria pressão
no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos
imediatamente depois de retirados do
aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de
metal.
• Não utilize objectos afiados para remover
o gelo do aparelho. Utilize um raspador de
plástico.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação
eléctrica, siga atentamente as instruções
fornecidas nos parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver
danificado. Em caso de danos, informe
imediatamente o local onde o adquiriu.
Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para
permitir que o óleo regresse ao compressor.
39
• Assegure uma circulação de ar adequada
à volta do aparelho, caso contrário pode
provocar sobreaquecimento. Para garantir
uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para
evitar toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do
aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 15)
• Este aparelho deve ser reparado por um
Centro de assistência autorizado, o qual
deverá utilizar apenas peças originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que
possam danificar a camada de ozono,
tanto no circuito refrigerante como nos
materiais de isolamento. O aparelho não
deverá ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico. A espuma de isolamento
contém gases inflamáveis: o aparelho
deverá ser eliminado de acordo com as
normas aplicáveis que pode obter junto
das autoridades locais. Evite danificar a
unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste
aparelho marcados pelo símbolo
são
recicláveis.
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a assistência da máquina devem
ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
Painel de controlo
1
2
1
2
3
4
Indicador luminoso
Regulador da temperatura
Luz da função Congelação Rápida
Botão Congelação Rápida
Botão de reiniciação do alarme acústico
5 Luz de alarme
Ligar
1. Introduza a ficha na tomada.
2. Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros do relógio para uma
definição média.
3. O indicador luminoso acender-se-á e será emitido um som durante apenas 2 segundos para indicar que o aparelho se
encontra ligado.
15) Se estiver prevista uma ligação hídrica
3
4
5
4. A luz de alarme piscará e o sinal sonoro
de alarme será emitido, indicando que a
temperatura no interior do aparelho está
demasiado elevada.
5. Pressione o botão de Congelação Rápida e o sinal sonoro será desligado.
6. Pressione o botão de Congelação Rápida novamente e a luz de Congelação Rápida acender-se-á. O congelador começará a funcionar.
Desligar
1. Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição "O" e
será emitido um sinal sonoro durante
apenas 2 segundos.
2. O indicador luminoso desliga-se.
40
Regulação da temperatura
A temperatura no aparelho é controlada pelo
regulador de temperatura localizado na base
do armário.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte
modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura
máxima.
Normalmente, uma definição média é a
mais adequada.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura
dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Função Congelação Rápida (Fast
Freeze)
Poderá activar a função Congelação Rápida
premindo o botão Congelação Rápida.
A luz da função Congelação Rápida acende-se.
É possível desactivar a função em qualquer
altura, premindo o botão Congelação Rápida.
A luz da função Congelação Rápida apaga-se.
possível assegurar o armazenamento seguro
de alimentos congelados (por exemplo devido a uma falha de alimentação de energia) a
luz de alarme piscará e será emitido um alarme acústico.
1. Desligue o sinal sonoro premindo o botão
de Congelação Rápida.
A luz da função Congelação Rápida
acende-se.
A luz de alarme pisca até a temperatura
necessária voltar a ser atingida.
2. O botão de Congelação Rápida pode ser
desligado assim que a luz de alarme se
apague.
A luz da função Congelação Rápida apaga-se.
Quando o congelador é inicialmente ligado, a luz de alarme piscará até que a
temperatura tenha descido até um valor
seguro para o armazenamento de alimentos congelados.
Alarme de porta aberta
É emitido um alarme acústico quando a porta é deixada aberta durante mais de 60 segundos.
Quando as condições normais forem restabelecidas (porta fechada), o alarme sonoro
pára.
Em qualquer caso, prima o botão de reiniciação do alarme acústico para desactivar o
alarme acústico.
Alarme de temperatura excessiva
Se a temperatura no interior do congelador
aumentar até um valor em que deixe de ser
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto
novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado
para a congelação de alimentos frescos e
para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função Fast Freeze , pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos a congelar no
compartimento congelador.
41
Volte a colocar nos dois compartimentos superiores os alimentos frescos a congelar.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na chapa de identificação , uma etiqueta presente nas paredes internas do aparelho.
O processo de congelação dura 24 horas:
durante este período, não introduza novos
alimentos a congelar.
Após 24 horas, quando o processo de congelação tiver terminado, regresse à temperatura desejada (ver "Regulação de temperatura").
Armazenamento de alimentos
congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um
período sem utilização, antes de colocar os
produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2
horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver
desligada por mais tempo que aquele
mostrado na tabela de características
técnicas em "tempo de reinício", os
alimentos descongelados têm de ser
consumidos rapidamente ou cozinhados
imediatamente e depois, novamente
congelados (depois de arrefecerem).
Descongelação
Os alimentos congelados ou ultra-congelados, antes de serem utilizados, podem ser
descongelados à temperatura ambiente.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser
cozinhados ainda congelados, directamente
do congelador: neste caso, a confecção irá
demorar mais.
Sugestões e dicas úteis
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de
congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que
pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24
horas. Não devem ser adicionados mais
alimentos para congelação durante este
período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e
completamente congeladas e para tornar
possível subsequentemente descongelar
apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as
embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e
descongelados entrem em contacto com
os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores
para armazenar que os alimentos com
gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, poderá causar
queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual
para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de
alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certificar-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados
adequadamente pelo vendedor;
• ter a certeza que os alimentos congelados
são transferidos do supermercado para o
congelador no tempo mais curto possível;
• não abra muitas vezes a porta nem a deixe
aberta mais tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar
a ser congelados.
• Não exceda o período de armazenamento
indicado pelo fabricante de alimentos.
42
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos
na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso,
ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• Limpe o interior e os acessórios com água
morna e bicarbonato de soda (5 ml para
0,5 litros de água)
• verifique regularmente os vedantes de
porta e limpe-os para se certificar de que
estão limpos e sem resíduos
• lave e seque minuciosamente.
Importante Não puxe, desloque nem
danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro
do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos,
produtos de limpeza muito perfumados ou
cera de polir para limpar o interior, pois isto
irá danificar a superfície e deixar um odor forte.
Uma vez por ano, remova a grelha de ventilação na base do aparelho e limpe os canais
de ventilação com um aspirador. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.
Descongele o congelador quando a camada
de gelo atingir uma espessura de cerca de
3-5 mm.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Rode o regulador de temperatura para a
posição "0" e desligue a ficha de alimentação da tomada eléctrica.
2. Retire todos os alimentos armazenados,
embrulhe-os em várias páginas de jornal
e coloque-os num local fresco.
3. Deixe a porta aberta.
4. Retire as três gavetas grandes.
5. Quando a descongelação estiver concluída, remova a água acumulada na gaveta pequena da base e seque bem o interior.
Introduza a ficha na tomada de parede e rode o controlo do termóstato para uma regulação média. Em seguida, deixe o aparelho
funcionar durante pelo menos duas horas no
modo de Congelação Rápida, volte a colocar
nos compartimentos os alimentos anteriormente removidos.
Limpar os canais de ar
1. Retire o rodapé (1) e, de seguida, a grelha
de ventilação (2);
2. Limpe a grelha de ventilação.
3. Puxe o deflector de ar para fora (3).
4. Limpe a parte inferior do aparelho com
um aspirador.
Cuidado Tenha cuidado para não
danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de
cozinhas contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a
estrutura exterior deste aparelho seja limpa
apenas com água morna com um pouco de
solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento
à tomada de alimentação.
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade
de gelo nas prateleiras do congelador e em
redor do compartimento superior.
3
2
1
43
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:
1. desligue o aparelho da tomada da electricidade
2. retire todos os alimentos
3. descongele e limpe o aparelho e todos os
acessórios
4. deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar
odores indesejados.
Importante Se o armário for mantido ligado,
peça a alguém para o verificar
esporadicamente, para evitar que os
alimentos no interior se estraguem em caso
de falha eléctrica.
O que fazer se…
Advertência Antes da resolução de
problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se
encontram no manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou
uma pessoa competente.
Problema
Importante Existem alguns ruídos durante
a utilização normal (compressor, circulação
de refrigerante).
Possível causa
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correctamente
inserida na tomada.
Ligue a ficha do aparelho correctamente à tomada de alimentação.
O aparelho não tem alimentação.
Não existe tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista qualificado.
O indicador luminoso
acende-se.
O aparelho não está a funcionar
correctamente.
Contacte um electricista qualificado.
A luz de alarme pisca.
A temperatura no congelador es- Consulte "Alarme de temperatura
tá demasiado alta.
excessiva"
É emitido um alarme
acústico
A temperatura no congelador es- Consulte "Alarme de temperatura
tá demasiado alta.
excessiva"
O aparelho não funciona.
O indicador luminoso não
pisca.
A porta foi deixada aberta.
O compressor funciona
continuamente.
Feche a porta.
A temperatura não está regulada Defina uma temperatura mais elecorrectamente.
vada.
A porta não está fechada correc- Consulte "Fechar a porta".
tamente.
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais
tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está
muito alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente está
muito alta.
Diminua a temperatura ambiente.
A função de Congelação Rápida
(Fast Freeze) está ligada.
Consulte "Função de Congelação
Rápida (Fast Freeze)".
44
Problema
A temperatura no congelador está demasiado baixa.
Possível causa
A temperatura não está regulada Defina uma temperatura mais elecorrectamente.
vada.
A função de Congelação Rápida
(Fast Freeze) está ligada.
A temperatura no congelador está demasiado alta.
Solução
Consulte "Função de Congelação
Rápida (Fast Freeze)".
A temperatura não está regulada Defina uma temperatura mais baicorrectamente.
xa.
A porta não está fechada correc- Consulte "Fechar a porta".
tamente.
Existe demasiado gelo.
A temperatura do produto está
muito alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
Muitos produtos armazenados
ao mesmo tempo.
Armazene menos produtos ao
mesmo tempo.
Os produtos estão demasiado
perto uns dos outros.
Armazene os produtos de forma a
haver circulação de ar frio.
Os alimentos não estão embalados correctamente.
Embale os alimentos correctamente.
A porta não está fechada correc- Consulte "Fechar a porta".
tamente.
A temperatura não está regulada Defina uma temperatura mais elecorrectamente.
vada.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte
"Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas de
porta defeituosas. Contacte o Centro de
Assistência.
Dados técnicos
Dimensões
Altura
815 mm
Largura
596 mm
Profundidade
550 mm
Tempo de arranque
29 h
As informações técnicas encontram-se na
placa de dados no lado esquerdo interno do
aparelho e na etiqueta de energia.
Instalação
Leia as "Informações de segurança"
cuidadosamente para a sua segurança
e funcionamento correcto do aparelho
antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma
temperatura ambiente que corresponde à
classe climática indicada na placa de dados
do aparelho:
45
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão
e a frequência indicadas na placa de dados
correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A
ficha do cabo de alimentação é fornecida
com um contacto para este objectivo. Se a
tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a
uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando
um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima
não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas.
E.E.C.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para
a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o
meio ambiente e para a saúde pública, que,
de outra forma, poderiam ser provocadas
por um tratamento incorrecto do produto.
Para obter informações mais
pormenorizadas sobre a reciclagem deste
produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
46
Índice de materias
Información sobre seguridad
Panel de mandos
Primer uso
Uso diario
Consejos y sugerencias útiles
46
48
49
49
50
Mantenimiento y limpieza
Qué hacer si…
Datos técnicos
Instalación
Aspectos medioambientales
50
52
53
53
54
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los
consejos y advertencias. Para evitar errores
y accidentes, es importante que todas las
personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y
de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a
lo largo de su vida útil dispongan siempre de
la información adecuada sobre el uso y la
seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga
las normas de seguridad indicadas en estas
instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por
omisiones.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado
para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o
mental, o con experiencia y conocimiento
insuficientes, a menos que una persona
responsable de su seguridad les supervise
o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el
electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y
retire la puerta para impedir que los niños
al jugar puedan sufrir descargas eléctricas
o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de
puerta magnéticas, sustituirá a un aparato
más antiguo con cierre de muelle (pestillo)
en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato
antiguo. Evitará así que se convierta en
una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de
ventilación sin obstrucciones.
• El aparato está diseñado para conservar
los alimentos y bebidas de una vivienda
normal, como se explica en este folleto de
instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de
descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas de hacer helados) dentro de
aparatos de refrigeración, a menos que el
fabricante haya autorizado su utilización.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene
isobutano (R600a). Es un gas natural con
un gran nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del
aparato, cerciórese de no provocar daños
al circuito de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos al descubierto y fuentes de
encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
47
• Es peligroso alterar las especificaciones o
intentar modificar este producto en modo
alguno. Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito,
incendio o descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un técnico
autorizado o personal de reparaciones
profesional.
1. El cable de alimentación no se debe
prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está
aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la bombilla 16) de la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato
a la luz solar directa.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las
piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en
el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.
17)
• Los alimentos que se descongelen no deben volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se
adquieren ya envasados, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato
sobre el almacenamiento. Consulte las
instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con
gas en el congelador, ya que se genera
presión en el recipiente, que podría estallar
y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados
directamente del aparato, se pueden sufrir
quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red. Si no puede acceder
a la toma de red, corte el suministro eléctrico.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el
hielo del aparato. Utilice un raspador plástico.
Instalación
Importante Para realizar la conexión
eléctrica, siga atentamente las instrucciones
de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que
no tiene daños. No conecte el aparato si
está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material
de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos
horas antes de conectar el aparato, para
permitir que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de
aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para
conseguir una ventilación suficiente, siga
las instrucciones correspondientes a la
instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior
del producto debe estar contra una pared,
para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se
produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
16) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
17) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free)
48
circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos.
La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar
de acuerdo con la normativa vigente,
que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca
del intercambiador de calor. Los materiales de este aparato marcados con el
símbolo
son reciclables.
• Asegúrese de que es posible acceder al
enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro
de agua potable. 18)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este
electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el
Panel de mandos
1
2
1
2
3
4
Luz del piloto
Regulador de temperatura
Luz de congelación rápida
Interruptor de congelación rápida
Interruptor de la alarma acústica
5 Luz de alarma
Encendido
1. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
2. Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha, a un ajuste intermedio.
3. La luz del piloto se enciende y el aparato
emite una señal acústica durante 2 segundos para indicar que está conectado.
4. Parpadea la luz de alarma y comienza a
sonar la señal de alarma para indicar que
la temperatura interior del aparato es demasiado alta.
5. Pulse el interruptor de congelación rápida
para apagar la señal de alarma.
18) Si está prevista una conexión de agua
3
4
5
6. Vuelva a pulsar el interruptor de congelación rápida para encender la luz correspondiente. El congelador se pone en
marcha de inmediato.
Apagado
1. Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O"; la
señal acústica se emitirá durante 2 segundos.
2. La luz del piloto se apaga.
Regulación de la temperatura
La temperatura interior del aparato se controla mediante el regulador de temperatura
situado en la parte inferior del armario.
Para utilizar el aparato, siga estas instrucciones:
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
49
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse
teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Función de congelación rápida
La función se puede activar pulsando el interruptor de congelación rápida.
Se enciende la luz del piloto correspondiente.
La función se puede desactivar en cualquier
momento con el interruptor de congelación
rápida.
Se apaga la luz del piloto.
Alarma por exceso de temperatura
Cuando la temperatura en el interior del congelador es tan alta que no se puede garantizar el almacenamiento seguro de los alimentos congelados, suena una señal acústica de alarma.
1. Para apagar la señal de alarma pulse el
interruptor de congelación rápida.
Se enciende la luz del piloto correspondiente.
La luz de la alarma seguirá parpadeando
hasta que el aparato recupere la temperatura necesaria.
2. Vuelva a pulsar el interruptor de congelación rápida cuando la luz de alarma se
apague.
Se apaga la luz del piloto de congelación
rápida.
Cuando se enciende el congelador por
primera vez, la luz de alarma parpadea
hasta que la temperatura desciende a
un nivel seguro para guardar los alimentos congelados.
Alarma de puerta abierta
El aparato emite una señal acústica de aviso
siempre que la puerta permanece abierta durante más de 60 segundos.
Al restablecerse las condiciones normales
(puerta cerrada), la señal acústica de aviso
se detendrá.
En cualquier caso, pulse el interruptor de
restablecimiento de la alarma acústica para
desactivarla.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de
eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No emplear detergentes o polvos abrasivos que podrían dañar las superficies.
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado
para la congelación de alimentos frescos y
para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la
función Fast Freeze al menos 24 horas antes
de introducir los alimentos en el compartimento congelador.
Coloque los alimentos frescos que vaya a
congelar en los dos compartimentos superiores.
La cantidad máxima de alimentos que puede
congelarse en 24 horas se indica en la placa
de datos técnicos , una etiqueta situada en
el interior del aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas:
durante ese periodo no deben añadirse otros
alimentos para congelación.
Al cabo de 24 horas, cuando haya finalizado
el proceso de congelación, vuelva a ajustar
la temperatura adecuada (consulte "Regulación de la temperatura").
50
Almacenamiento de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por primera
vez o después de un periodo sin uso, déjelo
en marcha al menos durante 2 horas con un
ajuste alto antes de colocar los productos en
el compartimento.
Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo, por
un corte del suministro eléctrico, si la
interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características
técnicas bajo "tiempo de elevación", los
alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar (después de
que se hayan enfriado).
Descongelación
Antes de utilizar los alimentos ultracongelados y congelados puede descongelarlos a
temperatura ambiente.
Las piezas pequeñas se pueden cocinar directamente sin necesidad de descongelarlas: en tal caso deberá prolongarse el tiempo
de cocción.
Consejos y sugerencias útiles
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder
aprovechar al máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se muestra en
la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante ese periodo no deben añadirse otros alimentos para congelación;
• congele sólo productos alimenticios de
máxima calidad, frescos y perfectamente
limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera
rápida y total, así como para poder descongelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos
ya congelados, para evitar el aumento de
temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor
que los grasos; la sal reduce el tiempo de
almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente
después de retirarlo del compartimento
congelador, puede provocar quemaduras
por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para controlar
el tiempo que permanecen almacenados.
Consejos para el almacenamiento de
alimentos congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este
aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o
dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario.
• Una vez descongelados, los alimentos se
deterioran con rapidez y no pueden congelarse otra vez.
• No supere el tiempo de almacenamiento
indicado por el fabricante de los alimentos.
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración; por tanto, el
mantenimiento y la recarga deben estar
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
51
• limpie el interior y los accesorios con agua
templada y bicarbonato de sodio (5 ml en
0,5 litros de agua)
• revise periódicamente las juntas de la
puerta y límpielas para mantenerlas limpias y sin restos
• aclare y seque a fondo.
Vuelva a enchufar el aparato y gire el control
del termostato hasta un ajuste intermedio.
Ponga el aparato en marcha con la función
de congelación rápida activada; al cabo de
dos horas como mínimo, vuelva a colocar en
su lugar los alimentos que ha retirado previamente.
Importante No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos,
productos de limpieza perfumados ni cera
para limpiar el interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpieza de los conductos de aire
1. Retire el zócalo (1), y la rejilla de ventilación (2);
2. Limpie la rejilla de ventilación.
3. Tire del deflector de aire (3) para extraerlo.
4. Limpie la parte inferior del aparato con un
aspirador.
Una vez al año extraiga la rejilla de ventilación
de la base del aparato y limpie los conductos
de aire con una aspiradora. Esta operación
mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Precaución Tenga cuidado para no
dañar el sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato.
Por tal razón, se recomienda que el exterior
del aparato se limpie sólo con agua templada
a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el
aparato a la toma de red.
Descongelación del congelador
Siempre se forma un poco de escarcha en
los estantes del congelador y en torno al
compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 3
a 5 mm.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Gire el regulador de temperatura hasta la
posición "0" y desenchufe el aparato de
la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico
y colóquelos en un sitio fresco.
3. Deje la puerta abierta.
4. Retire los tres cestos grandes.
5. Al terminar la descongelación, retire el
agua acumulada en el cajetín del fondo y
seque bien el interior del aparato.
3
2
1
Periodos sin funcionamiento
Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:
1. desconecte el aparato de la red eléctrica
2. extraiga todos los alimentos
3. descongele y limpie el aparato y todos
sus accesorios
4. deje las puertas entreabiertas para evitar
la formación de olores desagradables.
Importante Si lo va a mantener en marcha,
solicite a alguien que lo inspeccione de vez
en cuando para evitar que los alimentos se
echen a perder en caso de un corte de
energía.
52
Qué hacer si…
Advertencia Desenchufe el aparato
antes de realizar cualquier reparación.
Las reparaciones que no figuran en este
manual sólo pueden ser llevadas a cabo
por un técnico profesional homologado.
Problema
El aparato no funciona. La
luz del piloto no parpadea.
Importante Durante el funcionamiento
normal del aparato suelen producirse ciertos
ruidos (compresor, circulación del
refrigerante).
Causa posible
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está bien enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente
a la toma de corriente.
El aparato no recibe corriente. No Enchufe otro aparato eléctrico a la
hay voltaje en la toma de corrien- toma de corriente.
te.
Llame a un electricista homologado.
La luz del piloto parpadea.
El aparato no funciona correctamente.
Llame a un electricista homologado.
La luz de alarma parpadea.
La temperatura del congelador es
demasiado alta.
Consulte "Alarma por exceso de
temperatura"
Se emite una señal acústica
La temperatura del congelador es
demasiado alta.
Consulte "Alarma por exceso de
temperatura"
La puerta se ha quedado abierta. Cierre la puerta.
El compresor funciona
continuamente.
El ajuste de temperatura no es
correcto.
Seleccione una temperatura más
alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva frecuencia.
No mantenga la puerta abierta más
tiempo del necesario.
La temperatura del producto es
demasiado alta.
Deje que la temperatura del producto descienda a la temperatura
ambiente antes de guardarlo.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
La función de congelación rápida Desactive la función de congelaestá activada.
ción rápida.
La temperatura del congelador es demasiado baja.
El ajuste de temperatura no es
correcto.
Seleccione una temperatura más
alta.
La función de congelación rápida Consulte "Función de congelación
está activada.
rápida".
La temperatura del congelador es demasiado alta.
El ajuste de temperatura no es
correcto.
Seleccione una temperatura más
baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La temperatura del producto es
demasiado alta.
Deje que la temperatura del producto descienda a la temperatura
ambiente antes de guardarlo.
Se han almacenado muchos pro- Guarde menos productos al misductos a la vez.
mo tiempo.
53
Problema
Causa posible
Los productos están demasiado
próximos entre sí.
Hay demasiada escarcha. Los alimentos no están bien envueltos.
Solución
Guarde los productos de modo
que haya circulación de aire frío
entre ellos.
Envuelva bien los alimentos.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
El ajuste de temperatura no es
correcto.
Seleccione una temperatura más
alta.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas de
puerta defectuosas. Contacte al Centro
de servicio técnico.
Datos técnicos
Dimensiones
Altura
815 mm
Anchura
596 mm
Fondo
550 mm
Tiempo de elevación
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos en el lado interior iz-
29 h
quierdo del aparato y en la etiqueta de energía.
Instalación
Lea atentamente la "información de
seguridad" para garantizar su propia
seguridad y el correcto funcionamiento
del electrodoméstico antes de instalar el
electrodoméstico.
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la
temperatura ambiente se corresponda con
la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe
que el voltaje y la frecuencia que aparecen
en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma
de red de la vivienda carece de conexión a
tierra, conecte el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si
no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas
de la CEE.
54
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto no
se puede tratar como un residuo normal del
hogar. Se deberá entregar, sin coste para el
poseedor, bien al distribuidor, en el acto de
la compra de un nuevo producto similar al
que se deshecha, bien a un punto municipal
de recolección selectiva de equipos
eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al
asegurarse de que este producto se
desecha correctamente, usted ayudará a
evitar posibles consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud pública, lo
cual podría ocurrir si este producto no se
gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje
de este producto, póngase en contacto con
el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
Service Consommateurs De Dietrich
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX
Tel : +33 (0) 892 02 88 04
*0,34 Eur TTC / min à partir d’un poste fixe
• Service fourni par FagorBrandt SAS, locataire-gérant, Etablissement de Cergy,
• 5/7 avenue des Béthunes, 95 310 Saint Ouen L’Aumône
www.dedietrich-electromenager.com
FagorBrandt SAS, locataire-gérant - SAS au capital social de 20 000 000 euros RCS Nanterre 440 303 196.
211621071-00-102009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising