Aeg-Electrolux SKS38200F0 Brugermanual

Aeg-Electrolux SKS38200F0 Brugermanual
SKS38200F0
DA
FI
JA
PT
SV
KØLESKAB
JÄÄKAAPPI
冷蔵庫
FRIGORÍFICO
KYLSKÅP
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
ユーザーマニュアル
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BRUKSANVISNING
2
15
28
40
53
2
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år
med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til
at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du
ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg-electrolux.com/shop
Indhold
3
INDHOLD
4
6
7
7
8
9
11
13
13
14
Om sikkerhed
Betjening
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
Der er anvendt følgende symboler i denne
brugervejledning:
Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed,
samt oplysninger om, hvordan du undgår
skader på apparatet.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
4
Om sikkerhed
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger
med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på
apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig
inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
BEMÆRK
Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig
husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj
biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
Om sikkerhed
5
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Ethvert elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå ulykker.
•
•
•
•
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt
eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller
brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på1) den indvendige
pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Lamper2) I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at
løbe tilbage i kompressoren.
1) Hvis der er lampedæksel på.
2) Hvis pæren er aktuel.
6
Betjening
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man
ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).3)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret
el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold
til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet , kan genvanvendes.
BETJENING
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
3) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
Ibrugtagning
7
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Hvis den omgivende temperatur er høj eller skabet er helt fyldt, og termostatknappen står
på det koldeste trin, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en højere temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
8
Nyttige oplysninger og råd
Placering af dørhylder
Modellen er udstyret med en variabel opbevaringskasse, som er placeret under et hylderum
i døren og kan skubbes til side.
Nederste og øverste hylde i døren kan nemt tages af, når skabet skal rengøres grundigt.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem
spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker kan der høres et svagt klik fra termostatknappen.
Det er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Vedligeholdelse og rengøring
9
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Rengør de indvendige flader og tilbehørsdele med varmt vand tilsat soda (5 ml til 0,5
liter vand)
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger
• Skyl, og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Tag ventilationsristen i apparatets sokkel af en gang om året, og støvsug luftkanalerne. Det
øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
BEMÆRK
Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig
kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
10
Vedligeholdelse og rengøring
Afrimning af køleskabet
P
F
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand (F) sidder under salatskufferne. Det skal jævnlig renses, så vandet
ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser (P), der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Rengøring af luftkanalerne
1. Fjern plinten (1) og derefter ventilationsristen (2).
2. Rengør ventilationsristen.
3. Tag forsigtigt luftdeflektoren ud (3), og
kontrollér at der ikke er mere vand tilbage
fra afrimningen.
4. Rengør den nederste del af apparatet med
en støvsuger.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.
3
2
1
Hvis noget går galt
11
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Mulig årsag
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat i den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Under automatisk afrimning
smelter rim på bagpladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet.
Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke kan løbe ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
bagpladen.
Der er for meget vand i luftdeflektoren.
Rengør luftdeflektoren.
Der løber vand ud af skabet.
12
Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Temperaturen i skabet er
for lav.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Der er ingen cirkulation af kold
luft i apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af
kold luft i apparatet.
Udskiftning af pære
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tag stikket ud af kontakten.
Fjern skruen i lampedækslet.
Fjern lampedækslet (se ill.).
Udskift den brugte pære med en, der har
samme effekt, og som er specielt beregnet
til husholdningsapparater (den maksimale
effekt er angivet på lampedækslet).
Monter lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn døren. Se efter, at lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
Tekniske data
13
TEKNISKE DATA
Mål
Højde
815 mm
Bredde
596 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt
af energimærket.
INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker,
og sikre at det bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på et tørt, ventileret sted (garage eller kælder), men
fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til + 32°C
ST
+16 °C til + 38°C
T
+16 °C til + 43 °C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
14
Skån miljøet
SKÅN MILJØET
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
15
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.
Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan
säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen
lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä
keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg-electrolux.com/shop
16
Sisällys
SISÄLLYS
17
19
20
20
21
22
24
26
26
27
Turvallisuusohjeet
Käyttö
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen
asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
17
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO
Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät
ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen
ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
18
Turvallisuusohjeet
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus4) on irrotettu.
• Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
• Tämän laitteen hehkulamput5) ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta
ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle.
Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
4) Mikäli varusteena.
5) Mikäli laitteessa on lamppu.
Käyttö
19
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 6)
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.
Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
KÄYTTÖ
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä.
20
Ensimmäinen käyttökerta
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Jos ympäristön lämpötila on korkea tai jos jääkaappi on hyvin täynnä, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin takaseinään muodostuu
huurretta. Tässä tapauksessa lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun.
Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle
tasolle.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
21
Ovilokeroiden sijoittaminen
Mallissa on siirrettävissä oleva säilytyslaatikko, joka sijaitsee ovilokeron alla ja joka voi liukua
sivusuunnassa.
Oven ylä- ja alalokerot on helppo irrottaa perusteellista puhdistusta varten ja kiinnittää sen
jälkeen takaisin paikoilleen.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa
kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä on normaalia.
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
22
Hoito ja puhdistus
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet lämpimällä vedellä ja natriumbikarbonaatilla (5 ml
puoleen litraan vettä).
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Irrota kerran vuodessa laitteen alaosassa sijaitseva ilmanvaihtoritilä ja puhdista ilmakanavat
pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
HUOMIO
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Hoito ja puhdistus
23
Jääkaapin sulattaminen
P
F
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Vihanneslaatikoiden alla oleva sulatusveden tyhjennysaukko (F) on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa toimitettua välinettä (P), joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Tuuletuskanavien puhdistaminen
1. Poista jalusta (1) ja sitten ilmanvaihtosäleikkö (2).
2. Puhdista ilmanvaihtosäleikkö.
3. Vedä ilmansuuntain (3) varovasti ulos ja
tarkista, että jäljelle ei ole jäänyt sulatusvettä.
4. Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.
3
2
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
1
24
Käyttöhäiriöt
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
Ongelma
Mahdollinen syy
Kodinkone ei toimi. Valo ei
syty.
Virta on katkaistu kodinkoneesta.
Korjaustoimenpide
Kytke virta kodinkoneeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pis- Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
torasiassa.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Kodinkoneeseen ei tule virtaa.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta Lampun
vaihtaminen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin laitat
ruoat jääkaappiin.
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aika- Tämä on normaalia.
na takaseinässä oleva huurre sulaa.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukos- Puhdista veden tyhjennysaukko.
sa.
Vettä valuu lattialle.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Ilmanohjaimessa on liikaa vettä.
Puhdista ilmanohjain.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
25
Korjaustoimenpide
Jääkaapin lämpötila on
liian alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Jääkaapin lämpötila on
liian korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven sulkeminen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin laitat
ruoat jääkaappiin.
Laitteeseen on laitettu paljon
ruokia samalla kertaa.
Laita jääkaappiin vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Kodinkoneen kylmän ilman kierto ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Lampun vaihtaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Irrota lampun suojuksen ruuvi.
Poista lampun suojus (katso kuvaa).
Vaihda käytetty lamppu saman tehoiseen
uuteen lamppuun, joka on tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin. (maksimiteho on
merkitty lampun suojaan).
Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta Asennus.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
26
Tekniset tiedot
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus
815 mm
Leveys
596 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230-240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta
parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38°C
T
+16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei
ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
27
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
28
最大限にご活用いただくために
AEG 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品は長期間に渡って優れた性能を発揮するように、
通常の製品には見られない、消費者皆様の生活をよりシン
プルにする革新的なテクノロジーを用いて製造されてい
ます。 製品を最大限に活用するために少し時間を取って
お読みください。
アクセサリと消耗品
AEG ウェブショップでは、製品を汚れも故障もなく使い
続けていただくために必要なものをすべて取り揃えてお
ります。 専門調理具、刃物バスケット、ボトルホルダか
らデリケートな洗濯物バッグまで、考えられる限りの高い
品質基準で設計・製造された様々なアクセサリがございま
す。
ウェブショップはこちら
www.aeg-electrolux.com/shop
コンテンツ
29
コンテンツ
30
32
33
33
34
35
37
38
39
39
安全についての情報
操作
初めての使用
日常的な使用
お役立ちヒントや一口メモ
ケアと清掃
トラブルシューティング
テクニカルデータ
取り付け
環境的な問題
次のシンボルがこの取扱説明書の中で使われ
ています:
あなた自身の安全に関する重要な情報と、ど
のように機器の損傷を防ぐことができるかに
ついての情報。
般的な情報と助言
環境に関する情報
予告なしに仕様を変更することがあります。
30
安全についての情報
安全についての情報
安全のためおよび正しい使用法を確認するために、器具を初めて取付および使用する前に、
アドバイスや警告を含むこのユーザーマニュアルをよくお読みになってください。 不要な
間違いや事故を防ぐために、器具を使用する全ての人は操作方法および安全機能について熟
知していることを確認することが重要です。 それらのユーザーマニュアルを大切に保管し、
器具を譲渡あるいは再販された場合に、器具を使用する全ての人が器具の使用および安全性
について正しく知ることができるようにしてください。
生命と器具の安全性のために、これらのユーザー用指示の予防措置に従ってください。メー
カーは指示の予防措置の無視によって発生した損害については一切責任を負いかねます。
子供とお年寄りに対する安全性
• この器具は安全性について責任を負える者によって器具の使用に関する監視あるいは指
示を与えられた場合を除き、子供を含む人で身体的、感覚的あるいは精神的な障害を持つ
者、あるいは経験や知識のない者による使用を意図していません。
子供が器具で遊ばないように注意してください。
• 全ての梱包物を子供の手の届かない所に保管してください。 窒息の恐れがあります。
• 器具を廃棄する場合、プラグをソケットから抜き、接続ケーブルを切断(なるべく器具の
根本から)し、子供が感電しないようにと中に閉じ込められたりしないように、ドアを取
り外してください。
• もしこの器具で磁石によるドアが備え付けられていて、それをドアあるいは蓋の部分にス
プリングロック(ラッチ)を持つ旧型の器具と交換する場合、旧型の器具を廃棄する前
に、スプリングロックを使用不能にするようにしてください。 これは子供が窒息死する
危険性を防止してくれます。
一般的な安全
小心!
換気口の前を塞いだり物を置いたりしないでください。
• 器具はこのユーザーマニュアルの中で解説されているように、一般家庭における食料およ
び/あるいは飲料を保存することを意図としています。
• 解凍処理を早めるために、機械的な装置あるいは人工的な方法は用いないでください。
• メーカーによってこのために認められている場合を除き、冷蔵庫の中でその他の電気器具
(例えばアイスクリームメーカー)を使用しないでください。
• 冷蔵回路を破損しないようにしてください。
• 冷蔵イソブタン (R600a) は器具内の冷蔵回路の中に含まれており、それは環境に適応し
た高いレベルの天然ガスですが、引火性です。
器具の運搬および取り付け中に、冷蔵回路の部品が破損しないように気を付けてくださ
い。
万が一、冷蔵回路が破損した場合:
– 裸火および発火性のものは避けてください
– 器具が設置されている部屋を十分に換気してください
安全についての情報
31
• いかなる方法においても、この製品の仕様を変更したり、改造したりすることは危険で
す。 コードへの損傷は、ショート、火災および/あるいは感電を引き起こすことがありま
す。
警告
電気部品 (電源コード、プラグ、コンプレッサー) の交換は、危険を避けるため、認定を受け
たサービス代理店または有資格サービス担当者だけにお任せください。
•
•
•
•
1. パワーコードの長さを延長しないでください。
2. 電源プラグが器具の後によって潰れたり、破損していないことを確認してください。
潰れたり、破損した電源プラグはオーバーヒートし、火災の原因となります。
3. 器具のメインプラグに手が届くことを確認してください。
4. メインケーブルを引っ張らないでください。
5. 電源プラグのソケットが緩い場合、電源プラグを差し込まないでください。 感電ある
いは火災の恐れがあります。
6. 器具はランプカバーなしで作動させないでください 7) 内部のライトで見える場合。
この器具は重いです。 移動する時は、注意が必要です。
手が湿っていたり濡れていたりした場合、フリーザー部分から品物を取り出したり、触れ
たりしないでください。皮膚が裂傷したり、凍傷になったりする場合があります。
器具を長時間直射日光に当てることは避けてください。
電球8)この器具で使用されているのは、家庭用器具専用の特殊ランプです。室内の照明に
は適していません。
日常的な使用
• 器具内のプラスチック製部分に熱い鍋を置かないでください。
• 爆発する恐れがありますので、引火性のガスや液体を器具の中に保管しないでください。
• 器具のメーカーの推奨されている保管方法を厳守してください。 関連する指示を参照し
てください。
ケアと掃除
• メンテナンスを行う前に、器具のスイッチを切り、メインプラグをメインソケットから外
してください。
• 金属性の物体で器具を掃除しないでください。
• 冷蔵庫内の溶け水用排水口を定期的に点検してください。 必要であれば、排水口を掃除
してください。 排水口がブロックされていると、水が器具の下に溜まります。
取付
電気の接続については、特定の段落の中に記載されている指示に従ってください。
• 器具を開梱し、破損個所があるかどうか調べてください。 破損している場合、器具を接
続しないでください。 破損が考えられる場合、お買い上げ店に直ちに連絡してください。
その場合、梱包は解かないでください。
7) ランプカバーがあらかじめ見える場合。
8) ランプがあらかじめ見える場合。
32
操作
• オイルがコンプレッサーに戻ることを可能にするために、器具を接続する前に最低 4 時間
空けることをお薦めします。
• 適切な空気の循環は器具の周りで行われなくてはならず、さもないと、オーバーヒートの
原因になります。 十分な換気を得るために、取り付けに関連した指示に従ってください。
• できる限り、製品の裏側は熱い部分(コンプレッサ、コンデンサ)に触れて火傷を防ぐた
めに、壁につけてください。
• 器具はラジエータあるいは調理器具の近くに設置しないでください。
• 器具を取り付けた後、メインプラグにアクセスできることを確認してください。
• 飲料水のみに接続してください。 9)
修理
• 器具の修理に必要な電気作業を行う場合、有資格の電気技師あるいは技術を持っている者
によって行われなくてはなりません。
• この製品は認可されたサービスセンターによって修理されなくてはならず、また、純正の
スペアパーツのみが使用されなくてはなりません。
環境の保護
この器具は冷蔵回路あるいは絶縁材料のいずれかにおいても、オゾン層を破壊するガスは含
まれていません。 器具は通常のごみとして廃棄してはなりません。 絶縁フォームは引火性
のガスを含んでいます: 器具はお住まいの自治体で適用されている規定どおりに廃棄されな
くてはなりません。 熱交換器の近くの裏にある冷蔵装置を損傷することは避けてください。
この器具に使用されている材料で次の記号 の印がついているものはリサイクル可能で
す。
操作
スイッチを入れる
プラグを壁のソケットに差し込んでください。
温度調整器を時計回りに回し、中に設定してください。
スイッチを切る
器具のスイッチを切るには、温度調整器を"O"の位置に合わせます。
温度調整
温度は自動的に調整されます。
器具を操作するには、以下のように進めてください:
• 最も少ない冷たさを得るには、温度調整器を低の設定に回してください。
• 最も高い冷たさを得るには、温度調整器を高の設定に回してください。
中の設定が通常最も適切です。
但し、正確な設定を選択する場合に、器具内の温度が以下によって左右されることを忘れな
いでください:
• 室温
9) 給水接続部があらかじめ見える場合。
初めての使用
33
• ドアがどれだけ頻繁に開かれるか
• 保存されている食料の量
• 器具の設置場所。
室温が高い場合あるいは冷蔵庫内に食料品が詰まっている場合、そして温度が最低温度に設
定されている場合、継続的に稼働し、裏の壁に霜が発生します。 この場合、自動的に霜取り
を行うよう、ダイヤルを使ってより高い温度に設定することによって、エネルギーの消費を
抑えることができます。
初めての使用
内部の掃除
器具を初めて使用する前に、内部と全ての内部の備品をぬるま湯と中性石鹸を使って洗浄す
ることによって、新品特有の匂いを取り除くことができます。その後、十分に乾かしてくだ
さい。
仕上げを傷めることになるので、洗剤あるいは研磨剤などは使用しないでください。
日常的な使用
可動シェルフ
冷蔵庫の壁面には、シェルフを必要な位置にでき
るように一連のランナーが付いています。
34
お役立ちヒントや一口メモ
扉シェルフの位置
本モデルには、扉シェルフコンパートメントの下に取り付けられ、左右にスライドする可動
保管ボックスがあります。
完全に清掃するため、一番上と一番下の扉シェルフを取り外して、所定の位置に容易に戻せ
るようになっています。
お役立ちヒントや一口メモ
通常の運転音
• 冷却剤がコイルあるいはチューブの中に汲み上げられる時に、僅かなゴロゴロ音やブクブ
ク音が聞こえることがあります。 これは正常です。
• コンプレッサがオンの場合、冷却剤が汲み上げられ、ブーンという音とコンプレッサから
脈打つ音が聞こえてきます。 これは正常です。
• 熱の膨張は突然の割れるような音を発生させることがあります。 これは正常で、危険な
物理現象ではありません。 これは正常です。
• コンプレッサのスイッチがオンあるいはオフになった場合、温度調整器のかすかな「カチ
ッ」という音が聞こえます。 これは正常です。
省エネのためのアドバイス
• ドアを頻繁に開けたり、必要以上に開けっ放しにしないでください。
• 室温が高く、温度調整器が低温に設定されていて、冷蔵庫内に食料品が詰まっていると、
コンプレッサが継続的に運転し、蒸発器上に霜や氷を発生させます。 これが発生した場
合、温度調整器を温度を上げる設定の方にし、自動的に霜取りを行わせることによって、
電力消費を減らすことができます。
生鮮食品の冷蔵に関するアドバイス
最高の機能を得るためには:
• 温かい食べ物あるいは蒸発する液体を冷蔵庫内に保管しないでください
• 強い香りがある食べ物は蓋をするかラップをしてください
ケアと清掃
35
• 空気が循環できるよう、食物を上手に配置してください
冷蔵に関するアドバイス
役に立つアドバイス:
肉類(全種類): ポリ袋に包み、野菜室の上のガラスの棚の上に置いてください。
安全のために、この保存方法は 1 日か最長でも 2 日までとしてください。
調理済みの料理、冷菜、その他: これらは蓋をして、どの棚に置いても構いません。
果物と野菜: これらは丹念に洗い、特別な引き出しの中に保管してください。
バターとチーズ: これらは密閉式の容器あるいはできるだけ空気の侵入を防ぐためにアルミ
ホイルあるいはポリ袋にくるんでください。
牛乳瓶: これらには蓋があり、ドアのボトルラックに保管してください。
バナナ、じゃがいも、たまねぎとにんにくは包装されていない場合、冷蔵庫に保管しなくて
はなりません。
ケアと清掃
小心!
メンテナンス作業を行う場合、事前に必ず電源コードを抜いてください。
この器具の冷蔵装置の中には炭化水素が含まれています; したがって、メンテナンスおよび
補充は認可された技術者によってのみ行われなくてはなりません。
定期的な清掃
本器具は定期的に清掃する必要があります。
• 温水に溶かした重炭酸ソーダ(0.5 lの水に 5ml)で内部と付属品を清掃します。
• 扉シールを定期的にチェックし、きれいで異物がないように拭きます。
• 水拭きし、完全に乾燥させます。
キャビネット内のパイプとケーブルを引っ張る、移動する、傷めることはしないでくださ
い。
洗剤、研磨剤、芳香性の高いクリーニング製品、ワックスポリッシュを内部の清掃に決して
使用しないでください。表面が傷つき、強い臭いが残ります。
1 年に 1 回、本製品の底部にある換気グリルを取り外して、掃除機でエアチャネルを掃除し
ます。これにより、器具の性能を改善し、消費電力を節減できます。
小心!
冷却システムを傷めないように注意してください。
多くの台所表面クリーナーにはこの器具に使用されているプラスチック部分を損傷する化
学薬品が含まれています。 この理由から、この器具の外側ケーシングはぬるま湯に洗浄液を
加えたもののみで掃除することを推奨します。
掃除した後、器具をメインの電源に接続してください。
36
ケアと清掃
冷蔵庫の霜取り
P
F
霜は通常の使用中に、モーターのコンプレッサが停止する度に冷蔵庫の部分の蒸発器から自
動的に取り除かれます。 霜取りの水はモーターのコンプレッサ上にある器具の裏の特別な
容器へと流れ、そこで蒸発します。
水が溢れるのと庫内の食料品に垂れることを防ぐために、サラダ用の引き出しの下にある霜
取り水排水口(F)を定期的に掃除することが重要です。 排水口に既に差し込まれている特別
なクリーナー (P)を使ってください。
エアチャネルの掃除
1. 2 つの台座(1)を取り外して、換気グリ
ッド(2)を取り外します。
2. 換気グリッドを掃除します。
3. 解凍で生じた水が残っていないことを確
認しながら、エアデフレクタ(3)を慎重
に引き抜きます。
4. 器具の下の部分を掃除機で掃除します。
休止期間
器具を長期間稼働しない場合、以下の注意が必要です:
1. 器具をコンセントから抜いてください
2. 食料品を全て取り出してください
3. 霜取りをし、器具および全ての備品を掃除してください
4. 不快な匂いを防ぐために、ドアを開けっ放しにしてください。
3
2
1
トラブルシューティング
37
キャビネットを取り付けたままにする場合、停電などによって中の食料品が腐ることを防ぐ
ために、時々点検するように誰かに頼んでください。
トラブルシューティング
警告
トラブルシューティングの前に、電源プラグをコンセントから抜きます。
このマニュアルに記載されていないトラブルシューティングは、有資格電気技術者か適格な
者に任せてください。
通常の使用時に音が聞こえる(コンプレッサ、冷却材の循環)。
問題
機器が動作しない。ランプ
が点灯しない。
考えられる原因
処置
器具がスイッチオフされている。 器具のスイッチを入れる。
電源プラグがコンセントに正し
く接続されていない。
電源プラグをコンセントに正しく
接続する。
器具に電源が供給されていない。 別の電気器具をコンセントに接続
コンセントに電圧がない。
する。
有資格電気技術者に連絡する。
ランプが点灯しない。
ランプがスタンバイ状態である。 扉を閉じて、開く。
ランプの不具合。
コンプレッサの動作が連続
する。
「ランプの交換」を参照。
温度が正しく設定されていない。 設定温度を高くする。
扉がしっかり閉じていない。
「扉を閉じる」を参照。
扉を頻繁に開けすぎている。
扉を必要以上に長く開けたままに
しない。
入れる物の温度が高すぎる。
保管する前に、入れる物の温度を
室温まで下げる。
室温の温度が高すぎる。
室温を下げる。
冷蔵庫の背面プレート上を
水が流れている。
自動霜取り中に、背面プレート上 問題ありません。
の霜が溶ける。
冷蔵庫内に水が流れ出る。
排水口が詰まっている。
排水口を清掃する。
保存している物がじゃまになっ
て水が集水器に流れ込まない。
物が背面プレートに触れないよう
にする。
床に水が流れる。
エアデフレクタ内の水が多すぎ
る。
エアデフレクタをきれいにする。
庫内の温度が低すぎる。
温度調節器が正しく設定されて
いない。
設定温度を高くする。
庫内の温度が高すぎる。
温度調節器が正しく設定されて
いない。
設定温度を低くする。
38
テクニカルデータ
問題
考えられる原因
扉がしっかり閉じていない。
処置
「扉を閉じる」を参照。
入れる物の温度が高すぎる。
保管する前に、入れる物の温度を
室温まで下げる。
多くの物が同時に保管されてい
る。
同時に保管するものを少なくす
る。
庫内を冷気が循環していない。
器具内に冷気の循環があるか確認
する。
ランプの交換
1. プラグをソケットから抜いてください。
2. ランプカバーからねじを外してください。
3. ランプカバーを取り外してください(図を
参照)。
4. 使用済みのランプを、電力が同じで家電製
品専用の新しいランプに取り替えます。
(最大電力はランプカバーに記載されてい
ます)。
5. ランプカバーを取り付けてください。
6. ランプカバーのねじを締めてください。
7. メインプラグをメインソケットに差し込
んでください。
8. ドアを開けてください。 ランプが点灯することを確認してください。
ドアを閉める
1. ドアのガスケットを掃除してください。
2. 必要であれば、ドアを調整してください。 「取り付け」を参照してください。
3. 必要であれば、不良のドアガスケットを交換してください。 サービスセンターにお問い
合わせください。
テクニカルデータ
寸法
高さ
815 mm
幅
596 mm
奥行き
550 mm
電圧
230-240 V
周波数
50 Hz
テクニカルインフォメーションは器具の内部左側の評価プレート上とエネルギーラベルに
あります。
取り付け
39
取り付け
警告
器具を取り付ける前に、「安全についての情報」を安全性及び器具の正しい操作方法のため
によくお読みになってください。
配置
本器具は、乾燥した換気のよい室内(ガレージまたは地下室)に設置できますが、最適な性
能を得るためには、本機器の定格プレートに記載されているクライメートクラスに周囲温度
が対応する場所に設置してください。
クライメートクラス
周囲温度
SN
+10°C~+ 32°C
N
+16°C~+ 32°C
ST
+16°C~+ 38°C
T
+16°C~+ 43°C
電気の接続
差し込む前に、評価プレートに記載されている電圧と周波数がご家庭の電力供給に相応して
いることを確認してください。
器具はアースされなくてはなりません。 電力供給ケーブルプラグはこのために、接点が提供
されています。 ご家庭の電力供給ソケットがアースされていない場合、有資格の電気技師に
相談をしながら、現行の規定に準じつ別のアースに器具を接続してください。
上記の安全に対する注意を遵守しなかった場合、メーカーは一切の責任を負いかねます。
この器具は E.E.C. 指針を遵守しています。
環境的な問題
製品またはパッケージ上の マークは、製品を 家庭廃棄物として処理できない場合がある
ことを示し ています。このマークが付いた製品は、電気電子機器 リサイクル業者にて、回
収処分してもらってください。 製品の不正な廃棄処理は、環境や人体に害を及ぼす原 因と
なりますので、製品の処分は正しく行ってくださ い。 製品リサイクルの詳細については、
市町村役所、家庭 廃棄物サービス事業者、または製品購入店にお問い合 わせください
40
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para
lhe oferecer um desempenho impecável durante vários
anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida
mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar
em aparelhos convencionais. Continue a ler durante
alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita
para manter os seus aparelhos AEG imaculados e a
funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama de
acessórios projectados e concebidos de acordo com os
padrões de elevada qualidade que esperaria, de utensílios
de cozinha especializados a cestos de talheres, de
suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...
Visite a loja online em
www.aeg-electrolux.com/shop
Índice
41
ÍNDICE
42
44
45
46
46
47
49
51
51
52
Informações de segurança
Funcionamento
Primeira utilização
Utilização diária
Sugestões e conselhos úteis
Manutenção e limpeza
O que fazer se…
Dados técnicos
Instalação
Preocupações ambientais
Os símbolos que se seguem são utilizados no
presente manual:
Informações importantes relativas à
segurança de pessoas e à prevenção de
danos a aparelhos.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio
42
Informações de segurança
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e
usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as
suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante
que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o
aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques
eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
CUIDADO
Mantenha as aberturas de ventilação sem obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como
explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos
aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um
gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
Informações de segurança
43
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque
eléctrico.
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
•
•
•
•
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do
aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação. Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada10) iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos
molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas11) utilizadas neste aparelho são lâmpadas para efeitos especiais, seleccionadas apenas para aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminar uma divisão.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue a máquina e retire a ficha de alimentação eléctrica da
tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Inspeccione regularmente o escoamento do frigorífico quanto à presença de água descongelada. Se necessário, limpe o escoamento. Se o escoamento estiver bloqueado, a
água irá acumular na parte inferior do aparelho.
10) Se a tampa da lâmpada tiver
11) Se a lâmpada estiver prevista
44
Funcionamento
Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso,
guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar
toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 12)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser
efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito
refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho
deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira,
perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
FUNCIONAMENTO
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros do relógio para uma definição
média.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição "O".
12) Se estiver prevista uma ligação hídrica
Primeira utilização
45
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Se a temperatura ambiente for alta ou se o aparelho estiver completamente cheio e estiver
definido para as temperaturas mais baixas, pode funcionar continuamente causando a formação de gelo na parede de fundo. Neste caso, o selector tem de estar definido para uma
temperatura mais elevada para permitir descongelação automática e, por isso, consumo de
energia reduzido.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo,
de seguida seque minuciosamente.
Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
46
Utilização diária
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico estão equipadas com
uma série de guias de modo a que as prateleiras
possam ser posicionadas como quiser.
Posicionamento das prateleiras da porta
O modelo está equipado com uma caixa de armazenamento variável que está instalada sob
um compartimento da prateleira da porta e pode ser deslizada lateralmente.
Para uma limpeza mais minuciosa, as prateleiras superior e inferior da porta podem ser facilmente retiradas e novamente colocadas na posição correcta
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
Sons de funcionamento normais
• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue quando o refrigerante estiver a ser bombeado através das bobinas ou tubagens. Isto está correcto.
Manutenção e limpeza
47
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a ser bombeado e ouvirá um som
surdo e um ruído pulsante proveniente do compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica poderá provocar um ruído repentino de estilhaçar. É natural e não
constitui um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto.
• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá um "clique" ténue no regulador da temperatura. Isto está correcto.
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.
Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar cobertos e podem ser colocados
em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais
fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser armazenadas na prateleira de
garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no
frigorífico.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a
recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
48
Manutenção e limpeza
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• Limpe o interior e os acessórios com água morna e bicarbonato de soda (5 ml para 0,5
litros de água)
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão
limpos e sem resíduos
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.
Uma vez por ano, remova a grelha de ventilação na base do aparelho e limpe os canais de
ventilação com um aspirador. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.
CUIDADO
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de
limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
Descongelar o frigorífico
P
F
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o compressor de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para um recipiente especial, colocado na parte
traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de descarga da água resultante da descongelação (F) situado sob as gavetas de alface, para evitar que um fluxo excessivo de água pin-
O que fazer se…
49
gue sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza fornecido (P), que irá encontrar já inserido no orifício de descarga.
Limpar os canais de ar
1. Retire o rodapé (1) e, em seguida, a grelha
de ventilação (2).
2. Limpe a grelha de ventilação.
3. Retire cuidadosamente o deflector do ar
(3), certificando-se de que não fica água
resultante da descongelação.
4. Limpe a parte inferior do aparelho com
um aspirador.
3
2
1
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:
1. desligue o aparelho da tomada da electricidade
2. retire todos os alimentos
3. descongele e limpe o aparelho e todos os acessórios
4. deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar odores indesejados.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um
electricista qualificado ou uma pessoa competente.
Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).
Problema
O aparelho não funciona.
A lâmpada não funciona.
Possível causa
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue a máquina.
A ficha não está correctamente
inserida na tomada.
Ligue correctamente a ficha à tomada.
50
O que fazer se…
Problema
Possível causa
Solução
O aparelho não tem alimentação. Não existe tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada está no modo de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está defeituosa.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais
elevada.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta
mais tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está
muito alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente está
muito alta.
Diminua a temperatura ambiente.
A água escorre na placa
traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automático, o gelo é
descongelado na placa traseira.
Isto está correcto.
A água escorre para o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída de água.
Os produtos evitam que a água
escorra para o colector de água.
Certifique-se de que os produtos
não tocam na placa traseira.
A água escorre para o
chão.
Existe demasiada água no deflector do ar.
Limpe o deflector do ar.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa.
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais
elevada.
A temperatura no aparelho está demasiado alta.
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais
baixa.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A temperatura do produto está
muito alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura
ambiente antes de o guardar.
Muitos produtos armazenados
ao mesmo tempo.
Armazene menos produtos ao
mesmo tempo.
Não existe circulação de ar frio
no aparelho.
Certifique-se de que existe circulação de ar frio no aparelho.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona
continuamente.
Dados técnicos
51
Substituir a lâmpada
1. Desligue a ficha da tomada.
2. Retire o parafuso da tampa da lâmpada.
3. Retire a tampa da lâmpada (consulte a figura).
4. Substitua a lâmpada usada por uma lâmpada nova com a mesma potência e especialmente concebida para aparelhos domésticos. (a potência máxima está indicada na tampa da lâmpada).
5. Instale a tampa da lâmpada.
6. Aperte o parafuso na tampa da lâmpada.
7. Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.
8. Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada se acende.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.
DADOS TÉCNICOS
Dimensões
Altura
815 mm
Largura
596 mm
Profundidade
550 mm
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de dados no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de energia.
INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento
correcto do aparelho antes de o instalar.
52
Preocupações ambientais
Posicionamento
Este aparelho pode também ser instalado num ambiente interior seco e com boa ventilação
(garagem ou cave) mas, para um desempenho óptimo, instale este aparelho num local onde
a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características
do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados
correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com
um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as
normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente
e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
53
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat
den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år,
med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter.
Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att
få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att
hålla dina AEG-produkter snygga och i perfekt skick. Du
hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats och
tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta
sig: från köksredskap för specialister till bestickkorgar,
från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg-electrolux.com/shop
54
Innehåll
INNEHÅLL
55 Säkerhetsinformation
57 Användning
58 När maskinen används första
gången
58 Daglig användning
59 Råd och tips
60 Underhåll och rengöring
62 Om maskinen inte fungerar
64 Tekniska data
64 Installation
65 Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
55
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag
och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess
skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och
följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte
instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker
med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så
nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för
elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som
har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
FÖRSIKTIGHET
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de
inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
56
Säkerhetsinformation
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna hushållsapparat på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska
stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
•
•
•
•
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand
föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas sitter på plats13)
över den inre belysningen.
Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer
eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
Lamporna14) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda
för användning i hushållsapparater som denna! De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på produktens plastdelar.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
• Följ rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare noga. Se relevanta
anvisningar.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen samlas vatten på produktens botten.
Installation
För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut
inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
13) Om produkten har ett lampskydd
14) Om produkten har en lampa
Användning
57
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så
att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För
att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken
för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
• Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 15)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast
originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt
som är märkta med symbolen kan återvinnas.
ANVÄNDNING
Sätta på produkten
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
Stänga av produkten
För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten
beror på:
• rumstemperaturen
15) Om produkten har en vattenanslutning.
58
När maskinen används första gången
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering.
Om produkten är inställd på en låg temperatur, och omgivningstemperatuen är hög eller
produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att
frost bildas på den bakre väggen. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos
nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
DAGLIG ANVÄNDNING
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är försedda med ett antal skenor
så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.
Råd och tips
59
Placering av dörrhyllorna
Den här modellen är utrustad med en flyttbar förvaringslåda som sitter under en hylla i
dörren. Den kan flyttas i sidled.
För en mer noggrann rengöring kan de övre och nedre dörrhyllorna enkelt demonteras och
monteras
RÅD OCH TIPS
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom
spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande och ett
pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt
och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett svagt "klick" höras från temperaturtermostaten.
Detta är normalt.
Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
60
Underhåll och rengöring
• täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller
lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• Rengör produktens insida och tillbehören med varmt vatten och bikarbonat (5 ml till 0,5
liter vatten).
• Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
• Skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
En gång om året, demontera ventilationsgallret vid produktens bas och rengör luftkanalerna med en dammsugare. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs
med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Underhåll och rengöring
61
Avfrostning av kylskåpet
P
F
Frost avlägsnas automatiskt från avdunstaren i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild
behållare som sitter ovanför kompressorn på produktens baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål (F) som sitter under salladslådorna för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna. Använd
medföljande specialverktyg (P) som redan sitter i tömningshålet.
Rengöra luftkanalerna
1. Ta bort sockeln (1), sedan ventilationsgallret (2).
2. Rengör ventilationsgallret.
3. Dra försiktigt ut luftriktaren (3) och kontrollera att det inte finns något vatten
kvar efter avfrostningen.
4. Rengör den nedre delen av kylskåpet med
en dammsugare.
3
2
1
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
62
Om maskinen inte fungerar
Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i
den förstörs i händelse av strömavbrott.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Tag ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte
beskrivs i denna bruksanvisning.
Produkten avger vissa ljud under normal användning (kompressor, cirkulation av kylmedel).
Problem
Produkten fungerar inte.
Belysningen fungerar inte.
Belysningen fungerar inte.
Möjlig orsak
Lösning
Maskinen stängs av.
Sätt på hällen.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i
eluttaget.
Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat
till eluttaget för att kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
Lampan befinner sig i viloläge.
Stäng dörren och öppna den igen.
Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av glödlampan".
Kompressorn är kontinuer- Temperaturen är felaktigt inligt i drift.
ställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnitt "Stängning av dörren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre
tid än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem för förvaring.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska avfrost- Detta är normalt.
ningen tinar frost på bakväggen.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från
att rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har
kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner på golvet.
Det är för mycket vatten i luftavskiljaren.
Rengör luftavskiljaren.
Temperaturen i produkten
är för låg.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Om maskinen inte fungerar
Problem
Temperaturen i produkten
är för hög.
Möjlig orsak
63
Lösning
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnitt "Stängning av dörren".
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem för förvaring.
Många matvaror inlagda för för- Lägg in färre matvaror för förvarvaring samtidigt.
ing samtidigt.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Byte av glödlampan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Lossa skruven från lampglaset.
Avlägsna lampglaset (se figur).
Byt den använda lampan mot en ny lampa med samma effekt och som är specialtillverkad för produkten. (max. effekt anges på lampglaset).
Sätt tillbaka lampglaset på plats.
Dra fast lampglaset med skruven.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Öppna dörren. Kontrollera att belysningen
tänds.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
64
Tekniska data
TEKNISKA DATA
Mått
Höjd
815 mm
Bredd
596 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten
samt på energietiketten.
INSTALLATION
VARNING
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs
noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men
för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur
som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16 °C till + 32°C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43°C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Miljöskydd
65
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
66
67
www.aeg-electrolux.com/shop
211621165-A-472010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement